0
днів без реклами (залишилося)
МЕНЮ
TITLE
CONTENT
обнулити курс
Обнуливши курс ви зможете пройти всі уроки заново.
2000 популярних англійських слів з перекладом і транскрипцією та ваш результат проходження для кожного уроку!
Постарайтеся самостійно згадати переклад або натисніть відповідну кнопку.
Можна Вмикати/Вимикати доп. уроки для проблемних слів. Одночасно до 10 слів.
1
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
tie
[ taɪ ]
краватка
smart
[ smɑːt ]
розумний
kiss
[ kɪs ]
поцілунок
commentary
[ ˈkɒməntərɪ ]
коментар
query
[ ˈkwɪərɪ ]
запит
deck
[ dek ]
колода
vulnerable
[ ˈvʌlnərəbl ]
вразливий
actively
[ ˈæktɪvlɪ ]
активно
specification
[ ˌspesɪfɪˈkeɪʃən ]
специфікація
yesterday
[ ˈjestədeɪ ]
вчора
2
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
stuck
[ stʌk ]
застряг
inferior
[ ɪnˈfɪərɪər ]
неповноцінний
insert
[ ɪnˈsɜːt ]
вставка
settle
[ ˈsetl ]
розраховуватися
tract
[ trækt ]
урочище
peer
[ pɪər ]
ровесник
diabetes
[ ˌdaɪəˈbiːtiːz ]
діабет
retain
[ rɪˈteɪn ]
зберегти
tolerance
[ ˈtɒlərəns ]
терпимість
hunt
[ hʌnt ]
полювати
3
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
stairs
[ steəz ]
сходи
pink
[ pɪŋk ]
рожевий
void
[ vɔɪd ]
недійсний
corruption
[ kəˈrʌpʃən ]
корупція
mature
[ məˈtjʊər ]
зрілий
knee
[ niː ]
коліно
riding
[ ˈraɪdɪŋ ]
верхова їзда
likelihood
[ ˈlaɪklɪhʊd ]
ймовірність
bibliography
[ ˌbɪblɪˈɒɡrəfɪ ]
бібліографії
interference
[ ˌɪntəˈfɪərəns ]
втручання
4
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
continuity
[ ˌkɒntɪˈnjuːətɪ ]
безперервність
mild
[ maɪld ]
помірний
luck
[ lʌk ]
удача
quantum
[ ˈkwɒn.təm ]
квантовий
forum
[ ˈfɔːrəm ]
форум
frontier
[ frʌnˈtɪər ]
кордон
Greece
[ ɡriːs ]
Греція
bull
[ bʊl ]
бик
apple
[ ˈæpl ]
яблуко
excitement
[ ɪkˈsaɪtmənt ]
хвилювання
5
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
influential
[ ɪnflʊˈenʃəl ]
впливовий
palm
[ pɑːm ]
долоня
enthusiasm
[ ɪnˈθjuːzɪæzəm ]
ентузіазм
refuse
[ rɪˈfjuːz ]
відмовити
municipal
[ mjuːˈnɪsɪpəl ]
муніципальний
exclusion
[ ɪksˈkluːʒən ]
виключення
destination
[ ˌdestɪˈneɪʃən ]
призначення
jersey
[ ˈdʒɜːzɪ ]
трикотаж
occupational
[ ˌɒkjəˈpeɪʃənəl ]
професійний
secular
[ ˈsekjələr ]
світський
6
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
heading
[ ˈhedɪŋ ]
заголовок
gentleman
[ ˈdʒentlmən ]
джентльмен
interpret
[ ɪnˈtɜːprɪt ]
інтерпретувати
protective
[ prəˈtektɪv ]
захисний
guest
[ ɡest ]
гість
transform
[ trænsˈfɔːm ]
трансформувати
nitrogen
[ ˈnaɪtrədʒən ]
азот
renaissance
[ rəˈneɪsəns ]
ренесанс
companion
[ kəmˈpænjən ]
компаньйон
pen
[ pen ]
перо
7
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
dawn
[ dɔːn ]
світанок
violation
[ ˌvaɪ.əˈleɪ.ʃən ]
порушення
folder
[ ˈfəʊldər ]
папку
dual
[ ˈdjuːəl ]
подвійний
realistic
[ ˌrɪəˈlɪstɪk ]
реалістичний
spouse
[ spaʊs ]
подружжя
aggregate
[ ˈæɡrɪɡət ]
агрегатний
rotation
[ rəʊˈteɪ.ʃən ]
обертання
railway
[ ˈreɪlweɪ ]
залізниця
selective
[ sɪˈlektɪv ]
вибірковий
8
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
enzyme
[ ˈenzaɪm ]
фермент
festival
[ ˈfestɪvəl ]
фестиваль
shame
[ ʃeɪm ]
сором
farmer
[ ˈfɑːmər ]
фермер
intimate
[ ˈɪntɪmət ]
інтимний
peculiar
[ pɪˈkjuːlɪər ]
своєрідний
documentation
[ ˌdɒkjəmenˈteɪʃən ]
документація
repeatedly
[ rɪˈpiː.tɪd.li ]
неодноразово
conscience
[ ˈkɒnʃəns ]
совість
license
[ ˈlaɪsəns ]
ліцензія
9
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
alleged
[ əˈledʒd ]
нібито
predict
[ prɪˈdɪkt ]
передбачити
collaboration
[ kəˌlæbəˈreɪʃən ]
співпраця
grateful
[ ˈɡreɪtfəl ]
вдячний
airport
[ ˈeəpɔːt ]
аеропорт
bulletin
[ ˈbʊlətɪn ]
бюлетень
adaptation
[ ˌædæpˈteɪʃən ]
адаптація
blank
[ blæŋk ]
порожній
bath
[ bɑːθ ]
ванна
prophet
[ ˈprɒfɪt ]
пророк
10
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
sensory
[ ˈsen.sər.ɪ ]
сенсорний
burst
[ bɜːst ]
лопнути
vitamin
[ ˈvɪtəmɪn ]
вітамін
metaphor
[ ˈmetəfər ]
метафора
justification
[ ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən ]
виправдання
loyalty
[ ˈlɔɪəltɪ ]
лояльність
outstanding
[ ˌaʊtˈstændɪŋ ]
видатний
sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]
стійкий
bitter
[ ˈbɪtər ]
гіркий
tender
[ ˈtendər ]
тендер
11
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
lesser
[ ˈlesər ]
менший
ceremony
[ ˈserɪmənɪ ]
церемонія
tough
[ tʌf ]
жорсткий
citizenship
[ ˈsɪtɪzənʃɪp ]
громадянство
cord
[ kɔːd ]
шнур
restoration
[ ˌres.tərˈeɪ.ʃən ]
відновлення
coordination
[ kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən ]
координація
filling
[ ˈfɪlɪŋ ]
начинка
lecture
[ ˈlektʃər ]
лекція
grammar
[ ˈɡræmər ]
граматика
12
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
precious
[ ˈpreʃəs ]
дорогоцінний
uncertain
[ ʌnˈsɜːtən ]
невизначений
prospect
[ ˈprɒspekt ]
перспектива
wholly
[ ˈhəʊllɪ ]
цілком
appreciation
[ əˌpriːʃiˈeɪʃən ]
вдячність
jump
[ dʒʌmp ]
стрибати
investigate
[ ɪnˈvestɪɡeɪt ]
розслідувати
rat
[ ræt ]
щур
scholarship
[ ˈskɒləʃɪp ]
стипендія
lover
[ ˈlʌvər ]
коханець
13
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
nutrition
[ njuːˈtrɪʃən ]
харчування
dignity
[ ˈdɪɡnətɪ ]
гідність
charter
[ ˈtʃɑːtər ]
статут
Protestant
[ ˈprɒtɪstənt ]
протестантська
fabric
[ ˈfæbrɪk ]
тканина
football
[ ˈfʊtbɔːl ]
футбол
seventh
[ ˈsevənθ ]
сьоме
alike
[ əˈlaɪk ]
однакові
faithful
[ ˈfeɪθfəl ]
вірний
engagement
[ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
залучення
14
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
injection
[ ɪnˈdʒekʃən ]
ін'єкція
grid
[ ɡrɪd ]
сітка
powder
[ ˈpaʊdər ]
порошок
portfolio
[ ˌpɔːtˈfəʊlɪəʊ ]
портфоліо
competence
[ ˈkɒm.pɪ.təns ]
компетентність
complaint
[ kəmˈpleɪnt ]
скарга
distress
[ dɪˈstres ]
лихо
blessed
[ ˈblesɪd ]
благословенний
placement
[ ˈpleɪsmənt ]
розміщення
prize
[ praɪz ]
приз
15
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
pack
[ pæk ]
упаковка
Friday
[ ˈfraɪdeɪ ]
П'ятниця
serum
[ ˈsɪərəm ]
сироватка
wash
[ wɒʃ ]
мити
fur
[ fɜːr ]
хутро
crazy
[ ˈkreɪzɪ ]
божевільний
practically
[ ˈpræktɪkəlɪ ]
практично
capability
[ ˌkeɪpəˈbɪlətɪ ]
здатність
rush
[ rʌʃ ]
поспіх
modest
[ ˈmɒdɪst ]
скромний
16
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
seldom
[ ˈseldəm ]
рідко
buyer
[ ˈbaɪər ]
покупець
lovely
[ ˈlʌvlɪ ]
мило
pot
[ pɒt ]
горщик
fleet
[ fliːt ]
флот
honour
[ ˈɒnər ]
честь
employ
[ ɪmˈplɔɪ ]
найняти
engineer
[ ˌendʒɪˈnɪər ]
інженер
elaborate
[ ɪˈlæbərət ]
розробити
brilliant
[ ˈbrɪlɪənt ]
блискучий
17
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
slip
[ slɪp ]
ковзати
formulation
[ ˌfɔr·mjəˈleɪ·ʃən ]
формулювання
diary
[ ˈdaɪərɪ ]
щоденник
badly
[ ˈbædlɪ ]
погано
mask
[ mɑːsk ]
маска
salary
[ ˈsælərɪ ]
зарплата
gather
[ ˈɡæðər ]
збиратися
pop
[ pɒp ]
поп
definite
[ ˈdefɪnət ]
певний
deficiency
[ dɪˈfɪʃənsɪ ]
дефіцит
18
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
