0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
თქვენი ტესტის შედეგები 1500 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვისთვის + თარგმანი და ტრანსკრიფცია.
გვერდითა მწვანე ზოლი ნიშნავს სწორ პასუხს, წითელი არასწორს და ნაცრისფერი ჯერ არ არის გავლილი. სიტყვები რომლებიც მონიშნულია წითელი ზოლით, დამატებულია კურსში სადაც შეგიძლიათ მათი შესწავლა!
1500
assembly
[ əˈsemblɪ ]
კრება, ასსამბლეა
chain
[ tʃeɪn ]
ჯაჭვი, ძეწკვი
advice
[ ədˈvaɪs ]
რჩევა, დარიგება, კონსულტაცია 
functional
[ ˈfʌŋkʃənəl ]
ფუნქციური
ahead
[ əˈhed ]
წინ
pleasure
[ ˈpleʒər ]
სიამოვნება, სიტკბოება, გართობა
dear
[ dɪər ]
საყვარელი, ძვირფასი, თავაზიანი
unable
[ ʌnˈeɪbl ]
შეუძლებელი, უნიჭო
coast
[ kəʊst ]
სანაპირო, ნაპირი, ზღვის ნაპირი
percentage
[ pəˈsentɪdʒ ]
პროცენტი, პროცენტული თანაფარდობა
smile
[ smaɪl ]
ღიმილი
depth
[ depθ ]
სიღრმე, ყველაზე დაბალი დონე
huge
[ hjuːdʒ ]
უზარმაზარი, დიდი
housing
[ ˈhaʊzɪŋ ]
მშენებლობა,საცხოვრებელი
logic
[ ˈlɒdʒɪk ]
ლოგიკა
empire
[ ˈempaɪər ]
იპმერია, უმაღლესი ხელისუფლება, სახელმწიფო
plate
[ pleɪt ]
თეფში
clean
[ kliːn ]
სუფთა, წმინდა, ფაქიზი
unlike
[ ʌnˈlaɪk ]
არამსგავსი
sale
[ seɪl ]
გაყიდვა, ვაჭრობა, აუქციონი
item
[ ˈaɪtəm ]
პუნქტი, პარაგრაფი
editor
[ ˈedɪtər ]
რედაქტორი
injury
[ ˈɪndʒərɪ ]
დაზიანება, იარა, ტრავმა
circle
[ ˈsɜːkl ]
წრე, ბეჭედი, წრეხაზი
wealth
[ welθ ]
სიმდიდრე, ავლადიდება, სიუხვე
print
[ prɪnt ]
ანაბეჭდი, კვალი, ნაკვალევი, ბეჭდვა
count
[ kaʊnt ]
ანგარიში, რაოდენობის გამოთვლა 
probability
[ ˌprɒbəˈbɪlətɪ ]
ალბათობა
exposure
[ ɪkˈspəʊʒər ]
დაუცველობა, რადიოაქტიური გამოსხივება
scheme
[ skiːm ]
გეგმა, პროექტი, მოქმედების პროგრამა
substantial
[ səbˈstænʃəl ]
შესამჩნევი, აშკარა, ცხადი,
rapid
[ ˈræpɪd ]
სწრაფი, ჩქარი
depression
[ dɪˈpreʃən ]
შეჭეჭყვა, მიჭერა, დეპრესია
remove
[ rɪˈmuːv ]
წაღება, წაყვანა, ალაგება
Russia
[ ˈrʌʃ.ə ]
რუსეთი
payment
[ ˈpeɪmənt ]
ფულის გადახდა, გასტუმრება
efficiency
[ ɪˈfɪʃənsɪ ]
ეფექტურობა, ქმედითობა 
beauty
[ ˈbjuːtɪ ]
სილამაზე, სიტურფე, მოხდენილობა
provisions
[ prəˈvɪʒənz ]
დებულებები
colonial
[ kəˈləʊnɪəl ]
კოლონიის მცხოვრები
season
[ ˈsiːzən ]
სეზონი
obviously
[ ˈɒbvɪəslɪ ]
აშკარად, შესამჩნევად, ცხადად
train
[ treɪn ]
მატარებელი
identification
[ aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən ]
იდენტიფიკაცია, ამოცნობა 
lose
[ luːz ]
წაგება, დაკარგვა
capable
[ ˈkeɪpəbl ]
უნარიანი, უნარის მქონე, ნიჭიერი
host
[ həʊst ]
მრავალი, უამრავი, დიდძალი, ბრბო
absolute
[ ˈæbsəluːt ]
სრული, აბსოლუტური, უდაო, უცილობელი
reflect
[ rɪˈflekt ]
არეკვლა (სინათლისა, ბგერისა)
excellent
[ ˈeksələnt ]
ჩინებული, საუცხოო, შესანიშნავი
commonly
[ ˈkɒmənlɪ ]
ჩვეულებრივ, საშუალოდ, იაფად
purchase
[ ˈpɜːtʃəs ]
ყიდვა, ნაყიდი, ნავაჭრი
sum
[ sʌm ]
ჯამი, თანხა, შენაჯამები, საერთო ჯამი
proceedings
[ prəˈsiːdɪŋz ]
სამართალწარმოება
distinct
[ dɪˈstɪŋkt ]
აშკარა, მკვეთრი, განსხვავებული
dynamic
[ daɪˈnæmɪk ]
დინამიკური,, აქტიური, ენერგიული
era
[ ˈɪərə ]
ერა, ეპოქა, ხანა
intervention
[ ˌɪntəˈvenʃən ]
ჩარევა, ინტერვენცია
partner
[ ˈpɑːtnər ]
კომპანიონი, პარტნიორი
budget
[ ˈbʌdʒɪt ]
ბიუჯეტი, ფინანსური ხარჯთაღრიცხვა
consumption
[ kənˈsʌmpʃən ]
მოხმარება, ხარჯვა
contribution
[ ˌkɒntrɪˈbjuːʃən ]
დახმარება, შემწეობა
thin
[ θɪn ]
სუსტი, თხელი
owner
[ əʊnər ]
მფლობელი, მესაკუთრე
prove
[ pruːv ]
მტკიცება, დამტკიცება, გაოცება
lie
[ laɪ ]
ტყუილი
characteristic
[ ˌkærəktəˈrɪstɪk ]
დახასიათება, დამახასიათებელი ნიშანი
silence
[ ˈsaɪləns ]
სიწყნარე, სიჩუმე, მყუდროება
decide
[ dɪˈsaɪd ]
გადაწყვეტა
ball
[ bɔːl ]
ბურთი, სფერო
load
[ ləʊd ]
ტვირთი, დატვირთვა, სიმძიმე
distinction
[ dɪˈstɪŋkʃən ]
გარჩევა, განსხვავება, სხვაობა
consumer
[ kənˈsjuːmər ]
მომხმარებელი
temple
[ ˈtempl ]
ტაძარი
zone
[ zəʊn ]
ზონა, ზოლი, სარტყელი
strategic
[ strəˈtiːdʒɪk ]
სტრატეგიული
troops
[ truːps ]
ჯარები
heaven
[ ˈhevən ]
ცა, ზეცა
dinner
[ ˈdɪnər ]
სადილი
commitment
[ kəˈmɪtmənt ]
ციხეში ჩასმა, დაპატიმრება
linear
[ ˈlɪn.ɪ.ər ]
ხაზოვანი
administrative
[ ədˈmɪnɪstrətɪv ]
ადმინისტრაციული, საადმინისტრაციო
improvement
[ ɪmˈpruːvmənt ]
გაუმჯობესება
household
[ ˈhaʊshəʊld ]
ოჯახის წევრები, შინაურები
fat
[ fæt ]
ქონი, ცხიმი, ცხიმეული
investigation
[ ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən ]
გამოკველვა, შესწავლა
danger
[ ˈdeɪndʒər ]
საშიშროება, რისკი
zero
[ ˈzɪərəʊ ]
ნული
institution
[ ˌɪnstɪˈtjuːʃən ]
დაწესება, დადგენა, დაფუძნება
maintenance
[ ˈmeɪntənəns ]
წაშველება, წახმარება, მხარის დაჭერა
equivalent
[ ɪˈkwɪvələnt ]
ეკვივალენტი, თანაბარფასიანი
drop
[ drɒp ]
წვეთი, წვეთების ჩამოსვლა
steel
[ stiːl ]
ფოლადი
furthermore
[ ˌfɜːðəˈmɔːr ]
გარდა ამისა
neck
[ nek ]
კისერი
quick
[ kwɪk ]
სწრაფი, ჩქარი
advance
[ ədˈvɑːns ]
დაწინაურება, წინ წაწევა
sell
[ sel ]
გაყიდვა, ვაჭრობა, გაცემა
root
[ ruːt ]
ფესვი, ძირი
empty
[ ˈemptɪ ]
ცარიელი, უშინაარსო
truly
[ ˈtruːlɪ ]
მართლად, ალალ-მართლად
imagine
[ ɪˈmædʒɪn ]
წარმოდგენის ქონა, წარმოდგენა
extensive
[ ɪkˈstensɪv ]
ფართო, ვრცელი, დიდი, გაშლილი
yellow
[ ˈjeləʊ ]
ყვითელი
queen
[ kwiːn ]
დედოფალი
ministry
[ ˈmɪnɪstrɪ ]
სამინისტრო, მინისტრტა კაბინეტი, სამღვდელოება
noise
[ nɔɪz ]
ხმაური
diagnosis
[ ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs ]
დიაგნოზი, დიაგნოსტიკა
spend
[ spend ]
დახარჯვა, დროის გატარება
provision
[ prəˈvɪʒən ]
დამზადება, მომარაგება, უზრუნველყოფა
card
[ kɑːd ]
ბარათი, ბილეთი
threat
[ θret ]
მუქარა, ქადილი, საშიშროება
bridge
[ brɪdʒ ]
ხიდი
weak
[ wiːk ]
სუსტი, უძლური, უღონო
outcome
[ ˈaʊtkʌm ]
შედეგი, რეზულტატი, დაბოლოება
join
[ dʒɔɪn ]
შეერთება, გაერთიანება
expansion
[ ɪkˈspænʃən ]
ექსპანსია, გაფართოება
biological
[ ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ბიოლოგიური
strongly
[ ˈstrɒŋlɪ ]
ძლიერად
worse
[ wɜːs ]
უფრო ცუდი
legislation
[ ˌledʒɪˈsleɪʃən ]
კანონმდებლობა
currently
[ ˈkɜr·ənt·lɪ ]
მიმდინარე, ამჟამინდელი
frank
[ fræŋk ]
გულღია, გულწრფელი
waste
[ weɪst ]
ნარჩენი, ნაყარი, ნაყარ-ნუყარი
dance
[ dɑːns ]
ცეკვა
narrow
[ ˈnærəʊ ]
ვიწრო, მჭიდრო, შეზღუდული
mostly
[ məʊstlɪ ]
მეტწილად, ჩვეულებრივ, უმთავრესად
experiment
[ ɪkˈsperɪmənt ]
ცდა, ექპერიმენტი
oral
[ ˈɔːrəl ]
პირის, ორალური, პირისშიდა
measurement
[ ˈmeʒəmənt ]
გაზომვა, ზომა, პარამეტრი, მაჩვენებელი
liberal
[ ˈlɪbərəl ]
ლიბერალი,ლიბერალების პარტიის წევრი 
determination
[ dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən ]
გამბედაობა, გაბედულება, შეუპოვრობა, სიმტკიცე
copyright
[ ˈkɒpɪraɪt ]
fellow
[ ˈfeləʊ ]
ადამიანი, კაცი, ჭაბუკი, ჯეელი
ad
[ æd ]
criticism
[ ˈkrɪtɪsɪzəm ]
კრიტიკა
transformation
[ ˌtræns.fəˈmeɪ.ʃən ]
გარდაქმნა, განახლება, გადახალისება
minor
[ ˈmaɪnər ]
არასრულწლოვანი, წვრილი
silver
[ ˈsɪlvər ]
ვერცხლი, ვერცხლის ფული
collective
[ kəˈlektɪv ]
კოლექციური,კოლექტიური
unknown
[ ʌnˈnəʊn ]
უცნობობა ამბის უცოდინარობა
observation
[ ˌɒbzəˈveɪʃən ]
დაკვირვება, დაკვირვების მოხდენა
ring
[ rɪŋ ]
ბეჭედი, ფერსო, გვერგვი
architecture
[ ˈɑːkɪtektʃər ]
არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება
visible
[ ˈvɪzəbl ]
აშკარა, ხილული, ცხადი
matrix
[ ˈmeɪ.trɪks ]
მატრიცა
till
[ tɪl ]
სალარო, ფულის ყუთი,ნაღდი ფული
continuous
[ kənˈtɪnjʊəs ]
შეუწყვეტლივ. განგრძობილად
economics
[ ˌiːkəˈnɒmɪks ]
ეკონომიკა, სახალხო მეურნეობა
height
[ haɪt ]
სიმაღლე, ტანი, მაღლობი
bible
[ ˈbaɪbl ]
ბიბლია, დაბადება
classical
[ ˈklæsɪkəl ]
კლასიკური
seat
[ siːt ]
საჯდომი, სკამი, სავარძელი
normally
[ ˈnɔːməlɪ ]
ნორმალურად, ჩვეულებრივ, როგრც წესი
sky
[ skaɪ ]
ცა
besides
[ bɪˈsaɪdz ]
გარდა ამისა, გარდა, გარეშე
motor
[ ˈməʊtər ]
მოტორი, ძრავა
acting
[ ˈæktɪŋ ]
როლის თამაში, მოქმედება
video
[ ˈvɪdɪəʊ ]
ვიდეო
cast
[ kɑːst ]
გადაგდება, გადასროლა
flat
[ flæt ]
ბრტყელი, სწორი 
infection
[ ɪnˈfekʃən ]
ინფექცია, ინფიცირება
lee
[ liː ]
ლი
permanent
[ ˈpɜːmənənt ]
მუდმივი, ურყევი, მტკიცე, პერამნენტული
telephone
[ ˈtelɪfəʊn ]
ტელეფონი
settlement
[ ˈsetlmənt ]
გადაწყვეტილება, გადაწყვეტა, შეთანხმება
port
[ pɔːt ]
ნავსადგური
interface
[ ˈɪntəfeɪs ]
ინტერფეისი
Australia
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ə ]
ავსტრალია
escape
[ ɪˈskeɪp ]
გაქცევა, გაპარვა, გადარჩენა
governor
[ ˈɡʌvənər ]
მმართველი, გუბერნატორი
breath
[ breθ ]
სუნთქვა, ჩასუნთქვა
drink
[ drɪŋk ]
სმა, დალევა
tone
[ təʊn ]
ტონი, ხმა, ელფერი, იერი
