0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
თქვენი ტესტის შედეგები 500 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვისთვის + თარგმანი და ტრანსკრიფცია.
გვერდითა მწვანე ზოლი ნიშნავს სწორ პასუხს, წითელი არასწორს და ნაცრისფერი ჯერ არ არის გავლილი. სიტყვები რომლებიც მონიშნულია წითელი ზოლით, დამატებულია კურსში სადაც შეგიძლიათ მათი შესწავლა!
500
she
[ ʃiː ]
ის, (მდედრ. სქ)
more
[ mɔːr ]
უფრო მეტი
his
[ hɪz ]
მისი, (მამრ. სქ)
have
[ hæv ]
ქონა, ყოლა
we
[ wiː ]
ჩვენ, პირის ნაცვალსახელი
what
[ wɒt ]
რა?
new
[ njuː ]
ახალი
may
[ meɪ ]
შეიძლება, ნებართვის ქონა
some
[ sʌm ]
ზოგიერთი, ზოგი, ვინმე
him
[ hɪm ]
მას (მამრ სქ)
see
[ siː ]
ხედვა, დანახვა, შეხედვა
me
[ miː ]
მე, პირის ნაცვალსახელი
like
[ laɪk ]
მოწონება, სიყვარული
how
[ haʊ ]
როგორ?
after
[ ˈɑːftər ]
შემდეგ, უკან
people
[ ˈpiːpl ]
ხალხი
many
[ ˈmenɪ ]
ბევრი, მრავალი, უამრავი
work
[ wɜːk ]
მუშაობა, სამუშაო
very
[ ˈverɪ ]
ძალიან, ჭეშმარიტი, ნამდვილი
life
[ laɪf ]
სიცოცხლე, ცხოვრება
from
[ frɒm ]
დან, გან, წინდებული
or
[ ɔːr ]
ან, თუ, ხომ
but
[ bʌt ]
მაგრამ, მიუხედავად ამისა
they
[ ðeɪ ]
ისინი, პირის ნაცვალსახელი
which
[ wɪtʃ ]
რომელი?
this
[ ðɪs ]
ეს
one
[ wʌn ]
ერთი
their
[ ðeər ]
მათი
her
[ hɜːr ]
მისი, (მდედ.სქ)
can
[ kæn ]
შეიძლება, ნებართვის მიცემა
all
[ ɔːl ]
ყველა, ყველაფერი, მთელი
you
[ juː ]
შენ, თქვენ
if
[ ɪf ]
პირობა, ვარაუდი, თუ
at
[ æt ]
თა, ში, ზე, წინდებული
there
[ ðeər ]
იქ, იქით
when
[ wen ]
როცა, როდესაც
will
[ wɪl ]
სურვილი, მტკიცე განზრახვა
who
[ huː ]
ვინ?
he
[ hiː ]
ის (მამრ.სქ)
other
[ ˈʌðər ]
სხვა, მეორე
so
[ səʊ ]
ასე
do
[ duː ]
გაკეთება, რაიმეთი დაკავება
no
[ nəʊ ]
არა
these
[ ðiːz ]
ესენი
about
[ əˈbaʊt ]
დაახლოებით, მიახლოებით, მახლობლად
its
[ ɪts ]
მისი, თავისი (საშ.შქ)
my
[ maɪ ]
ჩემი
time
[ taɪm ]
დრო
also
[ ˈɔːlsəʊ ]
აგრეთვე
by
[ baɪ ]
გვერდზე, მახლობლად, ახლომახლო
I
[ ]
მე, პირის ნაცვალსახელი
into
[ ˈɪntə ]
შიგნით, ში
be
[ biː ]
ყოფნა, არსებობა, ცხოვრება
than
[ ðæn ]
ვიდრე (გადმოცემს შედარებას)
out
[ aʊt ]
გარეთ, დან, -იდან
them
[ ðem ]
მათ
only
[ ˈəʊnlɪ ]
მხოლოდ, ერთადერთი
up
[ ʌp ]
ზევით, ზე
not
[ nɒt ]
არა, არც, არ
such
[ sʌtʃ ]
ასეთი, ამგვარი, ამნაირი
your
[ jɔːr ]
შენი, თქვენი
two
[ tuː ]
ორი
on
[ ɒn ]
ზე, წინდებული
with
[ wɪð ]
თან, ში, ზე, წინდებული
then
[ ðen ]
მაშინ, იმ დროს, იმხანად
first
[ ˈfɜːst ]
პირველი
most
[ məʊst ]
ყველაზე მეტად,  უდიდესი
any
[ ˈenɪ ]
რაიმე, ვინმე, თითოეული
it
[ ɪt ]
ის, იგი (საშ.სქ)
our
[ aʊər ]
ჩვენი
between
[ bɪˈtwiːn ]
შუა, შორის
said
[ sed ]
განაცხადა
for
[ fɔːr ]
თვის, წინდებული
as
[ æz ]
როგორც
over
[ ˈəʊ.vər ]
ზემოთ, ზევით-ზე
that
[ ðæt ]
ის, რომ
should
[ ʃʊd ]
უნდა, ვალდებულება (მოდალური ზმნა)
in
[ ɪn ]
ში, წინდებული
because
[ bɪˈkɒz ]
იმიტომ რომ, რადგანაც
even
[ ˈiːvən ]
ერთნაირი, თანაბარი, სწორი
through
[ θruː ]
ზე, -ში, გავლით, მეშვეობით
well
[ wel ]
კარგად, ჭა, წყალსატევი, წყარო.
