0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
TITLE
CONTENT
კურსის განულება
კურსის განულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ მის ხელახლა გავლას.
500 პოპულარული ინგლისური სიტყვა თარგმანით, ტრანსკრიფციით და თქვენი პროგრესი თითოეული გაკვეთილისთვის!
ეცადეთ საკუთარი ძალებით გაიხსენოდ სიტყვა თუ არადა შემდეგ დააწირეთ შესაბამის ღილაკს.
შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ დამატებით გაკვეთილები პრობლემური სიტყვებისთვის. ერთდროულად 10-მდე სიტყვა.
1
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
she
[ ʃiː ]
ის, (მდედრ. სქ)
more
[ mɔːr ]
უფრო მეტი
his
[ hɪz ]
მისი, (მამრ. სქ)
have
[ hæv ]
ქონა, ყოლა
we
[ wiː ]
ჩვენ, პირის ნაცვალსახელი
what
[ wɒt ]
რა?
new
[ njuː ]
ახალი
may
[ meɪ ]
შეიძლება, ნებართვის ქონა
some
[ sʌm ]
ზოგიერთი, ზოგი, ვინმე
him
[ hɪm ]
მას (მამრ სქ)
2
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
see
[ siː ]
ხედვა, დანახვა, შეხედვა
me
[ miː ]
მე, პირის ნაცვალსახელი
like
[ laɪk ]
მოწონება, სიყვარული
how
[ haʊ ]
როგორ?
after
[ ˈɑːftər ]
შემდეგ, უკან
people
[ ˈpiːpl ]
ხალხი
many
[ ˈmenɪ ]
ბევრი, მრავალი, უამრავი
work
[ wɜːk ]
მუშაობა, სამუშაო
very
[ ˈverɪ ]
ძალიან, ჭეშმარიტი, ნამდვილი
life
[ laɪf ]
სიცოცხლე, ცხოვრება
3
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
from
[ frɒm ]
დან, გან, წინდებული
or
[ ɔːr ]
ან, თუ, ხომ
but
[ bʌt ]
მაგრამ, მიუხედავად ამისა
they
[ ðeɪ ]
ისინი, პირის ნაცვალსახელი
which
[ wɪtʃ ]
რომელი?
this
[ ðɪs ]
ეს
one
[ wʌn ]
ერთი
their
[ ðeər ]
მათი
her
[ hɜːr ]
მისი, (მდედ.სქ)
can
[ kæn ]
შეიძლება, ნებართვის მიცემა
4
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
all
[ ɔːl ]
ყველა, ყველაფერი, მთელი
you
[ juː ]
შენ, თქვენ
if
[ ɪf ]
პირობა, ვარაუდი, თუ
at
[ æt ]
თა, ში, ზე, წინდებული
there
[ ðeər ]
იქ, იქით
when
[ wen ]
როცა, როდესაც
will
[ wɪl ]
სურვილი, მტკიცე განზრახვა
who
[ huː ]
ვინ?
he
[ hiː ]
ის (მამრ.სქ)
other
[ ˈʌðər ]
სხვა, მეორე
5
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
so
[ səʊ ]
ასე
do
[ duː ]
გაკეთება, რაიმეთი დაკავება
no
[ nəʊ ]
არა
these
[ ðiːz ]
ესენი
about
[ əˈbaʊt ]
დაახლოებით, მიახლოებით, მახლობლად
its
[ ɪts ]
მისი, თავისი (საშ.შქ)
my
[ maɪ ]
ჩემი
time
[ taɪm ]
დრო
also
[ ˈɔːlsəʊ ]
აგრეთვე
by
[ baɪ ]
გვერდზე, მახლობლად, ახლომახლო
6
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
I
[ ]
მე, პირის ნაცვალსახელი
into
[ ˈɪntə ]
შიგნით, ში
be
[ biː ]
ყოფნა, არსებობა, ცხოვრება
than
[ ðæn ]
ვიდრე (გადმოცემს შედარებას)
out
[ aʊt ]
გარეთ, დან, -იდან
them
[ ðem ]
მათ
only
[ ˈəʊnlɪ ]
მხოლოდ, ერთადერთი
up
[ ʌp ]
ზევით, ზე
not
[ nɒt ]
არა, არც, არ
such
[ sʌtʃ ]
ასეთი, ამგვარი, ამნაირი
7
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
your
[ jɔːr ]
შენი, თქვენი
two
[ tuː ]
ორი
on
[ ɒn ]
ზე, წინდებული
with
[ wɪð ]
თან, ში, ზე, წინდებული
then
[ ðen ]
მაშინ, იმ დროს, იმხანად
first
[ ˈfɜːst ]
პირველი
most
[ məʊst ]
ყველაზე მეტად,  უდიდესი
any
[ ˈenɪ ]
რაიმე, ვინმე, თითოეული
it
[ ɪt ]
ის, იგი (საშ.სქ)
our
[ aʊər ]
ჩვენი
8
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
between
[ bɪˈtwiːn ]
შუა, შორის
said
[ sed ]
განაცხადა
for
[ fɔːr ]
თვის, წინდებული
as
[ æz ]
როგორც
over
[ ˈəʊ.vər ]
ზემოთ, ზევით-ზე
that
[ ðæt ]
ის, რომ
should
[ ʃʊd ]
უნდა, ვალდებულება (მოდალური ზმნა)
in
[ ɪn ]
ში, წინდებული
because
[ bɪˈkɒz ]
იმიტომ რომ, რადგანაც
even
[ ˈiːvən ]
ერთნაირი, თანაბარი, სწორი
9
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
through
[ θruː ]
ზე, -ში, გავლით, მეშვეობით
well
[ wel ]
კარგად, ჭა, წყალსატევი, წყარო.
