0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
Test puanınız 1500 en sık kullanılan İngilizce kelimeler + çeviri ve transkripsiyon.
yandaki yeşil çubuk doğru cevap anlamına gelir, kırmızı olan yanlış ve gri olan henüz geçilmedi. Kırmızı çubukla işaretlenmiş kelimeler çalışılmak üzere kursa eklenmiştir!
1500
assembly
[ əˈsemblɪ ]
toplantı
chain
[ tʃeɪn ]
zincir
advice
[ ədˈvaɪs ]
tavsiye
functional
[ ˈfʌŋkʃənəl ]
işlevsel
ahead
[ əˈhed ]
ilerde
pleasure
[ ˈpleʒər ]
zevk
dear
[ dɪər ]
Sayın
unable
[ ʌnˈeɪbl ]
aciz
coast
[ kəʊst ]
sahil
percentage
[ pəˈsentɪdʒ ]
yüzde
smile
[ smaɪl ]
gülümsemek
depth
[ depθ ]
derinlik
huge
[ hjuːdʒ ]
büyük
housing
[ ˈhaʊzɪŋ ]
Konut
logic
[ ˈlɒdʒɪk ]
mantık
empire
[ ˈempaɪər ]
imparatorluk
plate
[ pleɪt ]
plaka
clean
[ kliːn ]
temiz
unlike
[ ʌnˈlaɪk ]
farklı
sale
[ seɪl ]
satış
item
[ ˈaɪtəm ]
öğe
editor
[ ˈedɪtər ]
editör
injury
[ ˈɪndʒərɪ ]
incinme
circle
[ ˈsɜːkl ]
daire
wealth
[ welθ ]
varlık
print
[ prɪnt ]
Yazdır
count
[ kaʊnt ]
saymak
probability
[ ˌprɒbəˈbɪlətɪ ]
olasılık
exposure
[ ɪkˈspəʊʒər ]
maruziyet
scheme
[ skiːm ]
şema
substantial
[ səbˈstænʃəl ]
varlıklı
rapid
[ ˈræpɪd ]
ani
depression
[ dɪˈpreʃən ]
depresyon
remove
[ rɪˈmuːv ]
kaldırmak
Russia
[ ˈrʌʃ.ə ]
Rusya
payment
[ ˈpeɪmənt ]
ödeme
efficiency
[ ɪˈfɪʃənsɪ ]
yeterlik
beauty
[ ˈbjuːtɪ ]
güzellik
provisions
[ prəˈvɪʒənz ]
hükümler
colonial
[ kəˈləʊnɪəl ]
sömürge
season
[ ˈsiːzən ]
mevsim
obviously
[ ˈɒbvɪəslɪ ]
açıkça
train
[ treɪn ]
tren
identification
[ aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən ]
Tanılama
lose
[ luːz ]
kaybetmek
capable
[ ˈkeɪpəbl ]
yetenekli
host
[ həʊst ]
ev sahibi
absolute
[ ˈæbsəluːt ]
mutlak
reflect
[ rɪˈflekt ]
yansıtmak
excellent
[ ˈeksələnt ]
harika
commonly
[ ˈkɒmənlɪ ]
yaygın olarak
purchase
[ ˈpɜːtʃəs ]
satın almak
sum
[ sʌm ]
toplam
proceedings
[ prəˈsiːdɪŋz ]
işlemler
distinct
[ dɪˈstɪŋkt ]
belirgin
dynamic
[ daɪˈnæmɪk ]
dinamik
era
[ ˈɪərə ]
dönem
intervention
[ ˌɪntəˈvenʃən ]
araya girmek
partner
[ ˈpɑːtnər ]
ortak
budget
[ ˈbʌdʒɪt ]
bütçe
consumption
[ kənˈsʌmpʃən ]
tüketim
contribution
[ ˌkɒntrɪˈbjuːʃən ]
katkı
thin
[ θɪn ]
ince
owner
[ əʊnər ]
mal sahibi
prove
[ pruːv ]
kanıtlamak
lie
[ laɪ ]
yalan
characteristic
[ ˌkærəktəˈrɪstɪk ]
karakteristik
silence
[ ˈsaɪləns ]
sessizlik
decide
[ dɪˈsaɪd ]
karar vermek
ball
[ bɔːl ]
top
load
[ ləʊd ]
yük
distinction
[ dɪˈstɪŋkʃən ]
ayrım
consumer
[ kənˈsjuːmər ]
tüketici
temple
[ ˈtempl ]
tapınak
zone
[ zəʊn ]
alan
strategic
[ strəˈtiːdʒɪk ]
stratejik
troops
[ truːps ]
birlikler
heaven
[ ˈhevən ]
cennet
dinner
[ ˈdɪnər ]
akşam yemeği
commitment
[ kəˈmɪtmənt ]
bağlılık
linear
[ ˈlɪn.ɪ.ər ]
doğrusal
administrative
[ ədˈmɪnɪstrətɪv ]
Yönetim
improvement
[ ɪmˈpruːvmənt ]
gelişim
household
[ ˈhaʊshəʊld ]
ev
fat
[ fæt ]
yağ
investigation
[ ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən ]
soruşturma
danger
[ ˈdeɪndʒər ]
tehlike
zero
[ ˈzɪərəʊ ]
sıfır
institution
[ ˌɪnstɪˈtjuːʃən ]
kurum
maintenance
[ ˈmeɪntənəns ]
Bakım
equivalent
[ ɪˈkwɪvələnt ]
eş değer
drop
[ drɒp ]
düşürmek
steel
[ stiːl ]
çelik
furthermore
[ ˌfɜːðəˈmɔːr ]
üstelik
neck
[ nek ]
boyun
quick
[ kwɪk ]
hızlı
advance
[ ədˈvɑːns ]
ilerlemek
sell
[ sel ]
satmak
root
[ ruːt ]
kök
empty
[ ˈemptɪ ]
boş
truly
[ ˈtruːlɪ ]
tamamen
imagine
[ ɪˈmædʒɪn ]
hayal etmek
extensive
[ ɪkˈstensɪv ]
yaygın
yellow
[ ˈjeləʊ ]
sarı
queen
[ kwiːn ]
kraliçe
ministry
[ ˈmɪnɪstrɪ ]
bakanlık
noise
[ nɔɪz ]
gürültü
diagnosis
[ ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs ]
Teşhis
spend
[ spend ]
harcamak
provision
[ prəˈvɪʒən ]
karşılık
card
[ kɑːd ]
kart
threat
[ θret ]
tehdit
bridge
[ brɪdʒ ]
köprü
weak
[ wiːk ]
zayıf
outcome
[ ˈaʊtkʌm ]
sonuç
join
[ dʒɔɪn ]
katılmak
expansion
[ ɪkˈspænʃən ]
genleşme
biological
[ ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl ]
biyolojik
strongly
[ ˈstrɒŋlɪ ]
şiddetle
worse
[ wɜːs ]
daha kötüsü
legislation
[ ˌledʒɪˈsleɪʃən ]
mevzuat
currently
[ ˈkɜr·ənt·lɪ ]
şu anda
frank
[ fræŋk ]
açık sözlü
waste
[ weɪst ]
atık
dance
[ dɑːns ]
dans
narrow
[ ˈnærəʊ ]
dar
mostly
[ məʊstlɪ ]
çoğunlukla
experiment
[ ɪkˈsperɪmənt ]
deney
oral
[ ˈɔːrəl ]
Oral
measurement
[ ˈmeʒəmənt ]
ölçüm
liberal
[ ˈlɪbərəl ]
liberal
determination
[ dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən ]
kararlılık
copyright
[ ˈkɒpɪraɪt ]
fellow
[ ˈfeləʊ ]
aynı tür
ad
[ æd ]
criticism
[ ˈkrɪtɪsɪzəm ]
eleştiri
transformation
[ ˌtræns.fəˈmeɪ.ʃən ]
dönüşüm
minor
[ ˈmaɪnər ]
küçük
silver
[ ˈsɪlvər ]
gümüş
collective
[ kəˈlektɪv ]
toplu
unknown
[ ʌnˈnəʊn ]
Bilinmeyen
observation
[ ˌɒbzəˈveɪʃən ]
gözlem
ring
[ rɪŋ ]
yüzük
architecture
[ ˈɑːkɪtektʃər ]
mimari
visible
[ ˈvɪzəbl ]
görünür
matrix
[ ˈmeɪ.trɪks ]
matris
till
[ tɪl ]
kadar
continuous
[ kənˈtɪnjʊəs ]
sürekli
economics
[ ˌiːkəˈnɒmɪks ]
ekonomi
height
[ haɪt ]
yükseklik
bible
[ ˈbaɪbl ]
Kutsal Kitap
classical
[ ˈklæsɪkəl ]
klasik
seat
[ siːt ]
koltuk
normally
[ ˈnɔːməlɪ ]
normalde
sky
[ skaɪ ]
gökyüzü
besides
[ bɪˈsaɪdz ]
Ayrıca
motor
[ ˈməʊtər ]
motor
acting
[ ˈæktɪŋ ]
oyunculuk
video
[ ˈvɪdɪəʊ ]
video
cast
[ kɑːst ]
döküm
flat
[ flæt ]
düz
infection
[ ɪnˈfekʃən ]
enfeksiyon
lee
[ liː ]
Lee
permanent
[ ˈpɜːmənənt ]
kalıcı
telephone
[ ˈtelɪfəʊn ]
telefon
settlement
[ ˈsetlmənt ]
yerleşme
port
[ pɔːt ]
liman
interface
[ ˈɪntəfeɪs ]
arayüz
Australia
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ə ]
Avustralya
escape
[ ɪˈskeɪp ]
kaçmak
governor
[ ˈɡʌvənər ]
Vali
breath
[ breθ ]
nefes
drink
[ drɪŋk ]
içmek
tone
[ təʊn ]
ton
listen
[ ˈlɪsən ]
Dinlemek
track
[ træk ]
izlemek
circuit
[ ˈsɜːkɪt ]
devre
careful
[ ˈkeəfəl ]