gravity
[ ˈɡrævətɪ ]
сила тяжіння
definitely
[ ˈdefɪnətlɪ ]
безумовно
invisible
[ ɪnˈvɪzəbl ]
невидимий
supervision
[ ˌsuːpəˈvɪʒən ]
нагляд
substitute
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
замінити
mercy
[ ˈmɜːsɪ ]
милосердя
grief
[ ɡriːf ]
горе
capitalist
[ ˈkæpɪtəlɪst ]
капіталістичний
workshop
[ ˈwɜːkʃɒp ]
майстерня
mineral
[ ˈmɪnərəl ]
мінерал
19
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
preservation
[ ˌprezəˈveɪʃən ]
збереження
wherever
[ weəˈrevər ]
де завгодно
arrow
[ ˈærəʊ ]
стрілка
paradigm
[ ˈpærədaɪm ]
парадигма
coalition
[ kəʊəˈlɪʃən ]
коаліція
formerly
[ ˈfɔːməlɪ ]
раніше
certificate
[ səˈtɪfɪkət ]
сертифікат
lock
[ lɒk ]
замок
Singapore
[ ˌsɪŋ.əˈpɔːr ]
Сінгапур
pound
[ paʊnd ]
фунт
20
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
slide
[ slaɪd ]
слайд
emphasize
[ ˈemfəsaɪz ]
підкреслити
psychiatric
[ ˌsaɪ.kɪˈæt.rɪk ]
психіатричний
basically
[ ˈbeɪsɪkəlɪ ]
в основному
modification
[ ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ]
модифікація
hunter
[ ˈhʌn.tər ]
мисливець
implicit
[ ɪmˈplɪsɪt ]
неявний
shoot
[ ʃuːt ]
стріляти
belt
[ belt ]
ремінь
eve
[ iːv ]
переддень
21
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Egyptian
[ ɪˈdʒɪp.ʃən ]
єгипетський
neural
[ ˈnjʊərəl ]
нейронні
flood
[ flʌd ]
повінь
qualitative
[ ˈkwɒlɪtətɪv ]
якісний
pension
[ ˈpenʃən ]
пенсія
flash
[ flæʃ ]
спалах
baker
[ ˈbeɪkər ]
пекар
inevitably
[ ɪˈnev.ɪ.tə.blɪ ]
неминуче
spinal
[ ˈspaɪnəl ]
спинальний
resort
[ rɪˈzɔːt ]
курорт
22
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
lens
[ lenz ]
об'єктив
creature
[ ˈkriːtʃər ]
створіння
cellular
[ ˈseljələr ]
стільниковий
rigid
[ ˈrɪdʒɪd ]
жорсткий
tropical
[ ˈtrɒpɪkəl ]
тропічний
beneficial
[ ˌbenɪˈfɪʃəl ]
вигідно
farther
[ ˈfɑːðər ]
далі
farming
[ ˈfɑːmɪŋ ]
сільське господарство
separately
[ ˈsep.ər.ət.lɪ ]
окремо
pump
[ pʌmp ]
насос
23
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
worldwide
[ ˌwɜːldˈwaɪd ]
світовий
Iran
[ ɪˈrɑːn ]
Іран
grandfather
[ ˈɡrændˌfɑːðər ]
дідусь
differentiation
[ ˌdɪf.ər.en.ʃɪˈeɪ.ʃən ]
диференціація
asleep
[ əˈsliːp ]
спить
historian
[ hɪˈstɔːrɪən ]
історик
convenient
[ kənˈviːniənt ]
зручно
matching
[ ˈmætʃɪŋ ]
відповідність
unexpected
[ ˌʌnɪkˈspektɪd ]
несподіваний
laughter
[ ˈlɑːftər ]
сміх
24
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
anybody
[ ˈenɪˌbɒdɪ ]
будь-хто
weapon
[ ˈwepən ]
зброя
glucose
[ ˈɡluːkəʊs ]
глюкоза
tragedy
[ ˈtrædʒədɪ ]
трагедія
hostile
[ ˈhɒstaɪl ]
ворожий
scripture
[ ˈskrɪptʃər ]
писання
relevance
[ ˈreləvəns ]
актуальність
pitch
[ pɪtʃ ]
крок
inclusion
[ ɪnˈkluːʒən ]
включення
federation
[ ˌfedərˈeɪʃən ]
федерації
25
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
stretch
[ stretʃ ]
розтягуватись
assault
[ əˈsɔːlt ]
напад
abnormal
[ æbˈnɔːməl ]
аномальний
withdrawal
[ wɪðˈdrɔːəl ]
вилучення
geography
[ dʒɪˈɒɡrəfɪ ]
географія
Hindu
[ ˈhɪnduː ]
індуїстська
undoubtedly
[ ʌnˈdaʊtɪdlɪ ]
безсумнівно
accomplish
[ əˈkʌmplɪʃ ]
виконати
observer
[ əbˈzɜːvər ]
спостерігач
legislature
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər ]
законодавча влада
26
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
continental
[ ˌkɒntɪˈnentəl ]
континентальний
crack
[ kræk ]
тріщина
lucky
[ ˈlʌkɪ ]
пощастило
hang
[ hæŋ ]
повісити
bow
[ baʊ ]
лук
drag
[ dræɡ ]
перетягнути
craft
[ krɑːft ]
ремесло
sympathy
[ ˈsɪmpəθɪ ]
співчуття
coach
[ kəʊtʃ ]
тренер
Taiwan
[ taɪˈwɑːn ]
Тайвань
27
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
restore
[ rɪˈstɔːr ]
відновлення
editorial
[ ˌedɪˈtɔːrɪəl ]
редакційна
buffer
[ ˈbʌfər ]
буфер
accumulation
[ əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən ]
накопичення
talent
[ ˈtælənt ]
талант
leather
[ ˈleðər ]
шкіра
naked
[ ˈneɪkɪd ]
голий
proceeds
[ ˈprəʊsiːdz ]
доходи
grandmother
[ ˈɡrændˌmʌðər ]
бабуся
deposit
[ dɪˈpɒzɪt ]
депозит
28
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
cheese
[ tʃiːz ]
сир
update
[ ʌpˈdeɪt ]
оновлення
excuse
[ ɪkˈskjuːz ]
вибачте
horizon
[ həˈraɪzən ]
горизонт
probable
[ ˈprɒbəbl ]
ймовірний
detect
[ dɪˈtekt ]
виявити
earl
[ ɜːl ]
граф
reception
[ rɪˈsepʃən ]
прийом
fold
[ fəʊld ]
складка
satellite
[ ˈsætəlaɪt ]
супутник
29
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
compression
[ kəmˈpreʃ.ən ]
стиснення
concentrate
[ ˈkɒnsəntreɪt ]
концентрат
butter
[ ˈbʌtər ]
вершкове масло
rubber
[ ˈrʌbər ]
гумовий
reign
[ reɪn ]
правління
stranger
[ ˈstreɪndʒər ]
незнайомець
Sweden
[ ˈswiː.dən ]
Швеція
sovereignty
[ ˈsɒv.rɪn.tɪ ]
суверенітет
arbitrary
[ ˈɑːbɪtrərɪ ]
довільний
vocabulary
[ vəʊˈkæbjələrɪ ]
словниковий запас
30
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
deviation
[ ˌdiːviˈeɪʃən ]
відхилення
succession
[ səkˈseʃən ]
правонаступництво
ego
[ ˈiːɡəʊ ]
его
ridge
[ rɪdʒ ]
хребет
boss
[ bɒs ]
бос
analyze
[ ˈænəlaɪz ]
аналізувати
recover
[ rɪˈkʌvər ]
одужати
ceiling
[ ˈsiːlɪŋ ]
стеля
anthropology
[ ˌænθrəˈpɒlədʒɪ ]
антропологія
alien
[ ˈeɪlɪən ]
інопланетянин
31
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
abortion
[ əˈbɔːʃən ]
аборт
disclosure
[ dɪsˈkləʊʒər ]
розкриття
landing
[ ˈlændɪŋ ]
посадка
fix
[ fɪks ]
виправити
installation
[ ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən ]
установка
brush
[ brʌʃ ]
пензлик
prediction
[ prɪˈdɪkʃən ]
передбачення
submit
[ səbˈmɪt ]
подати
piano
[ pɪˈænəʊ ]
піаніно
cure
[ kjʊər ]
вилікувати
32
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
deficit
[ ˈdefɪsɪt ]
дефіцит
treasury
[ ˈtreʒərɪ ]
казначейство
residential
[ ˌrezɪˈdenʃəl ]
житловий
overseas
[ ˌəʊvəˈsiːz ]
за кордоном
encouraging
[ ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ ]
заохочення
burn
[ bɜːn ]
спалювати
cousin
[ ˈkʌzən ]
двоюрідний брат
seemingly
[ ˈsiːmɪŋli ]
начебто
upward
[ ˈʌpwəd ]
вгору
dean
[ diːn ]
декан
33
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
confirm
[ kənˈfɜːm ]
підтвердити
valve
[ vælv ]
клапан
tribal
[ ˈtraɪ.bəl ]
племінний
maternal
[ məˈtɜːnəl ]
материнська
Norman
[ ˈnɔː.mən ]
Норман
publicly
[ ˈpʌblɪklɪ ]
публічно
exhibition
[ ˌeksɪˈbɪʃən ]
виставка
sage
[ seɪdʒ ]
шавлія
upset
[ ʌpˈset ]
засмучений
strip
[ strɪp ]
смужка
34
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
mayor
[ meər ]
міський голова
celebrated
[ ˈseləbreɪtɪd ]
відзначається
rating
[ ˈreɪtɪŋ ]
рейтинг
commissioner
[ kəˈmɪʃənər ]
комісар
rape
[ reɪp ]
зґвалтування
Jordan
[ ˈdʒɔː.dən ]
Йорданія
fracture
[ ˈfræktʃər ]
перелом
statutory
[ ˈstætjətərɪ ]
статутний
medication
[ ˌmedɪˈkeɪʃən ]
ліки
producer
[ prəˈdjuːsər ]
продюсер
35
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
grasp
[ ɡrɑːsp ]
захоплення
eager
[ ˈiːɡər ]
нетерплячий
shelter
[ ˈʃeltər ]
притулок
ignorance
[ ˈɪɡnərəns ]
невігластво
spin
[ spɪn ]
спина
virgin
[ ˈvɜːdʒɪn ]
незаймана
perceive
