0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
TITLE
CONTENT
კურსის განულება
კურსის განულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ მის ხელახლა გავლას.
1500 პოპულარული ინგლისური სიტყვა თარგმანით, ტრანსკრიფციით და თქვენი პროგრესი თითოეული გაკვეთილისთვის!
ეცადეთ საკუთარი ძალებით გაიხსენოდ სიტყვა თუ არადა შემდეგ დააწირეთ შესაბამის ღილაკს.
შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ დამატებით გაკვეთილები პრობლემური სიტყვებისთვის. ერთდროულად 10-მდე სიტყვა.
1
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
assembly
[ əˈsemblɪ ]
კრება, ასსამბლეა
chain
[ tʃeɪn ]
ჯაჭვი, ძეწკვი
advice
[ ədˈvaɪs ]
რჩევა, დარიგება, კონსულტაცია 
functional
[ ˈfʌŋkʃənəl ]
ფუნქციური
ahead
[ əˈhed ]
წინ
pleasure
[ ˈpleʒər ]
სიამოვნება, სიტკბოება, გართობა
dear
[ dɪər ]
საყვარელი, ძვირფასი, თავაზიანი
unable
[ ʌnˈeɪbl ]
შეუძლებელი, უნიჭო
coast
[ kəʊst ]
სანაპირო, ნაპირი, ზღვის ნაპირი
percentage
[ pəˈsentɪdʒ ]
პროცენტი, პროცენტული თანაფარდობა
2
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
smile
[ smaɪl ]
ღიმილი
depth
[ depθ ]
სიღრმე, ყველაზე დაბალი დონე
huge
[ hjuːdʒ ]
უზარმაზარი, დიდი
housing
[ ˈhaʊzɪŋ ]
მშენებლობა,საცხოვრებელი
logic
[ ˈlɒdʒɪk ]
ლოგიკა
empire
[ ˈempaɪər ]
იპმერია, უმაღლესი ხელისუფლება, სახელმწიფო
plate
[ pleɪt ]
თეფში
clean
[ kliːn ]
სუფთა, წმინდა, ფაქიზი
unlike
[ ʌnˈlaɪk ]
არამსგავსი
sale
[ seɪl ]
გაყიდვა, ვაჭრობა, აუქციონი
3
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
item
[ ˈaɪtəm ]
პუნქტი, პარაგრაფი
editor
[ ˈedɪtər ]
რედაქტორი
injury
[ ˈɪndʒərɪ ]
დაზიანება, იარა, ტრავმა
circle
[ ˈsɜːkl ]
წრე, ბეჭედი, წრეხაზი
wealth
[ welθ ]
სიმდიდრე, ავლადიდება, სიუხვე
print
[ prɪnt ]
ანაბეჭდი, კვალი, ნაკვალევი, ბეჭდვა
count
[ kaʊnt ]
ანგარიში, რაოდენობის გამოთვლა 
probability
[ ˌprɒbəˈbɪlətɪ ]
ალბათობა
exposure
[ ɪkˈspəʊʒər ]
დაუცველობა, რადიოაქტიური გამოსხივება
scheme
[ skiːm ]
გეგმა, პროექტი, მოქმედების პროგრამა
4
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
substantial
[ səbˈstænʃəl ]
შესამჩნევი, აშკარა, ცხადი,
rapid
[ ˈræpɪd ]
სწრაფი, ჩქარი
depression
[ dɪˈpreʃən ]
შეჭეჭყვა, მიჭერა, დეპრესია
remove
[ rɪˈmuːv ]
წაღება, წაყვანა, ალაგება
Russia
[ ˈrʌʃ.ə ]
რუსეთი
payment
[ ˈpeɪmənt ]
ფულის გადახდა, გასტუმრება
efficiency
[ ɪˈfɪʃənsɪ ]
ეფექტურობა, ქმედითობა 
beauty
[ ˈbjuːtɪ ]
სილამაზე, სიტურფე, მოხდენილობა
provisions
[ prəˈvɪʒənz ]
დებულებები
colonial
[ kəˈləʊnɪəl ]
კოლონიის მცხოვრები
5
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
season
[ ˈsiːzən ]
სეზონი
obviously
[ ˈɒbvɪəslɪ ]
აშკარად, შესამჩნევად, ცხადად
train
[ treɪn ]
მატარებელი
identification
[ aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən ]
იდენტიფიკაცია, ამოცნობა 
lose
[ luːz ]
წაგება, დაკარგვა
capable
[ ˈkeɪpəbl ]
უნარიანი, უნარის მქონე, ნიჭიერი
host
[ həʊst ]
მრავალი, უამრავი, დიდძალი, ბრბო
absolute
[ ˈæbsəluːt ]
სრული, აბსოლუტური, უდაო, უცილობელი
reflect
[ rɪˈflekt ]
არეკვლა (სინათლისა, ბგერისა)
excellent
[ ˈeksələnt ]
ჩინებული, საუცხოო, შესანიშნავი
6
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
commonly
[ ˈkɒmənlɪ ]
ჩვეულებრივ, საშუალოდ, იაფად
purchase
[ ˈpɜːtʃəs ]
ყიდვა, ნაყიდი, ნავაჭრი
sum
[ sʌm ]
ჯამი, თანხა, შენაჯამები, საერთო ჯამი
proceedings
[ prəˈsiːdɪŋz ]
სამართალწარმოება
distinct
[ dɪˈstɪŋkt ]
აშკარა, მკვეთრი, განსხვავებული
dynamic
[ daɪˈnæmɪk ]
დინამიკური,, აქტიური, ენერგიული
era
[ ˈɪərə ]
ერა, ეპოქა, ხანა
intervention
[ ˌɪntəˈvenʃən ]
ჩარევა, ინტერვენცია
partner
[ ˈpɑːtnər ]
კომპანიონი, პარტნიორი
budget
[ ˈbʌdʒɪt ]
ბიუჯეტი, ფინანსური ხარჯთაღრიცხვა
7
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
consumption
[ kənˈsʌmpʃən ]
მოხმარება, ხარჯვა
contribution
[ ˌkɒntrɪˈbjuːʃən ]
დახმარება, შემწეობა
thin
[ θɪn ]
სუსტი, თხელი
owner
[ əʊnər ]
მფლობელი, მესაკუთრე
prove
[ pruːv ]
მტკიცება, დამტკიცება, გაოცება
lie
[ laɪ ]
ტყუილი
characteristic
[ ˌkærəktəˈrɪstɪk ]
დახასიათება, დამახასიათებელი ნიშანი
silence
[ ˈsaɪləns ]
სიწყნარე, სიჩუმე, მყუდროება
decide
[ dɪˈsaɪd ]
გადაწყვეტა
ball
[ bɔːl ]
ბურთი, სფერო
8
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
load
[ ləʊd ]
ტვირთი, დატვირთვა, სიმძიმე
distinction
[ dɪˈstɪŋkʃən ]
გარჩევა, განსხვავება, სხვაობა
consumer
[ kənˈsjuːmər ]
მომხმარებელი
temple
[ ˈtempl ]
ტაძარი
zone
[ zəʊn ]
ზონა, ზოლი, სარტყელი
strategic
[ strəˈtiːdʒɪk ]
სტრატეგიული
troops
[ truːps ]
ჯარები
heaven
[ ˈhevən ]
ცა, ზეცა
dinner
[ ˈdɪnər ]
სადილი
commitment
[ kəˈmɪtmənt ]
ციხეში ჩასმა, დაპატიმრება
9
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
linear
[ ˈlɪn.ɪ.ər ]
ხაზოვანი
administrative
[ ədˈmɪnɪstrətɪv ]
ადმინისტრაციული, საადმინისტრაციო
improvement
[ ɪmˈpruːvmənt ]
გაუმჯობესება
household
[ ˈhaʊshəʊld ]
ოჯახის წევრები, შინაურები
fat
[ fæt ]
ქონი, ცხიმი, ცხიმეული
investigation
[ ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən ]
გამოკველვა, შესწავლა
danger
[ ˈdeɪndʒər ]
საშიშროება, რისკი
zero
[ ˈzɪərəʊ ]
ნული
institution
[ ˌɪnstɪˈtjuːʃən ]
დაწესება, დადგენა, დაფუძნება
maintenance
[ ˈmeɪntənəns ]
წაშველება, წახმარება, მხარის დაჭერა
10
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
equivalent
[ ɪˈkwɪvələnt ]
ეკვივალენტი, თანაბარფასიანი
drop
[ drɒp ]
წვეთი, წვეთების ჩამოსვლა
steel
[ stiːl ]
ფოლადი
furthermore
[ ˌfɜːðəˈmɔːr ]
გარდა ამისა
neck
[ nek ]
კისერი
quick
[ kwɪk ]
სწრაფი, ჩქარი
advance
[ ədˈvɑːns ]
დაწინაურება, წინ წაწევა
sell
[ sel ]
გაყიდვა, ვაჭრობა, გაცემა
root
[ ruːt ]
ფესვი, ძირი
empty
[ ˈemptɪ ]
ცარიელი, უშინაარსო
11
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
truly
[ ˈtruːlɪ ]
მართლად, ალალ-მართლად
imagine
[ ɪˈmædʒɪn ]
წარმოდგენის ქონა, წარმოდგენა
extensive
[ ɪkˈstensɪv ]
ფართო, ვრცელი, დიდი, გაშლილი
yellow
[ ˈjeləʊ ]
ყვითელი
queen
[ kwiːn ]
დედოფალი
ministry
[ ˈmɪnɪstrɪ ]
სამინისტრო, მინისტრტა კაბინეტი, სამღვდელოება
noise
[ nɔɪz ]
ხმაური
diagnosis
[ ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs ]
დიაგნოზი, დიაგნოსტიკა
spend
[ spend ]
დახარჯვა, დროის გატარება
provision
[ prəˈvɪʒən ]
დამზადება, მომარაგება, უზრუნველყოფა
12
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
card
[ kɑːd ]
ბარათი, ბილეთი
threat
[ θret ]
მუქარა, ქადილი, საშიშროება
bridge
[ brɪdʒ ]
ხიდი
weak
[ wiːk ]
სუსტი, უძლური, უღონო
outcome
[ ˈaʊtkʌm ]
შედეგი, რეზულტატი, დაბოლოება
join
[ dʒɔɪn ]
შეერთება, გაერთიანება
expansion
[ ɪkˈspænʃən ]
ექსპანსია, გაფართოება
biological
[ ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ბიოლოგიური
strongly
[ ˈstrɒŋlɪ ]
ძლიერად
worse
[ wɜːs ]
უფრო ცუდი
13
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
legislation
[ ˌledʒɪˈsleɪʃən ]
კანონმდებლობა
currently
[ ˈkɜr·ənt·lɪ ]
მიმდინარე, ამჟამინდელი
frank
[ fræŋk ]
გულღია, გულწრფელი
waste
[ weɪst ]
ნარჩენი, ნაყარი, ნაყარ-ნუყარი
dance
[ dɑːns ]
ცეკვა
narrow
[ ˈnærəʊ ]
ვიწრო, მჭიდრო, შეზღუდული
mostly
[ məʊstlɪ ]
მეტწილად, ჩვეულებრივ, უმთავრესად
experiment
[ ɪkˈsperɪmənt ]
ცდა, ექპერიმენტი
oral
[ ˈɔːrəl ]
პირის, ორალური, პირისშიდა
measurement
[ ˈmeʒəmənt ]
გაზომვა, ზომა, პარამეტრი, მაჩვენებელი
14
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
liberal
[ ˈlɪbərəl ]
ლიბერალი,ლიბერალების პარტიის წევრი 
determination
[ dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən ]
გამბედაობა, გაბედულება, შეუპოვრობა, სიმტკიცე
copyright
[ ˈkɒpɪraɪt ]
fellow
[ ˈfeləʊ ]
ადამიანი, კაცი, ჭაბუკი, ჯეელი
ad
[ æd ]
criticism
[ ˈkrɪtɪsɪzəm ]
კრიტიკა
transformation
[ ˌtræns.fəˈmeɪ.ʃən ]
გარდაქმნა, განახლება, გადახალისება
minor
[ ˈmaɪnər ]
არასრულწლოვანი, წვრილი
silver
[ ˈsɪlvər ]
ვერცხლი, ვერცხლის ფული
collective
[ kəˈlektɪv ]
კოლექციური,კოლექტიური
15
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
unknown
[ ʌnˈnəʊn ]
უცნობობა ამბის უცოდინარობა
observation
[ ˌɒbzəˈveɪʃən ]
დაკვირვება, დაკვირვების მოხდენა
ring
[ rɪŋ ]
ბეჭედი, ფერსო, გვერგვი
architecture
[ ˈɑːkɪtektʃər ]
არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება
visible
[ ˈvɪzəbl ]
აშკარა, ხილული, ცხადი
matrix
[ ˈmeɪ.trɪks ]
მატრიცა
till
[ tɪl ]
სალარო, ფულის ყუთი,ნაღდი ფული
continuous
[ kənˈtɪnjʊəs ]
შეუწყვეტლივ. განგრძობილად
economics
[ ˌiːkəˈnɒmɪks ]
ეკონომიკა, სახალხო მეურნეობა
height
[ haɪt ]
სიმაღლე, ტანი, მაღლობი
16
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bible
[ ˈbaɪbl ]
ბიბლია, დაბადება
classical
[ ˈklæsɪkəl ]
კლასიკური
seat
[ siːt ]