dikkatli olmak
quiet
[ kwaɪət ]
sessizlik
agriculture
[ ˈæɡrɪkʌltʃər ]
tarım
pair
[ peər ]
çift
effectively
[ ɪˈfektɪvlɪ ]
etkili bir şekilde
fluid
[ ˈfluːɪd ]
sıvı
dominant
[ ˈdɒmɪnənt ]
baskın
dangerous
[ ˈdeɪndʒərəs ]
tehlikeli
statistics
[ stəˈtɪstɪks ]
İstatistik
clothes
[ kləʊðz ]
kıyafetler
kill
[ kɪl ]
öldürmek
prayer
[ preər ]
namaz
fifty
[ ˈfɪftɪ ]
elli
storage
[ ˈstɔːrɪdʒ ]
depolamak
scope
[ skəʊp ]
kapsam
genetic
[ dʒəˈnetɪk ]
genetik
Italy
[ ˈɪt.əl.ɪ ]
İtalya
kitchen
[ ˈkɪtʃɪn ]
mutfak
extreme
[ ɪkˈstriːm ]
aşırı
random
[ ˈrændəm ]
rastgele
curve
[ kɜːv ]
eğri
translation
[ trænzˈleɪʃən ]
tercüme
raise
[ reɪz ]
artırmak
extension
[ ɪkˈstenʃən ]
eklenti
grace
[ ɡreɪs ]
lütuf
radical
[ ˈrædɪkəl ]
radikal
superior
[ suːˈpɪərɪər ]
üst
ultimately
[ ˈʌltɪmətlɪ ]
sonuçta
concrete
[ ˈkɒŋkriːt ]
beton
button
[ ˈbʌtən ]
düğme
preparation
[ ˌprepərˈeɪʃən ]
hazırlık
boat
[ bəʊt ]
bot
route
[ ruːt ]
rota
perception
[ pəˈsepʃən ]
algı
variation
[ ˌveərɪˈeɪʃən ]
varyasyon
salt
[ sɔːlt ]
tuz
promise
[ ˈprɒmɪs ]
söz
Irish
[ ˈaɪərɪʃ ]
İrlandalı
publishing
[ ˈpʌblɪʃɪŋ ]
yayınlama
involvement
[ ɪnˈvɒlvmənt ]
katılım
substance
[ ˈsʌbstəns ]
madde
calling
[ ˈkɔːlɪŋ ]
aramak
stable
[ ˈsteɪbl ]
stabil
doctrine
[ ˈdɒktrɪn ]
doktrin
prime
[ praɪm ]
astar vurmak
sensitive
[ ˈsensɪtɪv ]
hassas
afternoon
[ ˌɑːftəˈnuːn ]
öğleden sonra
awareness
[ əˈweənəs ]
farkındalık
examine
[ ɪɡˈzæmɪn ]
incelemek
afraid
[ əˈfreɪd ]
korkmuş
forty
[ ˈfɔːtɪ ]
kırk
Italian
[ ɪˈtæl.jən ]
İtalyan
coffee
[ ˈkɒfɪ ]
Kahve
wonder
[ ˈwʌndər ]
merak etmek
regime
[ reɪˈʒiːm ]
rejim
Asian
[ ˈeɪʒən ]
Asya
enjoy
[ ɪnˈdʒɔɪ ]
Eğlence
instruction
[ ɪnˈstrʌkʃən ]
talimat
branch
[ brɑːnʃ ]
dal
thanks
[ θæŋks ]
teşekkürler
angle
[ ˈæŋɡl ]
açı
grown
[ ɡrəʊn ]
büyümüş
ought
[ ɔːt ]
yapmalı
establishment
[ ɪˈstæblɪʃmənt ]
kuruluş
spot
[ spɒt ]
leke
proportion
[ prəˈpɔːʃən ]
oran
adequate
[ ˈædɪkwət ]
yeterli
laboratory
[ ləˈbɒrətərɪ ]
laboratuvar
trip
[ trɪp ]
seyahat
delivery
[ dɪˈlɪvərɪ ]
teslimat
nursing
[ ˈnɜːsɪŋ ]
hemşirelik
decline
[ dɪˈklaɪn ]
reddetmek
border
[ ˈbɔːdər ]
sınır
twelve
[ twelv ]
on iki
representative
[ ˌreprɪˈzentətɪv ]
temsilci
disorder
[ dɪˈsɔːdər ]
düzensizlik
session
[ ˈseʃən ]
oturum
rare
[ reər ]
nadir
twice
[ twaɪs ]
iki kere
conventional
[ kənˈvenʃənəl ]
geleneksel
personnel
[ ˌpɜːsənˈel ]
personel
nice
[ naɪs ]
Güzel
liquid
[ ˈlɪkwɪd ]
sıvı
mere
[ mɪər ]
sadece
territory
[ ˈterɪtərɪ ]
bölge
syndrome
[ ˈsɪndrəʊm ]
sendromu
bright
[ braɪt ]
parlak
wine
[ waɪn ]
şarap
cup
[ kʌp ]
bardak
journey
[ ˈdʒɜːnɪ ]
seyahat
creative
[ krɪˈeɪtɪv ]
yaratıcı
efficient
[ ɪˈfɪʃənt ]
verimli
string
[ strɪŋ ]
sicim
respond
[ rɪˈspɒnd ]
yanıtlamak
thick
[ θɪk ]
kalın
bay
[ beɪ ]
koy
prince
[ prɪns ]
prens
surgery
[ ˈsɜːdʒərɪ ]
ameliyat
proof
[ pruːf ]
kanıt
row
[ rəʊ ]
sıra
stability
[ stəˈbɪlətɪ ]
istikrar
binding
[ ˈbaɪndɪŋ ]
bağlayıcı
shoulder
[ ˈʃəʊldər ]
omuz
properly
[ ˈprɒpəlɪ ]
düzgün bir şekilde
secure
[ sɪˈkjʊər ]
güvenli
alcohol
[ ˈælkəhɒl ]
alkol
exception
[ ɪkˈsepʃən ]
istisna
opposed
[ əˈpəʊzd ]
karşı çıktı
treaty
[ ˈtriːti ]
antlaşma
senior
[ ˈsiːniər ]
kıdemli
milk
[ mɪlk ]
süt
anxiety
[ æŋˈzaɪətɪ ]
endişe
hell
[ hel ]
cehennem
gift
[ ɡɪft ]
hediye
elsewhere
[ ˌelsˈweər ]
başka yerde
recovery
[ rɪˈkʌvərɪ ]
iyileşmek
Canadian
[ kəˈneɪdɪən ]
Kanadalı
contrary
[ ˈkɒntrərɪ ]
aksine
essentially
[ ɪˈsenʃəlɪ ]
esasen
childhood
[ ˈtʃaɪldhʊd ]
çocukluk
survival
[ səˈvaɪvəl ]
hayatta kalma
fashion
[ ˈfæʃən ]
moda
cooperation
[ kəʊˌɒpəˈreɪʃən ]
işbirliği
evident
[ ˈevɪdənt ]
belirgin
versus
[ ˈvɜːsəs ]
e karşı
teach
[ tiːtʃ ]
öğretmek
gray
[ ɡreɪ ]
gri
flight
[ flaɪt ]
uçuş
pacific
[ pəˈsɪf.ɪk ]
Pasifik
weather
[ ˈweðər ]
hava durumu
fill
[ fɪl ]
doldurmak
traffic
[ ˈtræfɪk ]
trafik
vote
[ vəʊt ]
oy
magazine
[ ˌmæɡəˈziːn ]
dergi
mechanical
[ mɪˈkænɪkəl ]
mekanik
wisdom
[ ˈwɪzdəm ]
bilgelik
racial
[ ˈreɪʃəl ]
ırksal
yield
[ jiːld ]
teslim olmak
driven
[ ˈdrɪv.ən ]
sürmüş
argue
[ ˈɑːɡjuː ]
tartışmak
chest
[ tʃest ]
göğüs
grade
[ ɡreɪd ]
seviye
sheet
[ ʃiːt ]
çarşaf
precisely
[ prɪˈsaɪslɪ ]
açık olarak
ages
[ ˈeɪdʒɪz ]
yaşlar
theme
[ θiːm ]
tema
presentation
[ ˌprezənˈteɪʃən ]
sunum
rain
[ reɪn ]
yağmur
bond
[ bɒnd ]
bağlamak
vast
[ vɑːst ]
büyüklük
instrument
[ ˈɪnstrəmənt ]
enstrüman
assumption
[ əˈsʌmʃən ]
varsayım
format
[ ˈfɔːmæt ]
biçim
intensity
[ ɪnˈten.sə.tɪ ]
yoğunluk
mention
[ ˈmenʃən ]
değinmek
constitutional
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl ]
anayasal
diversity
[ daɪˈvɜːsətɪ ]
çeşitlilik
poem
[ ˈpəʊɪm ]
şiir
thereby
[ ˌðeəˈbaɪ ]
böylece
programme
[ ˈprəʊɡræm ]
programı
abstract
[ ˈæbstrækt ]
soyut
illness
[ ˈɪlnəs ]
hastalık
consequence
[ ˈkɒnsɪkwəns ]
sonuçlar
enterprise
[ ˈentəpraɪz ]
girişim
acute
[ əˈkjuːt ]
akut
painting
[ ˈpeɪntɪŋ ]
tablo
consequently
[ ˈkɒnsɪkwəntlɪ ]
sonuç olarak
estimate
[ ˈestɪmət ]
tahmin etmek
sin
[ sɪn ]
günah
sugar
[ ˈʃʊɡər ]
şeker
organic
[ ɔːˈɡænɪk ]
organik
sweet
[ swiːt ]
tatlı
valuable
[ ˈvæljʊəbl ]
değerli
aside
[ əˈsaɪd ]
bir kenara
anger
[ ˈæŋɡər ]
kızgınlık
sharp
[ ʃɑːp ]
keskin
fruit
[ fruːt ]
meyve
involve
[ ɪnˈvɒlv ]
içermek
Ireland
[ ˈaɪə.lənd ]
İrlanda
finance
[ ˈfaɪnæns ]
finans
handle
[ ˈhændl ]
halletmek
chronic
[ ˈkrɒnɪk ]
kronik
realize
[ ˈrɪəlaɪz ]
fark etmek
occasion
[ əˈkeɪʒən ]
fırsat
digital
[ ˈdɪdʒɪtəl ]
dijital
newspaper
[ ˈnjuːsˌpeɪpər ]
gazete
prison
[ ˈprɪzən ]
hapishane
forget
[ fəˈɡet ]
unutmak
carbon
[ ˈkɑːbən ]
karbon
fairly
[ ˈfeəlɪ ]
adil bir şekilde
artist
[ ˈɑːtɪst ]
sanatçı
win
[ wɪn ]
kazanç
discovery
[ dɪˈskʌvərɪ ]
keşif
ray
[ reɪ ]
ışın
initially
[ ɪˈnɪʃəlɪ ]
ilk olarak
originally
