0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
TITLE
CONTENT
კურსის განულება
კურსის განულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ მის ხელახლა გავლას.
2000 პოპულარული ინგლისური სიტყვა თარგმანით, ტრანსკრიფციით და თქვენი პროგრესი თითოეული გაკვეთილისთვის!
ეცადეთ საკუთარი ძალებით გაიხსენოდ სიტყვა თუ არადა შემდეგ დააწირეთ შესაბამის ღილაკს.
შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ დამატებით გაკვეთილები პრობლემური სიტყვებისთვის. ერთდროულად 10-მდე სიტყვა.
1
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tie
[ taɪ ]
თოკი, შნური, ზონარი
smart
[ smɑːt ]
მნიშვნელოვანი, მგრძნობიარე
kiss
[ kɪs ]
კოცნა, ამბორი
commentary
[ ˈkɒməntərɪ ]
კომენტარი
query
[ ˈkwɪərɪ ]
შეკითხვა
deck
[ dek ]
გემბანი, ერთი დასტა ბანქო,
vulnerable
[ ˈvʌlnərəbl ]
მგრძნობიარე
actively
[ ˈæktɪvlɪ ]
აქტიურად
specification
[ ˌspesɪfɪˈkeɪʃən ]
სპეციფიკაცია
yesterday
[ ˈjestədeɪ ]
გუშინ
2
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
stuck
[ stʌk ]
მოხდა
inferior
[ ɪnˈfɪərɪər ]
დაქვეითებული
insert
[ ɪnˈsɜːt ]
ჩადგმა, ჩართვა, ჩაყენება
settle
[ ˈsetl ]
დარეგულირება, გადახდა
tract
[ trækt ]
ტრაქტატი
peer
[ pɪər ]
ლორდი, ლორდთა პალატის წევრი
diabetes
[ ˌdaɪəˈbiːtiːz ]
დიაბეტი, შაქრის დიაბეტი
retain
[ rɪˈteɪn ]
შეკავება, ბიჯგის, ბოძის შედგმა
tolerance
[ ˈtɒlərəns ]
შემწყნარებლობა
hunt
[ hʌnt ]
ნადირობა, ძებნა, ძიება
3
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
stairs
[ steəz ]
კიბეები
pink
[ pɪŋk ]
ვარდისფერი
void
[ vɔɪd ]
ბათილად
corruption
[ kəˈrʌpʃən ]
დაშლა, კორუფცია, ქრთამის აღება
mature
[ məˈtjʊər ]
მოწიფული
knee
[ niː ]
მუხლი
riding
[ ˈraɪdɪŋ ]
ცხენოსნობა, ჭენება, ტარება
likelihood
[ ˈlaɪklɪhʊd ]
ალბათობა, მოსალოდნელობა
bibliography
[ ˌbɪblɪˈɒɡrəfɪ ]
ბიბლიოგრაფია
interference
[ ˌɪntəˈfɪərəns ]
ჩარევა
4
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
continuity
[ ˌkɒntɪˈnjuːətɪ ]
უწყვეტობა
mild
[ maɪld ]
რბილი, სუსტი, ნელი
luck
[ lʌk ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი, წარმატება
quantum
[ ˈkwɒn.təm ]
კვანტური
forum
[ ˈfɔːrəm ]
ფორუმი, სასამართლო, სამსჯავრო
frontier
[ frʌnˈtɪər ]
საზღვარი, მიჯნა
Greece
[ ɡriːs ]
საბერძნეთი
bull
[ bʊl ]
სპეკულანტი, რომელიც ზრდაზე თამაშობს,
apple
[ ˈæpl ]
ვაშლი
excitement
[ ɪkˈsaɪtmənt ]
აგზნება, აღელვება
5
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
influential
[ ɪnflʊˈenʃəl ]
გავლენიანი
palm
[ pɑːm ]
ხელის გული
enthusiasm
[ ɪnˈθjuːzɪæzəm ]
ენთუზიაზმი, აღტაცება, აღფრთოვანება
refuse
[ rɪˈfjuːz ]
უარის თქმა
municipal
[ mjuːˈnɪsɪpəl ]
მუნიციპალური, ქალაქის, საქალაქო
exclusion
[ ɪksˈkluːʒən ]
გამორიცხვა
destination
[ ˌdestɪˈneɪʃən ]
დანიშნულება, დანიშნულების ადგილი
jersey
[ ˈdʒɜːzɪ ]
მაისური
occupational
[ ˌɒkjəˈpeɪʃənəl ]
პროფესიული
secular
[ ˈsekjələr ]
საერო, საერისკაცო, საუკუნებრივი
6
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
heading
[ ˈhedɪŋ ]
სათაური
gentleman
[ ˈdʒentlmən ]
ჯენტლმენი, ბატონი
interpret
[ ɪnˈtɜːprɪt ]
განმარტება, ახსნა, თარგმნა
protective
[ prəˈtektɪv ]
დამცავი, დასაცავი, დაცვითი, დამცველი
guest
[ ɡest ]
სტუმარი
transform
[ trænsˈfɔːm ]
გარდაქცევა, გარდაქმნა, რეორგანიზაცია
nitrogen
[ ˈnaɪtrədʒən ]
აზოტი
renaissance
[ rəˈneɪsəns ]
რენესანსი
companion
[ kəmˈpænjən ]
ამხანაგი, თანამგზავრი, თანამავალი, თანამოსაუბრე
pen
[ pen ]
კალამი (საწერი), საწერკალამი
7
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
dawn
[ dɔːn ]
განთიადი, აისი, გარიჟრაჟი, ალიონი
violation
[ ˌvaɪ.əˈleɪ.ʃən ]
ძალდატანება, ძალმომრეობა
folder
[ ˈfəʊldər ]
საქაღალდე
dual
[ ˈdjuːəl ]
ორმაგი
realistic
[ ˌrɪəˈlɪstɪk ]
რეალისტური
spouse
[ spaʊs ]
მეუღლე
aggregate
[ ˈæɡrɪɡət ]
აგრეგატი
rotation
[ rəʊˈteɪ.ʃən ]
როტაცია
railway
[ ˈreɪlweɪ ]
რკინიგზა
selective
[ sɪˈlektɪv ]
შერჩევითი
8
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
enzyme
[ ˈenzaɪm ]
ფერმენტი
festival
[ ˈfestɪvəl ]
დღესასწაული, ზეიმი, ფესტივალი
shame
[ ʃeɪm ]
სირცხვილი, შერცხვენა, ნამუსში ჩაგდება
farmer
[ ˈfɑːmər ]
ფერმერი, მოიჯარე
intimate
[ ˈɪntɪmət ]
ახლო მეგობარი
peculiar
[ pɪˈkjuːlɪər ]
თავისებური
documentation
[ ˌdɒkjəmenˈteɪʃən ]
დოკუმენტაცია
repeatedly
[ rɪˈpiː.tɪd.li ]
განმეორებით, ხელმეორედ, არაერთხელ
conscience
[ ˈkɒnʃəns ]
სინდისი, ნამუსი
license
[ ˈlaɪsəns ]
ლიცენზია, ნებართვა
9
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
alleged
[ əˈledʒd ]
სავარაუდო, არანამდვილი, მოჩვენებითი
predict
[ prɪˈdɪkt ]
წინასწარმეტყველება, წინასწარ თქმა
collaboration
[ kəˌlæbəˈreɪʃən ]
თანამშრომლობა, ერთობლივი სამუშაო
grateful
[ ˈɡreɪtfəl ]
მადლიერი, მადლობელი, სასიამოვნო
airport
[ ˈeəpɔːt ]
აეროპორტი
bulletin
[ ˈbʊlətɪn ]
ბიულეტენი
adaptation
[ ˌædæpˈteɪʃən ]
ადაპტაცია
blank
[ blæŋk ]
ცარიელი ადგილი
bath
[ bɑːθ ]
აბაზანა, ბანაობა, აბანო, აბაზანა
prophet
[ ˈprɒfɪt ]
წინასწარმეტყველი
10
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sensory
[ ˈsen.sər.ɪ ]
სენსორული
burst
[ bɜːst ]
აფეთქება, აღგზნება, გაცხარება
vitamin
[ ˈvɪtəmɪn ]
ვიტამინი
metaphor
[ ˈmetəfər ]
მეტაფორა
justification
[ ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən ]
გამართლება
loyalty
[ ˈlɔɪəltɪ ]
ერთგულება, ლოალურობა, თავდადება
outstanding
[ ˌaʊtˈstændɪŋ ]
გადაუხდელი,ვადაგასული,შეუსრულებელი
sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]
მედგარი, სიცოცხლის უნარიანი
bitter
[ ˈbɪtər ]
მწარე, არასასიამოვნო გემო
tender
[ ˈtendər ]
წინადადება, ტენდერი, რბილი
11
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lesser
[ ˈlesər ]
ნაკლები
ceremony
[ ˈserɪmənɪ ]
ცერემონია, წესი, წესჩვეულება
tough
[ tʌf ]
საშიში ხულიგანი, ბანდიტი
citizenship
[ ˈsɪtɪzənʃɪp ]
მოქალაქეობა, მოქალაქეობრიობა
cord
[ kɔːd ]
თოკი, კაბელი, ბაწარი, სიმი, ალყა
restoration
[ ˌres.tərˈeɪ.ʃən ]
აღდგენა
coordination
[ kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən ]
კოორდინაცია
filling
[ ˈfɪlɪŋ ]
შევსება
lecture
[ ˈlektʃər ]
ლექცია, საყვედური, სამდურავი, ნოტაცია
grammar
[ ˈɡræmər ]
გრამატიკა
12
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
precious
[ ˈpreʃəs ]
ძვირფასი, საყვარელი, რჩეული, გამორჩეული
uncertain
[ ʌnˈsɜːtən ]
გაურკვეველი, გამოურკვეველი, განუსაზღვრელი
prospect
[ ˈprɒspekt ]
ბუნების სურათი, პანორამა, პერსპექტივა
wholly
[ ˈhəʊllɪ ]
მთლიანად
appreciation
[ əˌpriːʃiˈeɪʃən ]
განსაზღვრა, გარკვევა, განსხვავება, ცნობა
jump
[ dʒʌmp ]
ნახტომი,, მკვეთრი აწევა
investigate
[ ɪnˈvestɪɡeɪt ]
გამოკველვა, შესწავლა
rat
[ ræt ]
ვირთაგვა, ვირთხა, დეზერტირი
scholarship
[ ˈskɒləʃɪp ]
სწავლულობა, ნასწავლობა
lover
[ ˈlʌvər ]
საყვარელი, მიჯნური, შეყვარებული
13
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
nutrition
[ njuːˈtrɪʃən ]
კვება
dignity
[ ˈdɪɡnətɪ ]
კეთილშობილება
charter
[ ˈtʃɑːtər ]
ქარტია, წესდება, პატენტი, პრივილეგია
Protestant
[ ˈprɒtɪstənt ]
პროტესტანტი
fabric
[ ˈfæbrɪk ]
ქსოვილი, ნაგებობა, შენობა
football
[ ˈfʊtbɔːl ]
ფეხბურთი
seventh
[ ˈsevənθ ]
მეშვიდე
alike
[ əˈlaɪk ]
მსგავსი, სადარი, ამგვარი, ასეთი
faithful
[ ˈfeɪθfəl ]
ერთგული
engagement
[ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
მიწვევა, მოწვევა, მოპატიჟება, მიპატიჟება
14
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
injection
[ ɪnˈdʒekʃən ]
ინექცია
grid
[ ɡrɪd ]
ბადე
powder
[ ˈpaʊdər ]
ფხვნილი, მტვერი, პუდრი
portfolio
[ ˌpɔːtˈfəʊlɪəʊ ]
მინისტრის პოსტი, მინისტრის პორტფელი
competence
[ ˈkɒm.pɪ.təns ]
კომპეტენცია
complaint
[ kəmˈpleɪnt ]
ჩივილი
distress
[ dɪˈstres ]
გაჭირვება
blessed
[ ˈblesɪd ]
დალოცვილი
placement
[ ˈpleɪsmənt ]
დადგმა, დაყენება, დალაგება წყობა
prize
[ praɪz ]
პრიზი
15
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pack
[ pæk ]
პაკეტი, გროვა, ყუთი, შეკვრა
Friday
[ ˈfraɪdeɪ ]
პარასკევი
serum
[ ˈsɪərəm ]
შრატი
wash
[ wɒʃ ]
დაბანა, გარეცხვა, რეცხვა
fur
[ fɜːr ]
ბეწვი, ტყავი, ბეწვეული, მატყლი
crazy
[ ˈkreɪzɪ ]
გიჟი, შეშლილი, გადარეული
practically
[ ˈpræktɪkəlɪ ]
პრაქტიკულად, ფაქტიურად, სინამდვილეში
capability
[ ˌkeɪpəˈbɪlətɪ ]
უნარიანობა, უნარი, ნიჭიერება
rush
[ rʌʃ ]
დაწოლა, მიწოლა, შეტევა, იერიში
modest
[ ˈmɒdɪst ]
თავმდაბალი, მორიდებული, მოკრძალებული
16
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
seldom
[ ˈseldəm ]
იშვიათად
buyer
[ ˈbaɪər ]