საჯდომი, სკამი, სავარძელი
normally
[ ˈnɔːməlɪ ]
ნორმალურად, ჩვეულებრივ, როგრც წესი
sky
[ skaɪ ]
ცა
besides
[ bɪˈsaɪdz ]
გარდა ამისა, გარდა, გარეშე
motor
[ ˈməʊtər ]
მოტორი, ძრავა
acting
[ ˈæktɪŋ ]
როლის თამაში, მოქმედება
video
[ ˈvɪdɪəʊ ]
ვიდეო
cast
[ kɑːst ]
გადაგდება, გადასროლა
17
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
flat
[ flæt ]
ბრტყელი, სწორი 
infection
[ ɪnˈfekʃən ]
ინფექცია, ინფიცირება
lee
[ liː ]
ლი
permanent
[ ˈpɜːmənənt ]
მუდმივი, ურყევი, მტკიცე, პერამნენტული
telephone
[ ˈtelɪfəʊn ]
ტელეფონი
settlement
[ ˈsetlmənt ]
გადაწყვეტილება, გადაწყვეტა, შეთანხმება
port
[ pɔːt ]
ნავსადგური
interface
[ ˈɪntəfeɪs ]
ინტერფეისი
Australia
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ə ]
ავსტრალია
escape
[ ɪˈskeɪp ]
გაქცევა, გაპარვა, გადარჩენა
18
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
governor
[ ˈɡʌvənər ]
მმართველი, გუბერნატორი
breath
[ breθ ]
სუნთქვა, ჩასუნთქვა
drink
[ drɪŋk ]
სმა, დალევა
tone
[ təʊn ]
ტონი, ხმა, ელფერი, იერი
listen
[ ˈlɪsən ]
მოსმენა
track
[ træk ]
კვალი, ნაკვალევი
circuit
[ ˈsɜːkɪt ]
წრიული მოქცევა, წრებრუნვა, შემოვლა
careful
[ ˈkeəfəl ]
მზრუნველი, მზრუნავი
quiet
[ kwaɪət ]
წყნარი ჩუმი
agriculture
[ ˈæɡrɪkʌltʃər ]
სოფლის მეურნეობა, მიწათმოქმედება
19
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pair
[ peər ]
წყვილი
effectively
[ ɪˈfektɪvlɪ ]
ეფექტურად, რეალურად, ფაქტიურად
fluid
[ ˈfluːɪd ]
სითხე, გაზი, აირი
dominant
[ ˈdɒmɪnənt ]
გაბატონებული, ჩვეულებრივი, გავრცელებული
dangerous
[ ˈdeɪndʒərəs ]
საშიში, სახიფათო, სარისკო
statistics
[ stəˈtɪstɪks ]
სტატისტიკა
clothes
[ kləʊðz ]
ტანსაცმელი
kill
[ kɪl ]
კვლა, მოკვლა
prayer
[ preər ]
ლოცვა
fifty
[ ˈfɪftɪ ]
ორმოცდაათი
20
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
storage
[ ˈstɔːrɪdʒ ]
საწყობი, საცავი, შენახვა
scope
[ skəʊp ]
თვალსაწიერი, თვალთახედვა, ჰორიზონტი
genetic
[ dʒəˈnetɪk ]
გენეტიკური, მემკვიდრეობითი
Italy
[ ˈɪt.əl.ɪ ]
იტალია
kitchen
[ ˈkɪtʃɪn ]
სამზარეულო
extreme
[ ɪkˈstriːm ]
უკიდურესობა
random
[ ˈrændəm ]
შემთხვევით, ალალბედზე
curve
[ kɜːv ]
მრუდე ხაზი, სიმრუდე, მოღრეცილობა
translation
[ trænzˈleɪʃən ]
თარგმანი
raise
[ reɪz ]
აღდგომა, ასვლა, ამაღლება, გაზრდა
21
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
extension
[ ɪkˈstenʃən ]
სიგრძე, მანძილი, გაფართოება, გაგანიერება
grace
[ ɡreɪs ]
მიმზიდველობა, სანდომიანობა
radical
[ ˈrædɪkəl ]
ძირეული, რადიკალური
superior
[ suːˈpɪərɪər ]
ხელმძღვანელი,, უმაღლესი, ზემდგომი
ultimately
[ ˈʌltɪmətlɪ ]
საბოლოო ანგარიშით, ბოლოს და ბოლოს
concrete
[ ˈkɒŋkriːt ]
რეალური,, კონკრეტული
button
[ ˈbʌtən ]
ღილი, კნოპი, ჭიკარტი
preparation
[ ˌprepərˈeɪʃən ]
მზადება, მომზადება, მომზადება
boat
[ bəʊt ]
ნავი
route
[ ruːt ]
მარშრუტი, გზა, მიმართულება
22
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
perception
[ pəˈsepʃən ]
აღქმა, შეცნობა, შემეცნება, გაგება
variation
[ ˌveərɪˈeɪʃən ]
შეცვლა, გამოცვლა, გადახრა, გადახვევა
salt
[ sɔːlt ]
მარილი
promise
[ ˈprɒmɪs ]
დაპირება
Irish
[ ˈaɪərɪʃ ]
ირლანდიელი, ირლანდიური ენა
publishing
[ ˈpʌblɪʃɪŋ ]
გამომცემლობა
involvement
[ ɪnˈvɒlvmənt ]
დაინტერესება, მონაწილეობა
substance
[ ˈsʌbstəns ]
ნივთიერება, მატერია, არსი
calling
[ ˈkɔːlɪŋ ]
რეკავს
stable
[ ˈsteɪbl ]
მდგრადი, სტაბილური, მუდმივი
23
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
doctrine
[ ˈdɒktrɪn ]
სწავლება, მოძღვრება, დოქტრინა
prime
[ praɪm ]
მთავარი, ძირითადი, პირველი
sensitive
[ ˈsensɪtɪv ]
მგრძნობიარე, გრძნობიერი
afternoon
[ ˌɑːftəˈnuːn ]
შუადღე
awareness
[ əˈweənəs ]
ცოდნა, ვითარების ცოდნა
examine
[ ɪɡˈzæmɪn ]
განხილვა, გასინჯვა, შემოწმება
afraid
[ əˈfreɪd ]
შეშინებული, დაფეთებული
forty
[ ˈfɔːtɪ ]
ორმოცი
Italian
[ ɪˈtæl.jən ]
იტალიელი, იტალიური ენა
coffee
[ ˈkɒfɪ ]
ყავა
24
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
wonder
[ ˈwʌndər ]
გაკვირვება, განცვიფრება, გაოცება
regime
[ reɪˈʒiːm ]
რეჟიმი, წყობილება
Asian
[ ˈeɪʒən ]
აზიელი, აზიის მკვიდრი
enjoy
[ ɪnˈdʒɔɪ ]
სიამოვნების განცდა, მხიარულება 
instruction
[ ɪnˈstrʌkʃən ]
სწავლება, სწავლა, ინსტრუქტურება
branch
[ brɑːnʃ ]
ტოტი, შტო, რტო
thanks
[ θæŋks ]
მადლობა
angle
[ ˈæŋɡl ]
კუთხე
grown
[ ɡrəʊn ]
ზრდა, გაიზარდა
ought
[ ɔːt ]
ვალად დადება, ევალება
25
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
establishment
[ ɪˈstæblɪʃmənt ]
დადგენა, დაარსება, დაფუძნება
spot
[ spɒt ]
ლაქა, ნიშანი
proportion
[ prəˈpɔːʃən ]
პროპორცია, თანაფარდობა, შეფარდება
adequate
[ ˈædɪkwət ]
ადეკვატური, შესატყვისი, საკმარისი
laboratory
[ ləˈbɒrətərɪ ]
ლაბორატორია
trip
[ trɪp ]
გასეირნება, მგზავრობა, ექსკურსია
delivery
[ dɪˈlɪvərɪ ]
გადაცემა, ჩაბარება, მიტანა
nursing
[ ˈnɜːsɪŋ ]
საექთნო
decline
[ dɪˈklaɪn ]
დაცემა, დაკინინება, გაუარესება
border
[ ˈbɔːdər ]
საზღვარი, მიჯნა, კიდე
26
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
twelve
[ twelv ]
თორმეტი
representative
[ ˌreprɪˈzentətɪv ]
წარმომადგენელი, დელეგატი, რწმუნებული
disorder
[ dɪˈsɔːdər ]
არეულობა, მოშლილობა, აშლილობა
session
[ ˈseʃən ]
სხდომა, სესია
rare
[ reər ]
იშვიათი,უჩვეულო,უპირატესი, შესანიშნავი
twice
[ twaɪs ]
ორჯერ
conventional
[ kənˈvenʃənəl ]
ჩვეულებრივი, სტანდარტული
personnel
[ ˌpɜːsənˈel ]
პერსონალი,პირადი შემადგენლობა
nice
[ naɪs ]
კარგი, სასიამოვნო
liquid
[ ˈlɪkwɪd ]
სითხე, ხსნარი
27
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mere
[ mɪər ]
ტბა, ტბორი, გუბურა
territory
[ ˈterɪtərɪ ]
ტერიტორია, მიწა
syndrome
[ ˈsɪndrəʊm ]
სინდრომი
bright
[ braɪt ]
კაშკაშა, ბრწყინვალე, ელვარე
wine
[ waɪn ]
ღვინო
cup
[ kʌp ]
ფინჯანი
journey
[ ˈdʒɜːnɪ ]
გამგზავრება, წასვლა, გასეირნება
creative
[ krɪˈeɪtɪv ]
კრეატიული,შემოქმედებითი 
efficient
[ ɪˈfɪʃənt ]
ეფექტური, ნამდვილი, ქმედითი
string
[ strɪŋ ]
სიმი, ალყა, თოკი, ბაწარი, ზონარი
28
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
respond
[ rɪˈspɒnd ]
პასუხის გაცემა
thick
[ θɪk ]
სქელი, მჭიდრო
bay
[ beɪ ]
ყურე, უბე
prince
[ prɪns ]
პრინცი
surgery
[ ˈsɜːdʒərɪ ]
ქირურგია, (ქირურგიული) ოპერაცია
proof
[ pruːf ]
მტკიცებულება, მტკიცებულებები
row
[ rəʊ ]
რიგი, მწკრივი
stability
[ stəˈbɪlətɪ ]
სიმტკიცე, სიმკვიდრე, სიმყარე
binding
[ ˈbaɪndɪŋ ]
სავალდებულოა
shoulder
[ ˈʃəʊldər ]
ბეჭი, მხარი
29
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
properly
[ ˈprɒpəlɪ ]
როგორც საჭიროა, სათანადოდ
secure
[ sɪˈkjʊər ]
უშიშარი, უსაფრთხო, საიმედო, სანდო
alcohol
[ ˈælkəhɒl ]
ალკოჰოლი, სპირტი
exception
[ ɪkˈsepʃən ]
გამონაკლისი
opposed
[ əˈpəʊzd ]
მოწინააღმდეგე
treaty
[ ˈtriːti ]
ხელშეკრულება
senior
[ ˈsiːniər ]
უფროსი, მთავარი
milk
[ mɪlk ]
რძე
anxiety
[ æŋˈzaɪətɪ ]
შეწუხება, შფოთვა, მღელვარება, შიში
hell
[ hel ]
ჯოჯოხეთი
30
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
gift
[ ɡɪft ]
საჩუქარი
elsewhere
[ ˌelsˈweər ]
სხვანაირად
recovery
[ rɪˈkʌvərɪ ]
მორჩენა, აღდგენა, აღორძინება, განახლება
Canadian
[ kəˈneɪdɪən ]
კანადელი
contrary
[ ˈkɒntrərɪ ]
პირიქით
essentially
[ ɪˈsenʃəlɪ ]
არსებითად, ძირითადად
childhood
[ ˈtʃaɪldhʊd ]
ბავშვობა
survival
[ səˈvaɪvəl ]
სიკვდილს გადარჩენა
fashion
[ ˈfæʃən ]
სახე, გარეგნობა, შესახედაობა, მანერა
cooperation
[ kəʊˌɒpəˈreɪʃən ]
კოოპერაცია
31
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
evident
[ ˈevɪdənt ]
აშკარა, ცხადი, ნათელი
versus
[ ˈvɜːsəs ]
წინააღმდეგ
teach
[ tiːtʃ ]
სწავლება
gray
[ ɡreɪ ]
ნაცრისფერი, რუხი
flight
[ flaɪt ]
ფრენა, რეისი
pacific
[ pəˈsɪf.ɪk ]
წყნარი ოკეანე
weather
[ ˈweðər ]
ამინდი
fill
[ fɪl ]
საკმარისი რაოდენობა
traffic
[ ˈtræfɪk ]
მოძრაობა, კავშირი
vote
[ vəʊt ]
ხმის მიცემა
32
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
magazine
[ ˌmæɡəˈziːn ]
ჟურნალი
mechanical
[ mɪˈkænɪkəl ]
მანქანის, სამანქანო, მანქანური
wisdom
[ ˈwɪzdəm ]
სიბრძნე, ბრძენობა, კეთილგონიერება
racial
[ ˈreɪʃəl ]
რასის, რასობრივი
yield
[ jiːld ]
მოსავალი,, შემოსავალი
driven
[ ˈdrɪv.ən ]
ამოძრავებს
argue
[ ˈɑːɡjuː ]
კამათი პაექრობა, დავა
chest
[ tʃest ]
გულმკერდი
grade
[ ɡreɪd ]
ხარისხი, წოდება, რანგი
sheet
[ ʃiːt ]
ზეწარი, ზეწრით გადაფარვა 
33
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
precisely
[ prɪˈsaɪslɪ ]
ზუსტად, სწორედ, გარკვევით
ages
[ ˈeɪdʒɪz ]
ასაკი
theme
[ θiːm ]
თემა, საგანი
presentation
[ ˌprezənˈteɪʃən ]
წარდგენა 
rain
[ reɪn ]
წვიმა
bond
[ bɒnd ]
კავშირი, დამოკიდებულება, შეერთება
vast
[ vɑːst ]
ფართო, ვრცელი, დიდი, უზარმაზარი
instrument
[ ˈɪnstrəmənt ]
ხელსწაყო, ინსტრუმენტი
assumption
[ əˈsʌmʃən ]
