0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
TITLE
CONTENT
კურსის განულება
კურსის განულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ მის ხელახლა გავლას.
1000 პოპულარული ინგლისური სიტყვა თარგმანით, ტრანსკრიფციით და თქვენი პროგრესი თითოეული გაკვეთილისთვის!
ეცადეთ საკუთარი ძალებით გაიხსენოდ სიტყვა თუ არადა შემდეგ დააწირეთ შესაბამის ღილაკს.
შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ დამატებით გაკვეთილები პრობლემური სიტყვებისთვის. ერთდროულად 10-მდე სიტყვა.
1
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
issue
[ ˈɪʃuː ]
გამოშვება, გამოცემა
income
[ ˈɪŋkʌm ]
შემოსავალი, ხელფასი, გასამრჯელო
object
[ ˈɒbdʒɪkt ]
საგანი, ობიექტი, მიზანი
basis
[ ˈbeɪsɪs ]
ფუძე, საფუძველი
generally
[ ˈdʒenərəlɪ ]
ფართოდ, უმრავლესობით
middle
[ ˈmɪdl ]
შუაგული, შუა
nor
[ nɔːr ]
არც
standard
[ ˈstændəd ]
სტანდარტი, ტიპიური ნიმუში
addition
[ əˈdɪʃən ]
მიმატება, დამატება, გაზრდა
particularly
[ pəˈtɪkjələlɪ ]
ძალიან, ძლიერ, მეტად, განაკუთრებით
2
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
live
[ lɪv ]
ცხოვრება, პირდაპირი
price
[ praɪs ]
ფასი
security
[ sɪˈkjʊərətɪ ]
უსაფრთხოება
run
[ rʌn ]
სირბილი, რბენა, გადარბენა
military
[ ˈmɪlɪtrɪ ]
სამხედრო, საომარი, მხედრული
big
[ bɪɡ ]
დიდი, მსხვილი, მაღალი, მოზრდილი
voice
[ vɔɪs ]
ხმა
behavior
[ bɪˈheɪ·vjər ]
ქცევა, მოქცევა, ყოფაქცევა
potential
[ pəˈtenʃəl ]
პოტენციალი, პოტენციური
son
[ sʌn ]
ვაჟი
3
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
cell
[ sel ]
საკანი, კამერა, სექცია
page
[ peɪdʒ ]
გვერდი
disease
[ dɪˈziːz ]
ავადმყოფობა
simple
[ ˈsɪmpl ]
მარტივი, უბრალო, სადა
below
[ bɪˈləʊ ]
ქვე­ვით, ქვეშ, დაბ­ლა
poor
[ pɔːr ]
ღარიბი
basic
[ ˈbeɪsɪk ]
ძირითადი, მთავარი, საბაზისო
yes
[ jes ]
დიახ
environment
[ ɪnˈvaɪərənmənt ]
გარემო ვითარება
capital
[ ˈkæpɪtəl ]
მთავარი, ძირითადი, კაპიტალური
4
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
red
[ red ]
წითელი
financial
[ faɪˈnænʃəl ]
ფინანსური, საფინანსო
east
[ iːst ]
აღმოსავლეთი
department
[ dɪˈpɑːtmənt ]
განყოფილება, დეპარტამენტი
product
[ ˈprɒdʌkt ]
პროდუქტი, ნაწარმი, რეზულტატი
influence
[ ˈɪnflʊəns ]
გავლენა, გავლენის მოხდენა
tax
[ tæks ]
გადასახადი, ტვირთი
ground
[ ɡraʊnd ]
მიწა, მიწის ზედაპირი
list
[ lɪst ]
სია
image
[ ˈɪmɪdʒ ]
გამოსახულება, გამოხატულება, სახე
5
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
series
[ ˈsɪəriːz ]
რიგი, სერია, კომპლექტი
French
[ frentʃ ]
ფრანგული
beyond
[ bɪˈjɒnd ]
იმ მხარეზე, იქით, გაღმა
application
[ ˌæplɪˈkeɪʃən ]
თხოვნა, განცხადება, გამოყენება
training
[ ˈtreɪnɪŋ ]
მომზადება, სწავლება, წვრთნა
access
[ ˈækses ]
მისადგომობა, მისაწვდომობა
move
[ muːv ]
მოძრაობა, გაადადგილება
whom
[ huːm ]
რომელსაც, ვისაც
European
[ ˌjʊərəˈpiːən ]
ევროპელი
pressure
[ ˈpreʃər ]
წნევა, ტვირთი, სიმძიმე, ზემოქმედება
6
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lost
[ lɒst ]
დაკარგვა, წართმევა, ხელიდან გაშვება 
religious
[ rɪˈlɪdʒəs ]
რელიგიური, სარწმუნოებრივი
technology
[ tekˈnɒlədʒɪ ]
მეთოდიკა, ტექნოლოგია
everything
[ ˈevrɪθɪŋ ]
ყველაფერი
music
[ ˈmjuːzɪk ]
მუსიკა
lord
[ lɔːd ]
ლორდი
union
[ ˈjuːnjən ]
კავშირი, ფედერაცია, შეერთება
site
[ saɪt ]
ადგილმდებარეობა, ადგილი, ნაკვეთი
answer
[ ˈɑːnsər ]
პასუხი, გამოხმაურება, რეაქცია
medical
[ ˈmedɪkəl ]
სამედიცინო, სამკურნალო 
7
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
loss
[ lɒs ]
დაკარგვა, დანაკარგი, ზიანი
leave
[ liːv ]
წასვლა, გამგზავრება
direct
[ dɪˈrekt ]
სწორი, პირდაპირი, უშუალო
step
[ step ]
ნაბიჯი
consider
[ kənˈsɪdər ]
მიჩნევა, განხილვა, მოფიქრება
letter
[ ˈletər ]
წერილი, ასო-ბგერა
industry
[ ˈɪndəstrɪ ]
მრეწველობა, ინდუსტრია, ბეჯითობა
alone
[ əˈləʊn ]
მარტო
complete
[ kəmˈpliːt ]
სრული, მთლიანი, ერთიანი
create
[ krɪˈeɪt ]
შექმნა
8
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
difference
[ ˈdɪfərəns ]
განსხვავება
ask
[ ɑːsk ]
კითხვის დასმა, შეკითხვა
purpose
[ ˈpɜːpəs ]
მიზანი, დანიშნულება, გამოდგომა
wife
[ waɪf ]
ცოლი
legal
[ ˈliːɡəl ]
street
[ striːt ]
ქუჩა
meaning
[ ˈmiːnɪŋ ]
მნიშვნელობა, აზრი
stage
[ steɪdʒ ]
სცენა, ესტრადა, თეატრი
computer
[ kəmˈpjuːtər ]
კომპიუტერი
earth
[ ɜːθ ]
დედამიწა
9
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
effective
[ ɪˈfektɪv ]
მოქმედი, ეფექტური
rest
[ rest ]
დასვენება,შესვენება,დანარჩენი
actually
[ ˈækʧʊəlɪ ]
ფაქტობრივად, ნამდვილად, სინამდვილეში
start
[ stɑːt ]
გამგზავრება, მოძრაობის დაწყება, სტარტი
region
[ ˈriːdʒən ]
მხარე, მიდამო, არემარე
complex
[ ˈkɒmpleks ]
კომპლექსი, კომპექსური 
town
[ taʊn ]
ქალაქი
original
[ əˈrɪdʒənəl ]
დედანი, ორიგინალი, უცნაური
someone
[ ˈsʌmwʌn ]
ვინმე, ვიღაც
western
[ ˈwestən ]
დასავლური
10
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
lead
[ liːd ]
წაყვანა, ხელმძღვანელობა,მართვა
pay
[ peɪ ]
ფულის გადახდა
river
[ ˈrɪvər ]
მდინარე
normal
[ ˈnɔːməl ]
ნორმალური მდგომარეობა
bank
[ bæŋk ]
ბანკი
federal
[ ˈfedərəl ]
ფედერალური, მოკავშირე
box
[ bɒks ]
ყუთი
status
[ ˈsteɪtəs ]
მდგომარეობა, საქმის ვითარება
truth
[ truːθ ]
სიმართლე, ჭეშმარიტება
else
[ els ]
კიდევ, გარდა, გარეშე
11
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
association
[ əˌsəʊsɪˈeɪʃən ]
ასოციაცია, საზოგადოება, გაერთიანება
average
[ ˈævərɪdʒ ]
საშუალო რიცხვი, საშუალო სიდიდე
respect
[ rɪˈspekt ]
პატივისცემა, პატივი, რიდი
try
[ traɪ ]
ცდა, მცდელობა
final
[ ˈfaɪnəl ]
საბოლოო, დამასრულებელი
character
[ ˈkærəktər ]
ხასიათი,რეპუტაცია
college
[ ˈkɒlɪdʒ ]
კოლეჯი
context
[ ˈkɒntekst ]
კონტექსტი
discussion
[ dɪˈskʌʃən ]
განხილვა, გარჩევა, პაექრობა, კამათი
file
[ faɪl ]
საქმე,აკინძული ქაღალდები
12
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
clearly
[ ˈklɪəlɪ ]
ნათლად, ცხადად, გარკვევით
morning
[ ˈmɔːnɪŋ ]
დილა
appropriate
[ əˈprəʊprɪət ]
ადეკვატური, შესაბამისი, დამახასიათებელი
network
[ ˈnetwɜːk ]
ქსელი, ბადე
historical
[ hɪˈstɒrɪkəl ]
ისტორიული, ისტორიის
seem
[ siːm ]
ჩვენება,ეჩვენება
talk
[ tɔːk ]
საუბარი,  ლაპარაკი
fire
[ faɪər ]
ცეცხლი
distribution
[ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ]
განაწილება, გავრცელება, დისტრიბუცია
primary
[ ˈpraɪmərɪ ]
საწყისი, პირველადი, ძირითადი
13
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sound
[ saʊnd ]
ყარი, სანდო, კეთილთვისებიანი
road
[ rəʊd ]
გზა
positive
[ ˈpɒzətɪv ]
დამადასტურებელი, დადებითი
Europe
[ ˈjʊə.rəp ]
ევროპა
bring
[ brɪŋ ]
მოტანა
critical
[ ˈkrɪtɪkəl ]
კრიტიკული, შარიანი, გადამწყვეტი
date
[ deɪt ]
რიცხვი, ვადა, პერიოდი
authority
[ ɔːˈθɒrətɪ ]
ხელისუფლება, ძალაუფლება, რწმუნებულება
species
[ ˈspiːʃiːz ]
კლასი, გვარი, სახეობა, ტიპი
recent
[ ˈriːsənt ]
ახლახან მომხდარი, ახალი
14
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sea
[ siː ]
ზღვა
member
[ ˈmembər ]
წევრი
presence
[ ˈprezəns ]
დასწრება, თანდასწრება, ყოფნა
ten
[ ten ]
ათი
million
[ ˈmɪljən ]
მილიონი
board
[ bɔːd ]
ფიცარი, საბჭო, კომიტეტი
appear
[ əˈpɪər ]
გამოჩენა
code
[ kəʊd ]
კოდექსი, კანონთა კრებული
throughout
[ θruːˈaʊ ]
გამოჭვრეტა
post
[ pəʊst ]
ფოსტა, გაგზავნა ფოსტით
15
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
die
[ daɪ ]
კვდომა, გარდაცვალება, სულის დალევა
lot
[ lɒt ]
კენჭისყრა, ძალიან ბევრი
labor
[ ˈleɪbər ]
შრომა, სამუშაო, ძალისხმევა
volume
[ ˈvɒljuːm ]
ტომი, წიგნი, ტევა, ტევადობა
flow
[ fləʊ ]
დინება, ნაკადი, ღვარი, მოქცევა
follow
[ ˈfɒləʊ ]
მიდევნება, გაყოლა
German
[ ˈdʒɜː.mən ]
გერმანელი
literature
[ ˈlɪtrətʃər ]
ლიტერატურა
traditional
[ trəˈdɪʃənəl ]
ტრადიციული
ability
[ əˈbɪlətɪ ]
უნარი, უნარიანობა
16
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
inside
[ ˌɪnˈsaɪd ]
შიგა, შინაგანი მხარე, ნაწილი
spirit
[ ˈspɪrɪt ]
სული
degree
[ dɪˈɡriː ]
ხარისხი, საფეხური
friend
[ frend ]
მეგობარი
coming
[ ˈkʌmɪŋ ]
არაქვეითად მოსვლა, ჩამოსვლა, მოსვლა
hold
[ həʊld ]
დაჭერა, ფლობა, აღიარება
cross
[ krɒs ]
გადაკვეთა
cut
[ kʌt ]
წრა, გაჭრა
directly
[ dɪˈrektlɪ ]
პირდაპირ, უშუალოდ, დაუყოვნებლივ
towards
[ təˈwɔːdz ]
აღნიშნავს მიმართულებას, კენ
17
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
write
[ raɪt ]
წერა, დაწერა
twenty
[ ˈtwentɪ ]
ოცი
army
[ ˈɑːmɪ ]
არმია, ჯარი
England
[ ˈɪŋ.ɡlənd ]
ინგლისი
expression
[ ɪkˈspreʃən ]
გამოთქმა, გამოხატვა
pain
[ peɪn ]
ტკივილი
march
[ mɑːtʃ ]
მარში,ლაშქრული მოძრაობა
meeting
[ ˈmiːtɪŋ ]
მიტინგი, კრება, სხდომა, შეხვედრა
choice
[ tʃɔɪs ]
არჩევა, ამორჩევა, არჩევანი, შერჩევა
mass
[ mæs ]
მასა,უმრავლესობა
18
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
condition
[ kənˈdɪʃən ]
პირობა, მდგომარეობა, გარკვევა
share
[ ʃeər ]
გაზიარება
remember
[ rɪˈmembər ]
გახსენება, მოგონება
solution
[ səˈluːʃən ]
გადაწყვეტილება
politics
[ ˈpɒlətɪks ]
პოლიტიკა
concept
[ ˈkɒnsept ]
გაგება, კონცეფცია
hope
[ həʊp ]
იმედი
focus
[ ˈfəʊkəs ]
ფოკუსი, ცენტრი
deep
[ diːp ]
ღრმა
committee
[ kəˈmɪtɪ ]
კომიტეტი, კომისია,მეურვე
19
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
deal
[ diːl ]
რაოდენობა, წილი, ბანქოს დარიგება
car
[ kɑːr ]
მანქანა
India
[ ˈɪn.dɪ.ə ]
ინდოეთი
Indian
[ ˈɪndɪən ]
ინდოელი
economy
[ ɪˈkɒnəmɪ ]
მეურნეობა, ეკონომიკა, ეკონომია
memory
[ ˈmemərɪ ]
ხსოვნა, მეხსიერება
importance
[ ɪmˈpɔːtəns ]
მნიშვნელობა, აუცილებლობა
civil
[ ˈsɪvəl ]
მოქალაქის, სამოქალაქო, მოქალაქეობრივი
Christian
[ ˈkrɪstʃən ]
ქრისტიანი
success
[ səkˈses ]
წარმატება, გამარჯვება
20
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
student
[ ˈstjuːdənt ]
სტუდენტი
communication
[ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ]
უწყება, შეტყობინება, კავშირი
bad
[ bæd ]
ცუდი
except
[ ɪkˈsept ]
გამორიცხვა, შეპასუხება, შესიტყვება
fall
[ fɔːl ]
დაცემა, დავარდნა, ჩამოვარდნა
scale
[ skeɪl ]
შკალა, გრადაცია, იერარქია
impact
[ ˈɪmpækt ]
დარტყმა, იმპულსი, ზემოქმედება
wide
[ waɪd ]
ფართო, განიერი
applied
[ əˈplaɪd ]
გამოყენებითი
author
[ ˈɔːθər ]
ავტორი, მწერალი, შემქმნელი
21
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
China
[ ˈtʃaɪnə ]
ჩინეთი
reference
[ ˈrefərəns ]
დამოწმება, მითითება
allow
[ əˈlaʊ ]
ნების დართვა
June
[ dʒuːn ]
ივნისი
base
[ beɪs ]
ფუძე, საფუძველი, ბაზისი
temperature
[ ˈtemprətʃər ]
ტემპერატურა
meet
[ miːt ]
შეხვედრა
content
[ ˈkɒntent ]
შემცველობა, მოცულობა, ტევადობა 
herself
[ həˈself ]
თვითონ, თვით(მდედრ.სქ)
council
[ ˈkaʊn.səl ]
საბჭო, თათბირი
22
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
length
[ leŋθ ]
სიგრძე
statement
[ ˈsteɪtmənt ]
ცნობება, უწყება, შეტყობინება
task
[ tɑːsk ]
დავალება, ამოცანა, გაკვეთილი
wall
[ wɔːl ]
კედელი
additional
[ əˈdɪʃənəl ]
დამატებითი
week
[ wiːk ]
კვირა
moral
[ ˈmɒrəl ]
მორალი, ზნეობა
active
[ ˈæktɪv ]
აქტიური, ენერგიული, მოქმედი
dead
[ ded ]
გარდაცვლილი, მკვდარი
environmental
[ ɪnˌvaɪərənˈmentəl ]
გარემოსდაცვითი
23
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
former
[ ˈfɔːmər ]
წინანდელი, უწინდელი, წინა
produce
[ prəˈdjuːs ]
პროდუქტი, ნაწარმი, პროდუქცია
unit
[ ˈjuːnɪt ]
ერთეული, საზომი ერთეული
direction
[ dɪˈrekʃən ]
მიმართულება, გეზი
phase
[ feɪz ]
ფაზა, ფაზისი
learn
[ lɜːn ]
სწავლა
justice
[ ˈdʒʌstɪs ]
სამართლიანობა, უპირატესობის მინიჭება
record
[ ˈrekɔːd ]
ჩაწერა, ჩანაწერი, ოქმი
myself
[ maɪˈself ]
მეთვითონ
address
[ əˈdres ]
მისამართი
24
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
entire
[ ɪnˈtaɪər ]
მთელი, მთლიანი, სისავსე
staff
[ stɑːf ]
თანამშრომელთა შტატი
independent
[ ˌɪndɪˈpendənt ]
დამოუკიდებელი
factor
[ ˈfæktər ]
ფაქტორი, 
style
[ staɪl ]
სტილი
news
[ njuːz ]
ცნობა, ახალი ამბები
article
[ ˈɑːtɪkl ]
სტატია, არტიკლი
exchange
[ ɪksˈtʃeɪndʒ ]
გაცვლა, გამოცვლა
green
[ ɡriːn ]
მწვანე
equal
[ ˈiːkwəl ]
თანაბარი, ტოლი, სწორი, თანასწორი
25
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
nation
[ ˈneɪʃən ]
ერი, ხალხი, ეროვნულობა
popular
[ ˈpɒpjələr ]
agreement
[ əˈɡriːmənt ]
შეთანხმება, ხელშეკრულება, კონტრაქტი
distance
[ ˈdɪstəns ]
მანძილი
lack
[ læk ]
ნაკლებობა, უკმარობა, ნაკლი
African
[ ˈæfrɪkən ]
აფრიკელი
easy
[ ˈiːzi ]
ადვილი
dark
[ dɑːk ]
მუქი, ბნელი
oil
[ ɔɪl ]
ზეთი
police
[ pəˈliːs ]
პოლიცია
26
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