[ əˈrɪdʒənəlɪ ]
aslında
appendix
[ əˈpendɪks ]
ek
oxygen
[ ˈɒksɪdʒən ]
oksijen
stream
[ striːm ]
aktarım
moon
[ muːn ]
ay
greatly
[ ˈɡreɪtlɪ ]
büyük ölçüde
pick
[ pɪk ]
seçmek
separation
[ ˌsepərˈeɪʃən ]
ayrılma
compare
[ kəmˈpeər ]
karşılaştırmak
unity
[ ˈjuːnətɪ ]
birlik
ocean
[ ˈəʊʃən ]
okyanus
topic
[ ˈtɒpɪk ]
başlık
naturally
[ ˈnætʃərəlɪ ]
doğal olarak
rarely
[ ˈreəlɪ ]
nadiren
menu
[ ˈmenjuː ]
whenever
[ wenˈevər ]
her ne zaman
decrease
[ dɪˈkriːs ]
azaltmak
considering
[ kənˈsɪdərɪŋ ]
düşünen
electric
[ ɪˈlektrɪk ]
elektrik
transmission
[ trænzˈmɪʃən ]
bulaşma
promote
[ prəˈməʊt ]
terfi
alive
[ əˈlaɪv ]
canlı
online
[ ˌɒnˈlaɪn ]
çevrimiçi
revenue
[ ˈrevənjuː ]
hasılat
billion
[ ˈbɪlɪən ]
milyar
sorry
[ ˈsɒrɪ ]
Üzgünüm
fifth
[ fɪfθ ]
beşinci
crucial
[ ˈkruːʃəl ]
hayati
Spain
[ speɪn ]
ispanya
gradually
[ ˈgrædjʊəlɪ ]
gitgide
universe
[ ˈjuː.nɪ.vɜːs ]
Evren
competitive
[ kəmˈpetɪtɪv ]
rekabetçi
beach
[ biːtʃ ]
sahil
statistical
[ stəˈtɪs.tɪ.kəl ]
istatistiksel
beneath
[ bɪˈniːθ ]
altında
shop
[ ʃɒp ]
mağaza
climate
[ ˈklaɪmət ]
iklim
deeply
[ ˈdiːpli ]
derinden
treat
[ triːt ]
davranmak
plain
[ pleɪn ]
ova
liability
[ ˌlaɪəˈbɪlətɪ ]
yükümlülük
taste
[ teɪst ]
tatmak
aim
[ eɪm ]
amaç
minority
[ maɪˈnɒrətɪ ]
azınlık
dress
[ dres ]
elbise
discipline
[ ˈdɪsəplɪn ]
disiplin
guy
[ ɡaɪ ]
adam
Sunday
[ ˈsʌndeɪ ]
Pazar
vertical
[ ˈvɜːtɪkəl ]
dikey
poet
[ ˈpəʊɪt ]
şair
defendant
[ dɪˈfendənt ]
sanık
healthy
[ ˈhelθɪ ]
sağlıklı
comprehensive
[ ˌkɒmprɪˈhensɪv ]
kapsayıcı
quantity
[ ˈkwɒntətɪ ]
miktar
parliament
[ ˈpɑːləmənt ]
parlamento
hypothesis
[ haɪˈpɒθəsɪs ]
hipotez
match
[ mætʃ ]
kibrit
phenomenon
[ fɪˈnɒmɪnən ]
fenomen
beside
[ bɪˈsaɪd ]
yanında
joy
[ dʒɔɪ ]
neşe
snow
[ snəʊ ]
kar
accurate
[ ˈækjərət ]
kesin
formula
[ ˈfɔːmjələ ]
formül
suitable
[ ˈsuːtəbl ]
uygun
mutual
[ ˈmjuːtʃuəl ]
karşılıklı
gun
[ ɡʌn ]
silah
fiction
[ ˈfɪkʃən ]
kurgu
guess
[ ɡes ]
tahmin etmek
hurt
[ hɜːt ]
acıtmak
classification
[ ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən ]
sınıflandırma
atmosphere
[ ˈætməsfɪər ]
atmosfer
Berlin
[ bɜːˈlɪn ]
Berlin
composed
[ kəmˈpəʊzd ]
bestelenmiş
slave
[ sleɪv ]
köle
guard
[ ɡɑːd ]
koruma
rational
[ ˈræʃənəl ]
akılcı
conscious
[ ˈkɒnʃəs ]
bilinçli
unfortunately
[ ʌnˈfɔːtʃənətlɪ ]
Ne yazık ki
vary
[ ˈveərɪ ]
çeşitli
prepare
[ prɪˈpeər ]
hazırlanmak
depend
[ dɪˈpend ]
bağlı olmak
partly
[ ˈpɑːtlɪ ]
kısmen
encourage
[ ɪnˈkʌrɪdʒ ]
cesaretlendirmek
worker
[ ˈwɜːkər ]
çalışan
witness
[ ˈwɪtnəs ]
tanık
surely
[ ˈʃɔːlɪ ]
kesinlikle
engine
[ ˈendʒɪn ]
motor
communist
[ ˈkɑm·jə·nɪst ]
komünist
advertising
[ ˈædvətaɪzɪŋ ]
reklam
golden
[ ˈɡəʊldən ]
altın
requirement
[ rɪˈkwaɪəmənt ]
gereklilik
schedule
[ ˈʃedjuːl ]
takvim
tendency
[ ˈtendənsɪ ]
eğilim
boundary
[ ˈbaʊndərɪ ]
sınır
ethics
[ ˈeθɪks ]
etik
essay
[ ˈeseɪ ]
makale
profile
[ ˈprəʊfaɪl ]
profil
logical
[ ˈlɒdʒɪkəl ]
mantıklı
fail
[ feɪl ]
hata
breast
[ brest ]
göğüs
surprise
[ səˈpraɪz ]
sürpriz
destruction
[ dɪˈstrʌkʃən ]
yıkım
employer
[ ɪmˈplɔɪər ]
iş veren
armed
[ ɑːmd ]
silahlı
ethical
[ ˈeθɪkəl ]
etik
conservative
[ kənˈsɜːvətɪv ]
tutucu
vice
[ vaɪs ]
mengene
paragraph
[ ˈpærəɡrɑːf ]
paragraf
silent
[ ˈsaɪlənt ]
sessiz
partial
[ ˈpɑːʃəl ]
kısmi
sick
[ sɪk ]
hasta
offering
[ ˈɒfərɪŋ ]
teklif
contribute
[ kənˈtrɪbjuːt ]
katkı yapmak
nerve
[ nɜːv ]
sinir
wear
[ weər ]
giymek
ownership
[ ˈəʊ.nə.ʃɪp ]
mülkiyet
skill
[ skɪl ]
yetenek
landscape
[ ˈlændskeɪp ]
manzara
discrimination
[ dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən ]
ayrımcılık
radiation
[ ˌreɪdɪˈeɪʃən ]
radyasyon
tension
[ ˈtenʃən ]
tansiyon
demonstrate
[ ˈdemənstreɪt ]
göstermek
peak
[ piːk ]
doruğa ulaşmak
wage
[ weɪdʒ ]
maaş
decade
[ ˈdekeɪd ]
on yıl
sacred
[ ˈseɪkrɪd ]
kutsal
wonderful
[ ˈwʌndəfəl ]
müthiş
theatre
[ ˈθɪətər ]
tiyatro
favor
[ ˈfeɪ.vər ]
iyilik
catch
[ kætʃ ]
yakalamak
orientation
[ ˌɔːrɪenˈteɪʃən ]
oryantasyon
rice
[ raɪs ]
pirinç
satisfaction
[ ˌsætɪsˈfækʃən ]
memnuniyet
pro
[ prəʊ ]
profesyonel
vehicle
[ ˈviːɪkl ]
araç
score
[ skɔːr ]
Gol
strike
[ straɪk ]
çarpmak
velocity
[ vɪˈlɒsətɪ ]
hız
empirical
[ ɪmˈpɪrɪkəl ]
ampirik
amendment
[ əˈmendmənt ]
değişiklik
expenses
[ ɪkˈspensɪz ]
masraflar
suit
[ suːt ]
uygun olmak
commerce
[ ˈkɒmɜːs ]
ticaret
dramatic
[ drəˈmætɪk ]
dramatik
missing
[ ˈmɪsɪŋ ]
eksik
panel
[ ˈpænəl ]
panel
compensation
[ ˌkɒmpənˈseɪʃən ]
tazminat
uniform
[ ˈjuːnɪfɔːm ]
üniforma
imagination
[ ɪˌmædʒɪˈneɪʃən ]
hayal gücü
hole
[ həʊl ]
delik
fuel
[ ˈfjuːəl ]
yakıt
murder
[ ˈmɜːdər ]
cinayet
gap
[ ɡæp ]
açıklık
quarter
[ ˈkwɔːtər ]
çeyrek
dose
[ dəʊs ]
doz
musical
[ ˈmjuːzɪkəl ]
müzikal
remote
[ rɪˈməʊt ]
uzak
helpful
[ ˈhelpfəl ]
yardımsever
faculty
[ ˈfækəltɪ ]
Fakülte
acceptance
[ əkˈseptəns ]
kabul
reflection
[ rɪˈflekʃən ]
refleks
philosophical
[ ˌfɪləˈsɒfɪkəl ]
felsefi
virtue
[ ˈvɜːtjuː ]
Erdem
spatial
[ ˈspeɪʃəl ]
mekansal
ultimate
[ ˈʌltɪmət ]
nihai
axis
[ ˈæksɪs ]
eksen
seriously
[ ˈsɪərɪəslɪ ]
Cidden
sand
[ sænd ]
kum
protocol
[ ˈprəʊtəkɒl ]
protokol
magnetic
[ mæɡˈnetɪk ]
manyetik
fun
[ fʌn ]
eğlence
recall
[ rɪˈkɔːl ]
hatırlamak
honor
[ ˈɑn·ər ]
onur
tea
[ tiː ]
çay
emergency
[ ɪˈmɜːdʒənsɪ ]
acil durum
frequent
[ ˈfriːkwənt ]
sık
manage
[ ˈmænɪdʒ ]
üstesinden gelmek
bird
[ bɜːd ]
kuş
helping
[ ˈhelpɪŋ ]
yardım ediyor
comment
[ ˈkɒment ]
Yorum
virtually
[ ˈvɜːtjʊəlɪ ]
sanal olarak
unusual
[ ʌnˈjuːʒuəl ]
olağan dışı
ex
[ eks ]
eski
expert
[ ˈekspɜːt ]
uzman
pull
[ pʊl ]
çekmek
sudden
[ ˈsʌdən ]
birden
enable
[ ɪˈneɪbl ]
olanak vermek
bush
[ bʊʃ ]
çalı
phrase
[ freɪz ]
ifade etmek
vital
[ ˈvaɪtəl ]
hayati
expensive
[ ɪkˈspensɪv ]
masraflı
