0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
თქვენი ტესტის შედეგები 1000 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვისთვის + თარგმანი და ტრანსკრიფცია.
გვერდითა მწვანე ზოლი ნიშნავს სწორ პასუხს, წითელი არასწორს და ნაცრისფერი ჯერ არ არის გავლილი. სიტყვები რომლებიც მონიშნულია წითელი ზოლით, დამატებულია კურსში სადაც შეგიძლიათ მათი შესწავლა!
1000
issue
[ ˈɪʃuː ]
გამოშვება, გამოცემა
income
[ ˈɪŋkʌm ]
შემოსავალი, ხელფასი, გასამრჯელო
object
[ ˈɒbdʒɪkt ]
საგანი, ობიექტი, მიზანი
basis
[ ˈbeɪsɪs ]
ფუძე, საფუძველი
generally
[ ˈdʒenərəlɪ ]
ფართოდ, უმრავლესობით
middle
[ ˈmɪdl ]
შუაგული, შუა
nor
[ nɔːr ]
არც
standard
[ ˈstændəd ]
სტანდარტი, ტიპიური ნიმუში
addition
[ əˈdɪʃən ]
მიმატება, დამატება, გაზრდა
particularly
[ pəˈtɪkjələlɪ ]
ძალიან, ძლიერ, მეტად, განაკუთრებით
live
[ lɪv ]
ცხოვრება, პირდაპირი
price
[ praɪs ]
ფასი
security
[ sɪˈkjʊərətɪ ]
უსაფრთხოება
run
[ rʌn ]
სირბილი, რბენა, გადარბენა
military
[ ˈmɪlɪtrɪ ]
სამხედრო, საომარი, მხედრული
big
[ bɪɡ ]
დიდი, მსხვილი, მაღალი, მოზრდილი
voice
[ vɔɪs ]
ხმა
behavior
[ bɪˈheɪ·vjər ]
ქცევა, მოქცევა, ყოფაქცევა
potential
[ pəˈtenʃəl ]
პოტენციალი, პოტენციური
son
[ sʌn ]
ვაჟი
cell
[ sel ]
საკანი, კამერა, სექცია
page
[ peɪdʒ ]
გვერდი
disease
[ dɪˈziːz ]
ავადმყოფობა
simple
[ ˈsɪmpl ]
მარტივი, უბრალო, სადა
below
[ bɪˈləʊ ]
ქვე­ვით, ქვეშ, დაბ­ლა
poor
[ pɔːr ]
ღარიბი
basic
[ ˈbeɪsɪk ]
ძირითადი, მთავარი, საბაზისო
yes
[ jes ]
დიახ
environment
[ ɪnˈvaɪərənmənt ]
გარემო ვითარება
capital
[ ˈkæpɪtəl ]
მთავარი, ძირითადი, კაპიტალური
red
[ red ]
წითელი
financial
[ faɪˈnænʃəl ]
ფინანსური, საფინანსო
east
[ iːst ]
აღმოსავლეთი
department
[ dɪˈpɑːtmənt ]
განყოფილება, დეპარტამენტი
product
[ ˈprɒdʌkt ]
პროდუქტი, ნაწარმი, რეზულტატი
influence
[ ˈɪnflʊəns ]
გავლენა, გავლენის მოხდენა
tax
[ tæks ]
გადასახადი, ტვირთი
ground
[ ɡraʊnd ]
მიწა, მიწის ზედაპირი
list
[ lɪst ]
სია
image
[ ˈɪmɪdʒ ]
გამოსახულება, გამოხატულება, სახე
series
[ ˈsɪəriːz ]
რიგი, სერია, კომპლექტი
French
[ frentʃ ]
ფრანგული
beyond
[ bɪˈjɒnd ]
იმ მხარეზე, იქით, გაღმა
application
[ ˌæplɪˈkeɪʃən ]
თხოვნა, განცხადება, გამოყენება
training
[ ˈtreɪnɪŋ ]
მომზადება, სწავლება, წვრთნა
access
[ ˈækses ]
მისადგომობა, მისაწვდომობა
move
[ muːv ]
მოძრაობა, გაადადგილება
whom
[ huːm ]
რომელსაც, ვისაც
European
[ ˌjʊərəˈpiːən ]
ევროპელი
pressure
[ ˈpreʃər ]
წნევა, ტვირთი, სიმძიმე, ზემოქმედება
lost
[ lɒst ]
დაკარგვა, წართმევა, ხელიდან გაშვება 
religious
[ rɪˈlɪdʒəs ]
რელიგიური, სარწმუნოებრივი
technology
[ tekˈnɒlədʒɪ ]
მეთოდიკა, ტექნოლოგია
everything
[ ˈevrɪθɪŋ ]
ყველაფერი
music
[ ˈmjuːzɪk ]
მუსიკა
lord
[ lɔːd ]
ლორდი
union
[ ˈjuːnjən ]
კავშირი, ფედერაცია, შეერთება
site
[ saɪt ]
ადგილმდებარეობა, ადგილი, ნაკვეთი
answer
[ ˈɑːnsər ]
პასუხი, გამოხმაურება, რეაქცია
medical
[ ˈmedɪkəl ]
სამედიცინო, სამკურნალო 
loss
[ lɒs ]
დაკარგვა, დანაკარგი, ზიანი
leave
[ liːv ]
წასვლა, გამგზავრება
direct
[ dɪˈrekt ]
სწორი, პირდაპირი, უშუალო
step
[ step ]
ნაბიჯი
consider
[ kənˈsɪdər ]
მიჩნევა, განხილვა, მოფიქრება
letter
[ ˈletər ]
წერილი, ასო-ბგერა
industry
[ ˈɪndəstrɪ ]
მრეწველობა, ინდუსტრია, ბეჯითობა
alone
[ əˈləʊn ]
მარტო
complete
[ kəmˈpliːt ]
სრული, მთლიანი, ერთიანი
create
[ krɪˈeɪt ]
შექმნა
difference
[ ˈdɪfərəns ]
განსხვავება
ask
[ ɑːsk ]
კითხვის დასმა, შეკითხვა
purpose
[ ˈpɜːpəs ]
მიზანი, დანიშნულება, გამოდგომა
wife
[ waɪf ]
ცოლი
legal
[ ˈliːɡəl ]
street
[ striːt ]
ქუჩა
meaning
[ ˈmiːnɪŋ ]
მნიშვნელობა, აზრი
stage
[ steɪdʒ ]
სცენა, ესტრადა, თეატრი
computer
[ kəmˈpjuːtər ]
კომპიუტერი
earth
[ ɜːθ ]
დედამიწა
effective
[ ɪˈfektɪv ]
მოქმედი, ეფექტური
rest
[ rest ]
დასვენება,შესვენება,დანარჩენი
actually
[ ˈækʧʊəlɪ ]
ფაქტობრივად, ნამდვილად, სინამდვილეში
start
[ stɑːt ]
გამგზავრება, მოძრაობის დაწყება, სტარტი
region
[ ˈriːdʒən ]
მხარე, მიდამო, არემარე
complex
[ ˈkɒmpleks ]
კომპლექსი, კომპექსური 
town
[ taʊn ]
ქალაქი
original
[ əˈrɪdʒənəl ]
დედანი, ორიგინალი, უცნაური
someone
[ ˈsʌmwʌn ]
ვინმე, ვიღაც
western
[ ˈwestən ]
დასავლური
lead
[ liːd ]
წაყვანა, ხელმძღვანელობა,მართვა
pay
[ peɪ ]
ფულის გადახდა
river
[ ˈrɪvər ]
მდინარე
normal
[ ˈnɔːməl ]
ნორმალური მდგომარეობა
bank
[ bæŋk ]
ბანკი
federal
[ ˈfedərəl ]
ფედერალური, მოკავშირე
box
[ bɒks ]
ყუთი
status
[ ˈsteɪtəs ]
მდგომარეობა, საქმის ვითარება
truth
[ truːθ ]
სიმართლე, ჭეშმარიტება
else
[ els ]
კიდევ, გარდა, გარეშე
association
[ əˌsəʊsɪˈeɪʃən ]
ასოციაცია, საზოგადოება, გაერთიანება
average
[ ˈævərɪdʒ ]
საშუალო რიცხვი, საშუალო სიდიდე
respect
[ rɪˈspekt ]
პატივისცემა, პატივი, რიდი
try
[ traɪ ]
ცდა, მცდელობა
final
[ ˈfaɪnəl ]
საბოლოო, დამასრულებელი
character
[ ˈkærəktər ]
ხასიათი,რეპუტაცია
college
[ ˈkɒlɪdʒ ]
კოლეჯი
context
[ ˈkɒntekst ]
კონტექსტი
discussion
[ dɪˈskʌʃən ]
განხილვა, გარჩევა, პაექრობა, კამათი
file
[ faɪl ]
საქმე,აკინძული ქაღალდები
clearly
[ ˈklɪəlɪ ]
ნათლად, ცხადად, გარკვევით
morning
[ ˈmɔːnɪŋ ]
დილა
appropriate
[ əˈprəʊprɪət ]
ადეკვატური, შესაბამისი, დამახასიათებელი
network
[ ˈnetwɜːk ]
ქსელი, ბადე
historical
[ hɪˈstɒrɪkəl ]
ისტორიული, ისტორიის
seem
[ siːm ]
ჩვენება,ეჩვენება
talk
[ tɔːk ]
საუბარი,  ლაპარაკი
fire
[ faɪər ]
ცეცხლი
distribution
[ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ]
განაწილება, გავრცელება, დისტრიბუცია