introduction
[ ˌɪntrəˈdʌkʃən ]
შესავალი, შემოღება, შემოტანა
hear
[ hɪər ]
მოსმენა, გაგება
media
[ ˈmiː.di.ə ]
მედია, მასმედია
event
[ ɪˈvent ]
შემთხვევა, დიდი ამბავი
film
[ fɪlm ]
ფილმი
despite
[ dɪˈspaɪt ]
მიუხედავად
team
[ tiːm ]
სპორტული გუნდი
develop
[ dɪˈveləp ]
განვითარება, ჩვენება, გამოვლენა 
sexual
[ ˈsekʃʊəl ]
სქესობრივი, სასქესო
add
[ æd ]
მიმატება, დამატება
27
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
feeling
[ ˈfiːlɪŋ ]
შეგრძნება, გრძნობა, ცნობიერება
library
[ ˈlaɪbrərɪ ]
ბიბლიოთეკა
female
[ ˈfiːmeɪl ]
ქალი, დიაცი, დედაკაცი
peace
[ piːs ]
მშვიდობა, მშვიდობიანობა
negative
[ ˈneɡətɪv ]
უარყოფა, უარყოფითი პასუხი
contact
[ ˈkɒntækt ]
კონტაქტი, შეხება, კონტაკტში ყოფნა 
fear
[ fɪər ]
შიში
freedom
[ ˈfriːdəm ]
თავისუფლება
administration
[ ədˌmɪnɪˈstreɪʃən ]
მართვა, გაძღოლა ( საქმეებისა)
quickly
[ ˈkwɪklɪ ]
სწრაფად, ჩქარად
28
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
male
[ meɪl ]
მამაკაცი, მამაკაცის
identity
[ aɪˈdentətɪ ]
იდენტიფიცირება
stop
[ stɒp ]
გაჩერება
extent
[ ɪkˈstent ]
მოცულობა, საზღვრები, ხარისხი
internal
[ ɪnˈtɜːnəl ]
შინაგანი, შიგა, შიდა
professional
[ prəˈfeʃənəl ]
სპეციალისტი, პროფესიონალი
reality
[ rɪˈælətɪ ]
რეალობა
born
[ bɔːn ]
დაბადება
previous
[ ˈpriːviəs ]
July
[ dʒʊˈlaɪ ]
ივლისი
29
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
certainly
[ ˈsɜːtənlɪ ]
უეჭველად, უდავოდ, რასაკვირველია
useful
[ ˈjuːsfəl ]
სასარგებლო, მარგებელი, გამოსადეგი
cold
[ kəʊld ]
ცივი
offer
[ ˈɒfər ]
შეთავაზება,მიწოდება
determine
[ dɪˈtɜːmɪn ]
განსაზღვრა, დადგენა, შემოსაზღვრა
failure
[ ˈfeɪljər ]
მარცხი, წარუმატებლობა
immediately
[ ɪˈmiːdiətli ]
დაუყოვნებლივ, უშუალოდ
instance
[ ˈɪnstəns ]
მაგალითი, ნიმუში, დაჟინება
religion
[ rɪˈlɪdʒən ]
რელიგია, სარწმუნოება
weight
[ weɪt ]
წონა, დამძიმება, სიმძიმე
30
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
highly
[ ˈhaɪlɪ ]
ძალიან, მეტად, ძალზე
sample
[ ˈsɑːmpl ]
ნიმუში, მოდელი
France
[ frɑːns ]
საფრანგეთი
continue
[ kənˈtɪnjuː ]
გაგრძელება
faith
[ feɪθ ]
რწმენა, ნდობა, ერთგულება
protection
[ prəˈtek.ʃən ]
დაცვა, დაფარვა, მფარველობა
fine
[ faɪn ]
მშვენიერი
occur
[ əˈkɜːr ]
შეხვედრა, გამოვლენა
sun
[ sʌn ]
მზე
exercise
[ ˈeksəsaɪz ]
ვარჯიში, ვარჯიშობა, სავარჯიშო
31
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
everyone
[ ˈevrɪwʌn ]
ყველა, თითოეული, ყოველი ადამიანი
bed
[ bed ]
საწოლი
pattern
[ ˈpætən ]
ნიმუში, მოდელი
window
[ ˈwɪndəʊ ]
ფანჯარა
April
[ ˈeɪprəl ]
აპრილი
forward
[ ˈfɔːwəd ]
წარდგენა, შეტანა
operation
[ ˌɒpərˈeɪʃən ]
ქმედება, ოპერაცია, სამუშაო
demand
[ dɪˈmɑːnd ]
მოთხოვნა, საჭიროება, თხოვნა
speak
[ spiːk ]
ლაპარაკი, საუბარი
web
[ web ]
ქსოვილი, ქსოვილის ნაჭერი
32
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
search
[ sɜːtʃ ]
claim
[ kleɪm ]
მოთხოვნა, საჭიროება, მოთხოვნილება
begin
[ bɪˈɡɪn ]
დაწყება
girl
[ ɡɜːl ]
გოგო
investment
[ ɪnˈvestmənt ]
ფულის მოთავსება, ანაბარი
color
[ ˈkʌlər ]
ფერი
manner
[ ˈmænər ]
მოქმედების წესი, ხერხი
plant
[ plɑːnt ]
მცენარე, დარგვა
stock
[ stɒk ]
საქონელი, მარაგი
neither
[ ˈnaɪðər ]
არავითარი, ვერავითარი, არც ერთი
33
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
easily
[ ˈiːzɪli ]
ადვილად, თავისუფლად
seven
[ ˈsevən ]
შვიდი
construction
[ kənˈstrʌkʃən ]
მშენებლობა,ნაგებობა, შენობა
Christ
[ kraɪst ]
ქრისტეს
command
[ kəˈmɑːnd ]
კომანდა, ბრძანება, განკარგულბის
Chinese
[ tʃaɪˈniːz ]
ჩინელი, ჩინური ენა
initial
[ ɪˈnɪʃəl ]
ინიციალური, საწყისი, პირველადი
global
[ ˈɡləʊbəl ]
საზოგადო, მსოფლიო, საერთო
principle
[ ˈprɪnsəpl ]
პრინციპი, საფუძველი
hundred
[ ˈhʌndrəd ]
ასი
34
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
commission
[ kəˈmɪʃən ]
კომიტეტი, კომისია
relative
[ ˈrelətɪv ]
ნათესავი, ფარდობითი, შეფარდებითი
noted
[ ˈnəʊtɪd ]
აღნიშნა
relation
[ rɪˈleɪʃən ]
ურთიერთობა, კავშირი, თანაფარდობა
strength
[ streŋθ ]
ძალა, ღონე, ძალ-ღონე, სიმტკიცე
variety
[ vəˈraɪətɪ ]
სხვადასხვაობა, სხვადასხვაგვარობა
hour
[ aʊər ]
საათი
industrial
[ ɪnˈdʌstrɪəl ]
მრეწველი
picture
[ ˈpɪktʃər ]
სურათი
sex
[ seks ]
სქესი, სქესის დადგენა
35
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
wrong
[ rɒŋ ]
ბოროტება, სიბოროტე, სიავე
strategy
[ ˈstrætədʒɪ ]
სტრატეგია, ოპერატიული ხელოვნება
daily
[ ˈdeɪlɪ ]
ყოველდღიური, სადღეღამისო, ყოველდღიურად
congress
[ ˈkɒŋɡres ]
ყრილობა, კონგრესი
hair
[ heər ]
თმა
latter
[ ˈlætər ]
არადიდიხნის, უკანასკნელი
husband
[ ˈhʌzbənd ]
ქმარი
eye
[ ]
თვალი
supply
[ səˈplaɪ ]
შეტანა, მიღება, მიწოდება
sir
[ sɜːr ]
ბატონო, სერ 
36
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
attempt
[ əˈtempt ]
ცდა, მცდელობა
arms
[ ɑːmz ]
მკლავი
blue
[ bluː ]
ლურჯი
measure
[ ˈmeʒər ]
საზომი, საწყავი, ზომა
serious
[ ˈsɪərɪəs ]
სერიოზული
separate
[ ˈsepərət ]
გაყოფილი, გაყრილი
speech
[ spiːtʃ ]
მეტყველება, სიტყვა, გამოსვლა
existence
[ ɪɡˈzɪstəns ]
არსებობა
actual
[ ˈækʧʊəl ]
ნამდვილი, რეალური, ხალასი
effort
[ ˈefət ]
ძალა, ძაბვა, დაძაბვა
37
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
require
[ rɪˈkwaɪər ]
მოთხოვნა, ბრძანება
teacher
[ ˈtiːtʃər ]
მასწავლებელი
nearly
[ ˈnɪəlɪ ]
თითქმის, დაახლოებით
marriage
[ ˈmærɪdʒ ]
ქორწინება
boy
[ bɔɪ ]
ბიჭი
drug
[ drʌɡ ]
წამალი, სამკურნალო პრეპარატი
game
[ ɡeɪm ]
თამაში
ready
[ ˈredɪ ]
მზად
successful
[ səkˈsesfəl ]
წარმატებული
relatively
[ ˈrelətɪvlɪ ]
შედარებით, შეფარდებით
38
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
whatever
[ wɒtˈevər ]
რომელიც არ, ყოველი
conflict
[ ˈkɒnflɪkt ]
კონფლიქტი, განხეთქილება, წინააღმდეგობა
contrast
[ ˈkɒntrɑːst ]
დაპირისპირება
collection
[ kəˈlekʃən ]
კოლექცია
saying
[ ˈseɪɪŋ ]
ამბობდა
brown
[ braʊn ]
ყავისფერი, მიხაკისფერი
stand
[ stænd ]
დგომა
remain
[ rɪˈmeɪn ]
ნარჩენი, რელიკვიები
floor
[ flɔːr ]
სართული, იატაკი
message
[ ˈmesɪdʒ ]
ცნობა, შეტყობინება
39
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
opportunity
[ ˌɒpəˈtjuːnətɪ ]
შემთხვევა, შესაძლებლობა
remains
[ rɪˈmeɪnz ]
რჩება
chief
[ tʃiːf ]