where
[ weər ]
სად?
to
[ ]
ზუსტად, სიზუსტით
use
[ juːz ]
გამოყენება, სარგებლობა
those
[ ðəʊz ]
ისინი (მრ.რ)
now
[ naʊ ]
ახლა
and
[ ænd ]
და კავშირი
each
[ iːtʃ ]
თითო, თითოეული
way
[ weɪ ]
გზა
of
[ ɒv ]
გადმოსცემს პიროვნების, საგნის კუთვნილებას
made
[ meɪd ]
გააკეთა
both
[ bəʊθ ]
ორივე
just
[ dʒʌst ]
სამართლიანი, საფუძვლიანი, კანონიერი
must
[ mʌst ]
უნდა, (მოდალური ზმნა)
before
[ bɪˈfɔːr ]
წინ,უფრო ადრე, წინათ
being
[ ˈbiːɪŋ ]
არსებობა, ცხოვრება
world
[ wɜːld ]
სამყარო, მსოფლიო, ქვეყნიერება
same
[ seɪm ]
იგივე, იმავე, ერთნაირი, ერთგვარი
much
[ mʌtʃ ]
ბევრი რამ
state
[ steɪt ]
სახელმწიფო, შტატი, მდგომარეობა
however
[ haʊˈevər ]
თუმცაღა
make
[ meɪk ]
გაკეთება, შედგენა, 
back
[ bæk ]
ზურგი, საზურგე (სკამისა)
own
[ əʊn ]
საკუთარი
while
[ waɪl ]
დრო, დროის მონაკვეთი
us
[ ʌs ]
ჩვენ
good
[ ɡʊd ]
კარგი, გვარიანი, ვარგისი
under
[ ˈʌn.dər ]
ქვეშ
system
[ ˈsɪstəm ]
სისტემა
man
[ mæn ]
კაცი
know
[ nəʊ ]
ცოდნა, ცნობა
three
[ θriː ]
სამი
part
[ pɑːt ]
ნაწილი
long
[ lɒŋ ]
გრძელი
during
[ ˈdjʊərɪŋ ]
განმავლობაში
down
[ daʊn ]
ძირს, დაბლა, ქვევით
another
[ əˈnʌðər ]
სხვა, მეორე
right
[ raɪt ]
here
[ hɪər ]
აქ
different
[ ˈdɪfərənt ]
განსხვავებული
day
[ deɪ ]
დღე
social
[ ˈsəʊʃəl ]
სოციალური, სოციალისტური
number
[ ˈnʌmbər ]
რიცხვი, რაოდენობა, მაჩვენებელი
case
[ keɪs ]
შემთხვევა, გარემოება, სასამართლო საქმე
get
[ ɡet ]
მიღება, შოვნა, მიტანა
without
[ wɪˈðaʊt ]
უ-ო(დ), უ-ად, გარეშე
example
[ ɪɡˈzɑːmpl ]
მაგალითი, ნიმუში
high
[ haɪ ]
მაღალი
information
[ ˌɪnfəˈmeɪʃən ]
უნფორმაცია
still
[ stɪl ]
ჯერ კიდევ
take
[ teɪk ]
აღება, მისაკუთრება
might
[ maɪt ]
შესაძლოა
within
[ wɪˈðɪn ]
ში, შიგ, შიგნით
little
[ ˈlɪtl ]
პატარა, ცოტა
too
[ tuː ]
მეტად, მეტისმეტად, აგრეთვე
found
[ faʊnd ]
დაფუძნება, დაწესება
great
[ ɡreɪt ]
დიდი, დიადი, უზარმაზარი
figure
[ ˈfɪɡər ]
ფიგურა, გამოსახულება, გამოხატულება
place
[ pleɪs ]
ადგილი
against
[ əˈɡenst ]
წინააღმდეგ
god
[ ɡɒd ]
ღმერთი, ღვთაება, კერპი
need
[ niːd ]
საჭიროება, აუცილებლობა
go
[ ɡəʊ ]
წასვლა
year
[ jɪər ]
წელი
since
[ sɪns ]
იმ დროიდან, მას შემდეგ რაც
important
[ ɪmˈpɔːtənt ]
მნიშველოვანი
data
[ ˈdeɪtə ]
მონაცემები, მაჩვენებლები, პარამეტრები