where
[ weər ]
სად?
to
[ ]
ზუსტად, სიზუსტით
use
[ juːz ]
გამოყენება, სარგებლობა
those
[ ðəʊz ]
ისინი (მრ.რ)
now
[ naʊ ]
ახლა
and
[ ænd ]
და კავშირი
each
[ iːtʃ ]
თითო, თითოეული
way
[ weɪ ]
გზა
10
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
of
[ ɒv ]
გადმოსცემს პიროვნების, საგნის კუთვნილებას
made
[ meɪd ]
გააკეთა
both
[ bəʊθ ]
ორივე
just
[ dʒʌst ]
სამართლიანი, საფუძვლიანი, კანონიერი
must
[ mʌst ]
უნდა, (მოდალური ზმნა)
before
[ bɪˈfɔːr ]
წინ,უფრო ადრე, წინათ
being
[ ˈbiːɪŋ ]
არსებობა, ცხოვრება
world
[ wɜːld ]
სამყარო, მსოფლიო, ქვეყნიერება
same
[ seɪm ]
იგივე, იმავე, ერთნაირი, ერთგვარი
much
[ mʌtʃ ]
ბევრი რამ
11
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
state
[ steɪt ]
სახელმწიფო, შტატი, მდგომარეობა
however
[ haʊˈevər ]
თუმცაღა
make
[ meɪk ]
გაკეთება, შედგენა, 
back
[ bæk ]
ზურგი, საზურგე (სკამისა)
own
[ əʊn ]
საკუთარი
while
[ waɪl ]
დრო, დროის მონაკვეთი
us
[ ʌs ]
ჩვენ
good
[ ɡʊd ]
კარგი, გვარიანი, ვარგისი
under
[ ˈʌn.dər ]
ქვეშ
system
[ ˈsɪstəm ]
სისტემა
12
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
man
[ mæn ]
კაცი
know
[ nəʊ ]
ცოდნა, ცნობა
three
[ θriː ]
სამი
part
[ pɑːt ]
ნაწილი
long
[ lɒŋ ]
გრძელი
during
[ ˈdjʊərɪŋ ]
განმავლობაში
down
[ daʊn ]
ძირს, დაბლა, ქვევით
another
[ əˈnʌðər ]
სხვა, მეორე
right
[ raɪt ]
here
[ hɪər ]
აქ
13
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
different
[ ˈdɪfərənt ]
განსხვავებული
day
[ deɪ ]
დღე
social
[ ˈsəʊʃəl ]
სოციალური, სოციალისტური
number
[ ˈnʌmbər ]
რიცხვი, რაოდენობა, მაჩვენებელი
case
[ keɪs ]
შემთხვევა, გარემოება, სასამართლო საქმე
get
[ ɡet ]
მიღება, შოვნა, მიტანა
without
[ wɪˈðaʊt ]
უ-ო(დ), უ-ად, გარეშე
example
[ ɪɡˈzɑːmpl ]
მაგალითი, ნიმუში
high
[ haɪ ]
მაღალი
information
[ ˌɪnfəˈmeɪʃən ]
უნფორმაცია
14
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
still
[ stɪl ]
ჯერ კიდევ
take
[ teɪk ]
აღება, მისაკუთრება
might
[ maɪt ]
შესაძლოა
within
[ wɪˈðɪn ]
ში, შიგ, შიგნით
little
[ ˈlɪtl ]
პატარა, ცოტა
too
[ tuː ]
მეტად, მეტისმეტად, აგრეთვე
found
[ faʊnd ]
დაფუძნება, დაწესება
great
[ ɡreɪt ]
დიდი, დიადი, უზარმაზარი
figure
[ ˈfɪɡər ]
ფიგურა, გამოსახულება, გამოხატულება
place
[ pleɪs ]
ადგილი
15
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
against
[ əˈɡenst ]
წინააღმდეგ
god
[ ɡɒd ]
ღმერთი, ღვთაება, კერპი
need
[ niːd ]
საჭიროება, აუცილებლობა
go
[ ɡəʊ ]
წასვლა
year
[ jɪər ]
წელი
since
[ sɪns ]
იმ დროიდან, მას შემდეგ რაც
important
[ ɪmˈpɔːtənt ]
მნიშველოვანი
data
[ ˈdeɪtə ]
მონაცემები, მაჩვენებლები, პარამეტრები
general