ლიდერი, ბელადი, მეთაური
stress
[ stres ]
წნევა, ზეგავლენა, ზემოქმედება
firm
[ fɜːm ]
მყარი, მაგარი, მდგრადი
September
[ sepˈtembər ]
სექტემბერი
explain
[ ɪkˈspleɪn ]
ახსნა, განმარტება
rise
[ raɪz ]
ადგომა, ასვლა, ამაღლება, აწევა
assessment
[ əˈses.mənt ]
განსაზღრა, დადგენა 
January
[ ˈʤænjʊərɪ ]
იანვარი
40
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
trust
[ trʌst ]
რწმენა,ნდობა,მინდობილობა
October
[ ɒkˈtəʊbər ]
ოქტომბერი
bit
[ bɪt ]
პატარა ნაჭერი, ნატეხი
stay
[ steɪ ]
დარჩენა
Africa
[ ˈæf.rɪ.kə ]
აფრიკა
desire
[ dɪˈzaɪər ]
დიდი სურვილი, გატაცება
heat
[ hiːt ]
სითბო, სიცხე, პაპანაქება
scientific
[ ˌsaɪənˈtɪfɪk ]
მეცნიერული
description
[ dɪˈskrɪpʃən ]
აღწერა, გამოსახვა, გამოხატვა
user
[ ˈjuːzər ]
მომხმარებელი
41
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
definition
[ ˌdefɪˈnɪʃən ]
გამოვლენა, ამოცნობა
clinical
[ ˈklɪnɪkəl ]
კლინიკური, საკლინიკო
employment
[ ɪmˈplɔɪmənt ]
სამსახური, სამუშაო, საქმე, საქმიანობა
multiple
[ ˈmʌltɪpl ]
შემადგენელი, რთული
mental
[ ˈmentəl ]
ონებრივი, აზრთა, გულში ნაქონი
Japanese
[ ˌdʒæp.ənˈiːz ]
იაპონელი
argument
[ ˈɑːɡjəmənt ]
კამათი, პაექრობა, დავა
ago
[ əˈɡəʊ ]
წინათ,  წინ
essential
[ ɪˈsenʃəl ]
განუყრელობა, აუცილებლობა, რაობა
cent
[ sent ]
ცენტი
42
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
goods
[ ɡʊdz ]
საქონელი
December
[ dɪˈsembər ]
დეკემბერი
tree
[ triː ]
ხე
opinion
[ əˈpɪnjən ]
აზრი
capacity
[ kəˈpæsətɪ ]
ტევადობა, მოცულობა
sort
[ sɔːt ]
სახეობა, სახე, გვარი, კლასი
eight
[ eɪt ]
რვა
round
[ raʊnd ]
წრიული ბრუნვა, რიგი
brother
[ ˈbrʌðər ]
ძმა
procedure
[ prəʊˈsiːdʒər ]
პროცედურა, წესრიგი, საქმის წარმოება
43
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mark
[ mɑːk ]
ნიშანი, დაღი, ბრენდი
output
[ ˈaʊtpʊt ]
პროდუქცია, ნაწარმი, გამოშვება, გამოცემა
avoid
[ əˈvɔɪd ]
არიდება, თავიდან აცილება
August
[ ˈɔːɡəst ]
აგვისტო
constant
[ ˈkɒnstənt ]
მუდმივი, უცვლელი
upper
[ ˈʌpər ]
ზედა
balance
[ ˈbæləns ]
ბალანსი, წონასწორობა, გაწონასწორება 
none
[ nʌn ]
არავინ, არაფერი
prior
[ praɪər ]
ადრინდელი, წინასწარი
Germany
[ ˈdʒɜː.mə.nɪ ]
გერმანია
44
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
maybe
[ ˈmeɪbɪ ]
შესაძლებელია
brain
[ breɪn ]
ტვინი
otherwise
[ ˈʌðəwaɪz ]
სხვანაირად, სხვაგვარად, სხვარიგად
Cambridge
[ ˈkeɪm.brɪdʒ ]
კემბრიჯი
check
[ tʃek ]
კონტროლი, შემოწმება
cover
[ ˈkʌvər ]
სახვევი, გარეკანი, საფარი
summer
[ ˈsʌmər ]
ზაფხული
anyone
[ ˈenɪwʌn ]
ვინმე, ყოველი, ყველა
fully
[ ˈfʊlɪ ]
სავსებით, სრულიად
island
[ ˈaɪlənd ]
კუნძული
45
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
race
[ reɪs ]
რასა, ჯიში, ხალხი
master
[ ˈmɑːstər ]
მეპატრონე, მესაკუთრე
unless
[ ənˈles ]
თუ არ
contract
[ ˈkɒntrækt ]
ხელშეკრულება, შეთანხმება
title
[ ˈtaɪtl ]
დასახელება, ტიტული, წოდება
client
[ klaɪənt ]
კლიენტი, მყიდველი, მუშტარი
choose
[ tʃuːz ]
ამორჩევა, უპირატესობის მინიჭება
southern
[ ˈsʌð.ən ]
სამხრეთის, სამხრეთული
division
[ dɪˈvɪʒən ]
გაყოფა, დაყოფა, განაწილება
alternative
[ ɔːlˈtɜːnətɪv ]
ალტერნატივა, არჩევანი
46
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bill
[ bɪl ]
სარჩელი, სასარჩელო განცხადება
majority
[ məˈdʒɒrətɪ ]
უმრავლესობა, უმეტესობა
tradition
[ trəˈdɪʃən ]
ტრადიცია
skin
[ skɪn ]
კანი
urban
[ ˈɜːbən ]
ქალაქის, საქალაქო
philosophy
[ fɪˈlɒsəfɪ ]
ფილოსოფია
transfer
[ trænsˈfɜːr ]
გადატანა, გადაცემა,
completely
[ kəmˈpliːtli ]
სრულიად, სულ, მთლიანად
perspective
[ pəˈspektɪv ]
პერსპექტიული
external
[ ɪkˈstɜːnəl ]
საგარეო, გარეგანი, გარეგნული
47
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hall
[ hɔːl ]
დარბაზი, საერთო სასადილო
standing
[ ˈstændɪŋ ]
მდგომარეობა, ხანგრძლივობა
month
[ mʌnθ ]
თვე
Jewish
[ ˈdʒuːɪʃ ]
ებრაული, ებრაელი
responsibility
[ rɪˌspɒnsəˈbɪlətɪ ]
პასუხისმგებლობა
charge
[ tʃɑːdʒ ]
დაბრალება, დაწამება
serve
[ sɜːv ]
მსახურება, მომსახურება
equipment
[ ɪˈkwɪpmənt ]
აღჭურვილობა, მოწყობილობა,ტექნიკა
yourself
[ jɔːˈself ]
შენთვითონ
domestic
[ dəˈmestɪk ]
საშინაო, ოჯახური,შიდა
48
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hospital
[ ˈhɒspɪtəl ]
სავადმყოფო
concern
[ kənˈsɜːn ]
საქმე, ურთიერთობა, დამოკიდებულება
district
[ ˈdɪstrɪkt ]
რაიონი, უბანი, ოლქი
progress
[ ˈprəʊɡres ]
პროგრესი, წინსვლა, ზრდა
gas
[ ɡæs ]
გაზი, აირი, საწვავი ნარევი
institute
[ ˈɪnstɪtjuːt ]
ინსტიტუტი
November
[ nəʊˈvembər ]
ნოემბერი
frequently
[ ˈfriːkwəntli ]
ხშირად, ჩვეულებრივ
therapy
[ ˈθerəpɪ ]
მკურნალობა
element
[ ˈelɪmənt ]
ელემენტი, შემადგენელი ნაწილი 
49
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
connection
[ kəˈnekʃən ]
კავშირი, ნათესაობა, თვისება
software
[ ˈsɒftweər ]
პროგრამული უზრუნველყოფა
labour
[ ˈleɪbər ]
შრომა
apply
[ əˈplaɪ ]
გამოყენება, მოხმარება, ხმარება
sign
[ saɪn ]
ნიშანი, აღნიშვნა|ნიშნის დასმა
benefit
[ ˈbenɪfɪt ]
სარგებლობა, კეთილდღეობა
annual
[ ˈænjʊəl ]
წლიური, ყოველწლიური
notice
[ ˈnəʊtɪs ]
შეტყობინება, ცნობება, ცნობა
enter
[ ˈentər ]
შემოსავლა, შესვლა, შეღწევა
path
[ pɑːθ ]
ბილიკი, საცალფეხო გზა
50
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
location
[ ləʊˈkeɪʃən ]
ადგილმდებარეობა, მოთავსება, დასახლება
index
[ ˈɪndeks ]
ინდექსი, მაჩვენებელი, კოეფიციენტი 
reach
[ riːtʃ ]
მიღწევა, მისაწვდომობა
responsible
[ rɪˈspɒnsəbl ]
პასუხიმგებელი, მოპასუხე
village
[ ˈvɪlɪdʒ ]
სოფელი
park
[ pɑːk ]
პარკი
technical
[ ˈteknɪkəl ]
სპეციალური ტექნიკურ-იურიდიული
drive
[ draɪv ]
ტარება
conference
[ ˈkɒnfərəns ]
კონფერენცია
powerful
[ ˈpaʊəfəl ]
ღონიერი, მძლავრი, ძლიერი
51
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
county
[ ˈkaʊntɪ ]
ქვეყანა, მხარე
doubt
[ daʊt ]
ეჭვი, გუმანი, იჭვნეულობა
wish
[ wɪʃ ]
სურვილი
daughter
[ ˈdɔːtər ]
ქალიშვილი, ასული
resistance
[ rɪˈzɪstəns ]
წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობის გაწევა
credit
[ ˈkredɪt ]
კრედიტი, რწმენა, ნდობა
suggest
[ səˈdʒest ]
წინადადების შეტანა, შეთავაზება
version
[ ˈvɜːʃən ]
ვერსია, ვარიანტი, სახესხვაობა
shape
[ ʃeɪp ]
ფორმა, მოხაზულობა, ნაკვეთი
formation