თავის თავზე აღება, მითვისება
format
[ ˈfɔːmæt ]
ფორმატი
34
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
intensity
[ ɪnˈten.sə.tɪ ]
ინტენსიურობა, დაძაბულობა, ძალა
mention
[ ˈmenʃən ]
ხსენება, მოხსენება, გადაკრული სიტყვა
constitutional
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl ]
ორგანული, კონსტიტუციონალური 
diversity
[ daɪˈvɜːsətɪ ]
ნაირსახეობა, მრავალფეროვნება
poem
[ ˈpəʊɪm ]
ლექსი, შაირი, პოემა
thereby
[ ˌðeəˈbaɪ ]
ამის საშუალებით, ამის მეოხებით
programme
[ ˈprəʊɡræm ]
პროგრამა
abstract
[ ˈæbstrækt ]
აბსტრაქტული, ცალკეული, ცალკეულად განხილვა
illness
[ ˈɪlnəs ]
დაავადება
consequence
[ ˈkɒnsɪkwəns ]
შედეგი,დასკვნა, შეჯამება
35
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
enterprise
[ ˈentəpraɪz ]
საწარმო, სარისკო პროექტი
acute
[ əˈkjuːt ]
მწვავე
painting
[ ˈpeɪntɪŋ ]
ფერწერა, მხატვრობა, მოხატულობა
consequently
[ ˈkɒnsɪkwəntlɪ ]
მაშასადამე, მაშ, ამიტომ, შედეგად
estimate
[ ˈestɪmət ]
დაფასება, შეფასება
sin
[ sɪn ]
ცოდვა, შეცოდება, შეცდომა
sugar
[ ˈʃʊɡər ]
შაქარი
organic
[ ɔːˈɡænɪk ]
ორგანული
sweet
[ swiːt ]
კამფეტი, დესერტი
valuable
[ ˈvæljʊəbl ]
ფასიანი, ძვირფასი
36
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
aside
[ əˈsaɪd ]
გვერდზე, ცალკე, განცალკევებით
anger
[ ˈæŋɡər ]
რისხვა, გულის წყრომა
sharp
[ ʃɑːp ]
ბასრი, მჭრელი, მახვილი
fruit
[ fruːt ]
ხილი
involve
[ ɪnˈvɒlv ]
გახვევა, შეხვევა, შეფუთვნა, გარევა
Ireland
[ ˈaɪə.lənd ]
ირლანდია
finance
[ ˈfaɪnæns ]
შემოსავლები,ფინანსების მართვა
handle
[ ˈhændl ]
ხელი, სახელური, ტარი
chronic
[ ˈkrɒnɪk ]
ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტი
realize
[ ˈrɪəlaɪz ]
გაგება, მიხვედრა, შეცნობა
37
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
occasion
[ əˈkeɪʒən ]
შემთხვევა, გარემოება, შესაძლებლობა
digital
[ ˈdɪdʒɪtəl ]
ციფრული
newspaper
[ ˈnjuːsˌpeɪpər ]
გაზეთი
prison
[ ˈprɪzən ]
ციხე
forget
[ fəˈɡet ]
დავიწყება
carbon
[ ˈkɑːbən ]
ნახშირჟანგი 
fairly
[ ˈfeəlɪ ]
სამართლიანად, მიუდგომლად, სრულიად
artist
[ ˈɑːtɪst ]
არტისტი, ხელოვანი
win
[ wɪn ]
გამარჯვება, მოგება
discovery
[ dɪˈskʌvərɪ ]
აღმოჩენა
38
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
ray
[ reɪ ]
სხივი
initially
[ ɪˈnɪʃəlɪ ]
საწყის ეტაპზე
originally
[ əˈrɪdʒənəlɪ ]
თავდაპირველად, თავიდან, ორიგინალურად
appendix
[ əˈpendɪks ]
დანართი
oxygen
[ ˈɒksɪdʒən ]
ჟანგბადი
stream
[ striːm ]
მდინარე, რუ, ნაკადული, დინება
moon
[ muːn ]
მთვარე, ნახევარი მთვარე
greatly
[ ˈɡreɪtlɪ ]
ძალიან, ძალზე, მეტად, დიდად
pick
[ pɪk ]
ამორჩევა, შერჩევა, არჩევა
separation
[ ˌsepərˈeɪʃən ]
გამოყოფა, დაყოფა, გათიშვა, დაშორება
39
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
compare
[ kəmˈpeər ]
შედარება, შეპირისპირება
unity
[ ˈjuːnətɪ ]
ერთიანობა, მთლიანობა, ერთობა
ocean
[ ˈəʊʃən ]
ოკეანე
topic
[ ˈtɒpɪk ]
თემა, საგანი
naturally
[ ˈnætʃərəlɪ ]
ბუნებრივად, ბუნებრივია
rarely
[ ˈreəlɪ ]
იშვიათად, არაჩვეულებრივად
menu
[ ˈmenjuː ]
whenever
[ wenˈevər ]
როდესა არ
decrease
[ dɪˈkriːs ]
დაწევა, შემცირება, შესუსრტება, შემცირება
considering
[ kənˈsɪdərɪŋ ]
გათვალისწინებით
40
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
electric
[ ɪˈlektrɪk ]
ელექტრული
transmission
[ trænzˈmɪʃən ]
გადაცემა, ტრანსმისია
promote
[ prəˈməʊt ]
ამაღლება, დაწინაურება (სამსახურში)
alive
[ əˈlaɪv ]
ცოცხალი, მხნე
online
[ ˌɒnˈlaɪn ]
ამჟამად, ხაზზეა
revenue
[ ˈrevənjuː ]
შემოსავალი, სახელმწიფო შემოსავლები
billion
[ ˈbɪlɪən ]
ბილიონი
sorry
[ ˈsɒrɪ ]
საწყენი, გულნატკენი, უბედური
fifth
[ fɪfθ ]
მეხუთე
crucial
[ ˈkruːʃəl ]
გადამწყვეტი, კრიტიკული
41
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Spain
[ speɪn ]
ესპანეთი
gradually
[ ˈgrædjʊəlɪ ]
თანდათანობით
universe
[ ˈjuː.nɪ.vɜːs ]
მსოფლიო, სამყარო
competitive
[ kəmˈpetɪtɪv ]
კონკურსის, საკონკურსო
beach
[ biːtʃ ]
ზღვის ნაპირი პლაჟი
statistical
[ stəˈtɪs.tɪ.kəl ]
სტატისტიკური
beneath
[ bɪˈniːθ ]
ქვევით, დაბლა
shop
[ ʃɒp ]
მაღაზია
climate
[ ˈklaɪmət ]
ჰავა, კლიმატი
deeply
[ ˈdiːpli ]
ღრმად
42
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
treat
[ triːt ]
სიტკბოება, გართობა, შექცევა
plain
[ pleɪn ]
მარტივი, გასაგები,, თანაბარი
liability
[ ˌlaɪəˈbɪlətɪ ]
პასუხისმგებლობა, ავლდებულება, მიდრეკილება
taste
[ teɪst ]
გემო, გემოვნება
aim
[ eɪm ]
მიზანი, განზრახვა
minority
[ maɪˈnɒrətɪ ]
უმცირესობა, არასრულწლოვანება
dress
[ dres ]
კაბა
discipline
[ ˈdɪsəplɪn ]
დისციპლინა, წესრიგი
guy
[ ɡaɪ ]
ყმაწვილი, ჭაბუკი
Sunday
[ ˈsʌndeɪ ]
კვირა
43
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vertical
[ ˈvɜːtɪkəl ]
ვერტიკალი, შვეული, ვერტიკალური ხაზი
poet
[ ˈpəʊɪt ]
პოეტი, მგოსანი, სასახლის პოეტი
defendant
[ dɪˈfendənt ]
მოპასუხე, ბრალდებული
healthy
[ ˈhelθɪ ]
ჯანმრთელი, ჯანსაღი
comprehensive
[ ˌkɒmprɪˈhensɪv ]
გაგებული, მიხვედრილი, ალღოიანი
quantity
[ ˈkwɒntətɪ ]
რაოდენობა, ოდენობა
parliament
[ ˈpɑːləmənt ]
პარლამენტი
hypothesis
[ haɪˈpɒθəsɪs ]
ჰიპოთეზა
match
[ mætʃ ]
წყვილი, ტოლი, ქორწინება
phenomenon
[ fɪˈnɒmɪnən ]
მოვლენა, არჩვეულებრივი მოვლენა
44
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
beside
[ bɪˈsaɪd ]
ახლოს, მახლობლად, გვერდით
joy
[ dʒɔɪ ]
სიხარული, სიამოვნება, მხიარულება
snow
[ snəʊ ]
თოვლი
accurate
[ ˈækjərət ]
ზუსტი, სწორი, უტყუარი
formula
[ ˈfɔːmjələ ]
იურიდიული ფორმულა, ფორმულირება
suitable
[ ˈsuːtəbl ]
შესაფერისი, სათანადო, ხელსაყრელი
mutual
[ ˈmjuːtʃuəl ]
თანაზიარი, ორმხვრივი
gun
[ ɡʌn ]
იარაღი
fiction
[ ˈfɪkʃən ]
ფიქცია
guess
[ ɡes ]
გამოცნობა, მიხვედრა
45
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hurt
[ hɜːt ]
დაზიანება, იარა, ჭრილობა 
classification
[ ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən ]
კლასიფიკაცია
atmosphere
[ ˈætməsfɪər ]
ატმოსფერო, ჰაერი
Berlin
[ bɜːˈlɪn ]
ბერლინი
composed
[ kəmˈpəʊzd ]
შედგენილი
slave
[ sleɪv ]
მონა
guard
[ ɡɑːd ]
სიფხიზლე, ფხიზლობა
rational
[ ˈræʃənəl ]
გონიერი, გონივრული, ჭკვიანური, რაციონალური
conscious
[ ˈkɒnʃəs ]
გონებაზე მყოფი, შეგნებული
unfortunately
[ ʌnˈfɔːtʃənətlɪ ]
საუბედუროდ
46
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vary
[ ˈveərɪ ]
გამოცვლა, შეცვლა, სხვაობა
prepare
[ prɪˈpeər ]
მომზადება, მზადება
depend
[ dɪˈpend ]
დამოკიდებულება
partly
[ ˈpɑːtlɪ ]
ნაწილობრივად, ნაწილობრივ
encourage
[ ɪnˈkʌrɪdʒ ]
გამხნევება, გულის გამაგრება, წახალისება
worker
[ ˈwɜːkər ]
მუშა, მუშაკი
witness
[ ˈwɪtnəs ]
მოწმე, თვითმხილველი
surely
[ ˈʃɔːlɪ ]
უთუოდ, უსათუოდ, უდავოდ
engine
[ ˈendʒɪn ]
მანქანა, ძრავა, მოტორი
communist
[ ˈkɑm·jə·nɪst ]
კომუნისტი
47
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
advertising
[ ˈædvətaɪzɪŋ ]
სარეკლამო საქმე
golden
[ ˈɡəʊldən ]
ოქროსფერი, მოოქროსფერო
requirement
[ rɪˈkwaɪəmənt ]
მოთხოვნა, საჭიროება, აუცილებელი პირობა
schedule
[ ˈʃedjuːl ]
ია, ნუსხა, აწერა, აღწერა, ინვენტარი, ცხრილი
tendency
[ ˈtendənsɪ ]
ტენდენცია, მიდრეკილება
boundary
[ ˈbaʊndərɪ ]
ზღვარი, ზღურბლი, საზღვარი
ethics
[ ˈeθɪks ]
ეთიკა, მორალი, ზნეობა
essay
[ ˈeseɪ ]
ნარკვევი, ცდა, გამოცდა, გასინჯვა
profile
[ ˈprəʊfaɪl ]
პროფილი
logical
[ ˈlɒdʒɪkəl ]
ლოგიკის, ლოგიკური, თანამიმდევრული
48
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
fail
[ feɪl ]
მარცხის განცდა, ვერ მოხერხება
breast
[ brest ]
მკერდი, გულმკერდი, სინდისი
surprise
[ səˈpraɪz ]
გაკვირვება, გაოცება
destruction
[ dɪˈstrʌkʃən ]
დანგრევა, განადგურება, აოხრება
employer
[ ɪmˈplɔɪər ]
დამქირავებელი, სამუშაოს მიმცემი
armed
[ ɑːmd ]
შეიარაღებული, გამაგრებული
ethical
[ ˈeθɪkəl ]
ეთიკური
conservative
[ kənˈsɜːvətɪv ]
კონსერვატიული 
vice
[ vaɪs ]
ვიცე
paragraph
[ ˈpærəɡrɑːf ]
აბზაცი
49
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
silent
[ ˈsaɪlənt ]
ჩუმი, წყნარი, მშვიდი, მდუმარე
partial
[ ˈpɑːʃəl ]
ნაწილობრივი, კერძო, არაგულგრილი
sick
[ sɪk ]
ავადმყოფი, სნეული, დაავადებული
offering
[ ˈɒfərɪŋ ]
მიწოდება, მიტანა, მირთმევა საჩუქრისა
contribute
[ kənˈtrɪbjuːt ]
დახმარება, ხელის შეწყობა
nerve
[ nɜːv ]
ნერვი
wear
[ weər ]
ტარება (ტანსაცმლისა)
ownership
[ ˈəʊ.nə.ʃɪp ]
საკუთრება, ფლობა, მფლობელობა
skill
[ skɪl ]
ხელობა, ოსტატობა, ხელოვანობა
landscape
[ ˈlændskeɪp ]
ლანდშაფტი, პეიზაჟი
50
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
discrimination
[ dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən ]
განსხვავება, გამოცნობა, გარჩევა, გაყოფა
radiation
[ ˌreɪdɪˈeɪʃən ]
გამოსხივება, სხივთფენა, რადიაცია
tension
[ ˈtenʃən ]
გაჭიმვა, დაჭიმვა, დაძაბვა, ძაბვა
demonstrate
[ ˈdemənstreɪt ]