[ pəˈsiːv ]
сприймати
wolf
[ wʊlf ]
вовк
retail
[ ˈriːteɪl ]
роздрібна торгівля
episode
[ ˈepɪsəʊd ]
епізод
36
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
junior
[ ˈdʒuːnɪər ]
молодший
physiological
[ ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪkəl ]
фізіологічний
merchant
[ ˈmɜːtʃənt ]
купець
genius
[ ˈdʒiːniəs ]
геній
thread
[ θred ]
нитка
invention
[ ɪnˈvenʃən ]
винахід
chapel
[ ˈtʃæpəl ]
каплиця
confident
[ ˈkɒnfɪdənt ]
впевнений
imply
[ ɪmˈplaɪ ]
мати на увазі
dirty
[ ˈdɜːtɪ ]
брудний
37
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
inability
[ ˌɪnəˈbɪlətɪ ]
неспроможність
persistent
[ pəˈsɪstənt ]
наполегливий
nucleus
[ ˈnjuːklɪəs ]
ядро
penalty
[ ˈpenəltɪ ]
пенальті
Caribbean
[ ˌkær.ɪˈbiː.ən ]
Карибський басейн
cheap
[ tʃiːp ]
дешевий
rhythm
[ ˈrɪðəm ]
ритм
demonstration
[ ˌdemənˈstreɪʃən ]
демонстрація
baseball
[ ˈbeɪsbɔːl ]
бейсбол
displacement
[ dɪˈspleɪs.mənt ]
переміщення
38
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
estimation
[ ˌestɪˈmeɪʃən ]
оцінка
stimulus
[ ˈstɪmjələs ]
подразник
reject
[ rɪˈdʒekt ]
відхилити
Monday
[ ˈmʌndeɪ ]
понеділок
tribe
[ traɪb ]
плем'я
hormone
[ ˈhɔːməʊn ]
гормон
inspiration
[ ˌɪnspərˈeɪʃən ]
натхнення
intake
[ ˈɪnteɪk ]
споживання
harbor
[ ˈhɑr·bər ]
гавань
ecology
[ iːˈkɒlədʒi ]
екологія
39
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
eighteen
[ ˌeɪˈtiːn ]
вісімнадцять
deputy
[ ˈdepjətɪ ]
заступник
edit
[ ˈedɪt ]
редагувати
silk
[ sɪlk ]
шовк
inequality
[ ˌɪnɪˈkwɒlətɪ ]
нерівність
petition
[ pəˈtɪʃən ]
петиція
emission
[ ɪˈmɪʃən ]
емісія
hungry
[ ˈhʌŋɡrɪ ]
голодний
exceed
[ ɪkˈsiːd ]
перевищувати
adjust
[ əˈdʒʌst ]
налаштувати
40
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
parking
[ ˈpɑːkɪŋ ]
парковка
adolescent
[ ˌædəlˈesənt ]
підліток
continent
[ ˈkɒntɪnənt ]
континент
modify
[ ˈmɒdɪfaɪ ]
змінювати
generous
[ ˈdʒenərəs ]
щедрий
cave
[ keɪv ]
печера
peaceful
[ ˈpiːsfəl ]
мирний
backward
[ ˈbækwəd ]
назад
generic
[ dʒəˈnerɪk ]
загальний
organize
[ ˈɔːɡənaɪz ]
організовувати
41
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
vascular
[ ˈvæs.kjə.lər ]
судинний
funeral
[ ˈfjuːnərəl ]
похорон
efficacy
[ ˈef.ɪ.kə.sɪ ]
ефективність
overhead
[ ˌəʊvəˈhed ]
накладні витрати
midst
[ mɪdst ]
посередині
attract
[ əˈtrækt ]
приваблювати
commit
[ kəˈmɪt ]
здійснити
lease
[ liːs ]
оренда
allied
[ ˈælaɪd ]
союзні
recommend
[ ˌrekəˈmend ]
рекомендую
42
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
expedition
[ ˌekspɪˈdɪʃən ]
експедиція
memorial
[ məˈmɔːrɪəl ]
меморіал
pine
[ paɪn ]
сосна
toxic
[ ˈtɒksɪk ]
токсичний
creativity
[ ˌkrɪ·eɪˈtɪv·ɪ·t̬ɪ ]
творчість
inform
[ ɪnˈfɔːm ]
інформ
Israeli
[ ɪzˈreɪ.lɪ ]
ізраїльський
liable
[ ˈlaɪəbl ]
відповідальність
esteem
[ ɪˈstiːm ]
повага
thrust
[ θrʌst ]
тяга
43
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
binary
[ ˈbaɪnərɪ ]
двійковий
psychiatry
[ saɪˈkaɪətrɪ ]
психіатрія
thereafter
[ ˌðeəˈrɑːftər ]
після цього
funny
[ ˈfʌnɪ ]
смішно
wealthy
[ ˈwelθɪ ]
заможний
pole
[ pəʊl ]
полюс
module
[ ˈmɒdjuːl ]
модуль
seller
[ ˈselər ]
продавець
autumn
[ ˈɔːtəm ]
осінь
notably
[ ˈnəʊtəblɪ ]
зокрема
44
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
convert
[ kənˈvɜːt ]
конвертувати
scarcely
[ ˈskeəslɪ ]
навряд чи
molecule
[ ˈmɒlɪkjuːl ]
молекула
limitation
[ ˌlɪmɪˈteɪʃən ]
обмеження
exciting
[ ɪkˈsaɪtɪŋ ]
захоплюючий
causal
[ ˈkɔː.zəl ]
причинний
seal
[ siːl ]
печатка
feminine
[ ˈfemɪnɪn ]
жіночий
workplace
[ ˈwɜːkpleɪs ]
робоче місце
legacy
[ ˈleɡəsɪ ]
спадок
45
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
mankind
[ mænˈkaɪnd ]
людство
evidently
[ ˈevɪdəntlɪ ]
очевидно
earn
[ ɜːn ]
заробити
horror
[ ˈhɒrər ]
жах
damn
[ dæm ]
блін
suite
[ swiːt ]
люкс
graphics
[ ˈɡræfɪks ]
графіка
senator
[ ˈsenətər ]
сенатор
semantic
[ sɪˈmæntɪk ]
семантичний
rescue
[ ˈreskjuː ]
порятунок
46
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
geometry
[ dʒɪˈɒmɪtrɪ ]
геометрія
systemic
[ sɪˈstem.ɪk ]
системний
composite
[ ˈkɒmpəzɪt ]
композитний
genre
[ ˈʒɒnrə ]
жанр
fourteen
[ ˌfɔːˈtiːn ]
чотирнадцять
impressive
[ ɪmˈpresɪv ]
вражає
warfare
[ ˈwɔːfeər ]
ведення війни
preface
[ ˈprefɪs ]
передмова
audio
[ ˈɔːdɪəʊ ]
аудіо
quest
[ kwest ]
квест
47
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
extract
[ ɪkˈstrækt ]
екстракт
realization
[ ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən ]
реалізації
bold
[ bəʊld ]
жирний
electoral
[ ɪˈlektərəl ]
виборчий
disposal
[ dɪˈspəʊzəl ]
утилізація
broadcast
[ ˈbrɔːdkɑːst ]
трансляція
remainder
[ rɪˈmeɪndər ]
залишок
orthodox
[ ˈɔːθədɒks ]
православний
Scottish
[ ˈskɒtɪʃ ]
шотландський
residual
[ rɪˈzɪdjʊəl ]
залишковий
48
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
metropolitan
[ ˌmetrəˈpɒlɪtən ]
митрополит
impose
[ ɪmˈpəʊz ]
нав'язувати
nowhere
[ ˈnəʊweər ]
ніде
manufacturer
[ ˌmænjəˈfæktʃərər ]
виробник
racism
[ ˈreɪsɪzəm ]
расизм
spontaneous
[ spɒnˈteɪnɪəs ]
спонтанний
holiday
[ ˈhɒlədeɪ ]
свято
constraint
[ kənˈstreɪnt ]
обмеження
biography
[ baɪˈɒɡrəfɪ ]
біографія
exploitation
[ ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən ]
експлуатації
49
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
satisfactory
[ ˌsætɪsˈfæktərɪ ]
задовільний
flux
[ flʌks ]
потік
taxation
[ tækˈseɪʃən ]
оподаткування
seventy
[ ˈsevəntɪ ]
сімдесят
substrate
[ ˈsʌb.streɪt ]
підкладка
merit
[ ˈmerɪt ]
заслуги
audit
[ ˈɔːdɪt ]
аудит
invest
[ ɪnˈvest ]
інвестувати
delight
[ dɪˈlaɪt ]
захоплення
render
[ ˈrendər ]
рендерити
50
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
fatigue
[ fəˈtiːɡ ]
втома
underground
[ ˈʌndəɡraʊnd ]
під землею
fantasy
[ ˈfæntəsɪ ]
фантазія
sixteen
[ ˌsɪkˈstiːn ]
шістнадцять
precision
[ prɪˈsɪʒən ]
точність
inheritance
[ ɪnˈherɪtəns ]
успадкування
manifest
[ ˈmænɪfest ]
маніфест
romance
[ rəʊˈmæns ]
романтика
glasses
[ ˈɡlɑːsɪz ]
окуляри
mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]
мейнстрім
51
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
alongside
[ əˌlɒŋˈsaɪd ]
поряд
expectation
[ ˌekspekˈteɪʃən ]
очікування
signature
[ ˈsɪɡnətʃər ]
підпис
denial
[ dɪˈnaɪəl ]
заперечення
deliberately
[ dɪˈlɪbərətlɪ ]
свідомо
humor
[ ˈhjuːmər ]
гумор
neglect
[ nɪˈɡlekt ]
нехтування
apparatus
[ ˌæpərˈeɪtəs ]
апарат
metabolism
[ məˈtæbəlɪzəm ]
метаболізм
severely
[ sɪˈvɪə.lɪ ]
суворо
52
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
sovereign
[ ˈsɒvərɪn ]
суверенний
radius
[ ˈreɪdɪəs ]
радіус
intrinsic
[ ɪnˈtrɪnsɪk ]
внутрішній
hers
[ hɜːz ]
її
retreat
[ rɪˈtriːt ]
відступ
consistency
[ kənˈsɪstənsɪ ]
послідовність
sympathetic
[ ˌsɪmpəˈθetɪk ]
співчутливий
Indonesia
[ ˌɪn.dəˈniː.ʒə ]
Індонезія
juice
[ dʒuːs ]
сік
similarity
[ ˌsɪmɪˈlærətɪ ]
схожість
53
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
parliamentary
[ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.ɪ ]
парламентська
fool
[ fuːl ]
дурень
charity
[ ˈtʃærɪtɪ ]
благодійність
lab
[ læb ]
лабораторія
calendar
[ ˈkæləndər ]
календар
surplus
[ ˈsɜːpləs ]
надлишок
correction
[ kəˈrekʃən ]
корекція
throne
[ θrəʊn ]
трон
affection
[ əˈfekʃən ]
прихильність
favorable
[ ˈfeɪ.vər.ə.bəl ]
сприятливий
54
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
prospective
[ prəˈspektɪv ]
перспективний
receiver
[ rɪˈsiːvər ]
приймач
aggression
[ əˈɡreʃən ]
агресія
honey
[ ˈhʌnɪ ]
мед
sensation
[ senˈseɪʃən ]
відчуття
competent
[ ˈkɒmpɪtənt ]
компетентний
leisure
[ ˈleʒər ]
дозвілля
cabin
[ ˈkæbɪn ]
каюта
rebellion
[ rɪˈbelɪən ]
повстання
locate
[ ləʊˈkeɪt ]
знайти
55
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
lighting
[ ˈlaɪtɪŋ ]
освітлення
battery
[ ˈbætərɪ ]
акумулятор
tremendous
[ trɪˈmendəs ]
величезний
degradation
[ ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ]
деградація
Cuba
[ ˈkjuː.bə ]
Куба
delicate
[ ˈdelɪkət ]
делікатний
mud
[ mʌd ]
грязь
stupid
[ ˈstjuːpɪd ]
дурний
gesture
[ ˈdʒestʃər ]
жест
congressional
[ kənˈɡreʃənəl ]
конгресовий
56
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
needle
[ ˈniːdl ]
голка
shallow
[ ˈʃæləʊ ]
неглибокий
premises
[ ˈpremɪsɪz ]
приміщення
relaxation
[ ˌriː.lækˈseɪ.ʃən ]
розслаблення
problematic
[ ˌprɒbləˈmætɪk ]
проблемним
panic
[ ˈpænɪk ]
паніка
legend
[ ˈledʒənd ]
легенда
poorly
[ ˈpɔːlɪ ]
погано
Amsterdam
[ ˌæm.stəˈdæm ]
Амстердам
printer
[ ˈprɪntər ]
принтер
57
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
bore
[ bɔːr ]
отвор
Turkish
[ ˈtɜː.kɪʃ ]
турецька
parish
[ ˈpærɪʃ ]
парафія
territorial
[ ˌterɪˈtɔːrɪəl ]
територіальні
cinema
[ ˈsɪnəmə ]
кіно
prisoner
[ ˈprɪzənər ]
в'язень
ghost
[ ɡəʊst ]
привид
span
[ spæn ]
проліт
mechanics
[ mɪˈkænɪks ]
механіка
civilian
[ sɪˈvɪlɪən ]
цивільний
58
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
defect
[ ˈdiːfekt ]
дефект
breach
[ briːtʃ ]
порушення
socialism
[ ˈsəʊʃəlɪzəm ]
соціалізм
layout
[ ˈleɪaʊt ]
макет
terrorism
[ ˈterərɪzəm ]
тероризм
conjunction
[ kənˈdʒʌŋkʃən ]
сполучник
beloved
[ bɪˈlʌvɪd ]
коханий
interact
[ ˌɪntərˈækt ]
взаємодіяти
designer
[ dɪˈzaɪnər ]
дизайнер
remedy
[ ˈremədɪ ]
засіб правового захисту
59
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
patience
[ ˈpeɪʃəns ]
терпіння
clerk
[ klɑːk ]
службовець
anymore
[ ˌen.ɪˈmɔːr ]
більше
tab
[ tæb ]
вкладка
peasant
[ ˈpezənt ]
селянин
impulse
[ ˈɪmpʌls ]
імпульс
prejudice
[ ˈpredʒədɪs ]
упередження
controversial
[ ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ]
суперечливий
birthday
[ ˈbɜːθdeɪ ]
день народження
embrace
[ ɪmˈbreɪs ]
обійняти
60
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
commodity
[ kəˈmɒdətɪ ]
товар
interactive
[ ˌɪntərˈæktɪv ]
інтерактивний
diamond
[ ˈdaɪəmənd ]
діамант
participant
[ pɑːˈtɪsɪpənt ]
учасник
Austria
[ ˈɒs.trɪ.ə ]
Австрія
minimize
[ ˈmɪnɪmaɪz ]
мінімізувати
failing
[ ˈfeɪlɪŋ ]
невдача
autonomous
[ ɔːˈtɒnəməs ]
автономний
median
[ ˈmiːdiən ]
медіана
cerebral
[ ˈserəbrəl ]
церебральний
61
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
hip
[ hɪp ]
стегно
caution
[ ˈkɔːʃən ]
обережність
desperate
[ ˈdespərət ]
відчайдушний
vein
[ veɪn ]
вена
haven
[ ˈheɪvən ]
притулок
container
[ kənˈteɪnər ]
контейнер
bid
[ bɪd ]
ставка
insulin
[ ˈɪnsjəlɪn ]
інсулін
shear
[ ʃɪər ]
зсув
unnecessary
[ ʌnˈnesəsərɪ ]
непотрібний
62
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
handsome
[ ˈhændsəm ]
красивий
warren
[ ˈwɒrən ]
Уоррен
termination
[ ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən ]
припинення
scholar
[ ˈskɒlər ]
вчений
cope
[ kəʊp ]
впоратися
civic
[ ˈsɪvɪk ]
громадянський
suspicion
[ səˈspɪʃən ]
підозра
manufacture
[ ˌmænjəˈfæktʃər ]
виробництво
super
[ ˈsuːpər ]
супер
spine
[ spaɪn ]
хребет
63
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
wilderness
[ ˈwɪldənəs ]
пустелі
whereby
[ weəˈbaɪ ]
за допомогою чого
chaos
[ ˈkeɪɒs ]
хаос
graphic
[ ˈɡræfɪk ]
графічний
decay
[ dɪˈkeɪ ]
розпад
eighth
[ eɪtθ ]
восьме
enlightenment
[ ɪnˈlaɪ.tən.mənt ]
просвітництво
administrator
[ ədˈmɪnɪstreɪtər ]
адміністратор
disabled
[ dɪˈseɪbld ]
вимкнено
discrete
[ dɪˈskriːt ]
дискретний
64
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
philosopher
[ fɪˈlɒsəfər ]
філософ
poetic
[ pəʊˈetɪk ]
поетичний
reproductive
[ ˌriːprəˈdʌktɪv ]
репродуктивний
urine
[ ˈjʊərɪn ]
сечі
unpublished
[ ʌnˈpʌb.lɪʃt ]
неопублікований
Buddhist
[ ˈbʊdɪst ]
буддійський
provider
[ prəˈvaɪ.dər ]
провайдер
bomb
[ bɒm ]
бомба
mortgage
[ ˈmɔːɡɪdʒ ]
іпотека
mysterious
[ mɪˈstɪərɪəs ]
таємничий
65
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
princess
[ prɪnˈses ]
принцеса
formally
[ ˈfɔːməlɪ ]
формально
harvest
[ ˈhɑːvɪst ]
урожай
momentum
[ məʊˈmentəm ]
імпульс
ruler
[ ˈruːlər ]
лінійка
induction
[ ɪnˈdʌkʃən ]
індукція
pet
[ pet ]
домашня тварина
coordinate
[ kəʊˈɔːdɪneɪt ]
координата
fan
[ fæn ]
вентилятор
deposition
[ ˌdep.əˈzɪʃ.ən ]
осадження
66
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
adventure
[ ədˈventʃər ]
пригода
compete
[ kəmˈpiːt ]
конкурувати
disposition
[ ˌdɪspəˈzɪʃən ]
розташування
specialist
[ ˈspeʃəlɪst ]
фахівець
brick
[ brɪk ]
цегла
offensive
[ əˈfensɪv ]
образливий
maturity
[ məˈtjʊərətɪ ]
зрілість
timber
[ ˈtɪmbər ]
деревина
alert
[ əˈlɜːt ]
оповіщення
singular
[ ˈsɪŋɡjələr ]
однина
67
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Philippines
[ ˈfɪl.ɪ.piːnz ]
Філіппіни
weekend
[ ˌwiːkˈend ]
вихідні
certainty
[ ˈsɜːtəntɪ ]
визначеність
supplement
[ ˈsʌplɪmənt ]
додаток
northwest
[ ˌnɔːθˈwest ]
північний захід
shade
[ ʃeɪd ]
відтінок
majesty
[ ˈmædʒəstɪ ]
величність
nationalist
[ ˈnæʃənəlɪst ]
націоналіст
reporter
[ rɪˈpɔːtər ]
репортер
covenant
[ ˈkʌvənənt ]
заповіт
68
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
vacuum
[ ˈvækjuːm ]
вакуум
Nazi
[ ˈnɑːtsɪ ]
нацистська
fame
[ feɪm ]
слава
regards
[ rɪˈɡɑːdz ]
з повагою
vegetation
[ ˌvedʒɪˈteɪʃən ]
рослинність
correspond
[ ˌkɒrɪˈspɒnd ]
листуватися
rid
[ rɪd ]
позбутися
sustain
[ səˈsteɪn ]
підтримувати
polymer
[ ˈpɒl.ɪ.mər ]
полімер
periodic
[ ˌpɪərɪˈɒdɪk ]
періодичні
69
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
fancy
[ ˈfænsɪ ]
уява
despair
[ dɪˈspeər ]
відчай
victor
[ ˈvɪktər ]
переможець
wildlife
[ ˈwaɪldlaɪf ]
дика природа
lasting
[ ˈlɑːstɪŋ ]
тривалий
jail
[ dʒeɪl ]
в'язниця
propose
[ prəˈpəʊz ]
пропонувати
shed
[ ʃed ]
сарай
outlook
[ ˈaʊtlʊk ]
світогляд
pause
[ pɔːz ]
пауза
70
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
elder
[ ˈeldər ]
старійшина
dense
[ dens ]
щільний
restriction
[ rɪˈstrɪkʃən ]
обмеження
consultation
[ ˌkɒnsəlˈteɪʃən ]
консультація
chin
[ tʃɪn ]
підборіддя
fertility
[ fəˈtɪl.ə.tɪ ]
плодючість
habitat
[ ˈhæbɪtæt ]
середовище проживання
indicator
[ ˈɪndɪkeɪtər ]
індикатор
bet
[ bet ]
