0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
Test puanınız 500 en sık kullanılan İngilizce kelimeler + çeviri ve transkripsiyon.
yandaki yeşil çubuk doğru cevap anlamına gelir, kırmızı olan yanlış ve gri olan henüz geçilmedi. Kırmızı çubukla işaretlenmiş kelimeler çalışılmak üzere kursa eklenmiştir!
500
she
[ ʃiː ]
o
more
[ mɔːr ]
Daha
his
[ hɪz ]
onun
have
[ hæv ]
sahip olmak
we
[ wiː ]
Biz
what
[ wɒt ]
Ne
new
[ njuː ]
yeni
may
[ meɪ ]
mayıs
some
[ sʌm ]
bazı
him
[ hɪm ]
o
see
[ siː ]
Görmek
me
[ miː ]
Ben
like
[ laɪk ]
beğenmek
how
[ haʊ ]
Nasıl
after
[ ˈɑːftər ]
sonrasında
people
[ ˈpiːpl ]
insanlar
many
[ ˈmenɪ ]
birçok
work
[ wɜːk ]
very
[ ˈverɪ ]
çok
life
[ laɪf ]
hayat
from
[ frɒm ]
itibaren
or
[ ɔːr ]
veya
but
[ bʌt ]
Ancak
they
[ ðeɪ ]
Onlar
which
[ wɪtʃ ]
Hangi
this
[ ðɪs ]
Bu
one
[ wʌn ]
bir
their
[ ðeər ]
onların
her
[ hɜːr ]
o
can
[ kæn ]
olabilmek
all
[ ɔːl ]
Tümü
you
[ juː ]
Sen
if
[ ɪf ]
eğer
at
[ æt ]
en
there
[ ðeər ]
Orası
when
[ wen ]
Ne zaman
will
[ wɪl ]
irade
who
[ huː ]
DSÖ
he
[ hiː ]
O
other
[ ˈʌðər ]
diğer
so
[ səʊ ]
Bu yüzden
do
[ duː ]
Yapmak
no
[ nəʊ ]
HAYIR
these
[ ðiːz ]
bunlar
about
[ əˈbaʊt ]
hakkında
its
[ ɪts ]
onun
my
[ maɪ ]
Benim
time
[ taɪm ]
zaman
also
[ ˈɔːlsəʊ ]
Ayrıca
by
[ baɪ ]
ile
I
[ ]
BEN
into
[ ˈɪntə ]
içine
be
[ biː ]
olmak
than
[ ðæn ]
hariç
out
[ aʊt ]
dışarı
them
[ ðem ]
onlara
only
[ ˈəʊnlɪ ]
sadece
up
[ ʌp ]
yukarı
not
[ nɒt ]
Olumsuz
such
[ sʌtʃ ]
çok
your
[ jɔːr ]
senin
two
[ tuː ]
iki
on
[ ɒn ]
Açık
with
[ wɪð ]
ile
then
[ ðen ]
Daha sonra
first
[ ˈfɜːst ]
Birinci
most
[ məʊst ]
en
any
[ ˈenɪ ]
herhangi
it
[ ɪt ]
BT
our
[ aʊər ]
bizim
between
[ bɪˈtwiːn ]
arasında
said
[ sed ]
söz konusu
for
[ fɔːr ]
için
as
[ æz ]
gibi
over
[ ˈəʊ.vər ]
üzerinde
that
[ ðæt ]
O
should
[ ʃʊd ]
meli
in
[ ɪn ]
içinde
because
[ bɪˈkɒz ]
Çünkü
even
[ ˈiːvən ]
eşit
through
[ θruː ]
başından sonuna kadar
well
[ wel ]
Peki
where
[ weər ]
Neresi
to
[ ]
ile
use
[ juːz ]
kullanmak
those
[ ðəʊz ]
onlar
now
[ naʊ ]
Şimdi
and
[ ænd ]
Ve
each
[ iːtʃ ]