დემონსტრირება, ჩვენება, ილუსტრირება
peak
[ piːk ]
უმაღლესი წერტილი
wage
[ weɪdʒ ]
კატალოგი, სია, ნუსხა
decade
[ ˈdekeɪd ]
ათი წელი, ათწლეული
sacred
[ ˈseɪkrɪd ]
საღმრთო, წმინდა, წმინდათა წმინდა
wonderful
[ ˈwʌndəfəl ]
მშვენიერი, საოცარი, გასაოცარი
theatre
[ ˈθɪətər ]
თეატრი
51
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
favor
[ ˈfeɪ.vər ]
დახმარება, ხელშეწყობა, დახმარების აღმოჩენა 
catch
[ kætʃ ]
დაჭერა
orientation
[ ˌɔːrɪenˈteɪʃən ]
ორიენტაცია, მიმართულების
rice
[ raɪs ]
ბრინჯი,
satisfaction
[ ˌsætɪsˈfækʃən ]
დაკმაყოფილება, ვალის გადახდა
pro
[ prəʊ ]
თვის, ხმა ”მომხრე”
vehicle
[ ˈviːɪkl ]
ავტომობილი,ავტოსატრანსპორტო საშუალება
score
[ skɔːr ]
ანგარიში, დავალიანება, ვალი, 
strike
[ straɪk ]
გაფიცვა, ბუნტი
velocity
[ vɪˈlɒsətɪ ]
სიჩქარე
52
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
empirical
[ ɪmˈpɪrɪkəl ]
ემპირიული
amendment
[ əˈmendmənt ]
გასწორება, გამოსწორება (ხარვეზებისა)
expenses
[ ɪkˈspensɪz ]
ხარჯები
suit
[ suːt ]
სასამართლო პროცესი, სარჩელი
commerce
[ ˈkɒmɜːs ]
კომერცია
dramatic
[ drəˈmætɪk ]
დრამატული, დრამატიზმით სავსე
missing
[ ˈmɪsɪŋ ]
რაც, რომელიც აკლია, არდამსწრე
panel
[ ˈpænəl ]
პანელი, ლირსი, თხელი ფიცარი
compensation
[ ˌkɒmpənˈseɪʃən ]
ანაზღაურება, კომპენსაცია, დაჯილდოება
uniform
[ ˈjuːnɪfɔːm ]
ფორმა, ფორმის ტანსაცმელი
53
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
imagination
[ ɪˌmædʒɪˈneɪʃən ]
წარმოსახვა, ფანტაზია
hole
[ həʊl ]
ჭუჭრუტანა, ხვრელი, ნახვრეტი
fuel
[ ˈfjuːəl ]
სათბობი, საწვავი
murder
[ ˈmɜːdər ]
მკვლელობა
gap
[ ɡæp ]
გამოტოვება, გაშვება, გაცდენა
quarter
[ ˈkwɔːtər ]
მეოთხედი 15 წუთი
dose
[ dəʊs ]
დუჟინი, თორმეტი ცალი
musical
[ ˈmjuːzɪkəl ]
მუსიკალური, მუსიკის, სამუსიკო
remote
[ rɪˈməʊt ]
შორი, შორეული, დაშორებული
helpful
[ ˈhelpfəl ]
სასარგებლო, მარგებელი, გამოსადეგი, ვარგისი
54
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
faculty
[ ˈfækəltɪ ]
უნარი, ნიჭი, ნიჭიერება, ფაკულტეტი
acceptance
[ əkˈseptəns ]
მიღება, თანხმობა, მოწონება
reflection
[ rɪˈflekʃən ]
არეკვლა, უკუფენა, გამონაშუქი
philosophical
[ ˌfɪləˈsɒfɪkəl ]
ფილოსოფიური
virtue
[ ˈvɜːtjuː ]
სათნოება, ღირსება, კარგი ხარისხი
spatial
[ ˈspeɪʃəl ]
სივრცითი
ultimate
[ ˈʌltɪmət ]
საბოლოო, უკანასკნელი
axis
[ ˈæksɪs ]
ღერძი
seriously
[ ˈsɪərɪəslɪ ]
სერიოზულად
sand
[ sænd ]
ქვიშა, სილა
55
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
protocol
[ ˈprəʊtəkɒl ]
ოქმი
magnetic
[ mæɡˈnetɪk ]
მაგნიტის, მაგნიტური, მაგნიტიანი
fun
[ fʌn ]
მხიარულება, სიმხიარულე, გართობა
recall
[ rɪˈkɔːl ]
უკან გაწვევა
honor
[ ˈɑn·ər ]
პატიოსნება, ღირსება, სახელი
tea
[ tiː ]
ჩაი, მაგარი ნახარში
emergency
[ ɪˈmɜːdʒənsɪ ]
გაუთვალისწინებელი შემთხვევა
frequent
[ ˈfriːkwənt ]
ხშირი, ჩვეულებრივი, ჩვეული
manage
[ ˈmænɪdʒ ]
მართვა, გამგებლობა 
bird
[ bɜːd ]
ჩით, ფრინველი
56
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
helping
[ ˈhelpɪŋ ]
დახმარება, ეხმარება
comment
[ ˈkɒment ]
განმარტება, ახსნა-განმარტება
virtually
[ ˈvɜːtjʊəlɪ ]
ფაქტიურად, ნამდვილად
unusual
[ ʌnˈjuːʒuəl ]
უჩვეულო, იშვიათი
ex
[ eks ]
ყოფილი
expert
[ ˈekspɜːt ]
მცოდნე, სპეციალისტი, ექსპერიმენტი
pull
[ pʊl ]
წევა, წევის ძალა, ყლუპი
sudden
[ ˈsʌdən ]
უეცარი, მოულოდნელი
enable
[ ɪˈneɪbl ]
შესაძლებლობის მიცემა, უფლების მიცემა
bush
[ bʊʃ ]
ბუჩქი, ჩირგვი, ჯაგი, ბუჩქნარი
57
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
phrase
[ freɪz ]
გამოთქმა, გამონათქვამი, კონსტრუქცია
vital
[ ˈvaɪtəl ]
სიცოცხლის, სასიცოცხლო, საარსებო
expensive
[ ɪkˈspensɪv ]
ძვირი
liberty
[ ˈlɪbətɪ ]
თავისუფლება
league
[ liːɡ ]
ლიგა, კავშირი
victory
[ ˈvɪktərɪ ]
გამარჯვება, ძლევა
excess
[ ɪkˈses ]
ჭარბი
operate
[ ˈɒpəreɪt ]
ოპერირება, ოპერაციის გაკეთება
membership
[ ˈmembəʃɪp ]
წევრობა, წევრთა რაოდენობა
Muslim
[ ˈmʊzlɪm ]
მუსულმანი
58
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
interior
[ ɪnˈtɪərɪər ]
შიდა ნაწილი, შიდა
crowd
[ kraʊd ]
ბრბო, გროვა
electron
[ ɪˈlektrɒn ]
ელექტრონი
fifteen
[ ˌfɪfˈtiːn ]
თხუთმეტი
cool
[ kuːl ]
გრილი მაგარი
classroom
[ ˈklɑːsruːm ]
საკლასო ოთახი
ear
[ ɪər ]
ყური
attorney
[ əˈtɜːnɪ ]
რწმუნებული, ადვოკატი, ვექილი
tall
[ tɔːl ]
მაღალი
symbol
[ ˈsɪmbəl ]
სიმბოლო, ნიშანი, ემბლემა
59
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
necessity
[ nəˈsesətɪ ]
საჭიროება, აუცილებლობა
dad
[ dæd ]
მამა, მამილო
bus
[ bʌs ]
ავტობუსი
okay
[ əʊˈkeɪ ]
კარგი, მოწონება, თანხმობა
miller
[ ˈmɪl.ər ]
მილერი
membrane
[ ˈmembreɪn ]
მემბრანა
dimension
[ ˌdaɪˈmenʃən ]
ზომა, სიდიდე, მოცულობა
cat
[ kæt ]
კატა
diet
[ daɪət ]
დიეტა, რაციონი, კვების რეჟიმი
meat
[ miːt ]
ხორცი
60
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
loan
[ ləʊn ]
სესხი, სესხება 
coverage
[ ˈkʌvərɪdʒ ]
მოქმედების სფერო, ჩარჩო
fort
[ fɔːt ]
ციხე
shock
[ ʃɒk ]
შერყევა, შოკი
anyway
[ ˈenɪweɪ ]
ყოველ შემთხვევაში, რამენაირად
Egypt
[ ˈiː.dʒɪpt ]
ეგვიპტე
uncle
[ ˈʌŋkl ]
ბიძა, ძია
identical
[ aɪˈdentɪkəl ]
იდენტური, ერთნაირი
saint
[ seɪnt ]
წმინდანი
dynamics
[ daɪˈnæmɪks ]
დინამიკა, მამოძრავებელი ძალები
61
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bell
[ bel ]
ზარი, ზანზალაკი
clause
[ klɔːz ]
პუნქტი
delay
[ dɪˈleɪ ]
შეკავება, დაკავება, შეჩერება, დაბრკოლება
equity
[ ˈekwɪtɪ ]
სამართლიანობა, სამართლიანობის უფლება
serving
[ ˈsɜːvɪŋ ]
ულუფა
nurse
[ nɜːs ]
ძიძა, გადია, გამდელი
parameter
[ pəˈræmɪtər ]
პარამეტრი
transaction
[ trænˈzækʃən ]
საქმის წარმოება, შესრულება, მორიგება
effectiveness
[ ɪˈfek·tɪv·nəs ]
ეფექტურობა
constantly
[ ˈkɒn.stənt.lɪ ]
მუდამ, გამუდმებით, ყოველთვის
62
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
plot
[ plɒt ]
შეთქმულება, გეგმა, სქემა, ნახაზი
intention
[ ɪnˈtenʃən ]
განზრახვა, განაზრახი, ზრახვა
namely
[ ˈneɪmlɪ ]
კერძოდ
physician
[ fɪˈzɪʃən ]
ექიმი, მკურნალი
violent
[ ˈvaɪələnt ]
ძლიერი, მძვინვარე, შმაგი, გააფთრებული
spoken
[ ˈspəʊ.kən ]
წარმოთქმული
bread
[ bred ]
პური
gay
[ ɡeɪ ]
მხიარული, სამხიარულო, კაშკაშა
thou
[ ðaʊ ]
შენ
academy
[ əˈkædəmɪ ]
აკადემია
63
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
somehow
[ ˈsʌmhaʊ ]
რამენაირად, როგორმე
conversion
[ kənˈvɜːʒən ]
ქცევა, გარდაქცევა, გარდაქმნა
prevention
[ prɪˈvenʃən ]
არიდება, თავიდან აცილება, გაფრთხილება
export
[ ˈekspɔːt ]
ექპორტი, საზღვარგარეთ გაზიდვა
arrangement
[ əˈreɪndʒmənt ]
წესრიგში მოყვანა, განთავსება
proposal
[ prəˈpəʊzəl ]
წინადადება
angry
[ ˈæŋɡrɪ ]
გაჯავრებული, გაბრაზებული
victim
[ ˈvɪktɪm ]
მსხვერპლი
expense
[ ɪkˈspens ]
გასავალი, ხარჯი, ხარჯები, დანახარჯი
duration
[ djʊəˈreɪʃən ]
ხანგრძლივობა
64
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
nervous
[ ˈnɜːvəs ]
ნერვული, ნერვიული, ნერვებმოშლილი
tiny
[ ˈtaɪnɪ ]
პაწაწინა
productivity
[ ˌprɒdʌkˈtɪvətɪ ]
ნაყოფიერება, პროდუქტიულობა
gate
[ ɡeɪt ]
ჭიშკარი, ალაყაფის კარები
darkness
[ ˈdɑːknəs ]
სიბნელე წყვდიადი
temporary
[ ˈtempərərɪ ]
დროებითი მუშა, მოსამსახურე
arise
[ əˈraɪz ]
წარმოშობა, აღმოცენება, წამოჭრა
movie
[ ˈmuːvɪ ]
კინო
totally
[ ˈtəʊtəlɪ ]
სრულად საკმაოდ მკაფიოდ
perfectly
[ ˈpɜːfɪktlɪ ]
სავსებით, სრულებით
65
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
possession
[ pəˈzeʃən ]
ფლობა, მფლობელობა, პყრობა
mixture
[ ˈmɪkstʃər ]
ნარევი, არევა, შერევა
somewhere
[ ˈsʌmweər ]
სადმე, რომელიმე ადგილას, სადღაც
plastic
[ ˈplæstɪk ]
პლასტმასა, პლასტიკა
comparative
[ kəmˈpærətɪv ]
შედარებითი
default
[ dɪˈfɔːlt ]
ნაგულისხმევი
valid
[ ˈvælɪd ]
მართებული, სწორი, დასაბუთებული
prominent
[ ˈprɒmɪnənt ]
გამოჩენილი, გამოშვერილი, ცნობილი
participate
[ pɑːˈtɪsɪpeɪt ]
მონაწილეობის მიღება
chamber
[ ˈtʃeɪmbər ]
პალატა
66
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
comfortable
[ ˈkʌmftəbl ]
კომფორტული
algorithm
[ ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm ]
ალგორითმი
cook
[ kʊk ]
მომზადება
generate
[ ˈdʒenəreɪt ]
წარმოშობა, გამოწვევა (გრძნობისა)
tube
[ tjuːb ]
მილი, ლულა, ტუბი
camera
[ ˈkæmərə ]
კამერა
grass
[ ɡrɑːs ]
ბალახი, საბალახო, საძოვარი
partnership
[ ˈpɑːtnəʃɪp ]
მონაწილეობა, ამხანაგობა, კომპანია
smooth
[ smuːð ]
სწორი, გლუვი, შანდაკი
nose
[ nəʊz ]
ცხვირი, ყნოსვა, ალღო
67
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Christianity
[ ˌkrɪstɪˈænətɪ ]
ქრისტიანობა
complexity
[ kəmˈplek.sə.tɪ ]
სირთულე, აწეწილობა, არეულ-დარეულობა
curriculum
[ kəˈrɪkjələm ]
სასწავლო გეგმა, პროგრამა 
correlation
[ ˌkɒrəˈleɪʃən ]
კორელაცია, თანაფარდობა, შეფარდება
conception
[ kənˈsepʃən ]