[ ˈdʒenərəl ]
გენერალი, სარდალი
never
[ ˈnevər ]
არასოდეს
16
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
American
[ əˈmerɪkən ]
ამერიკელი
public
[ ˈpʌblɪk ]
სახალხო
often
[ ˈɒfən ]
ხშირად
order
[ ˈɔːdər ]
წესრიგი, თანიმდევრობა, სისუფთავე
power
[ paʊər ]
ძალა, ენერგია ღონე
government
[ ˈɡʌvənmənt ]
მთავრობა
university
[ ˌjuːnɪˈvɜːsətɪ ]
უნივერსიტეტი
old
[ əʊld ]
ძველი, მოხუსი, ბებერი
development
[ dɪˈveləpmənt ]
განვითარება, ზრდა, გაფართოება
process
[ ˈprəʊses ]
პროცესი
17
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
come
[ kʌm ]
მოსვლა
set
[ set ]
მოწყობა, მოთავსება
off
[ ɒf ]
შორს, დაბალი ხარისხის, დაბალხარისხიანი
form
[ fɔːm ]
ფორმა, სახე, ტანადობა, მოყვანილობა
small
[ smɔːl ]
პატარა
point
[ pɔɪnt ]
ჩვენება, მითითება, წერტილი
group
[ ɡruːp ]
ჯგუფი, დაჯგუფება, ფრაქცია
given
[ ˈɡɪvən ]
მოცემული, დადგენილი
family
[ ˈfæməlɪ ]
ოჯახი
law
[ lɔː ]
კანონი
18
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
human
[ ˈhjuːmən ]
ადამიანის, ადამიანური, კაცის
every
[ ˈevrɪ ]
ყოველი, თითოეული
water
[ ˈwɔːtə ]
წყალი
end
[ end ]
ბოლო, დასასრული, მიწურული
again
[ əˈɡen ]
კვლავ, ისევ
political
[ pəˈlɪtɪkəl ]
პოლიტიკური
second
[ ˈsekənd ]
მეორე
chapter
[ ˈtʃæptər ]
თავი (წიგნში)
think
[ θɪŋk ]
ფიქრი
left
[ left ]
მარცხენა
19
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
less
[ les ]
ნაკლები, რაოდენობა
around
[ əˈraʊnd ]
გარშემო, ირგვლივ, ყველგან
large
[ lɑːdʒ ]
დიდი, მსხვილი, დიდრონი
war
[ wɔːr ]
ომი
thus
[ ðʌs ]
ასე, აგრე, ამგვარად
control
[ kənˈtrəʊl ]
კონტროლი
say
[ seɪ ]
თქმა, ლაპარაკი, გამოთქმა
few
[ fjuː ]
რამოდენიმე
thought
[ θɔːt ]
ეგონა, აზრი
upon
[ əˈpɒn ]
ზე, წინდებული
20
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
press
[ pres ]
პრესა, ბეჭდვა, შევიწროვება
change
[ tʃeɪndʒ ]
გადაცვალა, შეცვლა
although
[ ɔːlˈðəʊ ]
მიუხედავად, თუმცა, მაინც
home
[ həʊm ]
სახლი
national
[ ˈnæʃənəl ]
ქვეშევრდომი, ნაციონალური,სახელმწიფო
among
[ əˈmʌŋ ]
შორის, შუაგულში, -დან, -გან
hand
[ hænd ]
ხელი
school
[ skuːl ]
სკოლა
history
[ ˈhɪstərɪ ]
ისტორია
research
[ rɪˈsɜːtʃ ]
კვლევა, გამოკლევა
21
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
house
[ haʊs ]
სახლი
always
[ ˈɔːlweɪz ]
ყოველთვის
find
[ faɪnd ]
ძებნა, პოვნა, შოვნა
early
[ ˈɜːlɪ ]
ადრე
want
[ wɒnt ]
სურვილი, მინდა
table
[ ˈteɪbl ]
მაგიდა
fact
[ fækt ]
ფაქტი
later
[ ˈleɪtər ]
მოგვიანებით
rather
[ ˈrɑːðər ]
უფრო ხალისიანად, უკეთ
last
[ lɑːst ]
ბოლო, უკანასკნელი
22
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
why
[ waɪ ]
რატომ?