listen
[ ˈlɪsən ]
მოსმენა
track
[ træk ]
კვალი, ნაკვალევი
circuit
[ ˈsɜːkɪt ]
წრიული მოქცევა, წრებრუნვა, შემოვლა
careful
[ ˈkeəfəl ]
მზრუნველი, მზრუნავი
quiet
[ kwaɪət ]
წყნარი ჩუმი
agriculture
[ ˈæɡrɪkʌltʃər ]
სოფლის მეურნეობა, მიწათმოქმედება
pair
[ peər ]
წყვილი
effectively
[ ɪˈfektɪvlɪ ]
ეფექტურად, რეალურად, ფაქტიურად
fluid
[ ˈfluːɪd ]
სითხე, გაზი, აირი
dominant
[ ˈdɒmɪnənt ]
გაბატონებული, ჩვეულებრივი, გავრცელებული
dangerous
[ ˈdeɪndʒərəs ]
საშიში, სახიფათო, სარისკო
statistics
[ stəˈtɪstɪks ]
სტატისტიკა
clothes
[ kləʊðz ]
ტანსაცმელი
kill
[ kɪl ]
კვლა, მოკვლა
prayer
[ preər ]
ლოცვა
fifty
[ ˈfɪftɪ ]
ორმოცდაათი
storage
[ ˈstɔːrɪdʒ ]
საწყობი, საცავი, შენახვა
scope
[ skəʊp ]
თვალსაწიერი, თვალთახედვა, ჰორიზონტი
genetic
[ dʒəˈnetɪk ]
გენეტიკური, მემკვიდრეობითი
Italy
[ ˈɪt.əl.ɪ ]
იტალია
kitchen
[ ˈkɪtʃɪn ]
სამზარეულო
extreme
[ ɪkˈstriːm ]
უკიდურესობა
random
[ ˈrændəm ]
შემთხვევით, ალალბედზე
curve
[ kɜːv ]
მრუდე ხაზი, სიმრუდე, მოღრეცილობა
translation
[ trænzˈleɪʃən ]
თარგმანი
raise
[ reɪz ]
აღდგომა, ასვლა, ამაღლება, გაზრდა
extension
[ ɪkˈstenʃən ]
სიგრძე, მანძილი, გაფართოება, გაგანიერება
grace
[ ɡreɪs ]
მიმზიდველობა, სანდომიანობა
radical
[ ˈrædɪkəl ]
ძირეული, რადიკალური
superior
[ suːˈpɪərɪər ]
ხელმძღვანელი,, უმაღლესი, ზემდგომი
ultimately
[ ˈʌltɪmətlɪ ]
საბოლოო ანგარიშით, ბოლოს და ბოლოს
concrete
[ ˈkɒŋkriːt ]
რეალური,, კონკრეტული
button
[ ˈbʌtən ]
ღილი, კნოპი, ჭიკარტი
preparation
[ ˌprepərˈeɪʃən ]
მზადება, მომზადება, მომზადება
boat
[ bəʊt ]
ნავი
route
[ ruːt ]
მარშრუტი, გზა, მიმართულება
perception
[ pəˈsepʃən ]
აღქმა, შეცნობა, შემეცნება, გაგება
variation
[ ˌveərɪˈeɪʃən ]
შეცვლა, გამოცვლა, გადახრა, გადახვევა
salt
[ sɔːlt ]
მარილი
promise
[ ˈprɒmɪs ]
დაპირება
Irish
[ ˈaɪərɪʃ ]
ირლანდიელი, ირლანდიური ენა
publishing
[ ˈpʌblɪʃɪŋ ]
გამომცემლობა
involvement
[ ɪnˈvɒlvmənt ]
დაინტერესება, მონაწილეობა
substance
[ ˈsʌbstəns ]
ნივთიერება, მატერია, არსი
calling
[ ˈkɔːlɪŋ ]
რეკავს
stable
[ ˈsteɪbl ]
მდგრადი, სტაბილური, მუდმივი
doctrine
[ ˈdɒktrɪn ]
სწავლება, მოძღვრება, დოქტრინა
prime
[ praɪm ]
მთავარი, ძირითადი, პირველი
sensitive
[ ˈsensɪtɪv ]
მგრძნობიარე, გრძნობიერი
afternoon
[ ˌɑːftəˈnuːn ]
შუადღე
awareness
[ əˈweənəs ]
ცოდნა, ვითარების ცოდნა
examine
[ ɪɡˈzæmɪn ]
განხილვა, გასინჯვა, შემოწმება
afraid
[ əˈfreɪd ]
შეშინებული, დაფეთებული
forty
[ ˈfɔːtɪ ]
ორმოცი
Italian
[ ɪˈtæl.jən ]
იტალიელი, იტალიური ენა
coffee
[ ˈkɒfɪ ]
ყავა
wonder
[ ˈwʌndər ]
გაკვირვება, განცვიფრება, გაოცება
regime
[ reɪˈʒiːm ]
რეჟიმი, წყობილება
Asian
[ ˈeɪʒən ]
აზიელი, აზიის მკვიდრი
enjoy
[ ɪnˈdʒɔɪ ]
სიამოვნების განცდა, მხიარულება 
instruction
[ ɪnˈstrʌkʃən ]
სწავლება, სწავლა, ინსტრუქტურება
branch
[ brɑːnʃ ]
ტოტი, შტო, რტო
thanks
[ θæŋks ]
მადლობა
angle
[ ˈæŋɡl ]
კუთხე
grown
[ ɡrəʊn ]
ზრდა, გაიზარდა
ought
[ ɔːt ]
ვალად დადება, ევალება
establishment
[ ɪˈstæblɪʃmənt ]
დადგენა, დაარსება, დაფუძნება
spot
[ spɒt ]
ლაქა, ნიშანი
proportion
[ prəˈpɔːʃən ]
პროპორცია, თანაფარდობა, შეფარდება
adequate
[ ˈædɪkwət ]
ადეკვატური, შესატყვისი, საკმარისი
laboratory
[ ləˈbɒrətərɪ ]
ლაბორატორია
trip
[ trɪp ]
გასეირნება, მგზავრობა, ექსკურსია
delivery
[ dɪˈlɪvərɪ ]
გადაცემა, ჩაბარება, მიტანა
nursing
[ ˈnɜːsɪŋ ]
საექთნო
decline
[ dɪˈklaɪn ]
დაცემა, დაკინინება, გაუარესება
border
[ ˈbɔːdər ]
საზღვარი, მიჯნა, კიდე
twelve
[ twelv ]
თორმეტი
representative
[ ˌreprɪˈzentətɪv ]
წარმომადგენელი, დელეგატი, რწმუნებული
disorder
[ dɪˈsɔːdər ]
არეულობა, მოშლილობა, აშლილობა
session
[ ˈseʃən ]
სხდომა, სესია
rare
[ reər ]
იშვიათი,უჩვეულო,უპირატესი, შესანიშნავი
twice
[ twaɪs ]
ორჯერ
conventional
[ kənˈvenʃənəl ]
ჩვეულებრივი, სტანდარტული
personnel
[ ˌpɜːsənˈel ]
პერსონალი,პირადი შემადგენლობა
nice
[ naɪs ]
კარგი, სასიამოვნო
liquid
[ ˈlɪkwɪd ]
სითხე, ხსნარი
mere
[ mɪər ]
ტბა, ტბორი, გუბურა
territory
[ ˈterɪtərɪ ]
ტერიტორია, მიწა
syndrome
[ ˈsɪndrəʊm ]
სინდრომი
bright
[ braɪt ]
კაშკაშა, ბრწყინვალე, ელვარე
wine
[ waɪn ]
ღვინო
cup
[ kʌp ]
ფინჯანი
journey
[ ˈdʒɜːnɪ ]
გამგზავრება, წასვლა, გასეირნება
creative
[ krɪˈeɪtɪv ]
კრეატიული,შემოქმედებითი 
efficient
[ ɪˈfɪʃənt ]
ეფექტური, ნამდვილი, ქმედითი
string
[ strɪŋ ]
სიმი, ალყა, თოკი, ბაწარი, ზონარი
respond
[ rɪˈspɒnd ]
პასუხის გაცემა
thick
[ θɪk ]
სქელი, მჭიდრო
bay
[ beɪ ]
ყურე, უბე
prince
[ prɪns ]
პრინცი
surgery
[ ˈsɜːdʒərɪ ]
ქირურგია, (ქირურგიული) ოპერაცია
proof
[ pruːf ]
მტკიცებულება, მტკიცებულებები
row
[ rəʊ ]
რიგი, მწკრივი
stability
[ stəˈbɪlətɪ ]
სიმტკიცე, სიმკვიდრე, სიმყარე
binding
[ ˈbaɪndɪŋ ]
სავალდებულოა
shoulder
[ ˈʃəʊldər ]
ბეჭი, მხარი
properly
[ ˈprɒpəlɪ ]
როგორც საჭიროა, სათანადოდ
secure
[ sɪˈkjʊər ]
უშიშარი, უსაფრთხო, საიმედო, სანდო
alcohol
[ ˈælkəhɒl ]
ალკოჰოლი, სპირტი
exception
[ ɪkˈsepʃən ]
გამონაკლისი
opposed
[ əˈpəʊzd ]
მოწინააღმდეგე
treaty
[ ˈtriːti ]
ხელშეკრულება
senior
[ ˈsiːniər ]
უფროსი, მთავარი
milk
[ mɪlk ]
რძე
anxiety
[ æŋˈzaɪətɪ ]
შეწუხება, შფოთვა, მღელვარება, შიში
hell
[ hel ]
ჯოჯოხეთი
gift
[ ɡɪft ]
საჩუქარი
elsewhere
[ ˌelsˈweər ]
სხვანაირად
recovery
[ rɪˈkʌvərɪ ]
მორჩენა, აღდგენა, აღორძინება, განახლება
Canadian
[ kəˈneɪdɪən ]
კანადელი
contrary
[ ˈkɒntrərɪ ]
პირიქით
essentially
[ ɪˈsenʃəlɪ ]
არსებითად, ძირითადად
childhood
[ ˈtʃaɪldhʊd ]
ბავშვობა
survival
[ səˈvaɪvəl ]
სიკვდილს გადარჩენა
fashion
[ ˈfæʃən ]
სახე, გარეგნობა, შესახედაობა, მანერა
cooperation
[ kəʊˌɒpəˈreɪʃən ]
კოოპერაცია
evident
[ ˈevɪdənt ]
აშკარა, ცხადი, ნათელი
versus
[ ˈvɜːsəs ]
წინააღმდეგ
teach
[ tiːtʃ ]
სწავლება
gray
[ ɡreɪ ]
ნაცრისფერი, რუხი
flight
[ flaɪt ]
ფრენა, რეისი
pacific
[ pəˈsɪf.ɪk ]
წყნარი ოკეანე
weather
[ ˈweðər ]
ამინდი
fill
[ fɪl ]
საკმარისი რაოდენობა
traffic
[ ˈtræfɪk ]
მოძრაობა, კავშირი
vote
[ vəʊt ]
ხმის მიცემა
magazine
[ ˌmæɡəˈziːn ]
ჟურნალი
mechanical
[ mɪˈkænɪkəl ]
მანქანის, სამანქანო, მანქანური
wisdom
[ ˈwɪzdəm ]
სიბრძნე, ბრძენობა, კეთილგონიერება
racial
[ ˈreɪʃəl ]
რასის, რასობრივი
yield
[ jiːld ]
მოსავალი,, შემოსავალი
driven
[ ˈdrɪv.ən ]
ამოძრავებს
argue
[ ˈɑːɡjuː ]
კამათი პაექრობა, დავა
chest
[ tʃest ]
გულმკერდი
grade
[ ɡreɪd ]
ხარისხი, წოდება, რანგი
sheet
[ ʃiːt ]
ზეწარი, ზეწრით გადაფარვა 
precisely
[ prɪˈsaɪslɪ ]
ზუსტად, სწორედ, გარკვევით
ages
[ ˈeɪdʒɪz ]
ასაკი
theme
[ θiːm ]
თემა, საგანი
presentation
[ ˌprezənˈteɪʃən ]
წარდგენა 
rain
[ reɪn ]
წვიმა
bond
[ bɒnd ]
კავშირი, დამოკიდებულება, შეერთება
vast
[ vɑːst ]
ფართო, ვრცელი, დიდი, უზარმაზარი
instrument
[ ˈɪnstrəmənt ]
ხელსწაყო, ინსტრუმენტი
assumption
[ əˈsʌmʃən ]
თავის თავზე აღება, მითვისება
format
[ ˈfɔːmæt ]
ფორმატი
intensity
[ ɪnˈten.sə.tɪ ]
ინტენსიურობა, დაძაბულობა, ძალა
mention
[ ˈmenʃən ]
ხსენება, მოხსენება, გადაკრული სიტყვა
constitutional
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl ]
ორგანული, კონსტიტუციონალური 
diversity
[ daɪˈvɜːsətɪ ]
ნაირსახეობა, მრავალფეროვნება
poem
[ ˈpəʊɪm ]
ლექსი, შაირი, პოემა
thereby
[ ˌðeəˈbaɪ ]
ამის საშუალებით, ამის მეოხებით
programme
[ ˈprəʊɡræm ]
პროგრამა
abstract
[ ˈæbstrækt ]
აბსტრაქტული, ცალკეული, ცალკეულად განხილვა
illness
[ ˈɪlnəs ]
დაავადება
consequence
[ ˈkɒnsɪkwəns ]
შედეგი,დასკვნა, შეჯამება
enterprise
[ ˈentəpraɪz ]
საწარმო, სარისკო პროექტი
acute
[ əˈkjuːt ]
მწვავე
painting
[ ˈpeɪntɪŋ ]
ფერწერა, მხატვრობა, მოხატულობა
consequently
[ ˈkɒnsɪkwəntlɪ ]
მაშასადამე, მაშ, ამიტომ, შედეგად
estimate
[ ˈestɪmət ]
დაფასება, შეფასება
sin
[ sɪn ]
ცოდვა, შეცოდება, შეცდომა
sugar
[ ˈʃʊɡər ]
შაქარი
organic
[ ɔːˈɡænɪk ]
ორგანული
sweet
[ swiːt ]
კამფეტი, დესერტი
valuable
[ ˈvæljʊəbl ]
ფასიანი, ძვირფასი
aside
[ əˈsaɪd ]
გვერდზე, ცალკე, განცალკევებით
anger
[ ˈæŋɡər ]
რისხვა, გულის წყრომა
sharp
[ ʃɑːp ]
ბასრი, მჭრელი, მახვილი
fruit
[ fruːt ]
ხილი
involve
[ ɪnˈvɒlv ]
გახვევა, შეხვევა, შეფუთვნა, გარევა
Ireland
[ ˈaɪə.lənd ]
ირლანდია
finance
[ ˈfaɪnæns ]
შემოსავლები,ფინანსების მართვა
handle
[ ˈhændl ]
ხელი, სახელური, ტარი
chronic
[ ˈkrɒnɪk ]
ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტი
realize
[ ˈrɪəlaɪz ]
გაგება, მიხვედრა, შეცნობა
occasion
[ əˈkeɪʒən ]
შემთხვევა, გარემოება, შესაძლებლობა
digital
[ ˈdɪdʒɪtəl ]
ციფრული
newspaper
[ ˈnjuːsˌpeɪpər ]
გაზეთი
prison
[ ˈprɪzən ]
ციხე
forget
[ fəˈɡet ]
დავიწყება
carbon
[ ˈkɑːbən ]
ნახშირჟანგი 