გაგება, ცნება, კონცეფცია, აზრი
incident
[ ˈɪnsɪdənt ]
შემთხვევა, ამბავი, ინციდენტი
reveal
[ rɪˈviːl ]
ჩვენება, ნახვება, გამოჩენა
leg
[ leɡ ]
ფეხი
driver
[ ˈdraɪvər ]
მძღოლი
pregnancy
[ ˈpreɡnənsɪ ]
ორსულობა, ფეხმძიმობა
68
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pool
[ puːl ]
გაერთიანება, საერთო ფონდი
consent
[ kənˈsent ]
conservation
[ ˌkɒnsəˈveɪʃən ]
შენახვა, შენარჩუნება, დამახსოვრების უნარი
electrical
[ ɪˈlektrɪkəl ]
ელექტრო
spectrum
[ ˈspektrəm ]
სპექტრი
judicial
[ dʒuːˈdɪʃəl ]
სასამართლოს, სასამართლო, მოსამართლის
strain
[ streɪn ]
დაძაბვა, დატვირთვა, გაჭიმვა, დეფორმაცია
sec
[ sek ]
წმ
mirror
[ ˈmɪrər ]
სარკე, სარკისებრი ზედაპირი
desk
[ desk ]
მერხი
69
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
worst
[ wɜːst ]
ყველაზე ცუდი
achievement
[ əˈtʃiːvmənt ]
მიღწევა, შესრულება, დამთავრება
disk
[ dɪsk ]
დისკი
transportation
[ ˌtrænspɔːˈteɪʃən ]
გადაზიდვა, გადაყვანა, გადატანა
array
[ əˈreɪ ]
მორთულობა, ტანსაცმელი, სამოსელი
worry
[ ˈwʌrɪ ]
ღელვა, მღელვარება
acceptable
[ əkˈseptəbl ]
მისაღები, დასაშვები, სასიამოვნო
gross
[ ɡrəʊs ]
უხეში, მძიმე (დარღვევის შესახებ)
readily
[ ˈredɪlɪ ]
ხალისით, ხალისიანად, მსუბუქად
impression
[ ɪmˈpreʃən ]
შთაბეჭდილება, აღქმა, ანაბეჭდი
70
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
permit
[ pəˈmɪt ]
საშვები, ნებართვა
player
[ ˈpleɪər ]
მოთამაშე
observe
[ əbˈzɜːv ]
დაკვირვება, თვალთვალი 
removal
[ rɪˈmuːvəl ]
მოცილება, მოშორება, ალაგება
punishment
[ ˈpʌnɪʃmənt ]
სასჯელი
exact
[ ɪɡˈzækt ]
ზუსტი, სწორი
newly
[ ˈnjuːlɪ ]
ახლახან, ამას წინათ, დიდი ხანია
split
[ splɪt ]
გაპობა, გახლეჩა, განხეთქილება
beat
[ biːt ]
გულის ცემა, ტაქტი, რიტმი
fault
[ fɔːlt ]
ნაკლი, ნაკლოვანება, დეფექტი
71
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
equality
[ ɪˈkwɒlətɪ ]
თანასწორობა, ტოლობა, თანატოლობა
feminist
[ ˈfem.ɪ.nɪst ]
ფემინისტი
theology
[ θɪˈɒlədʒɪ ]
ღვთისმეტყველება
raw
[ rɔː ]
უმი, მოუხარშავი, შეუწვავი
lawyer
[ ˈlɔɪər ]
ადვოკატი
grain
[ ɡreɪn ]
მარცვალი, მარცვლეული, მარცვლეულობა
differ
[ ˈdɪfər ]
განსხვავება, გარჩევა
bag
[ bæɡ ]
ჩანთა
absolutely
[ ˌæbsəˈluːtlɪ ]
სავსებით, აბსოლუტურად, უდავოდ
dialogue
[ ˈdaɪəlɒɡ ]
დიალოგი
72
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
aircraft
[ ˈeəkrɑːft ]
თვითმფრინავი, ავიაცია
worship
[ ˈwɜːʃɪp ]
თაყვანისცემა
technological
[ ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
ტექნოლოგიური
discover
[ dɪˈskʌvər ]
აღმოჩენა, გამოჩენა
bishop
[ ˈbɪʃəp ]
ეპისკოპოსი
spite
[ spaɪt ]
ბრაზი, ღვარძლი, გულის წყრომა
exhibit
[ ɪɡˈzɪbɪt ]
ექსპონატი, გამოფენა, ექსპოზიცია
utility
[ juːˈtɪlətɪ ]
სარგებლიანობა, პრაქტიკულობა
revolutionary
[ ˌrevəlˈuːʃənərɪ ]
რევოლუციონერი
busy
[ ˈbɪzɪ ]
საქმოსანი,დაკავებული
73
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
configuration
[ kənˌfɪɡ.əˈreɪ.ʃən ]
კონფიგურაცია
heavily
[ ˈhevɪlɪ ]
მძიმედ
acquisition
[ ˌækwɪˈzɪʃən ]
შენაძენი, მონაპოვარი
jurisdiction
[ ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən ]
მართლმსაჯულების შესრულება, იურისდიქცია
smoke
[ sməʊk ]
ბოლი, კვამლი, ჭვარტლი, მური
lesson
[ ˈlesən ]
გაკვეთილი
happiness
[ ˈhæpɪnəs ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი
nobody
[ ˈnəʊbədɪ ]
არავინ, არაფერი
burden
[ ˈbɜːdən ]
ტვირთი, სიმძიმე
intense
[ ɪnˈtens ]
ძლიერი, მძლავრი, ღონიერი, ინტენსიური
74
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
feed
[ fiːd ]
კვება, საკვები
voltage
[ ˈvəʊltɪdʒ ]
ვოლტაჟი
ritual
[ ˈrɪʧʊəl ]
რიტუალი
distant
[ ˈdɪstənt ]
შორეული, დაშორებული
migration
[ mɑɪˈɡreɪ·ʃən ]
მიგრაცია, გადაადგილება, გადასვლა
slavery
[ ˈsleɪvərɪ ]
მონობა
emperor
[ ˈempərər ]
იმპერატორი
wet
[ wet ]
სინოტივე, ტენი, წვიმიანი ამინდი
trend
[ trend ]
ტენდენცია,, სვლა, მოძრაობა
tongue
[ tʌŋ ]
ენა
75
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
chart
[ tʃɑːt ]
ტაბულა, გრაფიკი, დიაგრამა, სქემა
assistant
[ əˈsɪstənt ]
ასისტენტი, ექიმის დამხმარე
regardless
[ rɪˈɡɑːdləs ]
უყურადღებო, გულგრილი
outer
[ ˈaʊtər ]
გარე
marine
[ məˈriːn ]
ფლოტი
remarkable
[ rɪˈmɑːkəbl ]
შესანიშნავი, ჩინებული, საუცხოო
accident
[ ˈæksɪdənt ]
უბედური შემთხვევა, ტრავმა 
extend
[ ɪkˈstend ]
გაჭიმვა, გაწელვა, გაწოდება
arrival
[ əˈraɪvəl ]
ჩამოსვლა, მოსვლა, ახლადჩამოსული
manual
[ ˈmænjʊəl ]
სახელმძღვანელო
76
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
ideology
[ ˌaɪdɪˈɒlədʒɪ ]
იდეოლოგია
fate
[ feɪt ]
ბედი, ბედ-იღბალი, ბედისწერა
fly
[ flaɪ ]
ფრენა, ქროლა, ჭენება
blind
[ blaɪnd ]
ბრმა, დაბრმავება, მხედველობის წართმევა 
beam
[ biːm ]
სხივი, შუქი, ბრწყინვა, ციალი
stuff
[ stʌf ]
ნივთიერება, მასალა, ხარახურა
province
[ ˈprɒvɪns ]
პროვინცია, მხარე
liver
[ ˈlɪvər ]
ღვიძლი
Christmas
[ ˈkrɪsməs ]
შობა
priority
[ praɪˈɒrətɪ ]
პრიორიტეტი, პირველობა, უფროსობა
77
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
colour
[ ˈkʌlər ]
ფერი
overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ]
მორევნა, ჯობნა, დაძლევა, შეპყრობა
trail
[ treɪl ]
კვალი, ნაკვალევი
passion
[ ˈpæʃən ]
ძლიერი გრძნობა
tip
[ tɪp ]
წვერი, ბოლო, მწვერვალი
engage
[ ɪnˈɡeɪdʒ ]
დავალდებულება, რაიმეთი დაკავება
harm
[ hɑːm ]
ზიანი, ზარალი, ვნება, ბოროტება
solve
[ sɒlv ]
ამოხსნა, ახსნა (ამოცანისა, განტოლებისა)
diverse
[ daɪˈvɜːs ]
სხვადასხვგვარი, სხვადასხვა
entrance
[ ˈentrəns ]
შესავალი, შესასვლელი
78
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
crown
[ kraʊn ]
გვირგვინი
defence
[ dɪˈfens ]
დაცვა
explore
[ ɪkˈsplɔːr ]
კვლევა, გამოკვლევა
speaker
[ ˈspiːkər ]
ორატორი, სპიკერი
log
[ lɒɡ ]
მორი, დირე, ძელი
diameter
[ daɪˈæmɪtər ]
დიამეტრი
infant
[ ˈɪnfənt ]
ახალშობილი, ბავშვი
essence
[ ˈesəns ]
არსი, დედაარსი, რაობა, ასებობა
entity
[ ˈentɪtɪ ]
არსებობა, ყოფნა, საგანი, ობიექტი
reserve
[ rɪˈzɜːv ]
მარაგი, რეზერვი
79
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bureau
[ ˈbjʊərəʊ ]
ბიურო, საწერი მაგიდა
finger
[ ˈfɪŋɡər ]
ხელის თითი
rank
[ ræŋk ]
რიგი, მწკრივი, წოდება
senate
[ ˈsen.ət ]
სენატი, საბჭო 
confusion
[ kənˈfjuːʒən ]
დაბნეულობა, არევა
friendly
[ ˈfrendlɪ ]
მეგობრული, გულითადი, კეთილგანწყობილი
reputation
[ ˌrepjəˈteɪʃən ]
რეპუტაცია, სახელი
enormous
[ ɪˈnɔːməs ]
უზარმაზარი, უშველებელი, ვეებერთელა
symbolic
[ sɪmˈbɒlɪk ]
სიმბოლური,მნიშვნელოვანი
photo
[ ˈfəʊtəʊ ]
ფოტოსურათი
80
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
imperial
[ ɪmˈpɪərɪəl ]
იმპერიული
approval
[ əˈpruːvəl ]
მოწონება, დამტკიცება
register
[ ˈredʒɪstər ]
ჟურნალი (ჩანაწერებისა), სია, ნუსხა
everybody
[ ˈevrɪˌbɒdɪ ]
ყველა
synthesis
[ ˈsɪnθəsɪs ]
სინთეზი
steady
[ ˈstedɪ ]
გამძლე, საიმედო, მტკიცე, ურყევი
monitor
[ ˈmɒnɪtər ]
მონიტორი, კონტროლირება
clothing
[ ˈkləʊðɪŋ ]
ტანსაცმელი, ფორმა
progressive
[ prəʊˈɡresɪv ]
პროგრესული მოღვაწე
detection
[ dɪˈtekʃən ]
გამოვლენა
81
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
horizontal
[ ˌhɒrɪˈzɒntəl ]
ჰორიზონტალური
classic
[ ˈklæsɪk ]
კლასიკური, სამაგალითო
shut
[ ʃʌt ]
დახურვა, ფანჯრების
Arab
[ ˈærəb ]
არაბი
pride
[ praɪd ]
სიამაყე, ამაყობა, ამპარტავნობა
everywhere
[ ˈevrɪweər ]
ყველგან, ყოველგან
ride
[ raɪd ]
ტარება, ჭენება
harry
[ ˈhær.ɪ ]
ჰარი
reasoning
[ ˈriːzənɪŋ ]
მსჯელობა
developmental
[ dɪˌvel·əpˈmen·təl ]
განვითარებადი, ევლუციური
82
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cry
[ kraɪ ]
ყვირილი, კივილი
virus
[ ˈvaɪərəs ]
ვირუსი
funding
[ ˈfʌndɪŋ ]
დაფინანსება
suffer
[ ˈsʌfər ]
ტანჯვა, წვალება, წამება, წუხილი
glad
[ ɡlæd ]
სიზარულით აღსავსე, მხიარული
sensitivity
[ ˌsen.sɪˈtɪv.ə.tɪ ]
მგრძნობიარობა, გრძნობიერება
feedback
[ ˈfiːdbæk ]
უკურეაქცია, უკუკავშირი
priest
[ priːst ]
მღვდელი
linguistic
[ lɪŋˈɡwɪstɪk ]
ლინგვისტური
attend
[ əˈtend ]
დასწრება (ლექციაზე, კრებაზე)
83
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
constitute
[ ˈkɒnstɪtjuːt ]
დანიშვნა, დაწესება, შექმნა, წარმოქმნა
tomorrow
[ təˈmɒrəʊ ]
ხვალ
routine
[ ruːˈtiːn ]
დადგენილი წესი, დამყარებული პრაქტიკა
comfort
[ ˈkʌmfət ]
ნუგეში, ნუგეშისცემა, დამშვიდება
cotton
[ ˈkɒtən ]
ბამბა
accuracy
[ ˈækjərəsɪ ]
სიზუსტე, სისწორე, სარწმუნოობა
applicable
[ əˈplɪkəbl ]
მოქმედი
assess
[ əˈses ]
განსაზღვრა, შეფასება
mix
[ mɪks ]
არევა, შერევა
medieval
[ ˌmediˈiːvəl ]
შუა საუკუნეების
84
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Vietnam
[ ˌvjetˈnæm ]
ვიეტნამი
evaluate
[ ɪˈvæljʊeɪt ]
დაფასება, შეფასება
node
[ nəʊd ]
კვანძი
dust
[ dʌst ]
მტვერი, მტვერის მოცილება 
vector
[ ˈvek.tər ]