liberty
[ ˈlɪbətɪ ]
özgürlük
league
[ liːɡ ]
lig
victory
[ ˈvɪktərɪ ]
zafer
excess
[ ɪkˈses ]
aşırı
operate
[ ˈɒpəreɪt ]
işletmek
membership
[ ˈmembəʃɪp ]
üyelik
Muslim
[ ˈmʊzlɪm ]
Müslüman
interior
[ ɪnˈtɪərɪər ]
iç mekan
crowd
[ kraʊd ]
kalabalık
electron
[ ɪˈlektrɒn ]
elektron
fifteen
[ ˌfɪfˈtiːn ]
on beş
cool
[ kuːl ]
Serin
classroom
[ ˈklɑːsruːm ]
sınıf
ear
[ ɪər ]
kulak
attorney
[ əˈtɜːnɪ ]
avukat
tall
[ tɔːl ]
uzun
symbol
[ ˈsɪmbəl ]
sembol
necessity
[ nəˈsesətɪ ]
gereklilik
dad
[ dæd ]
baba
bus
[ bʌs ]
otobüs
okay
[ əʊˈkeɪ ]
Tamam
miller
[ ˈmɪl.ər ]
değirmenci
membrane
[ ˈmembreɪn ]
zar
dimension
[ ˌdaɪˈmenʃən ]
boyut
cat
[ kæt ]
kedi
diet
[ daɪət ]
diyet
meat
[ miːt ]
et
loan
[ ləʊn ]
borç
coverage
[ ˈkʌvərɪdʒ ]
kapsama
fort
[ fɔːt ]
kale
shock
[ ʃɒk ]
şok
anyway
[ ˈenɪweɪ ]
Neyse
Egypt
[ ˈiː.dʒɪpt ]
Mısır
uncle
[ ˈʌŋkl ]
amca
identical
[ aɪˈdentɪkəl ]
birebir aynı
saint
[ seɪnt ]
aziz
dynamics
[ daɪˈnæmɪks ]
dinamikler
bell
[ bel ]
zil
clause
[ klɔːz ]
madde
delay
[ dɪˈleɪ ]
gecikme
equity
[ ˈekwɪtɪ ]
Eşitlik
serving
[ ˈsɜːvɪŋ ]
hizmet
nurse
[ nɜːs ]
hemşire
parameter
[ pəˈræmɪtər ]
parametre
transaction
[ trænˈzækʃən ]
işlem
effectiveness
[ ɪˈfek·tɪv·nəs ]
verimlilik
constantly
[ ˈkɒn.stənt.lɪ ]
sürekli
plot
[ plɒt ]
komplo
intention
[ ɪnˈtenʃən ]
niyet
namely
[ ˈneɪmlɪ ]
yani
physician
[ fɪˈzɪʃən ]
doktor
violent
[ ˈvaɪələnt ]
şiddetli
spoken
[ ˈspəʊ.kən ]
konuşulmuş
bread
[ bred ]
ekmek
gay
[ ɡeɪ ]
eşcinsel
thou
[ ðaʊ ]
sen
academy
[ əˈkædəmɪ ]
akademi
somehow
[ ˈsʌmhaʊ ]
bir şekilde
conversion
[ kənˈvɜːʒən ]
dönüştürmek
prevention
[ prɪˈvenʃən ]
önleme
export
[ ˈekspɔːt ]
ihracat
arrangement
[ əˈreɪndʒmənt ]
ayarlama
proposal
[ prəˈpəʊzəl ]
teklif
angry
[ ˈæŋɡrɪ ]
sinirli
victim
[ ˈvɪktɪm ]
kurban
expense
[ ɪkˈspens ]
gider
duration
[ djʊəˈreɪʃən ]
süre
nervous
[ ˈnɜːvəs ]
gergin
tiny
[ ˈtaɪnɪ ]
minik
productivity
[ ˌprɒdʌkˈtɪvətɪ ]
üretkenlik
gate
[ ɡeɪt ]
geçit
darkness
[ ˈdɑːknəs ]
karanlık
temporary
[ ˈtempərərɪ ]
geçici
arise
[ əˈraɪz ]
kalkmak
movie
[ ˈmuːvɪ ]
film
totally
[ ˈtəʊtəlɪ ]
tamamen
perfectly
[ ˈpɜːfɪktlɪ ]
kusursuzca
possession
[ pəˈzeʃən ]
mülk
mixture
[ ˈmɪkstʃər ]
karışım
somewhere
[ ˈsʌmweər ]
bir yerde
plastic
[ ˈplæstɪk ]
plastik
comparative
[ kəmˈpærətɪv ]
karşılaştırmalı
default
[ dɪˈfɔːlt ]
varsayılan
valid
[ ˈvælɪd ]
geçerli
prominent
[ ˈprɒmɪnənt ]
öne çıkan
participate
[ pɑːˈtɪsɪpeɪt ]
katılmak
chamber
[ ˈtʃeɪmbər ]
bölme
comfortable
[ ˈkʌmftəbl ]
rahat
algorithm
[ ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm ]
algoritma
cook
[ kʊk ]
aşçı
generate
[ ˈdʒenəreɪt ]
oluşturmak
tube
[ tjuːb ]
tüp
camera
[ ˈkæmərə ]
kamera
grass
[ ɡrɑːs ]
çimen
partnership
[ ˈpɑːtnəʃɪp ]
ortaklık
smooth
[ smuːð ]
düz
nose
[ nəʊz ]
burun
Christianity
[ ˌkrɪstɪˈænətɪ ]
Hıristiyanlık
complexity
[ kəmˈplek.sə.tɪ ]
karmaşıklık
curriculum
[ kəˈrɪkjələm ]
Müfredat
correlation
[ ˌkɒrəˈleɪʃən ]
korelasyon
conception
[ kənˈsepʃən ]
anlayış
incident
[ ˈɪnsɪdənt ]
olay
reveal
[ rɪˈviːl ]
ortaya çıkarmak
leg
[ leɡ ]
bacak
driver
[ ˈdraɪvər ]
sürücü
pregnancy
[ ˈpreɡnənsɪ ]
gebelik
pool
[ puːl ]
havuz
consent
[ kənˈsent ]
conservation
[ ˌkɒnsəˈveɪʃən ]
koruma
electrical
[ ɪˈlektrɪkəl ]
elektriksel
spectrum
[ ˈspektrəm ]
spektrum
judicial
[ dʒuːˈdɪʃəl ]
adli
strain
[ streɪn ]
gerilmek
sec
[ sek ]
saniye
mirror
[ ˈmɪrər ]
ayna
desk
[ desk ]
çalışma masası
worst
[ wɜːst ]
en kötüsü
achievement
[ əˈtʃiːvmənt ]
başarı
disk
[ dɪsk ]
disk
transportation
[ ˌtrænspɔːˈteɪʃən ]
toplu taşıma
array
[ əˈreɪ ]
sıralamak
worry
[ ˈwʌrɪ ]
endişelenmek
acceptable
[ əkˈseptəbl ]
kabul edilebilir
gross
[ ɡrəʊs ]
brüt
readily
[ ˈredɪlɪ ]
kolayca
impression
[ ɪmˈpreʃən ]
izlenim
permit
[ pəˈmɪt ]
izin vermek
player
[ ˈpleɪər ]
oyuncu
observe
[ əbˈzɜːv ]
gözlemlemek
removal
[ rɪˈmuːvəl ]
kaldırma
punishment
[ ˈpʌnɪʃmənt ]
ceza
exact
[ ɪɡˈzækt ]
bire bir aynı
newly
[ ˈnjuːlɪ ]
yeni
split
[ splɪt ]
bölmek
beat
[ biːt ]
vurmak
fault
[ fɔːlt ]
arıza
equality
[ ɪˈkwɒlətɪ ]
eşitlik
feminist
[ ˈfem.ɪ.nɪst ]
feminist
theology
[ θɪˈɒlədʒɪ ]
teoloji
raw
[ rɔː ]
çiğ
lawyer
[ ˈlɔɪər ]
avukat
grain
[ ɡreɪn ]
tahıl
differ
[ ˈdɪfər ]
farklılık
bag
[ bæɡ ]
çanta
absolutely
[ ˌæbsəˈluːtlɪ ]
kesinlikle
dialogue
[ ˈdaɪəlɒɡ ]
diyalog
aircraft
[ ˈeəkrɑːft ]
uçak
worship
[ ˈwɜːʃɪp ]
tapmak
technological
[ ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
teknolojik
discover
[ dɪˈskʌvər ]
keşfetmek
bishop
[ ˈbɪʃəp ]
piskopos
spite
[ spaɪt ]
kin
exhibit
[ ɪɡˈzɪbɪt ]
sergilemek
utility
[ juːˈtɪlətɪ ]
Yarar
revolutionary
[ ˌrevəlˈuːʃənərɪ ]
devrimci
busy
[ ˈbɪzɪ ]
Meşgul
configuration
[ kənˌfɪɡ.əˈreɪ.ʃən ]
konfigürasyon
heavily
[ ˈhevɪlɪ ]
ağır şekilde
acquisition
[ ˌækwɪˈzɪʃən ]
kazanma
jurisdiction
[ ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən ]
yargı yetkisi
smoke
[ sməʊk ]
Sigara içmek
lesson
[ ˈlesən ]
ders
happiness
[ ˈhæpɪnəs ]
mutluluk
nobody
[ ˈnəʊbədɪ ]
hiç kimse
burden
[ ˈbɜːdən ]
yük
intense
[ ɪnˈtens ]
yoğun
feed
[ fiːd ]
beslemek
voltage
[ ˈvəʊltɪdʒ ]
Gerilim
ritual
[ ˈrɪʧʊəl ]
ritüel
distant
[ ˈdɪstənt ]
mesafe
migration
[ mɑɪˈɡreɪ·ʃən ]
göç
slavery
[ ˈsleɪvərɪ ]
kölelik
emperor
[ ˈempərər ]
imparator
wet
[ wet ]
ıslak
trend
[ trend ]
akım
tongue
[ tʌŋ ]
dil
chart
[ tʃɑːt ]
çizelge
assistant
[ əˈsɪstənt ]
asistan
regardless
[ rɪˈɡɑːdləs ]
ne olursa olsun
outer
[ ˈaʊtər ]
dış
marine
[ məˈriːn ]
deniz
remarkable
[ rɪˈmɑːkəbl ]
dikkat çekici
accident
[ ˈæksɪdənt ]
kaza
extend
[ ɪkˈstend ]
uzatmak
arrival
[ əˈraɪvəl ]
varış
manual
[ ˈmænjʊəl ]
Manuel
ideology
[ ˌaɪdɪˈɒlədʒɪ ]
ideoloji
fate
[ feɪt ]
kader
fly
[ flaɪ ]
uçmak
blind
[ blaɪnd ]
