0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
თქვენი ტესტის შედეგები 2000 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვისთვის + თარგმანი და ტრანსკრიფცია.
გვერდითა მწვანე ზოლი ნიშნავს სწორ პასუხს, წითელი არასწორს და ნაცრისფერი ჯერ არ არის გავლილი. სიტყვები რომლებიც მონიშნულია წითელი ზოლით, დამატებულია კურსში სადაც შეგიძლიათ მათი შესწავლა!
2000
tie
[ taɪ ]
თოკი, შნური, ზონარი
smart
[ smɑːt ]
მნიშვნელოვანი, მგრძნობიარე
kiss
[ kɪs ]
კოცნა, ამბორი
commentary
[ ˈkɒməntərɪ ]
კომენტარი
query
[ ˈkwɪərɪ ]
შეკითხვა
deck
[ dek ]
გემბანი, ერთი დასტა ბანქო,
vulnerable
[ ˈvʌlnərəbl ]
მგრძნობიარე
actively
[ ˈæktɪvlɪ ]
აქტიურად
specification
[ ˌspesɪfɪˈkeɪʃən ]
სპეციფიკაცია
yesterday
[ ˈjestədeɪ ]
გუშინ
stuck
[ stʌk ]
მოხდა
inferior
[ ɪnˈfɪərɪər ]
დაქვეითებული
insert
[ ɪnˈsɜːt ]
ჩადგმა, ჩართვა, ჩაყენება
settle
[ ˈsetl ]
დარეგულირება, გადახდა
tract
[ trækt ]
ტრაქტატი
peer
[ pɪər ]
ლორდი, ლორდთა პალატის წევრი
diabetes
[ ˌdaɪəˈbiːtiːz ]
დიაბეტი, შაქრის დიაბეტი
retain
[ rɪˈteɪn ]
შეკავება, ბიჯგის, ბოძის შედგმა
tolerance
[ ˈtɒlərəns ]
შემწყნარებლობა
hunt
[ hʌnt ]
ნადირობა, ძებნა, ძიება
stairs
[ steəz ]
კიბეები
pink
[ pɪŋk ]
ვარდისფერი
void
[ vɔɪd ]
ბათილად
corruption
[ kəˈrʌpʃən ]
დაშლა, კორუფცია, ქრთამის აღება
mature
[ məˈtjʊər ]
მოწიფული
knee
[ niː ]
მუხლი
riding
[ ˈraɪdɪŋ ]
ცხენოსნობა, ჭენება, ტარება
likelihood
[ ˈlaɪklɪhʊd ]
ალბათობა, მოსალოდნელობა
bibliography
[ ˌbɪblɪˈɒɡrəfɪ ]
ბიბლიოგრაფია
interference
[ ˌɪntəˈfɪərəns ]
ჩარევა
continuity
[ ˌkɒntɪˈnjuːətɪ ]
უწყვეტობა
mild
[ maɪld ]
რბილი, სუსტი, ნელი
luck
[ lʌk ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი, წარმატება
quantum
[ ˈkwɒn.təm ]
კვანტური
forum
[ ˈfɔːrəm ]
ფორუმი, სასამართლო, სამსჯავრო
frontier
[ frʌnˈtɪər ]
საზღვარი, მიჯნა
Greece
[ ɡriːs ]
საბერძნეთი
bull
[ bʊl ]
სპეკულანტი, რომელიც ზრდაზე თამაშობს,
apple
[ ˈæpl ]
ვაშლი
excitement
[ ɪkˈsaɪtmənt ]
აგზნება, აღელვება
influential
[ ɪnflʊˈenʃəl ]
გავლენიანი
palm
[ pɑːm ]
ხელის გული
enthusiasm
[ ɪnˈθjuːzɪæzəm ]
ენთუზიაზმი, აღტაცება, აღფრთოვანება
refuse
[ rɪˈfjuːz ]
უარის თქმა
municipal
[ mjuːˈnɪsɪpəl ]
მუნიციპალური, ქალაქის, საქალაქო
exclusion
[ ɪksˈkluːʒən ]
გამორიცხვა
destination
[ ˌdestɪˈneɪʃən ]
დანიშნულება, დანიშნულების ადგილი
jersey
[ ˈdʒɜːzɪ ]
მაისური
occupational
[ ˌɒkjəˈpeɪʃənəl ]
პროფესიული
secular
[ ˈsekjələr ]
საერო, საერისკაცო, საუკუნებრივი
heading
[ ˈhedɪŋ ]
სათაური
gentleman
[ ˈdʒentlmən ]
ჯენტლმენი, ბატონი
interpret
[ ɪnˈtɜːprɪt ]
განმარტება, ახსნა, თარგმნა
protective
[ prəˈtektɪv ]
დამცავი, დასაცავი, დაცვითი, დამცველი
guest
[ ɡest ]
სტუმარი
transform
[ trænsˈfɔːm ]
გარდაქცევა, გარდაქმნა, რეორგანიზაცია
nitrogen
[ ˈnaɪtrədʒən ]
აზოტი
renaissance
[ rəˈneɪsəns ]
რენესანსი
companion
[ kəmˈpænjən ]
ამხანაგი, თანამგზავრი, თანამავალი, თანამოსაუბრე
pen
[ pen ]
კალამი (საწერი), საწერკალამი
dawn
[ dɔːn ]
განთიადი, აისი, გარიჟრაჟი, ალიონი
violation
[ ˌvaɪ.əˈleɪ.ʃən ]
ძალდატანება, ძალმომრეობა
folder
[ ˈfəʊldər ]
საქაღალდე
dual
[ ˈdjuːəl ]
ორმაგი
realistic
[ ˌrɪəˈlɪstɪk ]
რეალისტური
spouse
[ spaʊs ]
მეუღლე
aggregate
[ ˈæɡrɪɡət ]
აგრეგატი
rotation
[ rəʊˈteɪ.ʃən ]
როტაცია
railway
[ ˈreɪlweɪ ]
რკინიგზა
selective
[ sɪˈlektɪv ]
შერჩევითი
enzyme
[ ˈenzaɪm ]
ფერმენტი
festival
[ ˈfestɪvəl ]
დღესასწაული, ზეიმი, ფესტივალი
shame
[ ʃeɪm ]
სირცხვილი, შერცხვენა, ნამუსში ჩაგდება
farmer
[ ˈfɑːmər ]
ფერმერი, მოიჯარე
intimate
[ ˈɪntɪmət ]
ახლო მეგობარი
peculiar
[ pɪˈkjuːlɪər ]
თავისებური
documentation
[ ˌdɒkjəmenˈteɪʃən ]
დოკუმენტაცია
repeatedly
[ rɪˈpiː.tɪd.li ]
განმეორებით, ხელმეორედ, არაერთხელ
conscience
[ ˈkɒnʃəns ]
სინდისი, ნამუსი
license
[ ˈlaɪsəns ]
ლიცენზია, ნებართვა
alleged
[ əˈledʒd ]
სავარაუდო, არანამდვილი, მოჩვენებითი
predict
[ prɪˈdɪkt ]
წინასწარმეტყველება, წინასწარ თქმა
collaboration
[ kəˌlæbəˈreɪʃən ]
თანამშრომლობა, ერთობლივი სამუშაო
grateful
[ ˈɡreɪtfəl ]
მადლიერი, მადლობელი, სასიამოვნო
airport
[ ˈeəpɔːt ]
აეროპორტი
bulletin
[ ˈbʊlətɪn ]
ბიულეტენი
adaptation
[ ˌædæpˈteɪʃən ]
ადაპტაცია
blank
[ blæŋk ]
ცარიელი ადგილი
bath
[ bɑːθ ]
აბაზანა, ბანაობა, აბანო, აბაზანა
prophet
[ ˈprɒfɪt ]
წინასწარმეტყველი
sensory
[ ˈsen.sər.ɪ ]
სენსორული
burst
[ bɜːst ]
აფეთქება, აღგზნება, გაცხარება
vitamin
[ ˈvɪtəmɪn ]
ვიტამინი
metaphor
[ ˈmetəfər ]
მეტაფორა
justification
[ ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən ]
გამართლება
loyalty
[ ˈlɔɪəltɪ ]
ერთგულება, ლოალურობა, თავდადება
outstanding
[ ˌaʊtˈstændɪŋ ]
გადაუხდელი,ვადაგასული,შეუსრულებელი
sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]
მედგარი, სიცოცხლის უნარიანი
bitter
[ ˈbɪtər ]
მწარე, არასასიამოვნო გემო
tender
[ ˈtendər ]
წინადადება, ტენდერი, რბილი
lesser
[ ˈlesər ]
ნაკლები
ceremony
[ ˈserɪmənɪ ]
ცერემონია, წესი, წესჩვეულება
tough
[ tʌf ]
საშიში ხულიგანი, ბანდიტი
citizenship
[ ˈsɪtɪzənʃɪp ]
მოქალაქეობა, მოქალაქეობრიობა
cord
[ kɔːd ]
თოკი, კაბელი, ბაწარი, სიმი, ალყა
restoration
[ ˌres.tərˈeɪ.ʃən ]
აღდგენა
coordination
[ kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən ]
კოორდინაცია
filling
[ ˈfɪlɪŋ ]
შევსება
lecture
[ ˈlektʃər ]
ლექცია, საყვედური, სამდურავი, ნოტაცია
grammar
[ ˈɡræmər ]
გრამატიკა
precious
[ ˈpreʃəs ]
ძვირფასი, საყვარელი, რჩეული, გამორჩეული
uncertain
[ ʌnˈsɜːtən ]
გაურკვეველი, გამოურკვეველი, განუსაზღვრელი
prospect
[ ˈprɒspekt ]
ბუნების სურათი, პანორამა, პერსპექტივა
wholly
[ ˈhəʊllɪ ]
მთლიანად
appreciation
[ əˌpriːʃiˈeɪʃən ]
განსაზღვრა, გარკვევა, განსხვავება, ცნობა
jump
[ dʒʌmp ]
ნახტომი,, მკვეთრი აწევა
investigate
[ ɪnˈvestɪɡeɪt ]
გამოკველვა, შესწავლა
rat
[ ræt ]
ვირთაგვა, ვირთხა, დეზერტირი
scholarship
[ ˈskɒləʃɪp ]
სწავლულობა, ნასწავლობა
lover
[ ˈlʌvər ]
საყვარელი, მიჯნური, შეყვარებული
nutrition
[ njuːˈtrɪʃən ]
კვება
dignity
[ ˈdɪɡnətɪ ]
კეთილშობილება
charter
[ ˈtʃɑːtər ]
ქარტია, წესდება, პატენტი, პრივილეგია
Protestant
[ ˈprɒtɪstənt ]
პროტესტანტი
fabric
[ ˈfæbrɪk ]
ქსოვილი, ნაგებობა, შენობა
football
[ ˈfʊtbɔːl ]
ფეხბურთი
seventh
[ ˈsevənθ ]
მეშვიდე
alike
[ əˈlaɪk ]
მსგავსი, სადარი, ამგვარი, ასეთი
faithful
[ ˈfeɪθfəl ]
ერთგული
engagement
[ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
მიწვევა, მოწვევა, მოპატიჟება, მიპატიჟება
injection
[ ɪnˈdʒekʃən ]
ინექცია
grid
[ ɡrɪd ]
ბადე
powder
[ ˈpaʊdər ]
ფხვნილი, მტვერი, პუდრი
portfolio
[ ˌpɔːtˈfəʊlɪəʊ ]
მინისტრის პოსტი, მინისტრის პორტფელი
competence
[ ˈkɒm.pɪ.təns ]
კომპეტენცია
complaint
[ kəmˈpleɪnt ]
ჩივილი
distress
[ dɪˈstres ]
გაჭირვება
blessed
[ ˈblesɪd ]
დალოცვილი
placement
[ ˈpleɪsmənt ]
დადგმა, დაყენება, დალაგება წყობა
prize
[ praɪz ]
პრიზი
pack
[ pæk ]
პაკეტი, გროვა, ყუთი, შეკვრა
Friday
[ ˈfraɪdeɪ ]
პარასკევი
serum
[ ˈsɪərəm ]
შრატი
wash
[ wɒʃ ]
დაბანა, გარეცხვა, რეცხვა
fur
[ fɜːr ]
ბეწვი, ტყავი, ბეწვეული, მატყლი
crazy
[ ˈkreɪzɪ ]
გიჟი, შეშლილი, გადარეული
practically
[ ˈpræktɪkəlɪ ]
პრაქტიკულად, ფაქტიურად, სინამდვილეში
capability
[ ˌkeɪpəˈbɪlətɪ ]
უნარიანობა, უნარი, ნიჭიერება
rush
[ rʌʃ ]
დაწოლა, მიწოლა, შეტევა, იერიში
modest
[ ˈmɒdɪst ]
თავმდაბალი, მორიდებული, მოკრძალებული
seldom
[ ˈseldəm ]
იშვიათად
buyer
[ ˈbaɪər ]
მყიდველი, მუშტარი
lovely
[ ˈlʌvlɪ ]
მშვენიერი, ტურფა, საუცხოო
pot
[ pɒt ]
ქოთანი, ქვაბი, ტოლჩა
fleet
[ fliːt ]
ყურე, უბე, ნაკადული
honour
[ ˈɒnər ]
პატივი
employ
[ ɪmˈplɔɪ ]
სამუშაოდ აყვანა, დაქირავება
engineer
[ ˌendʒɪˈnɪər ]
ინჟინერი
elaborate
[ ɪˈlæbərət ]
განხილული, მოფიქრებული, რთული
brilliant
[ ˈbrɪlɪənt ]
ბრილიანტი
slip
[ slɪp ]
ცოცვა,, შეცდომა,, ბლანკი
formulation
[ ˌfɔr·mjəˈleɪ·ʃən ]
ფორმულირება
diary
[ ˈdaɪərɪ ]
დღიური
badly
[ ˈbædlɪ ]
ცუდად
mask
[ mɑːsk ]
მასკა 
salary
[ ˈsælərɪ ]
ჯამაგირი, ხელფასი
gather
[ ˈɡæðər ]
შეკრება, თავის მოყრა, მოგროვება
pop
[ pɒp ]
ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ხმა, გასროლა
definite
[ ˈdefɪnət ]
გარკვეული
deficiency
[ dɪˈfɪʃənsɪ ]
დეფიციტი
gravity
[ ˈɡrævətɪ ]
ზეიმურობა, ზეიმი, დიდი მნიშვნელობა
definitely
[ ˈdefɪnətlɪ ]
განსაზღვრულად
invisible
[ ɪnˈvɪzəbl ]
უჩინარი, საიდუმლო, ფარული
supervision
[ ˌsuːpəˈvɪʒən ]
ზედამხედველობა
substitute
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
შემცვლელი
mercy
[ ˈmɜːsɪ ]
წყალობა
grief
[ ɡriːf ]
დარდი, ვარამი, მწუხარება, დანაღვლიანება
capitalist
[ ˈkæpɪtəlɪst ]
კაპიტალისტი
workshop
[ ˈwɜːkʃɒp ]
საამქრო, სახელოსნო
mineral
[ ˈmɪnərəl ]
მინერალი
preservation
[ ˌprezəˈveɪʃən ]
კონსერვაცია
wherever
[ weəˈrevər ]
სად არ, სადაც არ უნდა ყოფილიყო
arrow
[ ˈærəʊ ]
ისარი, მაჩვენებელი, საჩვენებელი ისარი
paradigm
[ ˈpærədaɪm ]
პარადიგმა
coalition
[ kəʊəˈlɪʃən ]
კოალიცია, გაერთიანება
formerly
[ ˈfɔːməlɪ ]
წინათ, უწინ
certificate
[ səˈtɪfɪkət ]
სერტიფიკატი
lock
[ lɒk ]
კლიტე, საკეტი
Singapore
[ ˌsɪŋ.əˈpɔːr ]
სინგაპური
pound
[ paʊnd ]
ფუნტი წონის ერთეული
slide
[ slaɪd ]
სრიალი, სხლეტა
emphasize
[ ˈemfəsaɪz ]
სიტყვის მახვილით გამოთქმა
psychiatric
[ ˌsaɪ.kɪˈæt.rɪk ]
ფსიქიატრიული
basically
[ ˈbeɪsɪkəlɪ ]
