0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
TITLE
CONTENT
rotayı sıfırla
Kursu sıfırlayarak tüm dersleri tekrar gözden geçirebileceksiniz.
1500 Çevirisi ve transkripsiyonu ile popüler İngilizce kelimeler ve her ders için geçme sonucunuz!
Çeviriyi kendiniz hatırlamaya çalışın veya ilgili düğmeye tıklayın.
Sorunlu kelimeler için ek dersleri açıp kapatabilirsiniz. Bir seferde en fazla 10 kelime.
1
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
assembly
[ əˈsemblɪ ]
toplantı
chain
[ tʃeɪn ]
zincir
advice
[ ədˈvaɪs ]
tavsiye
functional
[ ˈfʌŋkʃənəl ]
işlevsel
ahead
[ əˈhed ]
ilerde
pleasure
[ ˈpleʒər ]
zevk
dear
[ dɪər ]
Sayın
unable
[ ʌnˈeɪbl ]
aciz
coast
[ kəʊst ]
sahil
percentage
[ pəˈsentɪdʒ ]
yüzde
2
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
smile
[ smaɪl ]
gülümsemek
depth
[ depθ ]
derinlik
huge
[ hjuːdʒ ]
büyük
housing
[ ˈhaʊzɪŋ ]
Konut
logic
[ ˈlɒdʒɪk ]
mantık
empire
[ ˈempaɪər ]
imparatorluk
plate
[ pleɪt ]
plaka
clean
[ kliːn ]
temiz
unlike
[ ʌnˈlaɪk ]
farklı
sale
[ seɪl ]
satış
3
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
item
[ ˈaɪtəm ]
öğe
editor
[ ˈedɪtər ]
editör
injury
[ ˈɪndʒərɪ ]
incinme
circle
[ ˈsɜːkl ]
daire
wealth
[ welθ ]
varlık
print
[ prɪnt ]
Yazdır
count
[ kaʊnt ]
saymak
probability
[ ˌprɒbəˈbɪlətɪ ]
olasılık
exposure
[ ɪkˈspəʊʒər ]
maruziyet
scheme
[ skiːm ]
şema
4
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
substantial
[ səbˈstænʃəl ]
varlıklı
rapid
[ ˈræpɪd ]
ani
depression
[ dɪˈpreʃən ]
depresyon
remove
[ rɪˈmuːv ]
kaldırmak
Russia
[ ˈrʌʃ.ə ]
Rusya
payment
[ ˈpeɪmənt ]
ödeme
efficiency
[ ɪˈfɪʃənsɪ ]
yeterlik
beauty
[ ˈbjuːtɪ ]
güzellik
provisions
[ prəˈvɪʒənz ]
hükümler
colonial
[ kəˈləʊnɪəl ]
sömürge
5
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
season
[ ˈsiːzən ]
mevsim
obviously
[ ˈɒbvɪəslɪ ]
açıkça
train
[ treɪn ]
tren
identification
[ aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən ]
Tanılama
lose
[ luːz ]
kaybetmek
capable
[ ˈkeɪpəbl ]
yetenekli
host
[ həʊst ]
ev sahibi
absolute
[ ˈæbsəluːt ]
mutlak
reflect
[ rɪˈflekt ]
yansıtmak
excellent
[ ˈeksələnt ]
harika
6
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
commonly
[ ˈkɒmənlɪ ]
yaygın olarak
purchase
[ ˈpɜːtʃəs ]
satın almak
sum
[ sʌm ]
toplam
proceedings
[ prəˈsiːdɪŋz ]
işlemler
distinct
[ dɪˈstɪŋkt ]
belirgin
dynamic
[ daɪˈnæmɪk ]
dinamik
era
[ ˈɪərə ]
dönem
intervention
[ ˌɪntəˈvenʃən ]
araya girmek
partner
[ ˈpɑːtnər ]
ortak
budget
[ ˈbʌdʒɪt ]
bütçe
7
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
consumption
[ kənˈsʌmpʃən ]
tüketim
contribution
[ ˌkɒntrɪˈbjuːʃən ]
katkı
thin
[ θɪn ]
ince
owner
[ əʊnər ]
mal sahibi
prove
[ pruːv ]
kanıtlamak
lie
[ laɪ ]
yalan
characteristic
[ ˌkærəktəˈrɪstɪk ]
karakteristik
silence
[ ˈsaɪləns ]
sessizlik
decide
[ dɪˈsaɪd ]
karar vermek
ball
[ bɔːl ]
top
8
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
load
[ ləʊd ]
yük
distinction
[ dɪˈstɪŋkʃən ]
ayrım
consumer
[ kənˈsjuːmər ]
tüketici
temple
[ ˈtempl ]
tapınak
zone
[ zəʊn ]
alan
strategic
[ strəˈtiːdʒɪk ]
stratejik
troops
[ truːps ]
birlikler
heaven
[ ˈhevən ]
cennet
dinner
[ ˈdɪnər ]
akşam yemeği
commitment
[ kəˈmɪtmənt ]
bağlılık
9
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
linear
[ ˈlɪn.ɪ.ər ]
doğrusal
administrative
[ ədˈmɪnɪstrətɪv ]
Yönetim
improvement
[ ɪmˈpruːvmənt ]
gelişim
household
[ ˈhaʊshəʊld ]
ev
fat
[ fæt ]
yağ
investigation
[ ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən ]
soruşturma
danger
[ ˈdeɪndʒər ]
tehlike
zero
[ ˈzɪərəʊ ]
sıfır
institution
[ ˌɪnstɪˈtjuːʃən ]
kurum
maintenance
[ ˈmeɪntənəns ]
Bakım
10
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
equivalent
[ ɪˈkwɪvələnt ]
eş değer
drop
[ drɒp ]
düşürmek
steel
[ stiːl ]
çelik
furthermore
[ ˌfɜːðəˈmɔːr ]
üstelik
neck
[ nek ]
boyun
quick
[ kwɪk ]
hızlı
advance
[ ədˈvɑːns ]
ilerlemek
sell
[ sel ]
satmak
root
[ ruːt ]
kök
empty
[ ˈemptɪ ]
boş
11
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
truly
[ ˈtruːlɪ ]
tamamen
imagine
[ ɪˈmædʒɪn ]
hayal etmek
extensive
[ ɪkˈstensɪv ]
yaygın
yellow
[ ˈjeləʊ ]
sarı
queen
[ kwiːn ]
kraliçe
ministry
[ ˈmɪnɪstrɪ ]
bakanlık
noise
[ nɔɪz ]
gürültü
diagnosis
[ ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs ]
Teşhis
spend
[ spend ]
harcamak
provision
[ prəˈvɪʒən ]
karşılık
12
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
card
[ kɑːd ]
kart
threat
[ θret ]
tehdit
bridge
[ brɪdʒ ]
köprü
weak
[ wiːk ]
zayıf
outcome
[ ˈaʊtkʌm ]
sonuç
join
[ dʒɔɪn ]
katılmak
expansion
[ ɪkˈspænʃən ]
genleşme
biological
[ ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl ]
biyolojik
strongly
[ ˈstrɒŋlɪ ]
şiddetle
worse
[ wɜːs ]
daha kötüsü
13
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
legislation
[ ˌledʒɪˈsleɪʃən ]
mevzuat
currently
[ ˈkɜr·ənt·lɪ ]
şu anda
frank
[ fræŋk ]
açık sözlü
waste
[ weɪst ]
atık
dance
[ dɑːns ]
dans
narrow
[ ˈnærəʊ ]
dar
mostly
[ məʊstlɪ ]
çoğunlukla
experiment
[ ɪkˈsperɪmənt ]
deney
oral
[ ˈɔːrəl ]
Oral
measurement
[ ˈmeʒəmənt ]
ölçüm
14
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
liberal
[ ˈlɪbərəl ]
liberal
determination
[ dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən ]
kararlılık
copyright
[ ˈkɒpɪraɪt ]
fellow
[ ˈfeləʊ ]
aynı tür
ad
[ æd ]
criticism
[ ˈkrɪtɪsɪzəm ]
eleştiri
transformation
