0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
Test puanınız 1000 en sık kullanılan İngilizce kelimeler + çeviri ve transkripsiyon.
yandaki yeşil çubuk doğru cevap anlamına gelir, kırmızı olan yanlış ve gri olan henüz geçilmedi. Kırmızı çubukla işaretlenmiş kelimeler çalışılmak üzere kursa eklenmiştir!
1000
issue
[ ˈɪʃuː ]
sorun
income
[ ˈɪŋkʌm ]
gelir
object
[ ˈɒbdʒɪkt ]
nesne
basis
[ ˈbeɪsɪs ]
temel
generally
[ ˈdʒenərəlɪ ]
genel olarak
middle
[ ˈmɪdl ]
orta
nor
[ nɔːr ]
ne de
standard
[ ˈstændəd ]
standart
addition
[ əˈdɪʃən ]
ek
particularly
[ pəˈtɪkjələlɪ ]
özellikle
live
[ lɪv ]
canlı
price
[ praɪs ]
fiyat
security
[ sɪˈkjʊərətɪ ]
güvenlik
run
[ rʌn ]
koşmak
military
[ ˈmɪlɪtrɪ ]
askeri
big
[ bɪɡ ]
büyük
voice
[ vɔɪs ]
ses
behavior
[ bɪˈheɪ·vjər ]
davranış
potential
[ pəˈtenʃəl ]
potansiyel
son
[ sʌn ]
oğul
cell
[ sel ]
hücre
page
[ peɪdʒ ]
sayfa
disease
[ dɪˈziːz ]
hastalık
simple
[ ˈsɪmpl ]
basit
below
[ bɪˈləʊ ]
altında
poor
[ pɔːr ]
fakir
basic
[ ˈbeɪsɪk ]
temel
yes
[ jes ]
Evet
environment
[ ɪnˈvaɪərənmənt ]
çevre
capital
[ ˈkæpɪtəl ]
başkent
red
[ red ]
kırmızı
financial
[ faɪˈnænʃəl ]
parasal
east
[ iːst ]
doğu
department
[ dɪˈpɑːtmənt ]
departman
product
[ ˈprɒdʌkt ]
ürün
influence
[ ˈɪnflʊəns ]
etkilemek
tax
[ tæks ]
vergi
ground
[ ɡraʊnd ]
zemin
list
[ lɪst ]
liste
image
[ ˈɪmɪdʒ ]
görüntü
series
[ ˈsɪəriːz ]
seri
French
[ frentʃ ]
Fransızca
beyond
[ bɪˈjɒnd ]
öte
application
[ ˌæplɪˈkeɪʃən ]
başvuru
training
[ ˈtreɪnɪŋ ]
eğitim
access
[ ˈækses ]
erişim
move
[ muːv ]
taşınmak
whom
[ huːm ]
kime
European
[ ˌjʊərəˈpiːən ]
Avrupalı
pressure
[ ˈpreʃər ]
basınç
lost
[ lɒst ]
kayıp
religious
[ rɪˈlɪdʒəs ]
din
technology
[ tekˈnɒlədʒɪ ]
teknoloji
everything
[ ˈevrɪθɪŋ ]
her şey
music
[ ˈmjuːzɪk ]
müzik
lord
[ lɔːd ]
Kral
union
[ ˈjuːnjən ]
birlik
site
[ saɪt ]
alan
answer
[ ˈɑːnsər ]
cevap
medical
[ ˈmedɪkəl ]
tıbbi
loss
[ lɒs ]
kayıp
leave
[ liːv ]
ayrılmak
direct
[ dɪˈrekt ]
doğrudan
step
[ step ]
adım
consider
[ kənˈsɪdər ]
dikkate almak
letter
[ ˈletər ]
mektup
industry
[ ˈɪndəstrɪ ]
endüstri
alone
[ əˈləʊn ]
yalnız
complete
[ kəmˈpliːt ]
tamamlamak
create
[ krɪˈeɪt ]
yaratmak
difference
[ ˈdɪfərəns ]
fark
ask
[ ɑːsk ]
sormak
purpose
[ ˈpɜːpəs ]
amaç
wife
[ waɪf ]
legal
[ ˈliːɡəl ]
street
[ striːt ]
sokak
meaning
[ ˈmiːnɪŋ ]
Anlam
stage
[ steɪdʒ ]
sahne
computer
[ kəmˈpjuːtər ]
bilgisayar
earth
[ ɜːθ ]
toprak
effective
[ ɪˈfektɪv ]
etkili
rest
[ rest ]
dinlenmek
actually
[ ˈækʧʊəlɪ ]
Aslında
start
[ stɑːt ]
başlangıç
region
[ ˈriːdʒən ]
bölge
complex
[ ˈkɒmpleks ]
karmaşık
town
[ taʊn ]
şehir
original
[ əˈrɪdʒənəl ]
orijinal
someone
[ ˈsʌmwʌn ]
birisi
western
[ ˈwestən ]
batılı
lead
[ liːd ]
yol göstermek
pay
[ peɪ ]
ödemek
river
[ ˈrɪvər ]
nehir
normal
[ ˈnɔːməl ]
normal
bank
[ bæŋk ]
banka
federal
[ ˈfedərəl ]
federal
box
[ bɒks ]
kutu
status
[ ˈsteɪtəs ]
durum
truth
[ truːθ ]
gerçek
else
[ els ]
başka
association
[ əˌsəʊsɪˈeɪʃən ]
dernek
average
[ ˈævərɪdʒ ]
ortalama
respect
[ rɪˈspekt ]
Saygı
try
[ traɪ ]
denemek
final
[ ˈfaɪnəl ]
son
character
[ ˈkærəktər ]
karakter
college
[ ˈkɒlɪdʒ ]
kolej
context
[ ˈkɒntekst ]
bağlam
discussion
[ dɪˈskʌʃən ]
tartışma
file
[ faɪl ]
dosya
clearly
[ ˈklɪəlɪ ]
Açıkça
morning
[ ˈmɔːnɪŋ ]
Sabah
appropriate
[ əˈprəʊprɪət ]
uygun
network
[ ˈnetwɜːk ]
historical
[ hɪˈstɒrɪkəl ]
tarihi
seem
[ siːm ]
gözükmek
talk
[ tɔːk ]
konuşmak
fire
[ faɪər ]
ateş
distribution
[ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ]
dağıtım
primary
[ ˈpraɪmərɪ ]
öncelik
sound
[ saʊnd ]
ses