მყიდველი, მუშტარი
lovely
[ ˈlʌvlɪ ]
მშვენიერი, ტურფა, საუცხოო
pot
[ pɒt ]
ქოთანი, ქვაბი, ტოლჩა
fleet
[ fliːt ]
ყურე, უბე, ნაკადული
honour
[ ˈɒnər ]
პატივი
employ
[ ɪmˈplɔɪ ]
სამუშაოდ აყვანა, დაქირავება
engineer
[ ˌendʒɪˈnɪər ]
ინჟინერი
elaborate
[ ɪˈlæbərət ]
განხილული, მოფიქრებული, რთული
brilliant
[ ˈbrɪlɪənt ]
ბრილიანტი
17
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
slip
[ slɪp ]
ცოცვა,, შეცდომა,, ბლანკი
formulation
[ ˌfɔr·mjəˈleɪ·ʃən ]
ფორმულირება
diary
[ ˈdaɪərɪ ]
დღიური
badly
[ ˈbædlɪ ]
ცუდად
mask
[ mɑːsk ]
მასკა 
salary
[ ˈsælərɪ ]
ჯამაგირი, ხელფასი
gather
[ ˈɡæðər ]
შეკრება, თავის მოყრა, მოგროვება
pop
[ pɒp ]
ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ხმა, გასროლა
definite
[ ˈdefɪnət ]
გარკვეული
deficiency
[ dɪˈfɪʃənsɪ ]
დეფიციტი
18
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
gravity
[ ˈɡrævətɪ ]
ზეიმურობა, ზეიმი, დიდი მნიშვნელობა
definitely
[ ˈdefɪnətlɪ ]
განსაზღვრულად
invisible
[ ɪnˈvɪzəbl ]
უჩინარი, საიდუმლო, ფარული
supervision
[ ˌsuːpəˈvɪʒən ]
ზედამხედველობა
substitute
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
შემცვლელი
mercy
[ ˈmɜːsɪ ]
წყალობა
grief
[ ɡriːf ]
დარდი, ვარამი, მწუხარება, დანაღვლიანება
capitalist
[ ˈkæpɪtəlɪst ]
კაპიტალისტი
workshop
[ ˈwɜːkʃɒp ]
საამქრო, სახელოსნო
mineral
[ ˈmɪnərəl ]
მინერალი
19
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
preservation
[ ˌprezəˈveɪʃən ]
კონსერვაცია
wherever
[ weəˈrevər ]
სად არ, სადაც არ უნდა ყოფილიყო
arrow
[ ˈærəʊ ]
ისარი, მაჩვენებელი, საჩვენებელი ისარი
paradigm
[ ˈpærədaɪm ]
პარადიგმა
coalition
[ kəʊəˈlɪʃən ]
კოალიცია, გაერთიანება
formerly
[ ˈfɔːməlɪ ]
წინათ, უწინ
certificate
[ səˈtɪfɪkət ]
სერტიფიკატი
lock
[ lɒk ]
კლიტე, საკეტი
Singapore
[ ˌsɪŋ.əˈpɔːr ]
სინგაპური
pound
[ paʊnd ]
ფუნტი წონის ერთეული
20
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
slide
[ slaɪd ]
სრიალი, სხლეტა
emphasize
[ ˈemfəsaɪz ]
სიტყვის მახვილით გამოთქმა
psychiatric
[ ˌsaɪ.kɪˈæt.rɪk ]
ფსიქიატრიული
basically
[ ˈbeɪsɪkəlɪ ]
საფუძვლად, არსე­ბითად
modification
[ ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ]
მოდიფიკაცია
hunter
[ ˈhʌn.tər ]
მონადირე
implicit
[ ɪmˈplɪsɪt ]
იმპლიციტური
shoot
[ ʃuːt ]
სროლა, გადაღება ფილმის
belt
[ belt ]
ქამარი, სარტყელი
eve
[ iːv ]
ევა
21
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Egyptian
[ ɪˈdʒɪp.ʃən ]
ეგვიპტური
neural
[ ˈnjʊərəl ]
ნერვული
flood
[ flʌd ]
წყალდიდობა, წარღვნა, მოზღვავება, მოწყდომა
qualitative
[ ˈkwɒlɪtətɪv ]
ხარისხობრივი
pension
[ ˈpenʃən ]
პენსია
flash
[ flæʃ ]
ბრწყინვა, გამოკრთომა, გაელვება
baker
[ ˈbeɪkər ]
მცხობელი
inevitably
[ ɪˈnev.ɪ.tə.blɪ ]
გარდაუვლად
spinal
[ ˈspaɪnəl ]
ზურგის
resort
[ rɪˈzɔːt ]
თავშესაფარი, საფარველი, ნუგეში
22
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lens
[ lenz ]
თვალის ბროლი, ლინზა
creature
[ ˈkriːtʃər ]
შემონაქმედი, ნაწარმოები, თხზულება
cellular
[ ˈseljələr ]
ფიჭური
rigid
[ ˈrɪdʒɪd ]
ხისტი
tropical
[ ˈtrɒpɪkəl ]
ტროპიკული
beneficial
[ ˌbenɪˈfɪʃəl ]
მომგებიანი
farther
[ ˈfɑːðər ]
უფრო შორს
farming
[ ˈfɑːmɪŋ ]
მეურნეობა
separately
[ ˈsep.ər.ət.lɪ ]
ცალკე
pump
[ pʌmp ]
ტუმბო, ამოტუმბვა, გაბერვა
23
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
worldwide
[ ˌwɜːldˈwaɪd ]
მშოფლიო მასშტაბით
Iran
[ ɪˈrɑːn ]
ირანი
grandfather
[ ˈɡrændˌfɑːðər ]
პაპა, ბაბუა
differentiation
[ ˌdɪf.ər.en.ʃɪˈeɪ.ʃən ]
დიფერენციაცია
asleep
[ əˈsliːp ]
მძინარე, დაძინებული
historian
[ hɪˈstɔːrɪən ]
ისტორიკოსი
convenient
[ kənˈviːniənt ]
მოსახერხებელი
matching
[ ˈmætʃɪŋ ]
შესატყვისი
unexpected
[ ˌʌnɪkˈspektɪd ]
მოულოდნელი, უეცარი
laughter
[ ˈlɑːftər ]
სიცილი, ხარხარი
24
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
anybody
[ ˈenɪˌbɒdɪ ]
ვინმე, ყოველი
weapon
[ ˈwepən ]
იარაღი, საჭურველი
glucose
[ ˈɡluːkəʊs ]
გლუკოზა
tragedy
[ ˈtrædʒədɪ ]
ტრაგედია
hostile
[ ˈhɒstaɪl ]
მტერი
scripture
[ ˈskrɪptʃər ]
წმინდა წერილი
relevance
[ ˈreləvəns ]
შესაბამისობა
pitch
[ pɪtʃ ]
სიმაღლე (ტონისა, ბგერისა), დონე
inclusion
[ ɪnˈkluːʒən ]
ჩართვა
federation
[ ˌfedərˈeɪʃən ]
ფედერაცია
25
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
stretch
[ stretʃ ]
გაჭიმვა, გაწევა, გაწელვა
assault
[ əˈsɔːlt ]
იერიში, შეტევა, თავდასხმა
abnormal
[ æbˈnɔːməl ]
არანორმალური
withdrawal
[ wɪðˈdrɔːəl ]
წასვლა, უკან დახევა, მოშორება
geography
[ dʒɪˈɒɡrəfɪ ]
გეოგრაფია
Hindu
[ ˈhɪnduː ]
ინდუსური
undoubtedly
[ ʌnˈdaʊtɪdlɪ ]
უეჭველად
accomplish
[ əˈkʌmplɪʃ ]
შესრულება, დასრულება
observer
[ əbˈzɜːvər ]
დამკვირვებლი, თვალის მდევნებელი
legislature
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər ]
საკანონმდებლო ხელისუფლება
26
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
continental
[ ˌkɒntɪˈnentəl ]
კონტინენტური
crack
[ kræk ]
ტკაცანი, ტკაცატკუცი, წკარუნი
lucky
[ ˈlʌkɪ ]
ბედნიერი, ბედიანი, იღბლიანი
hang
[ hæŋ ]
ჩამოკიდება, გაფენა, ჩამოხრჩობა
bow
[ baʊ ]
მშვილდი, რკალი, ცისარტყელა
drag
[ dræɡ ]
მძიმე ფარცხი, მუხრუჭი, დამუხრუჭება
craft
[ krɑːft ]
ხელობა, ცოდნა, უნარი
sympathy
[ ˈsɪmpəθɪ ]
ურთიერთგაგება, სიმპათია, თანაგრძნობა
coach
[ kəʊtʃ ]
სამგზავრო ვაგონი
Taiwan
[ taɪˈwɑːn ]
ტაივანი
27
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
restore
[ rɪˈstɔːr ]
აღდგენა, აღორძინება, განახლება
editorial
[ ˌedɪˈtɔːrɪəl ]
სარედაქციო
buffer
[ ˈbʌfər ]
ბუფერი
accumulation
[ əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən ]
დაგროვება
talent
[ ˈtælənt ]
ტალანტი, ნიჭი
leather
[ ˈleðər ]
ტყავი, ტყავეულობა, ტყავ-საქონელი
naked
[ ˈneɪkɪd ]
შიშველი, ტიტველი, გაშიშვლებული
proceeds
[ ˈprəʊsiːdz ]
შემოსავალი
grandmother
[ ˈɡrændˌmʌðər ]
ბებია, დიდედა
deposit
[ dɪˈpɒzɪt ]
ტვირთი, შენახვა, დეპოზიტი
28
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cheese
[ tʃiːz ]
ყველი
update
[ ʌpˈdeɪt ]
განახლება, მოდერნიზება, შესწორება
excuse
[ ɪkˈskjuːz ]
ბოდიში, ბოდიშის მოხდა, პატიება
horizon
[ həˈraɪzən ]
ჰორიზონტი, გონების არე
probable
[ ˈprɒbəbl ]
სავარაუდო
detect
[ dɪˈtekt ]
გამოჩენა, გამომჟღვანება
earl
[ ɜːl ]
გრაფი
reception
[ rɪˈsepʃən ]
სტუმრების მიღება, შეხვედრა, შეგებება
fold
[ fəʊld ]
ნაკეცი, მოკეცვა
satellite
[ ˈsætəlaɪt ]
სატელიტი,, ხელოვნური თანამგზავრი
29
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
compression
[ kəmˈpreʃ.ən ]
შეკუმშვა
concentrate
[ ˈkɒnsəntreɪt ]
კონცენტრაცია
butter
[ ˈbʌtər ]
კარაქი
rubber
[ ˈrʌbər ]
რეზინი, რეზინის, მასაჟისტი
reign
[ reɪn ]
მეფობა
stranger
[ ˈstreɪndʒər ]
უცხო პირი, უცნობი (ადამიანი)
Sweden
[ ˈswiː.dən ]
შვედეთი
sovereignty
[ ˈsɒv.rɪn.tɪ ]
უმაღლესი ხელისუფლება, სუვერენიტეტი
arbitrary
[ ˈɑːbɪtrərɪ ]
თვითნებური
vocabulary
[ vəʊˈkæbjələrɪ ]
ლექსიკა
30
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
deviation
[ ˌdiːviˈeɪʃən ]
გადახრა
succession
[ səkˈseʃən ]
მემკვიდრეობა
ego
[ ˈiːɡəʊ ]
ეგო, მე (ფსიქოანალიზში)
ridge
[ rɪdʒ ]
მთის თხემი, ქედი, მთაგრეხილი
boss
[ bɒs ]
მეპატრონე, დამსაქმებელი, მეწარმე
analyze
[ ˈænəlaɪz ]
ანალიზის გაკეთება, დეტალურად გამოკვლევა
recover
[ rɪˈkʌvər ]
უკანვე მიღება, კვლავ შეძენა
ceiling
[ ˈsiːlɪŋ ]
ჭერი
anthropology
[ ˌænθrəˈpɒlədʒɪ ]
ანთროპოლოგია
alien
[ ˈeɪlɪən ]
უცხო, უცხოური, უცხოეთის, უცხოელი
31
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
abortion
[ əˈbɔːʃən ]
აბორტი, მუცელს მოწყვეტილი
disclosure
[ dɪsˈkləʊʒər ]
გამჟღავნება
landing
[ ˈlændɪŋ ]
ნაპირზე გადმოსხმა, მიწა
fix
[ fɪks ]
მორიგება,შეთანხმება, ქრთამი
installation
[ ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən ]
დაბინავება, მოწყობა, დადგმა, დაყენება
brush
[ brʌʃ ]
ჯაგრისი, ფუნჯი
prediction
[ prɪˈdɪkʃən ]
წინასწარმეტყველება
submit
[ səbˈmɪt ]
წარდგენა, წარმოსახვა
piano
[ pɪˈænəʊ ]
ფორტეპიანო, როიალი
cure
[ kjʊər ]
მკურნალობა, მკურნალობის კურსი
32
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
deficit
[ ˈdefɪsɪt ]
უკმარისობა, ნაკლი, დეფიციტი
treasury
[ ˈtreʒərɪ ]
ხაზინა
residential
[ ˌrezɪˈdenʃəl ]
საცხოვრებელი
overseas
[ ˌəʊvəˈsiːz ]
საზღვარგარეთ
encouraging
[ ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ ]
გამამხნევებელი, დამამიმედებელი
burn
[ bɜːn ]
წვა (იწვის), ნათება
cousin
[ ˈkʌzən ]
იძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი
seemingly
[ ˈsiːmɪŋli ]
როგრც ჩანს, ეტყობა, გარეგნულად
upward
[ ˈʌpwəd ]
ზემოთ
dean
[ diːn ]
დეკანი
33
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
confirm
[ kənˈfɜːm ]
დადასტურება, დამოწმება, დამტკიცება
valve
[ vælv ]
სარქველი
tribal
[ ˈtraɪ.bəl ]
ტომის, ტომობრივი
maternal
[ məˈtɜːnəl ]
დედობრივი
Norman
[ ˈnɔː.mən ]
ნორმანი
publicly
[ ˈpʌblɪklɪ ]
საჯაროდ, საქვეყნოდ, აშკარად, ღიად
exhibition
[ ˌeksɪˈbɪʃən ]
ამოფენა, გამომჟღავნება, გამოჩენა, გამოვლენა
sage
[ seɪdʒ ]
ბრძენი
upset
[ ʌpˈset ]
გადაბრუნება, გადაყირავება
strip
[ strɪp ]
ამოძრობა, გაძრობა, აგლეჯა, შემოცლა
34
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mayor
[ meər ]
ქალაქის მერი
celebrated
[ ˈseləbreɪtɪd ]
აღინიშნა
rating
[ ˈreɪtɪŋ ]
შეფასება, ღირებულების დადგენა
commissioner
[ kəˈmɪʃənər ]
კომისიის წევრი, კომისია,სრულუფლებიანი
rape
[ reɪp ]
მოტაცება, გატაცება, გაუპატიურება
Jordan
[ ˈdʒɔː.dən ]
ჟორდანია
fracture
[ ˈfræktʃər ]
მოტეხილობა
statutory
[ ˈstætjətərɪ ]
ნორმატიული
medication
[ ˌmedɪˈkeɪʃən ]
მედიკამენტური მკურნალობა
producer
[ prəˈdjuːsər ]
მწარმოებელი, რეჟისორი, დამდგმელი
35
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
grasp
[ ɡrɑːsp ]
დაბოჭვა, ჩაჭერა, ჩაბღუჭვა, ფლობა
eager
[ ˈiːɡər ]
ძლიერ მოსურნე, მგზნებარე, მხურვალე
shelter
[ ˈʃeltər ]
თავშესაფარი, სახიზნავი, საყუდელი
ignorance
[ ˈɪɡnərəns ]
იგნორირება
spin
[ spɪn ]
რთვა, დაგრეხვა
virgin
[ ˈvɜːdʒɪn ]
ქალწული
perceive
[ pəˈsiːv ]
შეგნება, შეცნობა, ჩაწვდომა, ათვისებ
wolf
[ wʊlf ]
მგელი, გაუმძღარი, მსუნაგი, ღორმუცელა
retail
[ ˈriːteɪl ]
საცალო გაყიდვა
episode
[ ˈepɪsəʊd ]
ეპიზოდი
36
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
junior
[ ˈdʒuːnɪər ]
უმცროსი
physiological
[ ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ფიზიოლოგიური
merchant
[ ˈmɜːtʃənt ]
ბითუმად მოვაჭრე, კომერსანტი
genius
[ ˈdʒiːniəs ]
ნიჭიერება, გენიალობა, გენიოსობა, გენიოსი
thread
[ θred ]
ძაფი, მკედი
invention
[ ɪnˈvenʃən ]
გამოგონება, მოფიქრება, გამონაგონი
chapel
[ ˈtʃæpəl ]
სამლოცველო
confident
[ ˈkɒnfɪdənt ]
ნდობით აღჭურვილი პირი
imply
[ ɪmˈplaɪ ]
მნიშვნელობის ქონა, გულისხმობა,
dirty
[ ˈdɜːtɪ ]
ტალახიანი, ჭუჭყიანი, უსუფთაო
37
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
inability
[ ˌɪnəˈbɪlətɪ ]
უუნარობა
persistent
[ pəˈsɪstənt ]
მუდმივი
nucleus
[ ˈnjuːklɪəs ]
ბირთვი
penalty
[ ˈpenəltɪ ]
სასჯელი, ჯარიმა
Caribbean
[ ˌkær.ɪˈbiː.ən ]
კარიბის ზღვის აუზი
cheap
[ tʃiːp ]
იაფი, იაფფასიანი
rhythm
[ ˈrɪðəm ]
რითმული
demonstration
[ ˌdemənˈstreɪʃən ]
ჩვენება, დემონსტრირება
baseball
[ ˈbeɪsbɔːl ]
ბეისბოლი
displacement
[ dɪˈspleɪs.mənt ]
გადაადგილება
38
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
estimation
[ ˌestɪˈmeɪʃən ]
შეფასება
stimulus
[ ˈstɪmjələs ]
სტიმული, შეგულიანება, წაქეზება
reject
[ rɪˈdʒekt ]
უარყოფა, გადახვევა, გადახრა, უარის თქმა
Monday
[ ˈmʌndeɪ ]
ორშაბათი
tribe
[ traɪb ]
ტომის წევრი, ნათესავი
hormone
[ ˈhɔːməʊn ]
ჰორმონი
inspiration
[ ˌɪnspərˈeɪʃən ]
ინსპირაცია, ჩასუნთქვა
intake
[ ˈɪnteɪk ]
მიღება
harbor
[ ˈhɑr·bər ]
ნავსადგური
ecology
[ iːˈkɒlədʒi ]
ეკოლოგია
39
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
eighteen
[ ˌeɪˈtiːn ]
თვრამეტი
deputy
[ ˈdepjətɪ ]
დეპუტატი, დელეგატი
edit
[ ˈedɪt ]
რედაქციის გაკეტება, რედაქტირება
silk
[ sɪlk ]
აბრეშუმი, აბრეშუმის კაბა, 
inequality
[ ˌɪnɪˈkwɒlətɪ ]
უთანასწორობა
petition
[ pəˈtɪʃən ]
შუამდგომლობა
emission
[ ɪˈmɪʃən ]
გამოყოფა (სითბოსი), გამოსხივება
hungry
[ ˈhʌŋɡrɪ ]
მშიერი, დამშეული, ღარიბი
exceed
[ ɪkˈsiːd ]
გადამეტება, დაძლევა, ჯობნა
adjust
[ əˈdʒʌst ]
შეგუება, შეწყობა, გამოყენება
40
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
parking
[ ˈpɑːkɪŋ ]
პარკინგი
adolescent
[ ˌædəlˈesənt ]
ჭაბუკი, ახალგაზრდა, ქალიშვილი
continent
[ ˈkɒntɪnənt ]
კონტინენტი
modify
[ ˈmɒdɪfaɪ ]
სახის შეცვლა, დარბილება, შესუსტება
generous
[ ˈdʒenərəs ]
სულგრძელი, დიდსულოვანი, კეთილშობილი
cave
[ keɪv ]
ამოქვაბული, მღვიმე, ღრმული
peaceful
[ ˈpiːsfəl ]
მშვიდი, მშვიდობიანი, წყნარი
backward
[ ˈbækwəd ]
ჩამორჩენილი
generic
[ dʒəˈnerɪk ]
ზოგადი
organize
[ ˈɔːɡənaɪz ]
ორგანიზება, ჩამოყალიბება, მოწყობა
41
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vascular
[ ˈvæs.kjə.lər ]
სისხლძარღვოვანი
funeral
[ ˈfjuːnərəl ]
დასაფლავება, დაკრძალვა
efficacy
[ ˈef.ɪ.kə.sɪ ]
ეფექტურობა
overhead
[ ˌəʊvəˈhed ]
ზედნადები
midst
[ mɪdst ]
შუაგული, შუა
attract
[ əˈtrækt ]
მიზიდვა, ჩათრევა, ჩაბმა
commit
[ kəˈmɪt ]
დავალება, ნდობით აღჭურვა
lease
[ liːs ]
იჯარა
allied
[ ˈælaɪd ]
მოკავშირე
recommend
[ ˌrekəˈmend ]
რეკომენდაციის მიცემა, რჩევა
42
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
expedition
[ ˌekspɪˈdɪʃən ]
ექსპედიცია, სიჩქარე, სისწრაფე
memorial
[ məˈmɔːrɪəl ]
მემორიალი
pine
[ paɪn ]
ფიჭვი
toxic
[ ˈtɒksɪk ]
შხამი, გესლი, საწამლავი
creativity
[ ˌkrɪ·eɪˈtɪv·ɪ·t̬ɪ ]
შემოქმედება
inform
[ ɪnˈfɔːm ]
შეტყობნება, ინფორმაციის მიწოდება
Israeli
[ ɪzˈreɪ.lɪ ]
ისრაელის
liable
[ ˈlaɪəbl ]
პასუხისმგებელი
esteem
[ ɪˈstiːm ]
პატივისცემა
thrust
[ θrʌst ]
ნდობა
43
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
binary
[ ˈbaɪnərɪ ]
ორობითი
psychiatry
[ saɪˈkaɪətrɪ ]
ფსიქიატრია
thereafter
[ ˌðeəˈrɑːftər ]
ამის შემდეგ
funny
[ ˈfʌnɪ ]
სასაცილო, საცინარი, გასაცინი
wealthy
[ ˈwelθɪ ]
მდიდარი, შეძლებული
pole
[ pəʊl ]
ჭაკი, ბოძი, სვეტი
module
[ ˈmɒdjuːl ]
მოდული
seller
[ ˈselər ]
გამყიდველი, გასაყიდი საქონელი
autumn
[ ˈɔːtəm ]
შემოდგომა
notably
[ ˈnəʊtəblɪ ]
განსაკუთრებით
44
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
convert
[ kənˈvɜːt ]
გადაქცევა, კონვერტაცია, გაცვლა
scarcely
[ ˈskeəslɪ ]
ძლივს
molecule
[ ˈmɒlɪkjuːl ]
მოლეკულა
limitation
[ ˌlɪmɪˈteɪʃən ]
შეზღუდვა, შემოსაზღვრა, შეზღუდულობა,
exciting
[ ɪkˈsaɪtɪŋ ]
საინტერესო, ამაღელვებელი
causal
[ ˈkɔː.zəl ]
მიზეზობრივი
seal
[ siːl ]
ბეჭედი, ლორდი - ბეჭდის მცველი
feminine
[ ˈfemɪnɪn ]
ქალური
workplace
[ ˈwɜːkpleɪs ]
მოთავსება, სათავსო
legacy
[ ˈleɡəsɪ ]
მემკვიდრეობა
45
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mankind
[ mænˈkaɪnd ]
კაცობრიობა
evidently
[ ˈevɪdəntlɪ ]
აშკარად
earn
[ ɜːn ]
გამომუშავება, შემოსავლის მიღება
horror
[ ˈhɒrər ]
თავზარი, შიშის ზარი
damn
[ dæm ]
წყევლა, ლანძღვა, გინება
suite
[ swiːt ]
ნაკრები კომპლექტი, გარნიტური
graphics
[ ˈɡræfɪks ]
გრაფიკა
senator
[ ˈsenətər ]
სენატორი
semantic
[ sɪˈmæntɪk ]
სემანტიკური
rescue
[ ˈreskjuː ]
ხსნა, დახსნა, გადარჩენა, შველა
46
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
geometry
[ dʒɪˈɒmɪtrɪ ]
გეომეტრია
systemic
[ sɪˈstem.ɪk ]
სისტემური
composite
[ ˈkɒmpəzɪt ]
კომპოზიტური
genre
[ ˈʒɒnrə ]
ჟანრი, მანერა, ნირი, ყაიდა
fourteen
[ ˌfɔːˈtiːn ]
თოთხმეტი
impressive
[ ɪmˈpresɪv ]
გამომხატველი, გამოსახაველი
warfare
[ ˈwɔːfeər ]
ომი
preface
[ ˈprefɪs ]
წინასიტყვაობა
audio
[ ˈɔːdɪəʊ ]
აუდიო
quest
[ kwest ]
ძებნა
47
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
extract
[ ɪkˈstrækt ]
ამონაწერი
realization
[ ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən ]
რეალიზება
bold
[ bəʊld ]
გაბედული, გამბედავი, გულადი
electoral
[ ɪˈlektərəl ]
საარჩევნო
disposal
[ dɪˈspəʊzəl ]
განკარგვა
broadcast
[ ˈbrɔːdkɑːst ]
რადიოგადაცემა
remainder
[ rɪˈmeɪndər ]
ნარჩენი
orthodox
[ ˈɔːθədɒks ]
მართლმადიდებელი
Scottish
[ ˈskɒtɪʃ ]
შოტლანდიელი
residual
[ rɪˈzɪdjʊəl ]
ნარჩენი
48
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
metropolitan
[ ˌmetrəˈpɒlɪtən ]
დედაქალაქის მცხოვრები, არქიეპისკოპოსი
impose
[ ɪmˈpəʊz ]
დავალების მიცემა, გადასახადის გაწერა
nowhere
[ ˈnəʊweər ]
არსად, ვერსად
manufacturer
[ ˌmænjəˈfæktʃərər ]
მეფაბრიკე, ფაბრიკანტი, მეწარმე
racism
[ ˈreɪsɪzəm ]
რასიზმი
spontaneous
[ spɒnˈteɪnɪəs ]
სპონტანური
holiday
[ ˈhɒlədeɪ ]
დღესასწაული, ზეიმი, უქმე
constraint
[ kənˈstreɪnt ]
იძულება, ძალდატანება, ზემოქმედება,
biography
[ baɪˈɒɡrəfɪ ]
ბიოგრაფია
exploitation
[ ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən ]
ექსპლუატაცია
49
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
satisfactory
[ ˌsætɪsˈfæktərɪ ]
დამაკმაყოფილებელი
flux
[ flʌks ]
ნაკადი
taxation
[ tækˈseɪʃən ]
დაბეგვრის
seventy
[ ˈsevəntɪ ]
სამოცდაათი
substrate
[ ˈsʌb.streɪt ]
სუბსტრატი
merit
[ ˈmerɪt ]
