0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
Test puanınız 2000 en sık kullanılan İngilizce kelimeler + çeviri ve transkripsiyon.
yandaki yeşil çubuk doğru cevap anlamına gelir, kırmızı olan yanlış ve gri olan henüz geçilmedi. Kırmızı çubukla işaretlenmiş kelimeler çalışılmak üzere kursa eklenmiştir!
2000
tie
[ taɪ ]
bağlamak
smart
[ smɑːt ]
akıllı
kiss
[ kɪs ]
öpücük
commentary
[ ˈkɒməntərɪ ]
yorum
query
[ ˈkwɪərɪ ]
sorgu
deck
[ dek ]
güverte
vulnerable
[ ˈvʌlnərəbl ]
hassas
actively
[ ˈæktɪvlɪ ]
aktif olarak
specification
[ ˌspesɪfɪˈkeɪʃən ]
Şartname
yesterday
[ ˈjestədeɪ ]
Dün
stuck
[ stʌk ]
sıkışmak
inferior
[ ɪnˈfɪərɪər ]
kalitesiz
insert
[ ɪnˈsɜːt ]
sokmak
settle
[ ˈsetl ]
yerleşmek
tract
[ trækt ]
yol
peer
[ pɪər ]
akran
diabetes
[ ˌdaɪəˈbiːtiːz ]
diyabet
retain
[ rɪˈteɪn ]
sürdürmek
tolerance
[ ˈtɒlərəns ]
hata payı
hunt
[ hʌnt ]
avlamak
stairs
[ steəz ]
merdiven
pink
[ pɪŋk ]
pembe
void
[ vɔɪd ]
geçersiz
corruption
[ kəˈrʌpʃən ]
yolsuzluk
mature
[ məˈtjʊər ]
olgun
knee
[ niː ]
diz
riding
[ ˈraɪdɪŋ ]
binme
likelihood
[ ˈlaɪklɪhʊd ]
olasılık
bibliography
[ ˌbɪblɪˈɒɡrəfɪ ]
bibliyografya
interference
[ ˌɪntəˈfɪərəns ]
parazit yapmak
continuity
[ ˌkɒntɪˈnjuːətɪ ]
süreklilik
mild
[ maɪld ]
hafif
luck
[ lʌk ]
şans
quantum
[ ˈkwɒn.təm ]
kuantum
forum
[ ˈfɔːrəm ]
forum
frontier
[ frʌnˈtɪər ]
sınır
Greece
[ ɡriːs ]
Yunanistan
bull
[ bʊl ]
Boğa
apple
[ ˈæpl ]
elma
excitement
[ ɪkˈsaɪtmənt ]
heyecanlanmak
influential
[ ɪnflʊˈenʃəl ]
etkili
palm
[ pɑːm ]
avuç içi
enthusiasm
[ ɪnˈθjuːzɪæzəm ]
heves
refuse
[ rɪˈfjuːz ]
reddetmek
municipal
[ mjuːˈnɪsɪpəl ]
belediye
exclusion
[ ɪksˈkluːʒən ]
dışlama
destination
[ ˌdestɪˈneɪʃən ]
varış noktası
jersey
[ ˈdʒɜːzɪ ]
Jersey
occupational
[ ˌɒkjəˈpeɪʃənəl ]
Mesleki
secular
[ ˈsekjələr ]
laik
heading
[ ˈhedɪŋ ]
başlık
gentleman
[ ˈdʒentlmən ]
beyefendi
interpret
[ ɪnˈtɜːprɪt ]
yorumlamak
protective
[ prəˈtektɪv ]
koruyucu
guest
[ ɡest ]
misafir
transform
[ trænsˈfɔːm ]
dönüştürmek
nitrogen
[ ˈnaɪtrədʒən ]
azot
renaissance
[ rəˈneɪsəns ]
Rönesans
companion
[ kəmˈpænjən ]
Arkadaş
pen
[ pen ]
dolma kalem
dawn
[ dɔːn ]
şafak
violation
[ ˌvaɪ.əˈleɪ.ʃən ]
ihlal
folder
[ ˈfəʊldər ]
dosya
dual
[ ˈdjuːəl ]
çift
realistic
[ ˌrɪəˈlɪstɪk ]
gerçekçi
spouse
[ spaʊs ]
aggregate
[ ˈæɡrɪɡət ]
agrega
rotation
[ rəʊˈteɪ.ʃən ]
rotasyon
railway
[ ˈreɪlweɪ ]
demiryolu
selective
[ sɪˈlektɪv ]
seçici
enzyme
[ ˈenzaɪm ]
enzim
festival
[ ˈfestɪvəl ]
Festival
shame
[ ʃeɪm ]
utanç
farmer
[ ˈfɑːmər ]
çiftçi
intimate
[ ˈɪntɪmət ]
samimi
peculiar
[ pɪˈkjuːlɪər ]
özel eşya
documentation
[ ˌdɒkjəmenˈteɪʃən ]
dokümantasyon
repeatedly
[ rɪˈpiː.tɪd.li ]
defalarca
conscience
[ ˈkɒnʃəns ]
vicdan
license
[ ˈlaɪsəns ]
lisans
alleged
[ əˈledʒd ]
iddia edilen
predict
[ prɪˈdɪkt ]
tahmin etmek
collaboration
[ kəˌlæbəˈreɪʃən ]
işbirliği
grateful
[ ˈɡreɪtfəl ]
minnettar
airport
[ ˈeəpɔːt ]
havalimanı
bulletin
[ ˈbʊlətɪn ]
bülten
adaptation
[ ˌædæpˈteɪʃən ]
adaptasyon
blank
[ blæŋk ]
boşluk
bath
[ bɑːθ ]
banyo
prophet
[ ˈprɒfɪt ]
peygamber
sensory
[ ˈsen.sər.ɪ ]
duyusal
burst
[ bɜːst ]
patlamak
vitamin
[ ˈvɪtəmɪn ]
vitamini
metaphor
[ ˈmetəfər ]
metafor
justification
[ ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən ]
meşrulaştırma
loyalty
[ ˈlɔɪəltɪ ]
bağlılık
outstanding
[ ˌaʊtˈstændɪŋ ]
üstün
sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]
sürdürülebilir
bitter
[ ˈbɪtər ]
acı
tender
[ ˈtendər ]
sunmak
lesser
[ ˈlesər ]
daha az
ceremony
[ ˈserɪmənɪ ]
tören
tough
[ tʌf ]
zorlu
citizenship
[ ˈsɪtɪzənʃɪp ]
vatandaşlık
cord
[ kɔːd ]
kordon
restoration
[ ˌres.tərˈeɪ.ʃən ]
restorasyon
coordination
[ kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən ]
Koordinasyon
filling
[ ˈfɪlɪŋ ]
dolgu
lecture
[ ˈlektʃər ]
ders
grammar
[ ˈɡræmər ]
dilbilgisi
precious
[ ˈpreʃəs ]
değerli
uncertain
[ ʌnˈsɜːtən ]
belirsiz
prospect
[ ˈprɒspekt ]
olasılık
wholly
[ ˈhəʊllɪ ]
tamamen
appreciation
[ əˌpriːʃiˈeɪʃən ]
takdir
jump
[ dʒʌmp ]
zıplamak
investigate
[ ɪnˈvestɪɡeɪt ]
araştırmak
rat
[ ræt ]
fare
scholarship
[ ˈskɒləʃɪp ]
burs
lover
[ ˈlʌvər ]
sevgili
nutrition
[ njuːˈtrɪʃən ]
beslenme
dignity
[ ˈdɪɡnətɪ ]
itibar
charter
[ ˈtʃɑːtər ]
kiralama
Protestant
[ ˈprɒtɪstənt ]
Protestan
fabric
[ ˈfæbrɪk ]
kumaş
football
[ ˈfʊtbɔːl ]
Futbol
seventh
[ ˈsevənθ ]
yedinci
alike
[ əˈlaɪk ]
benzer
faithful
[ ˈfeɪθfəl ]
sadık
engagement
[ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
nişanlanmak
injection
[ ɪnˈdʒekʃən ]
enjeksiyon
grid
[ ɡrɪd ]
Kafes
powder
[ ˈpaʊdər ]
pudra
portfolio
[ ˌpɔːtˈfəʊlɪəʊ ]
portföy
competence
[ ˈkɒm.pɪ.təns ]
yeterlilik
complaint
[ kəmˈpleɪnt ]
şikayet
distress
[ dɪˈstres ]
sıkıntı
blessed
[ ˈblesɪd ]
kutsanmış
placement
[ ˈpleɪsmənt ]
atama
prize
[ praɪz ]
ödül
pack
[ pæk ]
ambalaj
Friday
[ ˈfraɪdeɪ ]
Cuma
serum
[ ˈsɪərəm ]
serum
wash
[ wɒʃ ]
yıkamak
fur
[ fɜːr ]
kürk
crazy
[ ˈkreɪzɪ ]
deli
practically
[ ˈpræktɪkəlɪ ]
pratikte
capability
[ ˌkeɪpəˈbɪlətɪ ]
kabiliyet
rush
[ rʌʃ ]
acele etmek
modest
[ ˈmɒdɪst ]
mütevazı
seldom
[ ˈseldəm ]
nadiren
buyer
[ ˈbaɪər ]
alıcı
lovely
[ ˈlʌvlɪ ]
sevimli
pot
[ pɒt ]
tencere
fleet
[ fliːt ]
filo
honour
[ ˈɒnər ]
onur
employ
[ ɪmˈplɔɪ ]
kullanmak
engineer
[ ˌendʒɪˈnɪər ]
mühendis
elaborate
[ ɪˈlæbərət ]
detaylandırmak
brilliant
[ ˈbrɪlɪənt ]
muhteşem
slip
[ slɪp ]
kayma
formulation
[ ˌfɔr·mjəˈleɪ·ʃən ]
formülasyon
diary
[ ˈdaɪərɪ ]
günlük
badly
[ ˈbædlɪ ]
kötü
mask
[ mɑːsk ]
maske
salary
[ ˈsælərɪ ]
maaş
gather
[ ˈɡæðər ]
toplamak
pop
[ pɒp ]
pop
definite
[ ˈdefɪnət ]
kesin
deficiency
[ dɪˈfɪʃənsɪ ]
eksiklik
gravity
[ ˈɡrævətɪ ]
yer çekimi
definitely
[ ˈdefɪnətlɪ ]
kesinlikle
invisible
[ ɪnˈvɪzəbl ]
görünmez
supervision
[ ˌsuːpəˈvɪʒən ]
nezaret
substitute
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
yerine geçmek
mercy
[ ˈmɜːsɪ ]
merhamet
grief
[ ɡriːf ]
yas
capitalist
[ ˈkæpɪtəlɪst ]
kapitalist
workshop
[ ˈwɜːkʃɒp ]
atölye
mineral
[ ˈmɪnərəl ]
mineral
preservation
[ ˌprezəˈveɪʃən ]
koruma
wherever
[ weəˈrevər ]
her nerede
arrow
[ ˈærəʊ ]
ok
paradigm
[ ˈpærədaɪm ]
paradigma
coalition
[ kəʊəˈlɪʃən ]
koalisyon
formerly
[ ˈfɔːməlɪ ]
vakti zamanında
certificate
[ səˈtɪfɪkət ]
sertifika
lock
[ lɒk ]
kilit
Singapore
[ ˌsɪŋ.əˈpɔːr ]
Singapur
pound
[ paʊnd ]
pound
slide
[ slaɪd ]
slayt
emphasize
[ ˈemfəsaɪz ]
vurgu
psychiatric
[ ˌsaɪ.kɪˈæt.rɪk ]
psikiyatrik
basically
[ ˈbeɪsɪkəlɪ ]
temel olarak
modification
[ ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ]
değişiklik
hunter
[ ˈhʌn.tər ]
avcı
implicit
[ ɪmˈplɪsɪt ]
örtülü
shoot
[ ʃuːt ]
film çekmek
belt
[ belt ]
kemer
eve
[ iːv ]
havva
Egyptian
[ ɪˈdʒɪp.ʃən ]
Mısırlı
neural
[ ˈnjʊərəl ]
sinirsel
flood
[ flʌd ]
sel basmak
qualitative
[ ˈkwɒlɪtətɪv ]
nitel
pension
[ ˈpenʃən ]
emeklilik
flash
[ flæʃ ]
flaş
baker
[ ˈbeɪkər ]
fırıncı
inevitably
[ ɪˈnev.ɪ.tə.blɪ ]
kaçınılmaz olarak
spinal
[ ˈspaɪnəl ]
omurga
resort
[ rɪˈzɔːt ]
tatil yeri
lens
[ lenz ]
lens
creature
[ ˈkriːtʃər ]
yaratık
cellular
[ ˈseljələr ]
hücresel
rigid
[ ˈrɪdʒɪd ]
katı
tropical
[ ˈtrɒpɪkəl ]
tropikal
beneficial
[ ˌbenɪˈfɪʃəl ]
yararlı
farther
[ ˈfɑːðər ]
daha uzak
farming
[ ˈfɑːmɪŋ ]
çiftçilik
separately
[ ˈsep.ər.ət.lɪ ]
ayrı ayrı
pump
[ pʌmp ]
pompa
worldwide
[ ˌwɜːldˈwaɪd ]
Dünya çapında
Iran
[ ɪˈrɑːn ]
İran