her biri
way
[ weɪ ]
yol
of
[ ɒv ]
ile ilgili
made
[ meɪd ]
yapılmış
both
[ bəʊθ ]
ikisi birden
just
[ dʒʌst ]
Sadece
must
[ mʌst ]
mutlak
before
[ bɪˈfɔːr ]
önce
being
[ ˈbiːɪŋ ]
yapı
world
[ wɜːld ]
dünya
same
[ seɪm ]
Aynı
much
[ mʌtʃ ]
fazla
state
[ steɪt ]
durum
however
[ haʊˈevər ]
Yine de
make
[ meɪk ]
yapmak
back
[ bæk ]
geri
own
[ əʊn ]
sahip olmak
while
[ waɪl ]
sırasında
us
[ ʌs ]
biz
good
[ ɡʊd ]
iyi
under
[ ˈʌn.dər ]
altında
system
[ ˈsɪstəm ]
sistem
man
[ mæn ]
Adam
know
[ nəʊ ]
Bilmek
three
[ θriː ]
üç
part
[ pɑːt ]
parça
long
[ lɒŋ ]
uzun
during
[ ˈdjʊərɪŋ ]
sırasında
down
[ daʊn ]
aşağı
another
[ əˈnʌðər ]
bir diğer
right
[ raɪt ]
here
[ hɪər ]
Burada
different
[ ˈdɪfərənt ]
farklı
day
[ deɪ ]
gün
social
[ ˈsəʊʃəl ]
sosyal
number
[ ˈnʌmbər ]
sayı
case
[ keɪs ]
dava
get
[ ɡet ]
elde etmek
without
[ wɪˈðaʊt ]
olmadan
example
[ ɪɡˈzɑːmpl ]
örnek
high
[ haɪ ]
yüksek
information
[ ˌɪnfəˈmeɪʃən ]
bilgi
still
[ stɪl ]
Hala
take
[ teɪk ]
almak
might
[ maɪt ]
belki
within
[ wɪˈðɪn ]
içinde
little
[ ˈlɪtl ]
biraz
too
[ tuː ]
fazla
found
[ faʊnd ]
kurmak
great
[ ɡreɪt ]
Harika
figure
[ ˈfɪɡər ]
figür
place
[ pleɪs ]
yer
against
[ əˈɡenst ]
aykırı
god
[ ɡɒd ]
Tanrı
need
[ niːd ]
ihtiyaç
go
[ ɡəʊ ]
Gitmek
year
[ jɪər ]
yıl
since
[ sɪns ]
o zamandan beri
important
[ ɪmˈpɔːtənt ]
önemli
data
[ ˈdeɪtə ]
veri
general
[ ˈdʒenərəl ]
genel
never
[ ˈnevər ]
Asla
American
[ əˈmerɪkən ]
Amerikan
public
[ ˈpʌblɪk ]
halk
often
[ ˈɒfən ]
sıklıkla
order
[ ˈɔːdər ]
emir
power
[ paʊər ]
güç
government
[ ˈɡʌvənmənt ]
devlet
university
[ ˌjuːnɪˈvɜːsətɪ ]
Üniversite
old
[ əʊld ]
eskimiş
development
[ dɪˈveləpmənt ]
gelişim
process
[ ˈprəʊses ]
işlem
come
[ kʌm ]
Gelmek
set
[ set ]
ayarlamak
off
[ ɒf ]
kapalı
form
[ fɔːm ]
biçim
small
[ smɔːl ]
küçük
point
[ pɔɪnt ]
nokta
group
[ ɡruːp ]
grup
given
[ ˈɡɪvən ]
verildi
family
[ ˈfæməlɪ ]
aile
law
[ lɔː ]
kanun
human
[ ˈhjuːmən ]
insan
every
[ ˈevrɪ ]
Her
water
[ ˈwɔːtə ]
su
end
[ end ]
son
again
[ əˈɡen ]
Tekrar
political
[ pəˈlɪtɪkəl ]
politik
second