დამსახურება, ღირსება, ხარისხი
audit
[ ˈɔːdɪt ]
აუდიტი
invest
[ ɪnˈvest ]
მოთავსება, ჩადება, დაბანდება 
delight
[ dɪˈlaɪt ]
სიამოვნება
render
[ ˈrendər ]
მიცემა, მიგება, სამსახურის გაწევა
50
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
fatigue
[ fəˈtiːɡ ]
დაღლა, დაქანცვა, დაღლილობა, დაქანცულობა
underground
[ ˈʌndəɡraʊnd ]
მიწისქვეშა
fantasy
[ ˈfæntəsɪ ]
ფანტაზია
sixteen
[ ˌsɪkˈstiːn ]
თექვსმეტი
precision
[ prɪˈsɪʒən ]
სიზუსტე
inheritance
[ ɪnˈherɪtəns ]
მემკვიდრეობა
manifest
[ ˈmænɪfest ]
მანიფესტი
romance
[ rəʊˈmæns ]
პოემა ან რომანი რაინდებზე
glasses
[ ˈɡlɑːsɪz ]
სათვალე
mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]
ძირითადი ნაკადი
51
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
alongside
[ əˌlɒŋˈsaɪd ]
სიგრძივ
expectation
[ ˌekspekˈteɪʃən ]
ლოდინი, მოლოდინი, ცდა
signature
[ ˈsɪɡnətʃər ]
ხელმოწერა, ხელის მოწერა
denial
[ dɪˈnaɪəl ]
უარი, უარის თქმა, გადადგომა
deliberately
[ dɪˈlɪbərətlɪ ]
განზრახ, წინასწარი განზრახვით, ფრთხილად
humor
[ ˈhjuːmər ]
ქსოვილოვანი სითხე 
neglect
[ nɪˈɡlekt ]
უგულებელყოფა
apparatus
[ ˌæpərˈeɪtəs ]
აპარატი
metabolism
[ məˈtæbəlɪzəm ]
მეტაბოლიზმს
severely
[ sɪˈvɪə.lɪ ]
მკაცრად, სერიოზულად, მძიმედ
52
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sovereign
[ ˈsɒvərɪn ]
სუვერენული
radius
[ ˈreɪdɪəs ]
რადიუსი
intrinsic
[ ɪnˈtrɪnsɪk ]
დამახასიათებელი
hers
[ hɜːz ]
მისი, თავისი
retreat
[ rɪˈtriːt ]
უკან დახევა, უკან დახევის სიგნალი
consistency
[ kənˈsɪstənsɪ ]
თანმიმდევრულობა
sympathetic
[ ˌsɪmpəˈθetɪk ]
სიმპატიური
Indonesia
[ ˌɪn.dəˈniː.ʒə ]
ინდონეზია
juice
[ dʒuːs ]
წვენი
similarity
[ ˌsɪmɪˈlærətɪ ]
მსგავსება, მსგავსობა
53
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
parliamentary
[ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.ɪ ]
საპარლამენტო
fool
[ fuːl ]
სულელი, ტუტუცი, მასხარა, ხუმარა
charity
[ ˈtʃærɪtɪ ]
გულმოწყალეობა, შეწყალება, მოწყალება
lab
[ læb ]
ლაბორატორია
calendar
[ ˈkæləndər ]
კალენდარი. სია,რეესტრი
surplus
[ ˈsɜːpləs ]
ჭარბი
correction
[ kəˈrekʃən ]
შესწორება
throne
[ θrəʊn ]
ტახტი
affection
[ əˈfekʃən ]
მოსიყვარულეობა
favorable
[ ˈfeɪ.vər.ə.bəl ]
ხელსაყრელი, სასურველი
54
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
prospective
[ prəˈspektɪv ]
პერსპექტიული
receiver
[ rɪˈsiːvər ]
მიმღები, რადიომიმღები, ტელეფონის მილაკი
aggression
[ əˈɡreʃən ]
თავდასხმა, აგრესია
honey
[ ˈhʌnɪ ]
თაფლი, სიტკბო, სიტკბოება
sensation
[ senˈseɪʃən ]
შეგრძნება, გრძნობა, სენსაცია
competent
[ ˈkɒmpɪtənt ]
კომპეტენტური
leisure
[ ˈleʒər ]
დასვენება
cabin
[ ˈkæbɪn ]
ქოხი, ფაცხა, ქოხმახი
rebellion
[ rɪˈbelɪən ]
აჯანყება
locate
[ ləʊˈkeɪt ]
განლაგება, დასახლება
55
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lighting
[ ˈlaɪtɪŋ ]
ელვა, მეხი
battery
[ ˈbætərɪ ]
ბატარეა
tremendous
[ trɪˈmendəs ]
საშინელი, საზარელი, შემზარავი
degradation
[ ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ]
დეგრადაცია
Cuba
[ ˈkjuː.bə ]
კუბა
delicate
[ ˈdelɪkət ]
ფაქიზი, დახვეწილი, ნაზი
mud
[ mʌd ]
ტალახი, ჭყაპი, თოვლჭყაპი
stupid
[ ˈstjuːpɪd ]
ჩლუნგი, გონებაჩლუნგი, სულელი
gesture
[ ˈdʒestʃər ]
ჟესტი, ჟესტიკულაცია
congressional
[ kənˈɡreʃənəl ]
კონგრესის, საარჩევნო 
56
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
needle
[ ˈniːdl ]
ნემსი, გახვრეტა, პუნქტირება 
shallow
[ ˈʃæləʊ ]
წყალმარჩხობა, წყალნაკლებობა, მეჩეჩი
premises
[ ˈpremɪsɪz ]
შენობა
relaxation
[ ˌriː.lækˈseɪ.ʃən ]
დასვენება
problematic
[ ˌprɒbləˈmætɪk ]
პრობლემური
panic
[ ˈpænɪk ]
პანიკა, შისის ზარი
legend
[ ˈledʒənd ]
ლეგენდა, წარწერა (მონეტაზე)
poorly
[ ˈpɔːlɪ ]
ცუდად
Amsterdam
[ ˌæm.stəˈdæm ]
ამსტერდამი
printer
[ ˈprɪntər ]
პრინტერი
57
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bore
[ bɔːr ]
მოწყენილი
Turkish
[ ˈtɜː.kɪʃ ]
თურქული
parish
[ ˈpærɪʃ ]
საეკელსიო მრევლი, სამწყსო, ოლქი
territorial
[ ˌterɪˈtɔːrɪəl ]
ტერიტორიული
cinema
[ ˈsɪnəmə ]
კინო
prisoner
[ ˈprɪzənər ]
პატიმარი, ტუსაღი
ghost
[ ɡəʊst ]
მოჩვენება, ზმანება, აჩრდილი, ლანდი
span
[ spæn ]
სპანი
mechanics
[ mɪˈkænɪks ]
მექანიკა
civilian
[ sɪˈvɪlɪən ]
სამოქალაქო პირი
58
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
defect
[ ˈdiːfekt ]
დეფექტი
breach
[ briːtʃ ]
დარღვევა
socialism
[ ˈsəʊʃəlɪzəm ]
სოციალიზმი
layout
[ ˈleɪaʊt ]
განლაგება
terrorism
[ ˈterərɪzəm ]
ტერორიზმი
conjunction
[ kənˈdʒʌŋkʃən ]
შეერთება
beloved
[ bɪˈlʌvɪd ]
საყვარელი
interact
[ ˌɪntərˈækt ]
ურთიერთქმედება
designer
[ dɪˈzaɪnər ]
პროექტის შემდგენი, დამპროექტებელი
remedy
[ ˈremədɪ ]
წამალია
59
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
patience
[ ˈpeɪʃəns ]
მოთმინება, სულგრძელობა
clerk
[ klɑːk ]
მოხელე, ჩინოვნიკი, კანცელარიის მუშაკი
anymore
[ ˌen.ɪˈmɔːr ]
აღარ, აღარასდროს
tab
[ tæb ]
ჩანართი
peasant
[ ˈpezənt ]
გლეხი
impulse
[ ˈɪmpʌls ]
იმპულსი, ბიზგი, დარტყმა (გულის)
prejudice
[ ˈpredʒədɪs ]
ცრურწმენა
controversial
[ ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ]
საკამათო, საპაექრო, სადავო
birthday
[ ˈbɜːθdeɪ ]
დაბადების დღე
embrace
[ ɪmˈbreɪs ]
მოხვევა, გულში ჩაკვრა, ჩახუტება
60
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
commodity
[ kəˈmɒdətɪ ]
მოხმარების საგანი, საქონელი
interactive
[ ˌɪntərˈæktɪv ]
ინტერაქტიული
diamond
[ ˈdaɪəmənd ]
ალმასი, ბრილიანტი
participant
[ pɑːˈtɪsɪpənt ]
მონაწილე
Austria
[ ˈɒs.trɪ.ə ]
ავსტრია
minimize
[ ˈmɪnɪmaɪz ]
შემცირებულად წარმოდგენა
failing
[ ˈfeɪlɪŋ ]
წარუმატებელი
autonomous
[ ɔːˈtɒnəməs ]
ავტონომიური
median
[ ˈmiːdiən ]
მედიანური
cerebral
[ ˈserəbrəl ]
ცერებრალური
61
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hip
[ hɪp ]
ბარძაყი
caution
[ ˈkɔːʃən ]
სიფრთხილით
desperate
[ ˈdespərət ]
სასოწარკვეთილი, იმედდაკარგული
vein
[ veɪn ]
ვენა
haven
[ ˈheɪvən ]
თავშესაფარი
container
[ kənˈteɪnər ]
ჭურჭელი, სათავსი, რეზერვუარი
bid
[ bɪd ]
ბრძანება, ბრძანების გაცემა
insulin
[ ˈɪnsjəlɪn ]
ინსულინი
shear
[ ʃɪər ]
გაპარსვა
unnecessary
[ ʌnˈnesəsərɪ ]
არასაჭირო
62
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
handsome
[ ˈhændsəm ]
ლამაზი, კოხტა, მოხდენილი
warren
[ ˈwɒrən ]
უორენი
termination
[ ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən ]
შეწყვეტა
scholar
[ ˈskɒlər ]
მოსწავლე, სწავლული
cope
[ kəʊp ]
თავის გართმევა, დაძლევა
civic
[ ˈsɪvɪk ]
მოქალაქის, სამოქალაქო, მოქალაქეობრივი
suspicion
[ səˈspɪʃən ]
ეჭვი, გუმანი, ცოტა, ოდნავ, ერთი ბეწო
manufacture
[ ˌmænjəˈfæktʃər ]
წარმოება
super
[ ˈsuːpər ]
შესანიშნავი, დიდი
spine
[ spaɪn ]
ხერხემალი, თავბანდი, თავხე (სახურავისა)
63
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
wilderness
[ ˈwɪldənəs ]
უდაბნო, უდაბური ადგილი
whereby
[ weəˈbaɪ ]
რომლითაც
chaos
[ ˈkeɪɒs ]
ქაოსი, არეულ-დარეულობა, უწესრიგობა
graphic
[ ˈɡræfɪk ]
გრაფიკული
decay
[ dɪˈkeɪ ]
გაფუჭება
eighth
[ eɪtθ ]
მერვე
enlightenment
[ ɪnˈlaɪ.tən.mənt ]
განმანათლებლობა
administrator
[ ədˈmɪnɪstreɪtər ]
ადმინისტრატორი, მმართველი
disabled
[ dɪˈseɪbld ]
ქმედუუნარო, დასახიჩრებული
discrete
[ dɪˈskriːt ]
დისკრეტული
64
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
philosopher
[ fɪˈlɒsəfər ]
ფილოსოფოსი
poetic
[ pəʊˈetɪk ]
პოეტური
reproductive
[ ˌriːprəˈdʌktɪv ]
რეპროდუქციული
urine
[ ˈjʊərɪn ]
შარდის
unpublished
[ ʌnˈpʌb.lɪʃt ]
გამოუქვეყნებელი
Buddhist
[ ˈbʊdɪst ]
ბუდისტი
provider
[ prəˈvaɪ.dər ]
მომმარაგებელი
bomb
[ bɒm ]
ბომბი, ყუმბარა, ნაღმი
mortgage
[ ˈmɔːɡɪdʒ ]
დაგირავება, გირაო
mysterious
[ mɪˈstɪərɪəs ]
საიდუმლო, იდუმალი, ფარული
65
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
princess
[ prɪnˈses ]
პრინცესა
formally
[ ˈfɔːməlɪ ]
ფორმალურად
harvest
[ ˈhɑːvɪst ]
მოსავალი
momentum
[ məʊˈmentəm ]
მამოძრავებელი ძალა
ruler
[ ˈruːlər ]
მმართველი
induction
[ ɪnˈdʌkʃən ]
ინდუქცია
pet
[ pet ]
საყვარელი, გამორჩეული, განებივრებული
coordinate
[ kəʊˈɔːdɪneɪt ]
კოორდინირება
fan
[ fæn ]
განიავებული მარცვალი, მანიავებელი
deposition
[ ˌdep.əˈzɪʃ.ən ]
დეპონირება
66
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
adventure
[ ədˈventʃər ]
თავგადასავალი, შემთხვევა, ავანტიურა
compete
[ kəmˈpiːt ]
შეჯიბრება, გაჯიბრება
disposition
[ ˌdɪspəˈzɪʃən ]
განწყობილება
specialist
[ ˈspeʃəlɪst ]
სპეციალისტი
brick
[ brɪk ]
აგური, კალაპოტი 