kör
beam
[ biːm ]
ışın
stuff
[ stʌf ]
şey
province
[ ˈprɒvɪns ]
vilayet
liver
[ ˈlɪvər ]
karaciğer
Christmas
[ ˈkrɪsməs ]
Noel
priority
[ praɪˈɒrətɪ ]
öncelik
colour
[ ˈkʌlər ]
renk
overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ]
üstesinden gelmek
trail
[ treɪl ]
iz
passion
[ ˈpæʃən ]
tutku
tip
[ tɪp ]
engage
[ ɪnˈɡeɪdʒ ]
angaje etmek
harm
[ hɑːm ]
zarar
solve
[ sɒlv ]
çözmek
diverse
[ daɪˈvɜːs ]
türlü
entrance
[ ˈentrəns ]
giriş
crown
[ kraʊn ]
taç
defence
[ dɪˈfens ]
savunma
explore
[ ɪkˈsplɔːr ]
keşfetmek
speaker
[ ˈspiːkər ]
hoparlör
log
[ lɒɡ ]
kayıt
diameter
[ daɪˈæmɪtər ]
çap
infant
[ ˈɪnfənt ]
bebek
essence
[ ˈesəns ]
öz
entity
[ ˈentɪtɪ ]
varlık
reserve
[ rɪˈzɜːv ]
rezerv
bureau
[ ˈbjʊərəʊ ]
büro
finger
[ ˈfɪŋɡər ]
parmak
rank
[ ræŋk ]
rütbe
senate
[ ˈsen.ət ]
senato
confusion
[ kənˈfjuːʒən ]
bilinç bulanıklığı, konfüzyon
friendly
[ ˈfrendlɪ ]
arkadaşça
reputation
[ ˌrepjəˈteɪʃən ]
itibar
enormous
[ ɪˈnɔːməs ]
kocaman
symbolic
[ sɪmˈbɒlɪk ]
simgesel
photo
[ ˈfəʊtəʊ ]
Fotoğraf
imperial
[ ɪmˈpɪərɪəl ]
imparatorluk
approval
[ əˈpruːvəl ]
onay
register
[ ˈredʒɪstər ]
kayıt olmak
everybody
[ ˈevrɪˌbɒdɪ ]
herkes
synthesis
[ ˈsɪnθəsɪs ]
sentez
steady
[ ˈstedɪ ]
sabit durmak
monitor
[ ˈmɒnɪtər ]
monitör
clothing
[ ˈkləʊðɪŋ ]
Giyim
progressive
[ prəʊˈɡresɪv ]
ilerici
detection
[ dɪˈtekʃən ]
tespit etme
horizontal
[ ˌhɒrɪˈzɒntəl ]
yatay
classic
[ ˈklæsɪk ]
klasik
shut
[ ʃʌt ]
kapamak
Arab
[ ˈærəb ]
Arap
pride
[ praɪd ]
gurur
everywhere
[ ˈevrɪweər ]
her yer
ride
[ raɪd ]
sürmek
harry
[ ˈhær.ɪ ]
harry
reasoning
[ ˈriːzənɪŋ ]
muhakeme
developmental
[ dɪˌvel·əpˈmen·təl ]
gelişimsel
cry
[ kraɪ ]
ağlamak
virus
[ ˈvaɪərəs ]
virüs
funding
[ ˈfʌndɪŋ ]
finansman
suffer
[ ˈsʌfər ]
acı çekmek
glad
[ ɡlæd ]
memnun
sensitivity
[ ˌsen.sɪˈtɪv.ə.tɪ ]
duyarlılık
feedback
[ ˈfiːdbæk ]
geri bildirim
priest
[ priːst ]
rahip
linguistic
[ lɪŋˈɡwɪstɪk ]
dilsel
attend
[ əˈtend ]
katılmak
constitute
[ ˈkɒnstɪtjuːt ]
oluşturmak
tomorrow
[ təˈmɒrəʊ ]
Yarın
routine
[ ruːˈtiːn ]
rutin
comfort
[ ˈkʌmfət ]
konfor
cotton
[ ˈkɒtən ]
pamuk
accuracy
[ ˈækjərəsɪ ]
kesinlik
applicable
[ əˈplɪkəbl ]
uygulanabilir
assess
[ əˈses ]
değer biçmek
mix
[ mɪks ]
karışım
medieval
[ ˌmediˈiːvəl ]
Ortaçağa ait
Vietnam
[ ˌvjetˈnæm ]
Vietnam
evaluate
[ ɪˈvæljʊeɪt ]
değerlendirmek
node
[ nəʊd ]
düğüm
dust
[ dʌst ]
toz
vector
[ ˈvek.tər ]
vektör
behavioral
[ bɪˈheɪ·vjər·əl ]
davranışsal
massive
[ ˈmæsɪv ]
cüsseli
wire
[ waɪər ]
tel
replace
[ rɪˈpleɪs ]
yer değiştirmek
republican
[ rɪˈpʌblɪkən ]
cumhuriyetçi
mom
[ mɒm ]
anne
seed
[ siːd ]
tohum
moderate
[ ˈmɒdərət ]
ılıman
thesis
[ ˈθiːsɪs ]
tez
execution
[ ˌeksɪˈkjuːʃən ]
uygulamak
inch
[ ɪnʃ ]
inç
inventory
[ ˈɪnvəntrɪ ]
envanter
terrible
[ ˈterəbl ]
korkunç
attractive
[ əˈtræktɪv ]
çekici
flesh
[ fleʃ ]
et
inquiry
[ ɪnˈkwaɪərɪ ]
sorgu
loop
[ luːp ]
döngü
legislative
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv ]
yasama
custom
[ ˈkʌstəm ]
gelenek
Islamic
[ ɪzˈlæmɪk ]
İslami
optical
[ ˈɒptɪkəl ]
optik
repeat
[ rɪˈpiːt ]
tekrarlamak
adjustment
[ əˈdʒʌstmənt ]
ayar
construct
[ kənˈstrʌkt ]
inşa etmek
magic
[ ˈmædʒɪk ]
büyü
assist
[ əˈsɪst ]
yardım
accordingly
[ əˈkɔːdɪŋlɪ ]
buna göre
shadow
[ ˈʃædəʊ ]
gölge
declaration
[ ˌdekləˈreɪʃən ]
beyan
dependence
[ dɪˈpendəns ]
bağımlılık
belong
[ bɪˈlɒŋ ]
ait olmak
explicit
[ ɪkˈsplɪsɪt ]
açık
guidance
[ ˈɡaɪdəns ]
rehberlik
elderly
[ ˈeldəlɪ ]
yaşlı
candidate
[ ˈkændɪdət ]
aday
testimony
[ ˈtestɪmənɪ ]
tanıklık
briefly
[ ˈbriːf.li ]
kısaca
desert
[ ˈdezət ]
çöl
lunch
[ lʌnʃ ]
öğle yemeği
warning
[ ˈwɔːnɪŋ ]
uyarı
humanity
[ hjuːˈmænətɪ ]
insanlık
survive
[ səˈvaɪv ]
hayatta kalmak
Australian
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ən ]
Avustralyalı
colonel
[ ˈkɜːnəl ]
albay
currency
[ ˈkʌrənsɪ ]
para birimi
welcome
[ ˈwelkəm ]
Hoş geldin
apartment
[ əˈpɑːtmənt ]
apartman
mile
[ maɪl ]
mil
package
[ ˈpækɪdʒ ]
paket
duke
[ djuːk ]
dük
shell
[ ʃel ]
kabuk
restaurant
[ ˈrestərɒnt ]
restoran
facility
[ fəˈsɪlətɪ ]
tesis
tired
[ taɪəd ]
yorgun
coal
[ kəʊl ]
kömür
gospel
[ ˈɡɒspəl ]
Müjde
enforcement
[ ɪnˈfɔːsmənt ]
icra
mobile
[ ˈməʊbaɪl ]
mobil
mood
[ muːd ]
mod
trace
[ treɪs ]
iz
everyday
[ ˈevrɪdeɪ ]
Her gün
sake
[ seɪk ]
hatır
reply
[ rɪˈplaɪ ]
cevap vermek
occupation
[ ˌɒkjəˈpeɪʃən ]
meslek
reverse
[ rɪˈvɜːs ]
tersi
unemployment
[ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ]
işsizlik
plasma
[ ˈplæzmə ]
plazma
directory
[ dɪˈrektərɪ ]
dizin
wing
[ wɪŋ ]
kanat
temporal
[ ˈtem.pər.əl ]
geçici
promotion
[ prəˈməʊʃən ]
terfi
sphere
[ sfɪər ]
küre
roof
[ ruːf ]
çatı
push
[ pʊʃ ]
itmek
fishing
[ ˈfɪʃɪŋ ]
Balık tutma
nearby
[ ˌnɪəˈbaɪ ]
yakında
capture
[ ˈkæptʃər ]
esir almak
diagram
[ ˈdaɪəɡræm ]
diyagram
bob
[ bɒb ]
bob
commander
[ kəˈmɑːndər ]
komutan
navy
[ ˈneɪvɪ ]
distinguish
[ dɪˈstɪŋɡwɪʃ ]
ayırt etmek
factory
[ ˈfæktərɪ ]
fabrika
hat
[ hæt ]
şapka
dollar
[ ˈdɒlər ]
dolar
jury
[ ˈdʒʊərɪ ]
jüri
drama
[ ˈdrɑːmə ]
dram
mistake
[ mɪˈsteɪk ]
hata
fee
[ fiː ]
ücret
tape
[ teɪp ]
kaset
physics
[ ˈfɪzɪks ]
fizik
lateral
[ ˈlæt.ər.əl ]
yanal
clay
[ kleɪ ]
kil
abandoned
[ əˈbæn·dənd ]
terk edilmiş
paint
[ peɪnt ]
boyamak
Islam
[ ˈɪzlɑːm ]
İslâm
draft
[ drɑːft ]
taslak
accordance
[ əˈkɔːdəns ]
uygunluk
favorite
[ ˈfeɪ.vər.ɪt ]
favori
pollution
[ pəˈluːʃən ]
kirlilik
filter
[ ˈfɪltər ]
filtre
forever
[ fəˈrevər ]
sonsuza kadar
precise
[ prɪˈsaɪs ]
kesin
rough
[ rʌf ]
kaba
mathematics
[ mæθəmˈætɪks ]
matematik
max
[ mæks ]
maksimum
interval
[ ˈɪntəvəl ]
aralık
encounter
[ ɪnˈkaʊntər ]
rastlamak
virtual
[ ˈvɜːtjʊəl ]
sanal
regularly
[ ˈreɡjələlɪ ]
düzenli olarak
admit