general
[ ˈdʒenərəl ]
გენერალი, სარდალი
never
[ ˈnevər ]
არასოდეს
American
[ əˈmerɪkən ]
ამერიკელი
public
[ ˈpʌblɪk ]
სახალხო
often
[ ˈɒfən ]
ხშირად
order
[ ˈɔːdər ]
წესრიგი, თანიმდევრობა, სისუფთავე
power
[ paʊər ]
ძალა, ენერგია ღონე
government
[ ˈɡʌvənmənt ]
მთავრობა
university
[ ˌjuːnɪˈvɜːsətɪ ]
უნივერსიტეტი
old
[ əʊld ]
ძველი, მოხუსი, ბებერი
development
[ dɪˈveləpmənt ]
განვითარება, ზრდა, გაფართოება
process
[ ˈprəʊses ]
პროცესი
come
[ kʌm ]
მოსვლა
set
[ set ]
მოწყობა, მოთავსება
off
[ ɒf ]
შორს, დაბალი ხარისხის, დაბალხარისხიანი
form
[ fɔːm ]
ფორმა, სახე, ტანადობა, მოყვანილობა
small
[ smɔːl ]
პატარა
point
[ pɔɪnt ]
ჩვენება, მითითება, წერტილი
group
[ ɡruːp ]
ჯგუფი, დაჯგუფება, ფრაქცია
given
[ ˈɡɪvən ]
მოცემული, დადგენილი
family
[ ˈfæməlɪ ]
ოჯახი
law
[ lɔː ]
კანონი
human
[ ˈhjuːmən ]
ადამიანის, ადამიანური, კაცის
every
[ ˈevrɪ ]
ყოველი, თითოეული
water
[ ˈwɔːtə ]
წყალი
end
[ end ]
ბოლო, დასასრული, მიწურული
again
[ əˈɡen ]
კვლავ, ისევ
political
[ pəˈlɪtɪkəl ]
პოლიტიკური
second
[ ˈsekənd ]
მეორე
chapter
[ ˈtʃæptər ]
თავი (წიგნში)
think
[ θɪŋk ]
ფიქრი
left
[ left ]
მარცხენა
less
[ les ]
ნაკლები, რაოდენობა
around
[ əˈraʊnd ]
გარშემო, ირგვლივ, ყველგან
large
[ lɑːdʒ ]
დიდი, მსხვილი, დიდრონი
war
[ wɔːr ]
ომი
thus
[ ðʌs ]
ასე, აგრე, ამგვარად
control
[ kənˈtrəʊl ]
კონტროლი
say
[ seɪ ]
თქმა, ლაპარაკი, გამოთქმა
few
[ fjuː ]
რამოდენიმე
thought
[ θɔːt ]
ეგონა, აზრი
upon
[ əˈpɒn ]
ზე, წინდებული
press
[ pres ]
პრესა, ბეჭდვა, შევიწროვება
change
[ tʃeɪndʒ ]
გადაცვალა, შეცვლა
although
[ ɔːlˈðəʊ ]
მიუხედავად, თუმცა, მაინც
home
[ həʊm ]
სახლი
national
[ ˈnæʃənəl ]
ქვეშევრდომი, ნაციონალური,სახელმწიფო
among
[ əˈmʌŋ ]
შორის, შუაგულში, -დან, -გან
hand
[ hænd ]
ხელი
school
[ skuːl ]
სკოლა
history
[ ˈhɪstərɪ ]
ისტორია
research
[ rɪˈsɜːtʃ ]
კვლევა, გამოკლევა
house
[ haʊs ]
სახლი
always
[ ˈɔːlweɪz ]
ყოველთვის
find
[ faɪnd ]
ძებნა, პოვნა, შოვნა
early
[ ˈɜːlɪ ]
ადრე
want
[ wɒnt ]
სურვილი, მინდა
table
[ ˈteɪbl ]
მაგიდა
fact
[ fækt ]
ფაქტი
later
[ ˈleɪtər ]
მოგვიანებით
rather
[ ˈrɑːðər ]
უფრო ხალისიანად, უკეთ
last
[ lɑːst ]
ბოლო, უკანასკნელი
why
[ waɪ ]
რატომ?