offensive
[ əˈfensɪv ]
შეტევა, იერიში
maturity
[ məˈtjʊərətɪ ]
სიმწიფე
timber
[ ˈtɪmbər ]
ხე-ტყე, ხე-ტყის მასალა
alert
[ əˈlɜːt ]
გაფრთხილება
singular
[ ˈsɪŋɡjələr ]
მხოლობითი
67
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Philippines
[ ˈfɪl.ɪ.piːnz ]
ფილიპინები
weekend
[ ˌwiːkˈend ]
შაბათ- კვირა
certainty
[ ˈsɜːtəntɪ ]
დარწმუნებულობა
supplement
[ ˈsʌplɪmənt ]
დანამატი
northwest
[ ˌnɔːθˈwest ]
ჩრდილოეთ-დასავლეთი
shade
[ ʃeɪd ]
ჩრდილი
majesty
[ ˈmædʒəstɪ ]
დიდებულება
nationalist
[ ˈnæʃənəlɪst ]
ნაციონალისტი
reporter
[ rɪˈpɔːtər ]
რეპორტიორი, მომხსენებელი
covenant
[ ˈkʌvənənt ]
შეთანხმება
68
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vacuum
[ ˈvækjuːm ]
სიცარიელე, უჰაერო სივრცე, ვაკუუმი
Nazi
[ ˈnɑːtsɪ ]
ნაცისტი
fame
[ feɪm ]
სახელი, დიდება, სახელგანთქმულობა, რეპუტაცია
regards
[ rɪˈɡɑːdz ]
პატივისცემით
vegetation
[ ˌvedʒɪˈteɪʃən ]
მცენარეულობა
correspond
[ ˌkɒrɪˈspɒnd ]
შეესაბამება
rid
[ rɪd ]
გათავისუფლება, ხსნა, გადარჩენა
sustain
[ səˈsteɪn ]
ხელის მოკიდება, წაშველება
polymer
[ ˈpɒl.ɪ.mər ]
პოლიმერი
periodic
[ ˌpɪərɪˈɒdɪk ]
პერიოდული
69
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
fancy
[ ˈfænsɪ ]
ლამაზი
despair
[ dɪˈspeər ]
სასოწარკვეთა
victor
[ ˈvɪktər ]
გამარჯვებული
wildlife
[ ˈwaɪldlaɪf ]
ველური ბუნება
lasting
[ ˈlɑːstɪŋ ]
ხანგრძლივი
jail
[ dʒeɪl ]
საპატიმრო, ციხე, საპყრობილე
propose
[ prəˈpəʊz ]
წინადადების შემოტანა, წამოყენება
shed
[ ʃed ]
საფულე, ქისა, ფულის ქისა
outlook
[ ˈaʊtlʊk ]
მსოფლმხედველობა
pause
[ pɔːz ]
შესვენება, პაუზა, სულის მოთქმა
70
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
elder
[ ˈeldər ]
ანწლი, დიდგულა
dense
[ dens ]
მსუქანი, მასიური ( შეზრდა )
restriction
[ rɪˈstrɪkʃən ]
შეზღუდვა
consultation
[ ˌkɒnsəlˈteɪʃən ]
კონსულტაცია
chin
[ tʃɪn ]
ნიკაპი
fertility
[ fəˈtɪl.ə.tɪ ]
ნაყოფიერება
habitat
[ ˈhæbɪtæt ]
საცხოვრებელი ადგილი
indicator
[ ˈɪndɪkeɪtər ]
ინდიკატორი, მაჩვენებელი
bet
[ bet ]
სანაძლეო, ფსონი (ბანქოში)
knight
[ naɪt ]
რაინდი
71
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
launch
[ lɔːnʃ ]
მიმოქცევაში შეშვება,დაწყება, წამოწყება
prosperity
[ prɒsˈperətɪ ]
კეთილდღეობა
abundance
[ əˈbʌndəns ]
სიმრავლე
intact
[ ɪnˈtækt ]
ინტაქტური, ჯანმრთელი, მოუწამლავი
organism
[ ˈɔːɡənɪzəm ]
ორგანიზმი, მიკროორგანიზმი, მიკრობი
trap
[ træp ]
მახე, ხაფანგი
derive
[ dɪˈraɪv ]
წარმოშობა, წარმოქმნა
surrender
[ sərˈendər ]
დანებება
triumph
[ ˈtraɪəmf ]
ტრიუმფი, გამარჯვების ზეიმი
oak
[ əʊk ]
მუხა, მუხის მერქანი, მუხის ნაკეთობანი
72
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
narrator
[ nəˈreɪtər ]
მთხრობელი
pepper
[ ˈpepər ]
წიწაკა, პილპილი
golf
[ ɡɒlf ]
გოლფი
scan
[ skæn ]
ყურადღებით დათვალიერება, შეთვალიერება
notable
[ ˈnəʊtəbl ]
აღსანიშნავია
analogy
[ əˈnælədʒɪ ]
ანალოგი
projection
[ prəʊˈdʒekʃən ]
პროექტის შედგენა, დაპროექტება
resistant
[ rɪˈzɪstənt ]
რეზისტენტული
jacket
[ ˈdʒækɪt ]
ჟაკეტი, ქურთუკი
successive
[ səkˈsesɪv ]
თანმიმდევრული
73
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
thirteen
[ θɜːˈtiːn ]
ცამეტი
dare
[ deər ]
გაბედვა, რისკზე წასვლა
elevation
[ ˌelɪˈveɪʃən ]
ამაღლება
hunger
[ ˈhʌŋɡər ]
შიმშილი, შიმშილობა, შიმშილის მოკვლა
rail
[ reɪl ]
სარკინიგზო გადამზიდი
softly
[ ˈsɒftlɪ ]
რბილად, ნაზად, ნელა, ნელი ხმით
endless
[ ˈendləs ]
უსასრულო, დაუსრულებელი, გაუთავებელი
packet
[ ˈpækɪt ]
პაკეტი
missionary
[ ˈmɪʃənərɪ ]
მისიონერის, მისიონერთა, მისიონერული
pin
[ pɪn ]
ქინძისთავი, სარჭი, თმის ჩხირი
74
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
innovative
[ ˈɪnəvətɪv ]
მოწინავე, ახლებური, დახვეწილი
commonwealth
[ ˈkɒm.ən.welθ ]
თანამეგობრობა
destiny
[ ˈdestɪnɪ ]
ბედისწერა, იღბალი
rod
[ rɒd ]
წნელი, წკეპლა, კვერთხი, ღერო, ძელი
atom
[ ˈætəm ]
ატომი
rope
[ rəʊp ]
თოკი, საბელი, ბაგირი, ძაფი
tide
[ taɪd ]
ზღვის მიმოქცევა და უკუქცევა
diplomatic
[ ˌdɪpləˈmætɪk ]
დიპლომატიური, დიპლომატური, ტაქტიკური
accommodate
[ əˈkɒmədeɪt ]
საცხოვრებელი ბინის მიცემა
negotiation
[ nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən ]
მოლაპარაკება, პირობების განხილვა
75
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
norm
[ nɔːm ]
ნორმა, ნიმუში
fraud
[ frɔːd ]
მოტყუება, თაღლითობა, გაიძვერობა
proportional
[ prəˈpɔːʃənəl ]
პროპორციული
imagery
[ ˈɪmɪdʒərɪ ]
გამოსახულება
infantry
[ ˈɪnfəntrɪ ]
ქვეითი
marital
[ ˈmærɪtəl ]
ოჯახური
bloody
[ ˈblʌdɪ ]
სისხლიანი, სისხლოვანი
alarm
[ əˈlɑːm ]
განგაში, შიში, ღელვა, მღელვარება
fatal
[ ˈfeɪtəl ]
ფატალური, საბედისწერო, გარდაუვალი
promising
[ ˈprɒmɪsɪŋ ]
იმედის მომცემი
76
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Nigeria
[ naɪˈdʒɪə.rɪ.ə ]
ნიგერია
discretion
[ dɪˈskreʃən ]
შეხედულებისამებრ
neighbor
[ ˈneɪ·bər ]
მეზობელი
popularity
[ ˌpɒpjəˈlærətɪ ]
პოპულარობა
dilemma
[ dɪˈlemə ]
დილემა, გაჭირვებული, სამძიმო მდგომარეობა
twin
[ twɪn ]
ტყუპი, ტყუპის ცალი, ორეული
tourist
[ ˈtʊərɪst ]
ტურისტი, მოგზაური
flowing
[ ˈfləʊɪŋ ]
მიედინება
processor
[ ˈprəʊsesər ]
პროცესორი, გადამამუშავებელი მოწყობილობა
assurance
[ əˈʃʊərəns ]
გარანტია
77
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lion
[ laɪən ]
ლომი, სახელგანთქმულობა
dirt
[ dɜːt ]
ტალახი, ჭუჭყი, ნაგავი, მიწა
flame
[ fleɪm ]
ალი, ცეცხლი
probe
[ prəʊb ]
ზონდი
juvenile
[ ˈdʒuːvənaɪl ]
არასრულწლოვანი
drunk
[ drʌŋk ]
მთვრალი, ალკოჰოლიკი 
globe
[ ɡləʊb ]
ბურთი, სფერო, ციური სხეული
assertion
[ əˈsɜːʃən ]
მტკიცება
lifestyle
[ ˈlaɪfstaɪl ]
ცხოვრების სტილი
deer
[ dɪər ]
ირემი, ფურირემი
78
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
convince
[ kənˈvɪns ]
დარწმუნება, დაჯერება, შეგნებინება
compatible
[ kəmˈpætɪbl ]
თავსებადი
gradient
[ ˈɡreɪdɪənt ]
გრადიენტი
characterization
[ ˌkærəktəraɪˈzeɪʃən ]
დახასიათება
retention
[ rɪˈtenʃən ]
შეკავება
incomplete
[ ˌɪnkəmˈpliːt ]
არასრული
Holland
[ ˈhɒl.ənd ]
ჰოლანდია
nominal
[ ˈnɒmɪnəl ]
ნომინალური
math
[ mæθ ]
მათემატიკა
climb
[ klaɪm ]
ასვლა, ადგომა
79
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
refusal
[ rɪˈfjuːzəl ]
უარის თქმა
exhausted
[ ɪɡˈzɔːstɪd ]
დაქანცული, ამოწურვა
nerves
[ nɜːvz ]
ნერვები
revision
[ rɪˈvɪʒən ]
გადახედვა
trigger
[ ˈtrɪɡər ]
ჩახმახი
regiment
[ ˈredʒɪmənt ]
პოლკი
fortunately
[ ˈfɔːtʃənətlɪ ]
საბედნიეროდ, ბედნიერად, ბედად
communal
[ ˈkɒmjʊnəl ]
კომუნალური
shake
[ ʃeɪk ]
შერყევა, შერხევა, შენძრევა
remark
[ rɪˈmɑːk ]
შენიშვნა, ჩანაწერი, მინაწერი
80
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
moisture
[ ˈmɔɪstʃər ]
ტენიანობა
trunk
[ trʌŋk ]
ღერო, ტანი
severity
[ sɪˈverətɪ ]
სიმძიმე
globalization
[ ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən ]
გლობალიზაცია
Buddha
[ ˈbʊdə ]
ბუდა
incentive
[ ɪnˈsentɪv ]
წამქეზებელი მიზეზი, განზრახვა
advocate
[ ˈædvəkeɪt ]
დამცველი, მომხრე, ქომაგი, ადვოკატი
presently
[ ˈprezəntlɪ ]
ამჟამად
dominance
[ ˈdɒmɪnəns ]
დომინირება
conquest
[ ˈkɒŋkwest ]
დაპყრობა
81
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
dressing
[ ˈdresɪŋ ]
გასახდელი
destructive
[ dɪˈstrʌk.tɪv ]
გამანადგურებელი
descent
[ dɪˈsent ]
დაღმართი
horn
[ hɔːn ]
რქა, ყანწი
attraction
[ əˈtrækʃən ]
მიზიდვა, მიზიდულობა, მიმზიდველობა
fitting
[ ˈfɪtɪŋ ]
მორგება
litigation
[ ˌlɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
სამართალწარმოება
specimen
[ ˈspesəmɪn ]
ნიმუში
thereof
[ ˌðeəˈrɒv ]
მისი
thorough
[ ˈθʌrə ]
საფუძვლიანი
82
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vague
[ veɪɡ ]
ბუნდოვანი
remind
[ rɪˈmaɪnd ]
გახსენება, მოგონება, შეხსენება
invitation
[ ˌɪnvɪˈteɪʃən ]
მოწვევა, მიწვევა, მოპატიჟება, მიპატიჟება
adaptive
[ əˈdæp.tɪv ]
ადაპტური
openly
[ ˈəʊpənlɪ ]
ცხადად, აშკარად, დაუფარავად, გულახდილად
singer
[ ˈsɪŋər ]
მომღერალი, პოეტი, მგალობელი ფრინველი
anonymous
[ əˈnɒnɪməs ]
ანონიმური, უსახელო
erosion
[ ɪˈrəʊ.ʒən ]
ეროზია
mighty
[ ˈmaɪtɪ ]
ძლიერი
sink
[ sɪŋk ]
ჩაძირვა, დახრჩობა
83
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
inn
[ ɪn ]
სასტუმრო
cheek
[ tʃiːk ]
ლოყა
lesbian
[ ˈlezbɪən ]
ლესბოსელი
accommodation
[ əˌkɒməˈdeɪʃən ]
განთავსება
insufficient
[ ˌɪnsəˈfɪʃənt ]
არასაკმარისი
website
[ ˈwebsaɪt ]
ვებგვერდი
convey
[ kənˈveɪ ]
გადატანა, გადაყვანა (ტვირთისა, მგზავრებისა)
immigrant
[ ˈɪmɪɡrənt ]