fairly
[ ˈfeəlɪ ]
სამართლიანად, მიუდგომლად, სრულიად
artist
[ ˈɑːtɪst ]
არტისტი, ხელოვანი
win
[ wɪn ]
გამარჯვება, მოგება
discovery
[ dɪˈskʌvərɪ ]
აღმოჩენა
ray
[ reɪ ]
სხივი
initially
[ ɪˈnɪʃəlɪ ]
საწყის ეტაპზე
originally
[ əˈrɪdʒənəlɪ ]
თავდაპირველად, თავიდან, ორიგინალურად
appendix
[ əˈpendɪks ]
დანართი
oxygen
[ ˈɒksɪdʒən ]
ჟანგბადი
stream
[ striːm ]
მდინარე, რუ, ნაკადული, დინება
moon
[ muːn ]
მთვარე, ნახევარი მთვარე
greatly
[ ˈɡreɪtlɪ ]
ძალიან, ძალზე, მეტად, დიდად
pick
[ pɪk ]
ამორჩევა, შერჩევა, არჩევა
separation
[ ˌsepərˈeɪʃən ]
გამოყოფა, დაყოფა, გათიშვა, დაშორება
compare
[ kəmˈpeər ]
შედარება, შეპირისპირება
unity
[ ˈjuːnətɪ ]
ერთიანობა, მთლიანობა, ერთობა
ocean
[ ˈəʊʃən ]
ოკეანე
topic
[ ˈtɒpɪk ]
თემა, საგანი
naturally
[ ˈnætʃərəlɪ ]
ბუნებრივად, ბუნებრივია
rarely
[ ˈreəlɪ ]
იშვიათად, არაჩვეულებრივად
menu
[ ˈmenjuː ]
whenever
[ wenˈevər ]
როდესა არ
decrease
[ dɪˈkriːs ]
დაწევა, შემცირება, შესუსრტება, შემცირება
considering
[ kənˈsɪdərɪŋ ]
გათვალისწინებით
electric
[ ɪˈlektrɪk ]
ელექტრული
transmission
[ trænzˈmɪʃən ]
გადაცემა, ტრანსმისია
promote
[ prəˈməʊt ]
ამაღლება, დაწინაურება (სამსახურში)
alive
[ əˈlaɪv ]
ცოცხალი, მხნე
online
[ ˌɒnˈlaɪn ]
ამჟამად, ხაზზეა
revenue
[ ˈrevənjuː ]
შემოსავალი, სახელმწიფო შემოსავლები
billion
[ ˈbɪlɪən ]
ბილიონი
sorry
[ ˈsɒrɪ ]
საწყენი, გულნატკენი, უბედური
fifth
[ fɪfθ ]
მეხუთე
crucial
[ ˈkruːʃəl ]
გადამწყვეტი, კრიტიკული
Spain
[ speɪn ]
ესპანეთი
gradually
[ ˈgrædjʊəlɪ ]
თანდათანობით
universe
[ ˈjuː.nɪ.vɜːs ]
მსოფლიო, სამყარო
competitive
[ kəmˈpetɪtɪv ]
კონკურსის, საკონკურსო
beach
[ biːtʃ ]
ზღვის ნაპირი პლაჟი
statistical
[ stəˈtɪs.tɪ.kəl ]
სტატისტიკური
beneath
[ bɪˈniːθ ]
ქვევით, დაბლა
shop
[ ʃɒp ]
მაღაზია
climate
[ ˈklaɪmət ]
ჰავა, კლიმატი
deeply
[ ˈdiːpli ]
ღრმად
treat
[ triːt ]
სიტკბოება, გართობა, შექცევა
plain
[ pleɪn ]
მარტივი, გასაგები,, თანაბარი
liability
[ ˌlaɪəˈbɪlətɪ ]
პასუხისმგებლობა, ავლდებულება, მიდრეკილება
taste
[ teɪst ]
გემო, გემოვნება
aim
[ eɪm ]
მიზანი, განზრახვა
minority
[ maɪˈnɒrətɪ ]
უმცირესობა, არასრულწლოვანება
dress
[ dres ]
კაბა
discipline
[ ˈdɪsəplɪn ]
დისციპლინა, წესრიგი
guy
[ ɡaɪ ]
ყმაწვილი, ჭაბუკი
Sunday
[ ˈsʌndeɪ ]
კვირა
vertical
[ ˈvɜːtɪkəl ]
ვერტიკალი, შვეული, ვერტიკალური ხაზი
poet
[ ˈpəʊɪt ]
პოეტი, მგოსანი, სასახლის პოეტი
defendant
[ dɪˈfendənt ]
მოპასუხე, ბრალდებული
healthy
[ ˈhelθɪ ]
ჯანმრთელი, ჯანსაღი
comprehensive
[ ˌkɒmprɪˈhensɪv ]
გაგებული, მიხვედრილი, ალღოიანი
quantity
[ ˈkwɒntətɪ ]
რაოდენობა, ოდენობა
parliament
[ ˈpɑːləmənt ]
პარლამენტი
hypothesis
[ haɪˈpɒθəsɪs ]
ჰიპოთეზა
match
[ mætʃ ]
წყვილი, ტოლი, ქორწინება
phenomenon
[ fɪˈnɒmɪnən ]
მოვლენა, არჩვეულებრივი მოვლენა
beside
[ bɪˈsaɪd ]
ახლოს, მახლობლად, გვერდით
joy
[ dʒɔɪ ]
სიხარული, სიამოვნება, მხიარულება
snow
[ snəʊ ]
თოვლი
accurate
[ ˈækjərət ]
ზუსტი, სწორი, უტყუარი
formula
[ ˈfɔːmjələ ]
იურიდიული ფორმულა, ფორმულირება
suitable
[ ˈsuːtəbl ]
შესაფერისი, სათანადო, ხელსაყრელი
mutual
[ ˈmjuːtʃuəl ]
თანაზიარი, ორმხვრივი
gun
[ ɡʌn ]
იარაღი
fiction
[ ˈfɪkʃən ]
ფიქცია
guess
[ ɡes ]
გამოცნობა, მიხვედრა
hurt
[ hɜːt ]
დაზიანება, იარა, ჭრილობა 
classification
[ ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən ]
კლასიფიკაცია
atmosphere
[ ˈætməsfɪər ]
ატმოსფერო, ჰაერი
Berlin
[ bɜːˈlɪn ]
ბერლინი
composed
[ kəmˈpəʊzd ]
შედგენილი
slave
[ sleɪv ]
მონა
guard
[ ɡɑːd ]
სიფხიზლე, ფხიზლობა
rational
[ ˈræʃənəl ]
გონიერი, გონივრული, ჭკვიანური, რაციონალური
conscious
[ ˈkɒnʃəs ]
გონებაზე მყოფი, შეგნებული
unfortunately
[ ʌnˈfɔːtʃənətlɪ ]
საუბედუროდ
vary
[ ˈveərɪ ]
გამოცვლა, შეცვლა, სხვაობა
prepare
[ prɪˈpeər ]
მომზადება, მზადება
depend
[ dɪˈpend ]
დამოკიდებულება
partly
[ ˈpɑːtlɪ ]
ნაწილობრივად, ნაწილობრივ
encourage
[ ɪnˈkʌrɪdʒ ]
გამხნევება, გულის გამაგრება, წახალისება
worker
[ ˈwɜːkər ]
მუშა, მუშაკი
witness
[ ˈwɪtnəs ]
მოწმე, თვითმხილველი
surely
[ ˈʃɔːlɪ ]
უთუოდ, უსათუოდ, უდავოდ
engine
[ ˈendʒɪn ]
მანქანა, ძრავა, მოტორი
communist
[ ˈkɑm·jə·nɪst ]
კომუნისტი
advertising
[ ˈædvətaɪzɪŋ ]
სარეკლამო საქმე
golden
[ ˈɡəʊldən ]
ოქროსფერი, მოოქროსფერო
requirement
[ rɪˈkwaɪəmənt ]
მოთხოვნა, საჭიროება, აუცილებელი პირობა
schedule
[ ˈʃedjuːl ]
ია, ნუსხა, აწერა, აღწერა, ინვენტარი, ცხრილი
tendency
[ ˈtendənsɪ ]
ტენდენცია, მიდრეკილება
boundary
[ ˈbaʊndərɪ ]
ზღვარი, ზღურბლი, საზღვარი
ethics
[ ˈeθɪks ]
ეთიკა, მორალი, ზნეობა
essay
[ ˈeseɪ ]
ნარკვევი, ცდა, გამოცდა, გასინჯვა
profile
[ ˈprəʊfaɪl ]
პროფილი
logical
[ ˈlɒdʒɪkəl ]
ლოგიკის, ლოგიკური, თანამიმდევრული
fail
[ feɪl ]
მარცხის განცდა, ვერ მოხერხება
breast
[ brest ]
მკერდი, გულმკერდი, სინდისი
surprise
[ səˈpraɪz ]
გაკვირვება, გაოცება
destruction
[ dɪˈstrʌkʃən ]
დანგრევა, განადგურება, აოხრება
employer
[ ɪmˈplɔɪər ]
დამქირავებელი, სამუშაოს მიმცემი
armed
[ ɑːmd ]
შეიარაღებული, გამაგრებული
ethical
[ ˈeθɪkəl ]
ეთიკური
conservative
[ kənˈsɜːvətɪv ]
კონსერვატიული 
vice
[ vaɪs ]
ვიცე
paragraph
[ ˈpærəɡrɑːf ]
აბზაცი
silent
[ ˈsaɪlənt ]
ჩუმი, წყნარი, მშვიდი, მდუმარე
partial
[ ˈpɑːʃəl ]
ნაწილობრივი, კერძო, არაგულგრილი
sick
[ sɪk ]
ავადმყოფი, სნეული, დაავადებული
offering
[ ˈɒfərɪŋ ]
მიწოდება, მიტანა, მირთმევა საჩუქრისა
contribute
[ kənˈtrɪbjuːt ]
დახმარება, ხელის შეწყობა
nerve
[ nɜːv ]
ნერვი
wear
[ weər ]
ტარება (ტანსაცმლისა)
ownership
[ ˈəʊ.nə.ʃɪp ]
საკუთრება, ფლობა, მფლობელობა
skill
[ skɪl ]
ხელობა, ოსტატობა, ხელოვანობა
landscape
[ ˈlændskeɪp ]
ლანდშაფტი, პეიზაჟი
discrimination
[ dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən ]
განსხვავება, გამოცნობა, გარჩევა, გაყოფა
radiation
[ ˌreɪdɪˈeɪʃən ]
გამოსხივება, სხივთფენა, რადიაცია
tension
[ ˈtenʃən ]
გაჭიმვა, დაჭიმვა, დაძაბვა, ძაბვა
demonstrate
[ ˈdemənstreɪt ]
დემონსტრირება, ჩვენება, ილუსტრირება
peak
[ piːk ]
უმაღლესი წერტილი
wage
[ weɪdʒ ]
კატალოგი, სია, ნუსხა
decade
[ ˈdekeɪd ]
ათი წელი, ათწლეული
sacred
[ ˈseɪkrɪd ]
საღმრთო, წმინდა, წმინდათა წმინდა
wonderful
[ ˈwʌndəfəl ]
მშვენიერი, საოცარი, გასაოცარი
theatre
[ ˈθɪətər ]
თეატრი
favor
[ ˈfeɪ.vər ]
დახმარება, ხელშეწყობა, დახმარების აღმოჩენა 
catch
[ kætʃ ]
დაჭერა
orientation
[ ˌɔːrɪenˈteɪʃən ]
ორიენტაცია, მიმართულების
rice
[ raɪs ]
ბრინჯი,
satisfaction
[ ˌsætɪsˈfækʃən ]
დაკმაყოფილება, ვალის გადახდა
pro
[ prəʊ ]
თვის, ხმა ”მომხრე”
vehicle
[ ˈviːɪkl ]
ავტომობილი,ავტოსატრანსპორტო საშუალება
score
[ skɔːr ]
ანგარიში, დავალიანება, ვალი, 
strike
[ straɪk ]
გაფიცვა, ბუნტი
velocity
[ vɪˈlɒsətɪ ]
სიჩქარე
empirical
[ ɪmˈpɪrɪkəl ]
ემპირიული
amendment
[ əˈmendmənt ]
გასწორება, გამოსწორება (ხარვეზებისა)
expenses
[ ɪkˈspensɪz ]
ხარჯები
suit
[ suːt ]
სასამართლო პროცესი, სარჩელი
commerce
[ ˈkɒmɜːs ]
კომერცია
dramatic
[ drəˈmætɪk ]
დრამატული, დრამატიზმით სავსე
missing
[ ˈmɪsɪŋ ]
რაც, რომელიც აკლია, არდამსწრე
panel
[ ˈpænəl ]
პანელი, ლირსი, თხელი ფიცარი
compensation
[ ˌkɒmpənˈseɪʃən ]
ანაზღაურება, კომპენსაცია, დაჯილდოება
uniform
[ ˈjuːnɪfɔːm ]
ფორმა, ფორმის ტანსაცმელი
imagination
[ ɪˌmædʒɪˈneɪʃən ]
წარმოსახვა, ფანტაზია
hole
[ həʊl ]
ჭუჭრუტანა, ხვრელი, ნახვრეტი
fuel
[ ˈfjuːəl ]
სათბობი, საწვავი
murder
[ ˈmɜːdər ]
მკვლელობა
gap
[ ɡæp ]
გამოტოვება, გაშვება, გაცდენა
quarter
[ ˈkwɔːtər ]
მეოთხედი 15 წუთი
dose
[ dəʊs ]
დუჟინი, თორმეტი ცალი
musical
[ ˈmjuːzɪkəl ]
მუსიკალური, მუსიკის, სამუსიკო
remote
[ rɪˈməʊt ]
შორი, შორეული, დაშორებული
helpful
[ ˈhelpfəl ]
სასარგებლო, მარგებელი, გამოსადეგი, ვარგისი
faculty
[ ˈfækəltɪ ]
უნარი, ნიჭი, ნიჭიერება, ფაკულტეტი
acceptance
[ əkˈseptəns ]
მიღება, თანხმობა, მოწონება
reflection
[ rɪˈflekʃən ]
არეკვლა, უკუფენა, გამონაშუქი
philosophical
[ ˌfɪləˈsɒfɪkəl ]
ფილოსოფიური
virtue
[ ˈvɜːtjuː ]
სათნოება, ღირსება, კარგი ხარისხი
spatial
[ ˈspeɪʃəl ]
სივრცითი
ultimate
[ ˈʌltɪmət ]
საბოლოო, უკანასკნელი
axis
[ ˈæksɪs ]
ღერძი
seriously
[ ˈsɪərɪəslɪ ]
სერიოზულად
sand
[ sænd ]
ქვიშა, სილა
protocol
[ ˈprəʊtəkɒl ]
ოქმი
magnetic
[ mæɡˈnetɪk ]
მაგნიტის, მაგნიტური, მაგნიტიანი
fun
[ fʌn ]
მხიარულება, სიმხიარულე, გართობა
recall
[ rɪˈkɔːl ]
უკან გაწვევა
honor
[ ˈɑn·ər ]
პატიოსნება, ღირსება, სახელი
tea
[ tiː ]
ჩაი, მაგარი ნახარში
emergency
[ ɪˈmɜːdʒənsɪ ]
გაუთვალისწინებელი შემთხვევა
frequent
[ ˈfriːkwənt ]
ხშირი, ჩვეულებრივი, ჩვეული
manage
[ ˈmænɪdʒ ]
მართვა, გამგებლობა 
bird
[ bɜːd ]
ჩით, ფრინველი