[ ˌtræns.fəˈmeɪ.ʃən ]
dönüşüm
minor
[ ˈmaɪnər ]
küçük
silver
[ ˈsɪlvər ]
gümüş
collective
[ kəˈlektɪv ]
toplu
15
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
unknown
[ ʌnˈnəʊn ]
Bilinmeyen
observation
[ ˌɒbzəˈveɪʃən ]
gözlem
ring
[ rɪŋ ]
yüzük
architecture
[ ˈɑːkɪtektʃər ]
mimari
visible
[ ˈvɪzəbl ]
görünür
matrix
[ ˈmeɪ.trɪks ]
matris
till
[ tɪl ]
kadar
continuous
[ kənˈtɪnjʊəs ]
sürekli
economics
[ ˌiːkəˈnɒmɪks ]
ekonomi
height
[ haɪt ]
yükseklik
16
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bible
[ ˈbaɪbl ]
Kutsal Kitap
classical
[ ˈklæsɪkəl ]
klasik
seat
[ siːt ]
koltuk
normally
[ ˈnɔːməlɪ ]
normalde
sky
[ skaɪ ]
gökyüzü
besides
[ bɪˈsaɪdz ]
Ayrıca
motor
[ ˈməʊtər ]
motor
acting
[ ˈæktɪŋ ]
oyunculuk
video
[ ˈvɪdɪəʊ ]
video
cast
[ kɑːst ]
döküm
17
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
flat
[ flæt ]
düz
infection
[ ɪnˈfekʃən ]
enfeksiyon
lee
[ liː ]
Lee
permanent
[ ˈpɜːmənənt ]
kalıcı
telephone
[ ˈtelɪfəʊn ]
telefon
settlement
[ ˈsetlmənt ]
yerleşme
port
[ pɔːt ]
liman
interface
[ ˈɪntəfeɪs ]
arayüz
Australia
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ə ]
Avustralya
escape
[ ɪˈskeɪp ]
kaçmak
18
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
governor
[ ˈɡʌvənər ]
Vali
breath
[ breθ ]
nefes
drink
[ drɪŋk ]
içmek
tone
[ təʊn ]
ton
listen
[ ˈlɪsən ]
Dinlemek
track
[ træk ]
izlemek
circuit
[ ˈsɜːkɪt ]
devre
careful
[ ˈkeəfəl ]
dikkatli olmak
quiet
[ kwaɪət ]
sessizlik
agriculture
[ ˈæɡrɪkʌltʃər ]
tarım
19
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pair
[ peər ]
çift
effectively
[ ɪˈfektɪvlɪ ]
etkili bir şekilde
fluid
[ ˈfluːɪd ]
sıvı
dominant
[ ˈdɒmɪnənt ]
baskın
dangerous
[ ˈdeɪndʒərəs ]
tehlikeli
statistics
[ stəˈtɪstɪks ]
İstatistik
clothes
[ kləʊðz ]
kıyafetler
kill
[ kɪl ]
öldürmek
prayer
[ preər ]
namaz
fifty
[ ˈfɪftɪ ]
elli
20
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
storage
[ ˈstɔːrɪdʒ ]
depolamak
scope
[ skəʊp ]
kapsam
genetic
[ dʒəˈnetɪk ]
genetik
Italy
[ ˈɪt.əl.ɪ ]
İtalya
kitchen
[ ˈkɪtʃɪn ]
mutfak
extreme
[ ɪkˈstriːm ]
aşırı
random
[ ˈrændəm ]
rastgele
curve
[ kɜːv ]
eğri
translation
[ trænzˈleɪʃən ]
tercüme
raise
[ reɪz ]
artırmak
21
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
extension
[ ɪkˈstenʃən ]
eklenti
grace
[ ɡreɪs ]
lütuf
radical
[ ˈrædɪkəl ]
radikal
superior
[ suːˈpɪərɪər ]
üst
ultimately
[ ˈʌltɪmətlɪ ]
sonuçta
concrete
[ ˈkɒŋkriːt ]
beton
button
[ ˈbʌtən ]
düğme
preparation
[ ˌprepərˈeɪʃən ]
hazırlık
boat
[ bəʊt ]
bot
route
[ ruːt ]
rota
22
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
perception
[ pəˈsepʃən ]
algı
variation
[ ˌveərɪˈeɪʃən ]
varyasyon
salt
[ sɔːlt ]
tuz
promise
[ ˈprɒmɪs ]
söz
Irish
[ ˈaɪərɪʃ ]
İrlandalı
publishing
[ ˈpʌblɪʃɪŋ ]
yayınlama
involvement
[ ɪnˈvɒlvmənt ]
katılım
substance
[ ˈsʌbstəns ]
madde
calling
[ ˈkɔːlɪŋ ]
aramak
stable
[ ˈsteɪbl ]
stabil
23
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
doctrine
[ ˈdɒktrɪn ]
doktrin
prime
[ praɪm ]
astar vurmak
sensitive
[ ˈsensɪtɪv ]
hassas
afternoon
[ ˌɑːftəˈnuːn ]
öğleden sonra
awareness
[ əˈweənəs ]
farkındalık
examine
[ ɪɡˈzæmɪn ]
incelemek
afraid
[ əˈfreɪd ]
korkmuş
forty
[ ˈfɔːtɪ ]
kırk
Italian
[ ɪˈtæl.jən ]
İtalyan
coffee
[ ˈkɒfɪ ]
Kahve
24
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
wonder
[ ˈwʌndər ]
merak etmek
regime
[ reɪˈʒiːm ]
rejim
Asian
[ ˈeɪʒən ]
Asya
enjoy
[ ɪnˈdʒɔɪ ]
Eğlence
instruction
[ ɪnˈstrʌkʃən ]
talimat
branch
[ brɑːnʃ ]
dal
thanks
[ θæŋks ]
teşekkürler
angle
[ ˈæŋɡl ]
açı
grown
[ ɡrəʊn ]
büyümüş
ought
[ ɔːt ]
yapmalı
25
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
establishment
[ ɪˈstæblɪʃmənt ]
kuruluş
spot
[ spɒt ]
leke
proportion
[ prəˈpɔːʃən ]
oran
adequate
[ ˈædɪkwət ]
yeterli
laboratory
[ ləˈbɒrətərɪ ]
laboratuvar
trip
[ trɪp ]
seyahat
delivery
[ dɪˈlɪvərɪ ]
teslimat
nursing
[ ˈnɜːsɪŋ ]
hemşirelik
decline
[ dɪˈklaɪn ]
reddetmek
border
[ ˈbɔːdər ]
sınır
26
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
twelve
[ twelv ]
on iki
representative
[ ˌreprɪˈzentətɪv ]
temsilci
disorder
[ dɪˈsɔːdər ]
düzensizlik
session
[ ˈseʃən ]
oturum
rare
[ reər ]
nadir
twice
[ twaɪs ]
iki kere
conventional
[ kənˈvenʃənəl ]
geleneksel
personnel
[ ˌpɜːsənˈel ]
personel
nice
[ naɪs ]
Güzel
liquid
[ ˈlɪkwɪd ]
sıvı
27
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
mere
[ mɪər ]
sadece
territory
[ ˈterɪtərɪ ]
bölge
syndrome
[ ˈsɪndrəʊm ]
sendromu
bright
[ braɪt ]
parlak
wine
[ waɪn ]
şarap
cup
[ kʌp ]
bardak
journey
[ ˈdʒɜːnɪ ]
seyahat
creative
[ krɪˈeɪtɪv ]
yaratıcı
efficient
[ ɪˈfɪʃənt ]
verimli
string
[ strɪŋ ]
sicim
28
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
respond
[ rɪˈspɒnd ]
yanıtlamak
thick
[ θɪk ]
kalın
bay
[ beɪ ]
koy
prince
[ prɪns ]
prens
surgery
[ ˈsɜːdʒərɪ ]
ameliyat
proof
[ pruːf ]
kanıt
row
[ rəʊ ]
sıra
stability
[ stəˈbɪlətɪ ]
istikrar
binding
[ ˈbaɪndɪŋ ]
bağlayıcı
shoulder
[ ˈʃəʊldər ]
omuz
29
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
properly
[ ˈprɒpəlɪ ]
düzgün bir şekilde
secure
[ sɪˈkjʊər ]
güvenli
alcohol
[ ˈælkəhɒl ]
alkol
exception
[ ɪkˈsepʃən ]
istisna
opposed
[ əˈpəʊzd ]
karşı çıktı
treaty
[ ˈtriːti ]
antlaşma
senior
[ ˈsiːniər ]
kıdemli
milk
[ mɪlk ]
süt
anxiety
[ æŋˈzaɪətɪ ]
endişe
hell
[ hel ]
cehennem
30
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
gift
[ ɡɪft ]