საფუძვლად, არსე­ბითად
modification
[ ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ]
მოდიფიკაცია
hunter
[ ˈhʌn.tər ]
მონადირე
implicit
[ ɪmˈplɪsɪt ]
იმპლიციტური
shoot
[ ʃuːt ]
სროლა, გადაღება ფილმის
belt
[ belt ]
ქამარი, სარტყელი
eve
[ iːv ]
ევა
Egyptian
[ ɪˈdʒɪp.ʃən ]
ეგვიპტური
neural
[ ˈnjʊərəl ]
ნერვული
flood
[ flʌd ]
წყალდიდობა, წარღვნა, მოზღვავება, მოწყდომა
qualitative
[ ˈkwɒlɪtətɪv ]
ხარისხობრივი
pension
[ ˈpenʃən ]
პენსია
flash
[ flæʃ ]
ბრწყინვა, გამოკრთომა, გაელვება
baker
[ ˈbeɪkər ]
მცხობელი
inevitably
[ ɪˈnev.ɪ.tə.blɪ ]
გარდაუვლად
spinal
[ ˈspaɪnəl ]
ზურგის
resort
[ rɪˈzɔːt ]
თავშესაფარი, საფარველი, ნუგეში
lens
[ lenz ]
თვალის ბროლი, ლინზა
creature
[ ˈkriːtʃər ]
შემონაქმედი, ნაწარმოები, თხზულება
cellular
[ ˈseljələr ]
ფიჭური
rigid
[ ˈrɪdʒɪd ]
ხისტი
tropical
[ ˈtrɒpɪkəl ]
ტროპიკული
beneficial
[ ˌbenɪˈfɪʃəl ]
მომგებიანი
farther
[ ˈfɑːðər ]
უფრო შორს
farming
[ ˈfɑːmɪŋ ]
მეურნეობა
separately
[ ˈsep.ər.ət.lɪ ]
ცალკე
pump
[ pʌmp ]
ტუმბო, ამოტუმბვა, გაბერვა
worldwide
[ ˌwɜːldˈwaɪd ]
მშოფლიო მასშტაბით
Iran
[ ɪˈrɑːn ]
ირანი
grandfather
[ ˈɡrændˌfɑːðər ]
პაპა, ბაბუა
differentiation
[ ˌdɪf.ər.en.ʃɪˈeɪ.ʃən ]
დიფერენციაცია
asleep
[ əˈsliːp ]
მძინარე, დაძინებული
historian
[ hɪˈstɔːrɪən ]
ისტორიკოსი
convenient
[ kənˈviːniənt ]
მოსახერხებელი
matching
[ ˈmætʃɪŋ ]
შესატყვისი
unexpected
[ ˌʌnɪkˈspektɪd ]
მოულოდნელი, უეცარი
laughter
[ ˈlɑːftər ]
სიცილი, ხარხარი
anybody
[ ˈenɪˌbɒdɪ ]
ვინმე, ყოველი
weapon
[ ˈwepən ]
იარაღი, საჭურველი
glucose
[ ˈɡluːkəʊs ]
გლუკოზა
tragedy
[ ˈtrædʒədɪ ]
ტრაგედია
hostile
[ ˈhɒstaɪl ]
მტერი
scripture
[ ˈskrɪptʃər ]
წმინდა წერილი
relevance
[ ˈreləvəns ]
შესაბამისობა
pitch
[ pɪtʃ ]
სიმაღლე (ტონისა, ბგერისა), დონე
inclusion
[ ɪnˈkluːʒən ]
ჩართვა
federation
[ ˌfedərˈeɪʃən ]
ფედერაცია
stretch
[ stretʃ ]
გაჭიმვა, გაწევა, გაწელვა
assault
[ əˈsɔːlt ]
იერიში, შეტევა, თავდასხმა
abnormal
[ æbˈnɔːməl ]
არანორმალური
withdrawal
[ wɪðˈdrɔːəl ]
წასვლა, უკან დახევა, მოშორება
geography
[ dʒɪˈɒɡrəfɪ ]
გეოგრაფია
Hindu
[ ˈhɪnduː ]
ინდუსური
undoubtedly
[ ʌnˈdaʊtɪdlɪ ]
უეჭველად
accomplish
[ əˈkʌmplɪʃ ]
შესრულება, დასრულება
observer
[ əbˈzɜːvər ]
დამკვირვებლი, თვალის მდევნებელი
legislature
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər ]
საკანონმდებლო ხელისუფლება
continental
[ ˌkɒntɪˈnentəl ]
კონტინენტური
crack
[ kræk ]
ტკაცანი, ტკაცატკუცი, წკარუნი
lucky
[ ˈlʌkɪ ]
ბედნიერი, ბედიანი, იღბლიანი
hang
[ hæŋ ]
ჩამოკიდება, გაფენა, ჩამოხრჩობა
bow
[ baʊ ]
მშვილდი, რკალი, ცისარტყელა
drag
[ dræɡ ]
მძიმე ფარცხი, მუხრუჭი, დამუხრუჭება
craft
[ krɑːft ]
ხელობა, ცოდნა, უნარი
sympathy
[ ˈsɪmpəθɪ ]
ურთიერთგაგება, სიმპათია, თანაგრძნობა
coach
[ kəʊtʃ ]
სამგზავრო ვაგონი
Taiwan
[ taɪˈwɑːn ]
ტაივანი
restore
[ rɪˈstɔːr ]
აღდგენა, აღორძინება, განახლება
editorial
[ ˌedɪˈtɔːrɪəl ]
სარედაქციო
buffer
[ ˈbʌfər ]
ბუფერი
accumulation
[ əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən ]
დაგროვება
talent
[ ˈtælənt ]
ტალანტი, ნიჭი
leather
[ ˈleðər ]
ტყავი, ტყავეულობა, ტყავ-საქონელი
naked
[ ˈneɪkɪd ]
შიშველი, ტიტველი, გაშიშვლებული
proceeds
[ ˈprəʊsiːdz ]
შემოსავალი
grandmother
[ ˈɡrændˌmʌðər ]
ბებია, დიდედა
deposit
[ dɪˈpɒzɪt ]
ტვირთი, შენახვა, დეპოზიტი
cheese
[ tʃiːz ]
ყველი
update
[ ʌpˈdeɪt ]
განახლება, მოდერნიზება, შესწორება
excuse
[ ɪkˈskjuːz ]
ბოდიში, ბოდიშის მოხდა, პატიება
horizon
[ həˈraɪzən ]
ჰორიზონტი, გონების არე
probable
[ ˈprɒbəbl ]
სავარაუდო
detect
[ dɪˈtekt ]
გამოჩენა, გამომჟღვანება
earl
[ ɜːl ]
გრაფი
reception
[ rɪˈsepʃən ]
სტუმრების მიღება, შეხვედრა, შეგებება
fold
[ fəʊld ]
ნაკეცი, მოკეცვა
satellite
[ ˈsætəlaɪt ]
სატელიტი,, ხელოვნური თანამგზავრი
compression
[ kəmˈpreʃ.ən ]
შეკუმშვა
concentrate
[ ˈkɒnsəntreɪt ]
კონცენტრაცია
butter
[ ˈbʌtər ]
კარაქი
rubber
[ ˈrʌbər ]
რეზინი, რეზინის, მასაჟისტი
reign
[ reɪn ]
მეფობა
stranger
[ ˈstreɪndʒər ]
უცხო პირი, უცნობი (ადამიანი)
Sweden
[ ˈswiː.dən ]
შვედეთი
sovereignty
[ ˈsɒv.rɪn.tɪ ]
უმაღლესი ხელისუფლება, სუვერენიტეტი
arbitrary
[ ˈɑːbɪtrərɪ ]
თვითნებური
vocabulary
[ vəʊˈkæbjələrɪ ]
ლექსიკა
deviation
[ ˌdiːviˈeɪʃən ]
გადახრა
succession
[ səkˈseʃən ]
მემკვიდრეობა
ego
[ ˈiːɡəʊ ]
ეგო, მე (ფსიქოანალიზში)
ridge
[ rɪdʒ ]
მთის თხემი, ქედი, მთაგრეხილი
boss
[ bɒs ]
მეპატრონე, დამსაქმებელი, მეწარმე
analyze
[ ˈænəlaɪz ]
ანალიზის გაკეთება, დეტალურად გამოკვლევა
recover
[ rɪˈkʌvər ]
უკანვე მიღება, კვლავ შეძენა
ceiling
[ ˈsiːlɪŋ ]
ჭერი
anthropology
[ ˌænθrəˈpɒlədʒɪ ]
ანთროპოლოგია
alien
[ ˈeɪlɪən ]
უცხო, უცხოური, უცხოეთის, უცხოელი
abortion
[ əˈbɔːʃən ]
აბორტი, მუცელს მოწყვეტილი
disclosure
[ dɪsˈkləʊʒər ]
გამჟღავნება
landing
[ ˈlændɪŋ ]
ნაპირზე გადმოსხმა, მიწა
fix
[ fɪks ]
მორიგება,შეთანხმება, ქრთამი
installation
[ ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən ]
დაბინავება, მოწყობა, დადგმა, დაყენება
brush
[ brʌʃ ]
ჯაგრისი, ფუნჯი
prediction
[ prɪˈdɪkʃən ]
წინასწარმეტყველება
submit
[ səbˈmɪt ]
წარდგენა, წარმოსახვა
piano
[ pɪˈænəʊ ]
ფორტეპიანო, როიალი
cure
[ kjʊər ]
მკურნალობა, მკურნალობის კურსი
deficit
[ ˈdefɪsɪt ]
უკმარისობა, ნაკლი, დეფიციტი
treasury
[ ˈtreʒərɪ ]
ხაზინა
residential
[ ˌrezɪˈdenʃəl ]
საცხოვრებელი
overseas
[ ˌəʊvəˈsiːz ]
საზღვარგარეთ
encouraging
[ ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ ]
გამამხნევებელი, დამამიმედებელი
burn
[ bɜːn ]
წვა (იწვის), ნათება
cousin
[ ˈkʌzən ]
იძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი
seemingly
[ ˈsiːmɪŋli ]
როგრც ჩანს, ეტყობა, გარეგნულად
upward
[ ˈʌpwəd ]
ზემოთ
dean
[ diːn ]
დეკანი
confirm
[ kənˈfɜːm ]
დადასტურება, დამოწმება, დამტკიცება
valve
[ vælv ]
სარქველი
tribal
[ ˈtraɪ.bəl ]
ტომის, ტომობრივი
maternal
[ məˈtɜːnəl ]
დედობრივი
Norman
[ ˈnɔː.mən ]
ნორმანი
publicly
[ ˈpʌblɪklɪ ]
საჯაროდ, საქვეყნოდ, აშკარად, ღიად
exhibition
[ ˌeksɪˈbɪʃən ]
ამოფენა, გამომჟღავნება, გამოჩენა, გამოვლენა
sage
[ seɪdʒ ]
ბრძენი
upset
[ ʌpˈset ]
გადაბრუნება, გადაყირავება
strip
[ strɪp ]
ამოძრობა, გაძრობა, აგლეჯა, შემოცლა
mayor
[ meər ]
ქალაქის მერი
celebrated
[ ˈseləbreɪtɪd ]
აღინიშნა
rating
[ ˈreɪtɪŋ ]
შეფასება, ღირებულების დადგენა
commissioner
[ kəˈmɪʃənər ]
კომისიის წევრი, კომისია,სრულუფლებიანი
rape
[ reɪp ]
მოტაცება, გატაცება, გაუპატიურება
Jordan
[ ˈdʒɔː.dən ]
ჟორდანია
fracture
[ ˈfræktʃər ]
მოტეხილობა
statutory
[ ˈstætjətərɪ ]
ნორმატიული
medication
[ ˌmedɪˈkeɪʃən ]
მედიკამენტური მკურნალობა
producer
[ prəˈdjuːsər ]
მწარმოებელი, რეჟისორი, დამდგმელი
grasp
[ ɡrɑːsp ]
დაბოჭვა, ჩაჭერა, ჩაბღუჭვა, ფლობა
eager
[ ˈiːɡər ]
ძლიერ მოსურნე, მგზნებარე, მხურვალე
shelter
[ ˈʃeltər ]
თავშესაფარი, სახიზნავი, საყუდელი
ignorance
[ ˈɪɡnərəns ]
იგნორირება
spin
[ spɪn ]
რთვა, დაგრეხვა
virgin
[ ˈvɜːdʒɪn ]
ქალწული
perceive
[ pəˈsiːv ]
შეგნება, შეცნობა, ჩაწვდომა, ათვისებ
wolf
[ wʊlf ]
მგელი, გაუმძღარი, მსუნაგი, ღორმუცელა
retail
[ ˈriːteɪl ]
საცალო გაყიდვა
episode
[ ˈepɪsəʊd ]
ეპიზოდი
junior
[ ˈdʒuːnɪər ]
უმცროსი
physiological
[ ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ფიზიოლოგიური
merchant
[ ˈmɜːtʃənt ]
ბითუმად მოვაჭრე, კომერსანტი
genius
[ ˈdʒiːniəs ]
ნიჭიერება, გენიალობა, გენიოსობა, გენიოსი
thread
[ θred ]
ძაფი, მკედი
invention
[ ɪnˈvenʃən ]
გამოგონება, მოფიქრება, გამონაგონი
chapel
[ ˈtʃæpəl ]
სამლოცველო
confident
[ ˈkɒnfɪdənt ]
ნდობით აღჭურვილი პირი
imply
[ ɪmˈplaɪ ]
მნიშვნელობის ქონა, გულისხმობა,
dirty
[ ˈdɜːtɪ ]
ტალახიანი, ჭუჭყიანი, უსუფთაო
inability
[ ˌɪnəˈbɪlətɪ ]
უუნარობა
persistent
[ pəˈsɪstənt ]
მუდმივი
nucleus
[ ˈnjuːklɪəs ]
ბირთვი
penalty
[ ˈpenəltɪ ]
სასჯელი, ჯარიმა
Caribbean
[ ˌkær.ɪˈbiː.ən ]
კარიბის ზღვის აუზი
cheap
[ tʃiːp ]
იაფი, იაფფასიანი
rhythm
[ ˈrɪðəm ]
რითმული
demonstration
[ ˌdemənˈstreɪʃən ]
ჩვენება, დემონსტრირება
baseball
[ ˈbeɪsbɔːl ]
ბეისბოლი
displacement
[ dɪˈspleɪs.mənt ]
გადაადგილება
estimation
[ ˌestɪˈmeɪʃən ]
შეფასება
stimulus
[ ˈstɪmjələs ]
სტიმული, შეგულიანება, წაქეზება
reject
[ rɪˈdʒekt ]
უარყოფა, გადახვევა, გადახრა, უარის თქმა
Monday
[ ˈmʌndeɪ ]
ორშაბათი
tribe
[ traɪb ]
ტომის წევრი, ნათესავი
hormone
[ ˈhɔːməʊn ]
ჰორმონი
inspiration
[ ˌɪnspərˈeɪʃən ]
ინსპირაცია, ჩასუნთქვა
intake
[ ˈɪnteɪk ]
მიღება
harbor
[ ˈhɑr·bər ]
ნავსადგური
ecology
[ iːˈkɒlədʒi ]
ეკოლოგია
eighteen
[ ˌeɪˈtiːn ]
თვრამეტი
deputy
[ ˈdepjətɪ ]
დეპუტატი, დელეგატი
edit
[ ˈedɪt ]
რედაქციის გაკეტება, რედაქტირება
silk
[ sɪlk ]
აბრეშუმი, აბრეშუმის კაბა, 
inequality
[ ˌɪnɪˈkwɒlətɪ ]
უთანასწორობა
petition
[ pəˈtɪʃən ]
შუამდგომლობა
emission
[ ɪˈmɪʃən ]
გამოყოფა (სითბოსი), გამოსხივება
hungry
[ ˈhʌŋɡrɪ ]
მშიერი, დამშეული, ღარიბი
exceed
[ ɪkˈsiːd ]
გადამეტება, დაძლევა, ჯობნა
adjust
[ əˈdʒʌst ]
შეგუება, შეწყობა, გამოყენება
parking
[ ˈpɑːkɪŋ ]
პარკინგი
adolescent
[ ˌædəlˈesənt ]
ჭაბუკი, ახალგაზრდა, ქალიშვილი
continent
[ ˈkɒntɪnənt ]
კონტინენტი
modify
[ ˈmɒdɪfaɪ ]
სახის შეცვლა, დარბილება, შესუსტება
generous
[ ˈdʒenərəs ]
სულგრძელი, დიდსულოვანი, კეთილშობილი
cave
[ keɪv ]
ამოქვაბული, მღვიმე, ღრმული
peaceful
[ ˈpiːsfəl ]