helping
[ ˈhelpɪŋ ]
დახმარება, ეხმარება
comment
[ ˈkɒment ]
განმარტება, ახსნა-განმარტება
virtually
[ ˈvɜːtjʊəlɪ ]
ფაქტიურად, ნამდვილად
unusual
[ ʌnˈjuːʒuəl ]
უჩვეულო, იშვიათი
ex
[ eks ]
ყოფილი
expert
[ ˈekspɜːt ]
მცოდნე, სპეციალისტი, ექსპერიმენტი
pull
[ pʊl ]
წევა, წევის ძალა, ყლუპი
sudden
[ ˈsʌdən ]
უეცარი, მოულოდნელი
enable
[ ɪˈneɪbl ]
შესაძლებლობის მიცემა, უფლების მიცემა
bush
[ bʊʃ ]
ბუჩქი, ჩირგვი, ჯაგი, ბუჩქნარი
phrase
[ freɪz ]
გამოთქმა, გამონათქვამი, კონსტრუქცია
vital
[ ˈvaɪtəl ]
სიცოცხლის, სასიცოცხლო, საარსებო
expensive
[ ɪkˈspensɪv ]
ძვირი
liberty
[ ˈlɪbətɪ ]
თავისუფლება
league
[ liːɡ ]
ლიგა, კავშირი
victory
[ ˈvɪktərɪ ]
გამარჯვება, ძლევა
excess
[ ɪkˈses ]
ჭარბი
operate
[ ˈɒpəreɪt ]
ოპერირება, ოპერაციის გაკეთება
membership
[ ˈmembəʃɪp ]
წევრობა, წევრთა რაოდენობა
Muslim
[ ˈmʊzlɪm ]
მუსულმანი
interior
[ ɪnˈtɪərɪər ]
შიდა ნაწილი, შიდა
crowd
[ kraʊd ]
ბრბო, გროვა
electron
[ ɪˈlektrɒn ]
ელექტრონი
fifteen
[ ˌfɪfˈtiːn ]
თხუთმეტი
cool
[ kuːl ]
გრილი მაგარი
classroom
[ ˈklɑːsruːm ]
საკლასო ოთახი
ear
[ ɪər ]
ყური
attorney
[ əˈtɜːnɪ ]
რწმუნებული, ადვოკატი, ვექილი
tall
[ tɔːl ]
მაღალი
symbol
[ ˈsɪmbəl ]
სიმბოლო, ნიშანი, ემბლემა
necessity
[ nəˈsesətɪ ]
საჭიროება, აუცილებლობა
dad
[ dæd ]
მამა, მამილო
bus
[ bʌs ]
ავტობუსი
okay
[ əʊˈkeɪ ]
კარგი, მოწონება, თანხმობა
miller
[ ˈmɪl.ər ]
მილერი
membrane
[ ˈmembreɪn ]
მემბრანა
dimension
[ ˌdaɪˈmenʃən ]
ზომა, სიდიდე, მოცულობა
cat
[ kæt ]
კატა
diet
[ daɪət ]
დიეტა, რაციონი, კვების რეჟიმი
meat
[ miːt ]
ხორცი
loan
[ ləʊn ]
სესხი, სესხება 
coverage
[ ˈkʌvərɪdʒ ]
მოქმედების სფერო, ჩარჩო
fort
[ fɔːt ]
ციხე
shock
[ ʃɒk ]
შერყევა, შოკი
anyway
[ ˈenɪweɪ ]
ყოველ შემთხვევაში, რამენაირად
Egypt
[ ˈiː.dʒɪpt ]
ეგვიპტე
uncle
[ ˈʌŋkl ]
ბიძა, ძია
identical
[ aɪˈdentɪkəl ]
იდენტური, ერთნაირი
saint
[ seɪnt ]
წმინდანი
dynamics
[ daɪˈnæmɪks ]
დინამიკა, მამოძრავებელი ძალები
bell
[ bel ]
ზარი, ზანზალაკი
clause
[ klɔːz ]
პუნქტი
delay
[ dɪˈleɪ ]
შეკავება, დაკავება, შეჩერება, დაბრკოლება
equity
[ ˈekwɪtɪ ]
სამართლიანობა, სამართლიანობის უფლება
serving
[ ˈsɜːvɪŋ ]
ულუფა
nurse
[ nɜːs ]
ძიძა, გადია, გამდელი
parameter
[ pəˈræmɪtər ]
პარამეტრი
transaction
[ trænˈzækʃən ]
საქმის წარმოება, შესრულება, მორიგება
effectiveness
[ ɪˈfek·tɪv·nəs ]
ეფექტურობა
constantly
[ ˈkɒn.stənt.lɪ ]
მუდამ, გამუდმებით, ყოველთვის
plot
[ plɒt ]
შეთქმულება, გეგმა, სქემა, ნახაზი
intention
[ ɪnˈtenʃən ]
განზრახვა, განაზრახი, ზრახვა
namely
[ ˈneɪmlɪ ]
კერძოდ
physician
[ fɪˈzɪʃən ]
ექიმი, მკურნალი
violent
[ ˈvaɪələnt ]
ძლიერი, მძვინვარე, შმაგი, გააფთრებული
spoken
[ ˈspəʊ.kən ]
წარმოთქმული
bread
[ bred ]
პური
gay
[ ɡeɪ ]
მხიარული, სამხიარულო, კაშკაშა
thou
[ ðaʊ ]
შენ
academy
[ əˈkædəmɪ ]
აკადემია
somehow
[ ˈsʌmhaʊ ]
რამენაირად, როგორმე
conversion
[ kənˈvɜːʒən ]
ქცევა, გარდაქცევა, გარდაქმნა
prevention
[ prɪˈvenʃən ]
არიდება, თავიდან აცილება, გაფრთხილება
export
[ ˈekspɔːt ]
ექპორტი, საზღვარგარეთ გაზიდვა
arrangement
[ əˈreɪndʒmənt ]
წესრიგში მოყვანა, განთავსება
proposal
[ prəˈpəʊzəl ]
წინადადება
angry
[ ˈæŋɡrɪ ]
გაჯავრებული, გაბრაზებული
victim
[ ˈvɪktɪm ]
მსხვერპლი
expense
[ ɪkˈspens ]
გასავალი, ხარჯი, ხარჯები, დანახარჯი
duration
[ djʊəˈreɪʃən ]
ხანგრძლივობა
nervous
[ ˈnɜːvəs ]
ნერვული, ნერვიული, ნერვებმოშლილი
tiny
[ ˈtaɪnɪ ]
პაწაწინა
productivity
[ ˌprɒdʌkˈtɪvətɪ ]
ნაყოფიერება, პროდუქტიულობა
gate
[ ɡeɪt ]
ჭიშკარი, ალაყაფის კარები
darkness
[ ˈdɑːknəs ]
სიბნელე წყვდიადი
temporary
[ ˈtempərərɪ ]
დროებითი მუშა, მოსამსახურე
arise
[ əˈraɪz ]
წარმოშობა, აღმოცენება, წამოჭრა
movie
[ ˈmuːvɪ ]
კინო
totally
[ ˈtəʊtəlɪ ]
სრულად საკმაოდ მკაფიოდ
perfectly
[ ˈpɜːfɪktlɪ ]
სავსებით, სრულებით
possession
[ pəˈzeʃən ]
ფლობა, მფლობელობა, პყრობა
mixture
[ ˈmɪkstʃər ]
ნარევი, არევა, შერევა
somewhere
[ ˈsʌmweər ]
სადმე, რომელიმე ადგილას, სადღაც
plastic
[ ˈplæstɪk ]
პლასტმასა, პლასტიკა
comparative
[ kəmˈpærətɪv ]
შედარებითი
default
[ dɪˈfɔːlt ]
ნაგულისხმევი
valid
[ ˈvælɪd ]
მართებული, სწორი, დასაბუთებული
prominent
[ ˈprɒmɪnənt ]
გამოჩენილი, გამოშვერილი, ცნობილი
participate
[ pɑːˈtɪsɪpeɪt ]
მონაწილეობის მიღება
chamber
[ ˈtʃeɪmbər ]
პალატა
comfortable
[ ˈkʌmftəbl ]
კომფორტული
algorithm
[ ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm ]
ალგორითმი
cook
[ kʊk ]
მომზადება
generate
[ ˈdʒenəreɪt ]
წარმოშობა, გამოწვევა (გრძნობისა)
tube
[ tjuːb ]
მილი, ლულა, ტუბი
camera
[ ˈkæmərə ]
კამერა
grass
[ ɡrɑːs ]
ბალახი, საბალახო, საძოვარი
partnership
[ ˈpɑːtnəʃɪp ]
მონაწილეობა, ამხანაგობა, კომპანია
smooth
[ smuːð ]
სწორი, გლუვი, შანდაკი
nose
[ nəʊz ]
ცხვირი, ყნოსვა, ალღო
Christianity
[ ˌkrɪstɪˈænətɪ ]
ქრისტიანობა
complexity
[ kəmˈplek.sə.tɪ ]
სირთულე, აწეწილობა, არეულ-დარეულობა
curriculum
[ kəˈrɪkjələm ]
სასწავლო გეგმა, პროგრამა 
correlation
[ ˌkɒrəˈleɪʃən ]
კორელაცია, თანაფარდობა, შეფარდება
conception
[ kənˈsepʃən ]
გაგება, ცნება, კონცეფცია, აზრი
incident
[ ˈɪnsɪdənt ]
შემთხვევა, ამბავი, ინციდენტი
reveal
[ rɪˈviːl ]
ჩვენება, ნახვება, გამოჩენა
leg
[ leɡ ]
ფეხი
driver
[ ˈdraɪvər ]
მძღოლი
pregnancy
[ ˈpreɡnənsɪ ]
ორსულობა, ფეხმძიმობა
pool
[ puːl ]
გაერთიანება, საერთო ფონდი
consent
[ kənˈsent ]
conservation
[ ˌkɒnsəˈveɪʃən ]
შენახვა, შენარჩუნება, დამახსოვრების უნარი
electrical
[ ɪˈlektrɪkəl ]
ელექტრო
spectrum
[ ˈspektrəm ]
სპექტრი
judicial
[ dʒuːˈdɪʃəl ]
სასამართლოს, სასამართლო, მოსამართლის
strain
[ streɪn ]
დაძაბვა, დატვირთვა, გაჭიმვა, დეფორმაცია
sec
[ sek ]
წმ
mirror
[ ˈmɪrər ]
სარკე, სარკისებრი ზედაპირი
desk
[ desk ]
მერხი
worst
[ wɜːst ]
ყველაზე ცუდი
achievement
[ əˈtʃiːvmənt ]
მიღწევა, შესრულება, დამთავრება
disk
[ dɪsk ]
დისკი
transportation
[ ˌtrænspɔːˈteɪʃən ]
გადაზიდვა, გადაყვანა, გადატანა
array
[ əˈreɪ ]
მორთულობა, ტანსაცმელი, სამოსელი
worry
[ ˈwʌrɪ ]
ღელვა, მღელვარება
acceptable
[ əkˈseptəbl ]
მისაღები, დასაშვები, სასიამოვნო
gross
[ ɡrəʊs ]
უხეში, მძიმე (დარღვევის შესახებ)
readily
[ ˈredɪlɪ ]
ხალისით, ხალისიანად, მსუბუქად
impression
[ ɪmˈpreʃən ]
შთაბეჭდილება, აღქმა, ანაბეჭდი
permit
[ pəˈmɪt ]
საშვები, ნებართვა
player
[ ˈpleɪər ]
მოთამაშე
observe
[ əbˈzɜːv ]
დაკვირვება, თვალთვალი 
removal
[ rɪˈmuːvəl ]
მოცილება, მოშორება, ალაგება
punishment
[ ˈpʌnɪʃmənt ]
სასჯელი
exact
[ ɪɡˈzækt ]
ზუსტი, სწორი
newly
[ ˈnjuːlɪ ]
ახლახან, ამას წინათ, დიდი ხანია
split
[ splɪt ]
გაპობა, გახლეჩა, განხეთქილება
beat
[ biːt ]
გულის ცემა, ტაქტი, რიტმი
fault
[ fɔːlt ]
ნაკლი, ნაკლოვანება, დეფექტი
equality
[ ɪˈkwɒlətɪ ]
თანასწორობა, ტოლობა, თანატოლობა
feminist
[ ˈfem.ɪ.nɪst ]
ფემინისტი
theology
[ θɪˈɒlədʒɪ ]
ღვთისმეტყველება
raw
[ rɔː ]
უმი, მოუხარშავი, შეუწვავი
lawyer
[ ˈlɔɪər ]
ადვოკატი
grain
[ ɡreɪn ]
მარცვალი, მარცვლეული, მარცვლეულობა
differ
[ ˈdɪfər ]
განსხვავება, გარჩევა
bag
[ bæɡ ]
ჩანთა
absolutely
[ ˌæbsəˈluːtlɪ ]
სავსებით, აბსოლუტურად, უდავოდ
dialogue
[ ˈdaɪəlɒɡ ]
დიალოგი
aircraft
[ ˈeəkrɑːft ]
თვითმფრინავი, ავიაცია
worship
[ ˈwɜːʃɪp ]
თაყვანისცემა
technological
[ ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
ტექნოლოგიური
discover
[ dɪˈskʌvər ]
აღმოჩენა, გამოჩენა
bishop
[ ˈbɪʃəp ]
ეპისკოპოსი
spite
[ spaɪt ]
ბრაზი, ღვარძლი, გულის წყრომა
exhibit
[ ɪɡˈzɪbɪt ]
ექსპონატი, გამოფენა, ექსპოზიცია
utility
[ juːˈtɪlətɪ ]
სარგებლიანობა, პრაქტიკულობა
revolutionary
[ ˌrevəlˈuːʃənərɪ ]
რევოლუციონერი
busy
[ ˈbɪzɪ ]
საქმოსანი,დაკავებული
configuration
[ kənˌfɪɡ.əˈreɪ.ʃən ]
კონფიგურაცია
heavily
[ ˈhevɪlɪ ]
მძიმედ
acquisition
[ ˌækwɪˈzɪʃən ]
შენაძენი, მონაპოვარი
jurisdiction
[ ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən ]
მართლმსაჯულების შესრულება, იურისდიქცია
smoke
[ sməʊk ]
ბოლი, კვამლი, ჭვარტლი, მური
lesson
[ ˈlesən ]
გაკვეთილი
happiness
[ ˈhæpɪnəs ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი
nobody
[ ˈnəʊbədɪ ]
არავინ, არაფერი
burden
[ ˈbɜːdən ]
ტვირთი, სიმძიმე
intense
[ ɪnˈtens ]
ძლიერი, მძლავრი, ღონიერი, ინტენსიური
feed
[ fiːd ]
კვება, საკვები
voltage
[ ˈvəʊltɪdʒ ]
ვოლტაჟი
ritual
[ ˈrɪʧʊəl ]
რიტუალი
distant
[ ˈdɪstənt ]
შორეული, დაშორებული
migration
[ mɑɪˈɡreɪ·ʃən ]
მიგრაცია, გადაადგილება, გადასვლა
slavery
[ ˈsleɪvərɪ ]
მონობა
emperor
[ ˈempərər ]
იმპერატორი
wet
[ wet ]
სინოტივე, ტენი, წვიმიანი ამინდი
trend
[ trend ]
ტენდენცია,, სვლა, მოძრაობა
tongue
[ tʌŋ ]