primary
[ ˈpraɪmərɪ ]
საწყისი, პირველადი, ძირითადი
sound
[ saʊnd ]
ყარი, სანდო, კეთილთვისებიანი
road
[ rəʊd ]
გზა
positive
[ ˈpɒzətɪv ]
დამადასტურებელი, დადებითი
Europe
[ ˈjʊə.rəp ]
ევროპა
bring
[ brɪŋ ]
მოტანა
critical
[ ˈkrɪtɪkəl ]
კრიტიკული, შარიანი, გადამწყვეტი
date
[ deɪt ]
რიცხვი, ვადა, პერიოდი
authority
[ ɔːˈθɒrətɪ ]
ხელისუფლება, ძალაუფლება, რწმუნებულება
species
[ ˈspiːʃiːz ]
კლასი, გვარი, სახეობა, ტიპი
recent
[ ˈriːsənt ]
ახლახან მომხდარი, ახალი
sea
[ siː ]
ზღვა
member
[ ˈmembər ]
წევრი
presence
[ ˈprezəns ]
დასწრება, თანდასწრება, ყოფნა
ten
[ ten ]
ათი
million
[ ˈmɪljən ]
მილიონი
board
[ bɔːd ]
ფიცარი, საბჭო, კომიტეტი
appear
[ əˈpɪər ]
გამოჩენა
code
[ kəʊd ]
კოდექსი, კანონთა კრებული
throughout
[ θruːˈaʊ ]
გამოჭვრეტა
post
[ pəʊst ]
ფოსტა, გაგზავნა ფოსტით
die
[ daɪ ]
კვდომა, გარდაცვალება, სულის დალევა
lot
[ lɒt ]
კენჭისყრა, ძალიან ბევრი
labor
[ ˈleɪbər ]
შრომა, სამუშაო, ძალისხმევა
volume
[ ˈvɒljuːm ]
ტომი, წიგნი, ტევა, ტევადობა
flow
[ fləʊ ]
დინება, ნაკადი, ღვარი, მოქცევა
follow
[ ˈfɒləʊ ]
მიდევნება, გაყოლა
German
[ ˈdʒɜː.mən ]
გერმანელი
literature
[ ˈlɪtrətʃər ]
ლიტერატურა
traditional
[ trəˈdɪʃənəl ]
ტრადიციული
ability
[ əˈbɪlətɪ ]
უნარი, უნარიანობა
inside
[ ˌɪnˈsaɪd ]
შიგა, შინაგანი მხარე, ნაწილი
spirit
[ ˈspɪrɪt ]
სული
degree
[ dɪˈɡriː ]
ხარისხი, საფეხური
friend
[ frend ]
მეგობარი
coming
[ ˈkʌmɪŋ ]
არაქვეითად მოსვლა, ჩამოსვლა, მოსვლა
hold
[ həʊld ]
დაჭერა, ფლობა, აღიარება
cross
[ krɒs ]
გადაკვეთა
cut
[ kʌt ]
წრა, გაჭრა
directly
[ dɪˈrektlɪ ]
პირდაპირ, უშუალოდ, დაუყოვნებლივ
towards
[ təˈwɔːdz ]
აღნიშნავს მიმართულებას, კენ
write
[ raɪt ]
წერა, დაწერა
twenty
[ ˈtwentɪ ]
ოცი
army
[ ˈɑːmɪ ]
არმია, ჯარი
England
[ ˈɪŋ.ɡlənd ]
ინგლისი
expression
[ ɪkˈspreʃən ]
გამოთქმა, გამოხატვა
pain
[ peɪn ]
ტკივილი
march
[ mɑːtʃ ]
მარში,ლაშქრული მოძრაობა
meeting
[ ˈmiːtɪŋ ]
მიტინგი, კრება, სხდომა, შეხვედრა
choice
[ tʃɔɪs ]
არჩევა, ამორჩევა, არჩევანი, შერჩევა
mass
[ mæs ]
მასა,უმრავლესობა
condition
[ kənˈdɪʃən ]
პირობა, მდგომარეობა, გარკვევა
share
[ ʃeər ]
გაზიარება
remember
[ rɪˈmembər ]
გახსენება, მოგონება
solution
[ səˈluːʃən ]
გადაწყვეტილება
politics
[ ˈpɒlətɪks ]
პოლიტიკა
concept
[ ˈkɒnsept ]
გაგება, კონცეფცია
hope
[ həʊp ]
იმედი
focus
[ ˈfəʊkəs ]
ფოკუსი, ცენტრი
deep
[ diːp ]
ღრმა
committee
[ kəˈmɪtɪ ]
კომიტეტი, კომისია,მეურვე
deal
[ diːl ]
რაოდენობა, წილი, ბანქოს დარიგება
car
[ kɑːr ]
მანქანა
India
[ ˈɪn.dɪ.ə ]
ინდოეთი
Indian
[ ˈɪndɪən ]
ინდოელი
economy
[ ɪˈkɒnəmɪ ]
მეურნეობა, ეკონომიკა, ეკონომია
memory
[ ˈmemərɪ ]
ხსოვნა, მეხსიერება
importance
[ ɪmˈpɔːtəns ]
მნიშვნელობა, აუცილებლობა
civil
[ ˈsɪvəl ]
მოქალაქის, სამოქალაქო, მოქალაქეობრივი
Christian
[ ˈkrɪstʃən ]
ქრისტიანი
success
[ səkˈses ]
წარმატება, გამარჯვება
student
[ ˈstjuːdənt ]
სტუდენტი
communication
[ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ]
უწყება, შეტყობინება, კავშირი
bad
[ bæd ]
ცუდი
except
[ ɪkˈsept ]
გამორიცხვა, შეპასუხება, შესიტყვება
fall
[ fɔːl ]
დაცემა, დავარდნა, ჩამოვარდნა
scale
[ skeɪl ]
შკალა, გრადაცია, იერარქია
impact
[ ˈɪmpækt ]
დარტყმა, იმპულსი, ზემოქმედება
wide
[ waɪd ]
ფართო, განიერი
applied
[ əˈplaɪd ]
გამოყენებითი
author
[ ˈɔːθər ]
ავტორი, მწერალი, შემქმნელი
China
[ ˈtʃaɪnə ]
ჩინეთი
reference
[ ˈrefərəns ]
დამოწმება, მითითება
allow
[ əˈlaʊ ]
ნების დართვა
June
[ dʒuːn ]
ივნისი
base
[ beɪs ]
ფუძე, საფუძველი, ბაზისი
temperature
[ ˈtemprətʃər ]
ტემპერატურა
meet
[ miːt ]
შეხვედრა
content
[ ˈkɒntent ]
შემცველობა, მოცულობა, ტევადობა 
herself
[ həˈself ]
თვითონ, თვით(მდედრ.სქ)
council
[ ˈkaʊn.səl ]
საბჭო, თათბირი
length
[ leŋθ ]
სიგრძე
statement
[ ˈsteɪtmənt ]
ცნობება, უწყება, შეტყობინება
task
[ tɑːsk ]
დავალება, ამოცანა, გაკვეთილი
wall
[ wɔːl ]
კედელი
additional
[ əˈdɪʃənəl ]
დამატებითი
week
[ wiːk ]
კვირა
moral
[ ˈmɒrəl ]
მორალი, ზნეობა
active
[ ˈæktɪv ]
აქტიური, ენერგიული, მოქმედი
dead
[ ded ]
გარდაცვლილი, მკვდარი
environmental
[ ɪnˌvaɪərənˈmentəl ]
გარემოსდაცვითი
former
[ ˈfɔːmər ]
წინანდელი, უწინდელი, წინა
produce
[ prəˈdjuːs ]
პროდუქტი, ნაწარმი, პროდუქცია
unit
[ ˈjuːnɪt ]
ერთეული, საზომი ერთეული
direction
[ dɪˈrekʃən ]
მიმართულება, გეზი
phase
[ feɪz ]
ფაზა, ფაზისი
learn
[ lɜːn ]
სწავლა
justice
[ ˈdʒʌstɪs ]
სამართლიანობა, უპირატესობის მინიჭება
record
[ ˈrekɔːd ]
ჩაწერა, ჩანაწერი, ოქმი
myself
[ maɪˈself ]
მეთვითონ
address
[ əˈdres ]
მისამართი
entire
[ ɪnˈtaɪər ]
მთელი, მთლიანი, სისავსე
staff
[ stɑːf ]
თანამშრომელთა შტატი
independent
[ ˌɪndɪˈpendənt ]
დამოუკიდებელი
factor
[ ˈfæktər ]
ფაქტორი, 
style
[ staɪl ]
სტილი
news
[ njuːz ]
ცნობა, ახალი ამბები
article
[ ˈɑːtɪkl ]
სტატია, არტიკლი
exchange
[ ɪksˈtʃeɪndʒ ]
გაცვლა, გამოცვლა
green
[ ɡriːn ]
მწვანე
equal
[ ˈiːkwəl ]
თანაბარი, ტოლი, სწორი, თანასწორი
nation
[ ˈneɪʃən ]
ერი, ხალხი, ეროვნულობა
popular
[ ˈpɒpjələr ]
agreement
[ əˈɡriːmənt ]
შეთანხმება, ხელშეკრულება, კონტრაქტი
distance
[ ˈdɪstəns ]
მანძილი
lack
[ læk ]
ნაკლებობა, უკმარობა, ნაკლი
African
[ ˈæfrɪkən ]
აფრიკელი
easy
[ ˈiːzi ]
ადვილი
dark
[ dɑːk ]
მუქი, ბნელი
oil
[ ɔɪl ]
ზეთი
police
[ pəˈliːs ]
პოლიცია
introduction
[ ˌɪntrəˈdʌkʃən ]
შესავალი, შემოღება, შემოტანა
hear
[ hɪər ]
მოსმენა, გაგება
media
[ ˈmiː.di.ə ]
მედია, მასმედია
event