ставка
knight
[ naɪt ]
лицар
71
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
launch
[ lɔːnʃ ]
запуск
prosperity
[ prɒsˈperətɪ ]
процвітання
abundance
[ əˈbʌndəns ]
достаток
intact
[ ɪnˈtækt ]
неушкодженим
organism
[ ˈɔːɡənɪzəm ]
організм
trap
[ træp ]
пастка
derive
[ dɪˈraɪv ]
вивести
surrender
[ sərˈendər ]
здатися
triumph
[ ˈtraɪəmf ]
тріумфувати
oak
[ əʊk ]
дубовий
72
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
narrator
[ nəˈreɪtər ]
оповідач
pepper
[ ˈpepər ]
перець
golf
[ ɡɒlf ]
гольф
scan
[ skæn ]
сканування
notable
[ ˈnəʊtəbl ]
помітний
analogy
[ əˈnælədʒɪ ]
аналогія
projection
[ prəʊˈdʒekʃən ]
проекція
resistant
[ rɪˈzɪstənt ]
стійкий
jacket
[ ˈdʒækɪt ]
піджак
successive
[ səkˈsesɪv ]
послідовний
73
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
thirteen
[ θɜːˈtiːn ]
тринадцять
dare
[ deər ]
наважуватися
elevation
[ ˌelɪˈveɪʃən ]
висота
hunger
[ ˈhʌŋɡər ]
голод
rail
[ reɪl ]
залізниця
softly
[ ˈsɒftlɪ ]
м'яко
endless
[ ˈendləs ]
нескінченний
packet
[ ˈpækɪt ]
пакет
missionary
[ ˈmɪʃənərɪ ]
місіонерський
pin
[ pɪn ]
шпилька
74
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
innovative
[ ˈɪnəvətɪv ]
інноваційний
commonwealth
[ ˈkɒm.ən.welθ ]
співдружності
destiny
[ ˈdestɪnɪ ]
доля
rod
[ rɒd ]
стрижень
atom
[ ˈætəm ]
атом
rope
[ rəʊp ]
мотузка
tide
[ taɪd ]
приплив
diplomatic
[ ˌdɪpləˈmætɪk ]
дипломатичний
accommodate
[ əˈkɒmədeɪt ]
розмістити
negotiation
[ nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən ]
переговори
75
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
norm
[ nɔːm ]
норма
fraud
[ frɔːd ]
шахрайство
proportional
[ prəˈpɔːʃənəl ]
пропорційний
imagery
[ ˈɪmɪdʒərɪ ]
образність
infantry
[ ˈɪnfəntrɪ ]
піхота
marital
[ ˈmærɪtəl ]
шлюбний
bloody
[ ˈblʌdɪ ]
кривавий
alarm
[ əˈlɑːm ]
тривога
fatal
[ ˈfeɪtəl ]
смертельна
promising
[ ˈprɒmɪsɪŋ ]
перспективний
76
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Nigeria
[ naɪˈdʒɪə.rɪ.ə ]
Нігерія
discretion
[ dɪˈskreʃən ]
розсуд
neighbor
[ ˈneɪ·bər ]
сусід
popularity
[ ˌpɒpjəˈlærətɪ ]
популярність
dilemma
[ dɪˈlemə ]
дилема
twin
[ twɪn ]
близнюк
tourist
[ ˈtʊərɪst ]
туристичний
flowing
[ ˈfləʊɪŋ ]
тече
processor
[ ˈprəʊsesər ]
процесор
assurance
[ əˈʃʊərəns ]
запевнення
77
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
lion
[ laɪən ]
лев
dirt
[ dɜːt ]
бруд
flame
[ fleɪm ]
полум'я
probe
[ prəʊb ]
зонд
juvenile
[ ˈdʒuːvənaɪl ]
неповнолітній
drunk
[ drʌŋk ]
п'яний
globe
[ ɡləʊb ]
глобус
assertion
[ əˈsɜːʃən ]
твердження
lifestyle
[ ˈlaɪfstaɪl ]
спосіб життя
deer
[ dɪər ]
олень
78
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
convince
[ kənˈvɪns ]
переконати
compatible
[ kəmˈpætɪbl ]
сумісний
gradient
[ ˈɡreɪdɪənt ]
градієнт
characterization
[ ˌkærəktəraɪˈzeɪʃən ]
характеристика
retention
[ rɪˈtenʃən ]
утримання
incomplete
[ ˌɪnkəmˈpliːt ]
неповний
Holland
[ ˈhɒl.ənd ]
Голландія
nominal
[ ˈnɒmɪnəl ]
номінальний
math
[ mæθ ]
математика
climb
[ klaɪm ]
підйом
79
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
refusal
[ rɪˈfjuːzəl ]
відмова
exhausted
[ ɪɡˈzɔːstɪd ]
виснажений
nerves
[ nɜːvz ]
нерви
revision
[ rɪˈvɪʒən ]
перегляд
trigger
[ ˈtrɪɡər ]
тригер
regiment
[ ˈredʒɪmənt ]
полк
fortunately
[ ˈfɔːtʃənətlɪ ]
на щастя
communal
[ ˈkɒmjʊnəl ]
комунальний
shake
[ ʃeɪk ]
струсити
remark
[ rɪˈmɑːk ]
зауваження
80
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
moisture
[ ˈmɔɪstʃər ]
вологи
trunk
[ trʌŋk ]
стовбур
severity
[ sɪˈverətɪ ]
тяжкість
globalization
[ ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən ]
глобалізація
Buddha
[ ˈbʊdə ]
Будда
incentive
[ ɪnˈsentɪv ]
стимул
advocate
[ ˈædvəkeɪt ]
адвокат
presently
[ ˈprezəntlɪ ]
в даний час
dominance
[ ˈdɒmɪnəns ]
домінування
conquest
[ ˈkɒŋkwest ]
завоювання
81
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
dressing
[ ˈdresɪŋ ]
одягання
destructive
[ dɪˈstrʌk.tɪv ]
руйнівний
descent
[ dɪˈsent ]
спуск
horn
[ hɔːn ]
ріг
attraction
[ əˈtrækʃən ]
тяжіння
fitting
[ ˈfɪtɪŋ ]
примірка
litigation
[ ˌlɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
судовий процес
specimen
[ ˈspesəmɪn ]
зразок
thereof
[ ˌðeəˈrɒv ]
цього
thorough
[ ˈθʌrə ]
ретельний
82
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
vague
[ veɪɡ ]
розпливчастий
remind
[ rɪˈmaɪnd ]
нагадати
invitation
[ ˌɪnvɪˈteɪʃən ]
запрошення
adaptive
[ əˈdæp.tɪv ]
адаптивний
openly
[ ˈəʊpənlɪ ]
відкрито
singer
[ ˈsɪŋər ]
співачка
anonymous
[ əˈnɒnɪməs ]
анонімний
erosion
[ ɪˈrəʊ.ʒən ]
ерозія
mighty
[ ˈmaɪtɪ ]
могутній
sink
[ sɪŋk ]
раковина
83
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
inn
[ ɪn ]
готель
cheek
[ tʃiːk ]
щока
lesbian
[ ˈlezbɪən ]
лесбіянка
accommodation
[ əˌkɒməˈdeɪʃən ]
проживання
insufficient
[ ˌɪnsəˈfɪʃənt ]
недостатній
website
[ ˈwebsaɪt ]
веб-сайт
convey
[ kənˈveɪ ]
передати
immigrant
[ ˈɪmɪɡrənt ]
іммігрант
brave
[ breɪv ]
хоробрий
meditation
[ ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən ]
медитація
84
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
facial
[ ˈfeɪʃəl ]
обличчя
critic
[ ˈkrɪtɪk ]
критик
rage
[ reɪdʒ ]
лють
declare
[ dɪˈkleər ]
заявляти
discount
[ ˈdɪskaʊnt ]
знижка
monopoly
[ məˈnɒpəlɪ ]
монополія
celebration
[ ˌseləˈbreɪʃən ]
святкування
hire
[ haɪər ]
найняти
extraction
[ ɪkˈstrækʃən ]
видобуток
spare
[ speər ]
запасний
85
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
defensive
[ dɪˈfensɪv ]
оборонний
oxide
[ ˈɒk.saɪd ]
оксид
bride
[ braɪd ]
наречена
bathroom
[ ˈbɑːθruːm ]
ванна кімната
relaxed
[ rɪˈlækst ]
розслаблений
butler
[ ˈbʌtlər ]
дворецький
propaganda
[ ˌprɒpəˈɡændə ]
пропаганда
simplicity
[ sɪmˈplɪsətɪ ]
простота
fitness
[ ˈfɪtnəs ]
фітнес
gradual
[ ˈgrædjʊəl ]
поступовий
86
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
harsh
[ hɑːʃ ]
суворий
swing
[ swɪŋ ]
гойдалка
goodness
[ ˈɡʊdnəs ]
доброта
instrumental
[ ˌɪnstrəˈmentəl ]
інструментальний
descriptive
[ dɪˈskrɪptɪv ]
описовий
breakdown
[ ˈbreɪkdaʊn ]
зламатися
stake
[ steɪk ]
ставка
exile
[ ˈeksaɪl ]
вигнання
mama
[ məˈmɑː ]
мама
strengthen
[ ˈstreŋθən ]
посилити
87
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
bench
[ benʃ ]
лавка
Edinburgh
[ ˈed.ɪn.bər.ə ]
Единбург
authentic
[ ɔːˈθentɪk ]
автентичний
prose
[ prəʊz ]
проза
sketch
[ sketʃ ]
ескіз
arrange
[ əˈreɪndʒ ]
влаштовувати
offset
[ ˌɒfˈset ]
зсув
fusion
[ ˈfjuːʒən ]
злиття
visitor
[ ˈvɪzɪtər ]
відвідувач
purple
[ ˈpɜːpl ]
фіолетовий
88
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
auto
[ ˈɔːtəʊ ]
авто
react
[ rɪˈækt ]
реагувати
pat
[ pæt ]
погладити
nick
[ nɪk ]
нік
gang
[ ɡæŋ ]
банда
amplitude
[ ˈæm.plɪ.tʃuːd ]
амплітуда
forehead
[ ˈfɔːhed ]
лоб
immense
[ ɪˈmens ]
величезний
realism
[ ˈrɪəlɪzəm ]
реалізм
reliance
[ rɪˈlaɪəns ]
опора
89
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
chap
[ tʃæp ]