grandfather
[ ˈɡrændˌfɑːðər ]
Büyük baba
differentiation
[ ˌdɪf.ər.en.ʃɪˈeɪ.ʃən ]
farklılaşma
asleep
[ əˈsliːp ]
uyuya kalmak
historian
[ hɪˈstɔːrɪən ]
tarihçi
convenient
[ kənˈviːniənt ]
uygun
matching
[ ˈmætʃɪŋ ]
eşleştirme
unexpected
[ ˌʌnɪkˈspektɪd ]
beklenmedik
laughter
[ ˈlɑːftər ]
kahkaha
anybody
[ ˈenɪˌbɒdɪ ]
herhangi biri
weapon
[ ˈwepən ]
silah
glucose
[ ˈɡluːkəʊs ]
glikoz
tragedy
[ ˈtrædʒədɪ ]
trajedi
hostile
[ ˈhɒstaɪl ]
düşmanca
scripture
[ ˈskrɪptʃər ]
kutsal yazı
relevance
[ ˈreləvəns ]
alaka
pitch
[ pɪtʃ ]
saha
inclusion
[ ɪnˈkluːʒən ]
içerme
federation
[ ˌfedərˈeɪʃən ]
federasyon
stretch
[ stretʃ ]
uzatmak
assault
[ əˈsɔːlt ]
saldırı
abnormal
[ æbˈnɔːməl ]
anormal
withdrawal
[ wɪðˈdrɔːəl ]
para çekme
geography
[ dʒɪˈɒɡrəfɪ ]
coğrafya
Hindu
[ ˈhɪnduː ]
Hindu
undoubtedly
[ ʌnˈdaʊtɪdlɪ ]
şüphesiz
accomplish
[ əˈkʌmplɪʃ ]
sonuçlandırmak
observer
[ əbˈzɜːvər ]
gözlemci
legislature
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər ]
yasama organı
continental
[ ˌkɒntɪˈnentəl ]
kıtasal
crack
[ kræk ]
çatırtı
lucky
[ ˈlʌkɪ ]
şanslı
hang
[ hæŋ ]
asmak
bow
[ baʊ ]
yay
drag
[ dræɡ ]
sürüklemek
craft
[ krɑːft ]
zanaat
sympathy
[ ˈsɪmpəθɪ ]
sempati
coach
[ kəʊtʃ ]
koç
Taiwan
[ taɪˈwɑːn ]
Tayvan
restore
[ rɪˈstɔːr ]
eski haline getirmek
editorial
[ ˌedɪˈtɔːrɪəl ]
editoryal
buffer
[ ˈbʌfər ]
tampon
accumulation
[ əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən ]
birikim
talent
[ ˈtælənt ]
yetenek
leather
[ ˈleðər ]
deri
naked
[ ˈneɪkɪd ]
çıplak
proceeds
[ ˈprəʊsiːdz ]
gelir
grandmother
[ ˈɡrændˌmʌðər ]
Nene
deposit
[ dɪˈpɒzɪt ]
Depozito
cheese
[ tʃiːz ]
peynir
update
[ ʌpˈdeɪt ]
güncelleme
excuse
[ ɪkˈskjuːz ]
mazeret
horizon
[ həˈraɪzən ]
ufuk
probable
[ ˈprɒbəbl ]
muhtemel
detect
[ dɪˈtekt ]
tespit etmek
earl
[ ɜːl ]
Kont
reception
[ rɪˈsepʃən ]
resepsiyon
fold
[ fəʊld ]
katlamak
satellite
[ ˈsætəlaɪt ]
uydu
compression
[ kəmˈpreʃ.ən ]
sıkıştırma
concentrate
[ ˈkɒnsəntreɪt ]
yoğunlaşmak
butter
[ ˈbʌtər ]
tereyağı
rubber
[ ˈrʌbər ]
lastik
reign
[ reɪn ]
saltanat
stranger
[ ˈstreɪndʒər ]
yabancı
Sweden
[ ˈswiː.dən ]
İsveç
sovereignty
[ ˈsɒv.rɪn.tɪ ]
egemenlik
arbitrary
[ ˈɑːbɪtrərɪ ]
keyfi
vocabulary
[ vəʊˈkæbjələrɪ ]
kelime bilgisi
deviation
[ ˌdiːviˈeɪʃən ]
sapma
succession
[ səkˈseʃən ]
halefiyet
ego
[ ˈiːɡəʊ ]
benlik
ridge
[ rɪdʒ ]
çıkıntı
boss
[ bɒs ]
patron
analyze
[ ˈænəlaɪz ]
analiz etmek
recover
[ rɪˈkʌvər ]
iyileşmek
ceiling
[ ˈsiːlɪŋ ]
tavan
anthropology
[ ˌænθrəˈpɒlədʒɪ ]
antropoloji
alien
[ ˈeɪlɪən ]
yabancı
abortion
[ əˈbɔːʃən ]
kürtaj
disclosure
[ dɪsˈkləʊʒər ]
ifşa
landing
[ ˈlændɪŋ ]
iniş
fix
[ fɪks ]
düzeltmek
installation
[ ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən ]
kurulum
brush
[ brʌʃ ]
fırçalamak
prediction
[ prɪˈdɪkʃən ]
tahmin
submit
[ səbˈmɪt ]
göndermek
piano
[ pɪˈænəʊ ]
piyano
cure
[ kjʊər ]
tedavi
deficit
[ ˈdefɪsɪt ]
açık
treasury
[ ˈtreʒərɪ ]
hazine
residential
[ ˌrezɪˈdenʃəl ]
yerleşim
overseas
[ ˌəʊvəˈsiːz ]
denizaşırı
encouraging
[ ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ ]
teşvik edici
burn
[ bɜːn ]
yakmak
cousin
[ ˈkʌzən ]
kuzen
seemingly
[ ˈsiːmɪŋli ]
görünüşte
upward
[ ˈʌpwəd ]
yukarı
dean
[ diːn ]
dekan
confirm
[ kənˈfɜːm ]
onaylamak
valve
[ vælv ]
kapak
tribal
[ ˈtraɪ.bəl ]
kabile
maternal
[ məˈtɜːnəl ]
anne
Norman
[ ˈnɔː.mən ]
Normandiya
publicly
[ ˈpʌblɪklɪ ]
halka açık
exhibition
[ ˌeksɪˈbɪʃən ]
sergi
sage
[ seɪdʒ ]
adaçayı
upset
[ ʌpˈset ]
üzgün
strip
[ strɪp ]
şerit
mayor
[ meər ]
Belediye Başkanı
celebrated
[ ˈseləbreɪtɪd ]
ünlü
rating
[ ˈreɪtɪŋ ]
değerlendirme
commissioner
[ kəˈmɪʃənər ]
komiser
rape
[ reɪp ]
tecavüz
Jordan
[ ˈdʒɔː.dən ]
Ürdün
fracture
[ ˈfræktʃər ]
kırık
statutory
[ ˈstætjətərɪ ]
yasal
medication
[ ˌmedɪˈkeɪʃən ]
ilaç tedavisi
producer
[ prəˈdjuːsər ]
üretici
grasp
[ ɡrɑːsp ]
sıkı sıkı tutmak
eager
[ ˈiːɡər ]
istekli
shelter
[ ˈʃeltər ]
barınak
ignorance
[ ˈɪɡnərəns ]
cehalet
spin
[ spɪn ]
döndürmek
virgin
[ ˈvɜːdʒɪn ]
bakir
perceive
[ pəˈsiːv ]
algılamak
wolf
[ wʊlf ]
kurt
retail
[ ˈriːteɪl ]
perakende
episode
[ ˈepɪsəʊd ]
bölüm
junior
[ ˈdʒuːnɪər ]
genç
physiological
[ ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪkəl ]
fizyolojik
merchant
[ ˈmɜːtʃənt ]
tüccar
genius
[ ˈdʒiːniəs ]
dahi
thread
[ θred ]
iplik
invention
[ ɪnˈvenʃən ]
buluş
chapel
[ ˈtʃæpəl ]
şapel
confident
[ ˈkɒnfɪdənt ]
kendinden emin
imply
[ ɪmˈplaɪ ]
ima etmek
dirty
[ ˈdɜːtɪ ]
kirli
inability
[ ˌɪnəˈbɪlətɪ ]
yeteneksizlik
persistent
[ pəˈsɪstənt ]
kalıcı
nucleus
[ ˈnjuːklɪəs ]
çekirdek
penalty
[ ˈpenəltɪ ]
ceza
Caribbean
[ ˌkær.ɪˈbiː.ən ]
Karayipler
cheap
[ tʃiːp ]
ucuz
rhythm
[ ˈrɪðəm ]
ritim
demonstration
[ ˌdemənˈstreɪʃən ]
gösteri
baseball
[ ˈbeɪsbɔːl ]
beyzbol
displacement
[ dɪˈspleɪs.mənt ]
yer değiştirme
estimation
[ ˌestɪˈmeɪʃən ]
tahmin
stimulus
[ ˈstɪmjələs ]
uyarıcı
reject
[ rɪˈdʒekt ]
reddetmek
Monday
[ ˈmʌndeɪ ]
Pazartesi
tribe
[ traɪb ]
kabile
hormone
[ ˈhɔːməʊn ]
hormon
inspiration
[ ˌɪnspərˈeɪʃən ]
esin
intake
[ ˈɪnteɪk ]
giriş
harbor
[ ˈhɑr·bər ]
liman
ecology
[ iːˈkɒlədʒi ]
ekoloji
eighteen
[ ˌeɪˈtiːn ]
on sekiz
deputy
[ ˈdepjətɪ ]
milletvekili
edit
[ ˈedɪt ]
düzenlemek
silk
[ sɪlk ]
ipek
inequality
[ ˌɪnɪˈkwɒlətɪ ]
eşitsizlik
petition
[ pəˈtɪʃən ]
dilekçe
emission
[ ɪˈmɪʃən ]
emisyon
hungry
[ ˈhʌŋɡrɪ ]
exceed
[ ɪkˈsiːd ]
aşmak
adjust
[ əˈdʒʌst ]
ayarlamak
parking
[ ˈpɑːkɪŋ ]
otopark
adolescent
[ ˌædəlˈesənt ]
ergen
continent
[ ˈkɒntɪnənt ]
kıta
modify
[ ˈmɒdɪfaɪ ]
değiştirmek
generous
[ ˈdʒenərəs ]
cömert
cave
[ keɪv ]
mağara
peaceful
[ ˈpiːsfəl ]
barışçıl
backward
[ ˈbækwəd ]
geriye
generic
[ dʒəˈnerɪk ]
genel
organize
[ ˈɔːɡənaɪz ]
düzenlemek
vascular
[ ˈvæs.kjə.lər ]
damar
funeral
[ ˈfjuːnərəl ]
cenaze
efficacy
[ ˈef.ɪ.kə.sɪ ]
etki
overhead
[ ˌəʊvəˈhed ]
genel gider
midst
[ mɪdst ]
ortasında
attract
[ əˈtrækt ]
cezbetmek
commit
[ kəˈmɪt ]
işlemek
lease
[ liːs ]
kiralama
allied
[ ˈælaɪd ]
müttefik
recommend
[ ˌrekəˈmend ]
tavsiye etmek
expedition
[ ˌekspɪˈdɪʃən ]
sefer
memorial
[ məˈmɔːrɪəl ]
anıt
pine
[ paɪn ]
çam
toxic
[ ˈtɒksɪk ]
zehirli
creativity
[ ˌkrɪ·eɪˈtɪv·ɪ·t̬ɪ ]
yaratıcılık
inform
[ ɪnˈfɔːm ]
bilgi vermek
Israeli
[ ɪzˈreɪ.lɪ ]
İsrail
liable
[ ˈlaɪəbl ]
sorumlu
esteem
[ ɪˈstiːm ]
saygı
thrust
[ θrʌst ]
itme
binary
[ ˈbaɪnərɪ ]
ikili
psychiatry
[ saɪˈkaɪətrɪ ]
psikiyatri
thereafter
[ ˌðeəˈrɑːftər ]
bundan sonra
funny
[ ˈfʌnɪ ]
eğlenceli
wealthy
[ ˈwelθɪ ]
zengin
pole
[ pəʊl ]
kutup
module
[ ˈmɒdjuːl ]
modül
seller
[ ˈselər ]
satıcı
autumn
[ ˈɔːtəm ]
sonbahar
notably
[ ˈnəʊtəblɪ ]
özellikle
convert
[ kənˈvɜːt ]
dönüştürmek
scarcely
[ ˈskeəslɪ ]
hemen hemen
molecule
[ ˈmɒlɪkjuːl ]
molekül
limitation
[ ˌlɪmɪˈteɪʃən ]
sınırlama
exciting
[ ɪkˈsaɪtɪŋ ]
heyecan verici
causal
[ ˈkɔː.zəl ]
nedensel
seal
[ siːl ]
fok
feminine
[ ˈfemɪnɪn ]
kadınsı
workplace
[ ˈwɜːkpleɪs ]
iş yeri
legacy
[ ˈleɡəsɪ ]
miras
mankind
[ mænˈkaɪnd ]
insanlık
evidently
[ ˈevɪdəntlɪ ]
açıkça
earn
[ ɜːn ]
para kazanmak
horror
[ ˈhɒrər ]
korku
damn
[ dæm ]
lanet etmek
suite
[ swiːt ]
süit
graphics
[ ˈɡræfɪks ]
grafikler
senator
[ ˈsenətər ]
senatör
semantic
[ sɪˈmæntɪk ]
anlamsal
rescue
[ ˈreskjuː ]
kurtarmak
geometry
[ dʒɪˈɒmɪtrɪ ]
geometri
systemic
[ sɪˈstem.ɪk ]
sistemik
composite
[ ˈkɒmpəzɪt ]
kompozit
genre