ენა
chart
[ tʃɑːt ]
ტაბულა, გრაფიკი, დიაგრამა, სქემა
assistant
[ əˈsɪstənt ]
ასისტენტი, ექიმის დამხმარე
regardless
[ rɪˈɡɑːdləs ]
უყურადღებო, გულგრილი
outer
[ ˈaʊtər ]
გარე
marine
[ məˈriːn ]
ფლოტი
remarkable
[ rɪˈmɑːkəbl ]
შესანიშნავი, ჩინებული, საუცხოო
accident
[ ˈæksɪdənt ]
უბედური შემთხვევა, ტრავმა 
extend
[ ɪkˈstend ]
გაჭიმვა, გაწელვა, გაწოდება
arrival
[ əˈraɪvəl ]
ჩამოსვლა, მოსვლა, ახლადჩამოსული
manual
[ ˈmænjʊəl ]
სახელმძღვანელო
ideology
[ ˌaɪdɪˈɒlədʒɪ ]
იდეოლოგია
fate
[ feɪt ]
ბედი, ბედ-იღბალი, ბედისწერა
fly
[ flaɪ ]
ფრენა, ქროლა, ჭენება
blind
[ blaɪnd ]
ბრმა, დაბრმავება, მხედველობის წართმევა 
beam
[ biːm ]
სხივი, შუქი, ბრწყინვა, ციალი
stuff
[ stʌf ]
ნივთიერება, მასალა, ხარახურა
province
[ ˈprɒvɪns ]
პროვინცია, მხარე
liver
[ ˈlɪvər ]
ღვიძლი
Christmas
[ ˈkrɪsməs ]
შობა
priority
[ praɪˈɒrətɪ ]
პრიორიტეტი, პირველობა, უფროსობა
colour
[ ˈkʌlər ]
ფერი
overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ]
მორევნა, ჯობნა, დაძლევა, შეპყრობა
trail
[ treɪl ]
კვალი, ნაკვალევი
passion
[ ˈpæʃən ]
ძლიერი გრძნობა
tip
[ tɪp ]
წვერი, ბოლო, მწვერვალი
engage
[ ɪnˈɡeɪdʒ ]
დავალდებულება, რაიმეთი დაკავება
harm
[ hɑːm ]
ზიანი, ზარალი, ვნება, ბოროტება
solve
[ sɒlv ]
ამოხსნა, ახსნა (ამოცანისა, განტოლებისა)
diverse
[ daɪˈvɜːs ]
სხვადასხვგვარი, სხვადასხვა
entrance
[ ˈentrəns ]
შესავალი, შესასვლელი
crown
[ kraʊn ]
გვირგვინი
defence
[ dɪˈfens ]
დაცვა
explore
[ ɪkˈsplɔːr ]
კვლევა, გამოკვლევა
speaker
[ ˈspiːkər ]
ორატორი, სპიკერი
log
[ lɒɡ ]
მორი, დირე, ძელი
diameter
[ daɪˈæmɪtər ]
დიამეტრი
infant
[ ˈɪnfənt ]
ახალშობილი, ბავშვი
essence
[ ˈesəns ]
არსი, დედაარსი, რაობა, ასებობა
entity
[ ˈentɪtɪ ]
არსებობა, ყოფნა, საგანი, ობიექტი
reserve
[ rɪˈzɜːv ]
მარაგი, რეზერვი
bureau
[ ˈbjʊərəʊ ]
ბიურო, საწერი მაგიდა
finger
[ ˈfɪŋɡər ]
ხელის თითი
rank
[ ræŋk ]
რიგი, მწკრივი, წოდება
senate
[ ˈsen.ət ]
სენატი, საბჭო 
confusion
[ kənˈfjuːʒən ]
დაბნეულობა, არევა
friendly
[ ˈfrendlɪ ]
მეგობრული, გულითადი, კეთილგანწყობილი
reputation
[ ˌrepjəˈteɪʃən ]
რეპუტაცია, სახელი
enormous
[ ɪˈnɔːməs ]
უზარმაზარი, უშველებელი, ვეებერთელა
symbolic
[ sɪmˈbɒlɪk ]
სიმბოლური,მნიშვნელოვანი
photo
[ ˈfəʊtəʊ ]
ფოტოსურათი
imperial
[ ɪmˈpɪərɪəl ]
იმპერიული
approval
[ əˈpruːvəl ]
მოწონება, დამტკიცება
register
[ ˈredʒɪstər ]
ჟურნალი (ჩანაწერებისა), სია, ნუსხა
everybody
[ ˈevrɪˌbɒdɪ ]
ყველა
synthesis
[ ˈsɪnθəsɪs ]
სინთეზი
steady
[ ˈstedɪ ]
გამძლე, საიმედო, მტკიცე, ურყევი
monitor
[ ˈmɒnɪtər ]
მონიტორი, კონტროლირება
clothing
[ ˈkləʊðɪŋ ]
ტანსაცმელი, ფორმა
progressive
[ prəʊˈɡresɪv ]
პროგრესული მოღვაწე
detection
[ dɪˈtekʃən ]
გამოვლენა
horizontal
[ ˌhɒrɪˈzɒntəl ]
ჰორიზონტალური
classic
[ ˈklæsɪk ]
კლასიკური, სამაგალითო
shut
[ ʃʌt ]
დახურვა, ფანჯრების
Arab
[ ˈærəb ]
არაბი
pride
[ praɪd ]
სიამაყე, ამაყობა, ამპარტავნობა
everywhere
[ ˈevrɪweər ]
ყველგან, ყოველგან
ride
[ raɪd ]
ტარება, ჭენება
harry
[ ˈhær.ɪ ]
ჰარი
reasoning
[ ˈriːzənɪŋ ]
მსჯელობა
developmental
[ dɪˌvel·əpˈmen·təl ]
განვითარებადი, ევლუციური
cry
[ kraɪ ]
ყვირილი, კივილი
virus
[ ˈvaɪərəs ]
ვირუსი
funding
[ ˈfʌndɪŋ ]
დაფინანსება
suffer
[ ˈsʌfər ]
ტანჯვა, წვალება, წამება, წუხილი
glad
[ ɡlæd ]
სიზარულით აღსავსე, მხიარული
sensitivity
[ ˌsen.sɪˈtɪv.ə.tɪ ]
მგრძნობიარობა, გრძნობიერება
feedback
[ ˈfiːdbæk ]
უკურეაქცია, უკუკავშირი
priest
[ priːst ]
მღვდელი
linguistic
[ lɪŋˈɡwɪstɪk ]
ლინგვისტური
attend
[ əˈtend ]
დასწრება (ლექციაზე, კრებაზე)
constitute
[ ˈkɒnstɪtjuːt ]
დანიშვნა, დაწესება, შექმნა, წარმოქმნა
tomorrow
[ təˈmɒrəʊ ]
ხვალ
routine
[ ruːˈtiːn ]
დადგენილი წესი, დამყარებული პრაქტიკა
comfort
[ ˈkʌmfət ]
ნუგეში, ნუგეშისცემა, დამშვიდება
cotton
[ ˈkɒtən ]
ბამბა
accuracy
[ ˈækjərəsɪ ]
სიზუსტე, სისწორე, სარწმუნოობა
applicable
[ əˈplɪkəbl ]
მოქმედი
assess
[ əˈses ]
განსაზღვრა, შეფასება
mix
[ mɪks ]
არევა, შერევა
medieval
[ ˌmediˈiːvəl ]
შუა საუკუნეების
Vietnam
[ ˌvjetˈnæm ]
ვიეტნამი
evaluate
[ ɪˈvæljʊeɪt ]
დაფასება, შეფასება
node
[ nəʊd ]
კვანძი
dust
[ dʌst ]
მტვერი, მტვერის მოცილება 
vector
[ ˈvek.tər ]
ვექტორი
behavioral
[ bɪˈheɪ·vjər·əl ]
ქცევა, მოქცევა, ყოფაქცევა
massive
[ ˈmæsɪv ]
მასიური, მძიმე, დიდი, ძლიერი
wire
[ waɪər ]
მავთული
replace
[ rɪˈpleɪs ]
უკან თავის ადგილზე დადება
republican
[ rɪˈpʌblɪkən ]
რესპუბლიკური
mom
[ mɒm ]
საოჯახო მაღაზია 
seed
[ siːd ]
მარცვალი, წყარო, საწყისი
moderate
[ ˈmɒdərət ]
შეზღუდვა, გაზომიერება,, მოლბობა,
thesis
[ ˈθiːsɪs ]
დისერტაცია
execution
[ ˌeksɪˈkjuːʃən ]
შესრულება, ასრულება
inch
[ ɪnʃ ]
ინჩი
inventory
[ ˈɪnvəntrɪ ]
ინვენტარი, ინვენტარში შეტანილი საგნები
terrible
[ ˈterəbl ]
საშინელი, საზარელი
attractive
[ əˈtræktɪv ]
მიმზიდველი, სანდომიანი
flesh
[ fleʃ ]
ხორცი, სხეულის ტანი
inquiry
[ ɪnˈkwaɪərɪ ]
საინფორმაციო შეკითხვა, კვლევა
loop
[ luːp ]
მარყუჟი, ყულფი
legislative
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv ]
საკანონმდებლო, კანონმდებლობითი
custom
[ ˈkʌstəm ]
ჩვეულება, ადათი, ზნე-ჩვეულება
Islamic
[ ɪzˈlæmɪk ]
ისლამური
optical
[ ˈɒptɪkəl ]
ოპტიკური
repeat
[ rɪˈpiːt ]
გამეორება
adjustment
[ əˈdʒʌstmənt ]
რეგულირება, კორექტირება
construct
[ kənˈstrʌkt ]
აშენება, აგება, შედგენა, კონსტრუირება
magic
[ ˈmædʒɪk ]
მაგია, თილისმა, ჯადო, ჯადოქრობა
assist
[ əˈsɪst ]
დახმარება, თანამოქმედება, უნარიანობა
accordingly
[ əˈkɔːdɪŋlɪ ]
შესაბამისად
shadow
[ ˈʃædəʊ ]
აჩრდილი, ლანდი
declaration
[ ˌdekləˈreɪʃən ]
დეკლარაცია
dependence
[ dɪˈpendəns ]
დამოკიდებულება
belong
[ bɪˈlɒŋ ]
კუთვნება (ეკუთვნის)
explicit
[ ɪkˈsplɪsɪt ]
ზუსტი, ნამდვილი, სწორი, დაწვრილებითი
guidance
[ ˈɡaɪdəns ]
ხელმძღვანელობა, წინამძღოლობა
elderly
[ ˈeldəlɪ ]
ხანში შესული, ხანდაზმული, ხნიერი
candidate
[ ˈkændɪdət ]
კანდიდატი
testimony
[ ˈtestɪmənɪ ]
ჩვენება, დამამტკიცებელი საბუთი
briefly
[ ˈbriːf.li ]
მოკლედ, შემოკლებულად
desert
[ ˈdezət ]
უდაბნო
lunch
[ lʌnʃ ]
მეორე საუზმე, ლანჩი
warning
[ ˈwɔːnɪŋ ]
გაფრთხილება, წინასწარ შეტყობინება
humanity
[ hjuːˈmænətɪ ]
კაცობრიობა, ადამიანური ბუნება
survive
[ səˈvaɪv ]
სიკვდილს გადარჩენა, გადარჩენა
Australian
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ən ]
ავსტრალიელი
colonel
[ ˈkɜːnəl ]
პოლკოვნიკი
currency
[ ˈkʌrənsɪ ]
ფულის მიმოქცევა, ფულის ტრიალი
welcome
[ ˈwelkəm ]
მისალმება, შეხვედრა, სტუმართმოყვარეობა
apartment
[ əˈpɑːtmənt ]
ბინა, საცხოვრებელი
mile
[ maɪl ]
მილი
package
[ ˈpækɪdʒ ]
ამანათი, შეკვრა, შეკრული
duke
[ djuːk ]
ჰერცოგი
shell
[ ʃel ]
ნიჟარა, ნაჭუჭი
restaurant
[ ˈrestərɒnt ]
რესტორანი
facility
[ fəˈsɪlətɪ ]
სინამდვილე, დამთმობლობა
tired
[ taɪəd ]
დაღლილი, დაქანცული
coal
[ kəʊl ]
ქვანახშირი
gospel
[ ˈɡɒspəl ]
სახარება
enforcement
[ ɪnˈfɔːsmənt ]
იძულება, ძალდატანება
mobile
[ ˈməʊbaɪl ]
მობილური, გადასატანი, მოძრავი 
mood
[ muːd ]
ხასიათი
trace
[ treɪs ]
კვალი, ნაკვალევი
everyday
[ ˈevrɪdeɪ ]
ყოველდღიური, საყოველდღეო
sake
[ seɪk ]
თვის, გულისათვის
reply
[ rɪˈplaɪ ]
პასუხი
occupation
[ ˌɒkjəˈpeɪʃən ]
ოკუპაცია, დაპყრობა
reverse
[ rɪˈvɜːs ]
საწინაააღმდეგო, უკანა, უკანა მხარე
unemployment
[ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ]
უმუშევრობა
plasma
[ ˈplæzmə ]
პლაზმური
directory
[ dɪˈrektərɪ ]
დირექტორია
wing
[ wɪŋ ]
ფრთა, ფრთების შესხმა
temporal
[ ˈtem.pər.əl ]
დროებითი
promotion
[ prəˈməʊʃən ]
ჩინის მინიჭება, მიცემა, დახმარება
sphere
[ sfɪər ]
ბურთი, სფერო, დედამიწის სფერო
roof
[ ruːf ]
სახურავი, ზედა კედელი
push
[ pʊʃ ]
ხელის კვრა, მუჯლუგუნი, ბიძგი
fishing
[ ˈfɪʃɪŋ ]
თევზაობა
nearby
[ ˌnɪəˈbaɪ ]
უახლოესი, ახლოს
capture
[ ˈkæptʃər ]
მიტაცება, დაპყრობა, შეპყრობა
diagram
[ ˈdaɪəɡræm ]
დიაგრამა
bob
[ bɒb ]
ბობ
commander
[ kəˈmɑːndər ]
კომანდირი, მეთაური
navy
[ ˈneɪvɪ ]
distinguish
[ dɪˈstɪŋɡwɪʃ ]
გარჩევა, განსხვავება, გამოცნობა
factory
[ ˈfæktərɪ ]
ფაბრიკა, ქარხანა, ფაქტორია
hat
[ hæt ]
ქუდი
dollar
[ ˈdɒlər ]
დოლარი
jury
[ ˈdʒʊərɪ ]
ნაფიცი მსაჯული, ჟიური
drama
[ ˈdrɑːmə ]
დრამა
mistake
[ mɪˈsteɪk ]
შეცდომა
fee
[ fiː ]
ჯილდო, გასამრჯელო, ჰონორარი
tape
[ teɪp ]
ზონარი, ყაითანი, ლენტი
physics
[ ˈfɪzɪks ]
ფიზიკა
lateral
[ ˈlæt.ər.əl ]
გვერდითი
clay
[ kleɪ ]
თიხა, აყალო
abandoned
[ əˈbæn·dənd ]
paint
[ peɪnt ]
საღებავი, შეღებვა
Islam
[ ˈɪzlɑːm ]
ისლამი
draft
[ drɑːft ]
ნახაზი, გეგმა, ესკიზი, პროექტი, მონახაზი
accordance
[ əˈkɔːdəns ]
შესაბამისად
favorite