[ ˈsekənd ]
ikinci
chapter
[ ˈtʃæptər ]
bölüm
think
[ θɪŋk ]
düşünmek
left
[ left ]
sol
less
[ les ]
az
around
[ əˈraʊnd ]
etrafında
large
[ lɑːdʒ ]
büyük
war
[ wɔːr ]
savaş
thus
[ ðʌs ]
Böylece
control
[ kənˈtrəʊl ]
kontrol
say
[ seɪ ]
söylemek
few
[ fjuː ]
bir kaç
thought
[ θɔːt ]
düşünce
upon
[ əˈpɒn ]
üzerine
press
[ pres ]
basmak
change
[ tʃeɪndʒ ]
değiştirmek
although
[ ɔːlˈðəʊ ]
rağmen
home
[ həʊm ]
Ev
national
[ ˈnæʃənəl ]
ulusal
among
[ əˈmʌŋ ]
arasında
hand
[ hænd ]
el
school
[ skuːl ]
okul
history
[ ˈhɪstərɪ ]
tarih
research
[ rɪˈsɜːtʃ ]
araştırma
house
[ haʊs ]
ev
always
[ ˈɔːlweɪz ]
Her zaman
find
[ faɪnd ]
bulmak
early
[ ˈɜːlɪ ]
erken
want
[ wɒnt ]
istek
table
[ ˈteɪbl ]
masa
fact
[ fækt ]
hakikat
later
[ ˈleɪtər ]
Daha sonra
rather
[ ˈrɑːðər ]
yerine
last
[ lɑːst ]
son
why
[ waɪ ]
Neden
study
[ ˈstʌdɪ ]
çalışmak
though
[ ðəʊ ]
Yine de
level
[ ˈlevəl ]
seviye
something
[ ˈsʌmθɪŋ ]
bir şey
book
[ bʊk ]
kitap
value
[ ˈvæljuː ]
değer
once
[ wʌns ]
bir kere
possible
[ ˈpɒsəbl ]
olası
several
[ ˈsevərəl ]
birçok
until
[ ənˈtɪl ]
değin
away
[ əˈweɪ ]
uzak
business
[ ˈbɪznɪs ]
işletme
help
[ help ]
yardım
name
[ neɪm ]
isim
body
[ ˈbɒdɪ ]
vücut
self
[ self ]
öz
yet
[ jet ]
henüz
become
[ bɪˈkʌm ]
haline gelmek
person
[ ˈpɜːsən ]
kişi
economic
[ ˌiːkəˈnɒmɪk ]
ekonomik
four
[ fɔːr ]
dört
present
[ ˈprezənt ]
Sunmak
give
[ ɡɪv ]
vermek
times
[ taɪmz ]
zamanlar
whether
[ ˈweðər ]
ikisinden biri
best
[ best ]
en iyi
look
[ lʊk ]
Bakmak
next
[ nekst ]
let
[ let ]
izin vermek
problem
[ ˈprɒbləm ]
sorun
course
[ kɔːs ]
kurs
far
[ fɑːr ]
uzak
means
[ miːnz ]
araç
area
[ ˈeərɪə ]
alan
child
[ tʃaɪld ]
çocuk
himself
[ hɪmˈself ]
kendisi
society
[ səˈsaɪətɪ ]
toplum
white
[ waɪt ]
beyaz
line
[ laɪn ]
astar
put
[ pʊt ]
koymak
head
[ hed ]
court
[ kɔːt ]
mahkeme
model
[ ˈmɒdəl ]
modeli
support
[ səˈpɔːt ]
Destek
city
[ ˈsɪtɪ ]
şehir
per
[ pɜːr ]
başına
better
[ ˈbetər ]
daha iyi
side
[ saɪd ]
taraf
nature
[ ˈneɪtʃər ]
doğa
common
[ ˈkɒmən ]
yaygın
health
[ helθ ]
sağlık
above
[ əˈbʌv ]
üstünde