მშვიდი, მშვიდობიანი, წყნარი
backward
[ ˈbækwəd ]
ჩამორჩენილი
generic
[ dʒəˈnerɪk ]
ზოგადი
organize
[ ˈɔːɡənaɪz ]
ორგანიზება, ჩამოყალიბება, მოწყობა
vascular
[ ˈvæs.kjə.lər ]
სისხლძარღვოვანი
funeral
[ ˈfjuːnərəl ]
დასაფლავება, დაკრძალვა
efficacy
[ ˈef.ɪ.kə.sɪ ]
ეფექტურობა
overhead
[ ˌəʊvəˈhed ]
ზედნადები
midst
[ mɪdst ]
შუაგული, შუა
attract
[ əˈtrækt ]
მიზიდვა, ჩათრევა, ჩაბმა
commit
[ kəˈmɪt ]
დავალება, ნდობით აღჭურვა
lease
[ liːs ]
იჯარა
allied
[ ˈælaɪd ]
მოკავშირე
recommend
[ ˌrekəˈmend ]
რეკომენდაციის მიცემა, რჩევა
expedition
[ ˌekspɪˈdɪʃən ]
ექსპედიცია, სიჩქარე, სისწრაფე
memorial
[ məˈmɔːrɪəl ]
მემორიალი
pine
[ paɪn ]
ფიჭვი
toxic
[ ˈtɒksɪk ]
შხამი, გესლი, საწამლავი
creativity
[ ˌkrɪ·eɪˈtɪv·ɪ·t̬ɪ ]
შემოქმედება
inform
[ ɪnˈfɔːm ]
შეტყობნება, ინფორმაციის მიწოდება
Israeli
[ ɪzˈreɪ.lɪ ]
ისრაელის
liable
[ ˈlaɪəbl ]
პასუხისმგებელი
esteem
[ ɪˈstiːm ]
პატივისცემა
thrust
[ θrʌst ]
ნდობა
binary
[ ˈbaɪnərɪ ]
ორობითი
psychiatry
[ saɪˈkaɪətrɪ ]
ფსიქიატრია
thereafter
[ ˌðeəˈrɑːftər ]
ამის შემდეგ
funny
[ ˈfʌnɪ ]
სასაცილო, საცინარი, გასაცინი
wealthy
[ ˈwelθɪ ]
მდიდარი, შეძლებული
pole
[ pəʊl ]
ჭაკი, ბოძი, სვეტი
module
[ ˈmɒdjuːl ]
მოდული
seller
[ ˈselər ]
გამყიდველი, გასაყიდი საქონელი
autumn
[ ˈɔːtəm ]
შემოდგომა
notably
[ ˈnəʊtəblɪ ]
განსაკუთრებით
convert
[ kənˈvɜːt ]
გადაქცევა, კონვერტაცია, გაცვლა
scarcely
[ ˈskeəslɪ ]
ძლივს
molecule
[ ˈmɒlɪkjuːl ]
მოლეკულა
limitation
[ ˌlɪmɪˈteɪʃən ]
შეზღუდვა, შემოსაზღვრა, შეზღუდულობა,
exciting
[ ɪkˈsaɪtɪŋ ]
საინტერესო, ამაღელვებელი
causal
[ ˈkɔː.zəl ]
მიზეზობრივი
seal
[ siːl ]
ბეჭედი, ლორდი - ბეჭდის მცველი
feminine
[ ˈfemɪnɪn ]
ქალური
workplace
[ ˈwɜːkpleɪs ]
მოთავსება, სათავსო
legacy
[ ˈleɡəsɪ ]
მემკვიდრეობა
mankind
[ mænˈkaɪnd ]
კაცობრიობა
evidently
[ ˈevɪdəntlɪ ]
აშკარად
earn
[ ɜːn ]
გამომუშავება, შემოსავლის მიღება
horror
[ ˈhɒrər ]
თავზარი, შიშის ზარი
damn
[ dæm ]
წყევლა, ლანძღვა, გინება
suite
[ swiːt ]
ნაკრები კომპლექტი, გარნიტური
graphics
[ ˈɡræfɪks ]
გრაფიკა
senator
[ ˈsenətər ]
სენატორი
semantic
[ sɪˈmæntɪk ]
სემანტიკური
rescue
[ ˈreskjuː ]
ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
geometry
[ dʒɪˈɒmɪtrɪ ]
გეომეტრია
systemic
[ sɪˈstem.ɪk ]
სისტემური
composite
[ ˈkɒmpəzɪt ]
კომპოზიტური
genre
[ ˈʒɒnrə ]
ჟანრი, მანერა, ნირი, ყაიდა
fourteen
[ ˌfɔːˈtiːn ]
თოთხმეტი
impressive
[ ɪmˈpresɪv ]
გამომხატველი, გამოსახაველი
warfare
[ ˈwɔːfeər ]
ომი
preface
[ ˈprefɪs ]
წინასიტყვაობა
audio
[ ˈɔːdɪəʊ ]
აუდიო
quest
[ kwest ]
ძებნა
extract
[ ɪkˈstrækt ]
ამონაწერი
realization
[ ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən ]
რეალიზება
bold
[ bəʊld ]
გაბედული, გამბედავი, გულადი
electoral
[ ɪˈlektərəl ]
საარჩევნო
disposal
[ dɪˈspəʊzəl ]
განკარგვა
broadcast
[ ˈbrɔːdkɑːst ]
რადიოგადაცემა
remainder
[ rɪˈmeɪndər ]
ნარჩენი
orthodox
[ ˈɔːθədɒks ]
მართლმადიდებელი
Scottish
[ ˈskɒtɪʃ ]
შოტლანდიელი
residual
[ rɪˈzɪdjʊəl ]
ნარჩენი
metropolitan
[ ˌmetrəˈpɒlɪtən ]
დედაქალაქის მცხოვრები, არქიეპისკოპოსი
impose
[ ɪmˈpəʊz ]
დავალების მიცემა, გადასახადის გაწერა
nowhere
[ ˈnəʊweər ]
არსად, ვერსად
manufacturer
[ ˌmænjəˈfæktʃərər ]
მეფაბრიკე, ფაბრიკანტი, მეწარმე
racism
[ ˈreɪsɪzəm ]
რასიზმი
spontaneous
[ spɒnˈteɪnɪəs ]
სპონტანური
holiday
[ ˈhɒlədeɪ ]
დღესასწაული, ზეიმი, უქმე
constraint
[ kənˈstreɪnt ]
იძულება, ძალდატანება, ზემოქმედება,
biography
[ baɪˈɒɡrəfɪ ]
ბიოგრაფია
exploitation
[ ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən ]
ექსპლუატაცია
satisfactory
[ ˌsætɪsˈfæktərɪ ]
დამაკმაყოფილებელი
flux
[ flʌks ]
ნაკადი
taxation
[ tækˈseɪʃən ]
დაბეგვრის
seventy
[ ˈsevəntɪ ]
სამოცდაათი
substrate
[ ˈsʌb.streɪt ]
სუბსტრატი
merit
[ ˈmerɪt ]
დამსახურება, ღირსება, ხარისხი
audit
[ ˈɔːdɪt ]
აუდიტი
invest
[ ɪnˈvest ]
მოთავსება, ჩადება, დაბანდება 
delight
[ dɪˈlaɪt ]
სიამოვნება
render
[ ˈrendər ]
მიცემა, მიგება, სამსახურის გაწევა
fatigue
[ fəˈtiːɡ ]
დაღლა, დაქანცვა, დაღლილობა, დაქანცულობა
underground
[ ˈʌndəɡraʊnd ]
მიწისქვეშა
fantasy
[ ˈfæntəsɪ ]
ფანტაზია
sixteen
[ ˌsɪkˈstiːn ]
თექვსმეტი
precision
[ prɪˈsɪʒən ]
სიზუსტე
inheritance
[ ɪnˈherɪtəns ]
მემკვიდრეობა
manifest
[ ˈmænɪfest ]
მანიფესტი
romance
[ rəʊˈmæns ]
პოემა ან რომანი რაინდებზე
glasses
[ ˈɡlɑːsɪz ]
სათვალე
mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]
ძირითადი ნაკადი
alongside
[ əˌlɒŋˈsaɪd ]
სიგრძივ
expectation
[ ˌekspekˈteɪʃən ]
ლოდინი, მოლოდინი, ცდა
signature
[ ˈsɪɡnətʃər ]
ხელმოწერა, ხელის მოწერა
denial
[ dɪˈnaɪəl ]
უარი, უარის თქმა, გადადგომა
deliberately
[ dɪˈlɪbərətlɪ ]
განზრახ, წინასწარი განზრახვით, ფრთხილად
humor
[ ˈhjuːmər ]
ქსოვილოვანი სითხე 
neglect
[ nɪˈɡlekt ]
უგულებელყოფა
apparatus
[ ˌæpərˈeɪtəs ]
აპარატი
metabolism
[ məˈtæbəlɪzəm ]
მეტაბოლიზმს
severely
[ sɪˈvɪə.lɪ ]
მკაცრად, სერიოზულად, მძიმედ
sovereign
[ ˈsɒvərɪn ]
სუვერენული
radius
[ ˈreɪdɪəs ]
რადიუსი
intrinsic
[ ɪnˈtrɪnsɪk ]
დამახასიათებელი
hers
[ hɜːz ]
მისი, თავისი
retreat
[ rɪˈtriːt ]
უკან დახევა, უკან დახევის სიგნალი
consistency
[ kənˈsɪstənsɪ ]
თანმიმდევრულობა
sympathetic
[ ˌsɪmpəˈθetɪk ]
სიმპატიური
Indonesia
[ ˌɪn.dəˈniː.ʒə ]
ინდონეზია
juice
[ dʒuːs ]
წვენი
similarity
[ ˌsɪmɪˈlærətɪ ]
მსგავსება, მსგავსობა
parliamentary
[ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.ɪ ]
საპარლამენტო
fool
[ fuːl ]
სულელი, ტუტუცი, მასხარა, ხუმარა
charity
[ ˈtʃærɪtɪ ]
გულმოწყალეობა, შეწყალება, მოწყალება
lab
[ læb ]
ლაბორატორია
calendar
[ ˈkæləndər ]
კალენდარი. სია,რეესტრი
surplus
[ ˈsɜːpləs ]
ჭარბი
correction
[ kəˈrekʃən ]
შესწორება
throne
[ θrəʊn ]
ტახტი
affection
[ əˈfekʃən ]
მოსიყვარულეობა
favorable
[ ˈfeɪ.vər.ə.bəl ]
ხელსაყრელი, სასურველი
prospective
[ prəˈspektɪv ]
პერსპექტიული
receiver
[ rɪˈsiːvər ]
მიმღები, რადიომიმღები, ტელეფონის მილაკი
aggression
[ əˈɡreʃən ]
თავდასხმა, აგრესია
honey
[ ˈhʌnɪ ]
თაფლი, სიტკბო, სიტკბოება
sensation
[ senˈseɪʃən ]
შეგრძნება, გრძნობა, სენსაცია
competent
[ ˈkɒmpɪtənt ]
კომპეტენტური
leisure
[ ˈleʒər ]
დასვენება
cabin
[ ˈkæbɪn ]
ქოხი, ფაცხა, ქოხმახი
rebellion
[ rɪˈbelɪən ]
აჯანყება
locate
[ ləʊˈkeɪt ]
განლაგება, დასახლება
lighting
[ ˈlaɪtɪŋ ]
ელვა, მეხი
battery
[ ˈbætərɪ ]
ბატარეა
tremendous
[ trɪˈmendəs ]
საშინელი, საზარელი, შემზარავი
degradation
[ ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ]
დეგრადაცია
Cuba
[ ˈkjuː.bə ]
კუბა
delicate
[ ˈdelɪkət ]
ფაქიზი, დახვეწილი, ნაზი
mud
[ mʌd ]
ტალახი, ჭყაპი, თოვლჭყაპი
stupid
[ ˈstjuːpɪd ]
ჩლუნგი, გონებაჩლუნგი, სულელი
gesture
[ ˈdʒestʃər ]
ჟესტი, ჟესტიკულაცია
congressional
[ kənˈɡreʃənəl ]
კონგრესის, საარჩევნო 
needle
[ ˈniːdl ]
ნემსი, გახვრეტა, პუნქტირება 
shallow
[ ˈʃæləʊ ]
წყალმარჩხობა, წყალნაკლებობა, მეჩეჩი
premises
[ ˈpremɪsɪz ]
შენობა
relaxation
[ ˌriː.lækˈseɪ.ʃən ]
დასვენება
problematic
[ ˌprɒbləˈmætɪk ]
პრობლემური
panic
[ ˈpænɪk ]
პანიკა, შისის ზარი
legend
[ ˈledʒənd ]
ლეგენდა, წარწერა (მონეტაზე)
poorly
[ ˈpɔːlɪ ]
ცუდად
Amsterdam
[ ˌæm.stəˈdæm ]
ამსტერდამი
printer
[ ˈprɪntər ]
პრინტერი
bore
[ bɔːr ]
მოწყენილი
Turkish
[ ˈtɜː.kɪʃ ]
თურქული
parish
[ ˈpærɪʃ ]
საეკელსიო მრევლი, სამწყსო, ოლქი
territorial
[ ˌterɪˈtɔːrɪəl ]
ტერიტორიული
cinema
[ ˈsɪnəmə ]
კინო
prisoner
[ ˈprɪzənər ]
პატიმარი, ტუსაღი
ghost
[ ɡəʊst ]
მოჩვენება, ზმანება, აჩრდილი, ლანდი
span
[ spæn ]
სპანი
mechanics
[ mɪˈkænɪks ]
მექანიკა
civilian
[ sɪˈvɪlɪən ]
სამოქალაქო პირი
defect
[ ˈdiːfekt ]
დეფექტი
breach
[ briːtʃ ]
დარღვევა
socialism
[ ˈsəʊʃəlɪzəm ]
სოციალიზმი
layout
[ ˈleɪaʊt ]
განლაგება
terrorism
[ ˈterərɪzəm ]
ტერორიზმი
conjunction
[ kənˈdʒʌŋkʃən ]
შეერთება
beloved
[ bɪˈlʌvɪd ]
საყვარელი
interact
[ ˌɪntərˈækt ]
ურთიერთქმედება
designer
[ dɪˈzaɪnər ]
პროექტის შემდგენი, დამპროექტებელი
remedy
[ ˈremədɪ ]
წამალია
patience
[ ˈpeɪʃəns ]
მოთმინება, სულგრძელობა
clerk
[ klɑːk ]
მოხელე, ჩინოვნიკი, კანცელარიის მუშაკი
anymore
[ ˌen.ɪˈmɔːr ]
აღარ, აღარასდროს
tab
[ tæb ]
ჩანართი
peasant
[ ˈpezənt ]
გლეხი
impulse
[ ˈɪmpʌls ]
იმპულსი, ბიზგი, დარტყმა (გულის)
prejudice
[ ˈpredʒədɪs ]
ცრურწმენა
controversial
[ ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ]
საკამათო, საპაექრო, სადავო
birthday
[ ˈbɜːθdeɪ ]
დაბადების დღე
embrace
[ ɪmˈbreɪs ]
მოხვევა, გულში ჩაკვრა, ჩახუტება
commodity
[ kəˈmɒdətɪ ]
მოხმარების საგანი, საქონელი
interactive
[ ˌɪntərˈæktɪv ]
ინტერაქტიული
diamond
[ ˈdaɪəmənd ]
ალმასი, ბრილიანტი
participant
[ pɑːˈtɪsɪpənt ]
მონაწილე
Austria
[ ˈɒs.trɪ.ə ]
ავსტრია
minimize
[ ˈmɪnɪmaɪz ]
შემცირებულად წარმოდგენა
failing
[ ˈfeɪlɪŋ ]
წარუმატებელი
autonomous
[ ɔːˈtɒnəməs ]
ავტონომიური
median
[ ˈmiːdiən ]
მედიანური
cerebral
[ ˈserəbrəl ]
ცერებრალური
hip
[ hɪp ]
ბარძაყი
caution
[ ˈkɔːʃən ]
სიფრთხილით
desperate
[ ˈdespərət ]
სასოწარკვეთილი, იმედდაკარგული
vein
[ veɪn ]
ვენა
haven
[ ˈheɪvən ]
თავშესაფარი
container
[ kənˈteɪnər ]
ჭურჭელი, სათავსი, რეზერვუარი
bid
[ bɪd ]
ბრძანება, ბრძანების გაცემა
insulin
[ ˈɪnsjəlɪn ]
ინსულინი
shear
[ ʃɪər ]
გაპარსვა
unnecessary
[ ʌnˈnesəsərɪ ]
არასაჭირო