[ ɪˈvent ]
შემთხვევა, დიდი ამბავი
film
[ fɪlm ]
ფილმი
despite
[ dɪˈspaɪt ]
მიუხედავად
team
[ tiːm ]
სპორტული გუნდი
develop
[ dɪˈveləp ]
განვითარება, ჩვენება, გამოვლენა 
sexual
[ ˈsekʃʊəl ]
სქესობრივი, სასქესო
add
[ æd ]
მიმატება, დამატება
feeling
[ ˈfiːlɪŋ ]
შეგრძნება, გრძნობა, ცნობიერება
library
[ ˈlaɪbrərɪ ]
ბიბლიოთეკა
female
[ ˈfiːmeɪl ]
ქალი, დიაცი, დედაკაცი
peace
[ piːs ]
მშვიდობა, მშვიდობიანობა
negative
[ ˈneɡətɪv ]
უარყოფა, უარყოფითი პასუხი
contact
[ ˈkɒntækt ]
კონტაქტი, შეხება, კონტაკტში ყოფნა 
fear
[ fɪər ]
შიში
freedom
[ ˈfriːdəm ]
თავისუფლება
administration
[ ədˌmɪnɪˈstreɪʃən ]
მართვა, გაძღოლა ( საქმეებისა)
quickly
[ ˈkwɪklɪ ]
სწრაფად, ჩქარად
male
[ meɪl ]
მამაკაცი, მამაკაცის
identity
[ aɪˈdentətɪ ]
იდენტიფიცირება
stop
[ stɒp ]
გაჩერება
extent
[ ɪkˈstent ]
მოცულობა, საზღვრები, ხარისხი
internal
[ ɪnˈtɜːnəl ]
შინაგანი, შიგა, შიდა
professional
[ prəˈfeʃənəl ]
სპეციალისტი, პროფესიონალი
reality
[ rɪˈælətɪ ]
რეალობა
born
[ bɔːn ]
დაბადება
previous
[ ˈpriːviəs ]
July
[ dʒʊˈlaɪ ]
ივლისი
certainly
[ ˈsɜːtənlɪ ]
უეჭველად, უდავოდ, რასაკვირველია
useful
[ ˈjuːsfəl ]
სასარგებლო, მარგებელი, გამოსადეგი
cold
[ kəʊld ]
ცივი
offer
[ ˈɒfər ]
შეთავაზება,მიწოდება
determine
[ dɪˈtɜːmɪn ]
განსაზღვრა, დადგენა, შემოსაზღვრა
failure
[ ˈfeɪljər ]
მარცხი, წარუმატებლობა
immediately
[ ɪˈmiːdiətli ]
დაუყოვნებლივ, უშუალოდ
instance
[ ˈɪnstəns ]
მაგალითი, ნიმუში, დაჟინება
religion
[ rɪˈlɪdʒən ]
რელიგია, სარწმუნოება
weight
[ weɪt ]
წონა, დამძიმება, სიმძიმე
highly
[ ˈhaɪlɪ ]
ძალიან, მეტად, ძალზე
sample
[ ˈsɑːmpl ]
ნიმუში, მოდელი
France
[ frɑːns ]
საფრანგეთი
continue
[ kənˈtɪnjuː ]
გაგრძელება
faith
[ feɪθ ]
რწმენა, ნდობა, ერთგულება
protection
[ prəˈtek.ʃən ]
დაცვა, დაფარვა, მფარველობა
fine
[ faɪn ]
მშვენიერი
occur
[ əˈkɜːr ]
შეხვედრა, გამოვლენა
sun
[ sʌn ]
მზე
exercise
[ ˈeksəsaɪz ]
ვარჯიში, ვარჯიშობა, სავარჯიშო
everyone
[ ˈevrɪwʌn ]
ყველა, თითოეული, ყოველი ადამიანი
bed
[ bed ]
საწოლი
pattern
[ ˈpætən ]
ნიმუში, მოდელი
window
[ ˈwɪndəʊ ]
ფანჯარა
April
[ ˈeɪprəl ]
აპრილი
forward
[ ˈfɔːwəd ]
წარდგენა, შეტანა
operation
[ ˌɒpərˈeɪʃən ]
ქმედება, ოპერაცია, სამუშაო
demand
[ dɪˈmɑːnd ]
მოთხოვნა, საჭიროება, თხოვნა
speak
[ spiːk ]
ლაპარაკი, საუბარი
web
[ web ]
ქსოვილი, ქსოვილის ნაჭერი
search
[ sɜːtʃ ]
claim
[ kleɪm ]
მოთხოვნა, საჭიროება, მოთხოვნილება
begin
[ bɪˈɡɪn ]
დაწყება
girl
[ ɡɜːl ]
გოგო
investment
[ ɪnˈvestmənt ]
ფულის მოთავსება, ანაბარი
color
[ ˈkʌlər ]
ფერი
manner
[ ˈmænər ]
მოქმედების წესი, ხერხი
plant
[ plɑːnt ]
მცენარე, დარგვა
stock
[ stɒk ]
საქონელი, მარაგი
neither
[ ˈnaɪðər ]
არავითარი, ვერავითარი, არც ერთი
easily
[ ˈiːzɪli ]
ადვილად, თავისუფლად
seven
[ ˈsevən ]
შვიდი
construction
[ kənˈstrʌkʃən ]
მშენებლობა,ნაგებობა, შენობა
Christ
[ kraɪst ]
ქრისტეს
command
[ kəˈmɑːnd ]
კომანდა, ბრძანება, განკარგულბის
Chinese
[ tʃaɪˈniːz ]
ჩინელი, ჩინური ენა
initial
[ ɪˈnɪʃəl ]
ინიციალური, საწყისი, პირველადი
global
[ ˈɡləʊbəl ]
საზოგადო, მსოფლიო, საერთო
principle
[ ˈprɪnsəpl ]
პრინციპი, საფუძველი
hundred
[ ˈhʌndrəd ]
ასი
commission
[ kəˈmɪʃən ]
კომიტეტი, კომისია
relative
[ ˈrelətɪv ]
ნათესავი, ფარდობითი, შეფარდებითი
noted
[ ˈnəʊtɪd ]
აღნიშნა
relation
[ rɪˈleɪʃən ]
ურთიერთობა, კავშირი, თანაფარდობა
strength
[ streŋθ ]
ძალა, ღონე, ძალ-ღონე, სიმტკიცე
variety
[ vəˈraɪətɪ ]
სხვადასხვაობა, სხვადასხვაგვარობა
hour
[ aʊər ]
საათი
industrial
[ ɪnˈdʌstrɪəl ]
მრეწველი
picture
[ ˈpɪktʃər ]
სურათი
sex
[ seks ]
სქესი, სქესის დადგენა
wrong
[ rɒŋ ]
ბოროტება, სიბოროტე, სიავე
strategy
[ ˈstrætədʒɪ ]
სტრატეგია, ოპერატიული ხელოვნება
daily
[ ˈdeɪlɪ ]
ყოველდღიური, სადღეღამისო, ყოველდღიურად
congress
[ ˈkɒŋɡres ]
ყრილობა, კონგრესი
hair
[ heər ]
თმა
latter
[ ˈlætər ]
არადიდიხნის, უკანასკნელი
husband
[ ˈhʌzbənd ]
ქმარი
eye
[ ]
თვალი
supply
[ səˈplaɪ ]
შეტანა, მიღება, მიწოდება
sir
[ sɜːr ]
ბატონო, სერ 
attempt
[ əˈtempt ]
ცდა, მცდელობა
arms
[ ɑːmz ]
მკლავი
blue
[ bluː ]
ლურჯი
measure
[ ˈmeʒər ]
საზომი, საწყავი, ზომა
serious
[ ˈsɪərɪəs ]
სერიოზული
separate
[ ˈsepərət ]
გაყოფილი, გაყრილი
speech
[ spiːtʃ ]
მეტყველება, სიტყვა, გამოსვლა
existence
[ ɪɡˈzɪstəns ]
არსებობა
actual
[ ˈækʧʊəl ]
ნამდვილი, რეალური, ხალასი
effort
[ ˈefət ]
ძალა, ძაბვა, დაძაბვა
require
[ rɪˈkwaɪər ]
მოთხოვნა, ბრძანება
teacher
[ ˈtiːtʃər ]
მასწავლებელი
nearly
[ ˈnɪəlɪ ]
თითქმის, დაახლოებით
marriage
[ ˈmærɪdʒ ]
ქორწინება
boy
[ bɔɪ ]
ბიჭი
drug
[ drʌɡ ]
წამალი, სამკურნალო პრეპარატი
game
[ ɡeɪm ]
თამაში
ready
[ ˈredɪ ]
მზად
successful
[ səkˈsesfəl ]
წარმატებული
relatively
[ ˈrelətɪvlɪ ]
შედარებით, შეფარდებით
whatever
[ wɒtˈevər ]
რომელიც არ, ყოველი
conflict
[ ˈkɒnflɪkt ]
კონფლიქტი, განხეთქილება, წინააღმდეგობა
contrast
[ ˈkɒntrɑːst ]
დაპირისპირება
collection
[ kəˈlekʃən ]
კოლექცია
saying
[ ˈseɪɪŋ ]
ამბობდა
brown
[ braʊn ]
ყავისფერი, მიხაკისფერი
stand
[ stænd ]
დგომა
remain
[ rɪˈmeɪn ]
ნარჩენი, რელიკვიები
floor
[ flɔːr ]
სართული, იატაკი
message
[ ˈmesɪdʒ ]
ცნობა, შეტყობინება
opportunity
[ ˌɒpəˈtjuːnətɪ ]
შემთხვევა, შესაძლებლობა
remains
[ rɪˈmeɪnz ]
რჩება
chief
[ tʃiːf ]
ლიდერი, ბელადი, მეთაური
stress
[ stres ]
წნევა, ზეგავლენა, ზემოქმედება
firm
[ fɜːm ]
მყარი, მაგარი, მდგრადი
September
[ sepˈtembər ]
სექტემბერი
explain
[ ɪkˈspleɪn ]