study
[ ˈstʌdɪ ]
შესწავლა, გამოკვლევა
though
[ ðəʊ ]
თუმცა, მაინც, მიუხედავად იმისა
level
[ ˈlevəl ]
დონე, დაბლობი, ბარი
something
[ ˈsʌmθɪŋ ]
რაღაც, რაიმე
book
[ bʊk ]
წიგნი
value
[ ˈvæljuː ]
დაფასება, შეფასება
once
[ wʌns ]
ერთხელ
possible
[ ˈpɒsəbl ]
შესაძლებელი, შესაძლო, მოსალოდნელი
several
[ ˈsevərəl ]
რამოდენიმე, რამდენიმე
23
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
until
[ ənˈtɪl ]
მდე, მანამდე
away
[ əˈweɪ ]
მოშორებით, შორს
business
[ ˈbɪznɪs ]
ბიზნესი
help
[ help ]
დახმარება, შველა
name
[ neɪm ]
სახელი
body
[ ˈbɒdɪ ]
სხეული
self
[ self ]
მე, თვითონ
yet
[ jet ]
ამის გარდა, ჯერ კიდევ
become
[ bɪˈkʌm ]
გახდომა, გახდება
person
[ ˈpɜːsən ]
პირი, პიროვნება
24
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
economic
[ ˌiːkəˈnɒmɪk ]
ეკონომიკური, ეკონომიური
four
[ fɔːr ]
ოთხი
present
[ ˈprezənt ]
საჩუქარი,, წარდგენა, წარმოდგენა
give
[ ɡɪv ]
მინიჭება, მიცემა
times
[ taɪmz ]
ჯერ
whether
[ ˈweðər ]
თუ არა
best
[ best ]
საუკეთესო, უკეთესი, უმჯობესი
look
[ lʊk ]
ყურება, შეხედვა
next
[ nekst ]
let
[ let ]
ნების დართვა, ნების მიცემა
25
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
problem
[ ˈprɒbləm ]
პრობლემა, ამოცანა
course
[ kɔːs ]
სვლა, მიმდინარეობა, მსვლელობა
far
[ fɑːr ]
შორს
means
[ miːnz ]
ნიშნავს
area
[ ˈeərɪə ]
არე, სივრცე, ნაკვეთი, ზონა
child
[ tʃaɪld ]
ბავშვი
himself
[ hɪmˈself ]
თვითონ, თვით, (მამრ. სქ)
society
[ səˈsaɪətɪ ]
საზოგადოება
white
[ waɪt ]
თეთრი
line
[ laɪn ]
ხაზი, რიგი
26
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
put
[ pʊt ]
დადება, ჩადება, დაწყობა, ჩალაგება
head
[ hed ]
court
[ kɔːt ]
სასამართლო, მოსამართლე
model
[ ˈmɒdəl ]
მოდელი, ნიმუში, შაბლონი
support
[ səˈpɔːt ]
მხარდაჭერა 
city
[ ˈsɪtɪ ]
ქალაქი
per
[ pɜːr ]
ით, -თ, მეშვეობით, გავლით
better
[ ˈbetər ]
უკეთესი
side
[ saɪd ]
გვერდი, მხარე
nature
[ ˈneɪtʃər ]
ბუნება
27
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
common
[ ˈkɒmən ]
საერთო, ჩვეულებრივი
health
[ helθ ]
ჯანმრთელობა,ჯანდაცვა
above
[ əˈbʌv ]
ზევით, ზემოთ, მაღლა
act
[ ækt ]
საქმე, საქციელი, მოქმედება, აქტი
local
[ ˈləʊkəl ]
ადგილობრივი
company
[ ˈkʌmpənɪ ]
კომპანია
young
[ jʌŋ ]
ახალგაზრდა
country
[ ˈkʌntrɪ ]
ქვეყანა, მხარე,
known
[ nəʊn ]
მიზანმიმართული რეპუტაცია
type
[ taɪp ]
ტიპიური ნიმუში, მოდელი
28
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
least
[ liːst ]
უმცირესი, სულ მცირე
service
[ ˈsɜːvɪs ]
სამსახური, მომსახურება, სერვისი
education
[ ˌedʒʊˈkeɪʃən ]
განათლება
analysis
[ əˈnæləsɪs ]
ანალიზი
love
[ lʌv ]
სიყვარული
period
[ ˈpɪərɪəd ]