ემიგრანტი
brave
[ breɪv ]
გაბედული, გამბედავი, გულადი
meditation
[ ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən ]
მედიტაცია
84
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
facial
[ ˈfeɪʃəl ]
სახის
critic
[ ˈkrɪtɪk ]
კრიტიკოსი
rage
[ reɪdʒ ]
გაცოფებული, გაბრაზებული, გახელებული
declare
[ dɪˈkleər ]
გამოცხადება, განცხადება, თქმა
discount
[ ˈdɪskaʊnt ]
ფასდაკლება
monopoly
[ məˈnɒpəlɪ ]
მონოპოლია
celebration
[ ˌseləˈbreɪʃən ]
ზეიმობა, უქმობა, დღესასწაულობა
hire
[ haɪər ]
დაქირავება, ქირით დაჭერა
extraction
[ ɪkˈstrækʃən ]
მოპოვება
spare
[ speər ]
სამარაგო, სათადარიგო, თავისუფალი (დრო)
85
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
defensive
[ dɪˈfensɪv ]
თავდაცვა, თავდაცვითი პოზიცია
oxide
[ ˈɒk.saɪd ]
ოქსიდი
bride
[ braɪd ]
პატარძალი, დედოფალი, ახალგათხოვილი
bathroom
[ ˈbɑːθruːm ]
სააბაზანო
relaxed
[ rɪˈlækst ]
მოდუნებული
butler
[ ˈbʌtlər ]
მსახურთუფროსი
propaganda
[ ˌprɒpəˈɡændə ]
პროპაგანდა
simplicity
[ sɪmˈplɪsətɪ ]
სიმარტივე
fitness
[ ˈfɪtnəs ]
გამოსადეგობა, ვარგისობა, შესაბამისობა
gradual
[ ˈgrædjʊəl ]
თანდათანობით
86
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
harsh
[ hɑːʃ ]
უკმეხი, არასასიამოვნო
swing
[ swɪŋ ]
რწევა, რხევა, რყევა, ქანაობა, გაქანება
goodness
[ ˈɡʊdnəs ]
სიკეთე
instrumental
[ ˌɪnstrəˈmentəl ]
ინსტრუმენტული
descriptive
[ dɪˈskrɪptɪv ]
აღწერითი
breakdown
[ ˈbreɪkdaʊn ]
ავარია
stake
[ steɪk ]
დადება (ბანქოში) გირაო
exile
[ ˈeksaɪl ]
გადასახლება
mama
[ məˈmɑː ]
დედა, დედიკო
strengthen
[ ˈstreŋθən ]
გაძლიერება, გამაგრება
87
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bench
[ benʃ ]
მერხი, სკამი, დაზგა
Edinburgh
[ ˈed.ɪn.bər.ə ]
ედინბურგი
authentic
[ ɔːˈθentɪk ]
ავთენტური
prose
[ prəʊz ]
პროზა
sketch
[ sketʃ ]
ჩანახატი
arrange
[ əˈreɪndʒ ]
მოწყობა, მომზადება, გამზადება
offset
[ ˌɒfˈset ]
ოფსეტური
fusion
[ ˈfjuːʒən ]
შერწყმა
visitor
[ ˈvɪzɪtər ]
სტუმარი, მანხველი, ინსპექტორი
purple
[ ˈpɜːpl ]
მეწამული, მუქი წითელი
88
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
auto
[ ˈɔːtəʊ ]
ავტო, ავტომობილი
react
[ rɪˈækt ]
რეაგირება,, ზემოქმედება
pat
[ pæt ]
ხელის დარტყმა, ხელის თათუნი
nick
[ nɪk ]
ნიკი
gang
[ ɡæŋ ]
ჯგუფი, ბრბო
amplitude
[ ˈæm.plɪ.tʃuːd ]
დიაპაზონი
forehead
[ ˈfɔːhed ]
შუბლი
immense
[ ɪˈmens ]
უზარმაზარი
realism
[ ˈrɪəlɪzəm ]
რეალიზმი
reliance
[ rɪˈlaɪəns ]
ნდობა
89
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
chap
[ tʃæp ]
თავ
lodge
[ lɒdʒ ]
ლოჟა
behave
[ bɪˈheɪv ]
მოქცევა (იქცევა)
Switzerland
[ ˈswɪt.sə.lənd ]
შვეიცარია
fragment
[ ˈfræɡmənt ]
ფრაგმენტი
perfection
[ pəˈfekʃən ]
სრულყოფილება
encouragement
[ ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt ]
წახალისება
quit
[ kwɪt ]
სამუშაოდან, სამსახურიდან წასვლა
curiosity
[ ˌkjʊərɪˈɒsətɪ ]
ცოდნისმოყვარეობა, ცნობისმოყვარეობა
frustration
[ frʌsˈtreɪʃən ]
ჩაშლა (გეგმებისა), გაცრუება (იმედისა)
90
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pile
[ paɪl ]
გროვა, ხროვა
cigarette
[ ˌsɪɡərˈet ]
პაპიროსი, სიგარეტი
theorem
[ ˈθɪə.rəm ]
თეორემა
odds
[ ɒdz ]
სხვაობა, განსხვავება, უთანასწორობა
southwest
[ ˌsaʊθˈwest ]
სამხრეთ-დასავლეთის ძლიერი ქარი
architect
[ ˈɑːkɪtekt ]
არქიტექტორი, ხუროთმოძღვარი
illusion
[ ɪˈluːʒən ]
ილუზია, შეცდომითი აღქმა
lamp
[ læmp ]
ლამპა, ნათურა, ფარანი
rival
[ ˈraɪvəl ]
მეტოქე, მოცილე, კონკურენტი
motive
[ ˈməʊtɪv ]
მოტივი, განზრახვა
91
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cult
[ kʌlt ]
საკულტო
coronary
[ ˈkɒrənərɪ ]
კორონარული
contest
[ ˈkɒntest ]
დავა, კამათი, შეჯიბრება
stance
[ stæns ]
პოზიცია
lightly
[ ˈlaɪtlɪ ]
ოდნავ, მსუბუქად, ადვილად, უდარდელად
arbitration
[ ˌɑːbɪˈtreɪʃən ]
არბიტრაჟი
tunnel
[ ˈtʌnəl ]
გვირაბი
gear
[ ɡɪər ]
მექანიზმი, აპარატი, ხელსაწყო, მოწყობილობა
crowded
[ ˈkraʊdɪd ]
გავსებული, პირთამდე გავსებული
advisory
[ ədˈvaɪzərɪ ]
საკონსულტაციო
92
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tag
[ tæɡ ]
იარლიყი, ეტიკეტი, იარლიყის მიმაგრება
goddess
[ ˈɡɒdes ]
ქალღმერთი
disappear
[ ˌdɪsəˈpɪər ]
გაქრობა, გაუჩინარება, დაკარგვა
kidney
[ ˈkɪdnɪ ]
თირკმლის
scientist
[ ˈsaɪəntɪst ]
მეცნიერი, სპეციალისტი
chase
[ tʃeɪs ]
გამოდგომა, გამოდევნა, დადევნება
donor
[ ˈdəʊnər ]
დონორი, დონორის
sauce
[ sɔːs ]
საწებელი, საკაზმი
normative
[ ˈnɔː.mə.tɪv ]
ნორმატიული
straightforward
[ ˌstreɪtˈfɔːwəd ]
პირდაპირი
93
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
metabolic
[ met.əˈbɒl.ɪk ]
მეტაბოლური
abundant
[ əˈbʌndənt ]
უხვი
founder
[ ˈfaʊndər ]
დამაარსებელი, დამფუძნებელი
scattering
[ ˈskætərɪŋ ]
გაფანტვა
genesis
[ ˈdʒen.ə.sɪs ]
გენეზისი
Portuguese
[ ˌpɔː.tʃəˈɡiːz ]
პორტუგალიური
forgive
[ fəˈɡɪv ]
პატიება, მიტევება, შენდობა
midnight
[ ˈmɪdnaɪt ]
შუაღამე, უკუნეთი, წყვდიადი
cavity
[ ˈkævətɪ ]
ღრუ
feminism
[ ˈfemɪnɪzəm ]
ფემინიზმი
94
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
elimination
[ ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ]
აღმოფხვრა
induce
[ ɪnˈdjuːs ]
გამოიწვიოს
lip
[ lɪp ]
ტუჩი
serial
[ ˈsɪərɪəl ]
სერიალი
operative
[ ˈɒpərətɪv ]
ოპერატიული
fence
[ fens ]
გალავანი, მესერი, ღობე
objection
[ əbˈdʒekʃən ]
შეპასუხება, შეკამათება, შედავება, პროტესტი
syntax
[ ˈsɪntæks ]
სინტაქსი
resonance
[ ˈrez.ən.əns ]
რეზონანსი
concert
[ ˈkɒnsət ]
კონცერტი, თანხმობა, პირობა
95
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
dental
[ ˈdentəl ]
სტომატოლოგიური
modernity
[ mɒdˈɜː.nə.tɪ ]
თანამედროვეობა
alpha
[ ˈæl.fə ]
ალფა
caste
[ kɑːst ]
კასტა
cruel
[ ˈkruːəl ]
სასტიკი, მკაცრი, ულმობელი
stack
[ stæk ]
შეკვრა, დასტა, პარკი, ჩაწყობა
tense
[ tens ]
დაძაბული
lean
[ liːn ]
დახრა, დაღუნვა
icon
[ ˈaɪkɒn ]
სითხე, ხსნარი, თხელი
stern
[ stɜːn ]
მკაცრი
96
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tear
[ teər ]
გახევა, გაგლეჯა, გაწყვეტა
Hungary
[ ˈhʌŋ.ɡər.ɪ ]
უნგრეთი
summit
[ ˈsʌmɪt ]
თათბირი, კონფერენცია უმაღლეს დონეზე
indirectly
[ ˌɪn·dəˈrek·tlɪ ]
ირიბად
bronze
[ brɒnz ]
ბრინჯაო
synthetic
[ sɪnˈθetɪk ]
სინთეტიკური
triangle
[ ˈtraɪæŋɡl ]
სამკუთხედი
widow
[ ˈwɪdəʊ ]
ქვრივი (ქალი)
jazz
[ dʒæz ]
ჯაზი, ჯაზის მუსიკა, ხმაურიანი ქცევა
Victorian
[ vɪkˈtɔːrɪən ]
ვიქტორიანული
97
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bankruptcy
[ ˈbæŋkrəptsɪ ]
ბანკროტობა, გაკოტრება
automobile
[ ˈɔːtəməʊbiːl ]
ავტომობილი
texture
[ ˈtekstʃər ]
ქსოვილი, ქსოვილის ხარისხი, სიმკვრივე
painter
[ ˈpeɪntər ]
მხატვარი, ფერმწერი
repetition
[ ˌrepɪˈtɪʃən ]
გამეორება
oneself
[ wʌnˈself ]
საკუთარ თავს
tin
[ tɪn ]
ქილა
warrant
[ ˈwɒrənt ]
ორდერი
bass
[ beɪs ]
ბასი
echo
[ ˈekəʊ ]
ექო, ნახმევი, გამოძახილი, წაბაძვა
98
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
artillery
[ ɑːˈtɪlərɪ ]
არტილერია
weights
[ weɪts ]
წონები
clinic
[ ˈklɪnɪk ]
კლინიკა, პოლიკლინიკა 
quote
[ kwəʊt ]
ციტირება, მოშველიება
vain
[ veɪn ]
ამაო
sergeant
[ ˈsɑːdʒənt ]
სერჟანტი
delta
[ ˈdeltə ]
დელტა
cake
[ keɪk ]
ტორტი, კექსი, ნამცხვარი
pathway
[ ˈpɑːθ.weɪ ]
ბილიკი
approximation
[ əˌprɒk.sɪˈmeɪ.ʃən ]
დაახლოება
99
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
creator
[ krɪˈeɪtər ]
შემოქმედი
arena
[ əˈriːnə ]
არენა, მოქმედების ადგილი
bodily
[ ˈbɒdɪlɪ ]
სხეულებრივი
reluctant
[ rɪˈlʌktənt ]
უხალისოდ მკეთებელი, უხალისო
longitudinal
[ ˌlɒŋ.ɡɪˈtʃuː.dɪ.nəl ]
გრძივი
incorporate
[ ɪnˈkɔːpəreɪt ]
შერევა, ჩართვა
closure
[ ˈkləʊʒər ]
დახურვა
instability
[ ˌɪnstəˈbɪlətɪ ]
არასტაბილურობა
inappropriate
[ ˌɪnəˈprəʊprɪət ]
შეუსაბამო
instantly
[ ˈɪnstəntlɪ ]
მაშინვე, მყისვე, იმ საათშივე
100
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
coherent
[ kəʊˈhɪərənt ]
თანმიმდევრული
anatomy
[ əˈnætəmɪ ]
ანატომია
surgeon
[ ˈsɜːdʒən ]
ქირურგი, დასტაქარი
collar
[ ˈkɒlər ]
საყელო
assure
[ əˈʃɔːr ]
დარწმუნება, დაჯერება
solidarity
[ ˌsɒlɪˈdærətɪ ]
სოლიდარობა
lonely
[ ˈləʊnlɪ ]
მარტოხელა, ხელმარტო, ეული
amazing
[ əˈmeɪzɪŋ ]
საკვირველი, საოცარი, გასაოცარი
decisive
[ dɪˈsaɪsɪv ]
გადამწყვეტი
tent
[ tent ]
კარავი 
101
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
congregation
[ ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən ]
კრება
pity
[ ˈpɪtɪ ]
სამწუხაროა, სიბრალული
Palestine
[ ˈpæl.ə.staɪn ]
პალესტინა
hybrid
[ ˈhaɪbrɪd ]