road
[ rəʊd ]
yol
positive
[ ˈpɒzətɪv ]
pozitif
Europe
[ ˈjʊə.rəp ]
Avrupa
bring
[ brɪŋ ]
getirmek
critical
[ ˈkrɪtɪkəl ]
kritik
date
[ deɪt ]
tarih
authority
[ ɔːˈθɒrətɪ ]
yetki
species
[ ˈspiːʃiːz ]
türler
recent
[ ˈriːsənt ]
son
sea
[ siː ]
deniz
member
[ ˈmembər ]
üye
presence
[ ˈprezəns ]
mevcudiyet
ten
[ ten ]
on
million
[ ˈmɪljən ]
milyon
board
[ bɔːd ]
pano
appear
[ əˈpɪər ]
belli olmak
code
[ kəʊd ]
kod
throughout
[ θruːˈaʊ ]
boyunca
post
[ pəʊst ]
postalamak
die
[ daɪ ]
ölmek
lot
[ lɒt ]
pay
labor
[ ˈleɪbər ]
iş gücü
volume
[ ˈvɒljuːm ]
hacim
flow
[ fləʊ ]
akış
follow
[ ˈfɒləʊ ]
takip etmek
German
[ ˈdʒɜː.mən ]
Almanca
literature
[ ˈlɪtrətʃər ]
edebiyat
traditional
[ trəˈdɪʃənəl ]
geleneksel
ability
[ əˈbɪlətɪ ]
yetenek
inside
[ ˌɪnˈsaɪd ]
içeri
spirit
[ ˈspɪrɪt ]
ruh
degree
[ dɪˈɡriː ]
derece
friend
[ frend ]
arkadaş
coming
[ ˈkʌmɪŋ ]
gelen
hold
[ həʊld ]
tutmak
cross
[ krɒs ]
geçmek
cut
[ kʌt ]
kesmek
directly
[ dɪˈrektlɪ ]
direkt olarak
towards
[ təˈwɔːdz ]
karşı
write
[ raɪt ]
yazmak
twenty
[ ˈtwentɪ ]
yirmi
army
[ ˈɑːmɪ ]
ordu
England
[ ˈɪŋ.ɡlənd ]
İngiltere
expression
[ ɪkˈspreʃən ]
ifade
pain
[ peɪn ]
ağrı
march
[ mɑːtʃ ]
mart
meeting
[ ˈmiːtɪŋ ]
toplantı
choice
[ tʃɔɪs ]
seçenek
mass
[ mæs ]
yığın
condition
[ kənˈdɪʃən ]
durum
share
[ ʃeər ]
paylaşmak
remember
[ rɪˈmembər ]
Unutma
solution
[ səˈluːʃən ]
çözüm
politics
[ ˈpɒlətɪks ]
siyaset
concept
[ ˈkɒnsept ]
kavram
hope
[ həʊp ]
umut
focus
[ ˈfəʊkəs ]
odak
deep
[ diːp ]
derin
committee
[ kəˈmɪtɪ ]
Kurul
deal
[ diːl ]
anlaşmak
car
[ kɑːr ]
araba
India
[ ˈɪn.dɪ.ə ]
Hindistan
Indian
[ ˈɪndɪən ]
Hintli
economy
[ ɪˈkɒnəmɪ ]
ekonomi
memory
[ ˈmemərɪ ]
hafıza
importance
[ ɪmˈpɔːtəns ]
önem
civil
[ ˈsɪvəl ]
sivil
Christian
[ ˈkrɪstʃən ]
Hıristiyan
success
[ səkˈses ]
başarı
student
[ ˈstjuːdənt ]
öğrenci
communication
[ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ]
iletişim
bad
[ bæd ]
kötü
except
[ ɪkˈsept ]
hariç
fall
[ fɔːl ]
düşmek
scale
[ skeɪl ]
ölçek
impact
[ ˈɪmpækt ]
darbe
wide
[ waɪd ]
geniş
applied
[ əˈplaɪd ]
uygulamalı
author
[ ˈɔːθər ]
yazar
China
[ ˈtʃaɪnə ]
Çin
reference
[ ˈrefərəns ]
referans
allow
[ əˈlaʊ ]
izin vermek
June
[ dʒuːn ]
Haziran
base
[ beɪs ]
temel
temperature
[ ˈtemprətʃər ]
sıcaklık
meet
[ miːt ]
tanışmak
content
[ ˈkɒntent ]
içerik
herself
[ həˈself ]
kendini
council
[ ˈkaʊn.səl ]
konsey
length
[ leŋθ ]
uzunluk
statement
[ ˈsteɪtmənt ]
ifade
task
[ tɑːsk ]
görev
wall
[ wɔːl ]
duvar
additional
[ əˈdɪʃənəl ]
ek olarak
week
[ wiːk ]
hafta
moral
[ ˈmɒrəl ]
ahlaki
active
[ ˈæktɪv ]
aktif
dead
[ ded ]
ölü
environmental
[ ɪnˌvaɪərənˈmentəl ]
çevresel
former
[ ˈfɔːmər ]
önceki
produce
[ prəˈdjuːs ]
üretmek
unit
[ ˈjuːnɪt ]
birim
direction
[ dɪˈrekʃən ]
yön
phase
[ feɪz ]
faz
learn
[ lɜːn ]
öğrenmek
justice
[ ˈdʒʌstɪs ]
adalet
record
[ ˈrekɔːd ]
kayıt
myself
[ maɪˈself ]
kendim
address
[ əˈdres ]
adres
entire
[ ɪnˈtaɪər ]
bütün
staff
[ stɑːf ]
kadro
independent
[ ˌɪndɪˈpendənt ]
bağımsız
factor
[ ˈfæktər ]
faktör
style
[ staɪl ]
stil
news
[ njuːz ]
haberler
article
[ ˈɑːtɪkl ]
madde
exchange
[ ɪksˈtʃeɪndʒ ]
değişme
green
[ ɡriːn ]
yeşil
equal
[ ˈiːkwəl ]
eşit
nation
[ ˈneɪʃən ]
ulus
popular
[ ˈpɒpjələr ]
agreement
[ əˈɡriːmənt ]
anlaşma
distance
[ ˈdɪstəns ]
mesafe
lack
[ læk ]
eksiklik
African
[ ˈæfrɪkən ]
Afrikalı
easy
[ ˈiːzi ]
kolay
dark
[ dɑːk ]
karanlık
oil
[ ɔɪl ]
yağ
police
[ pəˈliːs ]
polis
introduction
[ ˌɪntrəˈdʌkʃən ]
giriiş
hear
[ hɪər ]
duymak
media
[ ˈmiː.di.ə ]
medya
event
[ ɪˈvent ]
etkinlik
film
[ fɪlm ]
film
despite