act
[ ækt ]
davranmak
local
[ ˈləʊkəl ]
yerel
company
[ ˈkʌmpənɪ ]
şirket
young
[ jʌŋ ]
genç
country
[ ˈkʌntrɪ ]
ülke
known
[ nəʊn ]
bilinen
type
[ taɪp ]
tip
least
[ liːst ]
en az
service
[ ˈsɜːvɪs ]
hizmet
education
[ ˌedʒʊˈkeɪʃən ]
eğitim
analysis
[ əˈnæləsɪs ]
analiz
love
[ lʌv ]
Aşk
period
[ ˈpɪərɪəd ]
dönem
language
[ ˈlæŋɡwɪdʒ ]
dil
section
[ ˈsekʃən ]
bölüm
view
[ vjuː ]
görüş
policy
[ ˈpɒləsɪ ]
politika
century
[ ˈsenʃərɪ ]
yüzyıl
black
[ blæk ]
siyah
international
[ ˌɪntəˈnæʃənəl ]
uluslararası
either
[ ˈaɪðər ]
herhangi biri
therefore
[ ˈðeəfɔːr ]
Öyleyse
class
[ klɑːs ]
sınıf
individual
[ ɪndɪˈvɪdjʊəl ]
bireysel
care
[ keər ]
bakım
face
[ feɪs ]
yüz
question
[ ˈkwestʃən ]
soru
light
[ laɪt ]
ışık
father
[ ˈfɑːðər ]
baba
interest
[ ˈɪntrəst ]
faiz
open
[ ˈəʊpən ]
açık
mother
[ ˈmʌðər ]
anne
experience
[ ɪkˈspɪərɪəns ]
deneyim
sense
[ sens ]
algı
effect
[ ɪˈfekt ]
etki
community
[ kəˈmjuːnətɪ ]
toplum
together
[ təˈɡeðər ]
birlikte
further
[ ˈfɜːðər ]
daha öte
result
[ rɪˈzʌlt ]
sonuç
particular
[ pəˈtɪkjələr ]
özel
free
[ friː ]
özgür
certain
[ ˈsɜːtən ]
kesin
mind
[ maɪnd ]
akıl
age
[ eɪdʒ ]
yaş
management
[ ˈmænɪdʒmənt ]
yönetmek
room
[ ruːm ]
oda
major
[ ˈmeɪdʒər ]
ana
knowledge
[ ˈnɒlɪdʒ ]
bilgi
itself
[ ɪtˈself ]
kendisi
action
[ ˈækʃən ]
aksiyon
rate
[ reɪt ]
oran
low
[ ləʊ ]
Düşük
real
[ rɪəl ]
gerçek
woman
[ ˈwʊmən ]
kadın
death
[ deθ ]
ölüm
nothing
[ ˈnʌθɪŋ ]
Hiçbir şey
along
[ əˈlɒŋ ]
birlikte
five
[ faɪv ]
beş
role
[ rəʊl ]
rol
whole
[ həʊl ]
tüm
almost
[ ˈɔːlməʊst ]
neredeyse
land
[ lænd ]
kara
market
[ ˈmɑːkɪt ]
pazar
enough
[ ɪˈnʌf ]
yeterli
able
[ ˈeɪbl ]
hünerli
London
[ ˈlʌn.dən ]
Londra
theory
[ ˈθɪərɪ ]
teori
full
[ fʊl ]
tam dolu
position
[ pəˈzɪʃən ]
konum
already
[ ɔːlˈredɪ ]
çoktan
themselves
[ ðəmˈselvz ]
kendileri
provide
[ prəʊˈvaɪd ]
sağlamak
party
[ ˈpɑːtɪ ]
Parti
available
[ əˈveɪləbl ]
mevcut
done
[ dʌn ]
Tamamlandı
total
[ ˈtəʊtəl ]
Toplam
word
[ wɜːd ]
kelime
true
[ truː ]
doğru
show
[ ʃəʊ ]
göstermek
ever
[ ˈevər ]
durmadan
south
[ saʊθ ]