hediye
elsewhere
[ ˌelsˈweər ]
başka yerde
recovery
[ rɪˈkʌvərɪ ]
iyileşmek
Canadian
[ kəˈneɪdɪən ]
Kanadalı
contrary
[ ˈkɒntrərɪ ]
aksine
essentially
[ ɪˈsenʃəlɪ ]
esasen
childhood
[ ˈtʃaɪldhʊd ]
çocukluk
survival
[ səˈvaɪvəl ]
hayatta kalma
fashion
[ ˈfæʃən ]
moda
cooperation
[ kəʊˌɒpəˈreɪʃən ]
işbirliği
31
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
evident
[ ˈevɪdənt ]
belirgin
versus
[ ˈvɜːsəs ]
e karşı
teach
[ tiːtʃ ]
öğretmek
gray
[ ɡreɪ ]
gri
flight
[ flaɪt ]
uçuş
pacific
[ pəˈsɪf.ɪk ]
Pasifik
weather
[ ˈweðər ]
hava durumu
fill
[ fɪl ]
doldurmak
traffic
[ ˈtræfɪk ]
trafik
vote
[ vəʊt ]
oy
32
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
magazine
[ ˌmæɡəˈziːn ]
dergi
mechanical
[ mɪˈkænɪkəl ]
mekanik
wisdom
[ ˈwɪzdəm ]
bilgelik
racial
[ ˈreɪʃəl ]
ırksal
yield
[ jiːld ]
teslim olmak
driven
[ ˈdrɪv.ən ]
sürmüş
argue
[ ˈɑːɡjuː ]
tartışmak
chest
[ tʃest ]
göğüs
grade
[ ɡreɪd ]
seviye
sheet
[ ʃiːt ]
çarşaf
33
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
precisely
[ prɪˈsaɪslɪ ]
açık olarak
ages
[ ˈeɪdʒɪz ]
yaşlar
theme
[ θiːm ]
tema
presentation
[ ˌprezənˈteɪʃən ]
sunum
rain
[ reɪn ]
yağmur
bond
[ bɒnd ]
bağlamak
vast
[ vɑːst ]
büyüklük
instrument
[ ˈɪnstrəmənt ]
enstrüman
assumption
[ əˈsʌmʃən ]
varsayım
format
[ ˈfɔːmæt ]
biçim
34
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
intensity
[ ɪnˈten.sə.tɪ ]
yoğunluk
mention
[ ˈmenʃən ]
değinmek
constitutional
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl ]
anayasal
diversity
[ daɪˈvɜːsətɪ ]
çeşitlilik
poem
[ ˈpəʊɪm ]
şiir
thereby
[ ˌðeəˈbaɪ ]
böylece
programme
[ ˈprəʊɡræm ]
programı
abstract
[ ˈæbstrækt ]
soyut
illness
[ ˈɪlnəs ]
hastalık
consequence
[ ˈkɒnsɪkwəns ]
sonuçlar
35
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
enterprise
[ ˈentəpraɪz ]
girişim
acute
[ əˈkjuːt ]
akut
painting
[ ˈpeɪntɪŋ ]
tablo
consequently
[ ˈkɒnsɪkwəntlɪ ]
sonuç olarak
estimate
[ ˈestɪmət ]
tahmin etmek
sin
[ sɪn ]
günah
sugar
[ ˈʃʊɡər ]
şeker
organic
[ ɔːˈɡænɪk ]
organik
sweet
[ swiːt ]
tatlı
valuable
[ ˈvæljʊəbl ]
değerli
36
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
aside
[ əˈsaɪd ]
bir kenara
anger
[ ˈæŋɡər ]
kızgınlık
sharp
[ ʃɑːp ]
keskin
fruit
[ fruːt ]
meyve
involve
[ ɪnˈvɒlv ]
içermek
Ireland
[ ˈaɪə.lənd ]
İrlanda
finance
[ ˈfaɪnæns ]
finans
handle
[ ˈhændl ]
halletmek
chronic
[ ˈkrɒnɪk ]
kronik
realize
[ ˈrɪəlaɪz ]
fark etmek
37
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
occasion
[ əˈkeɪʒən ]
fırsat
digital
[ ˈdɪdʒɪtəl ]
dijital
newspaper
[ ˈnjuːsˌpeɪpər ]
gazete
prison
[ ˈprɪzən ]
hapishane
forget
[ fəˈɡet ]
unutmak
carbon
[ ˈkɑːbən ]
karbon
fairly
[ ˈfeəlɪ ]
adil bir şekilde
artist
[ ˈɑːtɪst ]
sanatçı
win
[ wɪn ]
kazanç
discovery
[ dɪˈskʌvərɪ ]
keşif
38
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
ray
[ reɪ ]
ışın
initially
[ ɪˈnɪʃəlɪ ]
ilk olarak
originally
[ əˈrɪdʒənəlɪ ]
aslında
appendix
[ əˈpendɪks ]
ek
oxygen
[ ˈɒksɪdʒən ]
oksijen
stream
[ striːm ]
aktarım
moon
[ muːn ]
ay
greatly
[ ˈɡreɪtlɪ ]
büyük ölçüde
pick
[ pɪk ]
seçmek
separation
[ ˌsepərˈeɪʃən ]
ayrılma
39
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
compare
[ kəmˈpeər ]
karşılaştırmak
unity
[ ˈjuːnətɪ ]
birlik
ocean
[ ˈəʊʃən ]
okyanus
topic
[ ˈtɒpɪk ]
başlık
naturally
[ ˈnætʃərəlɪ ]
doğal olarak
rarely
[ ˈreəlɪ ]
nadiren
menu
[ ˈmenjuː ]
whenever
[ wenˈevər ]
her ne zaman
decrease
[ dɪˈkriːs ]
azaltmak
considering
[ kənˈsɪdərɪŋ ]
düşünen
40
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
electric
[ ɪˈlektrɪk ]
elektrik
transmission
[ trænzˈmɪʃən ]
bulaşma
promote
[ prəˈməʊt ]
terfi
alive
[ əˈlaɪv ]
canlı
online
[ ˌɒnˈlaɪn ]
çevrimiçi
revenue
[ ˈrevənjuː ]
hasılat
billion
[ ˈbɪlɪən ]
milyar
sorry
[ ˈsɒrɪ ]
Üzgünüm
fifth
[ fɪfθ ]
beşinci
crucial
[ ˈkruːʃəl ]
hayati
41
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Spain
[ speɪn ]
ispanya
gradually
[ ˈgrædjʊəlɪ ]
gitgide
universe
[ ˈjuː.nɪ.vɜːs ]
Evren
competitive
[ kəmˈpetɪtɪv ]
rekabetçi
beach
[ biːtʃ ]
sahil
statistical
[ stəˈtɪs.tɪ.kəl ]
istatistiksel
beneath
[ bɪˈniːθ ]
altında
shop
[ ʃɒp ]
mağaza
climate
[ ˈklaɪmət ]
iklim
deeply
[ ˈdiːpli ]
derinden
42
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
treat
[ triːt ]
davranmak
plain
[ pleɪn ]
ova
liability
[ ˌlaɪəˈbɪlətɪ ]
yükümlülük
taste
[ teɪst ]
tatmak
aim
[ eɪm ]
amaç
minority
[ maɪˈnɒrətɪ ]
azınlık
dress
[ dres ]
elbise
discipline
[ ˈdɪsəplɪn ]
disiplin
guy
[ ɡaɪ ]
adam
Sunday
[ ˈsʌndeɪ ]
Pazar
43
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
vertical
[ ˈvɜːtɪkəl ]
dikey
poet
[ ˈpəʊɪt ]
şair
defendant
[ dɪˈfendənt ]
sanık
healthy
[ ˈhelθɪ ]
sağlıklı
comprehensive
[ ˌkɒmprɪˈhensɪv ]
kapsayıcı
quantity
[ ˈkwɒntətɪ ]
miktar
parliament
[ ˈpɑːləmənt ]
parlamento
hypothesis
[ haɪˈpɒθəsɪs ]
hipotez
match
[ mætʃ ]
kibrit
phenomenon
[ fɪˈnɒmɪnən ]
fenomen
44
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
beside
[ bɪˈsaɪd ]
yanında
joy
[ dʒɔɪ ]
neşe
snow
[ snəʊ ]
kar
accurate
[ ˈækjərət ]
kesin
formula
[ ˈfɔːmjələ ]
formül
suitable
[ ˈsuːtəbl ]
uygun
mutual
[ ˈmjuːtʃuəl ]
karşılıklı
gun
[ ɡʌn ]
silah
fiction
[ ˈfɪkʃən ]
kurgu
guess
[ ɡes ]
tahmin etmek
45
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
hurt
[ hɜːt ]
acıtmak
classification
[ ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən ]
sınıflandırma