[ ˈfeɪ.vər.ɪt ]
საყვარელი, ფავორიტი
pollution
[ pəˈluːʃən ]
შებღალვა, წაბილწვა, გაჭუჭყიანება
filter
[ ˈfɪltər ]
ფილტრი, საწური
forever
[ fəˈrevər ]
სამუდამოდ, სამარადისოდ, საუკუნოდ
precise
[ prɪˈsaɪs ]
ზუსტი, სწორი, ნამდვილი, აკურატული
rough
[ rʌf ]
უხეში, ტლანქი, მქისე, არასწორი
mathematics
[ mæθəmˈætɪks ]
მათემატიკა 
max
[ mæks ]
მაქს
interval
[ ˈɪntəvəl ]
ინტერვალი, შუალედი, პაუზა
encounter
[ ɪnˈkaʊntər ]
დაოჯახება, შეჯახება, დატაკება, შეტაკება
virtual
[ ˈvɜːtjʊəl ]
ფაქტობრივი, ფაქტიური, ნამდვილი
regularly
[ ˈreɡjələlɪ ]
რეგულარულად, სწორად, ნორმალურად
admit
[ ədˈmɪt ]
დაშვება, წევრად მიღება
award
[ əˈwɔːd ]
სასამართლოს, ჟიურის გადაწყვეტილება
monetary
[ ˈmʌnɪtərɪ ]
ფულადი
fax
[ fæks ]
ფაქსი
tour
[ tʊər ]
მოგზაურობა, მგზავრობა, ტურნე
roll
[ rəʊl ]
გრაგნილი, შეკვრა, რულონი
particle
[ ˈpɑːtɪkl ]
ნაწილაკი, წილაკი
overview
[ ˈəʊvəvjuː ]
მიმოხილვა
uncertainty
[ ʌnˈsɜːtəntɪ ]
დაუწრმუნებლობა, ეჭვი, გუმანი
mathematical
[ ˌmæθəmˈætɪkəl ]
მათემატიკური
verbal
[ ˈvɜːbəl ]
ზეპირი, სიტყვიერი, სიტყვასიტყვითი
operator
[ ˈɒpəreɪtər ]
ოპერატორი, მექანიკოსი, მემანქანე
obligation
[ ˌɒblɪˈɡeɪʃən ]
ვალდებულება, მოვალეობა
sacrifice
[ ˈsækrɪfaɪs ]
მსხვერპლი, მსხვერპლად შეწირვა
storm
[ stɔːm ]
ქარიშხალი, გრიგალი
vessel
[ ˈvesəl ]
გემი, ხომალდი
palace
[ ˈpælɪs ]
სასახლე, მდიდრული სახლი
prefer
[ prɪˈfɜːr ]
უპირატესობის მიცემა, მინიჭება
segment
[ ˈseɡmənt ]
მონაჭერი, მონაკვეთი, ნაჭერი
pocket
[ ˈpɒkɪt ]
ჯიბე
monthly
[ ˈmʌnθlɪ ]
ყოველთვიური ჟურნალი
widespread
[ ˈwaɪdspred ]
ფართოდ გავრცელებული, ფართოდ განშტოებული
alliance
[ əˈlaɪəns ]
კავშირი, ცოლქმრული კავშირი
graduate
[ ˈgrædjʊət ]
უმაღლეს სკოლადამთავრებული
systematic
[ ˌsɪstəˈmætɪk ]
სისტემატური
indigenous
[ ɪnˈdɪdʒɪnəs ]
ბუნებრივი, თანდაყოლილი, დამახასიათებელი
agenda
[ əˈdʒendə ]
დღის წესრიგი
regulatory
[ ˈreɡjələtərɪ ]
მარეგულერებელი, რეგულაციური, იუნსტრუქციული
behalf
[ bɪˈhɑːf ]
დახმარება, დაცვა, მხარდაჭერა
throw
[ θrəʊ ]
გადაგდება, გადასროლა, გადატყორცნა
abroad
[ əˈbrɔːd ]
საზღვარგარეთ, უცხოეთში, ყველგან, ფართოდ
Atlantic
[ ətˈlæn.tɪk ]
ატლანტიკური
hero
[ ˈhɪərəʊ ]
გმირი
mortality
[ mɔːˈtælətɪ ]
ფატალობა, სიკვდილიანობა
shortly
[ ˈʃɔːtlɪ ]
მალე, მოკლედ, მკვახედ
glory
[ ˈɡlɔːrɪ ]
დიდება, სახელი, სახელმოხვეჭილობა
loose
[ luːs ]
თავისუფალი, დაუმაგრებელი
meal
[ miːl ]
საჭმელი, ჭამა, საუზმე
innovation
[ ˌɪnəʊˈveɪʃən ]
სიახლე
guilty
[ ˈɡɪltɪ ]
დამნაშავე, დანაშაულებრივი
laser
[ ˈleɪzər ]
ლაზერი
thermal
[ ˈθɜːməl ]
თერმული
stick
[ stɪk ]
ჯოხი, ჩხირი, დირიჟორის ჯოხი
inflation
[ ɪnˈfleɪʃən ]
გაბერვა, შებერვა, შევსება
stomach
[ ˈstʌmək ]
კუჭი, მუცელი, მადა, ჭიის მოკვლა
finish
[ ˈfɪnɪʃ ]
ბოლო, დასასრული, ფინიში
theater
[ ˈθɪə.tər ]
თეატრი
myth
[ mɪθ ]
მითი, თქმულება, ლეგენდა
switch
[ swɪtʃ ]
წნელი, წკეპლა, შოლტი
chairman
[ ˈmən ]
თავმჯდომარე
friendship
[ ˈfrendʃɪp ]
მეგობრობა, გულითადობა
avenue
[ ˈævənjuː ]
გამზირი
statute
[ ˈstætʃuːt ]
კანონმდებლობითი აქტი, სტატუსი, დაკანონება
repair
[ rɪˈpeər ]
გამოსწორება, აღდგენა,ანაზღაურება
brand
[ brænd ]
დაღი, დამღა
cable
[ ˈkeɪbl ]
კაბელი, ბაგირი, ტელეგრამა
differential
[ ˌdɪfəˈrenʃəl ]
დიფერენციალური
customs
[ ˈkʌstəmz ]
საბაჟო
mount
[ maʊnt ]
მთა, გორაკი, ბორცვი
verse
[ vɜːs ]
ლექსი
relate
[ rɪˈleɪt ]
მოთხრობა, მბობა, მოყოლა
terminal
[ ˈtɜːmɪnəl ]
ტერმინალი
introduce
[ ˌɪntrəˈdjuːs ]
შეყვანა, შეტანა, დამტკიცება
wooden
[ ˈwʊdən ]
ხის, მოდუნებული, უსიცოცხლო
optimal
[ ˈɒp.tɪ.məl ]
ოპტიმალური
profession
[ prəˈfeʃən ]
პროფესია
ease
[ iːz ]
სიმშვიდე, მყუდროება, მოსვენება
motivation
[ ˌməʊtɪˈveɪʃən ]
მოტივაცია, განზრახვა
label
[ ˈleɪbəl ]
იარლიყი, ეტიკეტი, ეტიკეტების სტიკერი
shore
[ ʃɔːr ]
ზღვის ნაპირი
unlikely
[ ʌnˈlaɪklɪ ]
დაუჯერებელი, არადამაჯერებელი
breakfast
[ ˈbrekfəst ]
საუზმე
extraordinary
[ ɪkˈstrɔːdənərɪ ]
არჩვეულებრივი, უჩვეულო, საკვირველი
socialist
[ ˈsəʊʃəlɪst ]
სოციალისტური
ending
[ ˈendɪŋ ]
დასასრული, მთავრდება
likewise
[ ˈlaɪkwaɪz ]
მსგავსად, აგრეთვე
dispute
[ ˈdɪspjuːt ]
კამათი, დებატები, დისკუსია
anywhere
[ ˈenɪweər ]
სადმე, სადაც გსურთ ყველგან
mouse
[ maʊs ]
თაგვი
discharge
[ dɪsˈtʃɑːdʒ ]
გამონადენი
varied
[ ˈveərɪd ]
მრავალფეროვანი
conceptual
[ kənˈseptjʊəl ]
კონცეპტუალური
noble
[ ˈnəʊbl ]
კეთილშობილი
grave
[ ɡreɪv ]
სერიოზული, მნიშვნელოვანი
crew
[ kruː ]
გუნდი, ეკიპაჟი
autonomy
[ ɔːˈtɒnəmɪ ]
ვტონომია, თვითმმართველობა
intent
[ ɪnˈtent ]
განზრახვა
artificial
[ ˌɑːtɪˈfɪʃəl ]
ხელოვნური, არაბუნებრივი
divorce
[ dɪˈvɔːs ]
გაყრა, განქორწინება, გამოყოფა
copper
[ ˈkɒpər ]
სპილენძი
neutral
[ ˈnjuːtrəl ]
ნეიტრალური, შუალედური
integrity
[ ɪnˈteɡrətɪ ]
ერთიანობა, მთლიანობა, პატიოსნება
pleased
[ pliːzd ]
ნასიამოვნები, მხიარული
informal
[ ɪnˈfɔːməl ]
არაოფიციალური, არაფორმალური
reliable
[ rɪˈlaɪəbl ]
საიმედო, სანდო, სარწმუნო
testament
[ ˈtestəmənt ]
ანდერძი
aged
[ eɪdʒd ]
დაძველებული
courage
[ ˈkʌrɪdʒ ]
გულადობა, მამაცობა, ვაჟკაცობა
static
[ ˈstætɪk ]
სტატიკური
excessive
[ ɪkˈsesɪv ]
მეტისმეტი, გადაჭარმბებული, ზომაგადასული
plaintiff
[ ˈpleɪntɪf ]
მოსარჩელე
par
[ pɑːr ]
პარ
cattle
[ ˈkætl ]
მსხვილი რქოსანი საქონელი
width
[ wɪtθ ]
სიგანე
asset
[ ˈæset ]
აქტივი
pan
[ pæn ]
ტაფა, ქვაბი, სასწორის თეფში
orange
[ ˈɒrɪndʒ ]
ფორთოხალი
passive
[ ˈpæsɪv ]
პასიური
throat
[ θrəʊt ]
ყელი, ხახა, ხორხი, ვიწრო გასასვლელი
tight
[ taɪt ]
მჭიდრო, მკვრივი, მტკიცე
emotion
[ ɪˈməʊʃən ]
ემოცია, ძლიერი გრძნობა, აგზნება
citizen
[ ˈsɪtɪzən ]
მოქალაქე, ქალაქელი
marginal
[ ˈmɑːdʒɪnəl ]
მარგინალური
covering
[ ˈkʌvərɪŋ ]
დაფარვა, დახურვა
crystal
[ ˈkrɪstəl ]
ბროლი, ბროლის ჭურჭელი, კრისტალი
communicate
[ kəˈmjuːnɪkeɪt ]
გადაცემა, შეტყობინება, ცნობება
rent
[ rent ]
ბინის გადასახადი
residence
[ ˈrezɪdəns ]
ადგილსამყოფელი, საცხოვრებელი, ბინა
import
[ ɪmˈpɔːt ]
იმპორტი, შემოტანა,შემოტანის ნივთები
circulation
[ ˌsɜːkjəˈleɪʃən ]
მიმოქცევა
elite
[ ɪˈliːt ]
ელიტური ბრენდი
laugh
[ lɑːf ]
სიცილი
afford
[ əˈfɔːd ]
ნების მიცემა, საშუალების ქონა
aunt
[ ɑːnt ]
ბიცოლა, დეიდა, მამიდა, ძალუა
destroy
[ dɪˈstrɔɪ ]
დანგრევა, დაქცევა, მოსპობა
saving
[ ˈseɪvɪŋ ]
ამოღება, გამორიცხვა
neighborhood
[ ˈneɪ·bərˌhʊd ]
მეზობლობა
proceed
[ prəʊˈsiːd ]
განგრძობა, გაგრძელება
Moscow
[ ˈmɒs.kəʊ ]
მოსკოვი
proud
[ praʊd ]
ამაყი, ამპარტავანი, ქედმაღალი
insight
[ ˈɪnsaɪt ]
შორსმჭვრეტელობა, გამჭრიახობა
receptor
[ rɪˈsep.tər ]
რეცეპტორი
critique
[ krɪˈtiːk ]
კრიტიკა
eternal
[ ɪˈtɜːnəl ]
მარადიული
surgical
[ ˈsɜːdʒɪkəl ]
ქირურგიული
yeah
[ jeə ]
დიახ
meanwhile
[ ˈmiːnˌwaɪl ]
ამასაობაში, ამ დროის განმავლობაში
Santa
[ ˈsæntə ]
თოვლის ბაბუა
magnitude
[ ˈmæɡnɪtjuːd ]
სიდიდე დიდმნიშვნელობა, მნიშვნელობა
coat
[ kəʊt ]
პიჯაკი
suicide
[ ˈsuːɪsaɪd ]
თვითმკვლელობა, თავის მოკვლა
adoption
[ əˈdɒp.ʃən ]
შვილად აყვანა, შვილება, მიღება
Pope
[ pəʊp ]
პაპი
productive
[ prəˈdʌktɪv ]
მწარმოებელი,მწარმოებლური,პროდუქტიული
praise
[ preɪz ]
ქება, ქებადიდება, ქებით მოხსენიება
mining
[ ˈmaɪnɪŋ ]
სამთო მოპოვება
wound
[ wuːnd ]
ჭრილობა, დაჭრა
sad
[ sæd ]
მწუხარება, სევდიანი, დარდიანი
ford
[ fɔːd ]
ფორდი
correspondence
[ ˌkɒrɪˈspɒndəns ]
მიმოწერა
flexible
[ ˈfleksɪbl ]
მოქნილი
compound
[ ˈkɒmpaʊnd ]
ნარევი, ნაერთი, შენაერთი
tale
[ teɪl ]
მოთხრობა, ნაამბობი, ჭორი
assignment
[ əˈsaɪnmənt ]
დანიშვნა, განაწილება, გამოყოფა
coefficient
[ ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt ]
კოეფიციენტი
intermediate
[ ˌɪntəˈmiːdiət ]
შუალედური
absorption
[ əbˈzɔːp.ʃən ]
შთანთქმის
breathing
[ ˈbriːðɪŋ ]
სუნთქვა, სასუნთქი
marry
[ ˈmærɪ ]
ცოლის შერთვა, ცოლის თხოვა
altogether
[ ˌɔːltəˈɡeðər ]
მთელი, მთლიანი
retirement
[ rɪˈtaɪəmənt ]
სამსახურიდან გადადგომა
civilization
[ ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən ]
ცივილიზაცია
tower
[ taʊər ]
კოშკი, გოდოლი, კოშკურა
weekly
[ ˈwiːkli ]
ყოველკვირეული ჟურნალი
soldier
[ ˈsəʊldʒər ]
ჯარისკაცი, სალდათი, სამხედრო
tumor
[ ˈtjuːmər ]
შესივება, შებერება, სიმსივნე
gaze
[ ɡeɪz ]
დაჟინებული, თვალჩაციებული ცქერა
bias
[ ˈbaɪəs ]
ფერდობი, გვერდობი, დაქანება, დაღმართი
counsel
[ ˈkaʊnsəl ]
განხილვა, გარჩევა, მსჯელობა
romantic
[ rəʊˈmæntɪk ]
რომანტიკა
illustrate
[ ˈɪləstreɪt ]
ილუსტრაციების დართვა, გაკეთება
enhance
[ ɪnˈhɑːns ]
გადიდება, მომატება, გაზრდა
fortune
[ ˈfɔːtʃuːn ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი, წარმატება