handsome
[ ˈhændsəm ]
ლამაზი, კოხტა, მოხდენილი
warren
[ ˈwɒrən ]
უორენი
termination
[ ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən ]
შეწყვეტა
scholar
[ ˈskɒlər ]
მოსწავლე, სწავლული
cope
[ kəʊp ]
თავის გართმევა, დაძლევა
civic
[ ˈsɪvɪk ]
მოქალაქის, სამოქალაქო, მოქალაქეობრივი
suspicion
[ səˈspɪʃən ]
ეჭვი, გუმანი, ცოტა, ოდნავ, ერთი ბეწო
manufacture
[ ˌmænjəˈfæktʃər ]
წარმოება
super
[ ˈsuːpər ]
შესანიშნავი, დიდი
spine
[ spaɪn ]
ხერხემალი, თავბანდი, თავხე (სახურავისა)
wilderness
[ ˈwɪldənəs ]
უდაბნო, უდაბური ადგილი
whereby
[ weəˈbaɪ ]
რომლითაც
chaos
[ ˈkeɪɒs ]
ქაოსი, არეულ-დარეულობა, უწესრიგობა
graphic
[ ˈɡræfɪk ]
გრაფიკული
decay
[ dɪˈkeɪ ]
გაფუჭება
eighth
[ eɪtθ ]
მერვე
enlightenment
[ ɪnˈlaɪ.tən.mənt ]
განმანათლებლობა
administrator
[ ədˈmɪnɪstreɪtər ]
ადმინისტრატორი, მმართველი
disabled
[ dɪˈseɪbld ]
ქმედუუნარო, დასახიჩრებული
discrete
[ dɪˈskriːt ]
დისკრეტული
philosopher
[ fɪˈlɒsəfər ]
ფილოსოფოსი
poetic
[ pəʊˈetɪk ]
პოეტური
reproductive
[ ˌriːprəˈdʌktɪv ]
რეპროდუქციული
urine
[ ˈjʊərɪn ]
შარდის
unpublished
[ ʌnˈpʌb.lɪʃt ]
გამოუქვეყნებელი
Buddhist
[ ˈbʊdɪst ]
ბუდისტი
provider
[ prəˈvaɪ.dər ]
მომმარაგებელი
bomb
[ bɒm ]
ბომბი, ყუმბარა, ნაღმი
mortgage
[ ˈmɔːɡɪdʒ ]
დაგირავება, გირაო
mysterious
[ mɪˈstɪərɪəs ]
საიდუმლო, იდუმალი, ფარული
princess
[ prɪnˈses ]
პრინცესა
formally
[ ˈfɔːməlɪ ]
ფორმალურად
harvest
[ ˈhɑːvɪst ]
მოსავალი
momentum
[ məʊˈmentəm ]
მამოძრავებელი ძალა
ruler
[ ˈruːlər ]
მმართველი
induction
[ ɪnˈdʌkʃən ]
ინდუქცია
pet
[ pet ]
საყვარელი, გამორჩეული, განებივრებული
coordinate
[ kəʊˈɔːdɪneɪt ]
კოორდინირება
fan
[ fæn ]
განიავებული მარცვალი, მანიავებელი
deposition
[ ˌdep.əˈzɪʃ.ən ]
დეპონირება
adventure
[ ədˈventʃər ]
თავგადასავალი, შემთხვევა, ავანტიურა
compete
[ kəmˈpiːt ]
შეჯიბრება, გაჯიბრება
disposition
[ ˌdɪspəˈzɪʃən ]
განწყობილება
specialist
[ ˈspeʃəlɪst ]
სპეციალისტი
brick
[ brɪk ]
აგური, კალაპოტი 
offensive
[ əˈfensɪv ]
შეტევა, იერიში
maturity
[ məˈtjʊərətɪ ]
სიმწიფე
timber
[ ˈtɪmbər ]
ხე-ტყე, ხე-ტყის მასალა
alert
[ əˈlɜːt ]
გაფრთხილება
singular
[ ˈsɪŋɡjələr ]
მხოლობითი
Philippines
[ ˈfɪl.ɪ.piːnz ]
ფილიპინები
weekend
[ ˌwiːkˈend ]
შაბათ- კვირა
certainty
[ ˈsɜːtəntɪ ]
დარწმუნებულობა
supplement
[ ˈsʌplɪmənt ]
დანამატი
northwest
[ ˌnɔːθˈwest ]
ჩრდილოეთ-დასავლეთი
shade
[ ʃeɪd ]
ჩრდილი
majesty
[ ˈmædʒəstɪ ]
დიდებულება
nationalist
[ ˈnæʃənəlɪst ]
ნაციონალისტი
reporter
[ rɪˈpɔːtər ]
რეპორტიორი, მომხსენებელი
covenant
[ ˈkʌvənənt ]
შეთანხმება
vacuum
[ ˈvækjuːm ]
სიცარიელე, უჰაერო სივრცე, ვაკუუმი
Nazi
[ ˈnɑːtsɪ ]
ნაცისტი
fame
[ feɪm ]
სახელი, დიდება, სახელგანთქმულობა, რეპუტაცია
regards
[ rɪˈɡɑːdz ]
პატივისცემით
vegetation
[ ˌvedʒɪˈteɪʃən ]
მცენარეულობა
correspond
[ ˌkɒrɪˈspɒnd ]
შეესაბამება
rid
[ rɪd ]
გათავისუფლება, ხსნა, გადარჩენა
sustain
[ səˈsteɪn ]
ხელის მოკიდება, წაშველება
polymer
[ ˈpɒl.ɪ.mər ]
პოლიმერი
periodic
[ ˌpɪərɪˈɒdɪk ]
პერიოდული
fancy
[ ˈfænsɪ ]
ლამაზი
despair
[ dɪˈspeər ]
სასოწარკვეთა
victor
[ ˈvɪktər ]
გამარჯვებული
wildlife
[ ˈwaɪldlaɪf ]
ველური ბუნება
lasting
[ ˈlɑːstɪŋ ]
ხანგრძლივი
jail
[ dʒeɪl ]
საპატიმრო, ციხე, საპყრობილე
propose
[ prəˈpəʊz ]
წინადადების შემოტანა, წამოყენება
shed
[ ʃed ]
საფულე, ქისა, ფულის ქისა
outlook
[ ˈaʊtlʊk ]
მსოფლმხედველობა
pause
[ pɔːz ]
შესვენება, პაუზა, სულის მოთქმა
elder
[ ˈeldər ]
ანწლი, დიდგულა
dense
[ dens ]
მსუქანი, მასიური ( შეზრდა )
restriction
[ rɪˈstrɪkʃən ]
შეზღუდვა
consultation
[ ˌkɒnsəlˈteɪʃən ]
კონსულტაცია
chin
[ tʃɪn ]
ნიკაპი
fertility
[ fəˈtɪl.ə.tɪ ]
ნაყოფიერება
habitat
[ ˈhæbɪtæt ]
საცხოვრებელი ადგილი
indicator
[ ˈɪndɪkeɪtər ]
ინდიკატორი, მაჩვენებელი
bet
[ bet ]
სანაძლეო, ფსონი (ბანქოში)
knight
[ naɪt ]
რაინდი
launch
[ lɔːnʃ ]
მიმოქცევაში შეშვება,დაწყება, წამოწყება
prosperity
[ prɒsˈperətɪ ]
კეთილდღეობა
abundance
[ əˈbʌndəns ]
სიმრავლე
intact
[ ɪnˈtækt ]
ინტაქტური, ჯანმრთელი, მოუწამლავი
organism
[ ˈɔːɡənɪzəm ]
ორგანიზმი, მიკროორგანიზმი, მიკრობი
trap
[ træp ]
მახე, ხაფანგი
derive
[ dɪˈraɪv ]
წარმოშობა, წარმოქმნა
surrender
[ sərˈendər ]
დანებება
triumph
[ ˈtraɪəmf ]
ტრიუმფი, გამარჯვების ზეიმი
oak
[ əʊk ]
მუხა, მუხის მერქანი, მუხის ნაკეთობანი
narrator
[ nəˈreɪtər ]
მთხრობელი
pepper
[ ˈpepər ]
წიწაკა, პილპილი
golf
[ ɡɒlf ]
გოლფი
scan
[ skæn ]
ყურადღებით დათვალიერება, შეთვალიერება
notable
[ ˈnəʊtəbl ]
აღსანიშნავია
analogy
[ əˈnælədʒɪ ]
ანალოგი
projection
[ prəʊˈdʒekʃən ]
პროექტის შედგენა, დაპროექტება
resistant
[ rɪˈzɪstənt ]
რეზისტენტული
jacket
[ ˈdʒækɪt ]
ჟაკეტი, ქურთუკი
successive
[ səkˈsesɪv ]
თანმიმდევრული
thirteen
[ θɜːˈtiːn ]
ცამეტი
dare
[ deər ]
გაბედვა, რისკზე წასვლა
elevation
[ ˌelɪˈveɪʃən ]
ამაღლება
hunger
[ ˈhʌŋɡər ]
შიმშილი, შიმშილობა, შიმშილის მოკვლა
rail
[ reɪl ]
სარკინიგზო გადამზიდი
softly
[ ˈsɒftlɪ ]
რბილად, ნაზად, ნელა, ნელი ხმით
endless
[ ˈendləs ]
უსასრულო, დაუსრულებელი, გაუთავებელი
packet
[ ˈpækɪt ]
პაკეტი
missionary
[ ˈmɪʃənərɪ ]
მისიონერის, მისიონერთა, მისიონერული
pin
[ pɪn ]
ქინძისთავი, სარჭი, თმის ჩხირი
innovative
[ ˈɪnəvətɪv ]
მოწინავე, ახლებური, დახვეწილი
commonwealth
[ ˈkɒm.ən.welθ ]
თანამეგობრობა
destiny
[ ˈdestɪnɪ ]
ბედისწერა, იღბალი
rod
[ rɒd ]
წნელი, წკეპლა, კვერთხი, ღერო, ძელი
atom
[ ˈætəm ]
ატომი
rope
[ rəʊp ]
თოკი, საბელი, ბაგირი, ძაფი
tide
[ taɪd ]
ზღვის მიმოქცევა და უკუქცევა
diplomatic
[ ˌdɪpləˈmætɪk ]
დიპლომატიური, დიპლომატური, ტაქტიკური
accommodate
[ əˈkɒmədeɪt ]
საცხოვრებელი ბინის მიცემა
negotiation
[ nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən ]
მოლაპარაკება, პირობების განხილვა
norm
[ nɔːm ]
ნორმა, ნიმუში
fraud
[ frɔːd ]
მოტყუება, თაღლითობა, გაიძვერობა
proportional
[ prəˈpɔːʃənəl ]
პროპორციული
imagery
[ ˈɪmɪdʒərɪ ]
გამოსახულება
infantry
[ ˈɪnfəntrɪ ]
ქვეითი
marital
[ ˈmærɪtəl ]
ოჯახური
bloody
[ ˈblʌdɪ ]
სისხლიანი, სისხლოვანი
alarm
[ əˈlɑːm ]
განგაში, შიში, ღელვა, მღელვარება
fatal
[ ˈfeɪtəl ]
ფატალური, საბედისწერო, გარდაუვალი
promising
[ ˈprɒmɪsɪŋ ]
იმედის მომცემი
Nigeria
[ naɪˈdʒɪə.rɪ.ə ]
ნიგერია
discretion
[ dɪˈskreʃən ]
შეხედულებისამებრ
neighbor
[ ˈneɪ·bər ]
მეზობელი
popularity
[ ˌpɒpjəˈlærətɪ ]
პოპულარობა
dilemma
[ dɪˈlemə ]
დილემა, გაჭირვებული, სამძიმო მდგომარეობა
twin
[ twɪn ]
ტყუპი, ტყუპის ცალი, ორეული
tourist
[ ˈtʊərɪst ]
ტურისტი, მოგზაური
flowing
[ ˈfləʊɪŋ ]
მიედინება
processor
[ ˈprəʊsesər ]
პროცესორი, გადამამუშავებელი მოწყობილობა
assurance
[ əˈʃʊərəns ]
გარანტია
lion
[ laɪən ]
ლომი, სახელგანთქმულობა
dirt
[ dɜːt ]
ტალახი, ჭუჭყი, ნაგავი, მიწა
flame
[ fleɪm ]
ალი, ცეცხლი
probe
[ prəʊb ]
ზონდი
juvenile
[ ˈdʒuːvənaɪl ]
არასრულწლოვანი
drunk
[ drʌŋk ]
მთვრალი, ალკოჰოლიკი 
globe
[ ɡləʊb ]
ბურთი, სფერო, ციური სხეული
assertion
[ əˈsɜːʃən ]
მტკიცება
lifestyle
[ ˈlaɪfstaɪl ]
ცხოვრების სტილი
deer
[ dɪər ]
ირემი, ფურირემი
convince
[ kənˈvɪns ]
დარწმუნება, დაჯერება, შეგნებინება
compatible
[ kəmˈpætɪbl ]
თავსებადი
gradient
[ ˈɡreɪdɪənt ]
გრადიენტი
characterization
[ ˌkærəktəraɪˈzeɪʃən ]
დახასიათება
retention
[ rɪˈtenʃən ]
შეკავება
incomplete
[ ˌɪnkəmˈpliːt ]
არასრული
Holland
[ ˈhɒl.ənd ]
ჰოლანდია
nominal
[ ˈnɒmɪnəl ]
ნომინალური
math
[ mæθ ]
მათემატიკა
climb
[ klaɪm ]
ასვლა, ადგომა
refusal
[ rɪˈfjuːzəl ]
უარის თქმა
exhausted
[ ɪɡˈzɔːstɪd ]
დაქანცული, ამოწურვა
nerves
[ nɜːvz ]
ნერვები
revision
[ rɪˈvɪʒən ]
გადახედვა
trigger
[ ˈtrɪɡər ]
ჩახმახი
regiment
[ ˈredʒɪmənt ]
პოლკი
fortunately
[ ˈfɔːtʃənətlɪ ]
საბედნიეროდ, ბედნიერად, ბედად
communal
[ ˈkɒmjʊnəl ]
კომუნალური
shake
[ ʃeɪk ]
შერყევა, შერხევა, შენძრევა
remark
[ rɪˈmɑːk ]
შენიშვნა, ჩანაწერი, მინაწერი
moisture
[ ˈmɔɪstʃər ]
ტენიანობა
trunk
[ trʌŋk ]
ღერო, ტანი
severity
[ sɪˈverətɪ ]
სიმძიმე
globalization
[ ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən ]
გლობალიზაცია
Buddha
[ ˈbʊdə ]
ბუდა
incentive
[ ɪnˈsentɪv ]
წამქეზებელი მიზეზი, განზრახვა
advocate
[ ˈædvəkeɪt ]
დამცველი, მომხრე, ქომაგი, ადვოკატი
presently
[ ˈprezəntlɪ ]
ამჟამად
dominance
[ ˈdɒmɪnəns ]
დომინირება
conquest
[ ˈkɒŋkwest ]
დაპყრობა
dressing
[ ˈdresɪŋ ]
გასახდელი
destructive
[ dɪˈstrʌk.tɪv ]
გამანადგურებელი
descent
[ dɪˈsent ]
დაღმართი
horn
[ hɔːn ]
რქა, ყანწი
attraction
[ əˈtrækʃən ]
მიზიდვა, მიზიდულობა, მიმზიდველობა
fitting
[ ˈfɪtɪŋ ]
მორგება
litigation
[ ˌlɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
სამართალწარმოება
specimen
[ ˈspesəmɪn ]
ნიმუში
thereof
[ ˌðeəˈrɒv ]
მისი
thorough
[ ˈθʌrə ]
საფუძვლიანი
vague
[ veɪɡ ]
ბუნდოვანი
remind
[ rɪˈmaɪnd ]
გახსენება, მოგონება, შეხსენება
invitation
[ ˌɪnvɪˈteɪʃən ]
მოწვევა, მიწვევა, მოპატიჟება, მიპატიჟება
adaptive
[ əˈdæp.tɪv ]
ადაპტური
openly
[ ˈəʊpənlɪ ]
ცხადად, აშკარად, დაუფარავად, გულახდილად
singer
[ ˈsɪŋər ]
მომღერალი, პოეტი, მგალობელი ფრინველი
anonymous
[ əˈnɒnɪməs ]
ანონიმური, უსახელო
erosion
[ ɪˈrəʊ.ʒən ]
ეროზია
mighty
[ ˈmaɪtɪ ]
ძლიერი
sink
[ sɪŋk ]
ჩაძირვა, დახრჩობა
inn
[ ɪn ]
სასტუმრო
cheek
[ tʃiːk ]
ლოყა
lesbian
[ ˈlezbɪən ]
ლესბოსელი
accommodation
[ əˌkɒməˈdeɪʃən ]