[ dɪˈspaɪt ]
aksine
team
[ tiːm ]
takım
develop
[ dɪˈveləp ]
geliştirmek
sexual
[ ˈsekʃʊəl ]
cinsel
add
[ æd ]
eklemek
feeling
[ ˈfiːlɪŋ ]
his
library
[ ˈlaɪbrərɪ ]
kütüphane
female
[ ˈfiːmeɪl ]
dişi
peace
[ piːs ]
barış
negative
[ ˈneɡətɪv ]
olumsuz
contact
[ ˈkɒntækt ]
temas etmek
fear
[ fɪər ]
korku
freedom
[ ˈfriːdəm ]
özgürlük
administration
[ ədˌmɪnɪˈstreɪʃən ]
yönetim
quickly
[ ˈkwɪklɪ ]
hızlıca
male
[ meɪl ]
erkek
identity
[ aɪˈdentətɪ ]
kimlik
stop
[ stɒp ]
durmak
extent
[ ɪkˈstent ]
kapsam
internal
[ ɪnˈtɜːnəl ]
dahili
professional
[ prəˈfeʃənəl ]
profesyonel
reality
[ rɪˈælətɪ ]
gerçeklik
born
[ bɔːn ]
doğmak
previous
[ ˈpriːviəs ]
July
[ dʒʊˈlaɪ ]
Temmuz
certainly
[ ˈsɜːtənlɪ ]
kesinlikle
useful
[ ˈjuːsfəl ]
kullanışlı
cold
[ kəʊld ]
soğuk
offer
[ ˈɒfər ]
teklif
determine
[ dɪˈtɜːmɪn ]
belirlemek
failure
[ ˈfeɪljər ]
arıza
immediately
[ ɪˈmiːdiətli ]
hemen
instance
[ ˈɪnstəns ]
misal
religion
[ rɪˈlɪdʒən ]
din
weight
[ weɪt ]
ağırlık
highly
[ ˈhaɪlɪ ]
büyük ölçüde
sample
[ ˈsɑːmpl ]
örnek
France
[ frɑːns ]
Fransa
continue
[ kənˈtɪnjuː ]
devam etmek
faith
[ feɪθ ]
inanç
protection
[ prəˈtek.ʃən ]
koruma
fine
[ faɪn ]
iyi
occur
[ əˈkɜːr ]
meydana gelmek
sun
[ sʌn ]
güneş
exercise
[ ˈeksəsaɪz ]
egzersiz yapmak
everyone
[ ˈevrɪwʌn ]
herkes
bed
[ bed ]
yatak
pattern
[ ˈpætən ]
model
window
[ ˈwɪndəʊ ]
pencere
April
[ ˈeɪprəl ]
Nisan
forward
[ ˈfɔːwəd ]
ileri
operation
[ ˌɒpərˈeɪʃən ]
operasyon
demand
[ dɪˈmɑːnd ]
talep etmek
speak
[ spiːk ]
konuşmak
web
[ web ]
search
[ sɜːtʃ ]
claim
[ kleɪm ]
iddia
begin
[ bɪˈɡɪn ]
başlamak
girl
[ ɡɜːl ]
kız
investment
[ ɪnˈvestmənt ]
yatırım
color
[ ˈkʌlər ]
renk
manner
[ ˈmænər ]
biçim
plant
[ plɑːnt ]
bitki
stock
[ stɒk ]
stoklamak
neither
[ ˈnaɪðər ]
hiç biri
easily
[ ˈiːzɪli ]
kolayca
seven
[ ˈsevən ]
Yedi
construction
[ kənˈstrʌkʃən ]
yapı
Christ
[ kraɪst ]
İsa
command
[ kəˈmɑːnd ]
emretmek
Chinese
[ tʃaɪˈniːz ]
Çince
initial
[ ɪˈnɪʃəl ]
ilk
global
[ ˈɡləʊbəl ]
küresel
principle
[ ˈprɪnsəpl ]
prensip
hundred
[ ˈhʌndrəd ]
yüz
commission
[ kəˈmɪʃən ]
komisyon
relative
[ ˈrelətɪv ]
akraba
noted
[ ˈnəʊtɪd ]
kayıt edilmiş
relation
[ rɪˈleɪʃən ]
ilişki
strength
[ streŋθ ]
kuvvet
variety
[ vəˈraɪətɪ ]
çeşitlilik
hour
[ aʊər ]
saat
industrial
[ ɪnˈdʌstrɪəl ]
Sanayi
picture
[ ˈpɪktʃər ]
resim
sex
[ seks ]
seks
wrong
[ rɒŋ ]
yanlış
strategy
[ ˈstrætədʒɪ ]
strateji
daily
[ ˈdeɪlɪ ]
günlük
congress
[ ˈkɒŋɡres ]
kongre
hair
[ heər ]
saç
latter
[ ˈlætər ]
sonuncusu
husband
[ ˈhʌzbənd ]
koca
eye
[ ]
göz
supply
[ səˈplaɪ ]
tedarik
sir
[ sɜːr ]
Sayın
attempt
[ əˈtempt ]
girişim
arms
[ ɑːmz ]
silâh
blue
[ bluː ]
mavi
measure
[ ˈmeʒər ]
ölçüm
serious
[ ˈsɪərɪəs ]
cidden
separate
[ ˈsepərət ]
ayırmak
speech
[ spiːtʃ ]
konuşma
existence
[ ɪɡˈzɪstəns ]
varoluş
actual
[ ˈækʧʊəl ]
gerçek
effort
[ ˈefət ]
çaba
require
[ rɪˈkwaɪər ]
gerekmek
teacher
[ ˈtiːtʃər ]
Öğretmen
nearly
[ ˈnɪəlɪ ]
neredeyse
marriage
[ ˈmærɪdʒ ]
evlilik
boy
[ bɔɪ ]
erkek çocuk
drug
[ drʌɡ ]
ilaç
game
[ ɡeɪm ]
oyun
ready
[ ˈredɪ ]
hazır
successful
[ səkˈsesfəl ]
başarılı
relatively
[ ˈrelətɪvlɪ ]
nispeten
whatever
[ wɒtˈevər ]
Her neyse
conflict
[ ˈkɒnflɪkt ]
anlaşmazlık
contrast
[ ˈkɒntrɑːst ]
zıtlık
collection
[ kəˈlekʃən ]
Toplamak
saying
[ ˈseɪɪŋ ]
söyleyerek
brown
[ braʊn ]
kahverengi
stand
[ stænd ]
durmak
remain
[ rɪˈmeɪn ]
geriye kalmak
floor
[ flɔːr ]
zemin
message
[ ˈmesɪdʒ ]
İleti
opportunity
[ ˌɒpəˈtjuːnətɪ ]
fırsat
remains
[ rɪˈmeɪnz ]
kalıntılar
chief
[ tʃiːf ]
şef
stress
[ stres ]
stres
firm
[ fɜːm ]
firma
September