[ ˈʒɒnrə ]
tür
fourteen
[ ˌfɔːˈtiːn ]
on dört
impressive
[ ɪmˈpresɪv ]
etkileyici
warfare
[ ˈwɔːfeər ]
savaş
preface
[ ˈprefɪs ]
önsöz
audio
[ ˈɔːdɪəʊ ]
ses
quest
[ kwest ]
arayış
extract
[ ɪkˈstrækt ]
çıkarmak
realization
[ ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən ]
gerçekleştirme
bold
[ bəʊld ]
gözü pek
electoral
[ ɪˈlektərəl ]
seçim
disposal
[ dɪˈspəʊzəl ]
imha etmek
broadcast
[ ˈbrɔːdkɑːst ]
yayın
remainder
[ rɪˈmeɪndər ]
kalan
orthodox
[ ˈɔːθədɒks ]
Ortodoks
Scottish
[ ˈskɒtɪʃ ]
İskoç
residual
[ rɪˈzɪdjʊəl ]
artık
metropolitan
[ ˌmetrəˈpɒlɪtən ]
büyükşehir
impose
[ ɪmˈpəʊz ]
empoze etmek
nowhere
[ ˈnəʊweər ]
Hiçbir yerde
manufacturer
[ ˌmænjəˈfæktʃərər ]
üretici firma
racism
[ ˈreɪsɪzəm ]
ırkçılık
spontaneous
[ spɒnˈteɪnɪəs ]
doğal
holiday
[ ˈhɒlədeɪ ]
tatil
constraint
[ kənˈstreɪnt ]
kısıtlama
biography
[ baɪˈɒɡrəfɪ ]
biyografi
exploitation
[ ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən ]
sömürü
satisfactory
[ ˌsætɪsˈfæktərɪ ]
tatmin edici
flux
[ flʌks ]
akı
taxation
[ tækˈseɪʃən ]
vergilendirme
seventy
[ ˈsevəntɪ ]
yetmiş
substrate
[ ˈsʌb.streɪt ]
alt tabaka
merit
[ ˈmerɪt ]
liyakat
audit
[ ˈɔːdɪt ]
denetim
invest
[ ɪnˈvest ]
yatırım
delight
[ dɪˈlaɪt ]
zevk
render
[ ˈrendər ]
oluşturmak
fatigue
[ fəˈtiːɡ ]
tükenmişlik
underground
[ ˈʌndəɡraʊnd ]
yeraltı
fantasy
[ ˈfæntəsɪ ]
fantezi
sixteen
[ ˌsɪkˈstiːn ]
on altı
precision
[ prɪˈsɪʒən ]
kesinlik
inheritance
[ ɪnˈherɪtəns ]
miras
manifest
[ ˈmænɪfest ]
belirgin
romance
[ rəʊˈmæns ]
romantik
glasses
[ ˈɡlɑːsɪz ]
gözlük
mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]
ana akım
alongside
[ əˌlɒŋˈsaɪd ]
yanında
expectation
[ ˌekspekˈteɪʃən ]
beklenti
signature
[ ˈsɪɡnətʃər ]
imza
denial
[ dɪˈnaɪəl ]
inkar
deliberately
[ dɪˈlɪbərətlɪ ]
kasten
humor
[ ˈhjuːmər ]
mizah
neglect
[ nɪˈɡlekt ]
ihmal etmek
apparatus
[ ˌæpərˈeɪtəs ]
aparat
metabolism
[ məˈtæbəlɪzəm ]
metabolizma
severely
[ sɪˈvɪə.lɪ ]
şiddetli
sovereign
[ ˈsɒvərɪn ]
egemen
radius
[ ˈreɪdɪəs ]
yarıçap
intrinsic
[ ɪnˈtrɪnsɪk ]
içsel
hers
[ hɜːz ]
onunki
retreat
[ rɪˈtriːt ]
geri çekilmek
consistency
[ kənˈsɪstənsɪ ]
tutarlılık
sympathetic
[ ˌsɪmpəˈθetɪk ]
sempatik
Indonesia
[ ˌɪn.dəˈniː.ʒə ]
Endonezya
juice
[ dʒuːs ]
Meyve suyu
similarity
[ ˌsɪmɪˈlærətɪ ]
benzerlik
parliamentary
[ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.ɪ ]
parlamenter
fool
[ fuːl ]
aptal
charity
[ ˈtʃærɪtɪ ]
hayır kurumu
lab
[ læb ]
laboratuvar
calendar
[ ˈkæləndər ]
takvim
surplus
[ ˈsɜːpləs ]
fazlalık
correction
[ kəˈrekʃən ]
düzeltme
throne
[ θrəʊn ]
taht
affection
[ əˈfekʃən ]
alaka
favorable
[ ˈfeɪ.vər.ə.bəl ]
uygun
prospective
[ prəˈspektɪv ]
muhtemel
receiver
[ rɪˈsiːvər ]
alıcı
aggression
[ əˈɡreʃən ]
saldırganlık
honey
[ ˈhʌnɪ ]
Bal
sensation
[ senˈseɪʃən ]
duygu
competent
[ ˈkɒmpɪtənt ]
yetkili
leisure
[ ˈleʒər ]
boş vakit
cabin
[ ˈkæbɪn ]
kabin
rebellion
[ rɪˈbelɪən ]
isyan
locate
[ ləʊˈkeɪt ]
yerini belirlemek
lighting
[ ˈlaɪtɪŋ ]
aydınlatma
battery
[ ˈbætərɪ ]
pil
tremendous
[ trɪˈmendəs ]
muazzam
degradation
[ ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ]
bozulma
Cuba
[ ˈkjuː.bə ]
Küba
delicate
[ ˈdelɪkət ]
narin
mud
[ mʌd ]
çamur
stupid
[ ˈstjuːpɪd ]
aptal
gesture
[ ˈdʒestʃər ]
jest yapmak
congressional
[ kənˈɡreʃənəl ]
kongre
needle
[ ˈniːdl ]
iğne
shallow
[ ˈʃæləʊ ]
sığ
premises
[ ˈpremɪsɪz ]
bina
relaxation
[ ˌriː.lækˈseɪ.ʃən ]
gevşeme
problematic
[ ˌprɒbləˈmætɪk ]
problemli
panic
[ ˈpænɪk ]
panik
legend
[ ˈledʒənd ]
efsane
poorly
[ ˈpɔːlɪ ]
kötü
Amsterdam
[ ˌæm.stəˈdæm ]
Amsterdam
printer
[ ˈprɪntər ]
yazıcı
bore
[ bɔːr ]
delik
Turkish
[ ˈtɜː.kɪʃ ]
Türkçe
parish
[ ˈpærɪʃ ]
mahalle
territorial
[ ˌterɪˈtɔːrɪəl ]
bölgesel
cinema
[ ˈsɪnəmə ]
sinema
prisoner
[ ˈprɪzənər ]
mahkum
ghost
[ ɡəʊst ]
hayalet
span
[ spæn ]
açıklık
mechanics
[ mɪˈkænɪks ]
mekanik
civilian
[ sɪˈvɪlɪən ]
sivil
defect
[ ˈdiːfekt ]
kusur
breach
[ briːtʃ ]
çiğneme
socialism
[ ˈsəʊʃəlɪzəm ]
sosyalizm
layout
[ ˈleɪaʊt ]
düzen
terrorism
[ ˈterərɪzəm ]
terörizm
conjunction
[ kənˈdʒʌŋkʃən ]
bağlaç
beloved
[ bɪˈlʌvɪd ]
sevgili
interact
[ ˌɪntərˈækt ]
etkileşime girmek
designer
[ dɪˈzaɪnər ]
tasarımcı
remedy
[ ˈremədɪ ]
çare
patience
[ ˈpeɪʃəns ]
sabır
clerk
[ klɑːk ]
katip
anymore
[ ˌen.ɪˈmɔːr ]
artık değil
tab
[ tæb ]
sekme
peasant
[ ˈpezənt ]
köylü
impulse
[ ˈɪmpʌls ]
dürtü
prejudice
[ ˈpredʒədɪs ]
ön yargı
controversial
[ ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ]
tartışmalı
birthday
[ ˈbɜːθdeɪ ]
doğum günü
embrace
[ ɪmˈbreɪs ]
kucaklamak
commodity
[ kəˈmɒdətɪ ]
emtia
interactive
[ ˌɪntərˈæktɪv ]
etkileşimli
diamond
[ ˈdaɪəmənd ]
elmas
participant
[ pɑːˈtɪsɪpənt ]
katılımcı
Austria
[ ˈɒs.trɪ.ə ]
Avusturya
minimize
[ ˈmɪnɪmaɪz ]
küçültmek
failing
[ ˈfeɪlɪŋ ]
başarısız
autonomous
[ ɔːˈtɒnəməs ]
özerk
median
[ ˈmiːdiən ]
medyan
cerebral
[ ˈserəbrəl ]
beyinsel
hip
[ hɪp ]
belki
caution
[ ˈkɔːʃən ]
Dikkat
desperate
[ ˈdespərət ]
çaresiz
vein
[ veɪn ]
damar
haven
[ ˈheɪvən ]
sığınak
container
[ kənˈteɪnər ]
konteyner
bid
[ bɪd ]
teklif etmek
insulin
[ ˈɪnsjəlɪn ]
insülin
shear
[ ʃɪər ]
kırpmak
unnecessary
[ ʌnˈnesəsərɪ ]
gereksiz
handsome
[ ˈhændsəm ]
Yakışıklı
warren
[ ˈwɒrən ]
Warren
termination
[ ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən ]
sonlandırma
scholar
[ ˈskɒlər ]
akademisyen
cope
[ kəʊp ]
başa çıkmak
civic
[ ˈsɪvɪk ]
sivil
suspicion
[ səˈspɪʃən ]
şüphe
manufacture
[ ˌmænjəˈfæktʃər ]
imalat
super
[ ˈsuːpər ]
Süper
spine
[ spaɪn ]
omurga
wilderness
[ ˈwɪldənəs ]
el değmemiş doğa
whereby
[ weəˈbaɪ ]
vasıtasıyla
chaos
[ ˈkeɪɒs ]
kaos
graphic
[ ˈɡræfɪk ]
grafik
decay
[ dɪˈkeɪ ]
çürümek
eighth
[ eɪtθ ]
sekizinci
enlightenment
[ ɪnˈlaɪ.tən.mənt ]
aydınlanma
administrator
[ ədˈmɪnɪstreɪtər ]
yönetici
disabled
[ dɪˈseɪbld ]
engelli
discrete
[ dɪˈskriːt ]
ayrık
philosopher
[ fɪˈlɒsəfər ]
filozof
poetic
[ pəʊˈetɪk ]
şiirsel
reproductive
[ ˌriːprəˈdʌktɪv ]
üreme
urine
[ ˈjʊərɪn ]
idrar
unpublished
[ ʌnˈpʌb.lɪʃt ]
yayınlanmamış
Buddhist
[ ˈbʊdɪst ]
Budist
provider
[ prəˈvaɪ.dər ]
Sağlayıcı
bomb
[ bɒm ]
bomba
mortgage
[ ˈmɔːɡɪdʒ ]
ipotek
mysterious
[ mɪˈstɪərɪəs ]
gizemli
princess
[ prɪnˈses ]
prenses
formally
[ ˈfɔːməlɪ ]
resmen
harvest
[ ˈhɑːvɪst ]
hasat
momentum
[ məʊˈmentəm ]
itme
ruler
[ ˈruːlər ]
cetvel
induction
[ ɪnˈdʌkʃən ]
tümevarım
pet
[ pet ]
Evcil Hayvan
coordinate
[ kəʊˈɔːdɪneɪt ]
koordinat
fan
[ fæn ]
fan
deposition
[ ˌdep.əˈzɪʃ.ən ]
biriktirme
adventure
[ ədˈventʃər ]
macera
compete
[ kəmˈpiːt ]
rekabet etmek
disposition
[ ˌdɪspəˈzɪʃən ]
eğilim
specialist
[ ˈspeʃəlɪst ]
uzman
brick
[ brɪk ]
tuğla
offensive
[ əˈfensɪv ]
saldırgan
maturity
[ məˈtjʊərətɪ ]
olgunluk
timber
[ ˈtɪmbər ]
kereste
alert
[ əˈlɜːt ]
uyarı
singular
[ ˈsɪŋɡjələr ]
tekil
Philippines
[ ˈfɪl.ɪ.piːnz ]
Filipinler
weekend
[ ˌwiːkˈend ]
hafta sonu
certainty
[ ˈsɜːtəntɪ ]
kesinlik
supplement
[ ˈsʌplɪmənt ]
ek
northwest
[ ˌnɔːθˈwest ]
Kuzey Batı
shade
[ ʃeɪd ]
gölge
majesty
[ ˈmædʒəstɪ ]
majesteleri
nationalist
[ ˈnæʃənəlɪst ]
milliyetçi
reporter
[ rɪˈpɔːtər ]
muhabir
covenant
[ ˈkʌvənənt ]
Sözleşme
vacuum
[ ˈvækjuːm ]
vakum
Nazi
[ ˈnɑːtsɪ ]
Nazi
fame
[ feɪm ]
şöhret
regards
[ rɪˈɡɑːdz ]
Saygılarımızla
vegetation
[ ˌvedʒɪˈteɪʃən ]
bitki örtüsü
correspond
[ ˌkɒrɪˈspɒnd ]
karşılık
rid