ახსნა, განმარტება
rise
[ raɪz ]
ადგომა, ასვლა, ამაღლება, აწევა
assessment
[ əˈses.mənt ]
განსაზღრა, დადგენა 
January
[ ˈʤænjʊərɪ ]
იანვარი
trust
[ trʌst ]
რწმენა,ნდობა,მინდობილობა
October
[ ɒkˈtəʊbər ]
ოქტომბერი
bit
[ bɪt ]
პატარა ნაჭერი, ნატეხი
stay
[ steɪ ]
დარჩენა
Africa
[ ˈæf.rɪ.kə ]
აფრიკა
desire
[ dɪˈzaɪər ]
დიდი სურვილი, გატაცება
heat
[ hiːt ]
სითბო, სიცხე, პაპანაქება
scientific
[ ˌsaɪənˈtɪfɪk ]
მეცნიერული
description
[ dɪˈskrɪpʃən ]
აღწერა, გამოსახვა, გამოხატვა
user
[ ˈjuːzər ]
მომხმარებელი
definition
[ ˌdefɪˈnɪʃən ]
გამოვლენა, ამოცნობა
clinical
[ ˈklɪnɪkəl ]
კლინიკური, საკლინიკო
employment
[ ɪmˈplɔɪmənt ]
სამსახური, სამუშაო, საქმე, საქმიანობა
multiple
[ ˈmʌltɪpl ]
შემადგენელი, რთული
mental
[ ˈmentəl ]
ონებრივი, აზრთა, გულში ნაქონი
Japanese
[ ˌdʒæp.ənˈiːz ]
იაპონელი
argument
[ ˈɑːɡjəmənt ]
კამათი, პაექრობა, დავა
ago
[ əˈɡəʊ ]
წინათ,  წინ
essential
[ ɪˈsenʃəl ]
განუყრელობა, აუცილებლობა, რაობა
cent
[ sent ]
ცენტი
goods
[ ɡʊdz ]
საქონელი
December
[ dɪˈsembər ]
დეკემბერი
tree
[ triː ]
ხე
opinion
[ əˈpɪnjən ]
აზრი
capacity
[ kəˈpæsətɪ ]
ტევადობა, მოცულობა
sort
[ sɔːt ]
სახეობა, სახე, გვარი, კლასი
eight
[ eɪt ]
რვა
round
[ raʊnd ]
წრიული ბრუნვა, რიგი
brother
[ ˈbrʌðər ]
ძმა
procedure
[ prəʊˈsiːdʒər ]
პროცედურა, წესრიგი, საქმის წარმოება
mark
[ mɑːk ]
ნიშანი, დაღი, ბრენდი
output
[ ˈaʊtpʊt ]
პროდუქცია, ნაწარმი, გამოშვება, გამოცემა
avoid
[ əˈvɔɪd ]
არიდება, თავიდან აცილება
August
[ ˈɔːɡəst ]
აგვისტო
constant
[ ˈkɒnstənt ]
მუდმივი, უცვლელი
upper
[ ˈʌpər ]
ზედა
balance
[ ˈbæləns ]
ბალანსი, წონასწორობა, გაწონასწორება 
none
[ nʌn ]
არავინ, არაფერი
prior
[ praɪər ]
ადრინდელი, წინასწარი
Germany
[ ˈdʒɜː.mə.nɪ ]
გერმანია
maybe
[ ˈmeɪbɪ ]
შესაძლებელია
brain
[ breɪn ]
ტვინი
otherwise
[ ˈʌðəwaɪz ]
სხვანაირად, სხვაგვარად, სხვარიგად
Cambridge
[ ˈkeɪm.brɪdʒ ]
კემბრიჯი
check
[ tʃek ]
კონტროლი, შემოწმება
cover
[ ˈkʌvər ]
სახვევი, გარეკანი, საფარი
summer
[ ˈsʌmər ]
ზაფხული
anyone
[ ˈenɪwʌn ]
ვინმე, ყოველი, ყველა
fully
[ ˈfʊlɪ ]
სავსებით, სრულიად
island
[ ˈaɪlənd ]
კუნძული
race
[ reɪs ]
რასა, ჯიში, ხალხი
master
[ ˈmɑːstər ]
მეპატრონე, მესაკუთრე
unless
[ ənˈles ]
თუ არ
contract
[ ˈkɒntrækt ]
ხელშეკრულება, შეთანხმება
title
[ ˈtaɪtl ]
დასახელება, ტიტული, წოდება
client
[ klaɪənt ]
კლიენტი, მყიდველი, მუშტარი
choose
[ tʃuːz ]
ამორჩევა, უპირატესობის მინიჭება
southern
[ ˈsʌð.ən ]
სამხრეთის, სამხრეთული
division
[ dɪˈvɪʒən ]
გაყოფა, დაყოფა, განაწილება
alternative
[ ɔːlˈtɜːnətɪv ]
ალტერნატივა, არჩევანი
bill
[ bɪl ]
სარჩელი, სასარჩელო განცხადება
majority
[ məˈdʒɒrətɪ ]
უმრავლესობა, უმეტესობა
tradition
[ trəˈdɪʃən ]
ტრადიცია
skin
[ skɪn ]
კანი
urban
[ ˈɜːbən ]
ქალაქის, საქალაქო
philosophy
[ fɪˈlɒsəfɪ ]
ფილოსოფია
transfer
[ trænsˈfɜːr ]
გადატანა, გადაცემა,
completely
[ kəmˈpliːtli ]
სრულიად, სულ, მთლიანად
perspective
[ pəˈspektɪv ]
პერსპექტიული
external
[ ɪkˈstɜːnəl ]
საგარეო, გარეგანი, გარეგნული
hall
[ hɔːl ]
დარბაზი, საერთო სასადილო
standing
[ ˈstændɪŋ ]
მდგომარეობა, ხანგრძლივობა
month
[ mʌnθ ]
თვე
Jewish
[ ˈdʒuːɪʃ ]
ებრაული, ებრაელი
responsibility
[ rɪˌspɒnsəˈbɪlətɪ ]
პასუხისმგებლობა
charge
[ tʃɑːdʒ ]
დაბრალება, დაწამება
serve
[ sɜːv ]
მსახურება, მომსახურება
equipment
[ ɪˈkwɪpmənt ]
აღჭურვილობა, მოწყობილობა,ტექნიკა
yourself
[ jɔːˈself ]
შენთვითონ
domestic
[ dəˈmestɪk ]
საშინაო, ოჯახური,შიდა
hospital
[ ˈhɒspɪtəl ]
სავადმყოფო
concern
[ kənˈsɜːn ]
საქმე, ურთიერთობა, დამოკიდებულება
district
[ ˈdɪstrɪkt ]
რაიონი, უბანი, ოლქი
progress
[ ˈprəʊɡres ]
პროგრესი, წინსვლა, ზრდა
gas
[ ɡæs ]
გაზი, აირი, საწვავი ნარევი
institute
[ ˈɪnstɪtjuːt ]
ინსტიტუტი
November
[ nəʊˈvembər ]
ნოემბერი
frequently
[ ˈfriːkwəntli ]
ხშირად, ჩვეულებრივ
therapy
[ ˈθerəpɪ ]
მკურნალობა
element
[ ˈelɪmənt ]
ელემენტი, შემადგენელი ნაწილი 
connection
[ kəˈnekʃən ]
კავშირი, ნათესაობა, თვისება
software
[ ˈsɒftweər ]
პროგრამული უზრუნველყოფა
labour
[ ˈleɪbər ]
შრომა
apply
[ əˈplaɪ ]
გამოყენება, მოხმარება, ხმარება
sign
[ saɪn ]
ნიშანი, აღნიშვნა|ნიშნის დასმა
benefit
[ ˈbenɪfɪt ]
სარგებლობა, კეთილდღეობა
annual
[ ˈænjʊəl ]
წლიური, ყოველწლიური
notice
[ ˈnəʊtɪs ]
შეტყობინება, ცნობება, ცნობა
enter
[ ˈentər ]
შემოსავლა, შესვლა, შეღწევა
path
[ pɑːθ ]
ბილიკი, საცალფეხო გზა
location
[ ləʊˈkeɪʃən ]
ადგილმდებარეობა, მოთავსება, დასახლება
index
[ ˈɪndeks ]
ინდექსი, მაჩვენებელი, კოეფიციენტი 
reach
[ riːtʃ ]
მიღწევა, მისაწვდომობა
responsible
[ rɪˈspɒnsəbl ]
პასუხიმგებელი, მოპასუხე
village
[ ˈvɪlɪdʒ ]
სოფელი
park
[ pɑːk ]
პარკი
technical
[ ˈteknɪkəl ]
სპეციალური ტექნიკურ-იურიდიული
drive
[ draɪv ]
ტარება
conference
[ ˈkɒnfərəns ]
კონფერენცია
powerful
[ ˈpaʊəfəl ]
ღონიერი, მძლავრი, ძლიერი
county
[ ˈkaʊntɪ ]
ქვეყანა, მხარე
doubt
[ daʊt ]
ეჭვი, გუმანი, იჭვნეულობა
wish
[ wɪʃ ]
სურვილი
daughter
[ ˈdɔːtər ]
ქალიშვილი, ასული
resistance
[ rɪˈzɪstəns ]
წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობის გაწევა
credit
[ ˈkredɪt ]
კრედიტი, რწმენა, ნდობა
suggest
[ səˈdʒest ]
წინადადების შეტანა, შეთავაზება
version
[ ˈvɜːʃən ]
ვერსია, ვარიანტი, სახესხვაობა
shape
[ ʃeɪp ]
ფორმა, მოხაზულობა, ნაკვეთი
formation
[ fɔːˈmeɪʃən ]
შექმნა, წარმოქმნა, ფორმირება
heavy
[ ˈhevɪ ]
მძიმე
receive
[ rɪˈsiːv ]
მიღება
commercial
[ kəˈmɜːʃəl ]