[ sepˈtembər ]
Eylül
explain
[ ɪkˈspleɪn ]
açıklamak
rise
[ raɪz ]
yükselmek
assessment
[ əˈses.mənt ]
değerlendirme
January
[ ˈʤænjʊərɪ ]
Ocak
trust
[ trʌst ]
güven
October
[ ɒkˈtəʊbər ]
Ekim
bit
[ bɪt ]
biraz
stay
[ steɪ ]
kalmak
Africa
[ ˈæf.rɪ.kə ]
Afrika
desire
[ dɪˈzaɪər ]
arzu
heat
[ hiːt ]
sıcaklık
scientific
[ ˌsaɪənˈtɪfɪk ]
ilmi
description
[ dɪˈskrɪpʃən ]
Tanım
user
[ ˈjuːzər ]
kullanıcı
definition
[ ˌdefɪˈnɪʃən ]
tanım
clinical
[ ˈklɪnɪkəl ]
klinik
employment
[ ɪmˈplɔɪmənt ]
multiple
[ ˈmʌltɪpl ]
çoklu
mental
[ ˈmentəl ]
zihinsel
Japanese
[ ˌdʒæp.ənˈiːz ]
Japonca
argument
[ ˈɑːɡjəmənt ]
argüman
ago
[ əˈɡəʊ ]
evvel
essential
[ ɪˈsenʃəl ]
gerekli
cent
[ sent ]
sent
goods
[ ɡʊdz ]
mal
December
[ dɪˈsembər ]
Aralık
tree
[ triː ]
ağaç
opinion
[ əˈpɪnjən ]
fikir
capacity
[ kəˈpæsətɪ ]
kapasite
sort
[ sɔːt ]
düzenlemek
eight
[ eɪt ]
sekiz
round
[ raʊnd ]
yuvarlak
brother
[ ˈbrʌðər ]
Erkek kardeş
procedure
[ prəʊˈsiːdʒər ]
prosedür
mark
[ mɑːk ]
işaret
output
[ ˈaʊtpʊt ]
çıktı
avoid
[ əˈvɔɪd ]
kaçınmak
August
[ ˈɔːɡəst ]
Ağustos
constant
[ ˈkɒnstənt ]
devamlı
upper
[ ˈʌpər ]
üst
balance
[ ˈbæləns ]
denge
none
[ nʌn ]
hiçbiri
prior
[ praɪər ]
önceki
Germany
[ ˈdʒɜː.mə.nɪ ]
Almanya
maybe
[ ˈmeɪbɪ ]
Belki
brain
[ breɪn ]
beyin
otherwise
[ ˈʌðəwaɪz ]
aksi takdirde
Cambridge
[ ˈkeɪm.brɪdʒ ]
Cambridge
check
[ tʃek ]
kontrol etmek
cover
[ ˈkʌvər ]
kapak
summer
[ ˈsʌmər ]
yaz
anyone
[ ˈenɪwʌn ]
herhangi biri
fully
[ ˈfʊlɪ ]
tamamen
island
[ ˈaɪlənd ]
ada
race
[ reɪs ]
ırk
master
[ ˈmɑːstər ]
usta
unless
[ ənˈles ]
meğer ki
contract
[ ˈkɒntrækt ]
sözleşme
title
[ ˈtaɪtl ]
başlık
client
[ klaɪənt ]
müşteri
choose
[ tʃuːz ]
seçmek
southern
[ ˈsʌð.ən ]
güney
division
[ dɪˈvɪʒən ]
bölüm
alternative
[ ɔːlˈtɜːnətɪv ]
alternatif
bill
[ bɪl ]
fatura
majority
[ məˈdʒɒrətɪ ]
çoğunluk
tradition
[ trəˈdɪʃən ]
gelenek
skin
[ skɪn ]
deri
urban
[ ˈɜːbən ]
kentsel
philosophy
[ fɪˈlɒsəfɪ ]
Felsefe
transfer
[ trænsˈfɜːr ]
Aktar
completely
[ kəmˈpliːtli ]
tamamen
perspective
[ pəˈspektɪv ]
perspektif
external
[ ɪkˈstɜːnəl ]
harici
hall
[ hɔːl ]
salon
standing
[ ˈstændɪŋ ]
ayakta
month
[ mʌnθ ]
ay
Jewish
[ ˈdʒuːɪʃ ]
Yahudi
responsibility
[ rɪˌspɒnsəˈbɪlətɪ ]
sorumluluk
charge
[ tʃɑːdʒ ]
şarj
serve
[ sɜːv ]
sert
equipment
[ ɪˈkwɪpmənt ]
teçhizat
yourself
[ jɔːˈself ]
kendin
domestic
[ dəˈmestɪk ]
yerel
hospital
[ ˈhɒspɪtəl ]
hastane
concern
[ kənˈsɜːn ]
kaygı
district
[ ˈdɪstrɪkt ]
semt
progress
[ ˈprəʊɡres ]
ilerlemek
gas
[ ɡæs ]
gaz
institute
[ ˈɪnstɪtjuːt ]
enstitü
November
[ nəʊˈvembər ]
Kasım
frequently
[ ˈfriːkwəntli ]
sıklıkla
therapy
[ ˈθerəpɪ ]
terapi
element
[ ˈelɪmənt ]
eleman
connection
[ kəˈnekʃən ]
bağlantı
software
[ ˈsɒftweər ]
yazılım
labour
[ ˈleɪbər ]
iş gücü
apply
[ əˈplaɪ ]
uygula
sign
[ saɪn ]
imza
benefit
[ ˈbenɪfɪt ]
fayda
annual
[ ˈænjʊəl ]
yıllık
notice
[ ˈnəʊtɪs ]
fark etme
enter
[ ˈentər ]
girmek
path
[ pɑːθ ]
yol
location
[ ləʊˈkeɪʃən ]
konum
index
[ ˈɪndeks ]
dizin
reach
[ riːtʃ ]
ulaşmak
responsible
[ rɪˈspɒnsəbl ]
sorumlu
village
[ ˈvɪlɪdʒ ]
köy
park
[ pɑːk ]
park
technical
[ ˈteknɪkəl ]
teknik
drive
[ draɪv ]
sürmek
conference
[ ˈkɒnfərəns ]
konferans
powerful
[ ˈpaʊəfəl ]
güçlü
county
[ ˈkaʊntɪ ]
ilçe
doubt
[ daʊt ]
şüphe
wish
[ wɪʃ ]
dilek
daughter
[ ˈdɔːtər ]
kız çocuğu
resistance
[ rɪˈzɪstəns ]
rezistans
credit
[ ˈkredɪt ]
kredi
suggest
[ səˈdʒest ]
tavsiye etmek
version
[ ˈvɜːʃən ]
versiyon
shape
[ ʃeɪp ]
şekil
formation
[ fɔːˈmeɪʃən ]
formasyon
heavy
[ ˈhevɪ ]
ağır
receive
[ rɪˈsiːv ]
almak
commercial
[ kəˈmɜːʃəl ]