ჰიბრიდული
bilateral
[ baɪˈlætərəl ]
ორმხრივი
initiation
[ ɪˌnɪʃ.ɪˈeɪ.ʃən ]
ინიცირება
drainage
[ ˈdreɪnɪdʒ ]
დრენაჟი
ours
[ aʊəz ]
ჩვენი
hatred
[ ˈheɪtrɪd ]
სიძულვილი
abandon
[ əˈbændən ]
უარის თქმა, მიტოვება
102
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
beta
[ ˈbiː.tə ]
ბეტა
miracle
[ ˈmɪrəkl ]
სასწაული, საოცრება, საკვირველება
prompt
[ prɒmpt ]
სწრაფი, ჩქარი, მარდი, დაუყოვნებელი
dissertation
[ ˌdɪsəˈteɪʃən ]
დისერტაცია
rationale
[ ˌræʃəˈnɑːl ]
დასაბუთება
directive
[ dɪˈrektɪv ]
დირექტივა
broadly
[ ˈbrɔːdlɪ ]
ფართოდ
domination
[ ˌdɒmɪˈneɪʃən ]
ბატონობა
devotion
[ dɪˈvəʊʃən ]
ერთგულება
interfere
[ ˌɪntəˈfɪər ]
ხელის შეშლა, დაბრკოლება
103
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Athens
[ ˈæθ.ənz ]
ათენი
noun
[ naʊn ]
არსებითი სახელი
economically
[ ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i ]
ეკონომიურად, მომჭირნედ
envelope
[ ˈenvələʊp ]
კონვერტი, სახვევი, შემოსახვევი
voyage
[ ˈvɔɪɪdʒ ]
ვოიაჟი
spell
[ spel ]
დრო, ხანი, ჟამი, პერიოდი
pit
[ pɪt ]
ორმო, ჩაღრმავება, ღრმული
blade
[ bleɪd ]
პირი (დანისა, სამართებლისა)
carriage
[ ˈkærɪdʒ ]
ვაგონი
guardian
[ ˈɡɑːdɪən ]
მეურვე
104
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
antibody
[ ˈæntɪˌbɒdɪ ]
ანტისხეული
cathedral
[ kəˈθiːdrəl ]
საკათედრო
shelf
[ ʃelf ]
თარო, საფეხური, შვერი
annually
[ ˈænjʊəlɪ ]
ყოველწლიურად, წელიწადში ერთხელ
prosecution
[ ˌprɒsɪˈkjuːʃən ]
სასამართლო დევნა, ძებნის გამოცხადება
chocolate
[ ˈtʃɒkələt ]
შოკოლადი, შოკოლადის კანფეტები
passenger
[ ˈpæsəndʒər ]
მგზავრი, გამვლელი
sue
[ suː ]
სასარმართლოში საქმის აღძვრა
oppression
[ əˈpreʃən ]
ჩაგვრა
stir
[ stɜːr ]
მოძრაობა, ფუსფუსი, ალიაქოთი
105
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
contractor
[ kənˈtræktər ]
მოიჯარე, მოიჯარადრე, მონარდე
sandy
[ ˈsændɪ ]
ქვიშიანი
notwithstanding
[ ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ]
მიუხედავად იმისა
junction
[ ˈdʒʌŋkʃən ]
შეერთება
occupy
[ ˈɒkjəpaɪ ]
დაპატრონება, დაუფლება, ხელში ჩაგდება
regulate
[ ˈreɡjəleɪt ]
რეგულირება, რეგლამენტირება
assign
[ əˈsaɪn ]
დანიშვნა, დადგენა (ვადისა, საზღვრისა)
volunteer
[ ˌvɒlənˈtɪər ]
მოხალისე
ambassador
[ æmˈbæsədər ]
ელჩი, მოციქული, მაცნე
substitution
[ ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən ]
ცვლილება
106
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sexually
[ ˈsekʃʊəlɪ ]
სექსუალურად
paradise
[ ˈpærədaɪs ]
სამოთხე
elastic
[ ɪˈlæstɪk ]
ელასტიური
Persian
[ ˈpɜː.ʒən ]
სპარსელი, სპარსული ენა
pose
[ pəʊz ]
პოზა, პოზების მიღება, პოზირება
Madame
[ məˈdæm ]
მადამ
outward
[ ˈaʊtwəd ]
გარეგნული
maker
[ ˈmeɪkər ]
შემქმნელი, შემოქმედი
inflammatory
[ ɪnˈflæmətərɪ ]
ანთებითი
snake
[ sneɪk ]
გველი
107
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
ticket
[ ˈtɪkɪt ]
ბილეთი
undertake
[ ˌʌndəˈteɪk ]
წამოწყება, ხელის მოკიდება, შედგომა
complement
[ ˈkɒmplɪmənt ]
შეავსებს
thumb
[ θʌm ]
ცერა თითი
attendance
[ əˈtendəns ]
ზრუნვა, მოვლა, მიხედვა, მომსახურება
photography
[ fəˈtɒɡrəfɪ ]
ფოტოგრაფია
proportions
[ prəˈpɔːʃənz ]
პროპორციები
tragic
[ ˈtrædʒɪk ]
ტრაგედიის, ტრაგედიული, საშინელი
bind
[ baɪnd ]
შეკვრა, გათოკვა, შეკვრა, შეხვევა
jet
[ dʒet ]
გიშერი, ნაკადი სითხისა აირისა
108
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Thailand
[ ˈtaɪ.lænd ]
ტაილანდი
supportive
[ səˈpɔːtɪv ]
დამხმარე, მხარდამჭერი
Arabic
[ ˈærəbɪk ]
არაბული
hypertension
[ ˌhaɪ.pəˈten.ʃən ]
ჰიპერტენზია
exceptional
[ ɪkˈsepʃənəl ]
გამონაკლისი
clergy
[ ˈklɜːdʒɪ ]
სასულიერო პირები
predominantly
[ prɪˈdɒmɪnəntlɪ ]
უპირატესად
jimmy
[ ˈdʒɪm.ɪ ]
ჯიმი
Jew
[ dʒuː ]
ებრაელი
costly
[ ˈkɒstlɪ ]
ძვირი, ძვირფასი, ფასიანი, მდიდრული
109
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tech
[ tek ]
ტექ
eligible
[ ˈelɪdʒəbl ]
უფლებიანი იქნა არჩეული, შესაფერი
troubled
[ ˈtrʌbəld ]
ეწუხებული, აღელვებული, მშფოთვარე
countryside
[ ˈkʌntrɪsaɪd ]
ქალაქგარე
eighty
[ ˈeɪtɪ ]
ოთხმოცი
mercury
[ ˈmɜːkjərɪ ]
ვერცხლისწყალი
prey
[ preɪ ]
მტაცებელი
template
[ ˈtempleɪt ]
შაბლონი
soup
[ suːp ]
წვენი, წვნიანი
Swedish
[ ˈswiː.dɪʃ ]
შვედური
110
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
uncomfortable
[ ʌnˈkʌmftəbl ]
მოუხერხებელი, მოუმარჯვებელი, უსიამოვნო
warmth
[ wɔːmθ ]
სითბო
chip
[ tʃɪp ]
ნაფოტი, ბურბუშელა
mentally
[ ˈmen.təl.ɪ ]
ფსიქიკური
flour
[ flaʊər ]
პურის ფქვილი, ფხვნილი, პუდრი
controller
[ kənˈtrəʊlər ]
კონტროლერი
cholesterol
[ kəˈlestərɒl ]
ქოლესტერინის
daddy
[ ˈdædɪ ]
მამაიკო, მამილო
compact
[ kəmˈpækt ]
კომპაქტური
recommendation
[ ˌrekəmenˈdeɪʃən ]
რეკომენდაცია
111
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
consult
[ kənˈsʌlt ]
რჩევის კითხვა, მოთათბირება
suspension
[ səˈspenʃən ]
შეჩერება
hint
[ hɪnt ]
გადაკრული სიტყვა, ნართაული, ქარაგმა
insist
[ ɪnˈsɪst ]
დაჟინებით მოთხოვნა
purity
[ ˈpjʊərətɪ ]
სიწმინდეს
hierarchical
[ ˌhɑɪ·əˌrɑr·kɪ·kəl ]
იერარქიული
awful
[ ˈɔːfəl ]
საშინელი, საზარელი
focal
[ ˈfəʊ.kəl ]
კეროვანი
terminology
[ ˌtɜːmɪˈnɒlədʒɪ ]
ტერმინოლოგია
keen
[ kiːn ]
მძაფრი
112
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
premium
[ ˈpriːmiəm ]
ჯილდო, საჩუქარი, პრემია, ფასი
cow
[ kaʊ ]
ძროხა
porter
[ ˈpɔːtər ]
პორტერი
cease
[ siːs ]
შეწყვეტა, შეჩერება
recipient
[ rɪˈsɪpɪənt ]
მიმღები
crude
[ kruːd ]
ნედლი
secondly
[ ˈsekəndlɪ ]
მეორეც
matt
[ mæt ]
მქრქალი
Judaism
[ ˈdʒuːdeɪɪzəm ]
იუდაიზმი
elegant
[ ˈelɪɡənt ]
შნოიანი, ტურფა, კოხტა, მოხდენილი
113
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
wavelength
[ ˈweɪvleŋθ ]
ტალღის სიგრძე
steep
[ stiːp ]
ციცაბო, ფრიალო, დაუჯერებელი
deliberate
[ dɪˈlɪbərət ]
განზრახ
altar
[ ˈɔːltər ]
საკურთხეველი
irregular
[ ɪˈreɡjələr ]
არარეგულარული
burial
[ ˈberɪəl ]
დაკრძალვის
navigation
[ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
archaeology
[ ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ ]
არქეოლოგია
install
[ ɪnˈstɔːl ]
დაბინავება, დასახლება, მოთავსება
sorrow
[ ˈsɒrəʊ ]
მწუხარება
114
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
clarity
[ ˈklærətɪ ]
სიცხადე
dull
[ dʌl ]
მოსაწყენი
olive
[ ˈɒlɪv ]
ზეთისხილის
transparent
[ trænˈspærənt ]
გამჭვირვალე
charlotte
[ ˈʃɑː.lət ]
შარლოტა
officially
[ əˈfɪʃ.əl.ɪ ]
ოფიციალურად
cement
[ sɪˈment ]
ცემენტი
execute
[ ˈeksɪkjuːt ]
შესრულება, ასრულება
sweat
[ swet ]
ოფლი, გაოფლიანება, დაორთქვლა
accord
[ əˈkɔːd ]
შეთანხმება
115
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
comprehension
[ ˌkɒmprɪˈhenʃən ]
გააზრება
cylinder
[ ˈsɪlɪndər ]
ცილინდრი
compassion
[ kəmˈpæʃən ]
თანაგრძნობა
individually
[ ɪndɪˈvɪʤʊəlɪ ]
ინდივიდუალურად
contingent
[ kənˈtɪndʒənt ]
კონტიგენტი
downward
[ ˈdaʊn.wəd ]
ქვევით
patch
[ pætʃ ]
ნახვევი (თვალზე), ხალი (სახეზე)
atmospheric
[ ˌætməsˈferɪk ]
ატმოსფერული
unhappy
[ ʌnˈhæpɪ ]
მწუხარე, სევდიანი, დარდიანი, ნაღვლიანი
approximate
[ əˈprɒksɪmət ]
მიახლოებითი
116
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vegetable
[ ˈvedʒtəbl ]
ბოსტნეული,მწვანილი, მცენარე
alternatively
[ ɔːlˈtɜːnətɪvlɪ ]
ალტერნატიულად
compelling
[ kəmˈpelɪŋ ]
დაუძლეველი
sensor
[ ˈsensər ]
სენსორი, რეცეპტორი
useless
[ ˈjuːsləs ]
უსარგებლო
disc
[ dɪsk ]
დისკი
customary
[ ˈkʌstəmərɪ ]
ჩვეულებითი
buffalo
[ ˈbʌfələʊ ]
კამეჩების
grip
[ ɡrɪp ]
მოჭერა, წაჭერა, ჩაბღაუჭება
imaginary
[ ɪˈmædʒɪnərɪ ]
წარმოსახვითი
117
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sensible
[ ˈsensɪbl ]
გონივრული
conditional
[ kənˈdɪʃənəl ]
პირობითი
supper
[ ˈsʌpər ]
ვახშამი
mess
[ mes ]
უწესრიგობა, არეულობა, არევ-დარევა
complementary
[ ˌkɒmplɪˈmentərɪ ]
შემავსებელი
dietary
[ ˈdaɪ.ə.tər.ɪ ]
დიეტური
publish
[ ˈpʌblɪʃ ]
გამოქვეყნება, საჯაროდ გამოცხადება
tune
[ tjuːn ]
მელოდია, მოტივი, ტონი, ხმა
viable
[ ˈvaɪəbl ]
სიცოცხლისუნარიანი
exclude
[ ɪksˈkluːd ]
ამორიცხვა, გამორიცხვა, ამოშლა, ამოღება
118
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
incorrect
[ ˌɪnkərˈekt ]
არასწორი
joke
[ dʒəʊk ]
ხუმრობა, ოხუნჯობა, კურიოზული
loyal
[ lɔɪəl ]
ერთგული, ლოიალური, სანდო
sentiment
[ ˈsentɪmənt ]
გრძნობა, აზრი, ურთიერთობა
dish
[ dɪʃ ]
თეფში, ლანგარი, სინი
subsection
[ ˈsʌbˌsek.ʃən ]
ქვეგანყოფილება
drain
[ dreɪn ]
დრენაჟი, დრენირება
urge
[ ɜːdʒ ]
განზრახვა, გულის წადილი