განთავსება
insufficient
[ ˌɪnsəˈfɪʃənt ]
არასაკმარისი
website
[ ˈwebsaɪt ]
ვებგვერდი
convey
[ kənˈveɪ ]
გადატანა, გადაყვანა (ტვირთისა, მგზავრებისა)
immigrant
[ ˈɪmɪɡrənt ]
ემიგრანტი
brave
[ breɪv ]
გაბედული, გამბედავი, გულადი
meditation
[ ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən ]
მედიტაცია
facial
[ ˈfeɪʃəl ]
სახის
critic
[ ˈkrɪtɪk ]
კრიტიკოსი
rage
[ reɪdʒ ]
გაცოფებული, გაბრაზებული, გახელებული
declare
[ dɪˈkleər ]
გამოცხადება, განცხადება, თქმა
discount
[ ˈdɪskaʊnt ]
ფასდაკლება
monopoly
[ məˈnɒpəlɪ ]
მონოპოლია
celebration
[ ˌseləˈbreɪʃən ]
ზეიმობა, უქმობა, დღესასწაულობა
hire
[ haɪər ]
დაქირავება, ქირით დაჭერა
extraction
[ ɪkˈstrækʃən ]
მოპოვება
spare
[ speər ]
სამარაგო, სათადარიგო, თავისუფალი (დრო)
defensive
[ dɪˈfensɪv ]
თავდაცვა, თავდაცვითი პოზიცია
oxide
[ ˈɒk.saɪd ]
ოქსიდი
bride
[ braɪd ]
პატარძალი, დედოფალი, ახალგათხოვილი
bathroom
[ ˈbɑːθruːm ]
სააბაზანო
relaxed
[ rɪˈlækst ]
მოდუნებული
butler
[ ˈbʌtlər ]
მსახურთუფროსი
propaganda
[ ˌprɒpəˈɡændə ]
პროპაგანდა
simplicity
[ sɪmˈplɪsətɪ ]
სიმარტივე
fitness
[ ˈfɪtnəs ]
გამოსადეგობა, ვარგისობა, შესაბამისობა
gradual
[ ˈgrædjʊəl ]
თანდათანობით
harsh
[ hɑːʃ ]
უკმეხი, არასასიამოვნო
swing
[ swɪŋ ]
რწევა, რხევა, რყევა, ქანაობა, გაქანება
goodness
[ ˈɡʊdnəs ]
სიკეთე
instrumental
[ ˌɪnstrəˈmentəl ]
ინსტრუმენტული
descriptive
[ dɪˈskrɪptɪv ]
აღწერითი
breakdown
[ ˈbreɪkdaʊn ]
ავარია
stake
[ steɪk ]
დადება (ბანქოში) გირაო
exile
[ ˈeksaɪl ]
გადასახლება
mama
[ məˈmɑː ]
დედა, დედიკო
strengthen
[ ˈstreŋθən ]
გაძლიერება, გამაგრება
bench
[ benʃ ]
მერხი, სკამი, დაზგა
Edinburgh
[ ˈed.ɪn.bər.ə ]
ედინბურგი
authentic
[ ɔːˈθentɪk ]
ავთენტური
prose
[ prəʊz ]
პროზა
sketch
[ sketʃ ]
ჩანახატი
arrange
[ əˈreɪndʒ ]
მოწყობა, მომზადება, გამზადება
offset
[ ˌɒfˈset ]
ოფსეტური
fusion
[ ˈfjuːʒən ]
შერწყმა
visitor
[ ˈvɪzɪtər ]
სტუმარი, მანხველი, ინსპექტორი
purple
[ ˈpɜːpl ]
მეწამული, მუქი წითელი
auto
[ ˈɔːtəʊ ]
ავტო, ავტომობილი
react
[ rɪˈækt ]
რეაგირება,, ზემოქმედება
pat
[ pæt ]
ხელის დარტყმა, ხელის თათუნი
nick
[ nɪk ]
ნიკი
gang
[ ɡæŋ ]
ჯგუფი, ბრბო
amplitude
[ ˈæm.plɪ.tʃuːd ]
დიაპაზონი
forehead
[ ˈfɔːhed ]
შუბლი
immense
[ ɪˈmens ]
უზარმაზარი
realism
[ ˈrɪəlɪzəm ]
რეალიზმი
reliance
[ rɪˈlaɪəns ]
ნდობა
chap
[ tʃæp ]
თავ
lodge
[ lɒdʒ ]
ლოჟა
behave
[ bɪˈheɪv ]
მოქცევა (იქცევა)
Switzerland
[ ˈswɪt.sə.lənd ]
შვეიცარია
fragment
[ ˈfræɡmənt ]
ფრაგმენტი
perfection
[ pəˈfekʃən ]
სრულყოფილება
encouragement
[ ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt ]
წახალისება
quit
[ kwɪt ]
სამუშაოდან, სამსახურიდან წასვლა
curiosity
[ ˌkjʊərɪˈɒsətɪ ]
ცოდნისმოყვარეობა, ცნობისმოყვარეობა
frustration
[ frʌsˈtreɪʃən ]
ჩაშლა (გეგმებისა), გაცრუება (იმედისა)
pile
[ paɪl ]
გროვა, ხროვა
cigarette
[ ˌsɪɡərˈet ]
პაპიროსი, სიგარეტი
theorem
[ ˈθɪə.rəm ]
თეორემა
odds
[ ɒdz ]
სხვაობა, განსხვავება, უთანასწორობა
southwest
[ ˌsaʊθˈwest ]
სამხრეთ-დასავლეთის ძლიერი ქარი
architect
[ ˈɑːkɪtekt ]
არქიტექტორი, ხუროთმოძღვარი
illusion
[ ɪˈluːʒən ]
ილუზია, შეცდომითი აღქმა
lamp
[ læmp ]
ლამპა, ნათურა, ფარანი
rival
[ ˈraɪvəl ]
მეტოქე, მოცილე, კონკურენტი
motive
[ ˈməʊtɪv ]
მოტივი, განზრახვა
cult
[ kʌlt ]
საკულტო
coronary
[ ˈkɒrənərɪ ]
კორონარული
contest
[ ˈkɒntest ]
დავა, კამათი, შეჯიბრება
stance
[ stæns ]
პოზიცია
lightly
[ ˈlaɪtlɪ ]
ოდნავ, მსუბუქად, ადვილად, უდარდელად
arbitration
[ ˌɑːbɪˈtreɪʃən ]
არბიტრაჟი
tunnel
[ ˈtʌnəl ]
გვირაბი
gear
[ ɡɪər ]
მექანიზმი, აპარატი, ხელსაწყო, მოწყობილობა
crowded
[ ˈkraʊdɪd ]
გავსებული, პირთამდე გავსებული
advisory
[ ədˈvaɪzərɪ ]
საკონსულტაციო
tag
[ tæɡ ]
იარლიყი, ეტიკეტი, იარლიყის მიმაგრება
goddess
[ ˈɡɒdes ]
ქალღმერთი
disappear
[ ˌdɪsəˈpɪər ]
გაქრობა, გაუჩინარება, დაკარგვა
kidney
[ ˈkɪdnɪ ]
თირკმლის
scientist
[ ˈsaɪəntɪst ]
მეცნიერი, სპეციალისტი
chase
[ tʃeɪs ]
გამოდგომა, გამოდევნა, დადევნება
donor
[ ˈdəʊnər ]
დონორი, დონორის
sauce
[ sɔːs ]
საწებელი, საკაზმი
normative
[ ˈnɔː.mə.tɪv ]
ნორმატიული
straightforward
[ ˌstreɪtˈfɔːwəd ]
პირდაპირი
metabolic
[ met.əˈbɒl.ɪk ]
მეტაბოლური
abundant
[ əˈbʌndənt ]
უხვი
founder
[ ˈfaʊndər ]
დამაარსებელი, დამფუძნებელი
scattering
[ ˈskætərɪŋ ]
გაფანტვა
genesis
[ ˈdʒen.ə.sɪs ]
გენეზისი
Portuguese
[ ˌpɔː.tʃəˈɡiːz ]
პორტუგალიური
forgive
[ fəˈɡɪv ]
პატიება, მიტევება, შენდობა
midnight
[ ˈmɪdnaɪt ]
შუაღამე, უკუნეთი, წყვდიადი
cavity
[ ˈkævətɪ ]
ღრუ
feminism
[ ˈfemɪnɪzəm ]
ფემინიზმი
elimination
[ ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ]
აღმოფხვრა
induce
[ ɪnˈdjuːs ]
გამოიწვიოს
lip
[ lɪp ]
ტუჩი
serial
[ ˈsɪərɪəl ]
სერიალი
operative
[ ˈɒpərətɪv ]
ოპერატიული
fence
[ fens ]
გალავანი, მესერი, ღობე
objection
[ əbˈdʒekʃən ]
შეპასუხება, შეკამათება, შედავება, პროტესტი
syntax
[ ˈsɪntæks ]
სინტაქსი
resonance
[ ˈrez.ən.əns ]
რეზონანსი
concert
[ ˈkɒnsət ]
კონცერტი, თანხმობა, პირობა
dental
[ ˈdentəl ]
სტომატოლოგიური
modernity
[ mɒdˈɜː.nə.tɪ ]
თანამედროვეობა
alpha
[ ˈæl.fə ]
ალფა
caste
[ kɑːst ]
კასტა
cruel
[ ˈkruːəl ]
სასტიკი, მკაცრი, ულმობელი
stack
[ stæk ]
შეკვრა, დასტა, პარკი, ჩაწყობა
tense
[ tens ]
დაძაბული
lean
[ liːn ]
დახრა, დაღუნვა
icon
[ ˈaɪkɒn ]
სითხე, ხსნარი, თხელი
stern
[ stɜːn ]
მკაცრი
tear
[ teər ]
გახევა, გაგლეჯა, გაწყვეტა
Hungary
[ ˈhʌŋ.ɡər.ɪ ]
უნგრეთი
summit
[ ˈsʌmɪt ]
თათბირი, კონფერენცია უმაღლეს დონეზე
indirectly
[ ˌɪn·dəˈrek·tlɪ ]
ირიბად
bronze
[ brɒnz ]
ბრინჯაო
synthetic
[ sɪnˈθetɪk ]
სინთეტიკური
triangle
[ ˈtraɪæŋɡl ]
სამკუთხედი
widow
[ ˈwɪdəʊ ]
ქვრივი (ქალი)
jazz
[ dʒæz ]
ჯაზი, ჯაზის მუსიკა, ხმაურიანი ქცევა
Victorian
[ vɪkˈtɔːrɪən ]
ვიქტორიანული
bankruptcy
[ ˈbæŋkrəptsɪ ]
ბანკროტობა, გაკოტრება
automobile
[ ˈɔːtəməʊbiːl ]
ავტომობილი
texture
[ ˈtekstʃər ]
ქსოვილი, ქსოვილის ხარისხი, სიმკვრივე
painter
[ ˈpeɪntər ]
მხატვარი, ფერმწერი
repetition
[ ˌrepɪˈtɪʃən ]
გამეორება
oneself
[ wʌnˈself ]
საკუთარ თავს
tin
[ tɪn ]
ქილა
warrant
[ ˈwɒrənt ]
ორდერი
bass
[ beɪs ]
ბასი
echo
[ ˈekəʊ ]
ექო, ნახმევი, გამოძახილი, წაბაძვა
artillery
[ ɑːˈtɪlərɪ ]
არტილერია
weights
[ weɪts ]
წონები
clinic
[ ˈklɪnɪk ]
კლინიკა, პოლიკლინიკა 
quote
[ kwəʊt ]
ციტირება, მოშველიება
vain
[ veɪn ]
ამაო
sergeant
[ ˈsɑːdʒənt ]
სერჟანტი
delta
[ ˈdeltə ]
დელტა
cake
[ keɪk ]
ტორტი, კექსი, ნამცხვარი
pathway
[ ˈpɑːθ.weɪ ]
ბილიკი
approximation
[ əˌprɒk.sɪˈmeɪ.ʃən ]
დაახლოება
creator
[ krɪˈeɪtər ]
შემოქმედი
arena
[ əˈriːnə ]
არენა, მოქმედების ადგილი
bodily
[ ˈbɒdɪlɪ ]
სხეულებრივი
reluctant
[ rɪˈlʌktənt ]
უხალისოდ მკეთებელი, უხალისო
longitudinal
[ ˌlɒŋ.ɡɪˈtʃuː.dɪ.nəl ]
გრძივი
incorporate
[ ɪnˈkɔːpəreɪt ]
შერევა, ჩართვა
closure
[ ˈkləʊʒər ]
დახურვა
instability
[ ˌɪnstəˈbɪlətɪ ]
არასტაბილურობა
inappropriate
[ ˌɪnəˈprəʊprɪət ]
შეუსაბამო
instantly
[ ˈɪnstəntlɪ ]
მაშინვე, მყისვე, იმ საათშივე
coherent
[ kəʊˈhɪərənt ]
თანმიმდევრული
anatomy
[ əˈnætəmɪ ]
ანატომია
surgeon
[ ˈsɜːdʒən ]
ქირურგი, დასტაქარი
collar
[ ˈkɒlər ]
საყელო
assure
[ əˈʃɔːr ]
დარწმუნება, დაჯერება
solidarity
[ ˌsɒlɪˈdærətɪ ]
სოლიდარობა
lonely
[ ˈləʊnlɪ ]
მარტოხელა, ხელმარტო, ეული
amazing
[ əˈmeɪzɪŋ ]
საკვირველი, საოცარი, გასაოცარი
decisive
[ dɪˈsaɪsɪv ]
გადამწყვეტი
tent
[ tent ]
კარავი 
congregation
[ ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən ]
კრება
pity
[ ˈpɪtɪ ]
სამწუხაროა, სიბრალული
Palestine
[ ˈpæl.ə.staɪn ]
პალესტინა
hybrid
[ ˈhaɪbrɪd ]
ჰიბრიდული
bilateral
[ baɪˈlætərəl ]
ორმხრივი
initiation
[ ɪˌnɪʃ.ɪˈeɪ.ʃən ]
ინიცირება
drainage
[ ˈdreɪnɪdʒ ]
დრენაჟი
ours
[ aʊəz ]
ჩვენი
hatred
[ ˈheɪtrɪd ]
სიძულვილი
abandon
[ əˈbændən ]
უარის თქმა, მიტოვება
beta
[ ˈbiː.tə ]
ბეტა
miracle
[ ˈmɪrəkl ]
სასწაული, საოცრება, საკვირველება
prompt
[ prɒmpt ]
სწრაფი, ჩქარი, მარდი, დაუყოვნებელი
dissertation
[ ˌdɪsəˈteɪʃən ]
დისერტაცია
rationale
[ ˌræʃəˈnɑːl ]
დასაბუთება
directive
[ dɪˈrektɪv ]
დირექტივა
broadly
[ ˈbrɔːdlɪ ]
ფართოდ
domination
[ ˌdɒmɪˈneɪʃən ]
ბატონობა
devotion
[ dɪˈvəʊʃən ]
ერთგულება
interfere
[ ˌɪntəˈfɪər ]
ხელის შეშლა, დაბრკოლება
Athens
[ ˈæθ.ənz ]
ათენი
noun
[ naʊn ]
არსებითი სახელი
economically
[ ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i ]
ეკონომიურად, მომჭირნედ
envelope
[ ˈenvələʊp ]
კონვერტი, სახვევი, შემოსახვევი
voyage
[ ˈvɔɪɪdʒ ]
ვოიაჟი
spell
[ spel ]
დრო, ხანი, ჟამი, პერიოდი
pit
[ pɪt ]
ორმო, ჩაღრმავება, ღრმული
blade
[ bleɪd ]
პირი (დანისა, სამართებლისა)
carriage
[ ˈkærɪdʒ ]
ვაგონი
guardian
[ ˈɡɑːdɪən ]
მეურვე
antibody
[ ˈæntɪˌbɒdɪ ]
ანტისხეული
cathedral
[ kəˈθiːdrəl ]
საკათედრო
shelf
[ ʃelf ]
თარო, საფეხური, შვერი
annually
[ ˈænjʊəlɪ ]
ყოველწლიურად, წელიწადში ერთხელ
prosecution
[ ˌprɒsɪˈkjuːʃən ]
სასამართლო დევნა, ძებნის გამოცხადება
chocolate
[ ˈtʃɒkələt ]
შოკოლადი, შოკოლადის კანფეტები
passenger
[ ˈpæsəndʒər ]
მგზავრი, გამვლელი
sue
[ suː ]
სასარმართლოში საქმის აღძვრა
oppression
[ əˈpreʃən ]
ჩაგვრა
stir
[ stɜːr ]
მოძრაობა, ფუსფუსი, ალიაქოთი
contractor
[ kənˈtræktər ]
მოიჯარე, მოიჯარადრე, მონარდე
sandy
[ ˈsændɪ ]
ქვიშიანი
notwithstanding
[ ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ]
მიუხედავად იმისა
junction
[ ˈdʒʌŋkʃən ]
შეერთება
occupy
[ ˈɒkjəpaɪ ]
დაპატრონება, დაუფლება, ხელში ჩაგდება
regulate
[ ˈreɡjəleɪt ]
რეგულირება, რეგლამენტირება
assign
[ əˈsaɪn ]
დანიშვნა, დადგენა (ვადისა, საზღვრისა)
volunteer
[ ˌvɒlənˈtɪər ]
მოხალისე
ambassador
[ æmˈbæsədər ]
ელჩი, მოციქული, მაცნე
substitution
[ ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən ]
ცვლილება
sexually
[ ˈsekʃʊəlɪ ]
სექსუალურად
paradise
[ ˈpærədaɪs ]
სამოთხე
elastic
[ ɪˈlæstɪk ]
ელასტიური
Persian
[ ˈpɜː.ʒən ]
სპარსელი, სპარსული ენა
pose
[ pəʊz ]
პოზა, პოზების მიღება, პოზირება
Madame
[ məˈdæm ]
მადამ
outward
[ ˈaʊtwəd ]
გარეგნული
maker
[ ˈmeɪkər ]
შემქმნელი, შემოქმედი
inflammatory
[ ɪnˈflæmətərɪ ]
ანთებითი
snake
[ sneɪk ]
გველი
ticket
[ ˈtɪkɪt ]
ბილეთი
undertake
[ ˌʌndəˈteɪk ]
წამოწყება, ხელის მოკიდება, შედგომა
complement
[ ˈkɒmplɪmənt ]
შეავსებს
thumb
[ θʌm ]
ცერა თითი
attendance
[ əˈtendəns ]
ზრუნვა, მოვლა, მიხედვა, მომსახურება
photography
[ fəˈtɒɡrəfɪ ]
ფოტოგრაფია
proportions
[ prəˈpɔːʃənz ]
პროპორციები
tragic
[ ˈtrædʒɪk ]
ტრაგედიის, ტრაგედიული, საშინელი
bind
[ baɪnd ]
შეკვრა, გათოკვა, შეკვრა, შეხვევა
jet
[ dʒet ]
გიშერი, ნაკადი სითხისა აირისა
Thailand
[ ˈtaɪ.lænd ]
ტაილანდი
supportive
[ səˈpɔːtɪv ]
დამხმარე, მხარდამჭერი
Arabic
[ ˈærəbɪk ]
არაბული
hypertension
[ ˌhaɪ.pəˈten.ʃən ]
ჰიპერტენზია
exceptional
[ ɪkˈsepʃənəl ]
გამონაკლისი
clergy
[ ˈklɜːdʒɪ ]
სასულიერო პირები
predominantly
[ prɪˈdɒmɪnəntlɪ ]
უპირატესად
jimmy
[ ˈdʒɪm.ɪ ]
ჯიმი
Jew
[ dʒuː ]
ებრაელი
costly
[ ˈkɒstlɪ ]
ძვირი, ძვირფასი, ფასიანი, მდიდრული
tech
[ tek ]
ტექ
eligible
[ ˈelɪdʒəbl ]
უფლებიანი იქნა არჩეული, შესაფერი
troubled
[ ˈtrʌbəld ]
ეწუხებული, აღელვებული, მშფოთვარე
countryside
[ ˈkʌntrɪsaɪd ]
ქალაქგარე
eighty
[ ˈeɪtɪ ]
ოთხმოცი
mercury
[ ˈmɜːkjərɪ ]
ვერცხლისწყალი
prey
[ preɪ ]
მტაცებელი
template
[ ˈtempleɪt ]
შაბლონი
soup
[ suːp ]
წვენი, წვნიანი
Swedish
[ ˈswiː.dɪʃ ]
შვედური
uncomfortable
[ ʌnˈkʌmftəbl ]
მოუხერხებელი, მოუმარჯვებელი, უსიამოვნო
warmth
[ wɔːmθ ]
სითბო
chip
[ tʃɪp ]
ნაფოტი, ბურბუშელა
mentally
[ ˈmen.təl.ɪ ]
ფსიქიკური
flour
[ flaʊər ]
პურის ფქვილი, ფხვნილი, პუდრი
controller
[ kənˈtrəʊlər ]
კონტროლერი
cholesterol
[ kəˈlestərɒl ]
ქოლესტერინის
daddy
[ ˈdædɪ ]
მამაიკო, მამილო
compact
[ kəmˈpækt ]
კომპაქტური
recommendation
[ ˌrekəmenˈdeɪʃən ]
რეკომენდაცია
consult
[ kənˈsʌlt ]
რჩევის კითხვა, მოთათბირება
suspension
[ səˈspenʃən ]
შეჩერება
hint
[ hɪnt ]
გადაკრული სიტყვა, ნართაული, ქარაგმა
insist
[ ɪnˈsɪst ]
დაჟინებით მოთხოვნა
purity
[ ˈpjʊərətɪ ]
სიწმინდეს
hierarchical
[ ˌhɑɪ·əˌrɑr·kɪ·kəl ]
იერარქიული
awful
[ ˈɔːfəl ]
საშინელი, საზარელი
focal
[ ˈfəʊ.kəl ]
კეროვანი
terminology
[ ˌtɜːmɪˈnɒlədʒɪ ]
ტერმინოლოგია
keen
[ kiːn ]
მძაფრი
premium
[ ˈpriːmiəm ]
ჯილდო, საჩუქარი, პრემია, ფასი
cow
[ kaʊ ]
ძროხა
porter
[ ˈpɔːtər ]
პორტერი
cease
[ siːs ]
შეწყვეტა, შეჩერება
recipient
[ rɪˈsɪpɪənt ]
მიმღები
crude
[ kruːd ]
ნედლი
secondly
[ ˈsekəndlɪ ]
მეორეც
matt
[ mæt ]
მქრქალი
Judaism
[ ˈdʒuːdeɪɪzəm ]
იუდაიზმი
elegant
[ ˈelɪɡənt ]
შნოიანი, ტურფა, კოხტა, მოხდენილი
wavelength
[ ˈweɪvleŋθ ]
ტალღის სიგრძე
steep
[ stiːp ]
ციცაბო, ფრიალო, დაუჯერებელი
deliberate
[ dɪˈlɪbərət ]
განზრახ
altar
[ ˈɔːltər ]
საკურთხეველი
irregular
[ ɪˈreɡjələr ]
არარეგულარული
burial
[ ˈberɪəl ]
დაკრძალვის
navigation
[ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
archaeology
[ ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ ]
არქეოლოგია
install
[ ɪnˈstɔːl ]
დაბინავება, დასახლება, მოთავსება
sorrow
[ ˈsɒrəʊ ]
მწუხარება
clarity
[ ˈklærətɪ ]
სიცხადე
dull
[ dʌl ]
მოსაწყენი
olive
[ ˈɒlɪv ]
ზეთისხილის
transparent
[ trænˈspærənt ]
გამჭვირვალე
charlotte
[ ˈʃɑː.lət ]
შარლოტა
officially
[ əˈfɪʃ.əl.ɪ ]
ოფიციალურად
cement
[ sɪˈment ]
ცემენტი
execute
[ ˈeksɪkjuːt ]
შესრულება, ასრულება
sweat
[ swet ]
ოფლი, გაოფლიანება, დაორთქვლა
accord
[ əˈkɔːd ]
შეთანხმება
comprehension
[ ˌkɒmprɪˈhenʃən ]
გააზრება
cylinder
[ ˈsɪlɪndər ]
ცილინდრი
compassion
[ kəmˈpæʃən ]
თანაგრძნობა
individually
[ ɪndɪˈvɪʤʊəlɪ ]
ინდივიდუალურად
contingent
[ kənˈtɪndʒənt ]
კონტიგენტი
downward
[ ˈdaʊn.wəd ]
ქვევით
patch
[ pætʃ ]
ნახვევი (თვალზე), ხალი (სახეზე)
atmospheric
[ ˌætməsˈferɪk ]
ატმოსფერული
unhappy
[ ʌnˈhæpɪ ]
მწუხარე, სევდიანი, დარდიანი, ნაღვლიანი
approximate
[ əˈprɒksɪmət ]
მიახლოებითი
vegetable
[ ˈvedʒtəbl ]
ბოსტნეული,მწვანილი, მცენარე
alternatively
[ ɔːlˈtɜːnətɪvlɪ ]
ალტერნატიულად
compelling
[ kəmˈpelɪŋ ]
დაუძლეველი
sensor
[ ˈsensər ]
სენსორი, რეცეპტორი
useless
[ ˈjuːsləs ]
უსარგებლო
disc
[ dɪsk ]
დისკი
customary
[ ˈkʌstəmərɪ ]
ჩვეულებითი
buffalo
[ ˈbʌfələʊ ]
კამეჩების
grip
[ ɡrɪp ]
მოჭერა, წაჭერა, ჩაბღაუჭება
imaginary
[ ɪˈmædʒɪnərɪ ]
წარმოსახვითი
sensible
[ ˈsensɪbl ]
გონივრული
conditional
[ kənˈdɪʃənəl ]
პირობითი
supper
[ ˈsʌpər ]
ვახშამი
mess
[ mes ]
უწესრიგობა, არეულობა, არევ-დარევა
complementary
[ ˌkɒmplɪˈmentərɪ ]
შემავსებელი
dietary
[ ˈdaɪ.ə.tər.ɪ ]
დიეტური
publish
[ ˈpʌblɪʃ ]
გამოქვეყნება, საჯაროდ გამოცხადება
tune
[ tjuːn ]
მელოდია, მოტივი, ტონი, ხმა
viable
[ ˈvaɪəbl ]
სიცოცხლისუნარიანი
exclude
[ ɪksˈkluːd ]
ამორიცხვა, გამორიცხვა, ამოშლა, ამოღება
incorrect
[ ˌɪnkərˈekt ]
არასწორი
joke
[ dʒəʊk ]
ხუმრობა, ოხუნჯობა, კურიოზული
loyal
[ lɔɪəl ]
ერთგული, ლოიალური, სანდო
sentiment
[ ˈsentɪmənt ]
გრძნობა, აზრი, ურთიერთობა
dish
[ dɪʃ ]
თეფში, ლანგარი, სინი
subsection
[ ˈsʌbˌsek.ʃən ]
ქვეგანყოფილება
drain
[ dreɪn ]
დრენაჟი, დრენირება
urge
[ ɜːdʒ ]
განზრახვა, გულის წადილი
marker
[ ˈmɑːkər ]
მარკერი, დროის მოსანიშნი
adapt
[ əˈdæpt ]
შეგუება, შეწყობა, მომარჯვება
shield
[ ʃiːld ]
იცავს
simultaneous
[ ˌsɪməlˈteɪnɪəs ]
ერთდროული
bend
[ bend ]
ნაღუნი, ნაკეცი
questionnaire
[ ˌkwestʃəˈneər ]
ანკეტა, კითხვარი
wireless
[ ˈwaɪələs ]
უკაბელო
awake
[ əˈweɪk ]
გამამხნევებელი, გამახალისებელი, გამოღვიძებული
revival
[ rɪˈvaɪvəl ]
აღორძინება
Hispanic
[ hɪˈspænɪk ]
ესპანური, ესპანურად მოლაპარაკე
tenth
[ tenθ ]
მეათე
convergence
[ kənˈvɜː.dʒəns ]
კონვერგენცია
utterly
[ ˈʌtəlɪ ]
სრულიად
inhibition
[ ˌɪnhɪˈbɪʃən ]
დათრგუნვა
assert
[ əˈsɜːt ]
მტკიცება, განცხადება, დაცვა
inference
[ ˈɪnfərəns ]
დასკვნა
cavalry
[ ˈkæv.əl.rɪ ]
კავალერია
enforce
[ ɪnˈfɔːs ]
იძულება, ძალის დატანება, დაძალება
pastor
[ ˈpɑːstər ]
პასტორი (პროტესტანტების მღვდელი)
cognition
[ kɒɡˈnɪʃ.ən ]
შემეცნება
friction
[ ˈfrɪkʃən ]
ხახუნის
hollow
[ ˈhɒləʊ ]
ღრუ
supervisor
[ ˈsuː.pə.vaɪ.zər ]
ზედამხედველი, მეთვალყურე, დამკვირვებელი
successor
[ səkˈsesər ]
მემკვიდრე
noon
[ nuːn ]
შუადღე
excellence
[ ˈek.səl.əns ]
ბრწყინვალება
unfortunate
[ ʌnˈfɔːtʃənət ]
უბედური
partition
[ pɑːˈtɪʃən ]
დანაყოფი
scholarly
[ ˈskɒləlɪ ]
მეცნიერულად
marble
[ ˈmɑːbl ]
მარმარილო, მარმარილოს ქანდაკება
comedy
[ ˈkɒmədɪ ]
კომედია
dioxide
[ daɪˈɒk.saɪd ]
დიოქსიდი
progression
[ prəʊˈɡreʃən ]
პროგრესირება
integer
[ ˈɪn.tɪ.dʒər ]
მთელი რიცხვი
communism
[ ˈkɒm.jə.nɪ.zəm ]
კომუნიზმი
ninth
[ naɪnθ ]
მეცხრე
magnificent
[ mæɡˈnɪfɪsənt ]
დიდებული
carcinoma
[ kɑː.sɪˈnəʊ.mə ]
კარცინომა
obedience
[ əʊˈbiːdiəns ]
მორჩილება
depreciation
[ dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ]
ამორტიზაცია
ram
[ ræm ]
ვერძი
hazardous
[ ˈhæzədəs ]
სახიფათო
implication
[ ˌɪmplɪˈkeɪʃən ]
თანამონაწილეობა, არსი, როლი
masculine
[ ˈmæskjəlɪn ]
მამაკაცური
cumulative
[ ˈkjuːmjələtɪv ]
კუმულატიური
highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]
ხაზის გასმა, მონიშვნა
alternate
[ ɔːlˈtɜːnət ]
ალტერნატიული
telecommunications
[ ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ]
ტელეკომუნიკაციები
publicity
[ pʌbˈlɪsətɪ ]
საჯაროობა, რეკლამა
custody
[ ˈkʌstədɪ ]
დაცვა, მეურვეობა
reed
[ riːd ]
ლერწამი
casual
[ ˈkæʒjʊəl ]
დროებითი მუშაკი, შემთხვევითი, არარეგულარული
subordinate
[ səˈbɔːdənət ]
დაქვემდებარებული
delete
[ dɪˈliːt ]
წაშლა
faint
[ feɪnt ]
გულის წასვლა, გულის შეღონება
explosion
[ ɪkˈspləʊʒən ]
აფეთქება, გასკდომა
swift
[ swɪft ]
სწრაფი
refuge
[ ˈrefjuːdʒ ]
ლტოლვილი, გადახვეწილი, ემიგრანტი
decree
[ dɪˈkriː ]
განკარგულება
oxidation
[ ˌɑk·sɪˈdeɪ·ʃən ]
დაჟანგვა
alignment
[ əˈlaɪn.mənt ]
გასწორება
feasible
[ ˈfiːzəbl ]
განხორციელებადი
bacon
[ ˈbeɪkən ]
ბეკონი
rocky
[ ˈrɒkɪ ]
კლდოვანი
surveillance
[ sɜːˈveɪləns ]
ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა
basket
[ ˈbɑːskɪt ]
კრებული, კომპლექტი, კალათა
applicant
[ ˈæplɪkənt ]
განმცხადებელი
hurry
[ ˈhʌrɪ ]
აჩქარება, აჩქარებულობა, სიჩქარე
consultant
[ kənˈsʌltənt ]
კონსულტანტი, მრჩეველი
unstable
[ ʌnˈsteɪbl ]
არასტაბილური
petroleum
[ pəˈtrəʊlɪəm ]
ნავთობი
accustomed
[ əˈkʌstəmd ]
შეჩვეული
hostility
[ hɒsˈtɪlətɪ ]
მტრობა
comply
[ kəmˈplaɪ ]
შესრულება, ასრულება
statue
[ ˈstætʃuː ]
ქანდაკება
Buddhism
[ ˈbʊdɪzəm ]
ბუდიზმი
seasonal
[ ˈsiːzənəl ]
სეზონური
bladder
[ ˈblædər ]
შარდის ბუშტი
savage
[ ˈsævɪdʒ ]
ველური
penguin
[ ˈpeŋɡwɪn ]
პინგვინი
invite
[ ɪnˈvaɪt ]
მოწვევა, მიწვევა, მოპატიჟება