[ ədˈmɪt ]
itiraf etmek
award
[ əˈwɔːd ]
ödül
monetary
[ ˈmʌnɪtərɪ ]
parasal
fax
[ fæks ]
faks
tour
[ tʊər ]
tur
roll
[ rəʊl ]
rulo
particle
[ ˈpɑːtɪkl ]
parçacık
overview
[ ˈəʊvəvjuː ]
genel bakış
uncertainty
[ ʌnˈsɜːtəntɪ ]
belirsizlik
mathematical
[ ˌmæθəmˈætɪkəl ]
matematiksel
verbal
[ ˈvɜːbəl ]
sözlü
operator
[ ˈɒpəreɪtər ]
Şebeke
obligation
[ ˌɒblɪˈɡeɪʃən ]
yükümlülük
sacrifice
[ ˈsækrɪfaɪs ]
kurban etmek
storm
[ stɔːm ]
fırtına
vessel
[ ˈvesəl ]
gemi
palace
[ ˈpælɪs ]
Saray
prefer
[ prɪˈfɜːr ]
tercih etmek
segment
[ ˈseɡmənt ]
bölüm
pocket
[ ˈpɒkɪt ]
cep
monthly
[ ˈmʌnθlɪ ]
aylık
widespread
[ ˈwaɪdspred ]
yaygın
alliance
[ əˈlaɪəns ]
ittifak
graduate
[ ˈgrædjʊət ]
mezun olmak
systematic
[ ˌsɪstəˈmætɪk ]
sistematik
indigenous
[ ɪnˈdɪdʒɪnəs ]
yerli
agenda
[ əˈdʒendə ]
Gündem
regulatory
[ ˈreɡjələtərɪ ]
düzenleyici
behalf
[ bɪˈhɑːf ]
adına
throw
[ θrəʊ ]
fırlatmak
abroad
[ əˈbrɔːd ]
yurt dışı
Atlantic
[ ətˈlæn.tɪk ]
Atlantik
hero
[ ˈhɪərəʊ ]
kahraman
mortality
[ mɔːˈtælətɪ ]
ölüm
shortly
[ ˈʃɔːtlɪ ]
kısaca
glory
[ ˈɡlɔːrɪ ]
görkem
loose
[ luːs ]
gevşetmek
meal
[ miːl ]
yemek
innovation
[ ˌɪnəʊˈveɪʃən ]
yenilik
guilty
[ ˈɡɪltɪ ]
suçlu
laser
[ ˈleɪzər ]
lazer
thermal
[ ˈθɜːməl ]
termal
stick
[ stɪk ]
sopa
inflation
[ ɪnˈfleɪʃən ]
şişirme
stomach
[ ˈstʌmək ]
karın
finish
[ ˈfɪnɪʃ ]
sona ermek
theater
[ ˈθɪə.tər ]
tiyatro
myth
[ mɪθ ]
efsane
switch
[ swɪtʃ ]
anahtar
chairman
[ ˈmən ]
başkan
friendship
[ ˈfrendʃɪp ]
dostluk
avenue
[ ˈævənjuː ]
Bulvar
statute
[ ˈstætʃuːt ]
yasa
repair
[ rɪˈpeər ]
tamirat
brand
[ brænd ]
marka
cable
[ ˈkeɪbl ]
kablo
differential
[ ˌdɪfəˈrenʃəl ]
diferansiyel
customs
[ ˈkʌstəmz ]
gümrük
mount
[ maʊnt ]
montaj
verse
[ vɜːs ]
ayet
relate
[ rɪˈleɪt ]
ilgili olmak
terminal
[ ˈtɜːmɪnəl ]
terminal
introduce
[ ˌɪntrəˈdjuːs ]
tanıtmak
wooden
[ ˈwʊdən ]
ahşap
optimal
[ ˈɒp.tɪ.məl ]
en uygun
profession
[ prəˈfeʃən ]
meslek
ease
[ iːz ]
kolaylaştırmak
motivation
[ ˌməʊtɪˈveɪʃən ]
motivasyon
label
[ ˈleɪbəl ]
etiket
shore
[ ʃɔːr ]
sahil
unlikely
[ ʌnˈlaɪklɪ ]
olası olmayan
breakfast
[ ˈbrekfəst ]
kahvaltı
extraordinary
[ ɪkˈstrɔːdənərɪ ]
olağanüstü
socialist
[ ˈsəʊʃəlɪst ]
sosyalist
ending
[ ˈendɪŋ ]
bitirme
likewise
[ ˈlaɪkwaɪz ]
aynı şekilde
dispute
[ ˈdɪspjuːt ]
anlaşmazlık
anywhere
[ ˈenɪweər ]
herhangi bir yer
mouse
[ maʊs ]
fare
discharge
[ dɪsˈtʃɑːdʒ ]
deşarj
varied
[ ˈveərɪd ]
çeşitli
conceptual
[ kənˈseptjʊəl ]
kavramsal
noble
[ ˈnəʊbl ]
soylu
grave
[ ɡreɪv ]
mezar
crew
[ kruː ]
mürettebat
autonomy
[ ɔːˈtɒnəmɪ ]
özerklik
intent
[ ɪnˈtent ]
niyet
artificial
[ ˌɑːtɪˈfɪʃəl ]
yapay
divorce
[ dɪˈvɔːs ]
boşanmak
copper
[ ˈkɒpər ]
bakır
neutral
[ ˈnjuːtrəl ]
doğal
integrity
[ ɪnˈteɡrətɪ ]
bütünlük
pleased
[ pliːzd ]
memnun
informal
[ ɪnˈfɔːməl ]
resmi olmayan
reliable
[ rɪˈlaɪəbl ]
güvenilir
testament
[ ˈtestəmənt ]
vasiyet
aged
[ eɪdʒd ]
yaşlı
courage
[ ˈkʌrɪdʒ ]
cesaret
static
[ ˈstætɪk ]
statik
excessive
[ ɪkˈsesɪv ]
aşırı
plaintiff
[ ˈpleɪntɪf ]
davacı
par
[ pɑːr ]
eşit
cattle
[ ˈkætl ]
sığırlar
width
[ wɪtθ ]
Genişlik
asset
[ ˈæset ]
varlık
pan
[ pæn ]
tava
orange
[ ˈɒrɪndʒ ]
turuncu
passive
[ ˈpæsɪv ]
pasif
throat
[ θrəʊt ]
boğaz
tight
[ taɪt ]
sıkı
emotion
[ ɪˈməʊʃən ]
duygu
citizen
[ ˈsɪtɪzən ]
vatandaş
marginal
[ ˈmɑːdʒɪnəl ]
marjinal
covering
[ ˈkʌvərɪŋ ]
kapsayan
crystal
[ ˈkrɪstəl ]
kristal
communicate
[ kəˈmjuːnɪkeɪt ]
iletişim
rent
[ rent ]
kira
residence
[ ˈrezɪdəns ]
Konut
import
[ ɪmˈpɔːt ]
içe aktarmak
circulation
[ ˌsɜːkjəˈleɪʃən ]
dolaşım
elite
[ ɪˈliːt ]
seçkinler
laugh
[ lɑːf ]
gülmek
afford
[ əˈfɔːd ]
parası yetmek
aunt
[ ɑːnt ]
hala
destroy
[ dɪˈstrɔɪ ]
tahrip etmek
saving
[ ˈseɪvɪŋ ]
tasarruf
neighborhood
[ ˈneɪ·bərˌhʊd ]
komşu
proceed
[ prəʊˈsiːd ]
ilerlemek
Moscow
[ ˈmɒs.kəʊ ]
Moskova
proud
[ praʊd ]
gurur duymak
insight
[ ˈɪnsaɪt ]
iç yüzü
receptor
[ rɪˈsep.tər ]
reseptör
critique
[ krɪˈtiːk ]
eleştiri
eternal
[ ɪˈtɜːnəl ]
sonsuz
surgical
[ ˈsɜːdʒɪkəl ]
cerrahi
yeah
[ jeə ]
Evet
meanwhile
[ ˈmiːnˌwaɪl ]
Bu sırada
Santa
[ ˈsæntə ]
Noel Baba
magnitude
[ ˈmæɡnɪtjuːd ]
büyüklük
coat
[ kəʊt ]
kaban
suicide
[ ˈsuːɪsaɪd ]
intihar
adoption
[ əˈdɒp.ʃən ]
Benimseme
Pope
[ pəʊp ]
Papa
productive
[ prəˈdʌktɪv ]
üretken
praise
[ preɪz ]
övmek
mining
[ ˈmaɪnɪŋ ]
madencilik
wound
[ wuːnd ]
yara
sad
[ sæd ]
üzgün
ford
[ fɔːd ]
geçit
correspondence
[ ˌkɒrɪˈspɒndəns ]
yazışma
flexible
[ ˈfleksɪbl ]
esnek
compound
[ ˈkɒmpaʊnd ]
birleştirmek
tale
[ teɪl ]
masal
assignment
[ əˈsaɪnmənt ]
atama
coefficient
[ ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt ]
katsayı
intermediate
[ ˌɪntəˈmiːdiət ]
orta seviye
absorption
[ əbˈzɔːp.ʃən ]
emilim
breathing
[ ˈbriːðɪŋ ]
nefes almak
marry
[ ˈmærɪ ]
evlenmek
altogether
[ ˌɔːltəˈɡeðər ]
tamamen
retirement
[ rɪˈtaɪəmənt ]
emeklilik
civilization
[ ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən ]
uygarlık
tower
[ taʊər ]
kule
weekly
[ ˈwiːkli ]
haftalık
soldier
[ ˈsəʊldʒər ]
asker
tumor
[ ˈtjuːmər ]
tümör
gaze
[ ɡeɪz ]
bakış
bias
[ ˈbaɪəs ]
ön yargı
counsel
[ ˈkaʊnsəl ]
öğüt
romantic
[ rəʊˈmæntɪk ]
romantik
illustrate
[ ˈɪləstreɪt ]
gözünde canlandırmak
enhance
[ ɪnˈhɑːns ]
genişletmek
fortune
[ ˈfɔːtʃuːn ]
talih
slight
[ slaɪt ]
hafif
calm
[ kɑːm ]
sakinlik
implement
[ ˈɪmplɪment ]
uygulamak
mystery
[ ˈmɪstərɪ ]
gizem
wedding
[ ˈwedɪŋ ]
düğün
consensus
[ kənˈsensəs ]
uzlaşma
appointment
[ əˈpɔɪntmənt ]
randevu
ideological
[ ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ideolojik
crop
[ krɒp ]
mahsul
hide
[ haɪd ]
saklamak
heritage
[ ˈherɪtɪdʒ ]
miras
incidence
[ ˈɪnsɪdəns ]
görülme sıklığı
graph
[ ɡrɑːf ]
grafik
corps
[ kɔːr ]
kolordu
adopt
[ əˈdɒpt ]