güney
term
[ tɜːm ]
terim
specific
[ spəˈsɪfɪk ]
özel
function
[ ˈfʌŋkʃən ]
işlev
night
[ naɪt ]
gece
field
[ ˈfiːld ]
alan
church
[ tʃɜːtʃ ]
kilise
money
[ ˈmʌnɪ ]
para
program
[ ˈprəʊɡræm ]
programı
various
[ ˈveərɪəs ]
çeşitli
single
[ ˈsɪŋɡl ]
Bekar
especially
[ ɪˈspeʃəlɪ ]
özellikle
usually
[ ˈjuːʒəlɪ ]
genellikle
structure
[ ˈstrʌktʃər ]
yapı
subject
[ ˈsʌbdʒɪkt ]
ders
perhaps
[ pəˈhæps ]
belki
kind
[ kaɪnd ]
tür
tell
[ tel ]
söylemek
really
[ ˈrɪəlɪ ]
Gerçekten
air
[ eər ]
hava
short
[ ʃɔːt ]
kısa
past
[ pɑːst ]
geçmiş
similar
[ ˈsɪmɪlər ]
benzer
half
[ hɑːf ]
yarım
approach
[ əˈprəʊtʃ ]
yaklaşmak
matter
[ ˈmætər ]
konu
percent
[ pəˈsent ]
yüzde
evidence
[ ˈevɪdəns ]
kanıt
production
[ prəˈdʌkʃən ]
üretme
necessary
[ ˈnesəsərɪ ]
gerekli
north
[ nɔːθ ]
kuzey
thing
[ θɪŋ ]
şey
saw
[ sɔː ]
testere
future
[ ˈfjuːtʃər ]
gelecek
special
[ ˈspeʃəl ]
özel
treatment
[ ˈtriːtmənt ]
tedavi
clear
[ klɪər ]
temizlemek
art
[ ɑːt ]
sanat
practice
[ ˈpræktɪs ]
pratik
keep
[ kiːp ]
kale
third
[ θɜːd ]
üçüncü
culture
[ ˈkʌltʃər ]
kültür
English
[ ˈɪŋɡlɪʃ ]
İngilizce
include
[ ɪnˈkluːd ]
katmak
office
[ ˈɒfɪs ]
ofis
growth
[ ɡrəʊθ ]
büyüme
required
[ rɪˈkwaɪəd ]
gerekli
personal
[ ˈpɜːsənəl ]
kişisel
heart
[ hɑːt ]
kalp
force
[ fɔːs ]
güç
whose
[ huːz ]
kimin
read
[ riːd ]
Okumak
call
[ kɔːl ]
Arama
report
[ rɪˈpɔːt ]
rapor
reason
[ ˈriːzən ]
sebep
mean
[ miːn ]
Anlam
natural
[ ˈnætʃərəl ]
doğal
current
[ ˈkʌrənt ]
akım
story
[ ˈstɔːrɪ ]
hikaye
across
[ əˈkrɒs ]
karşısında
food
[ fuːd ]
yiyecek
toward
[ tɔrd ]
karşı
relationship
[ rɪˈleɪʃənʃɪp ]
ilişki
energy
[ ˈenədʒɪ ]
enerji
cost
[ kɒst ]
maliyet
due
[ djuː ]
vadesi dolmuş
feel
[ fiːl ]
hissetmek
sometimes
[ ˈsʌmtaɪmz ]
Bazen
space
[ speɪs ]
uzay
central
[ ˈsentrəl ]
merkezi
method
[ ˈmeθəd ]
yöntem
idea
[ aɪˈdɪə ]
fikir
science
[ saɪəns ]
bilim
design
[ dɪˈzaɪn ]
tasarım
trade
[ treɪd ]
ticaret
quite
[ kwaɪt ]
epeyce
test
[ test ]
Ölçek
close
[ kləʊz ]
kapalı
note
[ nəʊt ]
Not
main
[ meɪn ]
ana
source
[ sɔːs ]
kaynak
population
[ ˌpɒpjəˈleɪʃən ]