slight
[ slaɪt ]
შეურაცხმყოფელი გულგრილობა, უყურადღებობა
calm
[ kɑːm ]
სიწყნარე, სიმშვიდე, მყუდროება, სიჩუმე
implement
[ ˈɪmplɪment ]
ესრულება, განხორციელება 
mystery
[ ˈmɪstərɪ ]
საიდუმლო, საიდუმლოება
wedding
[ ˈwedɪŋ ]
ქორწილი
consensus
[ kənˈsensəs ]
თანხმობა, შეთანხმებულობა
appointment
[ əˈpɔɪntmənt ]
დანიშვნა, განწესება, მიწერილობა
ideological
[ ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkəl ]
იდეოლოგიური
crop
[ krɒp ]
მოსავალი
hide
[ haɪd ]
დამალვა, დაფარვა
heritage
[ ˈherɪtɪdʒ ]
მემკვიდრეობა, დატოვებული უძრავი ქონება
incidence
[ ˈɪnsɪdəns ]
სიხშირე
graph
[ ɡrɑːf ]
გრაფიკი
corps
[ kɔːr ]
კორპუსი
adopt
[ əˈdɒpt ]
შვილება, შვილად აყვანა, მიღება
specify
[ ˈspesɪfaɪ ]
სპეციალურად მოხსენიება, დასახელება
folk
[ fəʊk ]
ხალხური
den
[ den ]
დენ
possess
[ pəˈzes ]
ფლობა, პყრობა, ქონა
hierarchy
[ ˈhaɪərɑːkɪ ]
იერარქია
conclude
[ kənˈkluːd ]
გათავება, დაბოლოება
genuine
[ ˈʤenjʊɪn ]
ნამდვილი, ჭეშმარტი, უტყუარი, წრფელი
platform
[ ˈplætfɔːm ]
პლატფორმა, ბაქანი
creek
[ kriːk ]
ნაკადი
attribute
[ ˈætrɪbjuːt ]
თვისება, დამახასიათებელი ნიშანი
fiber
[ ˈfaɪ.bər ]
ბოჭკო, ბოჭკოვანი, ბოჭკური
mill
[ mɪl ]
წისქვილი, ქარხანა, ფაბრიკა
infrastructure
[ ˈɪnfrəˌstrʌktʃər ]
ინფრასტრუქტურა, ფუნდამენტი
immigration
[ ˌɪmɪˈɡreɪʃən ]
იმიგრაცია, გადასახლება
arrive
[ əˈraɪv ]
ჩამოსვლა, მოსვლა
compliance
[ kəmˈplaɪəns ]
მლიქვნელობა, პირფერობა, პირმოთნეობა
preference
[ ˈprefərəns ]
უპირატესობის მიცემა, მინიჭება
initiative
[ ɪˈnɪʃətɪv ]
ინიციატივა, საწყისი, ინიციატიური
castle
[ ˈkɑːsl ]
ციხე
hunting
[ ˈhʌntɪŋ ]
ნადირობა
quietly
[ ˈkwaɪətlɪ ]
ჩუმად, წყნარად, მშვიდად
honest
[ ˈɒnɪst ]
პატიოსანი, პირიანი, მართალი, ალალი
patent
[ ˈpeɪtənt ]
პატენტი, დიპლომი
preserve
[ prɪˈzɜːv ]
შენარჩუნება,დაცვა,შენახვა
sport
[ spɔːt ]
სპორტი
publisher
[ ˈpʌblɪʃər ]
გამომცემელი
biblical
[ ˈbɪblɪkəl ]
ბიბლიური
plenty
[ ˈplentɪ ]
სიუხვე, სიმარავლ, ბარაქა
biology
[ baɪˈɒlədʒɪ ]
ბიოლოგია
sustained
[ səˈsteɪnd ]
შენარჩუნებული
pulse
[ pʌls ]
პულსი, მაჯისცემა, მაჯა
ongoing
[ ˈɒnˌɡəʊɪŋ ]
მიმდინარე
exclusive
[ ɪksˈkluːsɪv ]
განსაკუთრებული, მომთხოვნი, მიუდგომელი
desirable
[ dɪˈzaɪərəbl ]
სასურველია
hate
[ heɪt ]
სიძულვილი
hardware
[ ˈhɑːdweər ]
მოწყობილობა
wheel
[ wiːl ]
თვალი, ბორბალი
rear
[ rɪər ]
გაზრდა, მოყვანა, გამრავლება (ცხოველების), დამუშავება
expenditure
[ ɪkˈspendɪtʃər ]
ხარჯი
fraction
[ ˈfrækʃən ]
წილადი, ნაწილი, წილაკი, წილი
manuscript
[ ˈmænjəskrɪpt ]
ხელნაწერი
pray
[ preɪ ]
ლოცვა, ვედრება
nonetheless
[ ˌnʌnðəˈles ]
მიუხედავად იმისა
preliminary
[ prɪˈlɪmɪnərɪ ]
მოსამზადებელი ღონიძიება
cabinet
[ ˈkæbɪnət ]
კაბინეტი, მთავრობა
isolation
[ ˌaɪsəlˈeɪʃən ]
იზოლაცია, იზოლირება, გათიშვა
voluntary
[ ˈvɒləntərɪ ]
ნებაყოფლობითი, გადაუხდელი
pilot
[ ˈpaɪlət ]
მესაჭე, პილოტი, მფრინავი
literally
[ ˈlɪtərəlɪ ]
სიტყვასიტყვით, ზუსტად, ზედმიწევნით
instant
[ ˈɪnstənt ]
წამი, მეყი, მომენტი, წუთი
reconstruction
[ ˌriːkənˈstrʌkʃən ]
რეკონსტრუქცია
realm
[ relm ]
სამეფო, სახელმწიფო, ქვეყანა, სფერო
dozen
[ ˈdʌzən ]
თორმეტი ცალი
blow
[ bləʊ ]
ნიავი, დაბერვა
absent
[ ˈæbsənt ]
არდამსწრე
pale
[ peɪl ]
ფერმკრთალი
somebody
[ ˈsʌmbədɪ ]
ვიღაც, ვინმე
legitimate
[ lɪˈdʒɪtəmət ]
კანონიერი, კანონის, კანონიერების
fiscal
[ ˈfɪskəl ]
ფისკალის, ხაზინის, სახაზინო
courtesy
[ ˈkɜːtəsɪ ]
თავაზიანობა
indirect
[ ˌɪndɪˈrekt ]
არაპირდაპირი
inherent
[ ɪnˈherənt ]
ჩვეული, დამახასიათებელი, ნიშანდობლივი
wake
[ weɪk ]
გაღვიძება
deny
[ dɪˈnaɪ ]
უარყოფა, უარის თქმა
pleasant
[ ˈplezənt ]
სასიამოვნო, საამო, საამური, სანდომიანი
odd
[ ɒd ]
კენტი
profound
[ prəˈfaʊnd ]
ღრმა, სრული, აბსოლურუტი, ბრძენი
barely
[ ˈbeəlɪ ]
უბრალოდ, ძლივს, ოდნავ
replacement
[ rɪˈpleɪsmənt ]
შეცვლა, შენაცვლება
diagnostic
[ ˌdaɪəɡˈnɒstɪk ]
დიაგნოსტიკური
capitalism
[ ˈkæpɪtəlɪzəm ]
კაპიტალიზმი
loud
[ laʊd ]
ხმამაღალი, ხმაძლიერი
Georgia
[ ˈdʒɔː.dʒə ]
საქართველოს
Iraq
[ ɪˈrɑːk ]
ერაყი
flower
[ flaʊər ]
ყვავილი
strict
[ strɪkt ]
მკაცრი, ზუსტი, სწორი, ზედმიწევნით
happening
[ ˈhæpənɪŋ ]
ხდება
leaf
[ liːf ]
ფოთოლი, ფოთლეული
bottle
[ ˈbɒtl ]
ბოთლი, ბალონი, ჭურჭელი, ფლაკონი
satisfy
[ ˈsætɪsfaɪ ]
დაკმაყოფილება, შესაბამისობა
deliver
[ dɪˈlɪvər ]
გადაცემა, ჩაბარება, მიტანა
shirt
[ ʃɜːt ]
მამაკაცის პერანგი
presidential
[ ˌprezɪˈdenʃəl ]
საპრეზიდენტო
threshold
[ ˈθreʃhəʊld ]
ზღურბლი
quarterly
[ ˈkwɔːtəlɪ ]
კვარტალური
slope
[ sləʊp ]
ფერდობი, ფერდო, დაქანება, დაღმართი
historic
[ hɪˈstɒrɪk ]
ისტორიული, ისტორიის, საისტორიო
calcium
[ ˈkælsɪəm ]
კალციუმი
artistic
[ ɑːˈtɪstɪk ]
არტისტული, მხატვრული
clock
[ klɒk ]
საათი (კედლისა, მაგიდისა)
stem
[ stem ]
ღერძი, მოდგმა,წარმომავლობა
morality
[ məˈrælətɪ ]
მორალი
aesthetic
[ esˈθetɪk ]
ესთეტიკური
thickness
[ ˈθɪknəs ]
სისქე
corn
[ kɔːn ]
პური, მარცვალი
pace
[ peɪs ]
ნაბიჯი, ბიჯი, ნაბიჯის სიგრძე
therapeutic
[ ˌθerəˈpjuːtɪk ]
თერაპიული
latest
[ ˈleɪtɪst ]
უახლესი
purely
[ pjʊəlɪ ]
წმინდად
usage
[ ˈjuːsɪdʒ ]
გამოყენება
pour
[ pɔːr ]
ღვრა, დაქცევა, სხმა
defeat
[ dɪˈfiːt ]
მარცხი, დამარცხება, ჩაშლა (გეგმისა)
illegal
[ ɪˈliːɡəl ]
უკანონო, კრიმინალური
emergence
[ ɪˈmɜː.dʒəns ]
გაჩენა
foster
[ ˈfɒstər ]
მოვლა, ავადმყოფის მოვლა
diffusion
[ dɪˈfjuːʒən ]
დიფუზია
truck
[ trʌk ]
გაცვლა, გაცვლითი ვაჭრობის დაწყება
automatic
[ ˌɔːtəˈmætɪk ]
ავტომატური აპარატი, ავტომატი
sexuality
[ sekʃʊˈælɪtɪ ]
სექსუალურობა
cream
[ kriːm ]
ნაღები, კრემი
adjacent
[ əˈdʒeɪsənt ]
მიმდებარე
tail
[ teɪl ]
კუდი, ბოლო
partially
[ ˈpɑːʃəlɪ ]
ცოტათი, ცოტა, ცოტაოდენი, უმნიშვნელოდ
sixth
[ sɪksθ ]
მეექვსე
primitive
[ ˈprɪmɪtɪv ]
პრიმიტიული
solar
[ ˈsəʊlər ]
მზის
outline
[ ˈaʊtlaɪn ]
მოხაზულობა, ნაკვეთი, კონტური, მონახაზი
Saturday
[ ˈsætədeɪ ]
შაბათი
con
[ kɒn ]
კონ
aggressive
[ əˈɡresɪv ]
აგრესიული
afterwards
[ ˈɑːftəwədz ]
შემდეგ
script
[ skrɪpt ]
ხელი, ნაწერი, ხელნაწერი
Scotland
[ ˈskɒt.lənd ]
შოტლანდია
smell
[ smel ]
სუნი, ყნოსვა, ალღო
beer
[ bɪər ]
ლუდი
personally
[ ˈpɜːsənəlɪ ]
პირადად, თვით, თვითონ
cap
[ kæp ]
კეპი, ქუდი
invasion
[ ɪnˈveɪʒən ]
შემოჭრა, შემოსევა
minimal
[ ˈmɪnɪməl ]
მინიმალური, ძალიან პატარა
chemistry
[ ˈkemɪstrɪ ]
ქიმია
banking
[ ˈbæŋkɪŋ ]
საბანკო საქმე
calculate
[ ˈkælkjəleɪt ]
გამოთვლა, გამოაანგარიშება, დათვლა
registration
[ ˌredʒɪˈstreɪʃən ]
რეგისტრაცია
stroke
[ strəʊk ]
გაფიცვა, ბუნტი,, დარტყმა, ცემა
resolve
[ rɪˈzɒlv ]
გადაჭრა, გადაწყვეტა, გადაწყვეტილება
protest
[ ˈprəʊtest ]
პროტესტი
painful
[ ˈpeɪnfəl ]
მტკივნეული
guarantee
[ ˌɡærənˈtiː ]
გარანტია, თავდებობა, გირაო
immune
[ ɪˈmjuːn ]
იმუნური, შეთვისების უნარს მოკლებული
anterior
[ ænˈtɪə.rɪ.ər ]
წინა
lung
[ lʌŋ ]
ფილტვი
quantitative
[ ˈkwɒntɪtətɪv ]
რაოდენობრივი
sixty
[ ˈsɪkstɪ ]
სამოცი
gulf
[ ɡʌlf ]
ყურე
hydrogen
[ ˈhaɪdrədʒən ]
წყალბადის
suggestion
[ səˈdʒestʃən ]
რჩევა, დარიგება, წინადადება
classified
[ ˈklæsɪfaɪd ]
კლასიფიცირებული
verb
[ vɜːb ]
ზმნა
exclusively
[ ɪksˈkluːsɪvlɪ ]
განსაკუთრებით, უკლებლივ
Pakistan
[ ˌpɑː.kɪˈstɑːn ]
პაკისტანი
naval
[ ˈneɪvəl ]
anxious
[ ˈæŋkʃəs ]
შეწუხებული, შეფიქრიანებული, შეშფოთებული
habit
[ ˈhæbɪt ]
ჩვეულება, ზნე, ზნეჩვეულება, ადათი
facilitate
[ fəˈsɪlɪteɪt ]
შემსუბუქება, გაადვილება, წინ წაწევა
bulk
[ bʌlk ]
მოცულობა, ტევა, ტევადობა
lieutenant
[ lefˈtenənt ]
ლეიტენანტი
innocent
[ ˈɪnəsənt ]
უმანკო, მიამიტი ბავშვი
physically
[ ˈfɪzɪkəlɪ ]
ფიზიკური, რეალური, მატერიალური
giant
[ ˈdʒaɪənt ]
ბუმბერაზი, გოლიათი
fever
[ ˈfiːvər ]
სიცხე, ციება, ციებ-ცხელება
operational
[ ˌɒpərˈeɪʃənəl ]
ოპერატიული
organ
[ ˈɔːɡən ]
ორგანო
favour
[ ˈfeɪvər ]
კეთილგანწყობა
renal
[ ˈriː.nəl ]
თირკმლის
photograph
[ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
ფოტოგრაფი
ruling
[ ˈruːlɪŋ ]
მართვა-გამგეობა, სამმართველო, დადგენილება
gallery
[ ˈɡælərɪ ]
pursue
[ pəˈsjuː ]
დევნა, გამოდევნა, დადევნება
privacy
[ ˈprɪvəsɪ ]
განმარტოება, განცალკევება, მარტოობა
collect
[ kəˈlekt ]
შეკრება, კოლექციის შეგროვება
thoroughly
[ ˈθʌrəlɪ ]
სავსებით, სრულიად, ბოლომდე, საფუძვლიანად
weakness
[ ˈwiːknəs ]
სისუსტე,უმოქმედო ხასიათი
infinite
[ ˈɪnfɪnət ]
უსასრულო
calculation
[ ˌkælkjəˈleɪʃən ]
გაანგარიშება, გამოთვლა, გამოანგარიშება, კალკულაცია
conviction
[ kənˈvɪkʃən ]
რწმუნება, დარწმუნებლობა
cluster
[ ˈklʌstər ]
მტევანი, ფოჩი, ხეების ჯგუფი
chicken