atmosphere
[ ˈætməsfɪər ]
atmosfer
Berlin
[ bɜːˈlɪn ]
Berlin
composed
[ kəmˈpəʊzd ]
bestelenmiş
slave
[ sleɪv ]
köle
guard
[ ɡɑːd ]
koruma
rational
[ ˈræʃənəl ]
akılcı
conscious
[ ˈkɒnʃəs ]
bilinçli
unfortunately
[ ʌnˈfɔːtʃənətlɪ ]
Ne yazık ki
46
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
vary
[ ˈveərɪ ]
çeşitli
prepare
[ prɪˈpeər ]
hazırlanmak
depend
[ dɪˈpend ]
bağlı olmak
partly
[ ˈpɑːtlɪ ]
kısmen
encourage
[ ɪnˈkʌrɪdʒ ]
cesaretlendirmek
worker
[ ˈwɜːkər ]
çalışan
witness
[ ˈwɪtnəs ]
tanık
surely
[ ˈʃɔːlɪ ]
kesinlikle
engine
[ ˈendʒɪn ]
motor
communist
[ ˈkɑm·jə·nɪst ]
komünist
47
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
advertising
[ ˈædvətaɪzɪŋ ]
reklam
golden
[ ˈɡəʊldən ]
altın
requirement
[ rɪˈkwaɪəmənt ]
gereklilik
schedule
[ ˈʃedjuːl ]
takvim
tendency
[ ˈtendənsɪ ]
eğilim
boundary
[ ˈbaʊndərɪ ]
sınır
ethics
[ ˈeθɪks ]
etik
essay
[ ˈeseɪ ]
makale
profile
[ ˈprəʊfaɪl ]
profil
logical
[ ˈlɒdʒɪkəl ]
mantıklı
48
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
fail
[ feɪl ]
hata
breast
[ brest ]
göğüs
surprise
[ səˈpraɪz ]
sürpriz
destruction
[ dɪˈstrʌkʃən ]
yıkım
employer
[ ɪmˈplɔɪər ]
iş veren
armed
[ ɑːmd ]
silahlı
ethical
[ ˈeθɪkəl ]
etik
conservative
[ kənˈsɜːvətɪv ]
tutucu
vice
[ vaɪs ]
mengene
paragraph
[ ˈpærəɡrɑːf ]
paragraf
49
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
silent
[ ˈsaɪlənt ]
sessiz
partial
[ ˈpɑːʃəl ]
kısmi
sick
[ sɪk ]
hasta
offering
[ ˈɒfərɪŋ ]
teklif
contribute
[ kənˈtrɪbjuːt ]
katkı yapmak
nerve
[ nɜːv ]
sinir
wear
[ weər ]
giymek
ownership
[ ˈəʊ.nə.ʃɪp ]
mülkiyet
skill
[ skɪl ]
yetenek
landscape
[ ˈlændskeɪp ]
manzara
50
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
discrimination
[ dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən ]
ayrımcılık
radiation
[ ˌreɪdɪˈeɪʃən ]
radyasyon
tension
[ ˈtenʃən ]
tansiyon
demonstrate
[ ˈdemənstreɪt ]
göstermek
peak
[ piːk ]
doruğa ulaşmak
wage
[ weɪdʒ ]
maaş
decade
[ ˈdekeɪd ]
on yıl
sacred
[ ˈseɪkrɪd ]
kutsal
wonderful
[ ˈwʌndəfəl ]
müthiş
theatre
[ ˈθɪətər ]
tiyatro
51
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
favor
[ ˈfeɪ.vər ]
iyilik
catch
[ kætʃ ]
yakalamak
orientation
[ ˌɔːrɪenˈteɪʃən ]
oryantasyon
rice
[ raɪs ]
pirinç
satisfaction
[ ˌsætɪsˈfækʃən ]
memnuniyet
pro
[ prəʊ ]
profesyonel
vehicle
[ ˈviːɪkl ]
araç
score
[ skɔːr ]
Gol
strike
[ straɪk ]
çarpmak
velocity
[ vɪˈlɒsətɪ ]
hız
52
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
empirical
[ ɪmˈpɪrɪkəl ]
ampirik
amendment
[ əˈmendmənt ]
değişiklik
expenses
[ ɪkˈspensɪz ]
masraflar
suit
[ suːt ]
uygun olmak
commerce
[ ˈkɒmɜːs ]
ticaret
dramatic
[ drəˈmætɪk ]
dramatik
missing
[ ˈmɪsɪŋ ]
eksik
panel
[ ˈpænəl ]
panel
compensation
[ ˌkɒmpənˈseɪʃən ]
tazminat
uniform
[ ˈjuːnɪfɔːm ]
üniforma
53
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
imagination
[ ɪˌmædʒɪˈneɪʃən ]
hayal gücü
hole
[ həʊl ]
delik
fuel
[ ˈfjuːəl ]
yakıt
murder
[ ˈmɜːdər ]
cinayet
gap
[ ɡæp ]
açıklık
quarter
[ ˈkwɔːtər ]
çeyrek
dose
[ dəʊs ]
doz
musical
[ ˈmjuːzɪkəl ]
müzikal
remote
[ rɪˈməʊt ]
uzak
helpful
[ ˈhelpfəl ]
yardımsever
54
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
faculty
[ ˈfækəltɪ ]
Fakülte
acceptance
[ əkˈseptəns ]
kabul
reflection
[ rɪˈflekʃən ]
refleks
philosophical
[ ˌfɪləˈsɒfɪkəl ]
felsefi
virtue
[ ˈvɜːtjuː ]
Erdem
spatial
[ ˈspeɪʃəl ]
mekansal
ultimate
[ ˈʌltɪmət ]
nihai
axis
[ ˈæksɪs ]
eksen
seriously
[ ˈsɪərɪəslɪ ]
Cidden
sand
[ sænd ]
kum
55
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
protocol
[ ˈprəʊtəkɒl ]
protokol
magnetic
[ mæɡˈnetɪk ]
manyetik
fun
[ fʌn ]
eğlence
recall
[ rɪˈkɔːl ]
hatırlamak
honor
[ ˈɑn·ər ]
onur
tea
[ tiː ]
çay
emergency
[ ɪˈmɜːdʒənsɪ ]
acil durum
frequent
[ ˈfriːkwənt ]
sık
manage
[ ˈmænɪdʒ ]
üstesinden gelmek
bird
[ bɜːd ]
kuş
56
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
helping
[ ˈhelpɪŋ ]
yardım ediyor
comment
[ ˈkɒment ]
Yorum
virtually
[ ˈvɜːtjʊəlɪ ]
sanal olarak
unusual
[ ʌnˈjuːʒuəl ]
olağan dışı
ex
[ eks ]
eski
expert
[ ˈekspɜːt ]
uzman
pull
[ pʊl ]
çekmek
sudden
[ ˈsʌdən ]
birden
enable
[ ɪˈneɪbl ]
olanak vermek
bush
[ bʊʃ ]
çalı
57
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
phrase
[ freɪz ]
ifade etmek
vital
[ ˈvaɪtəl ]
hayati
expensive
[ ɪkˈspensɪv ]
masraflı
liberty
[ ˈlɪbətɪ ]
özgürlük
league
[ liːɡ ]
lig
victory
[ ˈvɪktərɪ ]
zafer
excess
[ ɪkˈses ]
aşırı
operate
[ ˈɒpəreɪt ]
işletmek
membership
[ ˈmembəʃɪp ]
üyelik
Muslim
[ ˈmʊzlɪm ]
Müslüman
58
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
interior
[ ɪnˈtɪərɪər ]
iç mekan
crowd
[ kraʊd ]
kalabalık
electron
[ ɪˈlektrɒn ]
elektron
fifteen
[ ˌfɪfˈtiːn ]
on beş
cool
[ kuːl ]
Serin
classroom
[ ˈklɑːsruːm ]
sınıf
ear
[ ɪər ]
kulak
attorney
[ əˈtɜːnɪ ]
avukat
tall
[ tɔːl ]
uzun
symbol
[ ˈsɪmbəl ]
sembol
59
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
necessity
[ nəˈsesətɪ ]
gereklilik
dad
[ dæd ]
baba
bus
[ bʌs ]
otobüs
okay
[ əʊˈkeɪ ]
Tamam
miller
[ ˈmɪl.ər ]
değirmenci
membrane
[ ˈmembreɪn ]
zar
dimension
[ ˌdaɪˈmenʃən ]
boyut
cat
[ kæt ]
kedi
diet
[ daɪət ]
diyet
meat
[ miːt ]
et
60
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
loan
[ ləʊn ]
borç
coverage
[ ˈkʌvərɪdʒ ]
kapsama
fort
[ fɔːt ]
kale
shock
[ ʃɒk ]
şok
anyway
[ ˈenɪweɪ ]
Neyse
Egypt
[ ˈiː.dʒɪpt ]
Mısır
uncle
[ ˈʌŋkl ]
amca
identical
[ aɪˈdentɪkəl ]