[ fɔːˈmeɪʃən ]
შექმნა, წარმოქმნა, ფორმირება
52
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
heavy
[ ˈhevɪ ]
მძიმე
receive
[ rɪˈsiːv ]
მიღება
commercial
[ kəˈmɜːʃəl ]
სავაჭრო, კომერციული
soviet
[ ˈsəʊ.vɪ.ət ]
საბჭო
lay
[ leɪ ]
დაწყობა, დალაგება, დაფარვა
pass
[ pɑːs ]
გასასვლელი, გასავლელი, ხეობა
double
[ ˈdʌbl ]
ორმაგი
evaluation
[ ɪvæljʊˈeɪʃn ]
დაფასება, შეფასება
visit
[ ˈvɪzɪt ]
ვიზიტი, სტუმრობა
Oxford
[ ˈɒks.fəd ]
ოქსფორდი
53
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
soil
[ sɔɪl ]
მიწა,ქვეყანა, დასვრა
frequency
[ ˈfriːkwənsi ]
სიხშირე
soul
[ səʊl ]
სული და გული, ადამიანი
ancient
[ ˈeɪnʃənt ]
ძველი ხალხები, ანტიკური მწერლები
violence
[ ˈvaɪələns ]
ძალდატანება, ძალმომრეობა, ძალადობა
chance
[ tʃɑːns ]
შემთხვევა
sector
[ ˈsektər ]
სექტორი, უბანი
educational
[ edjuːˈkeɪʃənl ]
საგანმანათლებლო, სასწავლო
van
[ væn ]
ფურგონი, ფურა,ვაგონი
regional
[ ˈriːdʒənəl ]
ოლქის, საოლქო, რაიონის
54
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
proper
[ ˈprɒpər ]
ჩვეული, დამახასიათებელი, შესაფერი
married
[ ˈmærɪd ]
დაოჯახებული, დაქორწინებული
rich
[ rɪtʃ ]
მდიდარი
trial
[ traɪəl ]
გამოცდა, შემოწმება, გამოცდილება
gender
[ ˈdʒendər ]
სქესი
reaction
[ rɪˈækʃən ]
რეაქცია, უკუმოქმედება
goal
[ ɡəʊl ]
მიზანი, ამოცანა
variable
[ ˈveərɪəbl ]
მერყევი, არამგრადი, ცვალებადი
hot
[ hɒt ]
ცხელი
merely
[ ˈmɪəlɪ ]
მარტივად, უბრალოდ, მხოლოდ
55
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
interpretation
[ ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən ]
ინტერპრეტაცია, ახსნა
gold
[ ɡəʊld ]
ოქრო
attack
[ əˈtæk ]
შეტევა, დაზიანება, განადგურება
correct
[ kəˈrekt ]
გასწორება, შესწორება 
cancer
[ ˈkænsər ]
კიბო
glass
[ ɡlɑːs ]
ჭიქა, მინა
interesting
[ ˈɪntrəstɪŋ ]
საინტერესო
mouth
[ maʊθ ]
პირი
hence
[ hens ]
აქედან, ამ დროიდან, მასასადამე
vision
[ ˈvɪʒən ]
მხედველობა, განჭვრეტა, გამჭვრეტელობა
56
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
regard
[ rɪˈɡɑːd ]
შეხედვა, გამოხედვა, ყურადღება
beautiful
[ ˈbjuːtɪfəl ]
ლამაზი
speed
[ spiːd ]
სიჩქარე, სისწრაფე
piece
[ piːs ]
ნაჭერი, ნატეხი, ნაკვეთი
animal
[ ˈænɪməl ]
ცხოველი
practical
[ ˈpræktɪkəl ]
პრაქტიკული, პრაქტიკის, სასარგებლო
error
[ ˈerər ]
შეცდომა, ცთომილება
generation
[ ˌdʒenəˈreɪʃən ]
თაობა
identify
[ aɪˈdentɪfaɪ ]
იდენტიფიცირება
exist
[ ɪɡˈzɪst ]
ყოფნა, არსებობა, ცხოვრება
57
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
survey
[ ˈsɜːveɪ ]
დათვალიერება, მიმოხილვა, გასინჯვა
overall
[ ˈəʊvərɔːl ]
სრული,საერთი, საყოველთაო
motion
[ ˈməʊʃən ]
მოძრაობა, სხეულის მოძრაობა
agency
[ ˈeɪdʒənsɪ ]
სააგენტო, ორგანო,ორგანიზაცია
minister
[ ˈmɪnɪstər ]
მინისტრი
relevant
[ ˈreləvənt ]
მართებული, დროული, შესაბამისი
birth
[ bɜːθ ]
მშობიარობა, დაბადება
document
[ ˈdɒkjəmənt ]
საბუთი, დოკუმენტი
official
[ əˈfɪʃəl ]
მოხელე, ჩინოვნიკი, თანამდებობის პირი
selection
[ sɪˈlekʃən ]
შერჩევა, გადარჩევა, გამორჩევა, ნაკრები
58
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
describe
[ dɪˈskraɪb ]
აღწერა
Canada
[ ˈkæn.ə.də ]
კანადა
safety
[ ˈseɪftɪ ]
უშიშროება, უსაფრთხოება, უვნებლობა
fish
[ fɪʃ ]
თევზი
recently
[ ˈriːsəntli ]
ახლახან, ამის წინათ
joint
[ dʒɔɪnt ]
აერთიანებული, შეერთებული
acid
[ ˈæsɪd ]
მჟავა, მჟავე, მჟავური
possibility
[ ˌpɒsəˈbɪlətɪ ]
შესაძლებლობა, საშუალება
spiritual
[ ˈspɪrɪtjʊəl ]
სულიერი, აღფრთოვანებული
reduce
[ rɪˈdjuːs ]
შემცირება, მოკლება, დაკლება
59
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
February
[ ˈfebrʊərɪ ]
თებერვალი
stone
[ stəʊn ]
ქვა
prevent
[ prɪˈvent ]
არიდება, თავიდან აცილება
hill
[ hɪl ]
ბორცვი, გორა, გორაკი
northern
[ ˈnɔː.ðən ]
ჩრდილოეთის მცხოვრები
worth
[ wɜːθ ]
ფასი, ღირებულება, ფასეულობა
revolution
[ ˌrevəlˈuːʃən ]
რევოლუცია
happy
[ ˈhæpɪ ]
ბედნიერი
director
[ dɪˈrektər ]
დირექტორი, ხელმძღვანელი
select
[ sɪˈlekt ]
გამორჩევა, გადარჩევა, დახარისხება
60
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
whereas
[ weəˈræz ]
მაშინ, როდესაც
aware
[ əˈweər ]
შეგნებული, მცოდნე
scene
[ siːn ]
მოქმედების ადგილი, არენა
gain
[ ɡeɪn ]
მოგება,გაზრდა, ზრდა
evening
[ ˈiːvnɪŋ ]
საღამო
sleep
[ sliːp ]
ძილი
advantage
[ ədˈvɑːntɪdʒ ]
უპირატესობა, ხელსაყრელი პირობა
suddenly
[ ˈsʌdənlɪ ]
უეცრად, მოულოდნელად
accept
[ əkˈsept ]
მიღება
equation
[ ɪˈkweɪʒən ]
გასწორება, გათანაბრება
61
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
rose
[ rəʊz ]
ვარდი, ვარდის ბუჩქი
spring
[ sprɪŋ ]
გაზაფხული
native
[ ˈneɪtɪv ]
მოქალაქე, მკვიდრი,ადგილობრივი მცხოვრები
thousand
[ ˈθaʊzənd ]
ათასი
guide
[ ɡaɪd ]
გზის მაჩვენებელი, მეგზური, გიდი
exactly
[ ɪɡˈzæktlɪ ]
ზუსტად, სიზუსტით
background
[ ˈbækɡraʊnd ]
ფონი, უკანა პლანი, სარჩული
carry
[ ˈkærɪ ]
ტარება, ზიდვა, წაღება, წაყვანა
leadership
[ ˈliːdəʃɪp ]
ხელმძღვანელობა
represent
[ ˌreprɪˈzent ]
წარმოდგენა, გამოსახვა, წარმოსახვა
62
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
bottom
[ ˈbɒtəm ]
ფსკერი, ძირი
agreed
[ əˈɡriːd ]
შეთანხმებული, შეთანხმება
lady
[ ˈleɪdɪ ]
მანდილოსანი, გათხოვილი ქალი
machine
[ məˈʃiːn ]
მანქანა, ხელსაწყო, მექანიზმი
formal
[ ˈfɔːməl ]
ფორმალური, ოფიციალური
reform
[ rɪˈfɔːm ]
რეფორმა, გარდაქმნა,გაუმჯობესება
break
[ breɪk ]
შესვენება, გატეხვა
fast
[ fɑːst ]
სწარფი, ჩქარი
contemporary
[ kənˈtempərərɪ ]
თანამედროვე, ტოლი
walk
[ wɔːk ]
სიარული, გასეირნება
63
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
insurance
[ ɪnˈʃʊərəns ]
დაზღვევა
maintain
[ meɪnˈteɪn ]
ხელის მოკიდება, ხელის წაშველება
agent
[ ˈeɪdʒənt ]
აგენტი
creation
[ krɪˈeɪʃən ]
შექმნა, შემონაქმედი, ნაწარმოები
protein
[ ˈprəʊtiːn ]
პროტეინი, ცილა
career
[ kəˈrɪər ]
კარიერა
moreover
[ mɔːrˈəʊvər ]
გარდა ამისა, უფრო მეტიც
eventually
[ ɪˈvenʧəlɪ ]
ბოლოს დაბოლოს, საბოლოოდ
speaking
[ ˈspiː.kɪŋ ]
საუბარი, ლაპარაკი
Britain
[ ˈbrɪt.ən ]
ბრიტანეთი
64
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sufficient
[ səˈfɪʃənt ]
საკმარისი რაოდენობა
square
[ skweər ]
კვადრატი, მართკუთხედი, მოედანი
phone
[ fəʊn ]
ტელეფონი
forest