study
[ ˈstʌdɪ ]
შესწავლა, გამოკვლევა
though
[ ðəʊ ]
თუმცა, მაინც, მიუხედავად იმისა
level
[ ˈlevəl ]
დონე, დაბლობი, ბარი
something
[ ˈsʌmθɪŋ ]
რაღაც, რაიმე
book
[ bʊk ]
წიგნი
value
[ ˈvæljuː ]
დაფასება, შეფასება
once
[ wʌns ]
ერთხელ
possible
[ ˈpɒsəbl ]
შესაძლებელი, შესაძლო, მოსალოდნელი
several
[ ˈsevərəl ]
რამოდენიმე, რამდენიმე
until
[ ənˈtɪl ]
მდე, მანამდე
away
[ əˈweɪ ]
მოშორებით, შორს
business
[ ˈbɪznɪs ]
ბიზნესი
help
[ help ]
დახმარება, შველა
name
[ neɪm ]
სახელი
body
[ ˈbɒdɪ ]
სხეული
self
[ self ]
მე, თვითონ
yet
[ jet ]
ამის გარდა, ჯერ კიდევ
become
[ bɪˈkʌm ]
გახდომა, გახდება
person
[ ˈpɜːsən ]
პირი, პიროვნება
economic
[ ˌiːkəˈnɒmɪk ]
ეკონომიკური, ეკონომიური
four
[ fɔːr ]
ოთხი
present
[ ˈprezənt ]
საჩუქარი,, წარდგენა, წარმოდგენა
give
[ ɡɪv ]
მინიჭება, მიცემა
times
[ taɪmz ]
ჯერ
whether
[ ˈweðər ]
თუ არა
best
[ best ]
საუკეთესო, უკეთესი, უმჯობესი
look
[ lʊk ]
ყურება, შეხედვა
next
[ nekst ]
let
[ let ]
ნების დართვა, ნების მიცემა
problem
[ ˈprɒbləm ]
პრობლემა, ამოცანა
course
[ kɔːs ]
სვლა, მიმდინარეობა, მსვლელობა
far
[ fɑːr ]
შორს
means
[ miːnz ]
ნიშნავს
area
[ ˈeərɪə ]
არე, სივრცე, ნაკვეთი, ზონა
child
[ tʃaɪld ]
ბავშვი
himself
[ hɪmˈself ]
თვითონ, თვით, (მამრ. სქ)
society
[ səˈsaɪətɪ ]
საზოგადოება
white
[ waɪt ]
თეთრი
line
[ laɪn ]
ხაზი, რიგი
put
[ pʊt ]
დადება, ჩადება, დაწყობა, ჩალაგება
head
[ hed ]
court
[ kɔːt ]
სასამართლო, მოსამართლე
model
[ ˈmɒdəl ]
მოდელი, ნიმუში, შაბლონი
support
[ səˈpɔːt ]
მხარდაჭერა 
city
[ ˈsɪtɪ ]
ქალაქი
per
[ pɜːr ]
ით, -თ, მეშვეობით, გავლით
better
[ ˈbetər ]
უკეთესი
side
[ saɪd ]
გვერდი, მხარე
nature
[ ˈneɪtʃər ]
ბუნება
common
[ ˈkɒmən ]
საერთო, ჩვეულებრივი
health
[ helθ ]
ჯანმრთელობა,ჯანდაცვა
above
[ əˈbʌv ]
ზევით, ზემოთ, მაღლა
act
[ ækt ]
საქმე, საქციელი, მოქმედება, აქტი
local
[ ˈləʊkəl ]
ადგილობრივი
company
[ ˈkʌmpənɪ ]
კომპანია
young
[ jʌŋ ]
ახალგაზრდა
country
[ ˈkʌntrɪ ]
ქვეყანა, მხარე,
known
[ nəʊn ]
მიზანმიმართული რეპუტაცია
type
[ taɪp ]
ტიპიური ნიმუში, მოდელი
least
[ liːst ]
უმცირესი, სულ მცირე
service
[ ˈsɜːvɪs ]
სამსახური, მომსახურება, სერვისი
education
[ ˌedʒʊˈkeɪʃən ]
განათლება
analysis
[ əˈnæləsɪs ]
ანალიზი
love
[ lʌv ]
სიყვარული
period
[ ˈpɪərɪəd ]