birebir aynı
saint
[ seɪnt ]
aziz
dynamics
[ daɪˈnæmɪks ]
dinamikler
61
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bell
[ bel ]
zil
clause
[ klɔːz ]
madde
delay
[ dɪˈleɪ ]
gecikme
equity
[ ˈekwɪtɪ ]
Eşitlik
serving
[ ˈsɜːvɪŋ ]
hizmet
nurse
[ nɜːs ]
hemşire
parameter
[ pəˈræmɪtər ]
parametre
transaction
[ trænˈzækʃən ]
işlem
effectiveness
[ ɪˈfek·tɪv·nəs ]
verimlilik
constantly
[ ˈkɒn.stənt.lɪ ]
sürekli
62
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
plot
[ plɒt ]
komplo
intention
[ ɪnˈtenʃən ]
niyet
namely
[ ˈneɪmlɪ ]
yani
physician
[ fɪˈzɪʃən ]
doktor
violent
[ ˈvaɪələnt ]
şiddetli
spoken
[ ˈspəʊ.kən ]
konuşulmuş
bread
[ bred ]
ekmek
gay
[ ɡeɪ ]
eşcinsel
thou
[ ðaʊ ]
sen
academy
[ əˈkædəmɪ ]
akademi
63
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
somehow
[ ˈsʌmhaʊ ]
bir şekilde
conversion
[ kənˈvɜːʒən ]
dönüştürmek
prevention
[ prɪˈvenʃən ]
önleme
export
[ ˈekspɔːt ]
ihracat
arrangement
[ əˈreɪndʒmənt ]
ayarlama
proposal
[ prəˈpəʊzəl ]
teklif
angry
[ ˈæŋɡrɪ ]
sinirli
victim
[ ˈvɪktɪm ]
kurban
expense
[ ɪkˈspens ]
gider
duration
[ djʊəˈreɪʃən ]
süre
64
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
nervous
[ ˈnɜːvəs ]
gergin
tiny
[ ˈtaɪnɪ ]
minik
productivity
[ ˌprɒdʌkˈtɪvətɪ ]
üretkenlik
gate
[ ɡeɪt ]
geçit
darkness
[ ˈdɑːknəs ]
karanlık
temporary
[ ˈtempərərɪ ]
geçici
arise
[ əˈraɪz ]
kalkmak
movie
[ ˈmuːvɪ ]
film
totally
[ ˈtəʊtəlɪ ]
tamamen
perfectly
[ ˈpɜːfɪktlɪ ]
kusursuzca
65
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
possession
[ pəˈzeʃən ]
mülk
mixture
[ ˈmɪkstʃər ]
karışım
somewhere
[ ˈsʌmweər ]
bir yerde
plastic
[ ˈplæstɪk ]
plastik
comparative
[ kəmˈpærətɪv ]
karşılaştırmalı
default
[ dɪˈfɔːlt ]
varsayılan
valid
[ ˈvælɪd ]
geçerli
prominent
[ ˈprɒmɪnənt ]
öne çıkan
participate
[ pɑːˈtɪsɪpeɪt ]
katılmak
chamber
[ ˈtʃeɪmbər ]
bölme
66
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
comfortable
[ ˈkʌmftəbl ]
rahat
algorithm
[ ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm ]
algoritma
cook
[ kʊk ]
aşçı
generate
[ ˈdʒenəreɪt ]
oluşturmak
tube
[ tjuːb ]
tüp
camera
[ ˈkæmərə ]
kamera
grass
[ ɡrɑːs ]
çimen
partnership
[ ˈpɑːtnəʃɪp ]
ortaklık
smooth
[ smuːð ]
düz
nose
[ nəʊz ]
burun
67
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Christianity
[ ˌkrɪstɪˈænətɪ ]
Hıristiyanlık
complexity
[ kəmˈplek.sə.tɪ ]
karmaşıklık
curriculum
[ kəˈrɪkjələm ]
Müfredat
correlation
[ ˌkɒrəˈleɪʃən ]
korelasyon
conception
[ kənˈsepʃən ]
anlayış
incident
[ ˈɪnsɪdənt ]
olay
reveal
[ rɪˈviːl ]
ortaya çıkarmak
leg
[ leɡ ]
bacak
driver
[ ˈdraɪvər ]
sürücü
pregnancy
[ ˈpreɡnənsɪ ]
gebelik
68
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pool
[ puːl ]
havuz
consent
[ kənˈsent ]
conservation
[ ˌkɒnsəˈveɪʃən ]
koruma
electrical
[ ɪˈlektrɪkəl ]
elektriksel
spectrum
[ ˈspektrəm ]
spektrum
judicial
[ dʒuːˈdɪʃəl ]
adli
strain
[ streɪn ]
gerilmek
sec
[ sek ]
saniye
mirror
[ ˈmɪrər ]
ayna
desk
[ desk ]
çalışma masası
69
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
worst
[ wɜːst ]
en kötüsü
achievement
[ əˈtʃiːvmənt ]
başarı
disk
[ dɪsk ]
disk
transportation
[ ˌtrænspɔːˈteɪʃən ]
toplu taşıma
array
[ əˈreɪ ]
sıralamak
worry
[ ˈwʌrɪ ]
endişelenmek
acceptable
[ əkˈseptəbl ]
kabul edilebilir
gross
[ ɡrəʊs ]
brüt
readily
[ ˈredɪlɪ ]
kolayca
impression
[ ɪmˈpreʃən ]
izlenim
70
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
permit
[ pəˈmɪt ]
izin vermek
player
[ ˈpleɪər ]
oyuncu
observe
[ əbˈzɜːv ]
gözlemlemek
removal
[ rɪˈmuːvəl ]
kaldırma
punishment
[ ˈpʌnɪʃmənt ]
ceza
exact
[ ɪɡˈzækt ]
bire bir aynı
newly
[ ˈnjuːlɪ ]
yeni
split
[ splɪt ]
bölmek
beat
[ biːt ]
vurmak
fault
[ fɔːlt ]
arıza
71
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
equality
[ ɪˈkwɒlətɪ ]
eşitlik
feminist
[ ˈfem.ɪ.nɪst ]
feminist
theology
[ θɪˈɒlədʒɪ ]
teoloji
raw
[ rɔː ]
çiğ
lawyer
[ ˈlɔɪər ]
avukat
grain
[ ɡreɪn ]
tahıl
differ
[ ˈdɪfər ]
farklılık
bag
[ bæɡ ]
çanta
absolutely
[ ˌæbsəˈluːtlɪ ]
kesinlikle
dialogue
[ ˈdaɪəlɒɡ ]
diyalog
72
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
aircraft
[ ˈeəkrɑːft ]
uçak
worship
[ ˈwɜːʃɪp ]
tapmak
technological
[ ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
teknolojik
discover
[ dɪˈskʌvər ]
keşfetmek
bishop
[ ˈbɪʃəp ]
piskopos
spite
[ spaɪt ]
kin
exhibit
[ ɪɡˈzɪbɪt ]
sergilemek
utility
[ juːˈtɪlətɪ ]
Yarar
revolutionary
[ ˌrevəlˈuːʃənərɪ ]
devrimci
busy
[ ˈbɪzɪ ]
Meşgul
73
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
configuration
[ kənˌfɪɡ.əˈreɪ.ʃən ]
konfigürasyon
heavily
[ ˈhevɪlɪ ]
ağır şekilde
acquisition
[ ˌækwɪˈzɪʃən ]
kazanma
jurisdiction
[ ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən ]
yargı yetkisi
smoke
[ sməʊk ]
Sigara içmek
lesson
[ ˈlesən ]
ders
happiness
[ ˈhæpɪnəs ]
mutluluk
nobody
[ ˈnəʊbədɪ ]
hiç kimse
burden
[ ˈbɜːdən ]
yük
intense
[ ɪnˈtens ]
yoğun
74
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
feed
[ fiːd ]
beslemek
voltage
[ ˈvəʊltɪdʒ ]
Gerilim
ritual
[ ˈrɪʧʊəl ]
ritüel
distant
[ ˈdɪstənt ]
mesafe
migration
[ mɑɪˈɡreɪ·ʃən ]
göç
slavery
[ ˈsleɪvərɪ ]
kölelik
emperor
[ ˈempərər ]
imparator
wet
[ wet ]
ıslak
trend
[ trend ]
akım
tongue
[ tʌŋ ]
dil
75
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
chart
[ tʃɑːt ]
çizelge
assistant
[ əˈsɪstənt ]
asistan
regardless
[ rɪˈɡɑːdləs ]
ne olursa olsun
outer
[ ˈaʊtər ]