[ ˈfɒrɪst ]
ტყე
target
[ ˈtɑːɡɪt ]
მიზანი, სამიზნე, ნიშანი
baby
[ ˈbeɪbɪ ]
ბავშვი
net
[ net ]
ქსელი, ბადე, ბადისებრი სტრუქტურა
foot
[ fʊt ]
maximum
[ ˈmæksɪməm ]
მაქსიმუმი
battle
[ ˈbætl ]
ბრძოლა
65
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
judge
[ dʒʌdʒ ]
მოსამართლე, მსაჯი
fair
[ feər ]
პატიოსანი, სამართლიანი
signal
[ ˈsɪɡnəl ]
სიგნალი, ნიშანი
aid
[ eɪd ]
დახმარება, შველა, დამხმარე
ratio
[ ˈreɪʃɪəʊ ]
ფარდობა, შეფარდება
bar
[ bɑːr ]
ფირფითა, შტანგა, ლატანი
comparison
[ kəmˈpærɪsən ]
შედარება
chemical
[ ˈkemɪkəl ]
ქიმიური ნივთიერება, ქიმიკატი
eastern
[ ˈiː.stən ]
აღმოსავლეთის მცხოვრები, მკვიდრი
arm
[ ɑːm ]
მკლავი
66
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
impossible
[ ɪmˈpɒsəbl ]
შეუძლებელი
academic
[ ˌækəˈdemɪk ]
სწავლული, წმინდა თეორიული არგუმენტები
edge
[ edʒ ]
ნაპირი, კიდე, ზღვარი 
wind
[ wɪnd ]
ქარი
regarding
[ rɪˈɡɑːdɪŋ ]
შედარებით, შეფარდებით
duty
[ ˈdjuːtɪ ]
მოვალეობა, ვალი, ბაჟი, გადასახადი
mode
[ məʊd ]
მეთოდი, საშუალება 
input
[ ˈɪnpʊt ]
შენატანი, შეწირულობა, შენაწირი
concentration
[ ˌkɒnsənˈtreɪʃən ]
კონცენტრაცია 
miss
[ mɪs ]
აცდენა, დაცილება, არყოფნა,
67
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
interaction
[ ˌɪntərˈækʃən ]
ურთიერთქმედება, ურთიერთკავშირი
conclusion
[ kənˈkluːʒən ]
დასკვნა
television
[ ˈtelɪvɪʒən ]
ტელევიზია
doctor
[ ˈdɒktər ]
ექიმი
save
[ seɪv ]
გადარჩენა, ქმედების შენახვა
click
[ klɪk ]
ტკაცუნი (საკეტისა)
rural
[ ˈrʊərəl ]
სოფლის, სასოფლო
please
[ pliːz ]
გთხოვ, გეთაყვა
build
[ bɪld ]
აშენება, აგება
officer
[ ˈɒfɪsər ]
ოფიცერი
68
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
typical
[ ˈtɪpɪkəl ]
ტიპობრივი, დამახასიათებელი
rock
[ rɒk ]
ფრიალო კლდე, კლდე
regular
[ ˈreɡjələr ]
რეგულარული, მუდმივი, სისტემური
corporation
[ ˌkɔːpərˈeɪʃən ]
კორპორაცია
crime
[ kraɪm ]
დანაშაული
perfect
[ ˈpɜːfɪkt ]
სრულყოფილი, უნაკლო,დასრულებული
layer
[ leɪər ]
ფენა, შრე
leader
[ ˈliːdər ]
ხელმძღვანელი
spread
[ spred ]
გავრცელება, მოდება, მოფენა
thirty
[ ˈθɜːtɪ ]
ოცდაათი
69
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
onto
[ ˈɒntuː ]
გადატანა
component
[ kəmˈpəʊnənt ]
კომპონენტი, შემადგენელი ნაწილი
democratic
[ ˌdeməˈkrætɪk ]
დემოკრატიული
affect
[ əˈfekt ]
აფექტი, ემოციური რეაქცია 
medium
[ ˈmiːdiəm ]
საშუალო, შუალედური, ზომიერი
belief
[ bɪˈliːf ]
რწმენა, ნდობა
fit
[ fɪt ]
მორგება, მიმაგრება 
defense
[ dɪˈfens ]
დაცვა, თავდაცვა,, დაცვა ( სასამართლოზე)
wood
[ wʊd ]
ტყე, ხე, მერქანი, შეშა
technique
[ tekˈniːk ]
ტექნიკა 
70
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
novel
[ ˈnɒvəl ]
ნოველა, ახალი კანონი
foundation
[ faʊnˈdeɪʃən ]
საძირკველი, საფუძველი, ფუძე, ფონდი
sequence
[ ˈsiːkwəns ]
მიმდევრობა, თანმიმდევრობა
medicine
[ ˈmedɪsən ]
წამალი
conduct
[ ˈkɒndʌkt ]
მოქცევა, მიმოქცევა, ყოფაქცევა
dependent
[ dɪˈpendənt ]
დაქვემდებარებული, ხელქვეითი, დამოკიდებული
principal
[ ˈprɪnsəpəl ]
პრინციპალი, რწმუნებული
slowly
[ ˈsləʊlɪ ]
ნელა
centre
[ ˈsentər ]
ცენტრი
crisis
[ ˈkraɪsɪs ]
კრიზისი,კრიტიკული
71
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
holy
[ ˈhəʊlɪ ]
წმინდა
block
[ blɒk ]
ბლოკი, საცობი, დაბრკოლება
competition
[ ˌkɒmpəˈtɪʃən ]
შეჯიბრი
mail
[ meɪl ]
კორესპონდენცია, ფოსტა
secondary
[ ˈsekəndərɪ ]
მეორადი, მეორეული, ხელმეორე
cash
[ kæʃ ]
ნაღდი ფული
indicate
[ ˈɪndɪkeɪt ]
ჩვენება, აღნიშვნა, დამოწმება
concerning
[ kənˈsɜːnɪŋ ]
შესახებ, შედარებით, მხრივ
couple
[ ˈkʌpl ]
წყვილი
obtain
[ əbˈteɪn ]
მიღება, მოპოვება, მოქმედება
72
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
send
[ send ]
გაგზავნა
sister
[ ˈsɪstər ]
და
psychology
[ saɪˈkɒlədʒɪ ]
ფსიქოლოგია
expect
[ ɪkˈspekt ]
ლოდინი, მოლოდინი, ცდა
station
[ ˈsteɪʃən ]
სადგური
store
[ stɔːr ]
მარაგი, სიუხვე, ბარაქა, დოვლათი
lake
[ leɪk ]
ტბა 
visual
[ ˈvɪzjʊəl ]
მხედველობის, მხედველობითი, ოპტიკური
absence
[ ˈæbsəns ]
არ ყოფნა, არდასწრება
ensure
[ ɪnˈʃɔːr ]
უზრუნველყოფა, გარანტიის მიცემა
73
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
literary
[ ˈlɪtərərɪ ]
ლიტერატურული, სალიტერატურო
secretary
[ ˈsekrətərɪ ]
მდივანი,მინისტრი
challenge
[ ˈtʃælɪndʒ ]
შეძახება, შეძახილი, გამოწვევა
constitution
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃən ]
სტრუქტურა, შემადგენლობა, კონსტიტუცია
considerable
[ kənˈsɪdərəbl ]
მნიშვნელოვანი, დიდი
royal
[ ˈrɔɪəl ]
მეფის, სამეფო, ბრიტანეთის
feature
[ ˈfiːtʃər ]
სახასიათო ნიშანი, ნიშანი, თვისება
fundamental
[ ˌfʌndəˈmentəl ]
პრინციპი, საფუძველი, ძირითადი წესი
appearance
[ əˈpɪərəns ]
გარეგნობა, გარეგანი სახე
audience
[ ˈɔːdɪəns ]
აუდიტორია, ხალხი, საზოგადოება
74
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
nevertheless
[ ˌnevəðəˈles ]
მიუხედავად ამისა, მაგრამ
somewhat
[ ˈsʌmwɒt ]
რამდენიმე ნაწილი
buy
[ baɪ ]
ყიდვა
winter
[ ˈwɪntər ]
ზამთარი
representation
[ ˌreprɪzenˈteɪʃən ]
გამოსახვა, გამოხატვა, გამოსახულება
psychological
[ ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl ]
ფსიქოლოგიური
affected
[ əˈfektɪd ]
დაზარალებული
dry
[ draɪ ]
მშრალი, გამშრალი, მოწყენილი
damage
[ ˈdæmɪdʒ ]
ზიანი, ვნება, ზარალი
interview
[ ˈɪntəvjuː ]
ინტერვიუ
75
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
achieve
[ əˈtʃiːv ]
მიღწევა
detail
[ ˈdiːteɪl ]
წვრილმანი, დეტალი, კერძო რამ
obvious
[ ˈɒbvɪəs ]
აშკარა, ცხადი, ნათელი
watch
[ wɒtʃ ]
ყურება, თვალთვალი
display
[ dɪˈspleɪ ]
ჩვენება, დანახვება, გამოფენა
objective
[ əbˈdʒektɪv ]
მიზანი, მისწრაფება, ლტოლვა
manager
[ ˈmænɪdʒər ]
მართვა, ხელმძღვანელობა
unique
[ juːˈniːk ]
უნიკალური, ერთადერთი
establish
[ ɪˈstæblɪʃ ]
დაარსება, დაფუძნება, დამყარება
professor
[ prəˈfesər ]
პროფესორი
76
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
reduction
[ rɪˈdʌkʃən ]
დაკლება, მოკლება, შემცირება 
adult
[ ˈædʌlt ]
მოზრდილი, მოწიფული
entirely
[ ɪnˈtaɪəlɪ ]
სავსებით, მთლიანად, მთლად
assume
[ əˈsjuːm ]
დაშვება, ვარაუდი
straight
[ streɪt ]
პირდაპირი, პატიოსანი, გულწრფელი
iron
[ aɪən ]
რკინა, შავი ლითონი
Roman
[ ˈrəʊmən ]
რომაელი, კათოლიკე, ნათელი შრიფტი