розд
lodge
[ lɒdʒ ]
будиночок
behave
[ bɪˈheɪv ]
поводитися
Switzerland
[ ˈswɪt.sə.lənd ]
Швейцарія
fragment
[ ˈfræɡmənt ]
фрагмент
perfection
[ pəˈfekʃən ]
досконалість
encouragement
[ ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt ]
заохочення
quit
[ kwɪt ]
кинути
curiosity
[ ˌkjʊərɪˈɒsətɪ ]
допитливість
frustration
[ frʌsˈtreɪʃən ]
розчарування
90
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
pile
[ paɪl ]
ворс
cigarette
[ ˌsɪɡərˈet ]
сигарета
theorem
[ ˈθɪə.rəm ]
теорема
odds
[ ɒdz ]
шанси
southwest
[ ˌsaʊθˈwest ]
на південний захід
architect
[ ˈɑːkɪtekt ]
архітектор
illusion
[ ɪˈluːʒən ]
ілюзія
lamp
[ læmp ]
лампа
rival
[ ˈraɪvəl ]
суперник
motive
[ ˈməʊtɪv ]
мотив
91
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
cult
[ kʌlt ]
культ
coronary
[ ˈkɒrənərɪ ]
коронарний
contest
[ ˈkɒntest ]
конкурс
stance
[ stæns ]
позиція
lightly
[ ˈlaɪtlɪ ]
злегка
arbitration
[ ˌɑːbɪˈtreɪʃən ]
арбітраж
tunnel
[ ˈtʌnəl ]
тунель
gear
[ ɡɪər ]
спорядження
crowded
[ ˈkraʊdɪd ]
переповнений
advisory
[ ədˈvaɪzərɪ ]
консультативний
92
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
tag
[ tæɡ ]
тег
goddess
[ ˈɡɒdes ]
богиня
disappear
[ ˌdɪsəˈpɪər ]
зникнути
kidney
[ ˈkɪdnɪ ]
нирка
scientist
[ ˈsaɪəntɪst ]
науковець
chase
[ tʃeɪs ]
погоня
donor
[ ˈdəʊnər ]
донор
sauce
[ sɔːs ]
соус
normative
[ ˈnɔː.mə.tɪv ]
нормативний
straightforward
[ ˌstreɪtˈfɔːwəd ]
прямолінійний
93
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
metabolic
[ met.əˈbɒl.ɪk ]
метаболічний
abundant
[ əˈbʌndənt ]
рясні
founder
[ ˈfaʊndər ]
засновник
scattering
[ ˈskætərɪŋ ]
розсіювання
genesis
[ ˈdʒen.ə.sɪs ]
генезис
Portuguese
[ ˌpɔː.tʃəˈɡiːz ]
португальська
forgive
[ fəˈɡɪv ]
пробачити
midnight
[ ˈmɪdnaɪt ]
опівночі
cavity
[ ˈkævətɪ ]
порожнина
feminism
[ ˈfemɪnɪzəm ]
фемінізм
94
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
elimination
[ ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ]
усунення
induce
[ ɪnˈdjuːs ]
спонукати
lip
[ lɪp ]
губа
serial
[ ˈsɪərɪəl ]
серіал
operative
[ ˈɒpərətɪv ]
оперативний
fence
[ fens ]
паркан
objection
[ əbˈdʒekʃən ]
заперечення
syntax
[ ˈsɪntæks ]
синтаксис
resonance
[ ˈrez.ən.əns ]
резонанс
concert
[ ˈkɒnsət ]
концерт
95
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
dental
[ ˈdentəl ]
стоматологічний
modernity
[ mɒdˈɜː.nə.tɪ ]
сучасність
alpha
[ ˈæl.fə ]
альфа
caste
[ kɑːst ]
каста
cruel
[ ˈkruːəl ]
жорстокий
stack
[ stæk ]
стек
tense
[ tens ]
напружений
lean
[ liːn ]
худий
icon
[ ˈaɪkɒn ]
значок
stern
[ stɜːn ]
суворий
96
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
tear
[ teər ]
сльоза
Hungary
[ ˈhʌŋ.ɡər.ɪ ]
Угорщина
summit
[ ˈsʌmɪt ]
саміт
indirectly
[ ˌɪn·dəˈrek·tlɪ ]
опосередковано
bronze
[ brɒnz ]
бронза
synthetic
[ sɪnˈθetɪk ]
синтетичний
triangle
[ ˈtraɪæŋɡl ]
трикутник
widow
[ ˈwɪdəʊ ]
вдова
jazz
[ dʒæz ]
джаз
Victorian
[ vɪkˈtɔːrɪən ]
Вікторіанський
97
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
bankruptcy
[ ˈbæŋkrəptsɪ ]
банкрутство
automobile
[ ˈɔːtəməʊbiːl ]
автомобільний
texture
[ ˈtekstʃər ]
текстура
painter
[ ˈpeɪntər ]
художник
repetition
[ ˌrepɪˈtɪʃən ]
повторення
oneself
[ wʌnˈself ]
себе
tin
[ tɪn ]
жерсть
warrant
[ ˈwɒrənt ]
ордер
bass
[ beɪs ]
бас
echo
[ ˈekəʊ ]
луна
98
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
artillery
[ ɑːˈtɪlərɪ ]
артилерія
weights
[ weɪts ]
ваги
clinic
[ ˈklɪnɪk ]
клініка
quote
[ kwəʊt ]
цитата
vain
[ veɪn ]
даремно
sergeant
[ ˈsɑːdʒənt ]
сержант
delta
[ ˈdeltə ]
дельта
cake
[ keɪk ]
торт
pathway
[ ˈpɑːθ.weɪ ]
шлях
approximation
[ əˌprɒk.sɪˈmeɪ.ʃən ]
наближення
99
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
creator
[ krɪˈeɪtər ]
творець
arena
[ əˈriːnə ]
арена
bodily
[ ˈbɒdɪlɪ ]
тілесний
reluctant
[ rɪˈlʌktənt ]
неохоче
longitudinal
[ ˌlɒŋ.ɡɪˈtʃuː.dɪ.nəl ]
поздовжній
incorporate
[ ɪnˈkɔːpəreɪt ]
включати
closure
[ ˈkləʊʒər ]
закриття
instability
[ ˌɪnstəˈbɪlətɪ ]
нестабільність
inappropriate
[ ˌɪnəˈprəʊprɪət ]
недоречно
instantly
[ ˈɪnstəntlɪ ]
миттєво
100
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
coherent
[ kəʊˈhɪərənt ]
зв'язний
anatomy
[ əˈnætəmɪ ]
анатомія
surgeon
[ ˈsɜːdʒən ]
хірург
collar
[ ˈkɒlər ]
комір
assure
[ əˈʃɔːr ]
запевняти
solidarity
[ ˌsɒlɪˈdærətɪ ]
солідарність
lonely
[ ˈləʊnlɪ ]
самотній
amazing
[ əˈmeɪzɪŋ ]
дивовижний
decisive
[ dɪˈsaɪsɪv ]
вирішальним
tent
[ tent ]
намет
101
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
congregation
[ ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən ]
конгрегація
pity
[ ˈpɪtɪ ]
шкода
Palestine
[ ˈpæl.ə.staɪn ]
Палестина
hybrid
[ ˈhaɪbrɪd ]
гібрид
bilateral
[ baɪˈlætərəl ]
двосторонній
initiation
[ ɪˌnɪʃ.ɪˈeɪ.ʃən ]
ініціація
drainage
[ ˈdreɪnɪdʒ ]
водовідведення
ours
[ aʊəz ]
наш
hatred
[ ˈheɪtrɪd ]
ненависть
abandon
[ əˈbændən ]
відмовитися
102
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
beta
[ ˈbiː.tə ]
бета-версія
miracle
[ ˈmɪrəkl ]
чудо
prompt
[ prɒmpt ]
підказка
dissertation
[ ˌdɪsəˈteɪʃən ]
дисертація
rationale
[ ˌræʃəˈnɑːl ]
обґрунтування
directive
[ dɪˈrektɪv ]
директива
broadly
[ ˈbrɔːdlɪ ]
широко
domination
[ ˌdɒmɪˈneɪʃən ]
панування
devotion
[ dɪˈvəʊʃən ]
відданість
interfere
[ ˌɪntəˈfɪər ]
заважати
103
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Athens
[ ˈæθ.ənz ]
Афіни
noun
[ naʊn ]
іменник
economically
[ ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i ]
економічно
envelope
[ ˈenvələʊp ]
конверт
voyage
[ ˈvɔɪɪdʒ ]
подорож
spell
[ spel ]
заклинання
pit
[ pɪt ]
яма
blade
[ bleɪd ]
лезо
carriage
[ ˈkærɪdʒ ]
перевезення
guardian
[ ˈɡɑːdɪən ]
опікун
104
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
antibody
[ ˈæntɪˌbɒdɪ ]
антитіло
cathedral
[ kəˈθiːdrəl ]
собор
shelf
[ ʃelf ]
полиця
annually
[ ˈænjʊəlɪ ]
щорічно
prosecution
[ ˌprɒsɪˈkjuːʃən ]
притягнення до відповідальності
chocolate
[ ˈtʃɒkələt ]
шоколад
passenger
[ ˈpæsəndʒər ]
пасажир
sue
[ suː ]
судитися
oppression
[ əˈpreʃən ]
гноблення
stir
[ stɜːr ]
перемішати
105
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
contractor
[ kənˈtræktər ]
підрядник
sandy
[ ˈsændɪ ]
піщаний
notwithstanding
[ ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ]
незважаючи на це
junction
[ ˈdʒʌŋkʃən ]
перехрестя
occupy
[ ˈɒkjəpaɪ ]
займати
regulate
[ ˈreɡjəleɪt ]
регулювати
assign
[ əˈsaɪn ]
призначити
volunteer
[ ˌvɒlənˈtɪər ]
волонтер
ambassador
[ æmˈbæsədər ]
посол
substitution
[ ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən ]
заміна
106
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
sexually
[ ˈsekʃʊəlɪ ]
сексуально
paradise
[ ˈpærədaɪs ]
рай
elastic
[ ɪˈlæstɪk ]
еластичний
Persian
[ ˈpɜː.ʒən ]
перська
pose
[ pəʊz ]
поза
Madame
[ məˈdæm ]
Мадам
outward
[ ˈaʊtwəd ]
назовні
maker
[ ˈmeɪkər ]
виробник
inflammatory
[ ɪnˈflæmətərɪ ]
запальний
snake
[ sneɪk ]
змія
107