presidency
[ ˈprezɪdənsɪ ]
პრეზიდენტობა,თავმჯდომარეობა
carol
[ ˈkærəl ]
კეროლი
sheer
[ ʃɪər ]
აშკარა, აბსოლუტური, სრული, სწრაფი
intend
[ ɪnˈtend ]
განზრახვა, განზრახვის ქონა
treasure
[ ˈtreʒər ]
საუნჯე, განძი, განძეულობა
downtown
[ ˌdaʊnˈtaʊn ]
საქმიანი რაიონი
tomb
[ tuːm ]
საფლავი
deserve
[ dɪˈzɜːv ]
დამსახურება (იმსახურებს)
dependency
[ dɪˈpen.dən.sɪ ]
დამოკიდებულება
regret
[ rɪˈɡret ]
სინანული, მონანიება, მწუხარება
detective
[ dɪˈtektɪv ]
დეტექტივი, მაძებარი
canvas
[ ˈkænvəs ]
სურათი, ტილო
glorious
[ ˈɡlɔːrɪəs ]
დიდებული
pearl
[ pɜːl ]
მარგალიტი
spectral
[ ˈspek.trəl ]
სპექტრალური
contradiction
[ ˌkɒntrəˈdɪkʃən ]
წინააღმდეგობა
setup
[ ˈset̬ˌʌp ]
აწყობა
taxpayer
[ ˈtæksˌpeɪər ]
გადასახადის გადამხდელი
proliferation
[ prəʊˌlɪfərˈeɪʃən ]
გავრცელება
anchor
[ ˈæŋkər ]
წამყვანი
computation
[ ˌkɑm·pjəˈteɪ·ʃən ]
გამოთვლა
beef
[ biːf ]
ძროხის ხორცი, ხარი, ძროხა
dam
[ dæm ]
ჯებირი, დამბა, კაშხალი
hook
[ hʊk ]
კავი, კაუჭი
gratitude
[ ˈɡrætɪtjuːd ]
მადლიერება
confirmation
[ ˌkɒnfəˈmeɪʃən ]
დადასტურება
manners
[ ˈmænəz ]
მანერები
nest
[ nest ]
ბუდე, საბუდარი, ბუდობა
symmetry
[ ˈsɪmətrɪ ]
სიმეტრია
attain
[ əˈteɪn ]
მიღწევა
disturbance
[ dɪˈstɜːbəns ]
არეულობა
symposium
[ sɪmˈpəʊ.zɪ.əm ]
სიმპოზიუმი
urgent
[ ˈɜːdʒənt ]
სასწრაფო
dynasty
[ ˈdɪnəstɪ ]
დინასტია
crash
[ kræʃ ]
გრუხუნი, ავარია, მარცხი, კრახი
mutually
[ ˈmjuːtʃuəlɪ ]
ორმხრივად
cardinal
[ ˈkɑːdɪnəl ]
კარდინალი
ugly
[ ˈʌɡlɪ ]
უნო, უგვანო, გონჯი, ავთვალადი
mate
[ meɪt ]
მისაბმელი, ტრეილერი, მისაბმელი კალათა
dim
[ dɪm ]
დაბნელებული
resurrection
[ ˌrezərˈekʃən ]
აღდგომა
impairment
[ ɪmˈpeə.mənt ]
გაუფასურება
feast
[ fiːst ]
ქეიფი
negotiate
[ nɪˈɡəʊʃɪeɪt ]
მოლაპარაკების წარმოება, პირობების განხილვა
catalogue
[ ˈkætəlɒɡ ]
კატალოგი
substantive
[ ˈsʌbstəntɪv ]
არსებითი
relax
[ rɪˈlæks ]
დასუსტება, მოდუნება, დაძაბულობის შენელება
renewal
[ rɪˈnjuːəl ]
განახლება
deduction
[ dɪˈdʌkʃən ]
გამოქვითვა
silicon
[ ˈsɪlɪkən ]
სილიკონი
drift
[ drɪft ]
გადახრა, გადაადგილება
baseline
[ ˈbeɪs.laɪn ]
საბაზისო
sunlight
[ ˈsʌnlaɪt ]
მზის შუქი
overlap
[ ˌəʊvəˈlæp ]
გადახურვა
luxury
[ ˈlʌkʃərɪ ]
ფუფუნება
aboriginal
[ ˌæbəˈrɪdʒənəl ]
აბორიგენი
vocal
[ ˈvəʊkəl ]
ხმის, სახმო, ზეპირი, სიტყვიერი
reservation
[ ˌrezəˈveɪʃən ]
დათქმა,რეზერვირება, შენახვა
waist
[ weɪst ]
წელი, ლიფი, კორსაჟი
ambiguous
[ æmˈbɪgjʊəs ]
ორაზროვანი
postwar
[ ˈpəʊstwɔːr ]
ომის შემდეგ
superficial
[ ˌsuːpəˈfɪʃəl ]
ზედაპირული
stimulate
[ ˈstɪmjəleɪt ]
ხელის შეწყობა, ხელის გამართვა
shower
[ ʃaʊər ]
კოკისპირული წვიმა, თავსხმა 
terrorist
[ ˈterərɪst ]
ტერორისტი
imperative
[ ɪmˈperətɪv ]
იმპერატივი
admiral
[ ˈædmərəl ]
ადმირალი
obscure
[ əbˈskjʊər ]
ბუნდოვანი
Alaska
[ əˈlæs.kə ]
ალასკა
lamb
[ læm ]
ბატკნის
ban
[ bæn ]
აკრძალვა, აღკვეთა
managerial
[ ˌmænəˈdʒɪərɪəl ]
მენეჯერული
profitable
[ ˈprɒfɪtəbl ]
მომგებიანი
soap
[ səʊp ]
საპონი, მლიქვნელური სიტყვები
rhetorical
[ rɪˈtɒr.ɪ.kəl ]
რიტორიკული
shaft
[ ʃɑːft ]
ლილვი
aluminum
[ əˈljʊmɪnəm ]
ალუმინი
skull
[ skʌl ]
თავის ქალა
shit
[ ʃɪt ]
სირცხვილი
taxable
[ ˈtæksəbl ]
დასაბეგრი
polar
[ ˈpəʊlər ]
პოლარული
tribunal
[ traɪˈbjuːnəl ]
ტრიბუნალი
irrelevant
[ ɪˈreləvənt ]
შეუსაბამო
Belgium
[ ˈbel.dʒəm ]
ბელგია
albeit
[ ɔːlˈbiːɪt ]
თუმცა
peninsula
[ pəˈnɪnsjələ ]
ნახევარკუნძული
confrontation
[ ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən ]
პირში წაყენება, შეპირისპირება, შედარება
recreation
[ ˌrekrɪˈeɪʃən ]
დასვენება
Denmark
[ ˈden.mɑːk ]
დანია
intellect
[ ˈɪntəlekt ]
ინტელექტი
invariably
[ ɪnˈveərɪəblɪ ]
უცვლელად
porch
[ pɔːtʃ ]
გადახურული გალერეა, შესასვლელი
sail
[ seɪl ]
აფრა, იალქანი, ზღვით მოგზაურობა
transient
[ ˈtrænzɪənt ]
გარდამავალი
persuade
[ pəˈsweɪd ]
დარწმუნება, დაჯერება 
deed
[ diːd ]
სიგელი
confession
[ kənˈfeʃən ]
ცნობა, აღიარება (დანაშაულისა)
whoever
[ huːˈevər ]
ვინც არ, რომელიც არ
mason
[ ˈmeɪ.sən ]
მეისონი
prohibition
[ ˌprəʊ.ɪˈbɪʃ.ən ]
აკრძალვა
payable
[ ˈpeɪəbl ]
გადასახდელი
optional
[ ˈɒpʃənəl ]
სურვილისამებრ
recurrent
[ rɪˈkʌr.ənt ]
განმეორებადი
dysfunction
[ dɪsˈfʌŋk.ʃən ]
დისფუნქცია
instructor
[ ɪnˈstrʌktər ]
ინსტრუქტორი, ხელმძღვანელი
robin
[ ˈrɒbɪn ]
რობინი
comic
[ ˈkɒmɪk ]
კომიკური
offspring
[ ˈɒfsprɪŋ ]
შთამომავლობა
Baptist
[ ˈbæptɪst ]
ბაპტისტი
tooth
[ tuːθ ]
კბილი
trick
[ trɪk ]
ეშმაკობა, მოხერხება, ხერხი, მოტყუება
compute
[ kəmˈpjuːt ]
გამოთვლა
fatty
[ ˈfætɪ ]
ცხიმოვანი
salmon
[ ˈsæmən ]
ორაგული, თევზი ორაგულის ოჯახიდან
ambitious
[ æmˈbɪʃəs ]
პატივმოყვარე
brigade
[ brɪˈɡeɪd ]
ბრიგადა
heroic
[ hɪˈrəʊɪk ]
გმირული
analogous
[ əˈnæləɡəs ]
ანალოგიური
Argentina
[ ˌɑː.dʒənˈtiː.nə ]
არგენტინა
pupil
[ ˈpjuːpəl ]
მოსწავლე
hazard
[ ˈhæzəd ]
შანსი, შესაძლებლობა, რისკი, საშიშროება
convenience
[ kənˈviːniəns ]
მოხერხებულობა, კეთილმოწყობილობა
rifle
[ ˈraɪfl ]
ძარცვა, ქურდობა, პარვა
sculpture
[ ˈskʌlptʃər ]
ქანდაკება
cottage
[ ˈkɒtɪdʒ ]
ქოხი, კოტეჯი, ქალაქგარეთა სახლი
electronics
[ ˌɪlekˈtrɒnɪks ]
ელექტრონიკა
boom
[ buːm ]
გუგუნი, ბზუილი, ბუმი
meter
[ ˈmiːtər ]
საზომი, საზომი მოწყობილობა
eagle
[ ˈiːɡl ]
არწივი
Norway
[ ˈnɔː.weɪ ]
ნორვეგია
lesion
[ ˈliː.ʒən ]
დაზიანება
Palestinian
[ ˌpæl.əˈstɪn.ɪ.ən ]
პალესტინური, პალესტინელი
obey
[ əʊˈbeɪ ]
დამორჩილება
bite
[ baɪt ]
კბენა, ნაკბნი, ანკესზე წამოგება
distal
[ ˈdɪs.təl ]
დისტალური
credibility
[ ˌkredəˈbɪlətɪ ]
ალბათობა, მოსალოდნელობა
revenge
[ rɪˈvendʒ ]
შურისძიება
pencil
[ ˈpensəl ]
ფანქარი
Guinea
[ ˈɡɪn.ɪ ]
გვინეა
hello
[ helˈəʊ ]
სალამი
fundamentally
[ ˌfʌn.dəˈmen.təl.ɪ ]
ფუნდამენტურად
accompany
[ əˈkʌmpənɪ ]
თანხლება, გაყოლა
inconsistent
[ ˌɪnkənˈsɪstənt ]
არათანმიმდევრული
vacation
[ vəˈkeɪʃən ]
არდადეგები, შვებულება, გათავისუფლება
homogeneous
[ ˌhɒməˈdʒiːniəs ]
ერთგვაროვანი
cemetery
[ ˈsemətrɪ ]
სასაფლაო
canon
[ ˈkænən ]
კანონი
proximity
[ prɒkˈsɪmətɪ ]
სიახლოვე
heavenly
[ ˈhevənlɪ ]
ზეციური
wagon
[ ˈwæɡən ]
ხელის ურემი. სატვირთო ვაგონი
humble
[ ˈhʌmbl ]
თავმდაბალი
plantation
[ plænˈteɪʃən ]
პლანტაცია
superiority
[ suːˌpɪərɪˈɒrətɪ ]
უპირატესობა
torture
[ ˈtɔːtʃər ]
წამება
harmful
[ ˈhɑːmfəl ]
მავნე
supplier
[ səˈplaɪər ]
მიმწოდებელი
insertion
[ ɪnˈsɜː.ʃən ]
ჩასმა
contradictory
[ ˌkɒntrəˈdɪktərɪ ]
წინააღმდეგობრივი
exam
[ ɪɡˈzæm ]
განხილვა, გასინჯვა, შემოწმება, გამოკვლევა
Malaysia
[ məˈleɪ.zɪ.ə ]
მალაიზია
paradox
[ ˈpærədɒks ]
პარადოქსი
leaning
[ ˈliːnɪŋ ]
დახრილი
afterward
[ ˈæf·tər·wərd ]
შემდეგ, შემდგომ, შემდეგში, მომავალში
gel
[ dʒel ]
ლარი
advancement
[ ədˈvɑːnsmənt ]
წინსვლა
chromosome
[ ˈkrəʊməsəʊm ]
ქრომოსომა
email
[ ˈiːmeɪl ]
ელ
viral
[ ˈvaɪrəl ]
ვირუსული
breathe
[ briːð ]
სუნთქვა
intercourse
[ ˈɪntəkɔːs ]
სქესობრივი კავშირი
holder
[ ˈhəʊldər ]
მფლობელი
antigen
[ ˈæn.tɪ.dʒən ]
ანტიგენი
fierce
[ fɪəs ]
ძვინვარე, მრისხანე, სასტიკი, ულმობელი
aloud
[ əˈlaʊd ]
ხმამაღლა
dominate
[ ˈdɒmɪneɪt ]
ბატონობა, ბრძანებლობა, ფლობა
pig
[ pɪɡ ]
ღორი, ღორის ხორცი, გოჭის
oven
[ ˈʌvən ]
ღუმელი
reconciliation
[ ˌrekənˌsɪlɪˈeɪʃən ]
შერიგება
withdraw
[ wɪðˈdrɔː ]
წასვლა, გაცვლა, გაწევა, დაშორება
lap
[ læp ]
კალთა (ტანსაცმლისა), ნაკეცი (ტანსაცმლისა)
physiology
[ ˌfɪzɪˈɒlədʒɪ ]
ფიზიოლოგია
recruitment
[ rɪˈkruːt.mənt ]
რეკრუტირება
browser
[ ˈbraʊzər ]
ბრაუზერი
confederate
[ kənˈfed.ər.ət ]
კონფედერაციული
beast
[ biːst ]
მხეცი, ნადირი, ცხოველი, საქონელი
warrior
[ ˈwɒrɪər ]
სამხედრო, მებრძოლი
debtor
[ ˈdetər ]
მოვალე
literal
[ ˈlɪtərəl ]
სიტყვასიტყვით
ambition
[ æmˈbɪʃən ]
პატივმოყვარეობა, ამბიცია, მისწრაფება
unclear
[ ʌnˈklɪər ]
გაურკვეველი
clever
[ ˈklevər ]
ჭკვიანი
cervical
[ səˈvaɪ.kəl ]
საშვილოსნოს ყელის
unfair
[ ʌnˈfeər ]
უსამართლო, უპოტიოსნო
susceptible
[ səˈseptəbl ]
მგრძნობიარე
chiefly
[ ˈtʃiːfli ]
უმთავრესად
stiff
[ stɪf ]
მაგარი, მდგრადი (ბაზარი)
johnny
[ ˈdʒɒn.ɪ ]
ჯონი
ink
[ ɪŋk ]
მელანი
ignorant
[ ˈɪɡnərənt ]
უცოდინარი
spray
[ spreɪ ]
წყლის ნაკადი, წინწკლები, შხეფები
blanket
[ ˈblæŋkɪt ]
მატყლის, შალის საბანი, ჩულო
integrate
[ ˈɪntɪɡreɪt ]
მთლიანის შედგენა, შეერთება
foolish
[ ˈfuːlɪʃ ]
სულელური
constructive
[ kənˈstrʌktɪv ]
კონსტრუქციული
contempt
[ kənˈtempt ]
ზიზღი
outdoor
[ ˌaʊtˈdɔːr ]
გარეთ, ღია ჰაერზე
opponent
[ əˈpəʊnənt ]
მოწინააღმდეგე, ოპონენტი
seventeen
[ ˌsevənˈtiːn ]
ჩვიდმეტი
lightning
[ ˈlaɪtnɪŋ ]
ელვა, მეხი
terrain
[ təˈreɪn ]
ადგილის მხარე
Swiss
[ swɪs ]
შვეიცარიული
hay
[ heɪ ]
თივა
kindness
[ ˈkaɪndnəs ]
სიკეთე
rental
[ ˈrentəl ]
აიჯარო ფასი
immunity
[ ɪˈmjuːnətɪ ]
იმუნიტეტი
revolt
[ rɪˈvəʊlt ]
აჯანყება
respondent
[ rɪˈspɒndənt ]
მოპასუხე
kit
[ kɪt ]
ზურგჩანთა, სანივთე
receipt
[ rɪˈsiːt ]
ქვითარი
owe
[ əʊ ]
ვალდებულია, დავალებულია, მოვალეა
offence
[ əˈfens ]
დანაშაული
deceased
[ dɪˈsiːst ]
გარდაცვლილი
coin
[ kɔɪn ]
მონეტა, ფული
mandatory
[ ˈmændətərɪ ]
სავალდებულო
upstairs
[ ʌpˈsteəz ]
ზემოსართულზე, ზევით
pond
[ pɒnd ]
ტბორი, გუბურა, წყალსატევი
trustee
[ trʌsˈtiː ]
რწმუნებული
irony
[ ˈaɪərənɪ ]
რკინის, რკინიანი, რკინოვანი
dissolution
[ ˌdɪsəˈluːʃən ]
დაშლა
quotation