reader
[ ˈriːdər ]
მკითხველი, კითხვის მოყვარული
ship
[ ʃɪp ]
გემი
largely
[ ˈlɑːdʒlɪ ]
ფართოდ, დიდი მასშტაბით
77
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
travel
[ ˈtrævəl ]
მოგზაურობა
mission
[ ˈmɪʃən ]
მისია
previously
[ ˈpriː.vi.əs.li ]
წინასწარ, წინდაწინ
cycle
[ ˈsaɪkl ]
ციკლი, სრული წრე, პერიოდი
Mexico
[ ˈmek.sɪ.kəʊ ]
მექსიკა
Israel
[ ˈɪz.reɪl ]
ისრაელი
fourth
[ fɔːθ ]
მეოთხე
combination
[ ˌkɒmbɪˈneɪʃən ]
შეხამება, შეთავსება, კომბინაცია
radio
[ ˈreɪdɪəʊ ]
რადიო
improve
[ ɪmˈpruːv ]
გაუმჯობესება, სრულყოფა
78
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Russian
[ ˈrʌʃ.ən ]
რუსი, რუსული ენა
museum
[ mjuːˈziːəm ]
მუზეუმი
origin
[ ˈɒrɪdʒɪn ]
დასაწყისი, წყარო
framework
[ ˈfreɪmwɜːk ]
ჩარჩო, ბუდე, კორპუსი, სტრუქტურა
advanced
[ ədˈvɑːnst ]
განვითარებული,, პროგრესიული
emotional
[ ɪˈməʊʃənəl ]
ამაღელვებლი, გულში ჩამწვდომი
judgment
[ ˈdʒʌdʒmənt ]
განაჩენი, მსჯავრი, სასამართლოს გადაწყვეტილება
release
[ rɪˈliːs ]
განთავისუფლება
corporate
[ ˈkɔːpərət ]
კორპორაციის, კორპორაციული, საერთო
assistance
[ əˈsɪstəns ]
დახმარება, შველა
79
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
consciousness
[ ˈkɒnʃəsnəs ]
შეგნება, ცნობიერება
wait
[ weɪt ]
ცდა, ლოდინი
minimum
[ ˈmɪnɪməm ]
მინიმუმი
broad
[ brɔːd ]
განიერი, ფართო, ვრცელი
discuss
[ dɪˈskʌs ]
განხილვა, გარჩევა, პაექრობა
perform
[ pəˈfɔːm ]
შესრულება, ასრულება
contain
[ kənˈteɪn ]
შეცვა, დატევა, შეკავება
horse
[ hɔːs ]
ცხენი
option
[ ˈɒpʃən ]
არჩევა, არჩევის უფლება
core
[ kɔːr ]
გული, შიგნეულობა, შიგნეული
80
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sitting
[ ˈsɪtɪŋ ]
იჯდა
recognition
[ ˌrekəɡˈnɪʃən ]
გამოცნობა, ცნობა, შეცნობა
safe
[ seɪf ]
უსაფრთხო
primarily
[ praɪˈmerəlɪ ]
პირველად, თავდაპირველად
youth
[ juːθ ]
ახალგაზრდობა, სიყმაწვილე, სიჭაბუკე
resource
[ rɪˈzɔːs ]
სახსრები, თანხა, საშუალებები, წესი
bear
[ beər ]
ტარება, გადატანა,წარმოება
seek
[ siːk ]
ძებნა, ძიება, მოძებნა, ცდა
typically
[ ˈtɪpɪkəlɪ ]
ტიპიურად
protect
[ prəˈtekt ]
დაცვა, მფარველობა
81
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
brief
[ briːf ]
კრებული, რეზიუმე, დასკვნა
resolution
[ ˌrezəlˈuːʃən ]
გადაწყვეტილება, რეზოლუცია
eat
[ iːt ]
ჭამა
summary
[ ˈsʌmərɪ ]
დასკვნები, რეზუმე, მოკლე გადმოცემა
fight
[ faɪt ]
ბრძოლა, შებრძოლება, ჭიდაობა, ჩხუბი
numerous
[ ˈnjuːmərəs ]
მრავალრიცხოვანი, დიდძალი
entry
[ ˈentrɪ ]
შესავალი, შესასვლელი, შესვლა
forth
[ fɔːθ ]
წინ, ამიერიდან, ამას იქით
participation
[ pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən ]
მონაწილეობა, თანამონაწილეობა
slightly
[ ˈslaɪtlɪ ]
ოდნავ, უმნიშვნელოდ
82
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
limit
[ ˈlɪmɪt ]
საზღვარი, ზღვარი, შეზღუდვა 
tend
[ tend ]
მიდრეკილება, ხელის შეწყობა
soft
[ sɒft ]
რბილი, მშვიდი
false
[ fɔːls ]
ცრუ, არასწორი, არაჭეშმარიტი
secret
[ ˈsiːkrət ]
საიდუმლო, საიდუმლოება
severe
[ sɪˈvɪər ]
მკაცრი, სასტიკი
emphasis
[ ˈemfəsɪs ]
აქცენტი, ხაზის გასმა
examination
[ ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən ]
განხილვა, გასინჯვა, შემოწმება
nuclear
[ ˈnjuːklɪər ]
ბირთვული, ატომის, ატომური
frame
[ freɪm ]
ჩარჩო, აგებულება, აღნაგობა,
83
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
passage
[ ˈpæsɪdʒ ]
გასავლელი, გასავალი
intelligence
[ ɪnˈtelɪdʒəns ]
ჭკუა, ინტელექტი, გონებრივი შესაძლებლობები 
intellectual
[ ɪntɪˈlektjʊəl ]
მოაზროვნე, გონიერი ადამიანი
via
[ vaɪə ]
გავლით, -ით
happen
[ ˈhæpən ]
მოხდენა, შემთხვევა, მოხდომა
server
[ ˈsɜːvər ]
სერვერი
nine
[ naɪn ]
ცხრა
bound
[ baʊnd ]
შეკრული, შეკვრა
wave
[ weɪv ]
ტალღა, ზვირთი, ტალღოვანება
map
[ mæp ]
რუკა
84
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
transport
[ ˈtrænspɔːt ]
ტრანსპორტი
garden
[ ˈɡɑːdən ]
ბაღი
edition
[ ɪˈdɪʃən ]
გამოცემა, გამოშვება, გამოქვეყნება
familiar
[ fəˈmɪlɪər ]
ახლობელი, მახლობელი, ახლო
campaign
[ kæmˈpeɪn ]
ლაშქრობის დაწყება
apart
[ əˈpɑːt ]
გვერდზე, ცალკე
shift
[ ʃɪft ]
გადადგმა, გადალაგება, გადასმა
agricultural
[ ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ]
სოფლის მეურნეობის, სასოფლო სამეურნეო
shot
[ ʃɒt ]
გასროლა, სროლა, სროლის ხმა
notion
[ ˈnəʊʃən ]
ცნება, წარმოდგენა, შეხედულბა
85
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
express
[ ɪkˈspres ]
გამოხატვა,პირდაპირ დადგენა
increasingly
[ ɪnˈkriːsɪŋli ]
უფრო მეტად და მეტად
struggle
[ ˈstrʌɡl ]
ბრძოლა
copy
[ ˈkɒpɪ ]
ასლი, ასლის გადაღება
opposite
[ ˈɒpəzɪt ]
წინააღმდეგობა, დაპირისპირებულობა
metal
[ ˈmetəl ]
ლითონი
Greek
[ ɡriːk ]
ბერძენი, ბერძნული ენა
draw
[ drɔː ]
ხატვა
criminal
[ ˈkrɪmɪnəl ]
კრიმინალური
welfare
[ ˈwelfeər ]
კეთილდღეობა
86
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
Spanish
[ ˈspæn.ɪʃ ]
ესპანელები, ესპანური ენა
wild
[ waɪld ]
ქარი
immediate
[ ɪˈmiːdiət ]
უშუალო, პირდაპირი 
column
[ ˈkɒləm ]
სვეტი, მწკრივი, მწყობრი
bone
[ bəʊn ]
ძვალი
experimental
[ ɪkˌsperɪˈmentəl ]
ექპერიმენტული, ექსპერიმენტის
suppose
[ səˈpəʊz ]
დათვლა,დაშვება, განზრახვა, ვარაუდი
solid
[ ˈsɒlɪd ]
მაგარი მყარი,დამაჯერებელი, დამარწმუნებელი
link
[ lɪŋk ]
trouble
[ ˈtrʌbl ]
შეწუხება, მოუსვენრობა, მღელვარება
87
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
significance
[ sɪɡˈnɪfɪkəns ]
მნიშვნელობა, აზრი
apparently
[ əˈpærəntlɪ ]
აშკარად, ცხადად, თვალნათლივ
fresh
[ freʃ ]
ნედლი, ახალი, უმარილო
slow
[ sləʊ ]
ნელი, ზლაზნია, ზოზინა
enemy
[ ˈenəmɪ ]
მტერი
tissue
[ ˈtɪʃuː ]
ქსოვილი
evil
[ ˈiːvəl ]
ბოროტება, სიბოროტე, სიავე, უბედურება,
approximately
[ əˈprɒksɪmətlɪ ]
დაახლოვებით, თითქმის
drawing
[ ˈdrɔːɪŋ ]
ხატვა, ხაზვა
inner
[ ˈɪnər ]
შინაგანი, შიდა, შიგა, შინა
88
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
transition
[ trænˈzɪʃən ]
გადასვლა, გადაადგილება
dog
[ dɒɡ ]
ძაღლი
evolution
[ ˌiːvəˈluːʃən ]
განვითარება, ევოლუცია
closely
[ ˈkləʊslɪ ]
ახლო, ახლოს, ვიწროდ, მჭიდროდ
narrative
[ ˈnærətɪv ]
მოთხრობა
screen
[ skriːn ]
ეკრანი
subsequent
[ ˈsʌbsɪkwənt ]
მომდევნო, შემდგომი
request
[ rɪˈkwest ]