სავაჭრო, კომერციული
soviet
[ ˈsəʊ.vɪ.ət ]
საბჭო
lay
[ leɪ ]
დაწყობა, დალაგება, დაფარვა
pass
[ pɑːs ]
გასასვლელი, გასავლელი, ხეობა
double
[ ˈdʌbl ]
ორმაგი
evaluation
[ ɪvæljʊˈeɪʃn ]
დაფასება, შეფასება
visit
[ ˈvɪzɪt ]
ვიზიტი, სტუმრობა
Oxford
[ ˈɒks.fəd ]
ოქსფორდი
soil
[ sɔɪl ]
მიწა,ქვეყანა, დასვრა
frequency
[ ˈfriːkwənsi ]
სიხშირე
soul
[ səʊl ]
სული და გული, ადამიანი
ancient
[ ˈeɪnʃənt ]
ძველი ხალხები, ანტიკური მწერლები
violence
[ ˈvaɪələns ]
ძალდატანება, ძალმომრეობა, ძალადობა
chance
[ tʃɑːns ]
შემთხვევა
sector
[ ˈsektər ]
სექტორი, უბანი
educational
[ edjuːˈkeɪʃənl ]
საგანმანათლებლო, სასწავლო
van
[ væn ]
ფურგონი, ფურა,ვაგონი
regional
[ ˈriːdʒənəl ]
ოლქის, საოლქო, რაიონის
proper
[ ˈprɒpər ]
ჩვეული, დამახასიათებელი, შესაფერი
married
[ ˈmærɪd ]
დაოჯახებული, დაქორწინებული
rich
[ rɪtʃ ]
მდიდარი
trial
[ traɪəl ]
გამოცდა, შემოწმება, გამოცდილება
gender
[ ˈdʒendər ]
სქესი
reaction
[ rɪˈækʃən ]
რეაქცია, უკუმოქმედება
goal
[ ɡəʊl ]
მიზანი, ამოცანა
variable
[ ˈveərɪəbl ]
მერყევი, არამგრადი, ცვალებადი
hot
[ hɒt ]
ცხელი
merely
[ ˈmɪəlɪ ]
მარტივად, უბრალოდ, მხოლოდ
interpretation
[ ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən ]
ინტერპრეტაცია, ახსნა
gold
[ ɡəʊld ]
ოქრო
attack
[ əˈtæk ]
შეტევა, დაზიანება, განადგურება
correct
[ kəˈrekt ]
გასწორება, შესწორება 
cancer
[ ˈkænsər ]
კიბო
glass
[ ɡlɑːs ]
ჭიქა, მინა
interesting
[ ˈɪntrəstɪŋ ]
საინტერესო
mouth
[ maʊθ ]
პირი
hence
[ hens ]
აქედან, ამ დროიდან, მასასადამე
vision
[ ˈvɪʒən ]
მხედველობა, განჭვრეტა, გამჭვრეტელობა
regard
[ rɪˈɡɑːd ]
შეხედვა, გამოხედვა, ყურადღება
beautiful
[ ˈbjuːtɪfəl ]
ლამაზი
speed
[ spiːd ]
სიჩქარე, სისწრაფე
piece
[ piːs ]
ნაჭერი, ნატეხი, ნაკვეთი
animal
[ ˈænɪməl ]
ცხოველი
practical
[ ˈpræktɪkəl ]
პრაქტიკული, პრაქტიკის, სასარგებლო
error
[ ˈerər ]
შეცდომა, ცთომილება
generation
[ ˌdʒenəˈreɪʃən ]
თაობა
identify
[ aɪˈdentɪfaɪ ]
იდენტიფიცირება
exist
[ ɪɡˈzɪst ]
ყოფნა, არსებობა, ცხოვრება
survey
[ ˈsɜːveɪ ]
დათვალიერება, მიმოხილვა, გასინჯვა
overall
[ ˈəʊvərɔːl ]
სრული,საერთი, საყოველთაო
motion
[ ˈməʊʃən ]
მოძრაობა, სხეულის მოძრაობა
agency
[ ˈeɪdʒənsɪ ]
სააგენტო, ორგანო,ორგანიზაცია
minister
[ ˈmɪnɪstər ]
მინისტრი
relevant
[ ˈreləvənt ]
მართებული, დროული, შესაბამისი
birth
[ bɜːθ ]
მშობიარობა, დაბადება
document
[ ˈdɒkjəmənt ]
საბუთი, დოკუმენტი
official
[ əˈfɪʃəl ]
მოხელე, ჩინოვნიკი, თანამდებობის პირი
selection
[ sɪˈlekʃən ]
შერჩევა, გადარჩევა, გამორჩევა, ნაკრები
describe
[ dɪˈskraɪb ]
აღწერა
Canada
[ ˈkæn.ə.də ]
კანადა
safety
[ ˈseɪftɪ ]
უშიშროება, უსაფრთხოება, უვნებლობა
fish
[ fɪʃ ]
თევზი
recently
[ ˈriːsəntli ]
ახლახან, ამის წინათ
joint
[ dʒɔɪnt ]
აერთიანებული, შეერთებული
acid
[ ˈæsɪd ]
მჟავა, მჟავე, მჟავური
possibility
[ ˌpɒsəˈbɪlətɪ ]
შესაძლებლობა, საშუალება
spiritual
[ ˈspɪrɪtjʊəl ]
სულიერი, აღფრთოვანებული
reduce
[ rɪˈdjuːs ]
შემცირება, მოკლება, დაკლება
February
[ ˈfebrʊərɪ ]
თებერვალი
stone
[ stəʊn ]
ქვა
prevent
[ prɪˈvent ]
არიდება, თავიდან აცილება
hill
[ hɪl ]
ბორცვი, გორა, გორაკი
northern
[ ˈnɔː.ðən ]
ჩრდილოეთის მცხოვრები
worth
[ wɜːθ ]
ფასი, ღირებულება, ფასეულობა
revolution
[ ˌrevəlˈuːʃən ]
რევოლუცია
happy
[ ˈhæpɪ ]
ბედნიერი
director
[ dɪˈrektər ]
დირექტორი, ხელმძღვანელი
select
[ sɪˈlekt ]
გამორჩევა, გადარჩევა, დახარისხება
whereas
[ weəˈræz ]
მაშინ, როდესაც
aware
[ əˈweər ]
შეგნებული, მცოდნე
scene
[ siːn ]
მოქმედების ადგილი, არენა
gain
[ ɡeɪn ]
მოგება,გაზრდა, ზრდა
evening
[ ˈiːvnɪŋ ]
საღამო
sleep
[ sliːp ]
ძილი
advantage
[ ədˈvɑːntɪdʒ ]
უპირატესობა, ხელსაყრელი პირობა
suddenly
[ ˈsʌdənlɪ ]
უეცრად, მოულოდნელად
accept
[ əkˈsept ]
მიღება
equation
[ ɪˈkweɪʒən ]
გასწორება, გათანაბრება
rose
[ rəʊz ]
ვარდი, ვარდის ბუჩქი
spring
[ sprɪŋ ]
გაზაფხული
native
[ ˈneɪtɪv ]
მოქალაქე, მკვიდრი,ადგილობრივი მცხოვრები
thousand
[ ˈθaʊzənd ]
ათასი
guide
[ ɡaɪd ]
გზის მაჩვენებელი, მეგზური, გიდი
exactly
[ ɪɡˈzæktlɪ ]
ზუსტად, სიზუსტით
background
[ ˈbækɡraʊnd ]
ფონი, უკანა პლანი, სარჩული
carry
[ ˈkærɪ ]
ტარება, ზიდვა, წაღება, წაყვანა
leadership
[ ˈliːdəʃɪp ]
ხელმძღვანელობა
represent
[ ˌreprɪˈzent ]
წარმოდგენა, გამოსახვა, წარმოსახვა
bottom
[ ˈbɒtəm ]
ფსკერი, ძირი
agreed
[ əˈɡriːd ]
შეთანხმებული, შეთანხმება
lady
[ ˈleɪdɪ ]
მანდილოსანი, გათხოვილი ქალი
machine
[ məˈʃiːn ]
მანქანა, ხელსაწყო, მექანიზმი
formal
[ ˈfɔːməl ]
ფორმალური, ოფიციალური
reform
[ rɪˈfɔːm ]
რეფორმა, გარდაქმნა,გაუმჯობესება
break
[ breɪk ]
შესვენება, გატეხვა
fast
[ fɑːst ]
სწარფი, ჩქარი
contemporary
[ kənˈtempərərɪ ]
თანამედროვე, ტოლი
walk
[ wɔːk ]
სიარული, გასეირნება
insurance
[ ɪnˈʃʊərəns ]
დაზღვევა
maintain
[ meɪnˈteɪn ]
ხელის მოკიდება, ხელის წაშველება
agent
[ ˈeɪdʒənt ]
აგენტი
creation
[ krɪˈeɪʃən ]
შექმნა, შემონაქმედი, ნაწარმოები
protein
[ ˈprəʊtiːn ]
პროტეინი, ცილა
career
[ kəˈrɪər ]
კარიერა
moreover
[ mɔːrˈəʊvər ]
გარდა ამისა, უფრო მეტიც
eventually
[ ɪˈvenʧəlɪ ]
ბოლოს დაბოლოს, საბოლოოდ
speaking
[ ˈspiː.kɪŋ ]
საუბარი, ლაპარაკი
Britain
[ ˈbrɪt.ən ]
ბრიტანეთი
sufficient
[ səˈfɪʃənt ]
საკმარისი რაოდენობა
square
[ skweər ]
კვადრატი, მართკუთხედი, მოედანი
phone
[ fəʊn ]
ტელეფონი
forest
[ ˈfɒrɪst ]
ტყე
target
[ ˈtɑːɡɪt ]
მიზანი, სამიზნე, ნიშანი
baby
[ ˈbeɪbɪ ]
ბავშვი
net
[ net ]
ქსელი, ბადე, ბადისებრი სტრუქტურა
foot
[ fʊt ]
maximum