evlat edinmek
specify
[ ˈspesɪfaɪ ]
belirtmek
folk
[ fəʊk ]
halk
den
[ den ]
den
possess
[ pəˈzes ]
elinde bulundurmak
hierarchy
[ ˈhaɪərɑːkɪ ]
hiyerarşi
conclude
[ kənˈkluːd ]
sonuçlandırmak
genuine
[ ˈʤenjʊɪn ]
eşsiz
platform
[ ˈplætfɔːm ]
platformu
creek
[ kriːk ]
dere
attribute
[ ˈætrɪbjuːt ]
bağlanmak
fiber
[ ˈfaɪ.bər ]
lif
mill
[ mɪl ]
değirmen
infrastructure
[ ˈɪnfrəˌstrʌktʃər ]
altyapı
immigration
[ ˌɪmɪˈɡreɪʃən ]
göç
arrive
[ əˈraɪv ]
varmak
compliance
[ kəmˈplaɪəns ]
uyma
preference
[ ˈprefərəns ]
tercih
initiative
[ ɪˈnɪʃətɪv ]
girişim
castle
[ ˈkɑːsl ]
kale
hunting
[ ˈhʌntɪŋ ]
avcılık
quietly
[ ˈkwaɪətlɪ ]
sessizce
honest
[ ˈɒnɪst ]
dürüst
patent
[ ˈpeɪtənt ]
patent
preserve
[ prɪˈzɜːv ]
korumak
sport
[ spɔːt ]
spor
publisher
[ ˈpʌblɪʃər ]
Yayımcı
biblical
[ ˈbɪblɪkəl ]
İncil'deki
plenty
[ ˈplentɪ ]
bolca
biology
[ baɪˈɒlədʒɪ ]
Biyoloji
sustained
[ səˈsteɪnd ]
sürekli
pulse
[ pʌls ]
nabız
ongoing
[ ˈɒnˌɡəʊɪŋ ]
devam ediyor
exclusive
[ ɪksˈkluːsɪv ]
özel
desirable
[ dɪˈzaɪərəbl ]
arzu edilen
hate
[ heɪt ]
nefret
hardware
[ ˈhɑːdweər ]
donanım
wheel
[ wiːl ]
teker
rear
[ rɪər ]
arka
expenditure
[ ɪkˈspendɪtʃər ]
harcama
fraction
[ ˈfrækʃən ]
kesir
manuscript
[ ˈmænjəskrɪpt ]
el yazması
pray
[ preɪ ]
dua etmek
nonetheless
[ ˌnʌnðəˈles ]
Her şeye rağmen
preliminary
[ prɪˈlɪmɪnərɪ ]
ön hazırlık
cabinet
[ ˈkæbɪnət ]
kabine
isolation
[ ˌaɪsəlˈeɪʃən ]
izolasyon
voluntary
[ ˈvɒləntərɪ ]
gönüllü
pilot
[ ˈpaɪlət ]
pilot
literally
[ ˈlɪtərəlɪ ]
gerçekten
instant
[ ˈɪnstənt ]
ani
reconstruction
[ ˌriːkənˈstrʌkʃən ]
yeniden yapılanma
realm
[ relm ]
Diyar
dozen
[ ˈdʌzən ]
düzine
blow
[ bləʊ ]
üflemek
absent
[ ˈæbsənt ]
mevcut olmayan
pale
[ peɪl ]
solgun
somebody
[ ˈsʌmbədɪ ]
birisi
legitimate
[ lɪˈdʒɪtəmət ]
meşru
fiscal
[ ˈfɪskəl ]
mali
courtesy
[ ˈkɜːtəsɪ ]
nezaket
indirect
[ ˌɪndɪˈrekt ]
dolaylı
inherent
[ ɪnˈherənt ]
doğuştan
wake
[ weɪk ]
uyanmak
deny
[ dɪˈnaɪ ]
reddetmek
pleasant
[ ˈplezənt ]
güzel
odd
[ ɒd ]
garip
profound
[ prəˈfaʊnd ]
engin
barely
[ ˈbeəlɪ ]
neredeyse
replacement
[ rɪˈpleɪsmənt ]
yenisiyle değiştirme
diagnostic
[ ˌdaɪəɡˈnɒstɪk ]
tanı
capitalism
[ ˈkæpɪtəlɪzəm ]
kapitalizm
loud
[ laʊd ]
yüksek sesle
Georgia
[ ˈdʒɔː.dʒə ]
Gürcistan
Iraq
[ ɪˈrɑːk ]
Irak
flower
[ flaʊər ]
çiçek
strict
[ strɪkt ]
sıkı
happening
[ ˈhæpənɪŋ ]
olay
leaf
[ liːf ]
yaprak
bottle
[ ˈbɒtl ]
şişe
satisfy
[ ˈsætɪsfaɪ ]
tatmin etmek
deliver
[ dɪˈlɪvər ]
teslim etmek
shirt
[ ʃɜːt ]
gömlek
presidential
[ ˌprezɪˈdenʃəl ]
başkanlık
threshold
[ ˈθreʃhəʊld ]
eşik
quarterly
[ ˈkwɔːtəlɪ ]
üç ayda bir
slope
[ sləʊp ]
eğim
historic
[ hɪˈstɒrɪk ]
tarihi
calcium
[ ˈkælsɪəm ]
kalsiyum
artistic
[ ɑːˈtɪstɪk ]
sanatsal
clock
[ klɒk ]
saat
stem
[ stem ]
kök
morality
[ məˈrælətɪ ]
ahlak
aesthetic
[ esˈθetɪk ]
estetik
thickness
[ ˈθɪknəs ]
kalınlık
corn
[ kɔːn ]
Mısır
pace
[ peɪs ]
adımlamak
therapeutic
[ ˌθerəˈpjuːtɪk ]
tedavi edici
latest
[ ˈleɪtɪst ]
en sonuncu
purely
[ pjʊəlɪ ]
yalnızca
usage
[ ˈjuːsɪdʒ ]
kullanım
pour
[ pɔːr ]
dökün
defeat
[ dɪˈfiːt ]
yenmek
illegal
[ ɪˈliːɡəl ]
yasadışı
emergence
[ ɪˈmɜː.dʒəns ]
ortaya çıkış
foster
[ ˈfɒstər ]
bakmak
diffusion
[ dɪˈfjuːʒən ]
yayılma
truck
[ trʌk ]
kamyon
automatic
[ ˌɔːtəˈmætɪk ]
otomatik
sexuality
[ sekʃʊˈælɪtɪ ]
cinsellik
cream
[ kriːm ]
krem
adjacent
[ əˈdʒeɪsənt ]
bitişik
tail
[ teɪl ]
kuyruk
partially
[ ˈpɑːʃəlɪ ]
kısmen
sixth
[ sɪksθ ]
altıncı
primitive
[ ˈprɪmɪtɪv ]
ilkel
solar
[ ˈsəʊlər ]
güneş
outline
[ ˈaʊtlaɪn ]
taslak
Saturday
[ ˈsætədeɪ ]
Cumartesi
con
[ kɒn ]
dolandırıcılık
aggressive
[ əˈɡresɪv ]
agresif
afterwards
[ ˈɑːftəwədz ]
daha sonrasında
script
[ skrɪpt ]
senaryo
Scotland
[ ˈskɒt.lənd ]
İskoçya
smell
[ smel ]
koku
beer
[ bɪər ]
bira
personally
[ ˈpɜːsənəlɪ ]
Şahsen
cap
[ kæp ]
kap
invasion
[ ɪnˈveɪʒən ]
istila
minimal
[ ˈmɪnɪməl ]
en az
chemistry
[ ˈkemɪstrɪ ]
kimya
banking
[ ˈbæŋkɪŋ ]
bankacılık
calculate
[ ˈkælkjəleɪt ]
hesaplamak
registration
[ ˌredʒɪˈstreɪʃən ]
kayıt
stroke
[ strəʊk ]
felç
resolve
[ rɪˈzɒlv ]
çözmek
protest
[ ˈprəʊtest ]
protesto
painful
[ ˈpeɪnfəl ]
acı verici
guarantee
[ ˌɡærənˈtiː ]
garanti
immune
[ ɪˈmjuːn ]
bağışıklık
anterior
[ ænˈtɪə.rɪ.ər ]
ön
lung
[ lʌŋ ]
akciğer
quantitative
[ ˈkwɒntɪtətɪv ]
nicel
sixty
[ ˈsɪkstɪ ]
altmış
gulf
[ ɡʌlf ]
körfez
hydrogen
[ ˈhaɪdrədʒən ]
hidrojen
suggestion
[ səˈdʒestʃən ]
telkin
classified
[ ˈklæsɪfaɪd ]
sınıflandırılmış
verb
[ vɜːb ]
fiil
exclusively
[ ɪksˈkluːsɪvlɪ ]
münhasıran
Pakistan
[ ˌpɑː.kɪˈstɑːn ]
Pakistan
naval
[ ˈneɪvəl ]
anxious
[ ˈæŋkʃəs ]
endişeli
habit
[ ˈhæbɪt ]
alışkanlık
facilitate
[ fəˈsɪlɪteɪt ]
kolaylaştırmak
bulk
[ bʌlk ]
toplu
lieutenant
[ lefˈtenənt ]
teğmen
innocent
[ ˈɪnəsənt ]
masum
physically
[ ˈfɪzɪkəlɪ ]
fiziksel olarak
giant
[ ˈdʒaɪənt ]
devasa
fever
[ ˈfiːvər ]
ateş
operational
[ ˌɒpərˈeɪʃənəl ]
operasyonel
organ
[ ˈɔːɡən ]
organ
favour
[ ˈfeɪvər ]
iyilik
renal
[ ˈriː.nəl ]
böbrek
photograph
[ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
fotoğraf
ruling
[ ˈruːlɪŋ ]
yonetmek
gallery
[ ˈɡælərɪ ]
pursue
[ pəˈsjuː ]
izlemek
privacy
[ ˈprɪvəsɪ ]
mahremiyet
collect
[ kəˈlekt ]
TOPLAMAK
thoroughly
[ ˈθʌrəlɪ ]
iyice
weakness
[ ˈwiːknəs ]
zayıflık
infinite
[ ˈɪnfɪnət ]
sonsuz
calculation
[ ˌkælkjəˈleɪʃən ]
hesaplama
conviction
[ kənˈvɪkʃən ]
mahkumiyet
cluster
[ ˈklʌstər ]
küme
chicken
[ ˈtʃɪkɪn ]
tavuk
respective
[ rɪˈspektɪv ]
saygılı
ward
[ wɔːd ]
koğuş
guilt
[ ɡɪlt ]
suç
rhetoric
[ ˈretərɪk ]
retorik
mike
[ maɪk ]
mikrofon
sing
[ sɪŋ ]
şarkı söylemek
studio
[ ˈstjuːdɪəʊ ]
stüdyo
flexibility
[ ˌflek·səˈbɪl·ɪ·t̬ɪ ]
esneklik
cloth
[ klɒθ ]
kumaş
Korean
[ kəˈrɪən ]
Koreli
cardiac
[ ˈkɑːdɪæk ]