პერიოდი, ხანა
language
[ ˈlæŋɡwɪdʒ ]
ენა
section
[ ˈsekʃən ]
სექცია,ნაწილი, მონაკვეთი
view
[ vjuː ]
ხედი, გადასახადი, სანახაობა
policy
[ ˈpɒləsɪ ]
პოლიტიკა, პოლისი (სადაზღვევო)
century
[ ˈsenʃərɪ ]
საუკუნე
black
[ blæk ]
შავი
international
[ ˌɪntəˈnæʃənəl ]
საერთაშორისო
either
[ ˈaɪðər ]
ყოველი, თითოეული 
therefore
[ ˈðeəfɔːr ]
ამის გამო, ამიტომაც, მაშასადამე
class
[ klɑːs ]
კლასი, თანრიგი, ჯგუფი, კატეგორია
individual
[ ɪndɪˈvɪdjʊəl ]
ინდივიდუალური, დამახასიათებელი
care
[ keər ]
ზრუნვა, მზრუნველობა
face
[ feɪs ]
სახე
question
[ ˈkwestʃən ]
შეკითხვა
light
[ laɪt ]
შუქი, სინათლე
father
[ ˈfɑːðər ]
მამა
interest
[ ˈɪntrəst ]
ინტერესი
open
[ ˈəʊpən ]
გაღება
mother
[ ˈmʌðər ]
დედა
experience
[ ɪkˈspɪərɪəns ]
გამოცდილება, ცდა, ექპერიმენტი
sense
[ sens ]
გრძნობა, შეგრძნება
effect
[ ɪˈfekt ]
რეზულტატი, შედეგი, მოქმედება
community
[ kəˈmjuːnətɪ ]
საზოგადოება, ხალხი, ერთობა
together
[ təˈɡeðər ]
ერთად
further
[ ˈfɜːðər ]
უფრო შორს
result
[ rɪˈzʌlt ]
შედეგი
particular
[ pəˈtɪkjələr ]
დეტალური, წვრილმანი
free
[ friː ]
თავისუფალი, გათავისუფლებული
certain
[ ˈsɜːtən ]
უდავო, უეჭველი ფაქტი
mind
[ maɪnd ]
ტვინი, გონება, ინტელექტი
age
[ eɪdʒ ]
ასაკი, ხნოვანება, წლოვანება
management
[ ˈmænɪdʒmənt ]
მართვა, მართვა-გამგეობა
room
[ ruːm ]
ოთახი
major
[ ˈmeɪdʒər ]
მთავარი, ძირითადი, დიდი
knowledge
[ ˈnɒlɪdʒ ]
ცოდნა, შეცნობა, ნაცნობობა
itself
[ ɪtˈself ]
თვით, თვითონ
action
[ ˈækʃən ]
მოქმედება, საქციელი, ბრძოლა
rate
[ reɪt ]
ზომა, ნორმა, განაკვეთი, ტარიფი
low
[ ləʊ ]
დაბალი, მცირე
real
[ rɪəl ]
რეალური, საგნობრივი
woman
[ ˈwʊmən ]
ქალი
death
[ deθ ]
გარდაცვალება
nothing
[ ˈnʌθɪŋ ]
არაფერი
along
[ əˈlɒŋ ]
სიგრძივ, თავიდან ბოლომდე
five
[ faɪv ]
ხუთი
role
[ rəʊl ]
როლი, ფუნქცია
whole
[ həʊl ]
მთელი
almost
[ ˈɔːlməʊst ]
თითქმის
land
[ lænd ]
მიწა, ადგილ-მამული, დედამიწა
market
[ ˈmɑːkɪt ]
ბაზარი, ვაჭრობა
enough
[ ɪˈnʌf ]
საკმარისი, საკმაო
able
[ ˈeɪbl ]
ნიჭიერი, მარჯვე, უნარიანი, მოხერხებული
London
[ ˈlʌn.dən ]
ლონდონი
theory
[ ˈθɪərɪ ]
თეორია
full
[ fʊl ]
ყველაფერი, მთლიანი, მთელი
position
[ pəˈzɪʃən ]
პოზიცია, მდებარეობა, ადგილმდებარეობა
already
[ ɔːlˈredɪ ]
უკვე
themselves
[ ðəmˈselvz ]
ისინითვითონ
provide
[ prəʊˈvaɪd ]