[ ˈmæksɪməm ]
მაქსიმუმი
battle
[ ˈbætl ]
ბრძოლა
judge
[ dʒʌdʒ ]
მოსამართლე, მსაჯი
fair
[ feər ]
პატიოსანი, სამართლიანი
signal
[ ˈsɪɡnəl ]
სიგნალი, ნიშანი
aid
[ eɪd ]
დახმარება, შველა, დამხმარე
ratio
[ ˈreɪʃɪəʊ ]
ფარდობა, შეფარდება
bar
[ bɑːr ]
ფირფითა, შტანგა, ლატანი
comparison
[ kəmˈpærɪsən ]
შედარება
chemical
[ ˈkemɪkəl ]
ქიმიური ნივთიერება, ქიმიკატი
eastern
[ ˈiː.stən ]
აღმოსავლეთის მცხოვრები, მკვიდრი
arm
[ ɑːm ]
მკლავი
impossible
[ ɪmˈpɒsəbl ]
შეუძლებელი
academic
[ ˌækəˈdemɪk ]
სწავლული, წმინდა თეორიული არგუმენტები
edge
[ edʒ ]
ნაპირი, კიდე, ზღვარი 
wind
[ wɪnd ]
ქარი
regarding
[ rɪˈɡɑːdɪŋ ]
შედარებით, შეფარდებით
duty
[ ˈdjuːtɪ ]
მოვალეობა, ვალი, ბაჟი, გადასახადი
mode
[ məʊd ]
მეთოდი, საშუალება 
input
[ ˈɪnpʊt ]
შენატანი, შეწირულობა, შენაწირი
concentration
[ ˌkɒnsənˈtreɪʃən ]
კონცენტრაცია 
miss
[ mɪs ]
აცდენა, დაცილება, არყოფნა,
interaction
[ ˌɪntərˈækʃən ]
ურთიერთქმედება, ურთიერთკავშირი
conclusion
[ kənˈkluːʒən ]
დასკვნა
television
[ ˈtelɪvɪʒən ]
ტელევიზია
doctor
[ ˈdɒktər ]
ექიმი
save
[ seɪv ]
გადარჩენა, ქმედების შენახვა
click
[ klɪk ]
ტკაცუნი (საკეტისა)
rural
[ ˈrʊərəl ]
სოფლის, სასოფლო
please
[ pliːz ]
გთხოვ, გეთაყვა
build
[ bɪld ]
აშენება, აგება
officer
[ ˈɒfɪsər ]
ოფიცერი
typical
[ ˈtɪpɪkəl ]
ტიპობრივი, დამახასიათებელი
rock
[ rɒk ]
ფრიალო კლდე, კლდე
regular
[ ˈreɡjələr ]
რეგულარული, მუდმივი, სისტემური
corporation
[ ˌkɔːpərˈeɪʃən ]
კორპორაცია
crime
[ kraɪm ]
დანაშაული
perfect
[ ˈpɜːfɪkt ]
სრულყოფილი, უნაკლო,დასრულებული
layer
[ leɪər ]
ფენა, შრე
leader
[ ˈliːdər ]
ხელმძღვანელი
spread
[ spred ]
გავრცელება, მოდება, მოფენა
thirty
[ ˈθɜːtɪ ]
ოცდაათი
onto
[ ˈɒntuː ]
გადატანა
component
[ kəmˈpəʊnənt ]
კომპონენტი, შემადგენელი ნაწილი
democratic
[ ˌdeməˈkrætɪk ]
დემოკრატიული
affect
[ əˈfekt ]
აფექტი, ემოციური რეაქცია 
medium
[ ˈmiːdiəm ]
საშუალო, შუალედური, ზომიერი
belief
[ bɪˈliːf ]
რწმენა, ნდობა
fit
[ fɪt ]
მორგება, მიმაგრება 
defense
[ dɪˈfens ]
დაცვა, თავდაცვა,, დაცვა ( სასამართლოზე)
wood
[ wʊd ]
ტყე, ხე, მერქანი, შეშა
technique
[ tekˈniːk ]
ტექნიკა 
novel
[ ˈnɒvəl ]
ნოველა, ახალი კანონი
foundation
[ faʊnˈdeɪʃən ]
საძირკველი, საფუძველი, ფუძე, ფონდი
sequence
[ ˈsiːkwəns ]
მიმდევრობა, თანმიმდევრობა
medicine
[ ˈmedɪsən ]
წამალი
conduct
[ ˈkɒndʌkt ]
მოქცევა, მიმოქცევა, ყოფაქცევა
dependent
[ dɪˈpendənt ]
დაქვემდებარებული, ხელქვეითი, დამოკიდებული
principal
[ ˈprɪnsəpəl ]
პრინციპალი, რწმუნებული
slowly
[ ˈsləʊlɪ ]
ნელა
centre
[ ˈsentər ]
ცენტრი
crisis
[ ˈkraɪsɪs ]
კრიზისი,კრიტიკული
holy
[ ˈhəʊlɪ ]
წმინდა
block
[ blɒk ]
ბლოკი, საცობი, დაბრკოლება
competition
[ ˌkɒmpəˈtɪʃən ]
შეჯიბრი
mail
[ meɪl ]
კორესპონდენცია, ფოსტა
secondary
[ ˈsekəndərɪ ]
მეორადი, მეორეული, ხელმეორე
cash
[ kæʃ ]
ნაღდი ფული
indicate
[ ˈɪndɪkeɪt ]
ჩვენება, აღნიშვნა, დამოწმება
concerning
[ kənˈsɜːnɪŋ ]
შესახებ, შედარებით, მხრივ
couple
[ ˈkʌpl ]
წყვილი
obtain
[ əbˈteɪn ]
მიღება, მოპოვება, მოქმედება
send
[ send ]
გაგზავნა
sister
[ ˈsɪstər ]
და
psychology
[ saɪˈkɒlədʒɪ ]
ფსიქოლოგია
expect
[ ɪkˈspekt ]
ლოდინი, მოლოდინი, ცდა
station
[ ˈsteɪʃən ]
სადგური
store
[ stɔːr ]
მარაგი, სიუხვე, ბარაქა, დოვლათი
lake
[ leɪk ]
ტბა 
visual
[ ˈvɪzjʊəl ]
მხედველობის, მხედველობითი, ოპტიკური
absence
[ ˈæbsəns ]
არ ყოფნა, არდასწრება
ensure
[ ɪnˈʃɔːr ]
უზრუნველყოფა, გარანტიის მიცემა
literary
[ ˈlɪtərərɪ ]
ლიტერატურული, სალიტერატურო
secretary
[ ˈsekrətərɪ ]
მდივანი,მინისტრი
challenge
[ ˈtʃælɪndʒ ]
შეძახება, შეძახილი, გამოწვევა
constitution
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃən ]
სტრუქტურა, შემადგენლობა, კონსტიტუცია
considerable
[ kənˈsɪdərəbl ]
მნიშვნელოვანი, დიდი
royal
[ ˈrɔɪəl ]
მეფის, სამეფო, ბრიტანეთის
feature
[ ˈfiːtʃər ]
სახასიათო ნიშანი, ნიშანი, თვისება
fundamental
[ ˌfʌndəˈmentəl ]
პრინციპი, საფუძველი, ძირითადი წესი
appearance
[ əˈpɪərəns ]
გარეგნობა, გარეგანი სახე
audience
[ ˈɔːdɪəns ]
აუდიტორია, ხალხი, საზოგადოება
nevertheless
[ ˌnevəðəˈles ]
მიუხედავად ამისა, მაგრამ
somewhat
[ ˈsʌmwɒt ]
რამდენიმე ნაწილი
buy
[ baɪ ]
ყიდვა
winter
[ ˈwɪntər ]
ზამთარი
representation
[ ˌreprɪzenˈteɪʃən ]
გამოსახვა, გამოხატვა, გამოსახულება
psychological
[ ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl ]
ფსიქოლოგიური
affected
[ əˈfektɪd ]
დაზარალებული
dry
[ draɪ ]
მშრალი, გამშრალი, მოწყენილი
damage
[ ˈdæmɪdʒ ]
ზიანი, ვნება, ზარალი
interview
[ ˈɪntəvjuː ]
ინტერვიუ
achieve
[ əˈtʃiːv ]
მიღწევა
detail
[ ˈdiːteɪl ]
წვრილმანი, დეტალი, კერძო რამ
obvious
[ ˈɒbvɪəs ]
აშკარა, ცხადი, ნათელი
watch
[ wɒtʃ ]
ყურება, თვალთვალი
display
[ dɪˈspleɪ ]
ჩვენება, დანახვება, გამოფენა
objective
[ əbˈdʒektɪv ]
მიზანი, მისწრაფება, ლტოლვა
manager
[ ˈmænɪdʒər ]
მართვა, ხელმძღვანელობა
unique
[ juːˈniːk ]
უნიკალური, ერთადერთი
establish
[ ɪˈstæblɪʃ ]
დაარსება, დაფუძნება, დამყარება
professor
[ prəˈfesər ]
პროფესორი
reduction
[ rɪˈdʌkʃən ]
დაკლება, მოკლება, შემცირება 
adult
[ ˈædʌlt ]
მოზრდილი, მოწიფული
entirely
[ ɪnˈtaɪəlɪ ]
სავსებით, მთლიანად, მთლად
assume
[ əˈsjuːm ]
დაშვება, ვარაუდი
straight
[ streɪt ]
პირდაპირი, პატიოსანი, გულწრფელი
iron
[ aɪən ]
რკინა, შავი ლითონი
Roman
[ ˈrəʊmən ]
რომაელი, კათოლიკე, ნათელი შრიფტი
reader
[ ˈriːdər ]
მკითხველი, კითხვის მოყვარული
ship
[ ʃɪp ]
გემი
largely
[ ˈlɑːdʒlɪ ]