nüfus
turn
[ tɜːn ]
dönüş
needs
[ niːdz ]
ihtiyaçlar
foreign
[ ˈfɒrɪn ]
yabancı
material
[ məˈtɪərɪəl ]
malzeme
account
[ əˈkaʊnt ]
hesap
living
[ ˈlɪvɪŋ ]
yaşamak
performance
[ pəˈfɔːməns ]
verim
late
[ leɪt ]
geç
cause
[ kɔːz ]
neden
likely
[ ˈlaɪklɪ ]
büyük ihtimalle
hard
[ hɑːd ]
zor
plan
[ plæn ]
plan
sure
[ ʃɔːr ]
Elbette
increase
[ ɪnˈkriːs ]
arttırmak
activity
[ ækˈtɪvətɪ ]
aktivite
project
[ ˈprɒdʒekt ]
proje
west
[ west ]
batı
risk
[ rɪsk ]
risk
play
[ pleɪ ]
oynamak
return
[ rɪˈtɜːn ]
geri dönmek
journal
[ ˈdʒɜːnəl ]
günlük
property
[ ˈprɒpətɪ ]
mülk
physical
[ ˈfɪzɪkəl ]
fiziksel
private
[ ˈpraɪvɪt ]
özel
British
[ ˈbrɪtɪʃ ]
ingiliz
text
[ tekst ]
metin
wanted
[ ˈwɒntɪd ]
aranan
believe
[ bɪˈliːv ]
inanmak
king
[ kɪŋ ]
kral
paper
[ ˈpeɪpər ]
kağıt
America
[ əˈmer.ɪ.kə ]
Amerika
size
[ saɪz ]
boyut
lower
[ ˈləʊər ]
daha düşük
blood
[ blʌd ]
kan
response
[ rɪˈspɒns ]
cevap
anything
[ ˈenɪθɪŋ ]
herhangi bir şey
cultural
[ ˈkʌltʃərəl ]
kültürel
probably
[ ˈprɒbəblɪ ]
muhtemelen
quality
[ ˈkwɒlətɪ ]
kalite
today
[ təˈdeɪ ]
Bugün
range
[ reɪndʒ ]
menzil
finally
[ ˈfaɪnəlɪ ]
Sonunda
movement
[ ˈmuːvmənt ]
hareket
behind
[ bɪˈhaɪnd ]
arka
outside
[ ˌaʊtˈsaɪd ]
dıştan
difficult
[ ˈdɪfɪkəlt ]
zor
surface
[ ˈsɜːfɪs ]
yüzey
strong
[ strɒŋ ]
güçlü
building
[ ˈbɪldɪŋ ]
bina
situation
[ sɪtjʊˈeɪʃn ]
durum
significant
[ sɪɡˈnɪfɪkənt ]
önemli
understand
[ ˌʌndəˈstænd ]
anlamak
writing
[ ˈraɪtɪŋ ]
yazı
soon
[ suːn ]
yakında
moment
[ ˈməʊmənt ]
an
decision
[ dɪˈsɪʒən ]
karar
modern
[ ˈmɒdən ]
modern
simply
[ ˈsɪmplɪ ]
basitçe
six
[ sɪks ]
altı
instead
[ ɪnˈsted ]
yerine
door
[ dɔːr ]
kapı
president
[ ˈprezɪdənt ]
başkan
review
[ rɪˈvjuː ]
gözden geçirmek
near
[ nɪər ]
yakın
patient
[ ˈpeɪʃənt ]
hasta
amount
[ əˈmaʊnt ]
miktar
top
[ tɒp ]
tepe
job
[ dʒɒb ]
indeed
[ ɪnˈdiːd ]
Aslında
center
[ ˈsentər ]
merkez
rule
[ ruːl ]
kural
key
[ kiː ]
anahtar
attention
[ əˈtenʃən ]
dikkat
front
[ frʌnt ]
ön
organization
[ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən ]
organizasyon
Sınıfa dönün