[ rɪd ]
kurtulmak
sustain
[ səˈsteɪn ]
güç vermek
polymer
[ ˈpɒl.ɪ.mər ]
polimer
periodic
[ ˌpɪərɪˈɒdɪk ]
periyodik
fancy
[ ˈfænsɪ ]
süslü
despair
[ dɪˈspeər ]
çaresizlik
victor
[ ˈvɪktər ]
galip
wildlife
[ ˈwaɪldlaɪf ]
yaban hayatı
lasting
[ ˈlɑːstɪŋ ]
kalıcı
jail
[ dʒeɪl ]
hapishane
propose
[ prəˈpəʊz ]
teklif etmek, önermek
shed
[ ʃed ]
baraka
outlook
[ ˈaʊtlʊk ]
görünüm
pause
[ pɔːz ]
Duraklat
elder
[ ˈeldər ]
yaşlı
dense
[ dens ]
yoğun
restriction
[ rɪˈstrɪkʃən ]
kısıtlama
consultation
[ ˌkɒnsəlˈteɪʃən ]
danışma
chin
[ tʃɪn ]
çene
fertility
[ fəˈtɪl.ə.tɪ ]
doğurganlık
habitat
[ ˈhæbɪtæt ]
doğal ortam
indicator
[ ˈɪndɪkeɪtər ]
gösterge
bet
[ bet ]
bahis
knight
[ naɪt ]
şövalye
launch
[ lɔːnʃ ]
öğle yemeği
prosperity
[ prɒsˈperətɪ ]
refah
abundance
[ əˈbʌndəns ]
bolluk
intact
[ ɪnˈtækt ]
bozulmamış
organism
[ ˈɔːɡənɪzəm ]
organizma
trap
[ træp ]
tuzak
derive
[ dɪˈraɪv ]
türetmek
surrender
[ sərˈendər ]
teslim olmak
triumph
[ ˈtraɪəmf ]
zafer
oak
[ əʊk ]
meşe
narrator
[ nəˈreɪtər ]
dış ses
pepper
[ ˈpepər ]
biber
golf
[ ɡɒlf ]
golf
scan
[ skæn ]
tarama
notable
[ ˈnəʊtəbl ]
dikkate değer
analogy
[ əˈnælədʒɪ ]
benzetme
projection
[ prəʊˈdʒekʃən ]
projeksiyon
resistant
[ rɪˈzɪstənt ]
dayanıklı
jacket
[ ˈdʒækɪt ]
ceket
successive
[ səkˈsesɪv ]
ardışık
thirteen
[ θɜːˈtiːn ]
on üç
dare
[ deər ]
cesaret etmek
elevation
[ ˌelɪˈveɪʃən ]
yükseklik
hunger
[ ˈhʌŋɡər ]
açlık
rail
[ reɪl ]
Demiryolu
softly
[ ˈsɒftlɪ ]
usulca
endless
[ ˈendləs ]
sonsuz
packet
[ ˈpækɪt ]
paket
missionary
[ ˈmɪʃənərɪ ]
misyoner
pin
[ pɪn ]
toplu iğne
innovative
[ ˈɪnəvətɪv ]
yenilikçi
commonwealth
[ ˈkɒm.ən.welθ ]
İngiliz Milletler Topluluğu
destiny
[ ˈdestɪnɪ ]
kader
rod
[ rɒd ]
kamış
atom
[ ˈætəm ]
atom
rope
[ rəʊp ]
halat
tide
[ taɪd ]
gelgit
diplomatic
[ ˌdɪpləˈmætɪk ]
diplomatik
accommodate
[ əˈkɒmədeɪt ]
Karşılamak
negotiation
[ nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən ]
müzakere
norm
[ nɔːm ]
norm
fraud
[ frɔːd ]
sahtekar
proportional
[ prəˈpɔːʃənəl ]
orantılı
imagery
[ ˈɪmɪdʒərɪ ]
görüntüler
infantry
[ ˈɪnfəntrɪ ]
piyade
marital
[ ˈmærɪtəl ]
evlilik
bloody
[ ˈblʌdɪ ]
kanlı
alarm
[ əˈlɑːm ]
alarm
fatal
[ ˈfeɪtəl ]
ölümcül
promising
[ ˈprɒmɪsɪŋ ]
umut verici
Nigeria
[ naɪˈdʒɪə.rɪ.ə ]
Nijerya
discretion
[ dɪˈskreʃən ]
takdir yetkisi
neighbor
[ ˈneɪ·bər ]
komşu
popularity
[ ˌpɒpjəˈlærətɪ ]
popülerlik
dilemma
[ dɪˈlemə ]
ikilem
twin
[ twɪn ]
ikiz
tourist
[ ˈtʊərɪst ]
turist
flowing
[ ˈfləʊɪŋ ]
akan
processor
[ ˈprəʊsesər ]
işlemci
assurance
[ əˈʃʊərəns ]
güvence
lion
[ laɪən ]
aslan
dirt
[ dɜːt ]
kir
flame
[ fleɪm ]
alev
probe
[ prəʊb ]
incelemek, bulmak
juvenile
[ ˈdʒuːvənaɪl ]
genç
drunk
[ drʌŋk ]
sarhoş
globe
[ ɡləʊb ]
küre
assertion
[ əˈsɜːʃən ]
iddia
lifestyle
[ ˈlaɪfstaɪl ]
yaşam tarzı
deer
[ dɪər ]
geyik
convince
[ kənˈvɪns ]
ikna etmek
compatible
[ kəmˈpætɪbl ]
uyumlu
gradient
[ ˈɡreɪdɪənt ]
degrade
characterization
[ ˌkærəktəraɪˈzeɪʃən ]
karakterizasyon
retention
[ rɪˈtenʃən ]
tutulma
incomplete
[ ˌɪnkəmˈpliːt ]
tamamlanmamış
Holland
[ ˈhɒl.ənd ]
Hollanda
nominal
[ ˈnɒmɪnəl ]
nominal
math
[ mæθ ]
matematik
climb
[ klaɪm ]
tırmanmak
refusal
[ rɪˈfjuːzəl ]
ret
exhausted
[ ɪɡˈzɔːstɪd ]
yorgun
nerves
[ nɜːvz ]
sinirler
revision
[ rɪˈvɪʒən ]
revizyon
trigger
[ ˈtrɪɡər ]
tetiklemek
regiment
[ ˈredʒɪmənt ]
alay
fortunately
[ ˈfɔːtʃənətlɪ ]
neyse ki
communal
[ ˈkɒmjʊnəl ]
ortak
shake
[ ʃeɪk ]
sallamak
remark
[ rɪˈmɑːk ]
açıklama
moisture
[ ˈmɔɪstʃər ]
nem
trunk
[ trʌŋk ]
gövde
severity
[ sɪˈverətɪ ]
ciddiyet
globalization
[ ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən ]
küreselleşme
Buddha
[ ˈbʊdə ]
Buda
incentive
[ ɪnˈsentɪv ]
teşvik
advocate
[ ˈædvəkeɪt ]
avukat
presently
[ ˈprezəntlɪ ]
şu anda
dominance
[ ˈdɒmɪnəns ]
hakimiyet
conquest
[ ˈkɒŋkwest ]
fetih
dressing
[ ˈdresɪŋ ]
pansuman
destructive
[ dɪˈstrʌk.tɪv ]
yıkıcı
descent
[ dɪˈsent ]
iniş
horn
[ hɔːn ]
korna
attraction
[ əˈtrækʃən ]
cazibe
fitting
[ ˈfɪtɪŋ ]
uydurma
litigation
[ ˌlɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
dava
specimen
[ ˈspesəmɪn ]
örnek
thereof
[ ˌðeəˈrɒv ]
onun
thorough
[ ˈθʌrə ]
kapsamlı
vague
[ veɪɡ ]
başıboş dolaşmak
remind
[ rɪˈmaɪnd ]
hatırlatmak
invitation
[ ˌɪnvɪˈteɪʃən ]
davet
adaptive
[ əˈdæp.tɪv ]
uyarlanabilir
openly
[ ˈəʊpənlɪ ]
açıkça
singer
[ ˈsɪŋər ]
şarkıcı
anonymous
[ əˈnɒnɪməs ]
anonim
erosion
[ ɪˈrəʊ.ʒən ]
erozyon
mighty
[ ˈmaɪtɪ ]
güçlü
sink
[ sɪŋk ]
atmak
inn
[ ɪn ]
Han
cheek
[ tʃiːk ]
yanak
lesbian
[ ˈlezbɪən ]
lezbiyen
accommodation
[ əˌkɒməˈdeɪʃən ]
konaklama
insufficient
[ ˌɪnsəˈfɪʃənt ]
yetersiz
website
[ ˈwebsaɪt ]
İnternet sitesi
convey
[ kənˈveɪ ]
iletmek
immigrant
[ ˈɪmɪɡrənt ]
göçmen
brave
[ breɪv ]
cesur
meditation
[ ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən ]
meditasyon
facial
[ ˈfeɪʃəl ]
yüz
critic
[ ˈkrɪtɪk ]
eleştirmen
rage
[ reɪdʒ ]
öfkelenmek
declare
[ dɪˈkleər ]
ilan etmek
discount
[ ˈdɪskaʊnt ]
indirim
monopoly
[ məˈnɒpəlɪ ]
Tekel
celebration
[ ˌseləˈbreɪʃən ]
kutlama
hire
[ haɪər ]
kiralamak
extraction
[ ɪkˈstrækʃən ]
çıkarma
spare
[ speər ]
kıyamamak
defensive
[ dɪˈfensɪv ]
savunma
oxide
[ ˈɒk.saɪd ]
oksit
bride
[ braɪd ]
gelin
bathroom
[ ˈbɑːθruːm ]
banyo
relaxed
[ rɪˈlækst ]
rahat
butler
[ ˈbʌtlər ]
kahya
propaganda
[ ˌprɒpəˈɡændə ]
propaganda
simplicity
[ sɪmˈplɪsətɪ ]
basitlik
fitness
[ ˈfɪtnəs ]
Fitness
gradual
[ ˈgrædjʊəl ]
kademeli
harsh
[ hɑːʃ ]
sert
swing
[ swɪŋ ]
sallanmak
goodness
[ ˈɡʊdnəs ]
iyilik
instrumental
[ ˌɪnstrəˈmentəl ]
enstrümantal
descriptive
[ dɪˈskrɪptɪv ]
tanımlayıcı
breakdown
[ ˈbreɪkdaʊn ]
bozulma
stake
[ steɪk ]
hisse
exile
[ ˈeksaɪl ]
sürgün
mama
[ məˈmɑː ]
anne
strengthen
[ ˈstreŋθən ]
güçlendirmek
bench
[ benʃ ]
Bank
Edinburgh
[ ˈed.ɪn.bər.ə ]
Edinburg
authentic
[ ɔːˈθentɪk ]
otantik
prose
[ prəʊz ]
nesir
sketch
[ sketʃ ]
kroki
arrange
[ əˈreɪndʒ ]
düzenlemek
offset
[ ˌɒfˈset ]
telafi etmek
fusion
[ ˈfjuːʒən ]
füzyon
visitor
[ ˈvɪzɪtər ]
ziyaretçi
purple
[ ˈpɜːpl ]
mor
auto
[ ˈɔːtəʊ ]
Oto
react
[ rɪˈækt ]
tepki
pat
[ pæt ]
okşamak
nick
[ nɪk ]
Nick
gang
[ ɡæŋ ]
çete
amplitude
[ ˈæm.plɪ.tʃuːd ]
genlik
forehead
[ ˈfɔːhed ]
alın
immense
[ ɪˈmens ]
engin
realism
[ ˈrɪəlɪzəm ]
gerçekçilik
reliance
[ rɪˈlaɪəns ]
güven
chap
[ tʃæp ]
Çatlak
lodge
[ lɒdʒ ]
kulübe
behave
[ bɪˈheɪv ]
davranmak
Switzerland
[ ˈswɪt.sə.lənd ]
İsviçre
fragment
[ ˈfræɡmənt ]
parça
perfection
[ pəˈfekʃən ]
mükemmellik
encouragement
[ ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt ]
teşvik
quit
[ kwɪt ]
çıkış yapmak
curiosity
[ ˌkjʊərɪˈɒsətɪ ]
merak
frustration
[ frʌsˈtreɪʃən ]
hüsran
pile
[ paɪl ]
istif
cigarette
[ ˌsɪɡərˈet ]
sigara
theorem
[ ˈθɪə.rəm ]
teorem
odds
[ ɒdz ]
ihtimaller
southwest
[ ˌsaʊθˈwest ]
güneybatı
architect
[ ˈɑːkɪtekt ]
mimar
illusion
[ ɪˈluːʒən ]
yanılsama
lamp
[ læmp ]
lamba
rival
[ ˈraɪvəl ]
rakip
motive
[ ˈməʊtɪv ]
sebep
cult
[ kʌlt ]
kült
coronary
[ ˈkɒrənərɪ ]
koroner
contest
[ ˈkɒntest ]
yarışma
stance
[ stæns ]
duruş
lightly
[ ˈlaɪtlɪ ]
hafifçe
arbitration
[ ˌɑːbɪˈtreɪʃən ]
Tahkim
tunnel
[ ˈtʌnəl ]
tünel
gear
[ ɡɪər ]
vites
crowded
[ ˈkraʊdɪd ]
kalabalık
advisory
[ ədˈvaɪzərɪ ]
danışma
tag
[ tæɡ ]
etiket
goddess
[ ˈɡɒdes ]
tanrıça
disappear
[ ˌdɪsəˈpɪər ]
yok olmak
kidney
[ ˈkɪdnɪ ]
böbrek
scientist