ფართოდ, დიდი მასშტაბით
travel
[ ˈtrævəl ]
მოგზაურობა
mission
[ ˈmɪʃən ]
მისია
previously
[ ˈpriː.vi.əs.li ]
წინასწარ, წინდაწინ
cycle
[ ˈsaɪkl ]
ციკლი, სრული წრე, პერიოდი
Mexico
[ ˈmek.sɪ.kəʊ ]
მექსიკა
Israel
[ ˈɪz.reɪl ]
ისრაელი
fourth
[ fɔːθ ]
მეოთხე
combination
[ ˌkɒmbɪˈneɪʃən ]
შეხამება, შეთავსება, კომბინაცია
radio
[ ˈreɪdɪəʊ ]
რადიო
improve
[ ɪmˈpruːv ]
გაუმჯობესება, სრულყოფა
Russian
[ ˈrʌʃ.ən ]
რუსი, რუსული ენა
museum
[ mjuːˈziːəm ]
მუზეუმი
origin
[ ˈɒrɪdʒɪn ]
დასაწყისი, წყარო
framework
[ ˈfreɪmwɜːk ]
ჩარჩო, ბუდე, კორპუსი, სტრუქტურა
advanced
[ ədˈvɑːnst ]
განვითარებული,, პროგრესიული
emotional
[ ɪˈməʊʃənəl ]
ამაღელვებლი, გულში ჩამწვდომი
judgment
[ ˈdʒʌdʒmənt ]
განაჩენი, მსჯავრი, სასამართლოს გადაწყვეტილება
release
[ rɪˈliːs ]
განთავისუფლება
corporate
[ ˈkɔːpərət ]
კორპორაციის, კორპორაციული, საერთო
assistance
[ əˈsɪstəns ]
დახმარება, შველა
consciousness
[ ˈkɒnʃəsnəs ]
შეგნება, ცნობიერება
wait
[ weɪt ]
ცდა, ლოდინი
minimum
[ ˈmɪnɪməm ]
მინიმუმი
broad
[ brɔːd ]
განიერი, ფართო, ვრცელი
discuss
[ dɪˈskʌs ]
განხილვა, გარჩევა, პაექრობა
perform
[ pəˈfɔːm ]
შესრულება, ასრულება
contain
[ kənˈteɪn ]
შეცვა, დატევა, შეკავება
horse
[ hɔːs ]
ცხენი
option
[ ˈɒpʃən ]
არჩევა, არჩევის უფლება
core
[ kɔːr ]
გული, შიგნეულობა, შიგნეული
sitting
[ ˈsɪtɪŋ ]
იჯდა
recognition
[ ˌrekəɡˈnɪʃən ]
გამოცნობა, ცნობა, შეცნობა
safe
[ seɪf ]
უსაფრთხო
primarily
[ praɪˈmerəlɪ ]
პირველად, თავდაპირველად
youth
[ juːθ ]
ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე, სიჭაბუკე
resource
[ rɪˈzɔːs ]
სახსრები, თანხა, საშუალებები, წესი
bear
[ beər ]
ტარება, გადატანა,წარმოება
seek
[ siːk ]
ძებნა, ძიება, მოძებნა, ცდა
typically
[ ˈtɪpɪkəlɪ ]
ტიპიურად
protect
[ prəˈtekt ]
დაცვა, მფარველობა
brief
[ briːf ]
კრებული, რეზიუმე, დასკვნა
resolution
[ ˌrezəlˈuːʃən ]
გადაწყვეტილება, რეზოლუცია
eat
[ iːt ]
ჭამა
summary
[ ˈsʌmərɪ ]
დასკვნები, რეზუმე, მოკლე გადმოცემა
fight
[ faɪt ]
ბრძოლა, შებრძოლება, ჭიდაობა, ჩხუბი
numerous
[ ˈnjuːmərəs ]
მრავალრიცხოვანი, დიდძალი
entry
[ ˈentrɪ ]
შესავალი, შესასვლელი, შესვლა
forth
[ fɔːθ ]
წინ, ამიერიდან, ამას იქით
participation
[ pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən ]
მონაწილეობა, თანამონაწილეობა
slightly
[ ˈslaɪtlɪ ]
ოდნავ, უმნიშვნელოდ
limit
[ ˈlɪmɪt ]
საზღვარი, ზღვარი, შეზღუდვა 
tend
[ tend ]
მიდრეკილება, ხელის შეწყობა
soft
[ sɒft ]
რბილი, მშვიდი
false
[ fɔːls ]
ცრუ, არასწორი, არაჭეშმარიტი
secret
[ ˈsiːkrət ]
საიდუმლო, საიდუმლოება
severe
[ sɪˈvɪər ]
მკაცრი, სასტიკი
emphasis
[ ˈemfəsɪs ]
აქცენტი, ხაზის გასმა
examination
[ ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən ]
განხილვა, გასინჯვა, შემოწმება
nuclear
[ ˈnjuːklɪər ]
ბირთვული, ატომის, ატომური
frame
[ freɪm ]
ჩარჩო, აგებულება, აღნაგობა,
passage
[ ˈpæsɪdʒ ]
გასავლელი, გასავალი
intelligence
[ ɪnˈtelɪdʒəns ]
ჭკუა, ინტელექტი, გონებრივი შესაძლებლობები 
intellectual
[ ɪntɪˈlektjʊəl ]
მოაზროვნე, გონიერი ადამიანი
via
[ vaɪə ]
გავლით, -ით
happen
[ ˈhæpən ]
მოხდენა, შემთხვევა, მოხდომა
server
[ ˈsɜːvər ]
სერვერი
nine
[ naɪn ]
ცხრა
bound
[ baʊnd ]
შეკრული, შეკვრა
wave
[ weɪv ]
ტალღა, ზვირთი, ტალღოვანება
map
[ mæp ]
რუკა
transport
[ ˈtrænspɔːt ]
ტრანსპორტი
garden
[ ˈɡɑːdən ]
ბაღი
edition
[ ɪˈdɪʃən ]
გამოცემა, გამოშვება, გამოქვეყნება
familiar
[ fəˈmɪlɪər ]
ახლობელი, მახლობელი, ახლო
campaign
[ kæmˈpeɪn ]
ლაშქრობის დაწყება
apart
[ əˈpɑːt ]
გვერდზე, ცალკე
shift
[ ʃɪft ]
გადადგმა, გადალაგება, გადასმა
agricultural
[ ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ]
სოფლის მეურნეობის, სასოფლო სამეურნეო
shot
[ ʃɒt ]
გასროლა, სროლა, სროლის ხმა
notion
[ ˈnəʊʃən ]
ცნება, წარმოდგენა, შეხედულბა
express
[ ɪkˈspres ]
გამოხატვა,პირდაპირ დადგენა
increasingly
[ ɪnˈkriːsɪŋli ]
უფრო მეტად და მეტად
struggle
[ ˈstrʌɡl ]
ბრძოლა
copy
[ ˈkɒpɪ ]
ასლი, ასლის გადაღება
opposite
[ ˈɒpəzɪt ]
წინააღმდეგობა, დაპირისპირებულობა
metal
[ ˈmetəl ]
ლითონი
Greek
[ ɡriːk ]
ბერძენი, ბერძნული ენა
draw
[ drɔː ]
ხატვა
criminal
[ ˈkrɪmɪnəl ]
კრიმინალური
welfare
[ ˈwelfeər ]
კეთილდღეობა
Spanish
[ ˈspæn.ɪʃ ]
ესპანელები, ესპანური ენა
wild
[ waɪld ]
ქარი
immediate
[ ɪˈmiːdiət ]
უშუალო, პირდაპირი 
column
[ ˈkɒləm ]
სვეტი, მწკრივი, მწყობრი
bone
[ bəʊn ]
ძვალი
experimental
[ ɪkˌsperɪˈmentəl ]
ექპერიმენტული, ექსპერიმენტის
suppose
[ səˈpəʊz ]
დათვლა,დაშვება, განზრახვა, ვარაუდი
solid
[ ˈsɒlɪd ]
მაგარი მყარი,დამაჯერებელი, დამარწმუნებელი
link
[ lɪŋk ]
trouble
[ ˈtrʌbl ]
შეწუხება, მოუსვენრობა, მღელვარება
significance
[ sɪɡˈnɪfɪkəns ]
მნიშვნელობა, აზრი
apparently
[ əˈpærəntlɪ ]
აშკარად, ცხადად, თვალნათლივ
fresh
[ freʃ ]
ნედლი, ახალი, უმარილო
slow
[ sləʊ ]
ნელი, ზლაზნია, ზოზინა
enemy
[ ˈenəmɪ ]
მტერი
tissue
[ ˈtɪʃuː ]
ქსოვილი
evil
[ ˈiːvəl ]
ბოროტება, სიბოროტე, სიავე, უბედურება,
approximately
[ əˈprɒksɪmətlɪ ]
დაახლოვებით, თითქმის
drawing
[ ˈdrɔːɪŋ ]
ხატვა, ხაზვა
inner
[ ˈɪnər ]
შინაგანი, შიდა, შიგა, შინა
transition
[ trænˈzɪʃən ]
გადასვლა, გადაადგილება
dog
[ dɒɡ ]
ძაღლი
evolution
[ ˌiːvəˈluːʃən ]
განვითარება, ევოლუცია
closely
[ ˈkləʊslɪ ]
ახლო, ახლოს, ვიწროდ, მჭიდროდ
narrative
[ ˈnærətɪv ]
მოთხრობა
screen
[ skriːn ]
ეკრანი
subsequent
[ ˈsʌbsɪkwənt ]
მომდევნო, შემდგომი
request
[ rɪˈkwest ]
თხოვნა, სათხოვარი, გაცხადება, შეკითხვა
extremely