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
ticket
[ ˈtɪkɪt ]
квиток
undertake
[ ˌʌndəˈteɪk ]
взятися
complement
[ ˈkɒmplɪmənt ]
доповнюють
thumb
[ θʌm ]
великий палець
attendance
[ əˈtendəns ]
відвідуваність
photography
[ fəˈtɒɡrəfɪ ]
фотографія
proportions
[ prəˈpɔːʃənz ]
пропорції
tragic
[ ˈtrædʒɪk ]
трагічний
bind
[ baɪnd ]
зв'язати
jet
[ dʒet ]
струмінь
108
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Thailand
[ ˈtaɪ.lænd ]
Таїланд
supportive
[ səˈpɔːtɪv ]
підтримуючий
Arabic
[ ˈærəbɪk ]
арабська
hypertension
[ ˌhaɪ.pəˈten.ʃən ]
гіпертонія
exceptional
[ ɪkˈsepʃənəl ]
винятковий
clergy
[ ˈklɜːdʒɪ ]
духовенство
predominantly
[ prɪˈdɒmɪnəntlɪ ]
переважно
jimmy
[ ˈdʒɪm.ɪ ]
Джиммі
Jew
[ dʒuː ]
єврей
costly
[ ˈkɒstlɪ ]
дорогий
109
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
tech
[ tek ]
техн
eligible
[ ˈelɪdʒəbl ]
має право
troubled
[ ˈtrʌbəld ]
стурбований
countryside
[ ˈkʌntrɪsaɪd ]
сільська місцевість
eighty
[ ˈeɪtɪ ]
вісімдесят
mercury
[ ˈmɜːkjərɪ ]
ртуть
prey
[ preɪ ]
здобич
template
[ ˈtempleɪt ]
шаблон
soup
[ suːp ]
суп
Swedish
[ ˈswiː.dɪʃ ]
шведська
110
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
uncomfortable
[ ʌnˈkʌmftəbl ]
незручно
warmth
[ wɔːmθ ]
тепло
chip
[ tʃɪp ]
чіп
mentally
[ ˈmen.təl.ɪ ]
подумки
flour
[ flaʊər ]
борошно
controller
[ kənˈtrəʊlər ]
контролер
cholesterol
[ kəˈlestərɒl ]
холестерин
daddy
[ ˈdædɪ ]
тато
compact
[ kəmˈpækt ]
компактний
recommendation
[ ˌrekəmenˈdeɪʃən ]
рекомендація
111
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
consult
[ kənˈsʌlt ]
проконсультуватися
suspension
[ səˈspenʃən ]
підвіска
hint
[ hɪnt ]
підказка
insist
[ ɪnˈsɪst ]
наполягати
purity
[ ˈpjʊərətɪ ]
чистота
hierarchical
[ ˌhɑɪ·əˌrɑr·kɪ·kəl ]
ієрархічний
awful
[ ˈɔːfəl ]
жахливо
focal
[ ˈfəʊ.kəl ]
вогнищевий
terminology
[ ˌtɜːmɪˈnɒlədʒɪ ]
термінологія
keen
[ kiːn ]
гострий
112
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
premium
[ ˈpriːmiəm ]
премія
cow
[ kaʊ ]
корова
porter
[ ˈpɔːtər ]
швейцар
cease
[ siːs ]
припинити
recipient
[ rɪˈsɪpɪənt ]
одержувач
crude
[ kruːd ]
сирий
secondly
[ ˈsekəndlɪ ]
по-друге
matt
[ mæt ]
матовий
Judaism
[ ˈdʒuːdeɪɪzəm ]
іудаїзм
elegant
[ ˈelɪɡənt ]
елегантний
113
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
wavelength
[ ˈweɪvleŋθ ]
довжина хвилі
steep
[ stiːp ]
крутий
deliberate
[ dɪˈlɪbərət ]
навмисне
altar
[ ˈɔːltər ]
вівтар
irregular
[ ɪˈreɡjələr ]
нерегулярний
burial
[ ˈberɪəl ]
поховання
navigation
[ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
archaeology
[ ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ ]
археологія
install
[ ɪnˈstɔːl ]
встановити
sorrow
[ ˈsɒrəʊ ]
смуток
114
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
clarity
[ ˈklærətɪ ]
ясність
dull
[ dʌl ]
тупий
olive
[ ˈɒlɪv ]
оливковий
transparent
[ trænˈspærənt ]
прозорий
charlotte
[ ˈʃɑː.lət ]
шарлотка
officially
[ əˈfɪʃ.əl.ɪ ]
офіційно
cement
[ sɪˈment ]
цемент
execute
[ ˈeksɪkjuːt ]
виконувати
sweat
[ swet ]
піт
accord
[ əˈkɔːd ]
згода
115
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
comprehension
[ ˌkɒmprɪˈhenʃən ]
розуміння
cylinder
[ ˈsɪlɪndər ]
циліндр
compassion
[ kəmˈpæʃən ]
співчуття
individually
[ ɪndɪˈvɪʤʊəlɪ ]
індивідуально
contingent
[ kənˈtɪndʒənt ]
контингент
downward
[ ˈdaʊn.wəd ]
вниз
patch
[ pætʃ ]
патч
atmospheric
[ ˌætməsˈferɪk ]
атмосферний
unhappy
[ ʌnˈhæpɪ ]
нещасний
approximate
[ əˈprɒksɪmət ]
приблизний
116
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
vegetable
[ ˈvedʒtəbl ]
рослинний
alternatively
[ ɔːlˈtɜːnətɪvlɪ ]
альтернативно
compelling
[ kəmˈpelɪŋ ]
переконливий
sensor
[ ˈsensər ]
датчик
useless
[ ˈjuːsləs ]
марний
disc
[ dɪsk ]
диск
customary
[ ˈkʌstəmərɪ ]
звичайний
buffalo
[ ˈbʌfələʊ ]
буйвол
grip
[ ɡrɪp ]
захоплення
imaginary
[ ɪˈmædʒɪnərɪ ]
уявний
117
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
sensible
[ ˈsensɪbl ]
розумний
conditional
[ kənˈdɪʃənəl ]
умовний
supper
[ ˈsʌpər ]
вечеря
mess
[ mes ]
безлад
complementary
[ ˌkɒmplɪˈmentərɪ ]
комплементарний
dietary
[ ˈdaɪ.ə.tər.ɪ ]
дієтичний
publish
[ ˈpʌblɪʃ ]
публікувати
tune
[ tjuːn ]
мелодія
viable
[ ˈvaɪəbl ]
життєздатний
exclude
[ ɪksˈkluːd ]
виключити
118
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
incorrect
[ ˌɪnkərˈekt ]
неправильно
joke
[ dʒəʊk ]
жарт
loyal
[ lɔɪəl ]
лояльний
sentiment
[ ˈsentɪmənt ]
почуття
dish
[ dɪʃ ]
блюдо
subsection
[ ˈsʌbˌsek.ʃən ]
підрозділ
drain
[ dreɪn ]
дренаж
urge
[ ɜːdʒ ]
спонукати
marker
[ ˈmɑːkər ]
маркер
adapt
[ əˈdæpt ]
адаптуватися
119
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
shield
[ ʃiːld ]
щит
simultaneous
[ ˌsɪməlˈteɪnɪəs ]
одночасний
bend
[ bend ]
зігнути
questionnaire
[ ˌkwestʃəˈneər ]
анкета
wireless
[ ˈwaɪələs ]
бездротовий
awake
[ əˈweɪk ]
прокинутися
revival
[ rɪˈvaɪvəl ]
відродження
Hispanic
[ hɪˈspænɪk ]
латиноамериканець
tenth
[ tenθ ]
десяте
convergence
[ kənˈvɜː.dʒəns ]
конвергенція
120
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
utterly
[ ˈʌtəlɪ ]
повністю
inhibition
[ ˌɪnhɪˈbɪʃən ]
гальмування
assert
[ əˈsɜːt ]
стверджувати
inference
[ ˈɪnfərəns ]
висновок
cavalry
[ ˈkæv.əl.rɪ ]
кіннота
enforce
[ ɪnˈfɔːs ]
примушувати
pastor
[ ˈpɑːstər ]
пастор
cognition
[ kɒɡˈnɪʃ.ən ]
пізнання
friction
[ ˈfrɪkʃən ]
тертя
hollow
[ ˈhɒləʊ ]
порожнистий
121
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
supervisor
[ ˈsuː.pə.vaɪ.zər ]
керівник
successor
[ səkˈsesər ]
наступник
noon
[ nuːn ]
полудень
excellence
[ ˈek.səl.əns ]
досконалість
unfortunate
[ ʌnˈfɔːtʃənət ]
нещасний
partition
[ pɑːˈtɪʃən ]
перегородка
scholarly
[ ˈskɒləlɪ ]
науковий
marble
[ ˈmɑːbl ]
мармур
comedy
[ ˈkɒmədɪ ]
комедія
dioxide
[ daɪˈɒk.saɪd ]
двоокис
122
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
progression
[ prəʊˈɡreʃən ]
прогресування
integer
[ ˈɪn.tɪ.dʒər ]
ціле число
communism
[ ˈkɒm.jə.nɪ.zəm ]
комунізм
ninth
[ naɪnθ ]
дев'ятий
magnificent
[ mæɡˈnɪfɪsənt ]
чудовий
carcinoma
[ kɑː.sɪˈnəʊ.mə ]
карцинома
obedience
[ əʊˈbiːdiəns ]
слухняність
depreciation
[ dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ]
амортизація
ram
[ ræm ]
ОЗП
hazardous
[ ˈhæzədəs ]
небезпечний
123
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
implication
[ ˌɪmplɪˈkeɪʃən ]
підтекст
masculine
[ ˈmæskjəlɪn ]
чоловічого роду
cumulative
[ ˈkjuːmjələtɪv ]
кумулятивний
highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]
підсвічувати
alternate
[ ɔːlˈtɜːnət ]
чергувати
telecommunications
[ ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ]
телекомунікації
publicity
[ pʌbˈlɪsətɪ ]
публічність
custody
[ ˈkʌstədɪ ]
опіка
reed
[ riːd ]
очерет
casual
[ ˈkæʒjʊəl ]
випадковий
124
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
subordinate
[ səˈbɔːdənət ]
підлеглий
delete
[ dɪˈliːt ]
видалити
faint
[ feɪnt ]