marker
[ ˈmɑːkər ]
მარკერი, დროის მოსანიშნი
adapt
[ əˈdæpt ]
შეგუება, შეწყობა, მომარჯვება
119
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
shield
[ ʃiːld ]
იცავს
simultaneous
[ ˌsɪməlˈteɪnɪəs ]
ერთდროული
bend
[ bend ]
ნაღუნი, ნაკეცი
questionnaire
[ ˌkwestʃəˈneər ]
ანკეტა, კითხვარი
wireless
[ ˈwaɪələs ]
უკაბელო
awake
[ əˈweɪk ]
გამამხნევებელი, გამახალისებელი, გამოღვიძებული
revival
[ rɪˈvaɪvəl ]
აღორძინება
Hispanic
[ hɪˈspænɪk ]
ესპანური, ესპანურად მოლაპარაკე
tenth
[ tenθ ]
მეათე
convergence
[ kənˈvɜː.dʒəns ]
კონვერგენცია
120
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
utterly
[ ˈʌtəlɪ ]
სრულიად
inhibition
[ ˌɪnhɪˈbɪʃən ]
დათრგუნვა
assert
[ əˈsɜːt ]
მტკიცება, განცხადება, დაცვა
inference
[ ˈɪnfərəns ]
დასკვნა
cavalry
[ ˈkæv.əl.rɪ ]
კავალერია
enforce
[ ɪnˈfɔːs ]
იძულება, ძალის დატანება, დაძალება
pastor
[ ˈpɑːstər ]
პასტორი (პროტესტანტების მღვდელი)
cognition
[ kɒɡˈnɪʃ.ən ]
შემეცნება
friction
[ ˈfrɪkʃən ]
ხახუნის
hollow
[ ˈhɒləʊ ]
ღრუ
121
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
supervisor
[ ˈsuː.pə.vaɪ.zər ]
ზედამხედველი, მეთვალყურე, დამკვირვებელი
successor
[ səkˈsesər ]
მემკვიდრე
noon
[ nuːn ]
შუადღე
excellence
[ ˈek.səl.əns ]
ბრწყინვალება
unfortunate
[ ʌnˈfɔːtʃənət ]
უბედური
partition
[ pɑːˈtɪʃən ]
დანაყოფი
scholarly
[ ˈskɒləlɪ ]
მეცნიერულად
marble
[ ˈmɑːbl ]
მარმარილო, მარმარილოს ქანდაკება
comedy
[ ˈkɒmədɪ ]
კომედია
dioxide
[ daɪˈɒk.saɪd ]
დიოქსიდი
122
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
progression
[ prəʊˈɡreʃən ]
პროგრესირება
integer
[ ˈɪn.tɪ.dʒər ]
მთელი რიცხვი
communism
[ ˈkɒm.jə.nɪ.zəm ]
კომუნიზმი
ninth
[ naɪnθ ]
მეცხრე
magnificent
[ mæɡˈnɪfɪsənt ]
დიდებული
carcinoma
[ kɑː.sɪˈnəʊ.mə ]
კარცინომა
obedience
[ əʊˈbiːdiəns ]
მორჩილება
depreciation
[ dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ]
ამორტიზაცია
ram
[ ræm ]
ვერძი
hazardous
[ ˈhæzədəs ]
სახიფათო
123
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
implication
[ ˌɪmplɪˈkeɪʃən ]
თანამონაწილეობა, არსი, როლი
masculine
[ ˈmæskjəlɪn ]
მამაკაცური
cumulative
[ ˈkjuːmjələtɪv ]
კუმულატიური
highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]
ხაზის გასმა, მონიშვნა
alternate
[ ɔːlˈtɜːnət ]
ალტერნატიული
telecommunications
[ ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ]
ტელეკომუნიკაციები
publicity
[ pʌbˈlɪsətɪ ]
საჯაროობა, რეკლამა
custody
[ ˈkʌstədɪ ]
დაცვა, მეურვეობა
reed
[ riːd ]
ლერწამი
casual
[ ˈkæʒjʊəl ]
დროებითი მუშაკი, შემთხვევითი, არარეგულარული
124
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
subordinate
[ səˈbɔːdənət ]
დაქვემდებარებული
delete
[ dɪˈliːt ]
წაშლა
faint
[ feɪnt ]
გულის წასვლა, გულის შეღონება
explosion
[ ɪkˈspləʊʒən ]
აფეთქება, გასკდომა
swift
[ swɪft ]
სწრაფი
refuge
[ ˈrefjuːdʒ ]
ლტოლვილი, გადახვეწილი, ემიგრანტი
decree
[ dɪˈkriː ]
განკარგულება
oxidation
[ ˌɑk·sɪˈdeɪ·ʃən ]
დაჟანგვა
alignment
[ əˈlaɪn.mənt ]
გასწორება
feasible
[ ˈfiːzəbl ]
განხორციელებადი
125
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bacon
[ ˈbeɪkən ]
ბეკონი
rocky
[ ˈrɒkɪ ]
კლდოვანი
surveillance
[ sɜːˈveɪləns ]
ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა
basket
[ ˈbɑːskɪt ]
კრებული, კომპლექტი, კალათა
applicant
[ ˈæplɪkənt ]
განმცხადებელი
hurry
[ ˈhʌrɪ ]
აჩქარება, აჩქარებულობა, სიჩქარე
consultant
[ kənˈsʌltənt ]
კონსულტანტი, მრჩეველი
unstable
[ ʌnˈsteɪbl ]
არასტაბილური
petroleum
[ pəˈtrəʊlɪəm ]
ნავთობი
accustomed
[ əˈkʌstəmd ]
შეჩვეული
126
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hostility
[ hɒsˈtɪlətɪ ]
მტრობა
comply
[ kəmˈplaɪ ]
შესრულება, ასრულება
statue
[ ˈstætʃuː ]
ქანდაკება
Buddhism
[ ˈbʊdɪzəm ]
ბუდიზმი
seasonal
[ ˈsiːzənəl ]
სეზონური
bladder
[ ˈblædər ]
შარდის ბუშტი
savage
[ ˈsævɪdʒ ]
ველური
penguin
[ ˈpeŋɡwɪn ]
პინგვინი
invite
[ ɪnˈvaɪt ]
მოწვევა, მიწვევა, მოპატიჟება
presidency
[ ˈprezɪdənsɪ ]
პრეზიდენტობა,თავმჯდომარეობა
127
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
carol
[ ˈkærəl ]
კეროლი
sheer
[ ʃɪər ]
აშკარა, აბსოლუტური, სრული, სწრაფი
intend
[ ɪnˈtend ]
განზრახვა, განზრახვის ქონა
treasure
[ ˈtreʒər ]
საუნჯე, განძი, განძეულობა
downtown
[ ˌdaʊnˈtaʊn ]
საქმიანი რაიონი
tomb
[ tuːm ]
საფლავი
deserve
[ dɪˈzɜːv ]
დამსახურება (იმსახურებს)
dependency
[ dɪˈpen.dən.sɪ ]
დამოკიდებულება
regret
[ rɪˈɡret ]
სინანული, მონანიება, მწუხარება
detective
[ dɪˈtektɪv ]
დეტექტივი, მაძებარი
128
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
canvas
[ ˈkænvəs ]
სურათი, ტილო
glorious
[ ˈɡlɔːrɪəs ]
დიდებული
pearl
[ pɜːl ]
მარგალიტი
spectral
[ ˈspek.trəl ]
სპექტრალური
contradiction
[ ˌkɒntrəˈdɪkʃən ]
წინააღმდეგობა
setup
[ ˈset̬ˌʌp ]
აწყობა
taxpayer
[ ˈtæksˌpeɪər ]
გადასახადის გადამხდელი
proliferation
[ prəʊˌlɪfərˈeɪʃən ]
გავრცელება
anchor
[ ˈæŋkər ]
წამყვანი
computation
[ ˌkɑm·pjəˈteɪ·ʃən ]
გამოთვლა
129
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
beef
[ biːf ]
ძროხის ხორცი, ხარი, ძროხა
dam
[ dæm ]
ჯებირი, დამბა, კაშხალი
hook
[ hʊk ]
კავი, კაუჭი
gratitude
[ ˈɡrætɪtjuːd ]
მადლიერება
confirmation
[ ˌkɒnfəˈmeɪʃən ]
დადასტურება
manners
[ ˈmænəz ]
მანერები
nest
[ nest ]
ბუდე, საბუდარი, ბუდობა
symmetry
[ ˈsɪmətrɪ ]
სიმეტრია
attain
[ əˈteɪn ]
მიღწევა
disturbance
[ dɪˈstɜːbəns ]
არეულობა
130
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
symposium
[ sɪmˈpəʊ.zɪ.əm ]
სიმპოზიუმი
urgent
[ ˈɜːdʒənt ]
სასწრაფო
dynasty
[ ˈdɪnəstɪ ]
დინასტია
crash
[ kræʃ ]
გრუხუნი, ავარია, მარცხი, კრახი
mutually
[ ˈmjuːtʃuəlɪ ]
ორმხრივად
cardinal
[ ˈkɑːdɪnəl ]
კარდინალი
ugly
[ ˈʌɡlɪ ]
უნო, უგვანო, გონჯი, ავთვალადი
mate
[ meɪt ]
მისაბმელი, ტრეილერი, მისაბმელი კალათა
dim
[ dɪm ]
დაბნელებული
resurrection
[ ˌrezərˈekʃən ]
აღდგომა
131
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
impairment
[ ɪmˈpeə.mənt ]
გაუფასურება
feast
[ fiːst ]
ქეიფი
negotiate
[ nɪˈɡəʊʃɪeɪt ]
მოლაპარაკების წარმოება, პირობების განხილვა
catalogue
[ ˈkætəlɒɡ ]
კატალოგი
substantive
[ ˈsʌbstəntɪv ]
არსებითი
relax
[ rɪˈlæks ]
დასუსტება, მოდუნება, დაძაბულობის შენელება
renewal
[ rɪˈnjuːəl ]
განახლება
deduction
[ dɪˈdʌkʃən ]
გამოქვითვა
silicon
[ ˈsɪlɪkən ]
სილიკონი
drift
[ drɪft ]
გადახრა, გადაადგილება
132
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
baseline
[ ˈbeɪs.laɪn ]
საბაზისო
sunlight
[ ˈsʌnlaɪt ]
მზის შუქი
overlap
[ ˌəʊvəˈlæp ]
გადახურვა
luxury
[ ˈlʌkʃərɪ ]
ფუფუნება
aboriginal
[ ˌæbəˈrɪdʒənəl ]
აბორიგენი
vocal
[ ˈvəʊkəl ]
ხმის, სახმო, ზეპირი, სიტყვიერი
reservation
[ ˌrezəˈveɪʃən ]
დათქმა,რეზერვირება, შენახვა
waist
[ weɪst ]
წელი, ლიფი, კორსაჟი
ambiguous
[ æmˈbɪgjʊəs ]
ორაზროვანი
postwar
[ ˈpəʊstwɔːr ]
ომის შემდეგ
133
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
superficial
[ ˌsuːpəˈfɪʃəl ]
ზედაპირული
stimulate
[ ˈstɪmjəleɪt ]
ხელის შეწყობა, ხელის გამართვა
shower
[ ʃaʊər ]
კოკისპირული წვიმა, თავსხმა 
terrorist
[ ˈterərɪst ]
ტერორისტი
imperative
[ ɪmˈperətɪv ]
იმპერატივი
admiral
[ ˈædmərəl ]
ადმირალი
obscure
[ əbˈskjʊər ]
ბუნდოვანი
Alaska
[ əˈlæs.kə ]
ალასკა
lamb
[ læm ]
ბატკნის
ban
[ bæn ]
აკრძალვა, აღკვეთა
134
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
managerial
[ ˌmænəˈdʒɪərɪəl ]
მენეჯერული
profitable
[ ˈprɒfɪtəbl ]
მომგებიანი
soap
[ səʊp ]
საპონი, მლიქვნელური სიტყვები
rhetorical
[ rɪˈtɒr.ɪ.kəl ]
რიტორიკული
shaft
[ ʃɑːft ]
ლილვი
aluminum
[ əˈljʊmɪnəm ]
ალუმინი
skull
[ skʌl ]
თავის ქალა
shit
[ ʃɪt ]
სირცხვილი
taxable
[ ˈtæksəbl ]
დასაბეგრი
polar
[ ˈpəʊlər ]
პოლარული
135
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tribunal
[ traɪˈbjuːnəl ]
ტრიბუნალი
irrelevant
[ ɪˈreləvənt ]
შეუსაბამო
Belgium
[ ˈbel.dʒəm ]
ბელგია
albeit
[ ɔːlˈbiːɪt ]
თუმცა
peninsula
[ pəˈnɪnsjələ ]
ნახევარკუნძული
confrontation
[ ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən ]
პირში წაყენება, შეპირისპირება, შედარება
recreation
[ ˌrekrɪˈeɪʃən ]
დასვენება
Denmark
[ ˈden.mɑːk ]
დანია
intellect
[ ˈɪntəlekt ]
ინტელექტი
invariably
[ ɪnˈveərɪəblɪ ]
უცვლელად
136
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
porch
[ pɔːtʃ ]
გადახურული გალერეა, შესასვლელი
sail
[ seɪl ]
აფრა, იალქანი, ზღვით მოგზაურობა
transient
[ ˈtrænzɪənt ]
გარდამავალი