[ kwəʊˈteɪʃən ]
ციტატა
textual
[ ˈtekstjʊəl ]
ტექსტური
refined
[ rɪˈfaɪnd ]
დახვეწილი
limb
[ lɪm ]
კიდური
canyon
[ ˈkænjən ]
კანიონი
mistress
[ ˈmɪstrəs ]
ბედია
manifestation
[ ˌmænɪfesˈteɪʃən ]
გამოვლინება
solvent
[ ˈsɒlvənt ]
გამხსნელი
bureaucracy
[ bjʊəˈrɒkrəsɪ ]
ბიუროკრატია
orbit
[ ˈɔːbɪt ]
თვალის ბუდე, თვალის ღრმული
investor
[ ɪnˈvestər ]
მეანაბრე, ინვესტორი
prone
[ prəʊn ]
მიდრეკილი
submission
[ səbˈmɪʃən ]
წარდგენა
autobiography
[ ˌɔːtəʊbaɪˈɒɡrəfɪ ]
ავტობიოგრაფია
pointer
[ ˈpɔɪntər ]
მაჩვენებელი
permanently
[ ˈpɜː.mə.nənt.lɪ ]
მუდმივად
Satan
[ ˈseɪtən ]
სატანა
hut
[ hʌt ]
ქოხი
bourgeois
[ ˈbɔːʒwɑː ]
ბურჟუაზიული
doorway
[ ˈdɔːweɪ ]
კარის სიო, კარი, შესასვლელი
sediment
[ ˈsedɪmənt ]
ნალექი
sickness
[ ˈsɪknəs ]
ავადმყოფობა
appraisal
[ əˈpreɪzəl ]
შეფასება
pathology
[ pəˈθɒlədʒɪ ]
პათოლოგია
intimacy
[ ˈɪntɪməsɪ ]
ინტიმური ურთიერთობა
inflammation
[ ˌɪnfləˈmeɪʃən ]
ანთება
offense
[ əˈfens ]
წყენა, შეურაცხყოფა
verify
[ ˈverɪfaɪ ]
გადაამოწმეთ
ash
[ æʃ ]
ნაცარი, ფერფლი
ambiguity
[ ˌæmbɪˈɡjuːətɪ ]
გაურკვევლობა
attach
[ əˈtætʃ ]
მიმაგრება, მიერთება, ფიქსირება
Muhammad
[ məˈhæmɪd ]
მუჰამედი
wool
[ wʊl ]
ბამბა
clarify
[ ˈklærɪfaɪ ]
გარკვევა
prestige
[ presˈtiːʒ ]
პრესტიჟი
ranch
[ rɑːnʃ ]
მესაქონლეობის ფერმა, რანჩო, ფერმა
initiate
[ ɪˈnɪʃɪeɪt ]
სტიმულის მიცემა, სტიმულირება
sally
[ ˈsæl.ɪ ]
სალი
merger
[ ˈmɜːdʒər ]
შერწყმა
affinity
[ əˈfɪnətɪ ]
აფინურობა
furnished
[ ˈfɜːnɪʃt ]
კეთილმოწყობილი
robust
[ rəʊˈbʌst ]
მტკიცე
bin
[ bɪn ]
ურნა
reinforcement
[ ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt ]
გამაგრება
misery
[ ˈmɪzərɪ ]
უბედურება
font
[ fɒnt ]
შრიფტი
temper
[ ˈtempər ]
ხასიათი
urinary
[ ˈjʊə.rɪ.nər.ɪ ]
შარდის
potassium
[ pəˈtæsɪəm ]
კალიუმი
transcription
[ trænˈskrɪp.ʃən ]
ტრანსკრიფცია
headache
[ ˈhedeɪk ]
თავის ტკივილი
deprived
[ dɪˈpraɪvd ]
ჩამოერთვა
Hungarian
[ hʌŋˈɡeə.rɪ.ən ]
უნგრული
exempt
[ ɪɡˈzempt ]
გათავისუფლებული
resume
[ rɪˈzjuːm ]
აღდგენა,უკან მიღება
conversely
[ ˈkɒnvɜːslɪ ]
პირიქით
tariff
[ ˈtærɪf ]
ტარიფი
viewpoint
[ ˈvjuːpɔɪnt ]
თვალსაზრისი
remarkably
[ rɪˈmɑːkəblɪ ]
საოცრად
bother
[ ˈbɒðər ]
შეწუხება, შეწუხების წყარო
ass
[ æs ]
ვირი, სახედარი, სულელობა
bunch
[ bʌnʃ ]
შეკრულა, კონა, ყვავილების თაიგული
dwelling
[ ˈdwelɪŋ ]
საცხოვრებელი
modem
[ ˈməʊdem ]
მოდემი
celebrate
[ ˈseləbreɪt ]
ზეიმობა, უქმობა, დღესასწაულობა
admiration
[ ˌædməˈreɪʃən ]
აღტაცება
cargo
[ ˈkɑːɡəʊ ]
გემის ტვირთი
Vietnamese
[ ˌvjet.nəˈmiːz ]
ვიეტნამური
brass
[ brɑːs ]
სპილენძის
subsidiary
[ səbˈsɪdɪərɪ ]
შვილობილი
Portugal
[ ˈpɔː.tʃə.ɡəl ]
პორტუგალია
deaf
[ def ]
ყრუ
ken
[ ken ]
კენ
wicked
[ ˈwɪkɪd ]
ბოროტი
Thai
[ taɪ ]
ტაილანდური
surroundings
[ səˈraʊndɪŋz ]
შემოგარენი
excel
[ ɪkˈsel ]
excel
livestock
[ ˈlaɪvstɒk ]
მეცხოველეობა
handful
[ ˈhændfʊl ]
პეშვი, ბღუჯა, მუჭი
plausible
[ ˈplɔːzɪbl ]
დამაჯერებელი
derivative
[ dɪˈrɪvətɪv ]
წარმოებული
tap
[ tæp ]
ონკანი, საცობი (ღვინის კასრისა)
monument
[ ˈmɒnjəmənt ]
მონუმენტი, ძეგლი
ruin
[ ˈruːɪn ]
დაღუპვა, განადგურება, აოხრება
charm
[ tʃɑːm ]
მომხიბვლელობა, მიმზიდველობა
reinforce
[ ˌriːɪnˈfɔːs ]
გამაგრება, განმტკიცება, გაძლიერება
fuzzy
[ ˈfʌzɪ ]
ბუნდოვანი
catalog
[ ˈkæt̬·əlˌɔɡ ]
კატალოგი
fulfill
[ fʊlˈfɪl ]
შეასრულოს
rabbi
[ ˈræbaɪ ]
რაბინი
meantime
[ ˈmiːnˌtaɪm ]
ამასაობაში, ამ დროის განმავლობაში
specially
[ ˈspeʃəlɪ ]
სპეციალურად
tenure
[ ˈtenjər ]
ვადა
acceleration
[ əkˌsel.əˈreɪ.ʃən ]
აჩქარება
uncommon
[ ʌnˈkɒmən ]
იშვიათი
confront
[ kənˈfrʌnt ]
პირდაპირ დგომა, ერთმანეთს დაჯახება
sheriff
[ ˈʃerɪf ]
შერიფი
penetration
[ ˌpen.ɪˈtreɪ.ʃən ]
შეღწევა
psychotherapy
[ ˌsaɪkəʊˈθerəpɪ ]
ფსიქოთერაპია
undergo
[ ˌʌndəˈɡəʊ ]
გადატანა, განცდა, გამოვლა
blues
[ bluːz ]
ბლუზი
ladder
[ ˈlædər ]
კიბე (თოკის, მისადგმელი)
Venice
[ ˈven.ɪs ]
ვენეცია
deadly
[ ˈdedlɪ ]
სასიკვდილო, უკურნებელი, მომაკვდინებელი
ref
[ ref ]
ref
cosmic
[ ˈkɒzmɪk ]
კოსმოსური
traumatic
[ trɔːˈmætɪk ]
ტრავმული
doc
[ dɒk ]
დოკუმენტი
affirmative
[ əˈfɜːmətɪv ]
დადებითი
hood
[ hʊd ]
კაპოტი
phosphate
[ ˈfɒsfeɪt ]
ფოსფატი
notation
[ nəʊˈteɪʃən ]
აღნიშვნა
forgiveness
[ fəˈɡɪvnəs ]
პატიება
angular
[ ˈæŋɡjʊlər ]
კუთხოვანი
marking
[ ˈmɑː.kɪŋ ]
მარკირება
token
[ ˈtəʊkən ]
ნიშანი
vigorous
[ ˈvɪɡərəs ]
ენერგიული
decent
[ ˈdiːsənt ]
დაშვება, ჩამოშვება, ჩაშვება,
keyboard
[ ˈkiːbɔːd ]
კლავიატურა
govern
[ ˈɡʌvən ]
მართვა, რეგულირება, მოწესრიგება, ხელმძღვანელობა
restraint
[ rɪˈstreɪnt ]
თავშეკავება
ninety
[ ˈnaɪntɪ ]
ოთხმოცდაათი
tennis
[ ˈtenɪs ]
ჩოგბურთი
conspiracy
[ kənˈspɪrəsɪ ]
შეთქმულება, კონსპირაცია
qualify
[ ˈkwɒlɪfaɪ ]
კვალიფიცირება, საქმიანობისთვის მომზადება
rev
[ rev ]
რევ
transit
[ ˈtrænsɪt ]
გავლა, გატარება, გასავლელი
analyst
[ ˈænəlɪst ]
ანალიტიკოსი, ლაბორანტი ქიმიკოსი
practitioner
[ prækˈtɪʃənər ]
პრაქტიკის მქონე ექიმი ან იურისტი
injustice
[ ɪnˈdʒʌstɪs ]
უსამართლობას
turnover
[ ˈtɜːnˌəʊvər ]
ბრუნვა
genetics
[ dʒəˈnetɪks ]
გენეტიკა
jay
[ dʒeɪ ]
ჯეი
promptly
[ ˈprɒmpt.lɪ ]
სასწრაფოდ
posture
[ ˈpɒstʃər ]
პოზა
incredible
[ ɪnˈkredɪbl ]
დაუჯერებელი, წარმოუდგენელი
translate
[ trænzˈleɪt ]
თარგმნა, გადათარგმნა
miserable
[ ˈmɪzərəbl ]
უმწეო, საცოდავი
pastoral
[ ˈpɑːstərəl ]
პასტორალური
fortunate
[ ˈfɔːtʃənət ]
იღბლიანი
pie
[ paɪ ]
ღვეზელი
gauge
[ ɡeɪdʒ ]
ლიანდაგი
restrict
[ rɪˈstrɪkt ]
შეზღუდვა
overnight
[ ˌəʊvəˈnaɪt ]
წინა ღამით მომხდარი
aboard
[ əˈbɔːd ]
გემზე
messenger
[ ˈmesɪndʒər ]
მესინჯერი
scarce
[ skeəs ]
მწირი
instinct
[ ˈɪnstɪŋkt ]
ინსტინქტი
password
[ ˈpɑːswɜːd ]
პაროლი
delegation
[ ˌdelɪˈɡeɪʃən ]
დელეგაცია
contraction
[ kənˈtrækʃən ]
შეკუმშვა
disadvantage
[ ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ ]
მინუსი
speculation
[ ˌspekjəˈleɪʃən ]
ფიქრი, ჩაფიქრება, მოფიქრება, მოსაზრება
thyroid
[ ˈθaɪrɔɪd ]
ფარისებრი
enhancement
[ ɪnˈhɑːnsmənt ]
გაძლიერება
memorandum
[ ˌmemərˈændəm ]
მემორანდუმი
supposedly
[ səˈpəʊ.zɪd.lɪ ]
შესაძლოა, შესაძლებელია, შეძლებისამებრ
grove
[ ɡrəʊv ]
კორომი
bloom
[ bluːm ]
აყვავება
reservoir
[ ˈrezəvwɑːr ]
წყალსაცავი
bureaucratic
[ ˌbjʊə.rəˈkræt.ɪk ]
ბიუროკრატიული
elbow
[ ˈelbəʊ ]
იდაყვის არე
wrist
[ rɪst ]
მაჯა
poison
[ ˈpɔɪzən ]
შხამი, საწამლავი
belly
[ ˈbelɪ ]
მუცელი, კუნთის მუცელი
drum
[ drʌm ]
დოლი, დაფი, დაფდაფი
coarse
[ kɔːs ]
უხეში
tenant
[ ˈtenənt ]
მოიჯარე
splendid
[ ˈsplendɪd ]
დიდებული
suspicious
[ səˈspɪʃəs ]
საეჭვო
insect
[ ˈɪnsekt ]
მწერი, არარაობა
disappointment
[ ˌdɪsəˈpɔɪntmənt ]
გულის გატეხვა, რწმენის დაკარგვა
optimum
[ ˈɒptɪməm ]
ოპტიმალური
mandate
[ ˈmændeɪt ]
მანდატი, განაწესი
oath
[ əʊθ ]
ფიცი
reactive
[ rɪˈæk.tɪv ]
რეაქტიული
Afghanistan
[ æfˈɡæn.ɪ.stæn ]
ავღანეთი
detector
[ dɪˈtektər ]
დეტექტორი
valuation
[ væljʊˈeɪʃn ]
შეფასება
killer
[ ˈkɪlər ]
მკვლელი
straw
[ strɔː ]
ჩალა, ნამჯა, უბრალო
allowance
[ əˈlaʊəns ]
შემწეობა
vocational
[ vəʊˈkeɪʃənəl ]
პროფესიული
saddle
[ ˈsædl ]
უნაგირს
prescription
[ prɪˈskrɪpʃən ]
რეცეპტი, მიწერილობა, მოწერილობა
vivid
[ ˈvɪvɪd ]
ცოცხალი
characterize
[ ˈkærəktəraɪz ]
დახასიათება
wit
[ wɪt ]
ჭკუა
epic
[ ˈepɪk ]
ეპიკური
rabbit
[ ˈræbɪt ]
ბოცვერი
enjoyment
[ ɪnˈdʒɔɪmənt ]
სიამოვნება
fond
[ fɒnd ]
საყვარელი
infectious
[ ɪnˈfekʃəs ]
ინფექციური
pragmatic
[ præɡˈmætɪk ]
პრაგმატული
morphology
[ mɔːˈfɒl.ə.dʒɪ ]
მორფოლოგია
temptation
[ tempˈteɪʃən ]
ცდუნება
silly
[ ˈsɪlɪ ]
სულელი, ჩერჩეტი
circumstance
[ ˈsɜː.kəm.stɑːns ]
მდგომარეობა, ვითარება, შემთხვევა
sermon
[ ˈsɜːmən ]
ქადაგება
orchestra
[ ˈɔːkɪstrə ]
ორკესტრი
scrutiny
[ ˈskruːtɪnɪ ]
შემოწმება
obstruction
[ əbˈstrʌk.ʃən ]
დაბრკოლება
barn
[ bɑːn ]
მეგობარი
dealer
[ ˈdiːlər ]
ვაჭარი, მოვაჭრე, ბანქოს დამრიგებელი
pottery
[ ˈpɒtərɪ ]
ჭურჭელი
variant
[ ˈveərɪənt ]
ვარიანტი
pants
[ pænts ]
პიჟამო, შარვალი
horrible
[ ˈhɒrəbl ]
საშინელი, საზარელი, საზიზღარი, საძაგელი
basement
[ ˈbeɪsmənt ]
საძირკველი, ნახევრად სარდაფის სართული
happily
[ ˈhæpɪlɪ ]
ბედნიერად, ბედზე, ბედად, საბედნიეროდ
gland
[ ɡlænd ]
ჯირკვალი
Hawaii
[ həˈwaɪ.iː ]
ჰავაი
conform
[ kənˈfɔːm ]
შეესაბამება
inspector
[ ɪnˈspektər ]
ინსპექტორი, კონტროლერი, რევიზორი
holocaust
[ ˈhɒləkɔːst ]
ჰოლოკოსტი
medial
[ ˈmiː.di.əl ]
მედიალური
journalist
[ ˈdʒɜːnəlɪst ]
ჯურნალისტი
knock
[ nɒk ]
კაკუნი დაკაკუნება
chloride
[ ˈklɔː.raɪd ]
ქლორიდი
backup
[ ˈbækʌp ]
სარეზერვო
imposing
[ ɪmˈpəʊzɪŋ ]
დაკისრების
upright
[ ˈʌpraɪt ]
თავდაყირა
schema
[ ˈskiː.mə ]
სქემა
hemisphere
[ ˈhemɪsfɪər ]
ნახევარსფერო
symptom
[ ˈsɪmptəm ]
სიმპტომი, ნიშანი
racing
[ ˈreɪsɪŋ ]
რბოლა
memoirs
[ ˈmemwɑːz ]
მემუარები
exotic
[ ɪɡˈzɒtɪk ]
ეგზოტიკური მცენარე
magical
[ ˈmædʒɪkəl ]
ჯადოსნური
harassment
[ ˈhærəsmənt ]
შევიწროება, დაჩაგვრა
arthritis
[ ɑːˈθraɪtɪs ]
ართრიტი
metaphysical
[ ˌmet̬·əˈfɪz·ɪ·kəl ]
მეტაფიზიკური
Tuesday
[ ˈtjuːzdeɪ ]
სამშაბათი
documentary
[ ˌdɒkjəˈmentərɪ ]
დოკუმენტური ფილმი
diffuse
[ dɪˈfjuːz ]
დიფუზური
psychic
[ ˈsaɪkɪk ]
ფსიქიკური
earthquake
[ ˈɜːθkweɪk ]
მიწისძვრა
pretend
[ prɪˈtend ]
თავის მოკატუნება, პრეტენზიი