პერიოდი, ხანა
language
[ ˈlæŋɡwɪdʒ ]
ენა
section
[ ˈsekʃən ]
სექცია,ნაწილი, მონაკვეთი
view
[ vjuː ]
ხედი, გადასახადი, სანახაობა
policy
[ ˈpɒləsɪ ]
პოლიტიკა, პოლისი (სადაზღვევო)
29
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
century
[ ˈsenʃərɪ ]
საუკუნე
black
[ blæk ]
შავი
international
[ ˌɪntəˈnæʃənəl ]
საერთაშორისო
either
[ ˈaɪðər ]
ყოველი, თითოეული 
therefore
[ ˈðeəfɔːr ]
ამის გამო, ამიტომაც, მაშასადამე
class
[ klɑːs ]
კლასი, თანრიგი, ჯგუფი, კატეგორია
individual
[ ɪndɪˈvɪdjʊəl ]
ინდივიდუალური, დამახასიათებელი
care
[ keər ]
ზრუნვა, მზრუნველობა
face
[ feɪs ]
სახე
question
[ ˈkwestʃən ]
შეკითხვა
30
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
light
[ laɪt ]
შუქი, სინათლე
father
[ ˈfɑːðər ]
მამა
interest
[ ˈɪntrəst ]
ინტერესი
open
[ ˈəʊpən ]
გაღება
mother
[ ˈmʌðər ]
დედა
experience
[ ɪkˈspɪərɪəns ]
გამოცდილება, ცდა, ექპერიმენტი
sense
[ sens ]
გრძნობა, შეგრძნება
effect
[ ɪˈfekt ]
რეზულტატი, შედეგი, მოქმედება
community
[ kəˈmjuːnətɪ ]
საზოგადოება, ხალხი, ერთობა
together
[ təˈɡeðər ]
ერთად
31
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
further
[ ˈfɜːðər ]
უფრო შორს
result
[ rɪˈzʌlt ]
შედეგი
particular
[ pəˈtɪkjələr ]
დეტალური, წვრილმანი
free
[ friː ]
თავისუფალი, გათავისუფლებული
certain
[ ˈsɜːtən ]
უდავო, უეჭველი ფაქტი
mind
[ maɪnd ]
ტვინი, გონება, ინტელექტი
age
[ eɪdʒ ]
ასაკი, ხნოვანება, წლოვანება
management
[ ˈmænɪdʒmənt ]
მართვა, მართვა-გამგეობა
room
[ ruːm ]
ოთახი
major
[ ˈmeɪdʒər ]
მთავარი, ძირითადი, დიდი
32
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
knowledge
[ ˈnɒlɪdʒ ]
ცოდნა, შეცნობა, ნაცნობობა
itself
[ ɪtˈself ]
თვით, თვითონ
action
[ ˈækʃən ]
მოქმედება, საქციელი, ბრძოლა
rate
[ reɪt ]
ზომა, ნორმა, განაკვეთი, ტარიფი
low
[ ləʊ ]
დაბალი, მცირე
real
[ rɪəl ]
რეალური, საგნობრივი
woman
[ ˈwʊmən ]
ქალი
death
[ deθ ]
გარდაცვალება
nothing
[ ˈnʌθɪŋ ]
არაფერი
along
[ əˈlɒŋ ]
სიგრძივ, თავიდან ბოლომდე
33
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
five
[ faɪv ]
ხუთი
role
[ rəʊl ]
როლი, ფუნქცია
whole
[ həʊl ]
მთელი
almost
[ ˈɔːlməʊst ]
თითქმის
land
[ lænd ]
მიწა, ადგილ-მამული, დედამიწა
market
[ ˈmɑːkɪt ]
ბაზარი, ვაჭრობა
enough
[ ɪˈnʌf ]
საკმარისი, საკმაო
able
[ ˈeɪbl ]
ნიჭიერი, მარჯვე, უნარიანი, მოხერხებული
London
[ ˈlʌn.dən ]
ლონდონი
theory
[ ˈθɪərɪ ]
თეორია
34
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
full
[ fʊl ]
ყველაფერი, მთლიანი, მთელი
position
[ pəˈzɪʃən ]
პოზიცია, მდებარეობა, ადგილმდებარეობა
already
[ ɔːlˈredɪ ]
უკვე
themselves
[ ðəmˈselvz ]
ისინითვითონ
provide
[ prəʊˈvaɪd ]