dış
marine
[ məˈriːn ]
deniz
remarkable
[ rɪˈmɑːkəbl ]
dikkat çekici
accident
[ ˈæksɪdənt ]
kaza
extend
[ ɪkˈstend ]
uzatmak
arrival
[ əˈraɪvəl ]
varış
manual
[ ˈmænjʊəl ]
Manuel
76
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
ideology
[ ˌaɪdɪˈɒlədʒɪ ]
ideoloji
fate
[ feɪt ]
kader
fly
[ flaɪ ]
uçmak
blind
[ blaɪnd ]
kör
beam
[ biːm ]
ışın
stuff
[ stʌf ]
şey
province
[ ˈprɒvɪns ]
vilayet
liver
[ ˈlɪvər ]
karaciğer
Christmas
[ ˈkrɪsməs ]
Noel
priority
[ praɪˈɒrətɪ ]
öncelik
77
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
colour
[ ˈkʌlər ]
renk
overcome
[ ˌəʊvəˈkʌm ]
üstesinden gelmek
trail
[ treɪl ]
iz
passion
[ ˈpæʃən ]
tutku
tip
[ tɪp ]
engage
[ ɪnˈɡeɪdʒ ]
angaje etmek
harm
[ hɑːm ]
zarar
solve
[ sɒlv ]
çözmek
diverse
[ daɪˈvɜːs ]
türlü
entrance
[ ˈentrəns ]
giriş
78
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
crown
[ kraʊn ]
taç
defence
[ dɪˈfens ]
savunma
explore
[ ɪkˈsplɔːr ]
keşfetmek
speaker
[ ˈspiːkər ]
hoparlör
log
[ lɒɡ ]
kayıt
diameter
[ daɪˈæmɪtər ]
çap
infant
[ ˈɪnfənt ]
bebek
essence
[ ˈesəns ]
öz
entity
[ ˈentɪtɪ ]
varlık
reserve
[ rɪˈzɜːv ]
rezerv
79
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bureau
[ ˈbjʊərəʊ ]
büro
finger
[ ˈfɪŋɡər ]
parmak
rank
[ ræŋk ]
rütbe
senate
[ ˈsen.ət ]
senato
confusion
[ kənˈfjuːʒən ]
bilinç bulanıklığı, konfüzyon
friendly
[ ˈfrendlɪ ]
arkadaşça
reputation
[ ˌrepjəˈteɪʃən ]
itibar
enormous
[ ɪˈnɔːməs ]
kocaman
symbolic
[ sɪmˈbɒlɪk ]
simgesel
photo
[ ˈfəʊtəʊ ]
Fotoğraf
80
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
imperial
[ ɪmˈpɪərɪəl ]
imparatorluk
approval
[ əˈpruːvəl ]
onay
register
[ ˈredʒɪstər ]
kayıt olmak
everybody
[ ˈevrɪˌbɒdɪ ]
herkes
synthesis
[ ˈsɪnθəsɪs ]
sentez
steady
[ ˈstedɪ ]
sabit durmak
monitor
[ ˈmɒnɪtər ]
monitör
clothing
[ ˈkləʊðɪŋ ]
Giyim
progressive
[ prəʊˈɡresɪv ]
ilerici
detection
[ dɪˈtekʃən ]
tespit etme
81
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
horizontal
[ ˌhɒrɪˈzɒntəl ]
yatay
classic
[ ˈklæsɪk ]
klasik
shut
[ ʃʌt ]
kapamak
Arab
[ ˈærəb ]
Arap
pride
[ praɪd ]
gurur
everywhere
[ ˈevrɪweər ]
her yer
ride
[ raɪd ]
sürmek
harry
[ ˈhær.ɪ ]
harry
reasoning
[ ˈriːzənɪŋ ]
muhakeme
developmental
[ dɪˌvel·əpˈmen·təl ]
gelişimsel
82
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
cry
[ kraɪ ]
ağlamak
virus
[ ˈvaɪərəs ]
virüs
funding
[ ˈfʌndɪŋ ]
finansman
suffer
[ ˈsʌfər ]
acı çekmek
glad
[ ɡlæd ]
memnun
sensitivity
[ ˌsen.sɪˈtɪv.ə.tɪ ]
duyarlılık
feedback
[ ˈfiːdbæk ]
geri bildirim
priest
[ priːst ]
rahip
linguistic
[ lɪŋˈɡwɪstɪk ]
dilsel
attend
[ əˈtend ]
katılmak
83
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
constitute
[ ˈkɒnstɪtjuːt ]
oluşturmak
tomorrow
[ təˈmɒrəʊ ]
Yarın
routine
[ ruːˈtiːn ]
rutin
comfort
[ ˈkʌmfət ]
konfor
cotton
[ ˈkɒtən ]
pamuk
accuracy
[ ˈækjərəsɪ ]
kesinlik
applicable
[ əˈplɪkəbl ]
uygulanabilir
assess
[ əˈses ]
değer biçmek
mix
[ mɪks ]
karışım
medieval
[ ˌmediˈiːvəl ]
Ortaçağa ait
84
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Vietnam
[ ˌvjetˈnæm ]
Vietnam
evaluate
[ ɪˈvæljʊeɪt ]
değerlendirmek
node
[ nəʊd ]
düğüm
dust
[ dʌst ]
toz
vector
[ ˈvek.tər ]
vektör
behavioral
[ bɪˈheɪ·vjər·əl ]
davranışsal
massive
[ ˈmæsɪv ]
cüsseli
wire
[ waɪər ]
tel
replace
[ rɪˈpleɪs ]
yer değiştirmek
republican
[ rɪˈpʌblɪkən ]
cumhuriyetçi
85
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
mom
[ mɒm ]
anne
seed
[ siːd ]
tohum
moderate
[ ˈmɒdərət ]
ılıman
thesis
[ ˈθiːsɪs ]
tez
execution
[ ˌeksɪˈkjuːʃən ]
uygulamak
inch
[ ɪnʃ ]
inç
inventory
[ ˈɪnvəntrɪ ]
envanter
terrible
[ ˈterəbl ]
korkunç
attractive
[ əˈtræktɪv ]
çekici
flesh
[ fleʃ ]
et
86
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
inquiry
[ ɪnˈkwaɪərɪ ]
sorgu
loop
[ luːp ]
döngü
legislative
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv ]
yasama
custom
[ ˈkʌstəm ]
gelenek
Islamic
[ ɪzˈlæmɪk ]
İslami
optical
[ ˈɒptɪkəl ]
optik
repeat
[ rɪˈpiːt ]
tekrarlamak
adjustment
[ əˈdʒʌstmənt ]
ayar
construct
[ kənˈstrʌkt ]
inşa etmek
magic
[ ˈmædʒɪk ]
büyü
87
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
assist
[ əˈsɪst ]
yardım
accordingly
[ əˈkɔːdɪŋlɪ ]
buna göre
shadow
[ ˈʃædəʊ ]
gölge
declaration
[ ˌdekləˈreɪʃən ]
beyan
dependence
[ dɪˈpendəns ]
bağımlılık
belong
[ bɪˈlɒŋ ]
ait olmak
explicit
[ ɪkˈsplɪsɪt ]
açık
guidance
[ ˈɡaɪdəns ]
rehberlik
elderly
[ ˈeldəlɪ ]
yaşlı
candidate
[ ˈkændɪdət ]
aday
88
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
testimony
[ ˈtestɪmənɪ ]
tanıklık
briefly
[ ˈbriːf.li ]
kısaca
desert
[ ˈdezət ]
çöl
lunch
[ lʌnʃ ]
öğle yemeği
warning
[ ˈwɔːnɪŋ ]
uyarı
humanity
[ hjuːˈmænətɪ ]
insanlık
survive
[ səˈvaɪv ]
hayatta kalmak
Australian
[ ɒsˈtreɪ.lɪ.ən ]
Avustralyalı
colonel
[ ˈkɜːnəl ]
albay
currency
[ ˈkʌrənsɪ ]
para birimi
89
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
welcome
[ ˈwelkəm ]
Hoş geldin
apartment
[ əˈpɑːtmənt ]
apartman
mile
[ maɪl ]
mil
package
[ ˈpækɪdʒ ]
paket
duke
[ djuːk ]
dük
shell
[ ʃel ]
kabuk
restaurant
[ ˈrestərɒnt ]
restoran
facility
[ fəˈsɪlətɪ ]
tesis
tired
[ taɪəd ]
yorgun
coal
[ kəʊl ]
kömür
90
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
gospel
[ ˈɡɒspəl ]
Müjde
enforcement
[ ɪnˈfɔːsmənt ]
icra
mobile
[ ˈməʊbaɪl ]
mobil
mood
[ muːd ]
mod
trace
[ treɪs ]
iz
everyday
[ ˈevrɪdeɪ ]
Her gün
sake
[ seɪk ]
hatır
reply
[ rɪˈplaɪ ]