reklam
soviet
[ ˈsəʊ.vɪ.ət ]
Sovyet
lay
[ leɪ ]
sermek
pass
[ pɑːs ]
geçmek
double
[ ˈdʌbl ]
çift
evaluation
[ ɪvæljʊˈeɪʃn ]
değerlendirme
visit
[ ˈvɪzɪt ]
ziyaret etmek
Oxford
[ ˈɒks.fəd ]
Oxford
soil
[ sɔɪl ]
toprak
frequency
[ ˈfriːkwənsi ]
sıklık
soul
[ səʊl ]
ruh
ancient
[ ˈeɪnʃənt ]
antik
violence
[ ˈvaɪələns ]
şiddet
chance
[ tʃɑːns ]
şans
sector
[ ˈsektər ]
sektör
educational
[ edjuːˈkeɪʃənl ]
eğitici
van
[ væn ]
kamyonet
regional
[ ˈriːdʒənəl ]
bölgesel
proper
[ ˈprɒpər ]
düzgün
married
[ ˈmærɪd ]
evli
rich
[ rɪtʃ ]
zengin
trial
[ traɪəl ]
duruşma
gender
[ ˈdʒendər ]
cinsiyet
reaction
[ rɪˈækʃən ]
reaksiyon
goal
[ ɡəʊl ]
amaç
variable
[ ˈveərɪəbl ]
değişken
hot
[ hɒt ]
sıcak
merely
[ ˈmɪəlɪ ]
sadece
interpretation
[ ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən ]
tercüme
gold
[ ɡəʊld ]
altın
attack
[ əˈtæk ]
saldırı
correct
[ kəˈrekt ]
doğru
cancer
[ ˈkænsər ]
kanser
glass
[ ɡlɑːs ]
bardak
interesting
[ ˈɪntrəstɪŋ ]
ilginç
mouth
[ maʊθ ]
ağız
hence
[ hens ]
buradan
vision
[ ˈvɪʒən ]
görüş
regard
[ rɪˈɡɑːd ]
saygınlık
beautiful
[ ˈbjuːtɪfəl ]
Güzel
speed
[ spiːd ]
hız
piece
[ piːs ]
parça
animal
[ ˈænɪməl ]
hayvan
practical
[ ˈpræktɪkəl ]
pratik
error
[ ˈerər ]
hata
generation
[ ˌdʒenəˈreɪʃən ]
nesil
identify
[ aɪˈdentɪfaɪ ]
tanımlamak
exist
[ ɪɡˈzɪst ]
var olmak
survey
[ ˈsɜːveɪ ]
anket
overall
[ ˈəʊvərɔːl ]
etraflı
motion
[ ˈməʊʃən ]
hareket
agency
[ ˈeɪdʒənsɪ ]
Ajans
minister
[ ˈmɪnɪstər ]
bakan
relevant
[ ˈreləvənt ]
ilgili
birth
[ bɜːθ ]
doğum
document
[ ˈdɒkjəmənt ]
belge
official
[ əˈfɪʃəl ]
resmi
selection
[ sɪˈlekʃən ]
seçim
describe
[ dɪˈskraɪb ]
betimlemek
Canada
[ ˈkæn.ə.də ]
Kanada
safety
[ ˈseɪftɪ ]
emniyet
fish
[ fɪʃ ]
balık
recently
[ ˈriːsəntli ]
son zamanlarda
joint
[ dʒɔɪnt ]
eklem yeri
acid
[ ˈæsɪd ]
asit
possibility
[ ˌpɒsəˈbɪlətɪ ]
olasılık
spiritual
[ ˈspɪrɪtjʊəl ]
manevi
reduce
[ rɪˈdjuːs ]
azaltmak
February
[ ˈfebrʊərɪ ]
Şubat
stone
[ stəʊn ]
taş
prevent
[ prɪˈvent ]
önlemek
hill
[ hɪl ]
tepe
northern
[ ˈnɔː.ðən ]
kuzey
worth
[ wɜːθ ]
değer
revolution
[ ˌrevəlˈuːʃən ]
devrim
happy
[ ˈhæpɪ ]
mutlu
director
[ dɪˈrektər ]
müdür
select
[ sɪˈlekt ]
seçme
whereas
[ weəˈræz ]
halbuki
aware
[ əˈweər ]
farkında olmak
scene
[ siːn ]
sahne
gain
[ ɡeɪn ]
kazanmak
evening
[ ˈiːvnɪŋ ]
akşam
sleep
[ sliːp ]
uyumak
advantage
[ ədˈvɑːntɪdʒ ]
avantaj
suddenly
[ ˈsʌdənlɪ ]
Birden
accept
[ əkˈsept ]
kabul etmek
equation
[ ɪˈkweɪʒən ]
denklem
rose
[ rəʊz ]
gül
spring
[ sprɪŋ ]
bahar
native
[ ˈneɪtɪv ]
yerli
thousand
[ ˈθaʊzənd ]
bin
guide
[ ɡaɪd ]
rehber
exactly
[ ɪɡˈzæktlɪ ]
Kesinlikle
background
[ ˈbækɡraʊnd ]
arka plan
carry
[ ˈkærɪ ]
taşımak
leadership
[ ˈliːdəʃɪp ]
liderlik
represent
[ ˌreprɪˈzent ]
temsil etmek
bottom
[ ˈbɒtəm ]
alt
agreed
[ əˈɡriːd ]
kabul
lady
[ ˈleɪdɪ ]
bayan
machine
[ məˈʃiːn ]
makine
formal
[ ˈfɔːməl ]
resmi
reform
[ rɪˈfɔːm ]
reform
break
[ breɪk ]
kırmak
fast
[ fɑːst ]
hızlı
contemporary
[ kənˈtempərərɪ ]
modern
walk
[ wɔːk ]
yürümek
insurance
[ ɪnˈʃʊərəns ]
sigorta
maintain
[ meɪnˈteɪn ]
sürdürmek
agent
[ ˈeɪdʒənt ]
ajan
creation
[ krɪˈeɪʃən ]
yaratılış
protein
[ ˈprəʊtiːn ]
protein
career
[ kəˈrɪər ]
kariyer
moreover
[ mɔːrˈəʊvər ]
Dahası
eventually
[ ɪˈvenʧəlɪ ]
sonunda
speaking
[ ˈspiː.kɪŋ ]
konuşuyorum
Britain
[ ˈbrɪt.ən ]
Britanya
sufficient
[ səˈfɪʃənt ]
yeterli
square
[ skweər ]
kare
phone
[ fəʊn ]
telefon
forest
[ ˈfɒrɪst ]
orman
target
[ ˈtɑːɡɪt ]
hedef
baby
[ ˈbeɪbɪ ]
Bebek
net
[ net ]
açık
foot
[ fʊt ]
maximum
[ ˈmæksɪməm ]
maksimum
battle
[ ˈbætl ]
savaş
judge
[ dʒʌdʒ ]