[ ˈsaɪəntɪst ]
bilim adamı
chase
[ tʃeɪs ]
takip etmek
donor
[ ˈdəʊnər ]
bağışçı
sauce
[ sɔːs ]
Sos
normative
[ ˈnɔː.mə.tɪv ]
normatif
straightforward
[ ˌstreɪtˈfɔːwəd ]
basit
metabolic
[ met.əˈbɒl.ɪk ]
metabolik
abundant
[ əˈbʌndənt ]
bolluk
founder
[ ˈfaʊndər ]
kurucu
scattering
[ ˈskætərɪŋ ]
saçılma
genesis
[ ˈdʒen.ə.sɪs ]
Yaratılış
Portuguese
[ ˌpɔː.tʃəˈɡiːz ]
Portekizce
forgive
[ fəˈɡɪv ]
affetmek
midnight
[ ˈmɪdnaɪt ]
gece yarısı
cavity
[ ˈkævətɪ ]
boşluk
feminism
[ ˈfemɪnɪzəm ]
feminizm
elimination
[ ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ]
eliminasyon
induce
[ ɪnˈdjuːs ]
teşvik etmek
lip
[ lɪp ]
dudak
serial
[ ˈsɪərɪəl ]
seri
operative
[ ˈɒpərətɪv ]
çalışan
fence
[ fens ]
çit
objection
[ əbˈdʒekʃən ]
itiraz
syntax
[ ˈsɪntæks ]
sözdizimi
resonance
[ ˈrez.ən.əns ]
rezonans
concert
[ ˈkɒnsət ]
konser
dental
[ ˈdentəl ]
diş
modernity
[ mɒdˈɜː.nə.tɪ ]
modernlik
alpha
[ ˈæl.fə ]
alfa
caste
[ kɑːst ]
kast
cruel
[ ˈkruːəl ]
acımasız
stack
[ stæk ]
yığın
tense
[ tens ]
gergin
lean
[ liːn ]
eğilmek
icon
[ ˈaɪkɒn ]
simge
stern
[ stɜːn ]
sert
tear
[ teər ]
göz yaşı
Hungary
[ ˈhʌŋ.ɡər.ɪ ]
Macaristan
summit
[ ˈsʌmɪt ]
toplantı
indirectly
[ ˌɪn·dəˈrek·tlɪ ]
dolaylı olarak
bronze
[ brɒnz ]
bronz
synthetic
[ sɪnˈθetɪk ]
sentetik
triangle
[ ˈtraɪæŋɡl ]
üçgen
widow
[ ˈwɪdəʊ ]
dul
jazz
[ dʒæz ]
caz
Victorian
[ vɪkˈtɔːrɪən ]
Viktorya dönemi
bankruptcy
[ ˈbæŋkrəptsɪ ]
iflas
automobile
[ ˈɔːtəməʊbiːl ]
otomobil
texture
[ ˈtekstʃər ]
doku
painter
[ ˈpeɪntər ]
ressam
repetition
[ ˌrepɪˈtɪʃən ]
tekrarlama
oneself
[ wʌnˈself ]
kendisi
tin
[ tɪn ]
teneke
warrant
[ ˈwɒrənt ]
garanti
bass
[ beɪs ]
bas
echo
[ ˈekəʊ ]
Eko
artillery
[ ɑːˈtɪlərɪ ]
topçu
weights
[ weɪts ]
ağırlıklar
clinic
[ ˈklɪnɪk ]
klinik
quote
[ kwəʊt ]
alıntı
vain
[ veɪn ]
boşuna
sergeant
[ ˈsɑːdʒənt ]
Çavuş
delta
[ ˈdeltə ]
delta
cake
[ keɪk ]
kek
pathway
[ ˈpɑːθ.weɪ ]
patika
approximation
[ əˌprɒk.sɪˈmeɪ.ʃən ]
yaklaşım
creator
[ krɪˈeɪtər ]
yaratıcı
arena
[ əˈriːnə ]
arena
bodily
[ ˈbɒdɪlɪ ]
bedensel
reluctant
[ rɪˈlʌktənt ]
isteksiz
longitudinal
[ ˌlɒŋ.ɡɪˈtʃuː.dɪ.nəl ]
boyuna
incorporate
[ ɪnˈkɔːpəreɪt ]
firma kurmak
closure
[ ˈkləʊʒər ]
kapatma
instability
[ ˌɪnstəˈbɪlətɪ ]
istikrarsızlık
inappropriate
[ ˌɪnəˈprəʊprɪət ]
uygunsuz
instantly
[ ˈɪnstəntlɪ ]
aniden
coherent
[ kəʊˈhɪərənt ]
tutarlı
anatomy
[ əˈnætəmɪ ]
anatomi
surgeon
[ ˈsɜːdʒən ]
Cerrah
collar
[ ˈkɒlər ]
yaka
assure
[ əˈʃɔːr ]
garanti etmek
solidarity
[ ˌsɒlɪˈdærətɪ ]
dayanışma
lonely
[ ˈləʊnlɪ ]
yalnız
amazing
[ əˈmeɪzɪŋ ]
inanılmaz
decisive
[ dɪˈsaɪsɪv ]
belirleyici
tent
[ tent ]
çadır
congregation
[ ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən ]
cemaat
pity
[ ˈpɪtɪ ]
acımak
Palestine
[ ˈpæl.ə.staɪn ]
Filistin
hybrid
[ ˈhaɪbrɪd ]
melez
bilateral
[ baɪˈlætərəl ]
iki taraflı
initiation
[ ɪˌnɪʃ.ɪˈeɪ.ʃən ]
başlatma
drainage
[ ˈdreɪnɪdʒ ]
drenaj
ours
[ aʊəz ]
bizim
hatred
[ ˈheɪtrɪd ]
kin
abandon
[ əˈbændən ]
terk etmek
beta
[ ˈbiː.tə ]
beta
miracle
[ ˈmɪrəkl ]
mucize
prompt
[ prɒmpt ]
çabuk
dissertation
[ ˌdɪsəˈteɪʃən ]
tez
rationale
[ ˌræʃəˈnɑːl ]
mantık
directive
[ dɪˈrektɪv ]
direktif
broadly
[ ˈbrɔːdlɪ ]
genel olarak
domination
[ ˌdɒmɪˈneɪʃən ]
egemenlik
devotion
[ dɪˈvəʊʃən ]
özveri
interfere
[ ˌɪntəˈfɪər ]
müdahale etmek
Athens
[ ˈæθ.ənz ]
Atina
noun
[ naʊn ]
isim
economically
[ ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i ]
ekonomik olarak
envelope
[ ˈenvələʊp ]
mektup
voyage
[ ˈvɔɪɪdʒ ]
yolculuk
spell
[ spel ]
hecelemek
pit
[ pɪt ]
çukur
blade
[ bleɪd ]
bıçak ağzı
carriage
[ ˈkærɪdʒ ]
taşıma
guardian
[ ˈɡɑːdɪən ]
Muhafız
antibody
[ ˈæntɪˌbɒdɪ ]
antikor
cathedral
[ kəˈθiːdrəl ]
katedral
shelf
[ ʃelf ]
raf
annually
[ ˈænjʊəlɪ ]
yıllık
prosecution
[ ˌprɒsɪˈkjuːʃən ]
Soruşturma
chocolate
[ ˈtʃɒkələt ]
çikolata
passenger
[ ˈpæsəndʒər ]
yolcu
sue
[ suː ]
Dava açmak
oppression
[ əˈpreʃən ]
Baskı
stir
[ stɜːr ]
karıştırmak
contractor
[ kənˈtræktər ]
müteahhit
sandy
[ ˈsændɪ ]
kumlu
notwithstanding
[ ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ]
buna rağmen
junction
[ ˈdʒʌŋkʃən ]
Kavşak noktası
occupy
[ ˈɒkjəpaɪ ]
işgal etmek
regulate
[ ˈreɡjəleɪt ]
düzenlemek
assign
[ əˈsaɪn ]
atamak
volunteer
[ ˌvɒlənˈtɪər ]
gönüllü
ambassador
[ æmˈbæsədər ]
büyükelçi
substitution
[ ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən ]
ikame
sexually
[ ˈsekʃʊəlɪ ]
cinsel olarak
paradise
[ ˈpærədaɪs ]
cennet
elastic
[ ɪˈlæstɪk ]
elastik
Persian
[ ˈpɜː.ʒən ]
Farsça
pose
[ pəʊz ]
poz
Madame
[ məˈdæm ]
Madam
outward
[ ˈaʊtwəd ]
dışa doğru
maker
[ ˈmeɪkər ]
yapıcı
inflammatory
[ ɪnˈflæmətərɪ ]
iltihaplı
snake
[ sneɪk ]
yılan
ticket
[ ˈtɪkɪt ]
bilet
undertake
[ ˌʌndəˈteɪk ]
üstlenmek
complement
[ ˈkɒmplɪmənt ]
Tamamlayıcı
thumb
[ θʌm ]
baş parmak
attendance
[ əˈtendəns ]
katılım
photography
[ fəˈtɒɡrəfɪ ]
fotoğrafçılık
proportions
[ prəˈpɔːʃənz ]
oranlar
tragic
[ ˈtrædʒɪk ]
trajik
bind
[ baɪnd ]
bağlamak
jet
[ dʒet ]
jet
Thailand
[ ˈtaɪ.lænd ]
Tayland
supportive
[ səˈpɔːtɪv ]
destekleyici
Arabic
[ ˈærəbɪk ]
Arapça
hypertension
[ ˌhaɪ.pəˈten.ʃən ]
hipertansiyon
exceptional
[ ɪkˈsepʃənəl ]
olağanüstü
clergy
[ ˈklɜːdʒɪ ]
din adamları
predominantly
[ prɪˈdɒmɪnəntlɪ ]
ağırlıklı olarak
jimmy
[ ˈdʒɪm.ɪ ]
Jimmy
Jew
[ dʒuː ]
Yahudi
costly
[ ˈkɒstlɪ ]
pahalı
tech
[ tek ]
teknoloji
eligible
[ ˈelɪdʒəbl ]
hak sahibi
troubled
[ ˈtrʌbəld ]
sorunlu
countryside
[ ˈkʌntrɪsaɪd ]
kırsal kesim
eighty
[ ˈeɪtɪ ]
seksen
mercury
[ ˈmɜːkjərɪ ]
Merkür
prey
[ preɪ ]
kurban
template
[ ˈtempleɪt ]
şablon
soup
[ suːp ]
çorba
Swedish
[ ˈswiː.dɪʃ ]
İsveççe
uncomfortable
[ ʌnˈkʌmftəbl ]
rahatsız
warmth
[ wɔːmθ ]
sıcaklık
chip
[ tʃɪp ]
yonga
mentally
[ ˈmen.təl.ɪ ]
zihinsel olarak
flour
[ flaʊər ]
un
controller
[ kənˈtrəʊlər ]
denetleyici
cholesterol
[ kəˈlestərɒl ]
kolesterol
daddy
[ ˈdædɪ ]
babacığım
compact
[ kəmˈpækt ]
kompakt
recommendation
[ ˌrekəmenˈdeɪʃən ]
öneri
consult
[ kənˈsʌlt ]
danışmak
suspension
[ səˈspenʃən ]
süspansiyon
hint
[ hɪnt ]
ipucu
insist
[ ɪnˈsɪst ]
ısrar etmek
purity
[ ˈpjʊərətɪ ]
saflık
hierarchical
[ ˌhɑɪ·əˌrɑr·kɪ·kəl ]
hiyerarşik
awful
[ ˈɔːfəl ]
berbat
focal
[ ˈfəʊ.kəl ]
odak
terminology
[ ˌtɜːmɪˈnɒlədʒɪ ]
terminoloji
keen
[ kiːn ]
hevesli
premium
[ ˈpriːmiəm ]
ödül
cow
[ kaʊ ]
inek
porter
[ ˈpɔːtər ]
kapıcı
cease
[ siːs ]
durdurmak
recipient
[ rɪˈsɪpɪənt ]
alıcı
crude
[ kruːd ]
ham
secondly
[ ˈsekəndlɪ ]
ikinci olarak
matt
[ mæt ]
mat
Judaism
[ ˈdʒuːdeɪɪzəm ]
Yahudilik
elegant
[ ˈelɪɡənt ]
zarif
wavelength
[ ˈweɪvleŋθ ]
dalga boyu
steep
[ stiːp ]
dik
deliberate
[ dɪˈlɪbərət ]
kasten, kasıtlı, planlı
altar
[ ˈɔːltər ]
altar
irregular
[ ɪˈreɡjələr ]
düzensiz
burial
[ ˈberɪəl ]
cenaze
navigation
[ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
archaeology
[ ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ ]
arkeoloji
install
[ ɪnˈstɔːl ]
düzenlemek
sorrow
[ ˈsɒrəʊ ]
üzüntü
clarity
[ ˈklærətɪ ]
açıklık
dull
[ dʌl ]
sıkıcı
olive
[ ˈɒlɪv ]
zeytin
transparent
[ trænˈspærənt ]
şeffaf
charlotte
[ ˈʃɑː.lət ]
Charlotte
officially
[ əˈfɪʃ.əl.ɪ ]
resmi olarak
cement
[ sɪˈment ]
çimento
execute
[ ˈeksɪkjuːt ]
uygulamak
sweat
[ swet ]
ter
accord
[ əˈkɔːd ]
anlaşma
comprehension
[ ˌkɒmprɪˈhenʃən ]
anlama
cylinder
[ ˈsɪlɪndər ]
silindir
compassion
[ kəmˈpæʃən ]