უზრუნველყოფა, მომარაგება
party
[ ˈpɑːtɪ ]
წვეულება
available
[ əˈveɪləbl ]
ხელმისავდომი, ვარგისი, სასარგებლო
done
[ dʌn ]
შესრულებულია
total
[ ˈtəʊtəl ]
მთლიანი,, თანხა, ჯამი
word
[ wɜːd ]
სიტყვა
true
[ truː ]
მართალი
show
[ ʃəʊ ]
ჩვენება, შოუ
ever
[ ˈevər ]
ოდესმე, როდისმე, მუდამ
south
[ saʊθ ]
სამხრეთი
term
[ tɜːm ]
ვადა, გარკვეული პერიოდი, სემესტრი
specific
[ spəˈsɪfɪk ]
სპეციალური ცნობა
function
[ ˈfʌŋkʃən ]
ფუნქცია
night
[ naɪt ]
ღამე
field
[ ˈfiːld ]
ველი, მინდორი, დიდი სივრცე
church
[ tʃɜːtʃ ]
ეკლესია
money
[ ˈmʌnɪ ]
ფული
program
[ ˈprəʊɡræm ]
პროგრამა
various
[ ˈveərɪəs ]
სხვადასხვა, სხვადასხვგვარი, სხვადასხვანაირი
single
[ ˈsɪŋɡl ]
ერთი, ერთი ვინმე
especially
[ ɪˈspeʃəlɪ ]
განსაკუთრებით, განსაკუთრებულად, სპეციალურად
usually
[ ˈjuːʒəlɪ ]
ჩვეულებრივ
structure
[ ˈstrʌktʃər ]
სტრუქტურა, აღნაგობა, მოწყობილობა
subject
[ ˈsʌbdʒɪkt ]
თემა, სიუჟეტი, შინაარსი
perhaps
[ pəˈhæps ]
შესაძლოა, იქნებ, შეიძლება
kind
[ kaɪnd ]
კეთილი
tell
[ tel ]
თქმა, ლაპარაკი, გამოთქმა, მოყოლა
really
[ ˈrɪəlɪ ]
ნუთუ, მართლა?
air
[ eər ]
ჰაერი, ატმოსფერო
short
[ ʃɔːt ]
მოკლე, დაბალი
past
[ pɑːst ]
წარსული
similar
[ ˈsɪmɪlər ]
მსგავსი, მგვანი, სადარი
half
[ hɑːf ]
ნახევარი
approach
[ əˈprəʊtʃ ]
მიახლოება
matter
[ ˈmætər ]
საქმე, საკითხი, არსი, დედაარსი
percent
[ pəˈsent ]
პროცენტი
evidence
[ ˈevɪdəns ]
სიცხადე, სიაშკარავე, ფუძე
production
[ prəˈdʌkʃən ]
წარმოება, დამზადება, გაკეთება
necessary
[ ˈnesəsərɪ ]
აუცილებელი, საჭირო
north
[ nɔːθ ]
ჩრდილოეთი
thing
[ θɪŋ ]
საგანი, ნივთი
saw
[ sɔː ]
დაინახა
future
[ ˈfjuːtʃər ]
მომავალი
special
[ ˈspeʃəl ]
სპეციაური, განსაკუთრებული
treatment
[ ˈtriːtmənt ]
მოპყრობა, დამუშავება, წამლობა
clear
[ klɪər ]
სუფთა, გამჭვირვალე, ნათელი 
art
[ ɑːt ]
ხელოვნება
practice
[ ˈpræktɪs ]
პრაქტიკა
keep
[ kiːp ]
შენახვა, რჩენა, გამოკვება
third
[ θɜːd ]
მესამე
culture
[ ˈkʌltʃər ]
კულტურა
English
[ ˈɪŋɡlɪʃ ]
ინგლისური
include
[ ɪnˈkluːd ]
მოიცავს, შეიცავს
office
[ ˈɒfɪs ]
ოფისი
growth
[ ɡrəʊθ ]
ზრდა, განვითარება, წარმოშობა
required
[ rɪˈkwaɪəd ]
საჭირო, აუცილებელი, სავალდებულო
personal
[ ˈpɜːsənəl ]
პირადი, პერსონალური
heart
[ hɑːt ]
გული
force
[ fɔːs ]
ძალა, ღონე, ძალღონე
whose
[ huːz ]
ვისი?