ვექტორი
behavioral
[ bɪˈheɪ·vjər·əl ]
ქცევა, მოქცევა, ყოფაქცევა
massive
[ ˈmæsɪv ]
მასიური, მძიმე, დიდი, ძლიერი
wire
[ waɪər ]
მავთული
replace
[ rɪˈpleɪs ]
უკან თავის ადგილზე დადება
republican
[ rɪˈpʌblɪkən ]
რესპუბლიკური
85
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mom
[ mɒm ]
საოჯახო მაღაზია 
seed
[ siːd ]
მარცვალი, წყარო, საწყისი
moderate
[ ˈmɒdərət ]
შეზღუდვა, გაზომიერება,, მოლბობა,
thesis
[ ˈθiːsɪs ]
დისერტაცია
execution
[ ˌeksɪˈkjuːʃən ]
შესრულება, ასრულება
inch
[ ɪnʃ ]
ინჩი
inventory
[ ˈɪnvəntrɪ ]
ინვენტარი, ინვენტარში შეტანილი საგნები
terrible
[ ˈterəbl ]
საშინელი, საზარელი
attractive
[ əˈtræktɪv ]
მიმზიდველი, სანდომიანი
flesh
[ fleʃ ]
ხორცი, სხეულის ტანი
86
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
inquiry
[ ɪnˈkwaɪərɪ ]
საინფორმაციო შეკითხვა, კვლევა
loop
[ luːp ]
მარყუჟი, ყულფი
legislative
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv ]
საკანონმდებლო, კანონმდებლობითი
custom
[ ˈkʌstəm ]
ჩვეულება, ადათი, ზნე-ჩვეულება
Islamic
[ ɪzˈlæmɪk ]
ისლამური
optical
[ ˈɒptɪkəl ]
ოპტიკური
repeat
[ rɪˈpiːt ]
გამეორება
adjustment
[ əˈdʒʌstmənt ]
რეგულირება, კორექტირება
construct
[ kənˈstrʌkt ]
აშენება, აგება, შედგენა, კონსტრუირება
magic
[ ˈmædʒɪk ]
მაგია, თილისმა, ჯადო, ჯადოქრობა
87
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
assist
[ əˈsɪst ]
დახმარება, თანამოქმედება, უნარიანობა
accordingly
[ əˈkɔːdɪŋlɪ ]
შესაბამისად
shadow
[ ˈʃædəʊ ]
აჩრდილი, ლანდი
declaration
[ ˌdekləˈreɪʃən ]
დეკლარაცია
dependence
[ dɪˈpendəns ]
დამოკიდებულება
belong
[ bɪˈlɒŋ ]
კუთვნება (ეკუთვნის)
explicit
[ ɪkˈsplɪsɪt ]
ზუსტი, ნამდვილი, სწორი, დაწვრილებითი
guidance
[ ˈɡaɪdəns ]
ხელმძღვანელობა, წინამძღოლობა
elderly
[ ˈeldəlɪ ]
ხანში შესული, ხანდაზმული, ხნიერი
candidate
[ ˈkændɪdət ]
კანდიდატი
88
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
testimony
[ ˈtestɪmənɪ ]
ჩვენება, დამამტკიცებელი საბუთი
briefly
[ ˈbriːf.li ]
მოკლედ, შემოკლებულად
desert
[ ˈdezət ]
უდაბნო
lunch
[ lʌnʃ ]
მეორე საუზმე, ლანჩი
warning
[ ˈwɔːnɪŋ ]
გაფრთხილება, წინასწარ შეტყობინება
humanity
[ hjuːˈmænətɪ ]
კაცობრიობა, ადამიანური ბუნება
survive
[ səˈvaɪv ]
სიკვდილს გადარჩენა, გადარჩენა
Australian
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ən ]
ავსტრალიელი
colonel
[ ˈkɜːnəl ]
პოლკოვნიკი
currency
[ ˈkʌrənsɪ ]
ფულის მიმოქცევა, ფულის ტრიალი
89
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
welcome
[ ˈwelkəm ]
მისალმება, შეხვედრა, სტუმართმოყვარეობა
apartment
[ əˈpɑːtmənt ]
ბინა, საცხოვრებელი
mile
[ maɪl ]
მილი
package
[ ˈpækɪdʒ ]
ამანათი, შეკვრა, შეკრული
duke
[ djuːk ]
ჰერცოგი
shell
[ ʃel ]
ნიჟარა, ნაჭუჭი
restaurant
[ ˈrestərɒnt ]
რესტორანი
facility
[ fəˈsɪlətɪ ]
სინამდვილე, დამთმობლობა
tired
[ taɪəd ]
დაღლილი, დაქანცული
coal
[ kəʊl ]
ქვანახშირი
90
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
gospel
[ ˈɡɒspəl ]
სახარება
enforcement
[ ɪnˈfɔːsmənt ]
იძულება, ძალდატანება
mobile
[ ˈməʊbaɪl ]
მობილური, გადასატანი, მოძრავი 
mood
[ muːd ]
ხასიათი
trace
[ treɪs ]
კვალი, ნაკვალევი
everyday
[ ˈevrɪdeɪ ]
ყოველდღიური, საყოველდღეო
sake
[ seɪk ]
თვის, გულისათვის
reply
[ rɪˈplaɪ ]
პასუხი
occupation
[ ˌɒkjəˈpeɪʃən ]
ოკუპაცია, დაპყრობა
reverse
[ rɪˈvɜːs ]
საწინაააღმდეგო, უკანა, უკანა მხარე
91
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
unemployment
[ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ]
უმუშევრობა
plasma
[ ˈplæzmə ]
პლაზმური
directory
[ dɪˈrektərɪ ]
დირექტორია
wing
[ wɪŋ ]
ფრთა, ფრთების შესხმა
temporal
[ ˈtem.pər.əl ]
დროებითი
promotion
[ prəˈməʊʃən ]
ჩინის მინიჭება, მიცემა, დახმარება
sphere
[ sfɪər ]
ბურთი, სფერო, დედამიწის სფერო
roof
[ ruːf ]
სახურავი, ზედა კედელი
push
[ pʊʃ ]
ხელის კვრა, მუჯლუგუნი, ბიძგი
fishing
[ ˈfɪʃɪŋ ]
თევზაობა
92
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
nearby
[ ˌnɪəˈbaɪ ]
უახლოესი, ახლოს
capture
[ ˈkæptʃər ]
მიტაცება, დაპყრობა, შეპყრობა
diagram
[ ˈdaɪəɡræm ]
დიაგრამა
bob
[ bɒb ]
ბობ
commander
[ kəˈmɑːndər ]
კომანდირი, მეთაური
navy
[ ˈneɪvɪ ]
distinguish
[ dɪˈstɪŋɡwɪʃ ]
გარჩევა, განსხვავება, გამოცნობა
factory
[ ˈfæktərɪ ]
ფაბრიკა, ქარხანა, ფაქტორია
hat
[ hæt ]
ქუდი
dollar
[ ˈdɒlər ]
დოლარი
93
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
jury
[ ˈdʒʊərɪ ]
ნაფიცი მსაჯული, ჟიური
drama
[ ˈdrɑːmə ]
დრამა
mistake
[ mɪˈsteɪk ]
შეცდომა
fee
[ fiː ]
ჯილდო, გასამრჯელო, ჰონორარი
tape
[ teɪp ]
ზონარი, ყაითანი, ლენტი
physics
[ ˈfɪzɪks ]
ფიზიკა
lateral
[ ˈlæt.ər.əl ]
გვერდითი
clay
[ kleɪ ]
თიხა, აყალო
abandoned
[ əˈbæn·dənd ]
paint
[ peɪnt ]
საღებავი, შეღებვა
94
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Islam
[ ˈɪzlɑːm ]
ისლამი
draft
[ drɑːft ]
ნახაზი, გეგმა, ესკიზი, პროექტი, მონახაზი
accordance
[ əˈkɔːdəns ]
შესაბამისად
favorite
[ ˈfeɪ.vər.ɪt ]
საყვარელი, ფავორიტი
pollution
[ pəˈluːʃən ]
შებღალვა, წაბილწვა, გაჭუჭყიანება
filter
[ ˈfɪltər ]
ფილტრი, საწური
forever
[ fəˈrevər ]
სამუდამოდ, სამარადისოდ, საუკუნოდ
precise
[ prɪˈsaɪs ]
ზუსტი, სწორი, ნამდვილი, აკურატული
rough
[ rʌf ]
უხეში, ტლანქი, მქისე, არასწორი
mathematics
[ mæθəmˈætɪks ]
მათემატიკა 
95
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
max
[ mæks ]
მაქს
interval
[ ˈɪntəvəl ]
ინტერვალი, შუალედი, პაუზა
encounter
[ ɪnˈkaʊntər ]
დაოჯახება, შეჯახება, დატაკება, შეტაკება
virtual
[ ˈvɜːtjʊəl ]
ფაქტობრივი, ფაქტიური, ნამდვილი
regularly
[ ˈreɡjələlɪ ]
რეგულარულად, სწორად, ნორმალურად
admit
[ ədˈmɪt ]
დაშვება, წევრად მიღება
award
[ əˈwɔːd ]
სასამართლოს, ჟიურის გადაწყვეტილება
monetary
[ ˈmʌnɪtərɪ ]
ფულადი
fax
[ fæks ]
ფაქსი
tour
[ tʊər ]
მოგზაურობა, მგზავრობა, ტურნე
96
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
roll
[ rəʊl ]
გრაგნილი, შეკვრა, რულონი
particle
[ ˈpɑːtɪkl ]
ნაწილაკი, წილაკი
overview
[ ˈəʊvəvjuː ]
მიმოხილვა
uncertainty
[ ʌnˈsɜːtəntɪ ]
დაუწრმუნებლობა, ეჭვი, გუმანი
mathematical
[ ˌmæθəmˈætɪkəl ]
მათემატიკური
verbal
[ ˈvɜːbəl ]
ზეპირი, სიტყვიერი, სიტყვასიტყვითი
operator
[ ˈɒpəreɪtər ]
ოპერატორი, მექანიკოსი, მემანქანე
obligation
[ ˌɒblɪˈɡeɪʃən ]
ვალდებულება, მოვალეობა
sacrifice
[ ˈsækrɪfaɪs ]
მსხვერპლი, მსხვერპლად შეწირვა
storm
[ stɔːm ]
ქარიშხალი, გრიგალი
97
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
vessel
[ ˈvesəl ]
გემი, ხომალდი
palace
[ ˈpælɪs ]
სასახლე, მდიდრული სახლი
prefer
[ prɪˈfɜːr ]
უპირატესობის მიცემა, მინიჭება
segment
[ ˈseɡmənt ]
მონაჭერი, მონაკვეთი, ნაჭერი
pocket
[ ˈpɒkɪt ]
ჯიბე
monthly
[ ˈmʌnθlɪ ]
ყოველთვიური ჟურნალი
widespread
[ ˈwaɪdspred ]
ფართოდ გავრცელებული, ფართოდ განშტოებული
alliance
[ əˈlaɪəns ]
კავშირი, ცოლქმრული კავშირი
graduate
[ ˈgrædjʊət ]
უმაღლეს სკოლადამთავრებული
systematic
[ ˌsɪstəˈmætɪk ]
სისტემატური
98
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
indigenous
[ ɪnˈdɪdʒɪnəs ]
ბუნებრივი, თანდაყოლილი, დამახასიათებელი
agenda
[ əˈdʒendə ]
დღის წესრიგი
regulatory
[ ˈreɡjələtərɪ ]
მარეგულერებელი, რეგულაციური, იუნსტრუქციული
behalf
[ bɪˈhɑːf ]
დახმარება, დაცვა, მხარდაჭერა
throw
[ θrəʊ ]
გადაგდება, გადასროლა, გადატყორცნა
abroad
[ əˈbrɔːd ]
საზღვარგარეთ, უცხოეთში, ყველგან, ფართოდ
Atlantic
[ ətˈlæn.tɪk ]
ატლანტიკური
hero
[ ˈhɪərəʊ ]
გმირი
mortality
[ mɔːˈtælətɪ ]
ფატალობა, სიკვდილიანობა
shortly
[ ˈʃɔːtlɪ ]
მალე, მოკლედ, მკვახედ
99
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
glory
[ ˈɡlɔːrɪ ]
დიდება, სახელი, სახელმოხვეჭილობა
loose
[ luːs ]
თავისუფალი, დაუმაგრებელი
meal
[ miːl ]
საჭმელი, ჭამა, საუზმე
innovation
[ ˌɪnəʊˈveɪʃən ]
სიახლე
guilty
[ ˈɡɪltɪ ]
დამნაშავე, დანაშაულებრივი
laser
[ ˈleɪzər ]
ლაზერი
thermal
[ ˈθɜːməl ]
თერმული
stick
[ stɪk ]
ჯოხი, ჩხირი, დირიჟორის ჯოხი
inflation
[ ɪnˈfleɪʃən ]
გაბერვა, შებერვა, შევსება
stomach
[ ˈstʌmək ]
კუჭი, მუცელი, მადა, ჭიის მოკვლა
100
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
finish
[ ˈfɪnɪʃ ]
ბოლო, დასასრული, ფინიში
theater
[ ˈθɪə.tər ]
თეატრი
myth
[ mɪθ ]
მითი, თქმულება, ლეგენდა
switch
[ swɪtʃ ]
წნელი, წკეპლა, შოლტი
chairman
[ ˈmən ]
თავმჯდომარე
friendship
[ ˈfrendʃɪp ]
მეგობრობა, გულითადობა
avenue
[ ˈævənjuː ]
გამზირი
statute
[ ˈstætʃuːt ]
კანონმდებლობითი აქტი, სტატუსი, დაკანონება
repair
[ rɪˈpeər ]
გამოსწორება, აღდგენა,ანაზღაურება
brand
[ brænd ]
დაღი, დამღა
101
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cable
[ ˈkeɪbl ]
კაბელი, ბაგირი, ტელეგრამა
differential
[ ˌdɪfəˈrenʃəl ]
დიფერენციალური
customs
[ ˈkʌstəmz ]
საბაჟო
mount
[ maʊnt ]