yargıç
fair
[ feər ]
adil
signal
[ ˈsɪɡnəl ]
sinyal
aid
[ eɪd ]
yardım
ratio
[ ˈreɪʃɪəʊ ]
oran
bar
[ bɑːr ]
çubuk
comparison
[ kəmˈpærɪsən ]
karşılaştırmak
chemical
[ ˈkemɪkəl ]
kimyasal
eastern
[ ˈiː.stən ]
doğu
arm
[ ɑːm ]
kol
impossible
[ ɪmˈpɒsəbl ]
imkansız
academic
[ ˌækəˈdemɪk ]
akademik
edge
[ edʒ ]
kenar
wind
[ wɪnd ]
rüzgâr
regarding
[ rɪˈɡɑːdɪŋ ]
ilişkin
duty
[ ˈdjuːtɪ ]
görev
mode
[ məʊd ]
mod
input
[ ˈɪnpʊt ]
giriş
concentration
[ ˌkɒnsənˈtreɪʃən ]
konsantrasyon
miss
[ mɪs ]
kayıp
interaction
[ ˌɪntərˈækʃən ]
etkileşim
conclusion
[ kənˈkluːʒən ]
çözüm
television
[ ˈtelɪvɪʒən ]
televizyon
doctor
[ ˈdɒktər ]
doktor
save
[ seɪv ]
kaydetmek
click
[ klɪk ]
tıklamak
rural
[ ˈrʊərəl ]
kırsal
please
[ pliːz ]
Lütfen
build
[ bɪld ]
inşa etmek
officer
[ ˈɒfɪsər ]
subay
typical
[ ˈtɪpɪkəl ]
tipik
rock
[ rɒk ]
kaynak
regular
[ ˈreɡjələr ]
düzenli
corporation
[ ˌkɔːpərˈeɪʃən ]
şirket
crime
[ kraɪm ]
suç
perfect
[ ˈpɜːfɪkt ]
mükemmel
layer
[ leɪər ]
katman
leader
[ ˈliːdər ]
Önder
spread
[ spred ]
yaymak
thirty
[ ˈθɜːtɪ ]
otuz
onto
[ ˈɒntuː ]
üzerine
component
[ kəmˈpəʊnənt ]
bileşen
democratic
[ ˌdeməˈkrætɪk ]
demokratik
affect
[ əˈfekt ]
etkilemek
medium
[ ˈmiːdiəm ]
orta
belief
[ bɪˈliːf ]
inanç
fit
[ fɪt ]
yerleştirmek
defense
[ dɪˈfens ]
savunma
wood
[ wʊd ]
odun
technique
[ tekˈniːk ]
teknik
novel
[ ˈnɒvəl ]
roman
foundation
[ faʊnˈdeɪʃən ]
temel
sequence
[ ˈsiːkwəns ]
sekans
medicine
[ ˈmedɪsən ]
ilaç
conduct
[ ˈkɒndʌkt ]
yönetmek
dependent
[ dɪˈpendənt ]
bağımlı
principal
[ ˈprɪnsəpəl ]
müdür
slowly
[ ˈsləʊlɪ ]
yavaşça
centre
[ ˈsentər ]
merkez
crisis
[ ˈkraɪsɪs ]
kriz
holy
[ ˈhəʊlɪ ]
kutsal
block
[ blɒk ]
engellemek
competition
[ ˌkɒmpəˈtɪʃən ]
yarışma
mail
[ meɪl ]
posta
secondary
[ ˈsekəndərɪ ]
ikincil
cash
[ kæʃ ]
peşin
indicate
[ ˈɪndɪkeɪt ]
belirtmek
concerning
[ kənˈsɜːnɪŋ ]
ilişkin
couple
[ ˈkʌpl ]
çift
obtain
[ əbˈteɪn ]
elde etmek
send
[ send ]
Göndermek
sister
[ ˈsɪstər ]
kız kardeş
psychology
[ saɪˈkɒlədʒɪ ]
Psikoloji
expect
[ ɪkˈspekt ]
beklemek
station
[ ˈsteɪʃən ]
istasyon
store
[ stɔːr ]
mağaza
lake
[ leɪk ]
göl
visual
[ ˈvɪzjʊəl ]
görsel
absence
[ ˈæbsəns ]
yokluk
ensure
[ ɪnˈʃɔːr ]
emin olmak
literary
[ ˈlɪtərərɪ ]
edebi
secretary
[ ˈsekrətərɪ ]
Sekreter
challenge
[ ˈtʃælɪndʒ ]
meydan okumak
constitution
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃən ]
anayasa
considerable
[ kənˈsɪdərəbl ]
hatırı sayılır
royal
[ ˈrɔɪəl ]
asil
feature
[ ˈfiːtʃər ]
özellik
fundamental
[ ˌfʌndəˈmentəl ]
esas
appearance
[ əˈpɪərəns ]
dış görünüş
audience
[ ˈɔːdɪəns ]
kitle
nevertheless
[ ˌnevəðəˈles ]
yine de
somewhat
[ ˈsʌmwɒt ]
biraz
buy
[ baɪ ]
satın almak
winter
[ ˈwɪntər ]
kış
representation
[ ˌreprɪzenˈteɪʃən ]
temsil
psychological
[ ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl ]
psikolojik
affected
[ əˈfektɪd ]
etkilenen
dry
[ draɪ ]
kuru
damage
[ ˈdæmɪdʒ ]
zarar
interview
[ ˈɪntəvjuː ]
röportaj
achieve
[ əˈtʃiːv ]
başarmak
detail
[ ˈdiːteɪl ]
detay
obvious
[ ˈɒbvɪəs ]
bariz
watch
[ wɒtʃ ]
kol saati
display
[ dɪˈspleɪ ]
görüntülemek
objective
[ əbˈdʒektɪv ]
amaç
manager
[ ˈmænɪdʒər ]
müdür
unique
[ juːˈniːk ]
eşsiz
establish
[ ɪˈstæblɪʃ ]
kurmak
professor
[ prəˈfesər ]
profesör
reduction
[ rɪˈdʌkʃən ]
kesinti
adult
[ ˈædʌlt ]
yetişkin
entirely
[ ɪnˈtaɪəlɪ ]
Baştan sona
assume
[ əˈsjuːm ]
farz etmek
straight
[ streɪt ]
dümdüz
iron
[ aɪən ]
ütü
Roman
[ ˈrəʊmən ]
Roma
reader
[ ˈriːdər ]
okuyucu
ship
[ ʃɪp ]
gemi
largely
[ ˈlɑːdʒlɪ ]
büyük oranda
travel
[ ˈtrævəl ]
seyahat
mission
[ ˈmɪʃən ]
misyon