kalp
comparable
[ ˈkɒmpərəbl ]
karşılaştırılabilir
theological
[ ˌθiː.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
teolojik
appreciate
[ əˈpriːʃieɪt ]
takdirle karşılamak
meaningful
[ ˈmiːnɪŋfəl ]
anlamlı
ecological
[ ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ]
ekolojik
literacy
[ ˈlɪtərəsɪ ]
okuryazarlık
servant
[ ˈsɜːvənt ]
hizmetkar
artery
[ ˈɑːtərɪ ]
arter
sociology
[ ˌsəʊʃɪˈɒlədʒɪ ]
sosyoloji
yours
[ jɔːz ]
senin
defend
[ dɪˈfend ]
savunmak
attachment
[ əˈtætʃmənt ]
EK
divide
[ dɪˈvaɪd ]
bölmek
highway
[ ˈhaɪweɪ ]
otoyol
trauma
[ ˈtrɔːmə ]
travma
eliminate
[ ɪˈlɪmɪneɪt ]
elemek
turkey
[ ˈtɜːkɪ ]
Türkiye
bedroom
[ ˈbedruːm ]
yatak odası
strictly
[ ˈstrɪktlɪ ]
kesinlikle
combat
[ ˈkɒmbæt ]
dövüş
lifetime
[ ˈlaɪftaɪm ]
ömür
railroad
[ ˈreɪl.rəʊd ]
demiryolu
furniture
[ ˈfɜːnɪtʃər ]
mobilya
curious
[ ˈkjʊərɪəs ]
meraklı
admission
[ ədˈmɪʃən ]
kabul
suspect
[ ˈsʌspekt ]
şüphelenmek
tourism
[ ˈtʊərɪzəm ]
turizm
sole
[ səʊl ]
ayak tabanı
cooperative
[ kəʊˈɒpərətɪv ]
kooperatif
liberation
[ ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən ]
kurtuluş
shopping
[ ˈʃɒpɪŋ ]
alışveriş
polish
[ ˈpɒlɪʃ ]
Lehçe
bent
[ bent ]
kıvrılmış
canal
[ kəˈnæl ]
kanal
departure
[ dɪˈpɑːtʃər ]
kalkış
variance
[ ˈveərɪəns ]
varyans
margin
[ ˈmɑːdʒɪn ]
marj
checked
[ tʃekt ]
kontrol
coastal
[ ˈkəʊstəl ]
kıyı
Netherlands
[ ˈneð.ə.ləndz ]
Hollanda
venture
[ ˈventʃər ]
girişim
expand
[ ɪkˈspænd ]
genişletmek
completion
[ kəmˈpliːʃən ]
tamamlama
adverse
[ ˈædvɜːs ]
olumsuz
headquarters
[ ˈhedˌkwɔːtəz ]
Merkez
disability
[ ˌdɪsəˈbɪlətɪ ]
sakatlık
tonight
[ təˈnaɪt ]
bu akşam
revelation
[ ˌrevəlˈeɪʃən ]
vahiy
associate
[ əˈsəʊsɪeɪt ]
iş arkadaşı
posterior
[ pɒsˈtɪə.rɪ.ər ]
arka
yard
[ jɑːd ]
bahçe
arrest
[ əˈrest ]
tutuklamak
acquire
[ əˈkwaɪər ]
elde etmek
entertainment
[ ˌentəˈteɪnmənt ]
eğlence
actor
[ ˈæktər ]
aktör
blame
[ bleɪm ]
suçlamak
presumably
[ prɪˈzjuːməblɪ ]
muhtemelen
occurrence
[ əˈkʌrəns ]
meydana gelme
alter
[ ˈɔːltər ]
değiştirmek
worthy
[ ˈwɜːðɪ ]
saygıdeğer
portrait
[ ˈpɔːtrɪt ]
Vesika
scales
[ skeɪlz ]
terazi
salvation
[ sælˈveɪʃən ]
kurtuluş
expertise
[ ˌekspɜːˈtiːz ]
Uzmanlık
census
[ ˈsensəs ]
nüfus sayımı
subjective
[ səbˈdʒektɪv ]
öznel
roughly
[ ˈrʌflɪ ]
kabaca
collapse
[ kəˈlæps ]
yıkılmak
cloud
[ klaʊd ]
bulut
bowl
[ bəʊl ]
tas
finite
[ ˈfaɪ.naɪt ]
sonlu
devil
[ ˈdevəl ]
şeytan
arc
[ ɑːk ]
yay
mobility
[ məʊˈbɪl.ə.tɪ ]
hareketlilik
intensive
[ ɪnˈtensɪv ]
yoğun
provincial
[ prəˈvɪnʃəl ]
il
acknowledge
[ əkˈnɒlɪdʒ ]
kabullenmek
privilege
[ ˈprɪvəlɪdʒ ]
ayrıcalık
Poland
[ ˈpəʊ.lənd ]
Polonya
sheep
[ ʃiːp ]
koyun
grey
[ ɡreɪ ]
gri
inevitable
[ ɪˈnevɪtəbl ]
kaçınılmaz
elementary
[ ˌelɪˈmentərɪ ]
temel
sodium
[ ˈsəʊdɪəm ]
sodyum
egg
[ ]
Yumurta
eleven
[ ɪˈlevən ]
on bir
reproduction
[ ˌriːprəˈdʌkʃən ]
üreme
substantially
[ səbˈstænʃəlɪ ]
esasen
reward
[ rɪˈwɔːd ]
ödül
distinctive
[ dɪˈstɪŋktɪv ]
ayırt edici
gentle
[ ˈdʒentl ]
nazik
illustration
[ ˌɪləˈstreɪʃən ]
illüstrasyon
lift
[ lɪft ]
kaldırmak
tobacco
[ təˈbækəʊ ]
tütün
pipe
[ paɪp ]
boru
colony
[ ˈkɒlənɪ ]
koloni
reasonably
[ ˈriːzənəbli ]
makul olarak
cooking
[ ˈkʊkɪŋ ]
yemek pişirmek
electricity
[ ɪˌlekˈtrɪsətɪ ]
elektrik
campus
[ ˈkæmpəs ]
yerleşke
pulmonary
[ ˈpʊl.mə.nər.ɪ ]
akciğer
proposition
[ ˌprɒpəˈzɪʃən ]
teklif
Delhi
[ ˈdel.ɪ ]
Delhi
intelligent
[ ɪnˈtelɪdʒənt ]
zeki
allocation
[ ˌæləˈkeɪʃən ]
paylaştırma
worn
[ wɔːn ]
yıpranmış
rejection
[ rɪˈdʒekʃən ]
ret
ignore
[ ɪɡˈnɔːr ]
görmezden gelmek
resist
[ rɪˈzɪst ]
direnmek
carrier
[ ˈkærɪər ]
taşıyıcı
freely
[ ˈfriːli ]
özgürce
bare
[ beər ]
çıplak
mad
[ mæd ]
kızgın
planet
[ ˈplænɪt ]
gezegen
unconscious
[ ʌnˈkɒnʃəs ]
bilinçsiz
kid
[ kɪd ]
çocuk
exit
[ ˈeksɪt ]
çıkış
controversy
[ ˈkɒntrəvɜːsɪ ]
tartışma
compromise
[ ˈkɒmprəmaɪz ]
anlaşmak
Negro
[ ˈniːɡrəʊ ]
Zenci
angel
[ ˈeɪndʒəl ]
melek
crossing
[ ˈkrɒsɪŋ ]
geçit
solely
[ ˈsəʊllɪ ]
sadece
resident
[ ˈrezɪdənt ]
ikamet eden kişi
emerge
[ ɪˈmɜːdʒ ]
meydana gelmek
affair
[ əˈfeər ]
mesele
listing
[ ˈlɪs.tɪŋ ]
listeleme
basin
[ ˈbeɪsən ]
havza
tank
[ tæŋk ]
tankı
scenario
[ sɪˈnɑːrɪəʊ ]
senaryo
analytical
[ ˌænəlˈɪtɪkəl ]
analitik
opera
[ ˈɒpərə ]
opera
governance
[ ˈɡʌv.ən.əns ]
Yönetim
combine
[ kəmˈbaɪn ]
birleştirmek
arch
[ ɑːtʃ ]
kemer
accessible
[ əkˈsesəbl ]
erişilebilir
respiratory
[ rɪˈspɪrətərɪ ]
solunum
exploration
[ ˌek.spləˈreɪ.ʃən ]
keşif
nationalism
[ ˈnæʃənəlɪzəm ]
milliyetçilik
atomic
[ əˈtɒmɪk ]
atomik
therapist
[ ˈθerəpɪst ]
terapist
timing
[ ˈtaɪmɪŋ ]
zamanlama
methodology
[ ˌmeθəˈdɒlədʒɪ ]
metodoloji
integral
[ ˈɪntɪɡrəl ]
integral
inspection
[ ɪnˈspekʃən ]
denetleme
inadequate
[ ɪˈnædɪkwət ]
yetersiz
disaster
[ dɪˈzɑːstər ]
felaket
occasional
[ əˈkeɪʒənəl ]
ara sıra
subtle
[ ˈsʌtl ]
hemen göze çarpmayan
indication
[ ˌɪndɪˈkeɪʃən ]
gösterge
wheat
[ wiːt ]
buğday
harmony
[ ˈhɑːmənɪ ]
uyum
pursuit
[ pəˈsjuːt ]
kovalama
connect
[ kəˈnekt ]
bağlamak
sword
[ sɔːd ]
kılıç
cape
[ keɪp ]
pelerin
onset
[ ˈɒnset ]
başlangıç
succeed
[ səkˈsiːd ]
başarmak
numerical
[ njuːˈmerɪkl ]
sayısal
walker
[ ˈwɔːkər ]
yürüteç
Hebrew
[ ˈhiːbruː ]
İbranice
hi
[ haɪ ]
MERHABA
steam
[ stiːm ]
buhar
peripheral
[ pəˈrɪfərəl ]
Çevresel
terror
[ ˈterər ]
terör
fox
[ fɒks ]
tilki
aging
[ ˈeɪdʒɪŋ ]
yaşlanma
machinery
[ məˈʃiːnəri ]
makineler
knife
[ naɪf ]
bıçak
pregnant
[ ˈpreɡnənt ]
hamile
handbook
[ ˈhændbʊk ]
el kitabı
circular
[ ˈsɜːkjələr ]
dairesel
justify
[ ˈdʒʌstɪfaɪ ]
savunmak
lane
[ leɪn ]
Lane
dictionary
[ ˈdɪkʃənərɪ ]
sözlük
flag
[ flæɡ ]
bayrak
glance
[ ɡlɑːns ]
bakış atmak
criterion
[ kraɪˈtɪərɪən ]
kriter
barrier
[ ˈbærɪər ]
bariyer
Sınıfa dönün