cevap vermek
occupation
[ ˌɒkjəˈpeɪʃən ]
meslek
reverse
[ rɪˈvɜːs ]
tersi
91
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
unemployment
[ ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ]
işsizlik
plasma
[ ˈplæzmə ]
plazma
directory
[ dɪˈrektərɪ ]
dizin
wing
[ wɪŋ ]
kanat
temporal
[ ˈtem.pər.əl ]
geçici
promotion
[ prəˈməʊʃən ]
terfi
sphere
[ sfɪər ]
küre
roof
[ ruːf ]
çatı
push
[ pʊʃ ]
itmek
fishing
[ ˈfɪʃɪŋ ]
Balık tutma
92
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
nearby
[ ˌnɪəˈbaɪ ]
yakında
capture
[ ˈkæptʃər ]
esir almak
diagram
[ ˈdaɪəɡræm ]
diyagram
bob
[ bɒb ]
bob
commander
[ kəˈmɑːndər ]
komutan
navy
[ ˈneɪvɪ ]
distinguish
[ dɪˈstɪŋɡwɪʃ ]
ayırt etmek
factory
[ ˈfæktərɪ ]
fabrika
hat
[ hæt ]
şapka
dollar
[ ˈdɒlər ]
dolar
93
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
jury
[ ˈdʒʊərɪ ]
jüri
drama
[ ˈdrɑːmə ]
dram
mistake
[ mɪˈsteɪk ]
hata
fee
[ fiː ]
ücret
tape
[ teɪp ]
kaset
physics
[ ˈfɪzɪks ]
fizik
lateral
[ ˈlæt.ər.əl ]
yanal
clay
[ kleɪ ]
kil
abandoned
[ əˈbæn·dənd ]
terk edilmiş
paint
[ peɪnt ]
boyamak
94
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Islam
[ ˈɪzlɑːm ]
İslâm
draft
[ drɑːft ]
taslak
accordance
[ əˈkɔːdəns ]
uygunluk
favorite
[ ˈfeɪ.vər.ɪt ]
favori
pollution
[ pəˈluːʃən ]
kirlilik
filter
[ ˈfɪltər ]
filtre
forever
[ fəˈrevər ]
sonsuza kadar
precise
[ prɪˈsaɪs ]
kesin
rough
[ rʌf ]
kaba
mathematics
[ mæθəmˈætɪks ]
matematik
95
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
max
[ mæks ]
maksimum
interval
[ ˈɪntəvəl ]
aralık
encounter
[ ɪnˈkaʊntər ]
rastlamak
virtual
[ ˈvɜːtjʊəl ]
sanal
regularly
[ ˈreɡjələlɪ ]
düzenli olarak
admit
[ ədˈmɪt ]
itiraf etmek
award
[ əˈwɔːd ]
ödül
monetary
[ ˈmʌnɪtərɪ ]
parasal
fax
[ fæks ]
faks
tour
[ tʊər ]
tur
96
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
roll
[ rəʊl ]
rulo
particle
[ ˈpɑːtɪkl ]
parçacık
overview
[ ˈəʊvəvjuː ]
genel bakış
uncertainty
[ ʌnˈsɜːtəntɪ ]
belirsizlik
mathematical
[ ˌmæθəmˈætɪkəl ]
matematiksel
verbal
[ ˈvɜːbəl ]
sözlü
operator
[ ˈɒpəreɪtər ]
Şebeke
obligation
[ ˌɒblɪˈɡeɪʃən ]
yükümlülük
sacrifice
[ ˈsækrɪfaɪs ]
kurban etmek
storm
[ stɔːm ]
fırtına
97
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
vessel
[ ˈvesəl ]
gemi
palace
[ ˈpælɪs ]
Saray
prefer
[ prɪˈfɜːr ]
tercih etmek
segment
[ ˈseɡmənt ]
bölüm
pocket
[ ˈpɒkɪt ]
cep
monthly
[ ˈmʌnθlɪ ]
aylık
widespread
[ ˈwaɪdspred ]
yaygın
alliance
[ əˈlaɪəns ]
ittifak
graduate
[ ˈgrædjʊət ]
mezun olmak
systematic
[ ˌsɪstəˈmætɪk ]
sistematik
98
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
indigenous
[ ɪnˈdɪdʒɪnəs ]
yerli
agenda
[ əˈdʒendə ]
Gündem
regulatory
[ ˈreɡjələtərɪ ]
düzenleyici
behalf
[ bɪˈhɑːf ]
adına
throw
[ θrəʊ ]
fırlatmak
abroad
[ əˈbrɔːd ]
yurt dışı
Atlantic
[ ətˈlæn.tɪk ]
Atlantik
hero
[ ˈhɪərəʊ ]
kahraman
mortality
[ mɔːˈtælətɪ ]
ölüm
shortly
[ ˈʃɔːtlɪ ]
kısaca
99
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
glory
[ ˈɡlɔːrɪ ]
görkem
loose
[ luːs ]
gevşetmek
meal
[ miːl ]
yemek
innovation
[ ˌɪnəʊˈveɪʃən ]
yenilik
guilty
[ ˈɡɪltɪ ]
suçlu
laser
[ ˈleɪzər ]
lazer
thermal
[ ˈθɜːməl ]
termal
stick
[ stɪk ]
sopa
inflation
[ ɪnˈfleɪʃən ]
şişirme
stomach
[ ˈstʌmək ]
karın
100
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
finish
[ ˈfɪnɪʃ ]
sona ermek
theater
[ ˈθɪə.tər ]
tiyatro
myth
[ mɪθ ]
efsane
switch
[ swɪtʃ ]
anahtar
chairman
[ ˈmən ]
başkan
friendship
[ ˈfrendʃɪp ]
dostluk
avenue
[ ˈævənjuː ]
Bulvar
statute
[ ˈstætʃuːt ]
yasa
repair
[ rɪˈpeər ]
tamirat
brand
[ brænd ]
marka
101
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
cable
[ ˈkeɪbl ]
kablo
differential
[ ˌdɪfəˈrenʃəl ]
diferansiyel
customs
[ ˈkʌstəmz ]
gümrük
mount
[ maʊnt ]
montaj
verse
[ vɜːs ]
ayet
relate
[ rɪˈleɪt ]
ilgili olmak
terminal
[ ˈtɜːmɪnəl ]
terminal
introduce
[ ˌɪntrəˈdjuːs ]
tanıtmak
wooden
[ ˈwʊdən ]
ahşap
optimal
[ ˈɒp.tɪ.məl ]
en uygun
102
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
profession
[ prəˈfeʃən ]
meslek
ease
[ iːz ]
kolaylaştırmak
motivation
[ ˌməʊtɪˈveɪʃən ]
motivasyon
label
[ ˈleɪbəl ]
etiket
shore
[ ʃɔːr ]
sahil
unlikely
[ ʌnˈlaɪklɪ ]
olası olmayan
breakfast
[ ˈbrekfəst ]
kahvaltı
extraordinary
[ ɪkˈstrɔːdənərɪ ]
olağanüstü
socialist
[ ˈsəʊʃəlɪst ]
sosyalist
ending
[ ˈendɪŋ ]
bitirme
103
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
likewise
[ ˈlaɪkwaɪz ]
aynı şekilde
dispute
[ ˈdɪspjuːt ]
anlaşmazlık
anywhere
[ ˈenɪweər ]
herhangi bir yer
mouse
[ maʊs ]
fare
discharge
[ dɪsˈtʃɑːdʒ ]
deşarj
varied
[ ˈveərɪd ]
çeşitli
conceptual
[ kənˈseptjʊəl ]
kavramsal
noble
[ ˈnəʊbl ]
soylu
grave
[ ɡreɪv ]
mezar
crew
[ kruː ]
mürettebat
104
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
autonomy
[ ɔːˈtɒnəmɪ ]
özerklik
intent
[ ɪnˈtent ]
niyet
artificial
[ ˌɑːtɪˈfɪʃəl ]
yapay
divorce
[ dɪˈvɔːs ]
boşanmak
copper
[ ˈkɒpər ]
bakır
neutral
[ ˈnjuːtrəl ]
doğal
integrity
[ ɪnˈteɡrətɪ ]
bütünlük
pleased
[ pliːzd ]
memnun
informal
[ ɪnˈfɔːməl ]
resmi olmayan
reliable
[ rɪˈlaɪəbl ]
güvenilir
105
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
testament
[ ˈtestəmənt ]
vasiyet
aged
[ eɪdʒd ]
yaşlı
courage
[ ˈkʌrɪdʒ ]
cesaret
static
[ ˈstætɪk ]
statik
excessive
[ ɪkˈsesɪv ]
aşırı
plaintiff
[ ˈpleɪntɪf ]
davacı
par
[ pɑːr ]
eşit
cattle
[ ˈkætl ]
sığırlar
width
[ wɪtθ ]
Genişlik
asset
[ ˈæset ]
varlık
106