previously
[ ˈpriː.vi.əs.li ]
önceden
cycle
[ ˈsaɪkl ]
döngü
Mexico
[ ˈmek.sɪ.kəʊ ]
Meksika
Israel
[ ˈɪz.reɪl ]
İsrail
fourth
[ fɔːθ ]
dördüncü
combination
[ ˌkɒmbɪˈneɪʃən ]
kombinasyon
radio
[ ˈreɪdɪəʊ ]
radyo
improve
[ ɪmˈpruːv ]
geliştirmek
Russian
[ ˈrʌʃ.ən ]
Rusça
museum
[ mjuːˈziːəm ]
müze
origin
[ ˈɒrɪdʒɪn ]
Menşei
framework
[ ˈfreɪmwɜːk ]
çerçeve
advanced
[ ədˈvɑːnst ]
gelişmiş
emotional
[ ɪˈməʊʃənəl ]
duygusal
judgment
[ ˈdʒʌdʒmənt ]
yargı
release
[ rɪˈliːs ]
serbest bırakmak
corporate
[ ˈkɔːpərət ]
Kurumsal
assistance
[ əˈsɪstəns ]
yardım
consciousness
[ ˈkɒnʃəsnəs ]
bilinç
wait
[ weɪt ]
Beklemek
minimum
[ ˈmɪnɪməm ]
minimum
broad
[ brɔːd ]
kalın
discuss
[ dɪˈskʌs ]
tartışmak
perform
[ pəˈfɔːm ]
rol yapmak
contain
[ kənˈteɪn ]
içermek
horse
[ hɔːs ]
atış
option
[ ˈɒpʃən ]
seçenek
core
[ kɔːr ]
çekirdek
sitting
[ ˈsɪtɪŋ ]
oturma
recognition
[ ˌrekəɡˈnɪʃən ]
tanıma
safe
[ seɪf ]
güvenli
primarily
[ praɪˈmerəlɪ ]
öncelikle
youth
[ juːθ ]
gençlik
resource
[ rɪˈzɔːs ]
kaynak
bear
[ beər ]
ayı
seek
[ siːk ]
aramak
typically
[ ˈtɪpɪkəlɪ ]
tipik
protect
[ prəˈtekt ]
korumak
brief
[ briːf ]
kısa bilgi
resolution
[ ˌrezəlˈuːʃən ]
çözünürlük
eat
[ iːt ]
yemek yemek
summary
[ ˈsʌmərɪ ]
özet
fight
[ faɪt ]
kavga
numerous
[ ˈnjuːmərəs ]
çeşitli
entry
[ ˈentrɪ ]
giriş
forth
[ fɔːθ ]
ileri
participation
[ pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən ]
katılım
slightly
[ ˈslaɪtlɪ ]
biraz
limit
[ ˈlɪmɪt ]
sınır
tend
[ tend ]
eğilimli olma
soft
[ sɒft ]
yumuşak
false
[ fɔːls ]
YANLIŞ
secret
[ ˈsiːkrət ]
gizli
severe
[ sɪˈvɪər ]
haşin
emphasis
[ ˈemfəsɪs ]
vurgu
examination
[ ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən ]
muayene
nuclear
[ ˈnjuːklɪər ]
nükleer
frame
[ freɪm ]
çerçeve
passage
[ ˈpæsɪdʒ ]
geçit
intelligence
[ ɪnˈtelɪdʒəns ]
istihbarat
intellectual
[ ɪntɪˈlektjʊəl ]
entelektüel
via
[ vaɪə ]
aracılığıyla
happen
[ ˈhæpən ]
olmak
server
[ ˈsɜːvər ]
sunucu
nine
[ naɪn ]
dokuz
bound
[ baʊnd ]
ciltli
wave
[ weɪv ]
dalga
map
[ mæp ]
harita
transport
[ ˈtrænspɔːt ]
Ulaşım
garden
[ ˈɡɑːdən ]
bahçe
edition
[ ɪˈdɪʃən ]
baskı
familiar
[ fəˈmɪlɪər ]
aşina
campaign
[ kæmˈpeɪn ]
kampanya
apart
[ əˈpɑːt ]
ayrı
shift
[ ʃɪft ]
vardiya
agricultural
[ ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ]
tarımsal
shot
[ ʃɒt ]
atış
notion
[ ˈnəʊʃən ]
fikir
express
[ ɪkˈspres ]
ifade etmek
increasingly
[ ɪnˈkriːsɪŋli ]
giderek
struggle
[ ˈstrʌɡl ]
çabalamak
copy
[ ˈkɒpɪ ]
kopyala
opposite
[ ˈɒpəzɪt ]
zıt
metal
[ ˈmetəl ]
metal
Greek
[ ɡriːk ]
Yunan
draw
[ drɔː ]
çizmek
criminal
[ ˈkrɪmɪnəl ]
adli
welfare
[ ˈwelfeər ]
refah
Spanish
[ ˈspæn.ɪʃ ]
İspanyol
wild
[ waɪld ]
vahşi
immediate
[ ɪˈmiːdiət ]
acil
column
[ ˈkɒləm ]
kolon
bone
[ bəʊn ]
kemik
experimental
[ ɪkˌsperɪˈmentəl ]
deneysel
suppose
[ səˈpəʊz ]
sanmak
solid
[ ˈsɒlɪd ]
sağlam
link
[ lɪŋk ]
trouble
[ ˈtrʌbl ]
bela
significance
[ sɪɡˈnɪfɪkəns ]
önem
apparently
[ əˈpærəntlɪ ]
görünüşe göre
fresh
[ freʃ ]
taze
slow
[ sləʊ ]
yavaş
enemy
[ ˈenəmɪ ]
düşman
tissue
[ ˈtɪʃuː ]
doku
evil
[ ˈiːvəl ]
fenalık
approximately
[ əˈprɒksɪmətlɪ ]
yaklaşık olarak
drawing
[ ˈdrɔːɪŋ ]
çizim
inner
[ ˈɪnər ]
transition
[ trænˈzɪʃən ]
geçiş
dog
[ dɒɡ ]
köpek
evolution
[ ˌiːvəˈluːʃən ]
evrim
closely
[ ˈkləʊslɪ ]
yakından
narrative
[ ˈnærətɪv ]
anlatı
screen
[ skriːn ]
ekran
subsequent
[ ˈsʌbsɪkwənt ]
sonraki
request
[ rɪˈkwest ]
rica etmek
extremely
[ ɪkˈstriːmli ]
aşırı boyutta
attitude
[ ˈætɪtjuːd ]
davranış
ethnic
[ ˈeθnɪk ]
etnik
divine
[ dɪˈvaɪn ]
ilahi
reasonable
[ ˈriːzənəbl ]
mantıklı