მთა, გორაკი, ბორცვი
verse
[ vɜːs ]
ლექსი
relate
[ rɪˈleɪt ]
მოთხრობა, მბობა, მოყოლა
terminal
[ ˈtɜːmɪnəl ]
ტერმინალი
introduce
[ ˌɪntrəˈdjuːs ]
შეყვანა, შეტანა, დამტკიცება
wooden
[ ˈwʊdən ]
ხის, მოდუნებული, უსიცოცხლო
optimal
[ ˈɒp.tɪ.məl ]
ოპტიმალური
102
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
profession
[ prəˈfeʃən ]
პროფესია
ease
[ iːz ]
სიმშვიდე, მყუდროება, მოსვენება
motivation
[ ˌməʊtɪˈveɪʃən ]
მოტივაცია, განზრახვა
label
[ ˈleɪbəl ]
იარლიყი, ეტიკეტი, ეტიკეტების სტიკერი
shore
[ ʃɔːr ]
ზღვის ნაპირი
unlikely
[ ʌnˈlaɪklɪ ]
დაუჯერებელი, არადამაჯერებელი
breakfast
[ ˈbrekfəst ]
საუზმე
extraordinary
[ ɪkˈstrɔːdənərɪ ]
არჩვეულებრივი, უჩვეულო, საკვირველი
socialist
[ ˈsəʊʃəlɪst ]
სოციალისტური
ending
[ ˈendɪŋ ]
დასასრული, მთავრდება
103
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
likewise
[ ˈlaɪkwaɪz ]
მსგავსად, აგრეთვე
dispute
[ ˈdɪspjuːt ]
კამათი, დებატები, დისკუსია
anywhere
[ ˈenɪweər ]
სადმე, სადაც გსურთ ყველგან
mouse
[ maʊs ]
თაგვი
discharge
[ dɪsˈtʃɑːdʒ ]
გამონადენი
varied
[ ˈveərɪd ]
მრავალფეროვანი
conceptual
[ kənˈseptjʊəl ]
კონცეპტუალური
noble
[ ˈnəʊbl ]
კეთილშობილი
grave
[ ɡreɪv ]
სერიოზული, მნიშვნელოვანი
crew
[ kruː ]
გუნდი, ეკიპაჟი
104
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
autonomy
[ ɔːˈtɒnəmɪ ]
ვტონომია, თვითმმართველობა
intent
[ ɪnˈtent ]
განზრახვა
artificial
[ ˌɑːtɪˈfɪʃəl ]
ხელოვნური, არაბუნებრივი
divorce
[ dɪˈvɔːs ]
გაყრა, განქორწინება, გამოყოფა
copper
[ ˈkɒpər ]
სპილენძი
neutral
[ ˈnjuːtrəl ]
ნეიტრალური, შუალედური
integrity
[ ɪnˈteɡrətɪ ]
ერთიანობა, მთლიანობა, პატიოსნება
pleased
[ pliːzd ]
ნასიამოვნები, მხიარული
informal
[ ɪnˈfɔːməl ]
არაოფიციალური, არაფორმალური
reliable
[ rɪˈlaɪəbl ]
საიმედო, სანდო, სარწმუნო
105
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
testament
[ ˈtestəmənt ]
ანდერძი
aged
[ eɪdʒd ]
დაძველებული
courage
[ ˈkʌrɪdʒ ]
გულადობა, მამაცობა, ვაჟკაცობა
static
[ ˈstætɪk ]
სტატიკური
excessive
[ ɪkˈsesɪv ]
მეტისმეტი, გადაჭარმბებული, ზომაგადასული
plaintiff
[ ˈpleɪntɪf ]
მოსარჩელე
par
[ pɑːr ]
პარ
cattle
[ ˈkætl ]
მსხვილი რქოსანი საქონელი
width
[ wɪtθ ]
სიგანე
asset
[ ˈæset ]
აქტივი
106
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pan
[ pæn ]
ტაფა, ქვაბი, სასწორის თეფში
orange
[ ˈɒrɪndʒ ]
ფორთოხალი
passive
[ ˈpæsɪv ]
პასიური
throat
[ θrəʊt ]
ყელი, ხახა, ხორხი, ვიწრო გასასვლელი
tight
[ taɪt ]
მჭიდრო, მკვრივი, მტკიცე
emotion
[ ɪˈməʊʃən ]
ემოცია, ძლიერი გრძნობა, აგზნება
citizen
[ ˈsɪtɪzən ]
მოქალაქე, ქალაქელი
marginal
[ ˈmɑːdʒɪnəl ]
მარგინალური
covering
[ ˈkʌvərɪŋ ]
დაფარვა, დახურვა
crystal
[ ˈkrɪstəl ]
ბროლი, ბროლის ჭურჭელი, კრისტალი
107
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
communicate
[ kəˈmjuːnɪkeɪt ]
გადაცემა, შეტყობინება, ცნობება
rent
[ rent ]
ბინის გადასახადი
residence
[ ˈrezɪdəns ]
ადგილსამყოფელი, საცხოვრებელი, ბინა
import
[ ɪmˈpɔːt ]
იმპორტი, შემოტანა,შემოტანის ნივთები
circulation
[ ˌsɜːkjəˈleɪʃən ]
მიმოქცევა
elite
[ ɪˈliːt ]
ელიტური ბრენდი
laugh
[ lɑːf ]
სიცილი
afford
[ əˈfɔːd ]
ნების მიცემა, საშუალების ქონა
aunt
[ ɑːnt ]
ბიცოლა, დეიდა, მამიდა, ძალუა
destroy
[ dɪˈstrɔɪ ]
დანგრევა, დაქცევა, მოსპობა
108
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
saving
[ ˈseɪvɪŋ ]
ამოღება, გამორიცხვა
neighborhood
[ ˈneɪ·bərˌhʊd ]
მეზობლობა
proceed
[ prəʊˈsiːd ]
განგრძობა, გაგრძელება
Moscow
[ ˈmɒs.kəʊ ]
მოსკოვი
proud
[ praʊd ]
ამაყი, ამპარტავანი, ქედმაღალი
insight
[ ˈɪnsaɪt ]
შორსმჭვრეტელობა, გამჭრიახობა
receptor
[ rɪˈsep.tər ]
რეცეპტორი
critique
[ krɪˈtiːk ]
კრიტიკა
eternal
[ ɪˈtɜːnəl ]
მარადიული
surgical
[ ˈsɜːdʒɪkəl ]
ქირურგიული
109
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
yeah
[ jeə ]
დიახ
meanwhile
[ ˈmiːnˌwaɪl ]
ამასაობაში, ამ დროის განმავლობაში
Santa
[ ˈsæntə ]
თოვლის ბაბუა
magnitude
[ ˈmæɡnɪtjuːd ]
სიდიდე დიდმნიშვნელობა, მნიშვნელობა
coat
[ kəʊt ]
პიჯაკი
suicide
[ ˈsuːɪsaɪd ]
თვითმკვლელობა, თავის მოკვლა
adoption
[ əˈdɒp.ʃən ]
შვილად აყვანა, შვილება, მიღება
Pope
[ pəʊp ]
პაპი
productive
[ prəˈdʌktɪv ]
მწარმოებელი,მწარმოებლური,პროდუქტიული
praise
[ preɪz ]
ქება, ქებადიდება, ქებით მოხსენიება
110
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mining
[ ˈmaɪnɪŋ ]
სამთო მოპოვება
wound
[ wuːnd ]
ჭრილობა, დაჭრა
sad
[ sæd ]
მწუხარება, სევდიანი, დარდიანი
ford
[ fɔːd ]
ფორდი
correspondence
[ ˌkɒrɪˈspɒndəns ]
მიმოწერა
flexible
[ ˈfleksɪbl ]
მოქნილი
compound
[ ˈkɒmpaʊnd ]
ნარევი, ნაერთი, შენაერთი
tale
[ teɪl ]
მოთხრობა, ნაამბობი, ჭორი
assignment
[ əˈsaɪnmənt ]
დანიშვნა, განაწილება, გამოყოფა
coefficient
[ ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt ]
კოეფიციენტი
111
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
intermediate
[ ˌɪntəˈmiːdiət ]
შუალედური
absorption
[ əbˈzɔːp.ʃən ]
შთანთქმის
breathing
[ ˈbriːðɪŋ ]
სუნთქვა, სასუნთქი
marry
[ ˈmærɪ ]
ცოლის შერთვა, ცოლის თხოვა
altogether
[ ˌɔːltəˈɡeðər ]
მთელი, მთლიანი
retirement
[ rɪˈtaɪəmənt ]
სამსახურიდან გადადგომა
civilization
[ ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən ]
ცივილიზაცია
tower
[ taʊər ]
კოშკი, გოდოლი, კოშკურა
weekly
[ ˈwiːkli ]
ყოველკვირეული ჟურნალი
soldier
[ ˈsəʊldʒər ]
ჯარისკაცი, სალდათი, სამხედრო
112
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tumor
[ ˈtjuːmər ]
შესივება, შებერება, სიმსივნე
gaze
[ ɡeɪz ]
დაჟინებული, თვალჩაციებული ცქერა
bias
[ ˈbaɪəs ]
ფერდობი, გვერდობი, დაქანება, დაღმართი
counsel
[ ˈkaʊnsəl ]
განხილვა, გარჩევა, მსჯელობა
romantic
[ rəʊˈmæntɪk ]
რომანტიკა
illustrate
[ ˈɪləstreɪt ]
ილუსტრაციების დართვა, გაკეთება
enhance
[ ɪnˈhɑːns ]
გადიდება, მომატება, გაზრდა
fortune
[ ˈfɔːtʃuːn ]
ბედნიერება, ბედი, იღბალი, წარმატება
slight
[ slaɪt ]
შეურაცხმყოფელი გულგრილობა, უყურადღებობა
calm
[ kɑːm ]
სიწყნარე, სიმშვიდე, მყუდროება, სიჩუმე
113
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
implement
[ ˈɪmplɪment ]
ესრულება, განხორციელება 
mystery
[ ˈmɪstərɪ ]
საიდუმლო, საიდუმლოება
wedding
[ ˈwedɪŋ ]
ქორწილი
consensus
[ kənˈsensəs ]
თანხმობა, შეთანხმებულობა
appointment
[ əˈpɔɪntmənt ]
დანიშვნა, განწესება, მიწერილობა
ideological
[ ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkəl ]
იდეოლოგიური
crop
[ krɒp ]
მოსავალი
hide
[ haɪd ]
დამალვა, დაფარვა
heritage
[ ˈherɪtɪdʒ ]
მემკვიდრეობა, დატოვებული უძრავი ქონება
incidence
[ ˈɪnsɪdəns ]
სიხშირე
114
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
graph
[ ɡrɑːf ]
გრაფიკი
corps
[ kɔːr ]
კორპუსი
adopt
[ əˈdɒpt ]
შვილება, შვილად აყვანა, მიღება
specify
[ ˈspesɪfaɪ ]
სპეციალურად მოხსენიება, დასახელება
folk
[ fəʊk ]
ხალხური
den
[ den ]
დენ
possess
[ pəˈzes ]
ფლობა, პყრობა, ქონა
hierarchy
[ ˈhaɪərɑːkɪ ]
იერარქია
conclude
[ kənˈkluːd ]
გათავება, დაბოლოება
genuine
[ ˈʤenjʊɪn ]
ნამდვილი, ჭეშმარტი, უტყუარი, წრფელი
115
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
platform
[ ˈplætfɔːm ]
პლატფორმა, ბაქანი
creek
[ kriːk ]
ნაკადი
attribute
[ ˈætrɪbjuːt ]
თვისება, დამახასიათებელი ნიშანი
fiber
[ ˈfaɪ.bər ]
ბოჭკო, ბოჭკოვანი, ბოჭკური
mill
[ mɪl ]
წისქვილი, ქარხანა, ფაბრიკა
infrastructure
[ ˈɪnfrəˌstrʌktʃər ]
ინფრასტრუქტურა, ფუნდამენტი
immigration
[ ˌɪmɪˈɡreɪʃən ]
იმიგრაცია, გადასახლება
arrive
[ əˈraɪv ]
ჩამოსვლა, მოსვლა
compliance
[ kəmˈplaɪəns ]
მლიქვნელობა, პირფერობა, პირმოთნეობა
preference
[ ˈprefərəns ]
უპირატესობის მიცემა, მინიჭება
116
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
initiative
[ ɪˈnɪʃətɪv ]
ინიციატივა, საწყისი, ინიციატიური
castle
[ ˈkɑːsl ]
ციხე
hunting
[ ˈhʌntɪŋ ]
ნადირობა
quietly
[ ˈkwaɪətlɪ ]
ჩუმად, წყნარად, მშვიდად
honest
[ ˈɒnɪst ]
პატიოსანი, პირიანი, მართალი, ალალი
patent
[ ˈpeɪtənt ]
პატენტი, დიპლომი
preserve
[ prɪˈzɜːv ]
შენარჩუნება,დაცვა,შენახვა
sport
[ spɔːt ]
სპორტი
publisher
[ ˈpʌblɪʃər ]
გამომცემელი
biblical
[ ˈbɪblɪkəl ]
ბიბლიური
117
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
plenty
[ ˈplentɪ ]
სიუხვე, სიმარავლ, ბარაქა
biology
[ baɪˈɒlədʒɪ ]
ბიოლოგია
sustained
[ səˈsteɪnd ]
შენარჩუნებული
pulse
[ pʌls ]
პულსი, მაჯისცემა, მაჯა
ongoing
[ ˈɒnˌɡəʊɪŋ ]
მიმდინარე
exclusive
[ ɪksˈkluːsɪv ]
განსაკუთრებული, მომთხოვნი, მიუდგომელი
desirable
[ dɪˈzaɪərəbl ]
სასურველია
hate
[ heɪt ]
სიძულვილი
hardware
[ ˈhɑːdweər ]
მოწყობილობა
wheel
[ wiːl ]
თვალი, ბორბალი
118
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
rear
[ rɪər ]
გაზრდა, მოყვანა, გამრავლება (ცხოველების), დამუშავება
expenditure