უზრუნველყოფა, მომარაგება
party
[ ˈpɑːtɪ ]
წვეულება
available
[ əˈveɪləbl ]
ხელმისავდომი, ვარგისი, სასარგებლო
done
[ dʌn ]
შესრულებულია
total
[ ˈtəʊtəl ]
მთლიანი,, თანხა, ჯამი
word
[ wɜːd ]
სიტყვა
35
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
true
[ truː ]
მართალი
show
[ ʃəʊ ]
ჩვენება, შოუ
ever
[ ˈevər ]
ოდესმე, როდისმე, მუდამ
south
[ saʊθ ]
სამხრეთი
term
[ tɜːm ]
ვადა, გარკვეული პერიოდი, სემესტრი
specific
[ spəˈsɪfɪk ]
სპეციალური ცნობა
function
[ ˈfʌŋkʃən ]
ფუნქცია
night
[ naɪt ]
ღამე
field
[ ˈfiːld ]
ველი, მინდორი, დიდი სივრცე
church
[ tʃɜːtʃ ]
ეკლესია
36
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
money
[ ˈmʌnɪ ]
ფული
program
[ ˈprəʊɡræm ]
პროგრამა
various
[ ˈveərɪəs ]
სხვადასხვა, სხვადასხვგვარი, სხვადასხვანაირი
single
[ ˈsɪŋɡl ]
ერთი, ერთი ვინმე
especially
[ ɪˈspeʃəlɪ ]
განსაკუთრებით, განსაკუთრებულად, სპეციალურად
usually
[ ˈjuːʒəlɪ ]
ჩვეულებრივ
structure
[ ˈstrʌktʃər ]
სტრუქტურა, აღნაგობა, მოწყობილობა
subject
[ ˈsʌbdʒɪkt ]
თემა, სიუჟეტი, შინაარსი
perhaps
[ pəˈhæps ]
შესაძლოა, იქნებ, შეიძლება
kind
[ kaɪnd ]
კეთილი
37
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
tell
[ tel ]
თქმა, ლაპარაკი, გამოთქმა, მოყოლა
really
[ ˈrɪəlɪ ]
ნუთუ, მართლა?
air
[ eər ]
ჰაერი, ატმოსფერო
short
[ ʃɔːt ]
მოკლე, დაბალი
past
[ pɑːst ]
წარსული
similar
[ ˈsɪmɪlər ]
მსგავსი, მგვანი, სადარი
half
[ hɑːf ]
ნახევარი
approach
[ əˈprəʊtʃ ]
მიახლოება
matter
[ ˈmætər ]
საქმე, საკითხი, არსი, დედაარსი
percent
[ pəˈsent ]
პროცენტი
38
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
evidence
[ ˈevɪdəns ]
სიცხადე, სიაშკარავე, ფუძე
production
[ prəˈdʌkʃən ]
წარმოება, დამზადება, გაკეთება
necessary
[ ˈnesəsərɪ ]
აუცილებელი, საჭირო
north
[ nɔːθ ]
ჩრდილოეთი
thing
[ θɪŋ ]
საგანი, ნივთი
saw
[ sɔː ]
დაინახა
future
[ ˈfjuːtʃər ]
მომავალი
special
[ ˈspeʃəl ]
სპეციაური, განსაკუთრებული
treatment
[ ˈtriːtmənt ]
მოპყრობა, დამუშავება, წამლობა
clear
[ klɪər ]
სუფთა, გამჭვირვალე, ნათელი 
39
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
art
[ ɑːt ]
ხელოვნება
practice
[ ˈpræktɪs ]
პრაქტიკა
keep
[ kiːp ]
შენახვა, რჩენა, გამოკვება
third
[ θɜːd ]
მესამე
culture
[ ˈkʌltʃər ]
კულტურა
English
[ ˈɪŋɡlɪʃ ]
ინგლისური
include
[ ɪnˈkluːd ]
მოიცავს, შეიცავს
office
[ ˈɒfɪs ]
ოფისი
growth
[ ɡrəʊθ ]
ზრდა, განვითარება, წარმოშობა
required
[ rɪˈkwaɪəd ]
საჭირო, აუცილებელი, სავალდებულო
40
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
personal
[ ˈpɜːsənəl ]
პირადი, პერსონალური
heart
[ hɑːt ]
გული
force
[ fɔːs ]
ძალა, ღონე, ძალღონე
whose
[ huːz ]
ვისი?