camp
[ kæmp ]
kamp
knowing
[ ˈnəʊɪŋ ]
bilmek
marked
[ mɑːkt ]
işaretlenmiş
kingdom
[ ˈkɪŋdəm ]
krallık
grow
[ ɡrəʊ ]
büyümek
customer
[ ˈkʌstəmər ]
müşteri
significantly
[ sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.lɪ ]
önemli ölçüde
pretty
[ ˈprɪtɪ ]
tatlı
ideal
[ aɪˈdɪəl ]
ideal
density
[ ˈdensɪtɪ ]
yoğunluk
sit
[ sɪt ]
oturmak
executive
[ ɪɡˈzekjətɪv ]
yönetici
touch
[ tʌtʃ ]
dokunmak
democracy
[ dɪˈmɒkrəsɪ ]
demokrasi
structural
[ ˈstrʌktʃərəl ]
yapısal
similarly
[ ˈsɪmɪləlɪ ]
benzer şekilde
database
[ ˈdeɪtəbeɪs ]
veri tabanı
aspect
[ ˈæspekt ]
bakış açısı
tool
[ tuːl ]
alet
employee
[ ɪmˈplɔɪiː ]
çalışan
dream
[ driːm ]
rüya
parent
[ ˈpeərənt ]
ebeveyn
equally
[ ˈiːkwəli ]
eşit olarak
estate
[ ɪˈsteɪt ]
arazi
hotel
[ həʊˈtel ]
otel
hit
[ hɪt ]
vurmak
captain
[ ˈkæptɪn ]
Kaptan
pointed
[ ˈpɔɪntɪd ]
işaretlendi
ill
[ ɪl ]
hasta
explanation
[ ˌekspləˈneɪʃən ]
açıklama
mountain
[ ˈmaʊntɪn ]
dağ
engineering
[ ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ]
mühendislik
usual
[ ˈjuːʒuəl ]
olağan
sight
[ saɪt ]
görünüş
marketing
[ ˈmɑːkɪtɪŋ ]
pazarlama
hearing
[ ˈhɪərɪŋ ]
işitme
Asia
[ ˈeɪ.ʒə ]
Asya
consideration
[ kənˌsɪdərˈeɪʃən ]
düşünce
supreme
[ suːˈpriːm ]
yüce
universal
[ ˌjuːnɪˈvɜːsəl ]
evrensel
Latin
[ ˈlætɪn ]
Latince
writer
[ ˈraɪtər ]
yazar
election
[ ɪˈlekʃən ]
seçim
publication
[ ˌpʌblɪˈkeɪʃən ]
yayın
necessarily
[ nesəˈserəlɪ ]
mutlaka
pure
[ pjʊər ]
saf
famous
[ ˈfeɪməs ]
ünlü
ordinary
[ ˈɔːdənərɪ ]
sıradan
independence
[ ˌɪndɪˈpendəns ]
bağımsızlık
regulation
[ ˌreɡjəˈleɪʃən ]
düzenleme
chair
[ tʃeər ]
sandalye
parallel
[ ˈpærəlel ]
paralel
thank
[ θæŋk ]
teşekkür etmek
minute
[ ˈmɪnɪt ]
dakika
difficulty
[ ˈdɪfɪkəltɪ ]
zorluk
category
[ ˈkætəɡərɪ ]
kategori
consistent
[ kənˈsɪstənt ]
tutarlı
hardly
[ ˈhɑːdlɪ ]
zorlu
sentence
[ ˈsentəns ]
cümle
implementation
[ ˌɪmplɪmenˈteɪʃən ]
uygulama
permission
[ pəˈmɪʃən ]
izin
conversation
[ ˌkɒnvəˈseɪʃən ]
konuşma
confidence
[ ˈkɒnfɪdəns ]
kendinden emin
Catholic
[ ˈkæθəlɪk ]
Katolik
domain
[ dəʊˈmeɪn ]
ihtisas
specifically
[ spəˈsɪfɪkəlɪ ]
özellikle
plus
[ plʌs ]
artı
band
[ bænd ]
bant
theoretical
[ θɪəˈretɪkəl ]
teorik
valley
[ ˈvælɪ ]
vadi
abuse
[ əˈbjuːs ]
suistimal etmek
mainly
[ ˈmeɪnlɪ ]
daha çok
device
[ dɪˈvaɪs ]
cihaz
personality
[ ˌpɜːsənˈælətɪ ]
kişilik
grand
[ ɡrænd ]
büyük
behaviour
[ bɪˈheɪvjər ]
davranış
ourselves
[ ˌaʊəˈselvz ]
kendimizi
republic
[ rɪˈpʌblɪk ]
cumhuriyet
possibly
[ ˈpɒsəblɪ ]
muhtemelen
widely
[ ˈwaɪdlɪ ]
yaygın olarak
electronic
[ ɪˌlekˈtrɒnɪk ]
elektronik
farm
[ fɑːm ]
çiftlik
grant
[ ɡrɑːnt ]
hibe etmek
ice
[ aɪs ]
buz
agree
[ əˈɡriː ]
kabul etmek
poverty
[ ˈpɒvətɪ ]
yoksulluk
respectively
[ rɪˈspektɪvlɪ ]
sırasıyla
warm
[ wɔːm ]
ılık
define
[ dɪˈfaɪn ]
tanımlamak
poetry
[ ˈpəʊɪtrɪ ]
şiir
debate
[ dɪˈbeɪt ]
çekişme
appeal
[ əˈpiːl ]
çekici
debt
[ det ]
borç
composition
[ ˌkɒmpəˈzɪʃən ]
kompozisyon
muscle
[ ˈmʌsl ]
kas
plane
[ pleɪn ]
uçak
channel
[ ˈtʃænəl ]
kanal
mechanism
[ ˈmekənɪzəm ]
mekanizma
cognitive
[ ˈkɒɡnətɪv ]
bilişsel
discourse
[ ˈdɪs.kɔːs ]
söylem
gene
[ dʒiːn ]
gen
corner
[ ˈkɔːnər ]
köşe
star
[ stɑːr ]
yıldız
opposition
[ ˌɒpəˈzɪʃən ]
muhalefet
willing
[ ˈwɪlɪŋ ]
hevesli
strange
[ streɪndʒ ]
garip
fund
[ fʌnd ]
fon, sermaye
song
[ sɒŋ ]
şarkı
recognize
[ ˈrekəɡnaɪz ]
tanımak
jack
[ dʒæk ]
kriko
convention
[ kənˈvenʃən ]
ortak düşünce
club
[ klʌb ]
kulüp
apparent
[ əˈpærənt ]
belirgin
portion
[ ˈpɔːʃən ]
porsiyon
relief
[ rɪˈliːf ]
rahatlama
profit
[ ˈprɒfɪt ]
kâr
mine
[ maɪn ]
bana ait
Sınıfa dönün