merhamet
individually
[ ɪndɪˈvɪʤʊəlɪ ]
bireysel olarak
contingent
[ kənˈtɪndʒənt ]
koşullu
downward
[ ˈdaʊn.wəd ]
aşağı doğru
patch
[ pætʃ ]
yama
atmospheric
[ ˌætməsˈferɪk ]
atmosferik
unhappy
[ ʌnˈhæpɪ ]
mutsuz
approximate
[ əˈprɒksɪmət ]
yaklaşık
vegetable
[ ˈvedʒtəbl ]
sebze
alternatively
[ ɔːlˈtɜːnətɪvlɪ ]
alternatif olarak
compelling
[ kəmˈpelɪŋ ]
zorlayıcı
sensor
[ ˈsensər ]
sensör
useless
[ ˈjuːsləs ]
kullanışsız
disc
[ dɪsk ]
disk
customary
[ ˈkʌstəmərɪ ]
geleneksel
buffalo
[ ˈbʌfələʊ ]
manda
grip
[ ɡrɪp ]
kavramak
imaginary
[ ɪˈmædʒɪnərɪ ]
hayali
sensible
[ ˈsensɪbl ]
mantıklı
conditional
[ kənˈdɪʃənəl ]
koşullu
supper
[ ˈsʌpər ]
akşam yemeği
mess
[ mes ]
karışıklık
complementary
[ ˌkɒmplɪˈmentərɪ ]
tamamlayıcı
dietary
[ ˈdaɪ.ə.tər.ɪ ]
diyet
publish
[ ˈpʌblɪʃ ]
Yayınla
tune
[ tjuːn ]
melodi
viable
[ ˈvaɪəbl ]
uygulanabilir
exclude
[ ɪksˈkluːd ]
hariç tutmak
incorrect
[ ˌɪnkərˈekt ]
yanlış
joke
[ dʒəʊk ]
şaka
loyal
[ lɔɪəl ]
sadık
sentiment
[ ˈsentɪmənt ]
duygusallık
dish
[ dɪʃ ]
tabak
subsection
[ ˈsʌbˌsek.ʃən ]
alt bölüm
drain
[ dreɪn ]
boşaltmak
urge
[ ɜːdʒ ]
dürtü
marker
[ ˈmɑːkər ]
işaretleyici
adapt
[ əˈdæpt ]
adapte olmak
shield
[ ʃiːld ]
kalkan
simultaneous
[ ˌsɪməlˈteɪnɪəs ]
eşzamanlı
bend
[ bend ]
bükülmek
questionnaire
[ ˌkwestʃəˈneər ]
anket
wireless
[ ˈwaɪələs ]
kablosuz
awake
[ əˈweɪk ]
uyanmak
revival
[ rɪˈvaɪvəl ]
canlanma
Hispanic
[ hɪˈspænɪk ]
İspanyol
tenth
[ tenθ ]
onuncu
convergence
[ kənˈvɜː.dʒəns ]
yakınsama
utterly
[ ˈʌtəlɪ ]
tamamen
inhibition
[ ˌɪnhɪˈbɪʃən ]
engelleme
assert
[ əˈsɜːt ]
ileri sürmek
inference
[ ˈɪnfərəns ]
çıkarım
cavalry
[ ˈkæv.əl.rɪ ]
süvari
enforce
[ ɪnˈfɔːs ]
zorlamak
pastor
[ ˈpɑːstər ]
papaz
cognition
[ kɒɡˈnɪʃ.ən ]
bilişsellik
friction
[ ˈfrɪkʃən ]
sürtünme
hollow
[ ˈhɒləʊ ]
oyuk
supervisor
[ ˈsuː.pə.vaɪ.zər ]
gözetmen
successor
[ səkˈsesər ]
varis
noon
[ nuːn ]
öğlen
excellence
[ ˈek.səl.əns ]
mükemmellik
unfortunate
[ ʌnˈfɔːtʃənət ]
talihsiz
partition
[ pɑːˈtɪʃən ]
bölme
scholarly
[ ˈskɒləlɪ ]
bilimsel
marble
[ ˈmɑːbl ]
mermer
comedy
[ ˈkɒmədɪ ]
komedi
dioxide
[ daɪˈɒk.saɪd ]
dioksit
progression
[ prəʊˈɡreʃən ]
ilerleme
integer
[ ˈɪn.tɪ.dʒər ]
tamsayı
communism
[ ˈkɒm.jə.nɪ.zəm ]
komünizm
ninth
[ naɪnθ ]
dokuzuncu
magnificent
[ mæɡˈnɪfɪsənt ]
muhteşem
carcinoma
[ kɑː.sɪˈnəʊ.mə ]
karsinom
obedience
[ əʊˈbiːdiəns ]
itaat
depreciation
[ dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ]
amortisman
ram
[ ræm ]
Veri deposu
hazardous
[ ˈhæzədəs ]
tehlikeli
implication
[ ˌɪmplɪˈkeɪʃən ]
ima
masculine
[ ˈmæskjəlɪn ]
eril
cumulative
[ ˈkjuːmjələtɪv ]
Kümülatif
highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]
vurgulamak
alternate
[ ɔːlˈtɜːnət ]
alternatif
telecommunications
[ ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ]
telekomünikasyon
publicity
[ pʌbˈlɪsətɪ ]
tanıtım
custody
[ ˈkʌstədɪ ]
velayet
reed
[ riːd ]
kamış
casual
[ ˈkæʒjʊəl ]
gündelik
subordinate
[ səˈbɔːdənət ]
ast
delete
[ dɪˈliːt ]
silmek
faint
[ feɪnt ]
bayılmak
explosion
[ ɪkˈspləʊʒən ]
patlama
swift
[ swɪft ]
süratli
refuge
[ ˈrefjuːdʒ ]
sığınak
decree
[ dɪˈkriː ]
kararname
oxidation
[ ˌɑk·sɪˈdeɪ·ʃən ]
oksidasyon
alignment
[ əˈlaɪn.mənt ]
hizalama
feasible
[ ˈfiːzəbl ]
mümkün
bacon
[ ˈbeɪkən ]
domuz pastırması
rocky
[ ˈrɒkɪ ]
kayalık
surveillance
[ sɜːˈveɪləns ]
gözetim
basket
[ ˈbɑːskɪt ]
sepet
applicant
[ ˈæplɪkənt ]
başvuru sahibi
hurry
[ ˈhʌrɪ ]
acele etmek
consultant
[ kənˈsʌltənt ]
danışman
unstable
[ ʌnˈsteɪbl ]
dengesiz
petroleum
[ pəˈtrəʊlɪəm ]
petrol
accustomed
[ əˈkʌstəmd ]
alışılmış
hostility
[ hɒsˈtɪlətɪ ]
düşmanlık
comply
[ kəmˈplaɪ ]
uymak
statue
[ ˈstætʃuː ]
heykel
Buddhism
[ ˈbʊdɪzəm ]
Budizm
seasonal
[ ˈsiːzənəl ]
mevsimsel
bladder
[ ˈblædər ]
mesane
savage
[ ˈsævɪdʒ ]
vahşi
penguin
[ ˈpeŋɡwɪn ]
penguen
invite
[ ɪnˈvaɪt ]
davet etmek
presidency
[ ˈprezɪdənsɪ ]
başkanlık
carol
[ ˈkærəl ]
ilahi
sheer
[ ʃɪər ]
şeffaf
intend
[ ɪnˈtend ]
niyet etmek
treasure
[ ˈtreʒər ]
hazine
downtown
[ ˌdaʊnˈtaʊn ]
şehir merkezi
tomb
[ tuːm ]
mezar
deserve
[ dɪˈzɜːv ]
hak etmek
dependency
[ dɪˈpen.dən.sɪ ]
bağımlılık
regret
[ rɪˈɡret ]
pişmanlık
detective
[ dɪˈtektɪv ]
dedektif
canvas
[ ˈkænvəs ]
tuval
glorious
[ ˈɡlɔːrɪəs ]
muhteşem
pearl
[ pɜːl ]
inci
spectral
[ ˈspek.trəl ]
spektral
contradiction
[ ˌkɒntrəˈdɪkʃən ]
çelişki
setup
[ ˈset̬ˌʌp ]
kurmak
taxpayer
[ ˈtæksˌpeɪər ]
vergi mükellefi
proliferation
[ prəʊˌlɪfərˈeɪʃən ]
çoğalma
anchor
[ ˈæŋkər ]
Çapa
computation
[ ˌkɑm·pjəˈteɪ·ʃən ]
hesaplama
beef
[ biːf ]
biftek
dam
[ dæm ]
baraj
hook
[ hʊk ]
kanca
gratitude
[ ˈɡrætɪtjuːd ]
minnettarlık
confirmation
[ ˌkɒnfəˈmeɪʃən ]
Onayla
manners
[ ˈmænəz ]
töre
nest
[ nest ]
yuva
symmetry
[ ˈsɪmətrɪ ]
simetri
attain
[ əˈteɪn ]
ulaşmak
disturbance
[ dɪˈstɜːbəns ]
rahatsızlık
symposium
[ sɪmˈpəʊ.zɪ.əm ]
sempozyum
urgent
[ ˈɜːdʒənt ]
acil
dynasty
[ ˈdɪnəstɪ ]
hanedan
crash
[ kræʃ ]
kaza
mutually
[ ˈmjuːtʃuəlɪ ]
karşılıklı
cardinal
[ ˈkɑːdɪnəl ]
kardinal
ugly
[ ˈʌɡlɪ ]
çirkin
mate
[ meɪt ]
mat
dim
[ dɪm ]
loş
resurrection
[ ˌrezərˈekʃən ]
diriliş
impairment
[ ɪmˈpeə.mənt ]
değer düşüklüğü
feast
[ fiːst ]
bayram
negotiate
[ nɪˈɡəʊʃɪeɪt ]
müzakere etmek
catalogue
[ ˈkætəlɒɡ ]
katalog
substantive
[ ˈsʌbstəntɪv ]
asıl
relax
[ rɪˈlæks ]
rahatlamak
renewal
[ rɪˈnjuːəl ]
yenileme
deduction
[ dɪˈdʌkʃən ]
kesinti
silicon
[ ˈsɪlɪkən ]
silikon
drift
[ drɪft ]
sürüklenme
baseline
[ ˈbeɪs.laɪn ]
temel çizgi
sunlight
[ ˈsʌnlaɪt ]
Güneş ışığı
overlap
[ ˌəʊvəˈlæp ]
örtüşmek
luxury
[ ˈlʌkʃərɪ ]
lüks
aboriginal
[ ˌæbəˈrɪdʒənəl ]
yerli
vocal
[ ˈvəʊkəl ]
vokal
reservation
[ ˌrezəˈveɪʃən ]
rezervasyon
waist
[ weɪst ]
bel
ambiguous
[ æmˈbɪgjʊəs ]
belirsiz
postwar
[ ˈpəʊstwɔːr ]
savaş sonrası
superficial
[ ˌsuːpəˈfɪʃəl ]
yüzeysel
stimulate
[ ˈstɪmjəleɪt ]
canlandırmak
shower
[ ʃaʊər ]
duş
terrorist
[ ˈterərɪst ]
terörist
imperative
[ ɪmˈperətɪv ]
zorunlu
admiral
[ ˈædmərəl ]
amiral
obscure
[ əbˈskjʊər ]
karanlık
Alaska
[ əˈlæs.kə ]
Alaska
lamb
[ læm ]
kuzu
ban
[ bæn ]
yasak
managerial
[ ˌmænəˈdʒɪərɪəl ]
idari
profitable
[ ˈprɒfɪtəbl ]
karlı
soap
[ səʊp ]
sabun
rhetorical
[ rɪˈtɒr.ɪ.kəl ]
retorik
shaft
[ ʃɑːft ]
şaft
aluminum
[ əˈljʊmɪnəm ]
alüminyum
skull
[ skʌl ]
kafatası
shit
[ ʃɪt ]
bok
taxable
[ ˈtæksəbl ]
vergiye tabi
polar
[ ˈpəʊlər ]
kutupsal
tribunal
[ traɪˈbjuːnəl ]
mahkeme
irrelevant
[ ɪˈreləvənt ]
alakasız
Belgium
[ ˈbel.dʒəm ]
Belçika
albeit
[ ɔːlˈbiːɪt ]
Gerçi
peninsula
[ pəˈnɪnsjələ ]
yarımada
confrontation
[ ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən ]
yüzleşme
recreation
[ ˌrekrɪˈeɪʃən ]
yeniden yaratma
Denmark
[ ˈden.mɑːk ]
Danimarka
intellect
[ ˈɪntəlekt ]
akıl
invariably
[ ɪnˈveərɪəblɪ ]
her zaman
porch
[ pɔːtʃ ]
sundurma
sail
[ seɪl ]
denize açılmak
transient
[ ˈtrænzɪənt ]
geçici
persuade
[ pəˈsweɪd ]
ikna etmek
deed
[ diːd ]
senet
confession
[ kənˈfeʃən ]
itiraf
whoever
[ huːˈevər ]
her kim
mason
[ ˈmeɪ.sən ]
Duvarcı
prohibition
[ ˌprəʊ.ɪˈbɪʃ.ən ]
yasak
payable
[ ˈpeɪəbl ]
ödenecek
optional
[ ˈɒpʃənəl ]
isteğe bağlı
recurrent
[ rɪˈkʌr.ənt ]
tekrarlayan
dysfunction
[ dɪsˈfʌŋk.ʃən ]
işlev bozukluğu
instructor
[ ɪnˈstrʌktər ]
eğitmen
robin
[ ˈrɒbɪn ]
ardıç kuşu
comic
[ ˈkɒmɪk ]
komik
offspring
[ ˈɒfsprɪŋ ]
yavru
Baptist
[ ˈbæptɪst ]
Vaftizci
tooth
[ tuːθ ]