თხოვნა, სათხოვარი, გაცხადება, შეკითხვა
extremely
[ ɪkˈstriːmli ]
უკიდურესად, მეტად, მეტისმეტად
attitude
[ ˈætɪtjuːd ]
პოზიცია, ურთიერთობა
89
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
ethnic
[ ˈeθnɪk ]
ეთნიკური მედია (ტელეარხები)
divine
[ dɪˈvaɪn ]
სასულიერო პირი, ღვთისმეტყველი
reasonable
[ ˈriːzənəbl ]
კეთილგონიერი, ზომიერი
camp
[ kæmp ]
ბანაკი
knowing
[ ˈnəʊɪŋ ]
იცის, ცოდნა
marked
[ mɑːkt ]
მონიშნული
kingdom
[ ˈkɪŋdəm ]
სამეფო
grow
[ ɡrəʊ ]
ზრდა, გაზრდა
customer
[ ˈkʌstəmər ]
კლიენტი, მყიდველი
significantly
[ sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.lɪ ]
მრავალმნიშვნელოვნად
90
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pretty
[ ˈprɪtɪ ]
მშვენიერი, კოხტა
ideal
[ aɪˈdɪəl ]
იდეალი, სრულყოფილება
density
[ ˈdensɪtɪ ]
კომპაქტური, მჭიდრო, მკვრივი
sit
[ sɪt ]
ჯდომა
executive
[ ɪɡˈzekjətɪv ]
აღმასრულებელი ხელისუფლება
touch
[ tʌtʃ ]
შეხება
democracy
[ dɪˈmɒkrəsɪ ]
დემოკრატია
structural
[ ˈstrʌktʃərəl ]
სტრუქტურული, სტრუქტურის
similarly
[ ˈsɪmɪləlɪ ]
აგრეთვე, ამგვარად, ამის მსგავსად
database
[ ˈdeɪtəbeɪs ]
მონაცემთა ბაზა
91
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
aspect
[ ˈæspekt ]
სახე, ასპექტი, თვალსაზრისი
tool
[ tuːl ]
სამუშაო იარაღი, ხელსაწყო
employee
[ ɪmˈplɔɪiː ]
მოსამსახურე, დაქირავებული მუშაკი
dream
[ driːm ]
ოცნება, სიზმარი
parent
[ ˈpeərənt ]
მშობელი
equally
[ ˈiːkwəli ]
ერთნაირად, თანაბრად, ერთგვარად
estate
[ ɪˈsteɪt ]
მამული, ქონება, წოდება
hotel
[ həʊˈtel ]
სასტუმრო
hit
[ hɪt ]
დარტყმა, ჩარტყმა
captain
[ ˈkæptɪn ]
კაპიტანი
92
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
pointed
[ ˈpɔɪntɪd ]
აღნიშნა
ill
[ ɪl ]
ავადმყოფი, სნეული, დაავადებული
explanation
[ ˌekspləˈneɪʃən ]
ახსნა, ახსნა-განმარტება
mountain
[ ˈmaʊntɪn ]
მთა
engineering
[ ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ]
ტექნიკა. საინჟინრო ხელოვნება
usual
[ ˈjuːʒuəl ]
ჩვეულებრივი, ჩვეული
sight
[ saɪt ]
მხედველობა, თვალთახედვის არე
marketing
[ ˈmɑːkɪtɪŋ ]
ვაჭრობა, ვაჭრობის საგანი
hearing
[ ˈhɪərɪŋ ]
მოსმენა, ზეპირი გარჩევა
Asia
[ ˈeɪ.ʒə ]
აზია
93
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
consideration
[ kənˌsɪdərˈeɪʃən ]
განხილვა, გარჩევა, განსჯა, მსჯელობა
supreme
[ suːˈpriːm ]
უმაღლესი, უზენაესი, მთავარი
universal
[ ˌjuːnɪˈvɜːsəl ]
საერთო, საყოველთაო, საზოგადო
Latin
[ ˈlætɪn ]
ლათინური ენა
writer
[ ˈraɪtər ]
მწერალი
election
[ ɪˈlekʃən ]
არჩევნები
publication
[ ˌpʌblɪˈkeɪʃən ]
გამოქვეყნება,, გამოცემა, პუბლიკაცია
necessarily
[ nesəˈserəlɪ ]
აუცილებლად, უეჭველად, უთუოდ
pure
[ pjʊər ]
სუფთა, წმინდა, შეურეველი
famous
[ ˈfeɪməs ]
ცნობილი, გამოჩენილი
94
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
ordinary
[ ˈɔːdənərɪ ]
ჩვეულებრივი, ჩვეული, ნორალური
independence
[ ˌɪndɪˈpendəns ]
დამოუკიდებლობა
regulation
[ ˌreɡjəˈleɪʃən ]
რეგულირება, მოწესრიგება
chair
[ tʃeər ]
სკამი
parallel
[ ˈpærəlel ]
პარალელურად
thank
[ θæŋk ]
მადლობა
minute
[ ˈmɪnɪt ]
წუთი
difficulty
[ ˈdɪfɪkəltɪ ]
სირთულე
category
[ ˈkætəɡərɪ ]
კატეგორია, ხარისხი, თანრიგი, ჯგუფი
consistent
[ kənˈsɪstənt ]
შეთავსებადი, შესათავსებელი
95
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
hardly
[ ˈhɑːdlɪ ]
ძლივს, ოდნავ, ძლივსძლივობით
sentence
[ ˈsentəns ]
წინადადება
implementation
[ ˌɪmplɪmenˈteɪʃən ]
განხორციელება, ხორცის შესხმა, რეალიზაცია
permission
[ pəˈmɪʃən ]
ნების დართვა, ნების მიცემა
conversation
[ ˌkɒnvəˈseɪʃən ]
საუბარი, ბაასი
confidence
[ ˈkɒnfɪdəns ]
ნდობა
Catholic
[ ˈkæθəlɪk ]
კათოლიკური, მსოფლიო საეკლესიო
domain
[ dəʊˈmeɪn ]
მხარე, ტერიტორია
specifically
[ spəˈsɪfɪkəlɪ ]
განსაკუთრებული, სპეციალური
plus
[ plʌs ]
პლუსის, მიმატების ნიშანი
96
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
band
[ bænd ]
გადახვევა, ბანდაჟი
theoretical
[ θɪəˈretɪkəl ]
თეორიულად
valley
[ ˈvælɪ ]
ხეობა, ბარი
abuse
[ əˈbjuːs ]
ლანძღვა, გინება, ცუდი მოპყრობა
mainly
[ ˈmeɪnlɪ ]
უმთავრესად
device
[ dɪˈvaɪs ]
საშუალება, დანადგარი, აპარატი
personality
[ ˌpɜːsənˈælətɪ ]
პიროვნება, ინდივიდუალურობა
grand
[ ɡrænd ]
დიდებული, დიადი, გრანდიოზული
behaviour
[ bɪˈheɪvjər ]
მოქმედება
ourselves
[ ˌaʊəˈselvz ]
ჩვენ თვითონ
97
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
republic
[ rɪˈpʌblɪk ]
რესპუბლიკა
possibly
[ ˈpɒsəblɪ ]
შესაძლოა, შეძლებისამებრ
widely
[ ˈwaɪdlɪ ]
ფართოდ
electronic
[ ɪˌlekˈtrɒnɪk ]
ელექტრონის, ელექტრონული
farm
[ fɑːm ]
ფერმა
grant
[ ɡrɑːnt ]
საჩუქარი, ნაჩუქარი, ნაბოძბი
ice
[ aɪs ]
ყინული
agree
[ əˈɡriː ]
დათანხმება
poverty
[ ˈpɒvətɪ ]
სიღარიბე, სიღატაკე
respectively
[ rɪˈspektɪvlɪ ]
ბოდიში, ბოდიშის მოხდა, პატიება
98
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
warm
[ wɔːm ]
თბილი, გამთბარი, გაცხელებული
define
[ dɪˈfaɪn ]
განსაზღვრა, მოხაზვა
poetry
[ ˈpəʊɪtrɪ ]
პოეზია, ლექსები
debate
[ dɪˈbeɪt ]
დებატები, კამათი, პაექრობა
appeal
[ əˈpiːl ]
მოწოდება, თხოვნა, მიმართვა
debt
[ det ]
ვალი, დავალიანება
composition
[ ˌkɒmpəˈzɪʃən ]
კომპოზიცია
muscle
[ ˈmʌsl ]
კუნთი
plane
[ pleɪn ]
თვითმფრინავი
channel
[ ˈtʃænəl ]
არხი, გზა
99
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
mechanism
[ ˈmekənɪzəm ]
მექანიზმი, მოწყობილობა, სტრუქტურა
cognitive
[ ˈkɒɡnətɪv ]
შემეცნებითი
discourse
[ ˈdɪs.kɔːs ]
მსჯელობა, სიტყვა, ლექცია
gene
[ dʒiːn ]
გენი
corner
[ ˈkɔːnər ]
კუთხე
star
[ stɑːr ]
ვარსკვლავი
opposition
[ ˌɒpəˈzɪʃən ]
წინააღმდეგობა, წინაღობა, წინააღმდეგობის გაწევა
willing
[ ˈwɪlɪŋ ]
მზა, მიდრეკილი, მიდრეკილების მქონე
strange
[ streɪndʒ ]
უცნაური, არაჩვეულებრივი
fund
[ fʌnd ]
ფონდი, მარაგი, კაპიტალი, თანხა
100
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
song
[ sɒŋ ]
სიმღერა
recognize
[ ˈrekəɡnaɪz ]
შეცნობა
jack
[ dʒæk ]
ჯეკი
convention
[ kənˈvenʃən ]
კრება, ყრილობა
club
[ klʌb ]
კლუბი
apparent
[ əˈpærənt ]
ხილული, ცხადი, აშკარა, ნათელი
portion
[ ˈpɔːʃən ]
ნაწილი, წილი, პორცია, ულუფა
relief
[ rɪˈliːf ]
შემსუბუქება, დახმარება, შემწეობა
profit
[ ˈprɒfɪt ]
სარგებლობა, ხეირი, გამორჩენა
mine
[ maɪn ]
მაღარო, შახტი
გაკვეთილების გვერდი