read
[ riːd ]
კითხვა, წაკითხვა
call
[ kɔːl ]
ყვირილი, კივილი, წამოძახილი
report
[ rɪˈpɔːt ]
ანგარიში, საანგარიშო მოხსენება
reason
[ ˈriːzən ]
მიზეზი
mean
[ miːn ]
საშუალო, ძუნწი, ღარიბული
natural
[ ˈnætʃərəl ]
ბუნებრივი
41
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
current
[ ˈkʌrənt ]
დინება, ნაკადი, ღვარი, მიმდინარეობა
story
[ ˈstɔːrɪ ]
მოთხრობა, ამბავი
across
[ əˈkrɒs ]
განივ, გარდი-გარდმო
food
[ fuːd ]
საკვები
toward
[ tɔrd ]
აღნიშნავს მიმართულებას, კენ
relationship
[ rɪˈleɪʃənʃɪp ]
ურთიერთობა
energy
[ ˈenədʒɪ ]
ენერგია
cost
[ kɒst ]
ფასი, ღირებულება
due
[ djuː ]
ჯეროვანი, საკადრისი
feel
[ fiːl ]
გრძნობა, შეგრძნება
42
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
sometimes
[ ˈsʌmtaɪmz ]
ხანდახან
space
[ speɪs ]
სივრცე, განფენილობა, სიგრძე
central
[ ˈsentrəl ]
ცენტრალური, ძირითადი, მთავარი
method
[ ˈmeθəd ]
მეთოდი
idea
[ aɪˈdɪə ]
იდეა, აზრი
science
[ saɪəns ]
მეცნიერება
design
[ dɪˈzaɪn ]
ჩანაფიქრი, გეგმა, მიზანი
trade
[ treɪd ]
საქმე, პროფესია, საქმიანობა
quite
[ kwaɪt ]
სავსებით, სრულიად, მთლიანად
test
[ test ]
გამოცდა, შემოწმება, გასინჯვა
43
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
close
[ kləʊz ]
დაკეტვა, დახურვა
note
[ nəʊt ]
ჩანაწერი, ჩანაწერის გაკეთება
main
[ meɪn ]
მთავარი ნაწილი, ძირითადი ნაწილი
source
[ sɔːs ]
წყარო, სათავე (მდინარისა)
population
[ ˌpɒpjəˈleɪʃən ]
მოსახლეობა, მცხოვრებნი
turn
[ tɜːn ]
ბრუნი, მობრუნება, მოტრიალება
needs
[ niːdz ]
საჭიროებებს
foreign
[ ˈfɒrɪn ]
უცხო, უცხოური, უცხოეთის
material
[ məˈtɪərɪəl ]
მასალა, ნივთიერება, მონაცემები
account
[ əˈkaʊnt ]
ანგარიში, გამოთვლა
44
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
living
[ ˈlɪvɪŋ ]
ცხოვრება
performance
[ pəˈfɔːməns ]
შესრულება, ასრულება
late
[ leɪt ]
გვიანი, ნაგვიანები, დაგვიანებული 
cause
[ kɔːz ]
საფუძველი, მოტივი, მიზეზი
likely
[ ˈlaɪklɪ ]
შესაძლებელი, მოსალოდნელი, შესაფერი
hard
[ hɑːd ]
მყარი,რთული, მძიმე
plan
[ plæn ]
გეგმა
sure
[ ʃɔːr ]
დარწმუნებული,დაჯერებული, უყოყმანო
increase
[ ɪnˈkriːs ]
ზრდა, გაზრდა
activity
[ ækˈtɪvətɪ ]
მოქმედების აქტიურობა, ინტენსივობა 
45
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
project
[ ˈprɒdʒekt ]
პროექტი, გეგმა, წინადადება
west
[ west ]
დასავლეთი, დასავლეთის ნაწილი
risk
[ rɪsk ]
რისკი
play
[ pleɪ ]
თამაში
return
[ rɪˈtɜːn ]
დაბრუნება
journal
[ ˈdʒɜːnəl ]
ჟურნალი 
property
[ ˈprɒpətɪ ]
საკუთრება
physical
[ ˈfɪzɪkəl ]
ფიზიკური