diş
trick
[ trɪk ]
kandırmak
compute
[ kəmˈpjuːt ]
hesaplama
fatty
[ ˈfætɪ ]
yağlı
salmon
[ ˈsæmən ]
somon
ambitious
[ æmˈbɪʃəs ]
hırslı
brigade
[ brɪˈɡeɪd ]
tugay
heroic
[ hɪˈrəʊɪk ]
kahramanca
analogous
[ əˈnæləɡəs ]
benzer
Argentina
[ ˌɑː.dʒənˈtiː.nə ]
Arjantin
pupil
[ ˈpjuːpəl ]
öğrenci
hazard
[ ˈhæzəd ]
tehlike
convenience
[ kənˈviːniəns ]
kolaylık
rifle
[ ˈraɪfl ]
tüfek
sculpture
[ ˈskʌlptʃər ]
heykel
cottage
[ ˈkɒtɪdʒ ]
kır evi
electronics
[ ˌɪlekˈtrɒnɪks ]
elektronik
boom
[ buːm ]
Boom
meter
[ ˈmiːtər ]
metre
eagle
[ ˈiːɡl ]
kartal
Norway
[ ˈnɔː.weɪ ]
Norveç
lesion
[ ˈliː.ʒən ]
lezyon
Palestinian
[ ˌpæl.əˈstɪn.ɪ.ən ]
Filistin
obey
[ əʊˈbeɪ ]
itaat etmek
bite
[ baɪt ]
ısırmak
distal
[ ˈdɪs.təl ]
uzak
credibility
[ ˌkredəˈbɪlətɪ ]
güvenilirlik
revenge
[ rɪˈvendʒ ]
intikam
pencil
[ ˈpensəl ]
kalem
Guinea
[ ˈɡɪn.ɪ ]
Gine
hello
[ helˈəʊ ]
Merhaba
fundamentally
[ ˌfʌn.dəˈmen.təl.ɪ ]
temelde
accompany
[ əˈkʌmpənɪ ]
eşlik etmek
inconsistent
[ ˌɪnkənˈsɪstənt ]
tutarsız
vacation
[ vəˈkeɪʃən ]
tatil
homogeneous
[ ˌhɒməˈdʒiːniəs ]
homojen
cemetery
[ ˈsemətrɪ ]
mezarlık
canon
[ ˈkænən ]
kanon
proximity
[ prɒkˈsɪmətɪ ]
yakınlık
heavenly
[ ˈhevənlɪ ]
göksel
wagon
[ ˈwæɡən ]
vagon
humble
[ ˈhʌmbl ]
mütevazı
plantation
[ plænˈteɪʃən ]
plantasyon
superiority
[ suːˌpɪərɪˈɒrətɪ ]
üstünlük
torture
[ ˈtɔːtʃər ]
işkence
harmful
[ ˈhɑːmfəl ]
zararlı
supplier
[ səˈplaɪər ]
Tedarikçi
insertion
[ ɪnˈsɜː.ʃən ]
ekleme
contradictory
[ ˌkɒntrəˈdɪktərɪ ]
çelişkili
exam
[ ɪɡˈzæm ]
sınav
Malaysia
[ məˈleɪ.zɪ.ə ]
Malezya
paradox
[ ˈpærədɒks ]
paradoks
leaning
[ ˈliːnɪŋ ]
eğilerek
afterward
[ ˈæf·tər·wərd ]
sonrasında
gel
[ dʒel ]
jel
advancement
[ ədˈvɑːnsmənt ]
ilerleme
chromosome
[ ˈkrəʊməsəʊm ]
kromozom
email
[ ˈiːmeɪl ]
e-posta
viral
[ ˈvaɪrəl ]
viral
breathe
[ briːð ]
nefes almak
intercourse
[ ˈɪntəkɔːs ]
ilişki
holder
[ ˈhəʊldər ]
Kulp
antigen
[ ˈæn.tɪ.dʒən ]
antijen
fierce
[ fɪəs ]
şiddetli
aloud
[ əˈlaʊd ]
yüksek sesle
dominate
[ ˈdɒmɪneɪt ]
hakim olmak
pig
[ pɪɡ ]
domuz
oven
[ ˈʌvən ]
fırın
reconciliation
[ ˌrekənˌsɪlɪˈeɪʃən ]
mutabakat
withdraw
[ wɪðˈdrɔː ]
geri çekilmek
lap
[ læp ]
kucak
physiology
[ ˌfɪzɪˈɒlədʒɪ ]
fizyoloji
recruitment
[ rɪˈkruːt.mənt ]
işe alım
browser
[ ˈbraʊzər ]
tarayıcı
confederate
[ kənˈfed.ər.ət ]
müttefik
beast
[ biːst ]
canavar
warrior
[ ˈwɒrɪər ]
savaşçı
debtor
[ ˈdetər ]
borçlu
literal
[ ˈlɪtərəl ]
gerçek
ambition
[ æmˈbɪʃən ]
tutku
unclear
[ ʌnˈklɪər ]
belirsiz
clever
[ ˈklevər ]
akıllı
cervical
[ səˈvaɪ.kəl ]
servikal
unfair
[ ʌnˈfeər ]
haksız
susceptible
[ səˈseptəbl ]
duyarlı
chiefly
[ ˈtʃiːfli ]
esas olarak
stiff
[ stɪf ]
katı
johnny
[ ˈdʒɒn.ɪ ]
Johnny
ink
[ ɪŋk ]
mürekkep
ignorant
[ ˈɪɡnərənt ]
cahil
spray
[ spreɪ ]
sprey
blanket
[ ˈblæŋkɪt ]
battaniye
integrate
[ ˈɪntɪɡreɪt ]
birleştirmek
foolish
[ ˈfuːlɪʃ ]
aptalca
constructive
[ kənˈstrʌktɪv ]
yapıcı
contempt
[ kənˈtempt ]
küçümseme
outdoor
[ ˌaʊtˈdɔːr ]
dış mekan
opponent
[ əˈpəʊnənt ]
rakip
seventeen
[ ˌsevənˈtiːn ]
on yedi
lightning
[ ˈlaɪtnɪŋ ]
yıldırım
terrain
[ təˈreɪn ]
arazi
Swiss
[ swɪs ]
İsviçre
hay
[ heɪ ]
saman
kindness
[ ˈkaɪndnəs ]
nezaket
rental
[ ˈrentəl ]
kiralama
immunity
[ ɪˈmjuːnətɪ ]
bağışıklık
revolt
[ rɪˈvəʊlt ]
isyan
respondent
[ rɪˈspɒndənt ]
katılımcı
kit
[ kɪt ]
kiti
receipt
[ rɪˈsiːt ]
fiş
owe
[ əʊ ]
sahip olmak
offence
[ əˈfens ]
suç
deceased
[ dɪˈsiːst ]
merhum
coin
[ kɔɪn ]
madeni para
mandatory
[ ˈmændətərɪ ]
zorunlu
upstairs
[ ʌpˈsteəz ]
üst katta
pond
[ pɒnd ]
gölet
trustee
[ trʌsˈtiː ]
mütevelli heyeti
irony
[ ˈaɪərənɪ ]
ironi
dissolution
[ ˌdɪsəˈluːʃən ]
çözünme
quotation
[ kwəʊˈteɪʃən ]
alıntı yapmak
textual
[ ˈtekstjʊəl ]
metinsel
refined
[ rɪˈfaɪnd ]
rafine
limb
[ lɪm ]
uzuv
canyon
[ ˈkænjən ]
kanyon
mistress
[ ˈmɪstrəs ]
metresi
manifestation
[ ˌmænɪfesˈteɪʃən ]
tezahür
solvent
[ ˈsɒlvənt ]
çözücü
bureaucracy
[ bjʊəˈrɒkrəsɪ ]
bürokrasi
orbit
[ ˈɔːbɪt ]
yörünge
investor
[ ɪnˈvestər ]
yatırımcı
prone
[ prəʊn ]
yatkın
submission
[ səbˈmɪʃən ]
teslimiyet
autobiography
[ ˌɔːtəʊbaɪˈɒɡrəfɪ ]
otobiyografi
pointer
[ ˈpɔɪntər ]
Işaretçi
permanently
[ ˈpɜː.mə.nənt.lɪ ]
kalıcı olarak
Satan
[ ˈseɪtən ]
Şeytan
hut
[ hʌt ]
kulübe
bourgeois
[ ˈbɔːʒwɑː ]
burjuva
doorway
[ ˈdɔːweɪ ]
kapı aralığı
sediment
[ ˈsedɪmənt ]
tortu
sickness
[ ˈsɪknəs ]
hastalık
appraisal
[ əˈpreɪzəl ]
değerlendirme
pathology
[ pəˈθɒlədʒɪ ]
patoloji
intimacy
[ ˈɪntɪməsɪ ]
samimiyet
inflammation
[ ˌɪnfləˈmeɪʃən ]
iltihap
offense
[ əˈfens ]
suç
verify
[ ˈverɪfaɪ ]
doğrulamak
ash
[ æʃ ]
kül
ambiguity
[ ˌæmbɪˈɡjuːətɪ ]
belirsizlik
attach
[ əˈtætʃ ]
eklemek
Muhammad
[ məˈhæmɪd ]
Muhammed
wool
[ wʊl ]
yün
clarify
[ ˈklærɪfaɪ ]
açıklamak
prestige
[ presˈtiːʒ ]
prestij
ranch
[ rɑːnʃ ]
çiftlik
initiate
[ ɪˈnɪʃɪeɪt ]
başlatmak
sally
[ ˈsæl.ɪ ]
sally
merger
[ ˈmɜːdʒər ]
birleşme
affinity
[ əˈfɪnətɪ ]
yakınlık
furnished
[ ˈfɜːnɪʃt ]
mobilyalı
robust
[ rəʊˈbʌst ]
güçlü
bin
[ bɪn ]
çöp Kutusu
reinforcement
[ ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt ]
güçlendirme
misery
[ ˈmɪzərɪ ]
sefalet
font
[ fɒnt ]
yazı tipi
temper
[ ˈtempər ]
öfke
urinary
[ ˈjʊə.rɪ.nər.ɪ ]
idrar
potassium
[ pəˈtæsɪəm ]
potasyum
transcription
[ trænˈskrɪp.ʃən ]
transkripsiyon
headache
[ ˈhedeɪk ]
baş ağrısı
deprived
[ dɪˈpraɪvd ]
mahrum
Hungarian
[ hʌŋˈɡeə.rɪ.ən ]
Macarca
exempt
[ ɪɡˈzempt ]
muaf
resume
[ rɪˈzjuːm ]
sürdürmek
conversely
[ ˈkɒnvɜːslɪ ]
tersine
tariff
[ ˈtærɪf ]
tarife
viewpoint
[ ˈvjuːpɔɪnt ]
bakış açısı
remarkably
[ rɪˈmɑːkəblɪ ]
dikkat çekici bir şekilde
bother
[ ˈbɒðər ]
rahatsız etmek
ass
[ æs ]
eşek
bunch
[ bʌnʃ ]
demet
dwelling
[ ˈdwelɪŋ ]
Konut
modem
[ ˈməʊdem ]
modem
celebrate
[ ˈseləbreɪt ]
kutlamak
admiration
[ ˌædməˈreɪʃən ]
hayranlık
cargo
[ ˈkɑːɡəʊ ]
kargo
Vietnamese
[ ˌvjet.nəˈmiːz ]
Vietnam
brass
[ brɑːs ]
pirinç
subsidiary
[ səbˈsɪdɪərɪ ]
yan kuruluş
Portugal
[ ˈpɔː.tʃə.ɡəl ]
Portekiz
deaf
[ def ]
sağır
ken
[ ken ]
Ken
wicked
[ ˈwɪkɪd ]
kötü
Thai
[ taɪ ]
Tay dili
surroundings
[ səˈraʊndɪŋz ]
çevre
excel
[ ɪkˈsel ]
excel
livestock
[ ˈlaɪvstɒk ]
hayvancılık
handful
[ ˈhændfʊl ]
avuç
plausible
[ ˈplɔːzɪbl ]
Mantıklı
derivative
[ dɪˈrɪvətɪv ]
türev
tap
[ tæp ]
musluk
monument
[ ˈmɒnjəmənt ]
anıt
ruin
[ ˈruːɪn ]
mahvetmek
charm
[ tʃɑːm ]
cazibe
reinforce
[ ˌriːɪnˈfɔːs ]
güçlendirmek
fuzzy
[ ˈfʌzɪ ]
bulanık
catalog
[ ˈkæt̬·əlˌɔɡ ]
katalog
fulfill
[ fʊlˈfɪl ]
yerine getirmek
rabbi
[ ˈræbaɪ ]
haham
meantime
[ ˈmiːnˌtaɪm ]
bu arada
specially
[ ˈspeʃəlɪ ]
özel olarak
tenure
[ ˈtenjər ]
görev süresi
acceleration
[ əkˌsel.əˈreɪ.ʃən ]
hızlanma
uncommon
[ ʌnˈkɒmən ]
nadir
confront
[ kənˈfrʌnt ]
karşısına çıkmak
sheriff
[ ˈʃerɪf ]
şerif
penetration
[ ˌpen.ɪˈtreɪ.ʃən ]
nüfuz
psychotherapy
[ ˌsaɪkəʊˈθerəpɪ ]
psikoterapi
undergo
[ ˌʌndəˈɡəʊ ]
uğramak
blues
[ bluːz ]
hüzün
ladder
[ ˈlædər ]
merdiven
Venice
[ ˈven.ɪs ]
Venedik
deadly
[ ˈdedlɪ ]
ölümcül
ref
[ ref ]
referans
cosmic
[ ˈkɒzmɪk ]
kozmik
traumatic
[ trɔːˈmætɪk ]
travmatik
doc
[ dɒk ]
doktor
affirmative
[ əˈfɜːmətɪv ]
olumlu
hood
[ hʊd ]
kapüşon
phosphate
[ ˈfɒsfeɪt ]
fosfat
notation
[ nəʊˈteɪʃən ]
gösterim
forgiveness
[ fəˈɡɪvnəs ]
bağışlama
angular
[ ˈæŋɡjʊlər ]
açısal
marking
[ ˈmɑː.kɪŋ ]
işaretleme
token
[ ˈtəʊkən ]
jeton
vigorous
[ ˈvɪɡərəs ]
kuvvetli
decent
[ ˈdiːsənt ]