[ ˈtʃɪkɪn ]
წიწილა
respective
[ rɪˈspektɪv ]
შესაბამისი
ward
[ wɔːd ]
პალატა
guilt
[ ɡɪlt ]
ბრალი, დანაშაული
rhetoric
[ ˈretərɪk ]
რიტოტიკა
mike
[ maɪk ]
მაიკი
sing
[ sɪŋ ]
სიმღერა, გალობა
studio
[ ˈstjuːdɪəʊ ]
სტუდია, ატელიე, რადიოსტუდია
flexibility
[ ˌflek·səˈbɪl·ɪ·t̬ɪ ]
დრეკადობა,, დამყოლობა, დათმობა
cloth
[ klɒθ ]
ქსოვილი, მაუდი, ტილო
Korean
[ kəˈrɪən ]
კორეელი, კორეული ენა
cardiac
[ ˈkɑːdɪæk ]
გულის
comparable
[ ˈkɒmpərəbl ]
შესადარი, სადარი
theological
[ ˌθiː.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
თეოლოგიური, ბიბლიური, დოგმატური
appreciate
[ əˈpriːʃieɪt ]
შეფასება, დაფასება
meaningful
[ ˈmiːnɪŋfəl ]
მრავალმნიშვნელოვანი
ecological
[ ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ]
ეკოლოგიური
literacy
[ ˈlɪtərəsɪ ]
წიგნიერება
servant
[ ˈsɜːvənt ]
მსახური, ხელზე მოსამსახურე, მოსამსახურე
artery
[ ˈɑːtərɪ ]
არტერია
sociology
[ ˌsəʊʃɪˈɒlədʒɪ ]
სოციოლოგია
yours
[ jɔːz ]
თქვენი, შენი
defend
[ dɪˈfend ]
თავის დაცვა, მოგერიება
attachment
[ əˈtætʃmənt ]
დანართი
divide
[ dɪˈvaɪd ]
დაყოფა, განაწილება, მოხევა
highway
[ ˈhaɪweɪ ]
გზატკეცილი, შარაგზა, მთავარი გზა
trauma
[ ˈtrɔːmə ]
ტრამვა, დაზიანება, დაშავება, ჭრილობა
eliminate
[ ɪˈlɪmɪneɪt ]
გაწმენდა, გამოყოფა
turkey
[ ˈtɜːkɪ ]
თურქეთი
bedroom
[ ˈbedruːm ]
საწოლი ოთახი
strictly
[ ˈstrɪktlɪ ]
მკაცრად
combat
[ ˈkɒmbæt ]
ბრძოლა
lifetime
[ ˈlaɪftaɪm ]
სიცოცხლის დრო, სიცოცხლის ხანგრძლიობა
railroad
[ ˈreɪl.rəʊd ]
რკინიგზით მგზავრობა ან გადაზიდვა
furniture
[ ˈfɜːnɪtʃər ]
ავეჯი, დგამი, მორთულობა
curious
[ ˈkjʊərɪəs ]
ცოდნისმოყვარე, ცოდნისმოყვარული
admission
[ ədˈmɪʃən ]
დაშვება, ვარაუდი, მიღება, ცნობა
suspect
[ ˈsʌspekt ]
ეჭვის, გუმანის ქონა, დაეჭვება
tourism
[ ˈtʊərɪzəm ]
ტურიზმი
sole
[ səʊl ]
ერთადერთი,, გამონაკლისი,, ერთეული
cooperative
[ kəʊˈɒpərətɪv ]
კოოპერატიული საზოგადოება
liberation
[ ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən ]
განთავისუფლება
shopping
[ ˈʃɒpɪŋ ]
საყიდლების ყიდვა
polish
[ ˈpɒlɪʃ ]
პოლონური
bent
[ bent ]
მოხრილი
canal
[ kəˈnæl ]
არხი
departure
[ dɪˈpɑːtʃər ]
გასვლა, გამგზავრება, გადახრა, გადახვევა
variance
[ ˈveərɪəns ]
დისპერსიას
margin
[ ˈmɑːdʒɪn ]
მინდორი, ველი (გვერდისა), კიდე
checked
[ tʃekt ]
შემოწმდა, შემოწმება
coastal
[ ˈkəʊstəl ]
ნაპირის, სანაპირო
Netherlands
[ ˈneð.ə.ləndz ]
ნიდერლანდები
venture
[ ˈventʃər ]
რისკიანი, სარისკო წამოწყება
expand
[ ɪkˈspænd ]
გაფართოება, გაზრდა მოცულობაში
completion
[ kəmˈpliːʃən ]
დასრულება
adverse
[ ˈædvɜːs ]
არასასურველი
headquarters
[ ˈhedˌkwɔːtəz ]
შტაბი, მთავარი სამმართველო
disability
[ ˌdɪsəˈbɪlətɪ ]
უნიჭობა, უუნარობა
tonight
[ təˈnaɪt ]
ამაღამ
revelation
[ ˌrevəlˈeɪʃən ]
გახსნა, გამომჟღავნება
associate
[ əˈsəʊsɪeɪt ]
კომპანიონი, პარტნიორი,თანამზრახველი
posterior
[ pɒsˈtɪə.rɪ.ər ]
უკანა
yard
[ jɑːd ]
ეზო
arrest
[ əˈrest ]
პატიმრობა, დაპატიმრება, დატუსაღება
acquire
[ əˈkwaɪər ]
შეძენა, მოპოვება, დაუფლება
entertainment
[ ˌentəˈteɪnmənt ]
სანახაობა, მხიარულება, გართობა
actor
[ ˈæktər ]
მსახიობი კაცი
blame
[ bleɪm ]
ბრალდება, დაბრალება, გაკიცხვა
presumably
[ prɪˈzjuːməblɪ ]
შესაძლებელია, სავარაუდოდ
occurrence
[ əˈkʌrəns ]
კლება
alter
[ ˈɔːltər ]
ცვლა, შეცვლა, გადაკეთება
worthy
[ ˈwɜːðɪ ]
ღირსეული
portrait
[ ˈpɔːtrɪt ]
პორტრეტი, სურათი, გამოსახულება
scales
[ skeɪlz ]
სასწორები
salvation
[ sælˈveɪʃən ]
ხსნა
expertise
[ ˌekspɜːˈtiːz ]
ექსპერტის შეფასება, ექსპერტიზა
census
[ ˈsensəs ]
აღწერა
subjective
[ səbˈdʒektɪv ]
სუბიექტური
roughly
[ ˈrʌflɪ ]
უხეშად, უკმეხად
collapse
[ kəˈlæps ]
ზვავი, ჩამონანგრევი (შენობისა)
cloud
[ klaʊd ]
ღრუბლი, კვამლის ბოლქვი
bowl
[ bəʊl ]
თასი
finite
[ ˈfaɪ.naɪt ]
სასრული
devil
[ ˈdevəl ]
ეშმაკი, დემონი
arc
[ ɑːk ]
რკალი
mobility
[ məʊˈbɪl.ə.tɪ ]
მობილურობა
intensive
[ ɪnˈtensɪv ]
ინტენსიური
provincial
[ prəˈvɪnʃəl ]
პროვინციული
acknowledge
[ əkˈnɒlɪdʒ ]
ცნობა, აღიარება, დაშვება, დადასტურება
privilege
[ ˈprɪvəlɪdʒ ]
პრივილეგია, უპირატესობა
Poland
[ ˈpəʊ.lənd ]
პოლონეთი
sheep
[ ʃiːp ]
ცხვარი
grey
[ ɡreɪ ]
ნაცრისფერი
inevitable
[ ɪˈnevɪtəbl ]
შეუცვლელი
elementary
[ ˌelɪˈmentərɪ ]
ელემენტარული, უმარტივესი 
sodium
[ ˈsəʊdɪəm ]
ნატრიუმი
egg
[ ]
კვერცხი
eleven
[ ɪˈlevən ]
თერთმეტი
reproduction
[ ˌriːprəˈdʌkʃən ]
რეპროდუქცია
substantially
[ səbˈstænʃəlɪ ]
რეალურად, არსებითად
reward
[ rɪˈwɔːd ]
ჯილდო, საჩუქარი, დაჯილდოება, დასაჩუქრება
distinctive
[ dɪˈstɪŋktɪv ]
წილადი, ნაწილი, წილაკი, წილი
gentle
[ ˈdʒentl ]
მშვიდი, წყნარი, კეთილი, გულკეთილი
illustration
[ ˌɪləˈstreɪʃən ]
ილუსტრაცია
lift
[ lɪft ]
აწევა, აყვანა, ატანა, ასვლა
tobacco
[ təˈbækəʊ ]
თამბაქო, თუთუნი
pipe
[ paɪp ]
მილი, მილსადენი, ჩიბუხი, ყალიონი
colony
[ ˈkɒlənɪ ]
კოლონია
reasonably
[ ˈriːzənəbli ]
გონივრულად
cooking
[ ˈkʊkɪŋ ]
კულინარია, საჭმელს კეთება
electricity
[ ɪˌlekˈtrɪsətɪ ]
ელექტროობა
campus
[ ˈkæmpəs ]
უნივერსიტეტის კოლეჯის ტერიტორია
pulmonary
[ ˈpʊl.mə.nər.ɪ ]
ფილტვისმიერი
proposition
[ ˌprɒpəˈzɪʃən ]
წინადადება
Delhi
[ ˈdel.ɪ ]
დელი
intelligent
[ ɪnˈtelɪdʒənt ]
ჭკვიანი, გონიერი, საზრიანი, მოსაზრებული
allocation
[ ˌæləˈkeɪʃən ]
განაწილება
worn
[ wɔːn ]
ნახმარი
rejection
[ rɪˈdʒekʃən ]
უარყოფა
ignore
[ ɪɡˈnɔːr ]
უგულვებელყოფა, უყურადღებოდ ჩაგდება
resist
[ rɪˈzɪst ]
წინააღმდეგობა, წინაღობა
carrier
[ ˈkærɪər ]
ბარგის მზიდველი, მებარგული
freely
[ ˈfriːli ]
თავისუფლად, მოურიდებლად, უხვად
bare
[ beər ]
შიშველი, ტიტველი, ცარიელი, ნაცვამი
mad
[ mæd ]
გიჟი, შეშლილი, გადარეული
planet
[ ˈplænɪt ]
პლანეტა, ცთომილი
unconscious
[ ʌnˈkɒnʃəs ]
უგონო მდგომარეობაში
kid
[ kɪd ]
თიკანი, ლაიკი (ტყავი)
exit
[ ˈeksɪt ]
გამოსავალი, გამოსასვლელი
controversy
[ ˈkɒntrəvɜːsɪ ]
კამათი, პაექრობა, დავა
compromise
[ ˈkɒmprəmaɪz ]
კომპრომისი, კომპრომისზე წასვლა
Negro
[ ˈniːɡrəʊ ]
ზანგი
angel
[ ˈeɪndʒəl ]
ანგელოზი
crossing
[ ˈkrɒsɪŋ ]
გადაკვეთა
solely
[ ˈsəʊllɪ ]
ერთადერთი, მხოლოდ, მარტოოდენ
resident
[ ˈrezɪdənt ]
მუდმივმცხოვრები, რეზიდენტი
emerge
[ ɪˈmɜːdʒ ]
გამორკვევა, გარკვევა
affair
[ əˈfeər ]
საქმე, საწარმო
listing
[ ˈlɪs.tɪŋ ]
ჩამონათვალი
basin
[ ˈbeɪsən ]
აუზი
tank
[ tæŋk ]
ტევადობა, რეზერვუარი
scenario
[ sɪˈnɑːrɪəʊ ]
საცერი
analytical
[ ˌænəlˈɪtɪkəl ]
ანალიტიკური
opera
[ ˈɒpərə ]
ოპერა
governance
[ ˈɡʌv.ən.əns ]
მმართველობა
combine
[ kəmˈbaɪn ]
კომბინირება, შეერთება, მიმაგრება
arch
[ ɑːtʃ ]
თაღოვანი
accessible
[ əkˈsesəbl ]
ხელმისაწვდომი, მისაწვდომი, მისაღწევი
respiratory
[ rɪˈspɪrətərɪ ]
რესპირატორული
exploration
[ ˌek.spləˈreɪ.ʃən ]
გამოკვლევა, გარკვევა
nationalism
[ ˈnæʃənəlɪzəm ]
ნაციონალიზმი
atomic
[ əˈtɒmɪk ]
ატომური
therapist
[ ˈθerəpɪst ]
თერაპევტი
timing
[ ˈtaɪmɪŋ ]
დროის არჩევანი,დორის დანიშვნა
methodology
[ ˌmeθəˈdɒlədʒɪ ]
მეთოდოლოგია
integral
[ ˈɪntɪɡrəl ]
განუყოფელი
inspection
[ ɪnˈspekʃən ]
დათვალიერება, გამოკვლევა, შემოწმება
inadequate
[ ɪˈnædɪkwət ]
არაადეკვატური
disaster
[ dɪˈzɑːstər ]
უბედურება, კატასტროფა, მარცხი
occasional
[ əˈkeɪʒənəl ]
პერიოდული, განმეორებადი 
subtle
[ ˈsʌtl ]
ნაზი, სათუთი, წმინდა, უჩინარი
indication
[ ˌɪndɪˈkeɪʃən ]
ჩვენება, პირობა. კრიტერიუმი 
wheat
[ wiːt ]
ხორბალი, პური
harmony
[ ˈhɑːmənɪ ]
ჰარმონია, კეთილხმოვანება, შეხმატკბილება
pursuit
[ pəˈsjuːt ]
დევნა, გამოდგომა, გამოდევნება, დადევნება
connect
[ kəˈnekt ]
შეერთება, დაკავშირება
sword
[ sɔːd ]
მახვილი, ხმალი
cape
[ keɪp ]
კონცხი
onset
[ ˈɒnset ]
დასაწყისი
succeed
[ səkˈsiːd ]
გაყოლა, მიდევნა, მემკვიდრეობით მიღება
numerical
[ njuːˈmerɪkl ]
რიცხვითი
walker
[ ˈwɔːkər ]
ფეხით მოსიარულე
Hebrew
[ ˈhiːbruː ]
ებრაული
hi
[ haɪ ]
გამარჯობა
steam
[ stiːm ]
ორთქლი, აორთქლება, ანაორთქლი
peripheral
[ pəˈrɪfərəl ]
პერიფერიული
terror
[ ˈterər ]
შიში, საშინელება, ტერორი
fox
[ fɒks ]
მელა
aging
[ ˈeɪdʒɪŋ ]
დაბერება
machinery
[ məˈʃiːnəri ]
მანქანები
knife
[ naɪf ]
დანა, ჯაყვა, ქირურგის დანა
pregnant
[ ˈpreɡnənt ]
ორსული, ფეხმძიმე, ამბავი
handbook
[ ˈhændbʊk ]
სახელმძღვანელო
circular
[ ˈsɜːkjələr ]
წრიული
justify
[ ˈdʒʌstɪfaɪ ]
გამართლება, პატიება, დამკვიდრება
lane
[ leɪn ]
გზა, ბილიკი, შესახვევი, ვიწრო ქუჩა
dictionary
[ ˈdɪkʃənərɪ ]
ლექსიკონი
flag
[ flæɡ ]
დროშა, იარაღი, ალამი
glance
[ ɡlɑːns ]
თვალის გადავლება, აფეთქება
criterion
[ kraɪˈtɪərɪən ]
კრიტერიუმი
barrier
[ ˈbærɪər ]
ბარიერი, ზღუდე, დაბრყოლება 
გაკვეთილების გვერდი