read
[ riːd ]
კითხვა, წაკითხვა
call
[ kɔːl ]
ყვირილი, კივილი, წამოძახილი
report
[ rɪˈpɔːt ]
ანგარიში, საანგარიშო მოხსენება
reason
[ ˈriːzən ]
მიზეზი
mean
[ miːn ]
საშუალო, ძუნწი, ღარიბული
natural
[ ˈnætʃərəl ]
ბუნებრივი
current
[ ˈkʌrənt ]
დინება, ნაკადი, ღვარი, მიმდინარეობა
story
[ ˈstɔːrɪ ]
მოთხრობა, ამბავი
across
[ əˈkrɒs ]
განივ, გარდი-გარდმო
food
[ fuːd ]
საკვები
toward
[ tɔrd ]
აღნიშნავს მიმართულებას, კენ
relationship
[ rɪˈleɪʃənʃɪp ]
ურთიერთობა
energy
[ ˈenədʒɪ ]
ენერგია
cost
[ kɒst ]
ფასი, ღირებულება
due
[ djuː ]
ჯეროვანი, საკადრისი
feel
[ fiːl ]
გრძნობა, შეგრძნება
sometimes
[ ˈsʌmtaɪmz ]
ხანდახან
space
[ speɪs ]
სივრცე, განფენილობა, სიგრძე
central
[ ˈsentrəl ]
ცენტრალური, ძირითადი, მთავარი
method
[ ˈmeθəd ]
მეთოდი
idea
[ aɪˈdɪə ]
იდეა, აზრი
science
[ saɪəns ]
მეცნიერება
design
[ dɪˈzaɪn ]
ჩანაფიქრი, გეგმა, მიზანი
trade
[ treɪd ]
საქმე, პროფესია, საქმიანობა
quite
[ kwaɪt ]
სავსებით, სრულიად, მთლიანად
test
[ test ]
გამოცდა, შემოწმება, გასინჯვა
close
[ kləʊz ]
დაკეტვა, დახურვა
note
[ nəʊt ]
ჩანაწერი, ჩანაწერის გაკეთება
main
[ meɪn ]
მთავარი ნაწილი, ძირითადი ნაწილი
source
[ sɔːs ]
წყარო, სათავე (მდინარისა)
population
[ ˌpɒpjəˈleɪʃən ]
მოსახლეობა, მცხოვრებნი
turn
[ tɜːn ]
ბრუნი, მობრუნება, მოტრიალება
needs
[ niːdz ]
საჭიროებებს
foreign
[ ˈfɒrɪn ]
უცხო, უცხოური, უცხოეთის
material
[ məˈtɪərɪəl ]
მასალა, ნივთიერება, მონაცემები
account
[ əˈkaʊnt ]
ანგარიში, გამოთვლა
living
[ ˈlɪvɪŋ ]
ცხოვრება
performance
[ pəˈfɔːməns ]
შესრულება, ასრულება
late
[ leɪt ]
გვიანი, ნაგვიანები, დაგვიანებული 
cause
[ kɔːz ]
საფუძველი, მოტივი, მიზეზი
likely
[ ˈlaɪklɪ ]
შესაძლებელი, მოსალოდნელი, შესაფერი
hard
[ hɑːd ]
მყარი,რთული, მძიმე
plan
[ plæn ]
გეგმა
sure
[ ʃɔːr ]
დარწმუნებული,დაჯერებული, უყოყმანო
increase
[ ɪnˈkriːs ]
ზრდა, გაზრდა
activity
[ ækˈtɪvətɪ ]
მოქმედების აქტიურობა, ინტენსივობა 
project
[ ˈprɒdʒekt ]
პროექტი, გეგმა, წინადადება
west
[ west ]
დასავლეთი, დასავლეთის ნაწილი
risk
[ rɪsk ]
რისკი
play
[ pleɪ ]
თამაში
return
[ rɪˈtɜːn ]
დაბრუნება
journal
[ ˈdʒɜːnəl ]
ჟურნალი 
property
[ ˈprɒpətɪ ]
საკუთრება
physical
[ ˈfɪzɪkəl ]
ფიზიკური
private