непритомніти
explosion
[ ɪkˈspləʊʒən ]
вибух
swift
[ swɪft ]
стрімкий
refuge
[ ˈrefjuːdʒ ]
притулок
decree
[ dɪˈkriː ]
указ
oxidation
[ ˌɑk·sɪˈdeɪ·ʃən ]
окислення
alignment
[ əˈlaɪn.mənt ]
вирівнювання
feasible
[ ˈfiːzəbl ]
можливо
125
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
bacon
[ ˈbeɪkən ]
бекон
rocky
[ ˈrɒkɪ ]
скелястий
surveillance
[ sɜːˈveɪləns ]
спостереження
basket
[ ˈbɑːskɪt ]
кошик
applicant
[ ˈæplɪkənt ]
заявник
hurry
[ ˈhʌrɪ ]
поспішати
consultant
[ kənˈsʌltənt ]
консультант
unstable
[ ʌnˈsteɪbl ]
нестабільний
petroleum
[ pəˈtrəʊlɪəm ]
нафта
accustomed
[ əˈkʌstəmd ]
звикли
126
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
hostility
[ hɒsˈtɪlətɪ ]
ворожість
comply
[ kəmˈplaɪ ]
дотримуватися
statue
[ ˈstætʃuː ]
статуя
Buddhism
[ ˈbʊdɪzəm ]
Буддизм
seasonal
[ ˈsiːzənəl ]
сезонний
bladder
[ ˈblædər ]
сечовий міхур
savage
[ ˈsævɪdʒ ]
дикий
penguin
[ ˈpeŋɡwɪn ]
пінгвін
invite
[ ɪnˈvaɪt ]
запросити
presidency
[ ˈprezɪdənsɪ ]
президентство
127
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
carol
[ ˈkærəl ]
колядка
sheer
[ ʃɪər ]
чистий
intend
[ ɪnˈtend ]
мають намір
treasure
[ ˈtreʒər ]
скарб
downtown
[ ˌdaʊnˈtaʊn ]
центр міста
tomb
[ tuːm ]
могила
deserve
[ dɪˈzɜːv ]
заслуговують
dependency
[ dɪˈpen.dən.sɪ ]
залежність
regret
[ rɪˈɡret ]
жаль
detective
[ dɪˈtektɪv ]
детектив
128
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
canvas
[ ˈkænvəs ]
полотно
glorious
[ ˈɡlɔːrɪəs ]
славний
pearl
[ pɜːl ]
перлина
spectral
[ ˈspek.trəl ]
спектральний
contradiction
[ ˌkɒntrəˈdɪkʃən ]
протиріччя
setup
[ ˈset̬ˌʌp ]
налаштування
taxpayer
[ ˈtæksˌpeɪər ]
платник податків
proliferation
[ prəʊˌlɪfərˈeɪʃən ]
поширення
anchor
[ ˈæŋkər ]
якір
computation
[ ˌkɑm·pjəˈteɪ·ʃən ]
обчислення
129
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
beef
[ biːf ]
яловичина
dam
[ dæm ]
дамба
hook
[ hʊk ]
гачок
gratitude
[ ˈɡrætɪtjuːd ]
вдячність
confirmation
[ ˌkɒnfəˈmeɪʃən ]
підтвердження
manners
[ ˈmænəz ]
манери
nest
[ nest ]
гніздо
symmetry
[ ˈsɪmətrɪ ]
симетрія
attain
[ əˈteɪn ]
досягти
disturbance
[ dɪˈstɜːbəns ]
порушення
130
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
symposium
[ sɪmˈpəʊ.zɪ.əm ]
симпозіум
urgent
[ ˈɜːdʒənt ]
терміновий
dynasty
[ ˈdɪnəstɪ ]
династія
crash
[ kræʃ ]
аварія
mutually
[ ˈmjuːtʃuəlɪ ]
взаємно
cardinal
[ ˈkɑːdɪnəl ]
кардинал
ugly
[ ˈʌɡlɪ ]
потворний
mate
[ meɪt ]
товариш
dim
[ dɪm ]
тьмяний
resurrection
[ ˌrezərˈekʃən ]
воскресіння
131
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
impairment
[ ɪmˈpeə.mənt ]
порушення
feast
[ fiːst ]
застілля
negotiate
[ nɪˈɡəʊʃɪeɪt ]
вести переговори
catalogue
[ ˈkætəlɒɡ ]
каталог
substantive
[ ˈsʌbstəntɪv ]
змістовний
relax
[ rɪˈlæks ]
розслабитися
renewal
[ rɪˈnjuːəl ]
поновлення
deduction
[ dɪˈdʌkʃən ]
дедукція
silicon
[ ˈsɪlɪkən ]
кремній
drift
[ drɪft ]
дрейф
132
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
baseline
[ ˈbeɪs.laɪn ]
базова лінія
sunlight
[ ˈsʌnlaɪt ]
сонячне світло
overlap
[ ˌəʊvəˈlæp ]
перекриття
luxury
[ ˈlʌkʃərɪ ]
розкіш
aboriginal
[ ˌæbəˈrɪdʒənəl ]
абориген
vocal
[ ˈvəʊkəl ]
вокал
reservation
[ ˌrezəˈveɪʃən ]
бронювання
waist
[ weɪst ]
талія
ambiguous
[ æmˈbɪgjʊəs ]
неоднозначний
postwar
[ ˈpəʊstwɔːr ]
повоєнний
133
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
superficial
[ ˌsuːpəˈfɪʃəl ]
поверхневий
stimulate
[ ˈstɪmjəleɪt ]
стимулювати
shower
[ ʃaʊər ]
душ
terrorist
[ ˈterərɪst ]
терорист
imperative
[ ɪmˈperətɪv ]
імператив
admiral
[ ˈædmərəl ]
адмірал
obscure
[ əbˈskjʊər ]
незрозумілий
Alaska
[ əˈlæs.kə ]
Аляска
lamb
[ læm ]
баранина
ban
[ bæn ]
заборона
134
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
managerial
[ ˌmænəˈdʒɪərɪəl ]
управлінський
profitable
[ ˈprɒfɪtəbl ]
прибутковий
soap
[ səʊp ]
мило
rhetorical
[ rɪˈtɒr.ɪ.kəl ]
риторичні
shaft
[ ʃɑːft ]
вал
aluminum
[ əˈljʊmɪnəm ]
алюміній
skull
[ skʌl ]
череп
shit
[ ʃɪt ]
лайно
taxable
[ ˈtæksəbl ]
оподатковується
polar
[ ˈpəʊlər ]
полярний
135
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
tribunal
[ traɪˈbjuːnəl ]
трибунал
irrelevant
[ ɪˈreləvənt ]
не має значення
Belgium
[ ˈbel.dʒəm ]
Бельгія
albeit
[ ɔːlˈbiːɪt ]
хоча
peninsula
[ pəˈnɪnsjələ ]
півострів
confrontation
[ ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən ]
протистояння
recreation
[ ˌrekrɪˈeɪʃən ]
відпочинок
Denmark
[ ˈden.mɑːk ]
Данія
intellect
[ ˈɪntəlekt ]
інтелект
invariably
[ ɪnˈveərɪəblɪ ]
незмінно
136
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
porch
[ pɔːtʃ ]
ганок
sail
[ seɪl ]
вітрило
transient
[ ˈtrænzɪənt ]
перехідний
persuade
[ pəˈsweɪd ]
переконувати
deed
[ diːd ]
вчинок
confession
[ kənˈfeʃən ]
сповідь
whoever
[ huːˈevər ]
хто завгодно
mason
[ ˈmeɪ.sən ]
муляр
prohibition
[ ˌprəʊ.ɪˈbɪʃ.ən ]
заборона
payable
[ ˈpeɪəbl ]
підлягає оплаті
137
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
optional
[ ˈɒpʃənəl ]
необов'язковий
recurrent
[ rɪˈkʌr.ənt ]
рецидивуючий
dysfunction
[ dɪsˈfʌŋk.ʃən ]
дисфункція
instructor
[ ɪnˈstrʌktər ]
інструктор
robin
[ ˈrɒbɪn ]
малиновка
comic
[ ˈkɒmɪk ]
комікс
offspring
[ ˈɒfsprɪŋ ]
потомство
Baptist
[ ˈbæptɪst ]
баптист
tooth
[ tuːθ ]
зуб
trick
[ trɪk ]
трюк
138
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
compute
[ kəmˈpjuːt ]
обчислити
fatty
[ ˈfætɪ ]
жирний
salmon
[ ˈsæmən ]
лосось
ambitious
[ æmˈbɪʃəs ]
амбітний
brigade
[ brɪˈɡeɪd ]
бригада
heroic
[ hɪˈrəʊɪk ]
героїчний
analogous
[ əˈnæləɡəs ]
аналогічний
Argentina
[ ˌɑː.dʒənˈtiː.nə ]
Аргентина
pupil
[ ˈpjuːpəl ]
учень
hazard
[ ˈhæzəd ]
небезпека
139
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
convenience
[ kənˈviːniəns ]
зручність
rifle
[ ˈraɪfl ]
гвинтівка
sculpture
[ ˈskʌlptʃər ]
скульптура
cottage
[ ˈkɒtɪdʒ ]
котедж
electronics
[ ˌɪlekˈtrɒnɪks ]
електроніка
boom
[ buːm ]
бум
meter
[ ˈmiːtər ]
метр
eagle
[ ˈiːɡl ]
орел
Norway
[ ˈnɔː.weɪ ]
Норвегія
lesion
[ ˈliː.ʒən ]
ураження
140
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
Palestinian
[ ˌpæl.əˈstɪn.ɪ.ən ]
палестинець
obey
[ əʊˈbeɪ ]
підкорятися
bite
[ baɪt ]
укус
distal
[ ˈdɪs.təl ]
дистальний
credibility
[ ˌkredəˈbɪlətɪ ]
надійність
revenge
[ rɪˈvendʒ ]
помста
pencil
[ ˈpensəl ]
олівець
Guinea
[ ˈɡɪn.ɪ ]
Гвінея
hello
[ helˈəʊ ]
привіт
fundamentally
[ ˌfʌn.dəˈmen.təl.ɪ ]
принципово
141
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
accompany
[ əˈkʌmpənɪ ]
супроводжувати
inconsistent
[ ˌɪnkənˈsɪstənt ]
непослідовний
vacation
[ vəˈkeɪʃən ]
відпустка
homogeneous
[ ˌhɒməˈdʒiːniəs ]
однорідний
cemetery
[ ˈsemətrɪ ]
кладовище
canon
[ ˈkænən ]
канон
proximity
[ prɒkˈsɪmətɪ ]
близькість
heavenly
[ ˈhevənlɪ ]
небесний
wagon
[ ˈwæɡən ]
вагон
humble
[ ˈhʌmbl ]
скромний
142
3 день
7 день
21 день
Не розпочато!
plantation
[ plænˈteɪʃən ]
плантація
superiority
[ suːˌpɪərɪˈɒrətɪ ]
перевага
torture
[ ˈtɔːtʃər ]