[ ɪkˈstriːmli ]
უკიდურესად, მეტად, მეტისმეტად
attitude
[ ˈætɪtjuːd ]
პოზიცია, ურთიერთობა
ethnic
[ ˈeθnɪk ]
ეთნიკური მედია (ტელეარხები)
divine
[ dɪˈvaɪn ]
სასულიერო პირი, ღვთისმეტყველი
reasonable
[ ˈriːzənəbl ]
კეთილგონიერი, ზომიერი
camp
[ kæmp ]
ბანაკი
knowing
[ ˈnəʊɪŋ ]
იცის, ცოდნა
marked
[ mɑːkt ]
მონიშნული
kingdom
[ ˈkɪŋdəm ]
სამეფო
grow
[ ɡrəʊ ]
ზრდა, გაზრდა
customer
[ ˈkʌstəmər ]
კლიენტი, მყიდველი
significantly
[ sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.lɪ ]
მრავალმნიშვნელოვნად
pretty
[ ˈprɪtɪ ]
მშვენიერი, კოხტა
ideal
[ aɪˈdɪəl ]
იდეალი, სრულყოფილება
density
[ ˈdensɪtɪ ]
კომპაქტური, მჭიდრო, მკვრივი
sit
[ sɪt ]
ჯდომა
executive
[ ɪɡˈzekjətɪv ]
აღმასრულებელი ხელისუფლება
touch
[ tʌtʃ ]
შეხება
democracy
[ dɪˈmɒkrəsɪ ]
დემოკრატია
structural
[ ˈstrʌktʃərəl ]
სტრუქტურული, სტრუქტურის
similarly
[ ˈsɪmɪləlɪ ]
აგრეთვე, ამგვარად, ამის მსგავსად
database
[ ˈdeɪtəbeɪs ]
მონაცემთა ბაზა
aspect
[ ˈæspekt ]
სახე, ასპექტი, თვალსაზრისი
tool
[ tuːl ]
სამუშაო იარაღი, ხელსაწყო
employee
[ ɪmˈplɔɪiː ]
მოსამსახურე, დაქირავებული მუშაკი
dream
[ driːm ]
ოცნება, სიზმარი
parent
[ ˈpeərənt ]
მშობელი
equally
[ ˈiːkwəli ]
ერთნაირად, თანაბრად, ერთგვარად
estate
[ ɪˈsteɪt ]
მამული, ქონება, წოდება
hotel
[ həʊˈtel ]
სასტუმრო
hit
[ hɪt ]
დარტყმა, ჩარტყმა
captain
[ ˈkæptɪn ]
კაპიტანი
pointed
[ ˈpɔɪntɪd ]
აღნიშნა
ill
[ ɪl ]
ავადმყოფი, სნეული, დაავადებული
explanation
[ ˌekspləˈneɪʃən ]
ახსნა, ახსნა-განმარტება
mountain
[ ˈmaʊntɪn ]
მთა
engineering
[ ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ]
ტექნიკა. საინჟინრო ხელოვნება
usual
[ ˈjuːʒuəl ]
ჩვეულებრივი, ჩვეული
sight
[ saɪt ]
მხედველობა, თვალთახედვის არე
marketing
[ ˈmɑːkɪtɪŋ ]
ვაჭრობა, ვაჭრობის საგანი
hearing
[ ˈhɪərɪŋ ]
მოსმენა, ზეპირი გარჩევა
Asia
[ ˈeɪ.ʒə ]
აზია
consideration
[ kənˌsɪdərˈeɪʃən ]
განხილვა, გარჩევა, განსჯა, მსჯელობა
supreme
[ suːˈpriːm ]
უმაღლესი, უზენაესი, მთავარი
universal
[ ˌjuːnɪˈvɜːsəl ]
საერთო, საყოველთაო, საზოგადო
Latin
[ ˈlætɪn ]
ლათინური ენა
writer
[ ˈraɪtər ]
მწერალი
election
[ ɪˈlekʃən ]
არჩევნები
publication
[ ˌpʌblɪˈkeɪʃən ]
გამოქვეყნება,, გამოცემა, პუბლიკაცია
necessarily
[ nesəˈserəlɪ ]
აუცილებლად, უეჭველად, უთუოდ
pure
[ pjʊər ]
სუფთა, წმინდა, შეურეველი
famous
[ ˈfeɪməs ]
ცნობილი, გამოჩენილი
ordinary
[ ˈɔːdənərɪ ]
ჩვეულებრივი, ჩვეული, ნორალური
independence
[ ˌɪndɪˈpendəns ]
დამოუკიდებლობა
regulation
[ ˌreɡjəˈleɪʃən ]
რეგულირება, მოწესრიგება
chair
[ tʃeər ]
სკამი
parallel
[ ˈpærəlel ]
პარალელურად
thank
[ θæŋk ]
მადლობა
minute
[ ˈmɪnɪt ]
წუთი
difficulty
[ ˈdɪfɪkəltɪ ]
სირთულე
category
[ ˈkætəɡərɪ ]
კატეგორია, ხარისხი, თანრიგი, ჯგუფი
consistent
[ kənˈsɪstənt ]
შეთავსებადი, შესათავსებელი
hardly
[ ˈhɑːdlɪ ]
ძლივს, ოდნავ, ძლივსძლივობით
sentence
[ ˈsentəns ]
წინადადება
implementation
[ ˌɪmplɪmenˈteɪʃən ]
განხორციელება, ხორცის შესხმა, რეალიზაცია
permission
[ pəˈmɪʃən ]
ნების დართვა, ნების მიცემა
conversation
[ ˌkɒnvəˈseɪʃən ]
საუბარი, ბაასი
confidence
[ ˈkɒnfɪdəns ]
ნდობა
Catholic
[ ˈkæθəlɪk ]
კათოლიკური, მსოფლიო საეკლესიო
domain
[ dəʊˈmeɪn ]
მხარე, ტერიტორია
specifically
[ spəˈsɪfɪkəlɪ ]
განსაკუთრებული, სპეციალური
plus
[ plʌs ]
პლუსის, მიმატების ნიშანი
band
[ bænd ]
გადახვევა, ბანდაჟი
theoretical
[ θɪəˈretɪkəl ]
თეორიულად
valley
[ ˈvælɪ ]
ხეობა, ბარი
abuse
[ əˈbjuːs ]
ლანძღვა, გინება, ცუდი მოპყრობა
mainly
[ ˈmeɪnlɪ ]
უმთავრესად
device
[ dɪˈvaɪs ]
საშუალება, დანადგარი, აპარატი
personality
[ ˌpɜːsənˈælətɪ ]
პიროვნება, ინდივიდუალურობა
grand
[ ɡrænd ]
დიდებული, დიადი, გრანდიოზული
behaviour
[ bɪˈheɪvjər ]
მოქმედება
ourselves
[ ˌaʊəˈselvz ]
ჩვენ თვითონ
republic
[ rɪˈpʌblɪk ]
რესპუბლიკა
possibly
[ ˈpɒsəblɪ ]
შესაძლოა, შეძლებისამებრ
widely
[ ˈwaɪdlɪ ]
ფართოდ
electronic
[ ɪˌlekˈtrɒnɪk ]
ელექტრონის, ელექტრონული
farm
[ fɑːm ]
ფერმა
grant
[ ɡrɑːnt ]
საჩუქარი, ნაჩუქარი, ნაბოძბი
ice
[ aɪs ]
ყინული
agree
[ əˈɡriː ]
დათანხმება
poverty
[ ˈpɒvətɪ ]
სიღარიბე, სიღატაკე
respectively
[ rɪˈspektɪvlɪ ]
ბოდიში, ბოდიშის მოხდა, პატიება
warm
[ wɔːm ]
თბილი, გამთბარი, გაცხელებული
define
[ dɪˈfaɪn ]
განსაზღვრა, მოხაზვა
poetry
[ ˈpəʊɪtrɪ ]
პოეზია, ლექსები
debate
[ dɪˈbeɪt ]
დებატები, კამათი, პაექრობა
appeal
[ əˈpiːl ]
მოწოდება, თხოვნა, მიმართვა
debt
[ det ]
ვალი, დავალიანება
composition
[ ˌkɒmpəˈzɪʃən ]
კომპოზიცია
muscle
[ ˈmʌsl ]
კუნთი
plane
[ pleɪn ]
თვითმფრინავი
channel
[ ˈtʃænəl ]
არხი, გზა
mechanism
[ ˈmekənɪzəm ]
მექანიზმი, მოწყობილობა, სტრუქტურა
cognitive
[ ˈkɒɡnətɪv ]
შემეცნებითი
discourse
[ ˈdɪs.kɔːs ]
მსჯელობა, სიტყვა, ლექცია
gene
[ dʒiːn ]
გენი
corner
[ ˈkɔːnər ]
კუთხე
star
[ stɑːr ]
ვარსკვლავი
opposition
[ ˌɒpəˈzɪʃən ]
წინააღმდეგობა, წინაღობა, წინააღმდეგობის გაწევა
willing
[ ˈwɪlɪŋ ]
მზა, მიდრეკილი, მიდრეკილების მქონე
strange
[ streɪndʒ ]
უცნაური, არაჩვეულებრივი
fund
[ fʌnd ]
ფონდი, მარაგი, კაპიტალი, თანხა
song
[ sɒŋ ]
სიმღერა
recognize
[ ˈrekəɡnaɪz ]
შეცნობა
jack
[ dʒæk ]
ჯეკი
convention
[ kənˈvenʃən ]
კრება, ყრილობა
club
[ klʌb ]
კლუბი
apparent
[ əˈpærənt ]
ხილული, ცხადი, აშკარა, ნათელი
portion
[ ˈpɔːʃən ]
ნაწილი, წილი, პორცია, ულუფა
relief
[ rɪˈliːf ]
შემსუბუქება, დახმარება, შემწეობა
profit
[ ˈprɒfɪt ]
სარგებლობა, ხეირი, გამორჩენა
mine
[ maɪn ]
მაღარო, შახტი
გაკვეთილების გვერდი