private
[ ˈpraɪvɪt ]
რიგითი მებრძოლი, ჯარისკაცი
British
[ ˈbrɪtɪʃ ]
ბრიტანელი, ინგლისელი
46
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
text
[ tekst ]
ტექსტი, თემა, საგანი
wanted
[ ˈwɒntɪd ]
სურდა
believe
[ bɪˈliːv ]
რწმენა, დაჯერება
king
[ kɪŋ ]
მეფე
paper
[ ˈpeɪpər ]
ქაღალდი
America
[ əˈmer.ɪ.kə ]
ამერიკა
size
[ saɪz ]
ზომა
lower
[ ˈləʊər ]
დაწევა, დადაბლება, შემცირება
blood
[ blʌd ]
სისხლი
response
[ rɪˈspɒns ]
პასუხი, გამოხმაურება, რეაქცია, მოვალეობა
47
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
anything
[ ˈenɪθɪŋ ]
რაიმე, ყველაფერი
cultural
[ ˈkʌltʃərəl ]
კულტურალური
probably
[ ˈprɒbəblɪ ]
შესაძლოა
quality
[ ˈkwɒlətɪ ]
თვისება, ხარისხი
today
[ təˈdeɪ ]
დღეს
range
[ reɪndʒ ]
რიგი, მწკრივი, ხაზი
finally
[ ˈfaɪnəlɪ ]
დასასრულს, ბოლოს, საბოლოოდ
movement
[ ˈmuːvmənt ]
მოძრაობა, გადაადგილება
behind
[ bɪˈhaɪnd ]
უკან
outside
[ ˌaʊtˈsaɪd ]
გარეგანი მხარე, გარეგნობა, შესახედაობა
48
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
difficult
[ ˈdɪfɪkəlt ]
რთული, ძნელი
surface
[ ˈsɜːfɪs ]
ზედაპირი, გარეგნობა
strong
[ strɒŋ ]
ძლიერი, ღონიერი, მძლავრი
building
[ ˈbɪldɪŋ ]
შენობა
situation
[ sɪtjʊˈeɪʃn ]
მდგომარეობა, ვითარება, თანამდებობა
significant
[ sɪɡˈnɪfɪkənt ]
მნიშვნელოვანი, საყურადღებო, მრავალმნიშვნელი
understand
[ ˌʌndəˈstænd ]
გაგება
writing
[ ˈraɪtɪŋ ]
წერა, ნაწერი
soon
[ suːn ]
მალე
moment
[ ˈməʊmənt ]
მომენტი, წუთი
49
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
decision
[ dɪˈsɪʒən ]
გადაწყვეტილება, დასკვნა, გამბედაობა
modern
[ ˈmɒdən ]
თანამედროვე,ახალი, გაუმჯობესებული
simply
[ ˈsɪmplɪ ]
უბრალოდ, სადად, მარტივად
six
[ sɪks ]
ექვსი
instead
[ ɪnˈsted ]
ნაცვლად, მაგივრად
door
[ dɔːr ]
კარი
president
[ ˈprezɪdənt ]
პრეზიდენტი
review
[ rɪˈvjuː ]
განხილვა, მიმოხილვა, გადათვალიერება
near
[ nɪər ]
ახლოს
patient
[ ˈpeɪʃənt ]
პაციენტი, ავადმყოფი
50
3 დღეს
7 დღეს
21 დღეს
არ დაწყებულა!
amount
[ əˈmaʊnt ]
ჯამი, თანხა, რაოდენობა, ოდენობა
top
[ tɒp ]
თხემი, მწვერვალი, კენწერო, წვერი
job
[ dʒɒb ]
სამუშაო, საქმიანობა, თანამდებობა
indeed
[ ɪnˈdiːd ]
ნამდვილად, მართლა
center
[ ˈsentər ]
ცენტრი, სადგური, პუნქტი
rule
[ ruːl ]
წესი, რიგი, პრინციპი, საფუძველი
key
[ kiː ]
გასაღები, ახსნა
attention
[ əˈtenʃən ]
ყურადღება
front
[ frʌnt ]
წინა მხარე, ფრონტი
organization
[ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən ]
მოწყობილობა, ფორმირება, ორგანიზაცია
გაკვეთილების გვერდი