[ ˈpraɪvɪt ]
რიგითი მებრძოლი, ჯარისკაცი
British
[ ˈbrɪtɪʃ ]
ბრიტანელი, ინგლისელი
text
[ tekst ]
ტექსტი, თემა, საგანი
wanted
[ ˈwɒntɪd ]
სურდა
believe
[ bɪˈliːv ]
რწმენა, დაჯერება
king
[ kɪŋ ]
მეფე
paper
[ ˈpeɪpər ]
ქაღალდი
America
[ əˈmer.ɪ.kə ]
ამერიკა
size
[ saɪz ]
ზომა
lower
[ ˈləʊər ]
დაწევა, დადაბლება, შემცირება
blood
[ blʌd ]
სისხლი
response
[ rɪˈspɒns ]
პასუხი, გამოხმაურება, რეაქცია, მოვალეობა
anything
[ ˈenɪθɪŋ ]
რაიმე, ყველაფერი
cultural
[ ˈkʌltʃərəl ]
კულტურალური
probably
[ ˈprɒbəblɪ ]
შესაძლოა
quality
[ ˈkwɒlətɪ ]
თვისება, ხარისხი
today
[ təˈdeɪ ]
დღეს
range
[ reɪndʒ ]
რიგი, მწკრივი, ხაზი
finally
[ ˈfaɪnəlɪ ]
დასასრულს, ბოლოს, საბოლოოდ
movement
[ ˈmuːvmənt ]
მოძრაობა, გადაადგილება
behind
[ bɪˈhaɪnd ]
უკან
outside
[ ˌaʊtˈsaɪd ]
გარეგანი მხარე, გარეგნობა, შესახედაობა
difficult
[ ˈdɪfɪkəlt ]
რთული, ძნელი
surface
[ ˈsɜːfɪs ]
ზედაპირი, გარეგნობა
strong
[ strɒŋ ]
ძლიერი, ღონიერი, მძლავრი
building
[ ˈbɪldɪŋ ]
შენობა
situation
[ sɪtjʊˈeɪʃn ]
მდგომარეობა, ვითარება, თანამდებობა
significant
[ sɪɡˈnɪfɪkənt ]
მნიშვნელოვანი, საყურადღებო, მრავალმნიშვნელი
understand
[ ˌʌndəˈstænd ]
გაგება
writing
[ ˈraɪtɪŋ ]
წერა, ნაწერი
soon
[ suːn ]
მალე
moment
[ ˈməʊmənt ]
მომენტი, წუთი
decision
[ dɪˈsɪʒən ]
გადაწყვეტილება, დასკვნა, გამბედაობა
modern
[ ˈmɒdən ]
თანამედროვე,ახალი, გაუმჯობესებული
simply
[ ˈsɪmplɪ ]
უბრალოდ, სადად, მარტივად
six
[ sɪks ]
ექვსი
instead
[ ɪnˈsted ]
ნაცვლად, მაგივრად
door
[ dɔːr ]
კარი
president
[ ˈprezɪdənt ]
პრეზიდენტი
review
[ rɪˈvjuː ]
განხილვა, მიმოხილვა, გადათვალიერება
near
[ nɪər ]
ახლოს
patient
[ ˈpeɪʃənt ]
პაციენტი, ავადმყოფი
amount
[ əˈmaʊnt ]
ჯამი, თანხა, რაოდენობა, ოდენობა
top
[ tɒp ]
თხემი, მწვერვალი, კენწერო, წვერი
job
[ dʒɒb ]
სამუშაო, საქმიანობა, თანამდებობა
indeed
[ ɪnˈdiːd ]
ნამდვილად, მართლა
center
[ ˈsentər ]
ცენტრი, სადგური, პუნქტი
rule
[ ruːl ]
წესი, რიგი, პრინციპი, საფუძველი
key
[ kiː ]
გასაღები, ახსნა
attention
[ əˈtenʃən ]
ყურადღება
front
[ frʌnt ]
წინა მხარე, ფრონტი
organization
[ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən ]
მოწყობილობა, ფორმირება, ორგანიზაცია
გაკვეთილების გვერდი