[ ɪkˈspendɪtʃər ]
ხარჯი
fraction
[ ˈfrækʃən ]
წილადი, ნაწილი, წილაკი, წილი
manuscript
[ ˈmænjəskrɪpt ]
ხელნაწერი
pray
[ preɪ ]
ლოცვა, ვედრება
nonetheless
[ ˌnʌnðəˈles ]
მიუხედავად იმისა
preliminary
[ prɪˈlɪmɪnərɪ ]
მოსამზადებელი ღონიძიება
cabinet
[ ˈkæbɪnət ]
კაბინეტი, მთავრობა
isolation
[ ˌaɪsəlˈeɪʃən ]
იზოლაცია, იზოლირება, გათიშვა
voluntary
[ ˈvɒləntərɪ ]
ნებაყოფლობითი, გადაუხდელი
119
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pilot
[ ˈpaɪlət ]
მესაჭე, პილოტი, მფრინავი
literally
[ ˈlɪtərəlɪ ]
სიტყვასიტყვით, ზუსტად, ზედმიწევნით
instant
[ ˈɪnstənt ]
წამი, მეყი, მომენტი, წუთი
reconstruction
[ ˌriːkənˈstrʌkʃən ]
რეკონსტრუქცია
realm
[ relm ]
სამეფო, სახელმწიფო, ქვეყანა, სფერო
dozen
[ ˈdʌzən ]
თორმეტი ცალი
blow
[ bləʊ ]
ნიავი, დაბერვა
absent
[ ˈæbsənt ]
არდამსწრე
pale
[ peɪl ]
ფერმკრთალი
somebody
[ ˈsʌmbədɪ ]
ვიღაც, ვინმე
120
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
legitimate
[ lɪˈdʒɪtəmət ]
კანონიერი, კანონის, კანონიერების
fiscal
[ ˈfɪskəl ]
ფისკალის, ხაზინის, სახაზინო
courtesy
[ ˈkɜːtəsɪ ]
თავაზიანობა
indirect
[ ˌɪndɪˈrekt ]
არაპირდაპირი
inherent
[ ɪnˈherənt ]
ჩვეული, დამახასიათებელი, ნიშანდობლივი
wake
[ weɪk ]
გაღვიძება
deny
[ dɪˈnaɪ ]
უარყოფა, უარის თქმა
pleasant
[ ˈplezənt ]
სასიამოვნო, საამო, საამური, სანდომიანი
odd
[ ɒd ]
კენტი
profound
[ prəˈfaʊnd ]
ღრმა, სრული, აბსოლურუტი, ბრძენი
121
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
barely
[ ˈbeəlɪ ]
უბრალოდ, ძლივს, ოდნავ
replacement
[ rɪˈpleɪsmənt ]
შეცვლა, შენაცვლება
diagnostic
[ ˌdaɪəɡˈnɒstɪk ]
დიაგნოსტიკური
capitalism
[ ˈkæpɪtəlɪzəm ]
კაპიტალიზმი
loud
[ laʊd ]
ხმამაღალი, ხმაძლიერი
Georgia
[ ˈdʒɔː.dʒə ]
საქართველოს
Iraq
[ ɪˈrɑːk ]
ერაყი
flower
[ flaʊər ]
ყვავილი
strict
[ strɪkt ]
მკაცრი, ზუსტი, სწორი, ზედმიწევნით
happening
[ ˈhæpənɪŋ ]
ხდება
122
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
leaf
[ liːf ]
ფოთოლი, ფოთლეული
bottle
[ ˈbɒtl ]
ბოთლი, ბალონი, ჭურჭელი, ფლაკონი
satisfy
[ ˈsætɪsfaɪ ]
დაკმაყოფილება, შესაბამისობა
deliver
[ dɪˈlɪvər ]
გადაცემა, ჩაბარება, მიტანა
shirt
[ ʃɜːt ]
მამაკაცის პერანგი
presidential
[ ˌprezɪˈdenʃəl ]
საპრეზიდენტო
threshold
[ ˈθreʃhəʊld ]
ზღურბლი
quarterly
[ ˈkwɔːtəlɪ ]
კვარტალური
slope
[ sləʊp ]
ფერდობი, ფერდო, დაქანება, დაღმართი
historic
[ hɪˈstɒrɪk ]
ისტორიული, ისტორიის, საისტორიო
123
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
calcium
[ ˈkælsɪəm ]
კალციუმი
artistic
[ ɑːˈtɪstɪk ]
არტისტული, მხატვრული
clock
[ klɒk ]
საათი (კედლისა, მაგიდისა)
stem
[ stem ]
ღერძი, მოდგმა,წარმომავლობა
morality
[ məˈrælətɪ ]
მორალი
aesthetic
[ esˈθetɪk ]
ესთეტიკური
thickness
[ ˈθɪknəs ]
სისქე
corn
[ kɔːn ]
პური, მარცვალი
pace
[ peɪs ]
ნაბიჯი, ბიჯი, ნაბიჯის სიგრძე
therapeutic
[ ˌθerəˈpjuːtɪk ]
თერაპიული
124
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
latest
[ ˈleɪtɪst ]
უახლესი
purely
[ pjʊəlɪ ]
წმინდად
usage
[ ˈjuːsɪdʒ ]
გამოყენება
pour
[ pɔːr ]
ღვრა, დაქცევა, სხმა
defeat
[ dɪˈfiːt ]
მარცხი, დამარცხება, ჩაშლა (გეგმისა)
illegal
[ ɪˈliːɡəl ]
უკანონო, კრიმინალური
emergence
[ ɪˈmɜː.dʒəns ]
გაჩენა
foster
[ ˈfɒstər ]
მოვლა, ავადმყოფის მოვლა
diffusion
[ dɪˈfjuːʒən ]
დიფუზია
truck
[ trʌk ]
გაცვლა, გაცვლითი ვაჭრობის დაწყება
125
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
automatic
[ ˌɔːtəˈmætɪk ]
ავტომატური აპარატი, ავტომატი
sexuality
[ sekʃʊˈælɪtɪ ]
სექსუალურობა
cream
[ kriːm ]
ნაღები, კრემი
adjacent
[ əˈdʒeɪsənt ]
მიმდებარე
tail
[ teɪl ]
კუდი, ბოლო
partially
[ ˈpɑːʃəlɪ ]
ცოტათი, ცოტა, ცოტაოდენი, უმნიშვნელოდ
sixth
[ sɪksθ ]
მეექვსე
primitive
[ ˈprɪmɪtɪv ]
პრიმიტიული
solar
[ ˈsəʊlər ]
მზის
outline
[ ˈaʊtlaɪn ]
მოხაზულობა, ნაკვეთი, კონტური, მონახაზი
126
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Saturday
[ ˈsætədeɪ ]
შაბათი
con
[ kɒn ]
კონ
aggressive
[ əˈɡresɪv ]
აგრესიული
afterwards
[ ˈɑːftəwədz ]
შემდეგ
script
[ skrɪpt ]
ხელი, ნაწერი, ხელნაწერი
Scotland
[ ˈskɒt.lənd ]
შოტლანდია
smell
[ smel ]
სუნი, ყნოსვა, ალღო
beer
[ bɪər ]
ლუდი
personally
[ ˈpɜːsənəlɪ ]
პირადად, თვით, თვითონ
cap
[ kæp ]
კეპი, ქუდი
127
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
invasion
[ ɪnˈveɪʒən ]
შემოჭრა, შემოსევა
minimal
[ ˈmɪnɪməl ]
მინიმალური, ძალიან პატარა
chemistry
[ ˈkemɪstrɪ ]
ქიმია
banking
[ ˈbæŋkɪŋ ]
საბანკო საქმე
calculate
[ ˈkælkjəleɪt ]
გამოთვლა, გამოაანგარიშება, დათვლა
registration
[ ˌredʒɪˈstreɪʃən ]
რეგისტრაცია
stroke
[ strəʊk ]
გაფიცვა, ბუნტი,, დარტყმა, ცემა
resolve
[ rɪˈzɒlv ]
გადაჭრა, გადაწყვეტა, გადაწყვეტილება
protest
[ ˈprəʊtest ]
პროტესტი
painful
[ ˈpeɪnfəl ]
მტკივნეული
128
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
guarantee
[ ˌɡærənˈtiː ]
გარანტია, თავდებობა, გირაო
immune
[ ɪˈmjuːn ]
იმუნური, შეთვისების უნარს მოკლებული
anterior
[ ænˈtɪə.rɪ.ər ]
წინა
lung
[ lʌŋ ]
ფილტვი
quantitative
[ ˈkwɒntɪtətɪv ]
რაოდენობრივი
sixty
[ ˈsɪkstɪ ]
სამოცი
gulf
[ ɡʌlf ]
ყურე
hydrogen
[ ˈhaɪdrədʒən ]
წყალბადის
suggestion
[ səˈdʒestʃən ]
რჩევა, დარიგება, წინადადება
classified
[ ˈklæsɪfaɪd ]
კლასიფიცირებული
129
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
verb
[ vɜːb ]
ზმნა
exclusively
[ ɪksˈkluːsɪvlɪ ]
განსაკუთრებით, უკლებლივ
Pakistan
[ ˌpɑː.kɪˈstɑːn ]
პაკისტანი
naval
[ ˈneɪvəl ]
anxious
[ ˈæŋkʃəs ]
შეწუხებული, შეფიქრიანებული, შეშფოთებული
habit
[ ˈhæbɪt ]
ჩვეულება, ზნე, ზნეჩვეულება, ადათი
facilitate
[ fəˈsɪlɪteɪt ]
შემსუბუქება, გაადვილება, წინ წაწევა
bulk
[ bʌlk ]
მოცულობა, ტევა, ტევადობა
lieutenant
[ lefˈtenənt ]
ლეიტენანტი
innocent
[ ˈɪnəsənt ]
უმანკო, მიამიტი ბავშვი
130
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
physically
[ ˈfɪzɪkəlɪ ]
ფიზიკური, რეალური, მატერიალური
giant
[ ˈdʒaɪənt ]
ბუმბერაზი, გოლიათი
fever
[ ˈfiːvər ]
სიცხე, ციება, ციებ-ცხელება
operational
[ ˌɒpərˈeɪʃənəl ]
ოპერატიული
organ
[ ˈɔːɡən ]
ორგანო
favour
[ ˈfeɪvər ]
კეთილგანწყობა
renal
[ ˈriː.nəl ]
თირკმლის
photograph
[ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
ფოტოგრაფი
ruling
[ ˈruːlɪŋ ]
მართვა-გამგეობა, სამმართველო, დადგენილება
gallery
[ ˈɡælərɪ ]
131
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pursue
[ pəˈsjuː ]
დევნა, გამოდევნა, დადევნება
privacy
[ ˈprɪvəsɪ ]
განმარტოება, განცალკევება, მარტოობა
collect
[ kəˈlekt ]
შეკრება, კოლექციის შეგროვება
thoroughly
[ ˈθʌrəlɪ ]
სავსებით, სრულიად, ბოლომდე, საფუძვლიანად
weakness
[ ˈwiːknəs ]
სისუსტე,უმოქმედო ხასიათი
infinite
[ ˈɪnfɪnət ]
უსასრულო
calculation
[ ˌkælkjəˈleɪʃən ]
გაანგარიშება, გამოთვლა, გამოანგარიშება, კალკულაცია
conviction
[ kənˈvɪkʃən ]
რწმუნება, დარწმუნებლობა
cluster
[ ˈklʌstər ]
მტევანი, ფოჩი, ხეების ჯგუფი
chicken
[ ˈtʃɪkɪn ]
წიწილა
132
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
respective
[ rɪˈspektɪv ]
შესაბამისი
ward
[ wɔːd ]
პალატა
guilt
[ ɡɪlt ]
ბრალი, დანაშაული
rhetoric
[ ˈretərɪk ]
რიტოტიკა
mike
[ maɪk ]
მაიკი
sing
[ sɪŋ ]
სიმღერა, გალობა
studio
[ ˈstjuːdɪəʊ ]
სტუდია, ატელიე, რადიოსტუდია
flexibility
[ ˌflek·səˈbɪl·ɪ·t̬ɪ ]
დრეკადობა,, დამყოლობა, დათმობა
cloth
[ klɒθ ]
ქსოვილი, მაუდი, ტილო
Korean
[ kəˈrɪən ]
კორეელი, კორეული ენა
133
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cardiac
[ ˈkɑːdɪæk ]
გულის
comparable
[ ˈkɒmpərəbl ]
შესადარი, სადარი
theological
[ ˌθiː.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
თეოლოგიური, ბიბლიური, დოგმატური
appreciate
[ əˈpriːʃieɪt ]
შეფასება, დაფასება
meaningful
[ ˈmiːnɪŋfəl ]
მრავალმნიშვნელოვანი
ecological
[ ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ]
ეკოლოგიური
literacy
[ ˈlɪtərəsɪ ]
წიგნიერება
servant
[ ˈsɜːvənt ]
მსახური, ხელზე მოსამსახურე, მოსამსახურე
artery
[ ˈɑːtərɪ ]
არტერია
sociology
[ ˌsəʊʃɪˈɒlədʒɪ ]
სოციოლოგია
134
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
yours
[ jɔːz ]
თქვენი, შენი
defend
[ dɪˈfend ]
თავის დაცვა, მოგერიება
attachment
[ əˈtætʃmənt ]
დანართი
divide
[ dɪˈvaɪd ]
დაყოფა, განაწილება, მოხევა
highway
[ ˈhaɪweɪ ]
გზატკეცილი, შარაგზა, მთავარი გზა
trauma
[ ˈtrɔːmə ]
ტრამვა, დაზიანება, დაშავება, ჭრილობა
eliminate
[ ɪˈlɪmɪneɪt ]
გაწმენდა, გამოყოფა
turkey
[ ˈtɜːkɪ ]
თურქეთი
bedroom
[ ˈbedruːm ]
საწოლი ოთახი
strictly
[ ˈstrɪktlɪ ]
მკაცრად
135
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
combat
[ ˈkɒmbæt ]
ბრძოლა
lifetime
[ ˈlaɪftaɪm ]
სიცოცხლის დრო, სიცოცხლის ხანგრძლიობა
railroad
[ ˈreɪl.rəʊd ]
რკინიგზით მგზავრობა ან გადაზიდვა
furniture
[ ˈfɜːnɪtʃər ]
ავეჯი, დგამი, მორთულობა