düzgün
keyboard
[ ˈkiːbɔːd ]
tuş takımı
govern
[ ˈɡʌvən ]
yönetmek
restraint
[ rɪˈstreɪnt ]
kısıtlama
ninety
[ ˈnaɪntɪ ]
doksan
tennis
[ ˈtenɪs ]
tenis
conspiracy
[ kənˈspɪrəsɪ ]
komplo
qualify
[ ˈkwɒlɪfaɪ ]
nitelemek
rev
[ rev ]
devir
transit
[ ˈtrænsɪt ]
taşıma
analyst
[ ˈænəlɪst ]
analist
practitioner
[ prækˈtɪʃənər ]
uygulayıcı
injustice
[ ɪnˈdʒʌstɪs ]
adaletsizlik
turnover
[ ˈtɜːnˌəʊvər ]
devir
genetics
[ dʒəˈnetɪks ]
genetik
jay
[ dʒeɪ ]
alakarga
promptly
[ ˈprɒmpt.lɪ ]
derhal
posture
[ ˈpɒstʃər ]
duruş
incredible
[ ɪnˈkredɪbl ]
inanılmaz
translate
[ trænzˈleɪt ]
Çevirmek
miserable
[ ˈmɪzərəbl ]
acınası
pastoral
[ ˈpɑːstərəl ]
pastoral
fortunate
[ ˈfɔːtʃənət ]
şanslı
pie
[ paɪ ]
turta
gauge
[ ɡeɪdʒ ]
ölçer
restrict
[ rɪˈstrɪkt ]
kısıtlamak
overnight
[ ˌəʊvəˈnaɪt ]
bir gecede
aboard
[ əˈbɔːd ]
gemide
messenger
[ ˈmesɪndʒər ]
haberci
scarce
[ skeəs ]
kıt
instinct
[ ˈɪnstɪŋkt ]
içgüdü
password
[ ˈpɑːswɜːd ]
şifre
delegation
[ ˌdelɪˈɡeɪʃən ]
heyet
contraction
[ kənˈtrækʃən ]
kasılma
disadvantage
[ ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ ]
dezavantaj
speculation
[ ˌspekjəˈleɪʃən ]
spekülasyon
thyroid
[ ˈθaɪrɔɪd ]
tiroid
enhancement
[ ɪnˈhɑːnsmənt ]
artırma
memorandum
[ ˌmemərˈændəm ]
muhtıra
supposedly
[ səˈpəʊ.zɪd.lɪ ]
sözde
grove
[ ɡrəʊv ]
koru
bloom
[ bluːm ]
çiçek açmak
reservoir
[ ˈrezəvwɑːr ]
rezervuar
bureaucratic
[ ˌbjʊə.rəˈkræt.ɪk ]
bürokratik
elbow
[ ˈelbəʊ ]
dirsek
wrist
[ rɪst ]
bilek
poison
[ ˈpɔɪzən ]
zehir
belly
[ ˈbelɪ ]
karın
drum
[ drʌm ]
davul
coarse
[ kɔːs ]
kaba
tenant
[ ˈtenənt ]
kiracı
splendid
[ ˈsplendɪd ]
görkemli
suspicious
[ səˈspɪʃəs ]
şüpheli
insect
[ ˈɪnsekt ]
böcek
disappointment
[ ˌdɪsəˈpɔɪntmənt ]
hayal kırıklığı
optimum
[ ˈɒptɪməm ]
Optimum
mandate
[ ˈmændeɪt ]
vekalet
oath
[ əʊθ ]
yemin
reactive
[ rɪˈæk.tɪv ]
reaktif
Afghanistan
[ æfˈɡæn.ɪ.stæn ]
Afganistan
detector
[ dɪˈtektər ]
dedektör
valuation
[ væljʊˈeɪʃn ]
değerleme
killer
[ ˈkɪlər ]
katil
straw
[ strɔː ]
pipet
allowance
[ əˈlaʊəns ]
ödenek
vocational
[ vəʊˈkeɪʃənəl ]
mesleki
saddle
[ ˈsædl ]
sele
prescription
[ prɪˈskrɪpʃən ]
reçete
vivid
[ ˈvɪvɪd ]
canlı
characterize
[ ˈkærəktəraɪz ]
karakterize etmek
wit
[ wɪt ]
zekâ
epic
[ ˈepɪk ]
epik
rabbit
[ ˈræbɪt ]
tavşan
enjoyment
[ ɪnˈdʒɔɪmənt ]
zevk
fond
[ fɒnd ]
düşkün
infectious
[ ɪnˈfekʃəs ]
bulaşıcı
pragmatic
[ præɡˈmætɪk ]
pragmatik
morphology
[ mɔːˈfɒl.ə.dʒɪ ]
morfoloji
temptation
[ tempˈteɪʃən ]
ayartma
silly
[ ˈsɪlɪ ]
şapşal
circumstance
[ ˈsɜː.kəm.stɑːns ]
durum
sermon
[ ˈsɜːmən ]
vaaz
orchestra
[ ˈɔːkɪstrə ]
orkestra
scrutiny
[ ˈskruːtɪnɪ ]
inceleme
obstruction
[ əbˈstrʌk.ʃən ]
tıkanıklık
barn
[ bɑːn ]
ahır
dealer
[ ˈdiːlər ]
satıcı
pottery
[ ˈpɒtərɪ ]
çömlek
variant
[ ˈveərɪənt ]
değişken
pants
[ pænts ]
pantolon
horrible
[ ˈhɒrəbl ]
berbat
basement
[ ˈbeɪsmənt ]
bodrum
happily
[ ˈhæpɪlɪ ]
mutlu bir şekilde
gland
[ ɡlænd ]
bez
Hawaii
[ həˈwaɪ.iː ]
Hawaii
conform
[ kənˈfɔːm ]
uymak
inspector
[ ɪnˈspektər ]
müfettiş
holocaust
[ ˈhɒləkɔːst ]
soykırım
medial
[ ˈmiː.di.əl ]
orta
journalist
[ ˈdʒɜːnəlɪst ]
gazeteci
knock
[ nɒk ]
kapıyı çalmak
chloride
[ ˈklɔː.raɪd ]
klorür
backup
[ ˈbækʌp ]
destek olmak
imposing
[ ɪmˈpəʊzɪŋ ]
heybetli
upright
[ ˈʌpraɪt ]
dik
schema
[ ˈskiː.mə ]
şema
hemisphere
[ ˈhemɪsfɪər ]
yarımküre
symptom
[ ˈsɪmptəm ]
belirti
racing
[ ˈreɪsɪŋ ]
yarışma
memoirs
[ ˈmemwɑːz ]
anılar
exotic
[ ɪɡˈzɒtɪk ]
acayip
magical
[ ˈmædʒɪkəl ]
büyülü
harassment
[ ˈhærəsmənt ]
taciz
arthritis
[ ɑːˈθraɪtɪs ]
artrit
metaphysical
[ ˌmet̬·əˈfɪz·ɪ·kəl ]
metafizik
Tuesday
[ ˈtjuːzdeɪ ]
Salı
documentary
[ ˌdɒkjəˈmentərɪ ]
belgesel
diffuse
[ dɪˈfjuːz ]
yaygın
psychic
[ ˈsaɪkɪk ]
psişik
earthquake
[ ˈɜːθkweɪk ]
deprem
pretend
[ prɪˈtend ]
numara yapmak
nuts
[ nʌts ]
Fındık
ventilation
[ ˌven.tɪˈleɪ.ʃən ]
havalandırma
forthcoming
[ ˌfɔːθˈkʌmɪŋ ]
gelecek
lively
[ ˈlaɪvlɪ ]
canlı
jaw
[ dʒɔː ]
çene
bark
[ bɑːk ]
havlamak
malignant
[ məˈlɪɡnənt ]
kötü huylu
blend
[ blend ]
karışım
locus
[ ˈləʊ.kəs ]
yer
monk
[ mʌŋk ]
keşiş
maritime
[ ˈmærɪtaɪm ]
denizcilik
charitable
[ ˈtʃærɪtəbl ]
yardımsever
dot
[ dɒt ]
nokta
potato
[ pəˈteɪtəʊ ]
patates
trait
[ treɪt ]
karakter
complain
[ kəmˈpleɪn ]
şikayet etmek
exploit
[ ɪkˈsplɔɪt ]
faydalanmak
salad
[ ˈsæləd ]
salata
heavens
[ ˈhevənz ]
gökler
composer
[ kəmˈpəʊzər ]
besteci
lemon
[ ˈlemən ]
limon
boot
[ buːt ]
bot
prevalent
[ ˈprevələnt ]
yaygın
dispersion
[ dɪˈspɜː.ʃən ]
dağılım
adolescence
[ ˌædəlˈesəns ]
Gençlik
societal
[ səˈsaɪ.ə.təl ]
Toplumsal
homosexual
[ ˈhəʊməʊˈseksjʊəl ]
eşcinsel
lend
[ lend ]
ödünç vermek
embassy
[ ˈembəsɪ ]
elçilik
exterior
[ ɪkˈstɪərɪər ]
dış
articulated
[ ɑːˈtɪkjəleɪtɪd ]
mafsallı
Mars
[ mɑːz ]
Mars
Kenya
[ ˈken.jə ]
Kenya
rim
[ rɪm ]
jant
muscular
[ ˈmʌskjələr ]
kas
methodological
[ ˌmeθədəlˈɒdʒɪkəl ]
metodolojik
intersection
[ ˌɪntəˈsekʃən ]
kavşak
workforce
[ ˈwɜːkfɔːs ]
işgücü
geometric
[ ˌdʒiːəʊˈmetrɪk ]
geometrik
Syria
[ ˈsɪr.ɪ.ə ]
Suriye
amid
[ əˈmɪd ]
ortasında
barrel
[ ˈbærəl ]
varil
journalism
[ ˈdʒɜːnəlɪzəm ]
gazetecilik
bullet
[ ˈbʊlɪt ]
kurşun
privately
[ ˈpraɪ.vət.lɪ ]
özel olarak
expose
[ ɪkˈspəʊz ]
ortaya çıkarmak
graduated
[ ˈgræʤʊeɪtɪd ]
mezun
vapor
[ ˈveɪ·pər ]
buhar
precipitation
[ prɪˌsɪpɪˈteɪʃən ]
yağış
sequential
[ sɪˈkwen.ʃəl ]
ardışık
unemployed
[ ˌʌnɪmˈplɔɪd ]
işsiz
stationary
[ ˈsteɪʃənərɪ ]
sabit
lengthy
[ ˈleŋθɪ ]
uzun
lattice
[ ˈlæt.ɪs ]
kafes
imitation
[ ˌɪmɪˈteɪʃən ]
taklit
enthusiastic
[ ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk ]
hevesli
passionate
[ ˈpæʃənət ]
tutkulu
kindly
[ ˈkaɪndlɪ ]
nazikçe
redemption
[ rɪˈdemʃən ]
kefaret
innocence
[ ˈɪnəsəns ]
masumiyet
secretion
[ sɪˈkriː.ʃən ]
salgı
solitary
[ ˈsɒlɪtərɪ ]
yalnız
exemption
[ ɪɡˈzemp·ʃən ]
muafiyet
fellowship
[ ˈfeləʊʃɪp ]
kardeşlik
Finland
[ ˈfɪn.lənd ]
Finlandiya
continuation
[ kəntɪnjʊˈeɪʃn ]
devam
Thursday
[ ˈθɜːzdeɪ ]
Perşembe
monster
[ ˈmɒnstər ]
canavar
papa
[ pəˈpɑː ]
baba
nutrient
[ ˈnjuːtrɪənt ]
besin
treatise
[ ˈtriːtɪz ]
inceleme
mutation
[ mjuːˈteɪʃən ]
mutasyon
cliff
[ klɪf ]
uçurum
persistence
[ pəˈsɪstəns ]
sebat
verification
[ ˌver·ə·fɪˈkeɪ·ʃən ]
doğrulama
psychologist
[ saɪˈkɒlədʒɪst ]
psikolog
soluble
[ ˈsɒljəbl ]
çözünür
advise
[ ədˈvaɪz ]
öğüt vermek
radial
[ ˈreɪ.dɪ.əl ]
radyal
battalion
[ bəˈtælɪən ]
tabur
textbook
[ ˈtekstbʊk ]
ders kitabı
stamp
[ stæmp ]
damga vurmak
announcement
[ əˈnaʊnsmənt ]
duyuru
intuition
[ ɪntjuːˈɪʃn ]
sezgi
zinc
[ zɪŋk ]
çinko
Torah
[ ˈtɔː.rə ]
Tevrat
Peru
[ pəˈruː ]
Peru
rightly
[ ˈraɪtlɪ ]
haklı olarak
spectacular
[ spekˈtækjələr ]
muhteşem
benign
[ bɪˈnaɪn ]
iyi huylu
ample
[ ˈæmpl ]
bol
plug
[ plʌɡ ]
fiş
cage
[ keɪdʒ ]
kafes
maid
[ meɪd ]
hizmetçi
denote
[ dɪˈnəʊt ]
belirtmek
disposed
[ dɪˈspəʊzd ]
bertaraf
responsive
[ rɪˈspɒnsɪv ]
duyarlı
hull
[ hʌl ]
gövde
idle
[ ˈaɪdl ]
Boşta
herald
[ ˈherəld ]
haberci
rebel
[ ˈrebəl ]
isyancı
repression
[ rɪˈpreʃ.ən ]
baskı
enduring
[ ɪnˈdjʊərɪŋ ]
dayanıklı
indifference
[ ɪnˈdɪfərəns ]
kayıtsızlık
couch
[ kaʊtʃ ]
kanepe
discomfort
[ dɪˈskʌmfət ]
rahatsızlık
marketplace
[ ˈmɑːkɪtpleɪs ]
Pazar yeri
antiquity
[ ænˈtɪkwətɪ ]
antik çağ
inverse
[ ɪnˈvɜːs ]
ters
pioneer
[ ˌpaɪəˈnɪər ]
öncü
resemble
[ rɪˈzembl ]
benzemek
comparatively
[ kəmˈpærətɪvlɪ ]
nispeten
lobby
[ ˈlɒbɪ ]
lobi