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pan
[ pæn ]
tava
orange
[ ˈɒrɪndʒ ]
turuncu
passive
[ ˈpæsɪv ]
pasif
throat
[ θrəʊt ]
boğaz
tight
[ taɪt ]
sıkı
emotion
[ ɪˈməʊʃən ]
duygu
citizen
[ ˈsɪtɪzən ]
vatandaş
marginal
[ ˈmɑːdʒɪnəl ]
marjinal
covering
[ ˈkʌvərɪŋ ]
kapsayan
crystal
[ ˈkrɪstəl ]
kristal
107
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
communicate
[ kəˈmjuːnɪkeɪt ]
iletişim
rent
[ rent ]
kira
residence
[ ˈrezɪdəns ]
Konut
import
[ ɪmˈpɔːt ]
içe aktarmak
circulation
[ ˌsɜːkjəˈleɪʃən ]
dolaşım
elite
[ ɪˈliːt ]
seçkinler
laugh
[ lɑːf ]
gülmek
afford
[ əˈfɔːd ]
parası yetmek
aunt
[ ɑːnt ]
hala
destroy
[ dɪˈstrɔɪ ]
tahrip etmek
108
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
saving
[ ˈseɪvɪŋ ]
tasarruf
neighborhood
[ ˈneɪ·bərˌhʊd ]
komşu
proceed
[ prəʊˈsiːd ]
ilerlemek
Moscow
[ ˈmɒs.kəʊ ]
Moskova
proud
[ praʊd ]
gurur duymak
insight
[ ˈɪnsaɪt ]
iç yüzü
receptor
[ rɪˈsep.tər ]
reseptör
critique
[ krɪˈtiːk ]
eleştiri
eternal
[ ɪˈtɜːnəl ]
sonsuz
surgical
[ ˈsɜːdʒɪkəl ]
cerrahi
109
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
yeah
[ jeə ]
Evet
meanwhile
[ ˈmiːnˌwaɪl ]
Bu sırada
Santa
[ ˈsæntə ]
Noel Baba
magnitude
[ ˈmæɡnɪtjuːd ]
büyüklük
coat
[ kəʊt ]
kaban
suicide
[ ˈsuːɪsaɪd ]
intihar
adoption
[ əˈdɒp.ʃən ]
Benimseme
Pope
[ pəʊp ]
Papa
productive
[ prəˈdʌktɪv ]
üretken
praise
[ preɪz ]
övmek
110
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
mining
[ ˈmaɪnɪŋ ]
madencilik
wound
[ wuːnd ]
yara
sad
[ sæd ]
üzgün
ford
[ fɔːd ]
geçit
correspondence
[ ˌkɒrɪˈspɒndəns ]
yazışma
flexible
[ ˈfleksɪbl ]
esnek
compound
[ ˈkɒmpaʊnd ]
birleştirmek
tale
[ teɪl ]
masal
assignment
[ əˈsaɪnmənt ]
atama
coefficient
[ ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt ]
katsayı
111
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
intermediate
[ ˌɪntəˈmiːdiət ]
orta seviye
absorption
[ əbˈzɔːp.ʃən ]
emilim
breathing
[ ˈbriːðɪŋ ]
nefes almak
marry
[ ˈmærɪ ]
evlenmek
altogether
[ ˌɔːltəˈɡeðər ]
tamamen
retirement
[ rɪˈtaɪəmənt ]
emeklilik
civilization
[ ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən ]
uygarlık
tower
[ taʊər ]
kule
weekly
[ ˈwiːkli ]
haftalık
soldier
[ ˈsəʊldʒər ]
asker
112
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
tumor
[ ˈtjuːmər ]
tümör
gaze
[ ɡeɪz ]
bakış
bias
[ ˈbaɪəs ]
ön yargı
counsel
[ ˈkaʊnsəl ]
öğüt
romantic
[ rəʊˈmæntɪk ]
romantik
illustrate
[ ˈɪləstreɪt ]
gözünde canlandırmak
enhance
[ ɪnˈhɑːns ]
genişletmek
fortune
[ ˈfɔːtʃuːn ]
talih
slight
[ slaɪt ]
hafif
calm
[ kɑːm ]
sakinlik
113
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
implement
[ ˈɪmplɪment ]
uygulamak
mystery
[ ˈmɪstərɪ ]
gizem
wedding
[ ˈwedɪŋ ]
düğün
consensus
[ kənˈsensəs ]
uzlaşma
appointment
[ əˈpɔɪntmənt ]
randevu
ideological
[ ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkəl ]
ideolojik
crop
[ krɒp ]
mahsul
hide
[ haɪd ]
saklamak
heritage
[ ˈherɪtɪdʒ ]
miras
incidence
[ ˈɪnsɪdəns ]
görülme sıklığı
114
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
graph
[ ɡrɑːf ]
grafik
corps
[ kɔːr ]
kolordu
adopt
[ əˈdɒpt ]
evlat edinmek
specify
[ ˈspesɪfaɪ ]
belirtmek
folk
[ fəʊk ]
halk
den
[ den ]
den
possess
[ pəˈzes ]
elinde bulundurmak
hierarchy
[ ˈhaɪərɑːkɪ ]
hiyerarşi
conclude
[ kənˈkluːd ]
sonuçlandırmak
genuine
[ ˈʤenjʊɪn ]
eşsiz
115
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
platform
[ ˈplætfɔːm ]
platformu
creek
[ kriːk ]
dere
attribute
[ ˈætrɪbjuːt ]
bağlanmak
fiber
[ ˈfaɪ.bər ]
lif
mill
[ mɪl ]
değirmen
infrastructure
[ ˈɪnfrəˌstrʌktʃər ]
altyapı
immigration
[ ˌɪmɪˈɡreɪʃən ]
göç
arrive
[ əˈraɪv ]
varmak
compliance
[ kəmˈplaɪəns ]
uyma
preference
[ ˈprefərəns ]
tercih
116
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
initiative
[ ɪˈnɪʃətɪv ]
girişim
castle
[ ˈkɑːsl ]
kale
hunting
[ ˈhʌntɪŋ ]
avcılık
quietly
[ ˈkwaɪətlɪ ]
sessizce
honest
[ ˈɒnɪst ]
dürüst
patent
[ ˈpeɪtənt ]
patent
preserve
[ prɪˈzɜːv ]
korumak
sport
[ spɔːt ]
spor
publisher
[ ˈpʌblɪʃər ]
Yayımcı
biblical
[ ˈbɪblɪkəl ]
İncil'deki
117
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
plenty
[ ˈplentɪ ]
bolca
biology
[ baɪˈɒlədʒɪ ]
Biyoloji
sustained
[ səˈsteɪnd ]
sürekli
pulse
[ pʌls ]
nabız
ongoing
[ ˈɒnˌɡəʊɪŋ ]
devam ediyor
exclusive
[ ɪksˈkluːsɪv ]
özel
desirable
[ dɪˈzaɪərəbl ]
arzu edilen
hate
[ heɪt ]
nefret
hardware
[ ˈhɑːdweər ]
donanım
wheel
[ wiːl ]
teker
118
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
rear
[ rɪər ]
arka
expenditure
[ ɪkˈspendɪtʃər ]
harcama
fraction
[ ˈfrækʃən ]
kesir
manuscript
[ ˈmænjəskrɪpt ]
el yazması
pray
[ preɪ ]
dua etmek
nonetheless
[ ˌnʌnðəˈles ]
Her şeye rağmen
preliminary
[ prɪˈlɪmɪnərɪ ]
ön hazırlık
cabinet
[ ˈkæbɪnət ]
kabine
isolation
[ ˌaɪsəlˈeɪʃən ]
izolasyon
voluntary
[ ˈvɒləntərɪ ]
gönüllü
119
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pilot
[ ˈpaɪlət ]
pilot
literally
[ ˈlɪtərəlɪ ]
gerçekten
instant
[ ˈɪnstənt ]
ani
reconstruction
[ ˌriːkənˈstrʌkʃən ]
yeniden yapılanma
realm
[ relm ]
Diyar
dozen
[ ˈdʌzən ]
düzine
blow
[ bləʊ ]
üflemek
absent
[ ˈæbsənt ]
mevcut olmayan
pale
[ peɪl ]
solgun
somebody
[ ˈsʌmbədɪ ]
birisi
120
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
legitimate
[ lɪˈdʒɪtəmət ]
meşru
fiscal
[ ˈfɪskəl ]
mali
courtesy
[ ˈkɜːtəsɪ ]
nezaket
indirect
[ ˌɪndɪˈrekt ]
dolaylı
inherent
[ ɪnˈherənt ]
doğuştan
wake
[ weɪk ]
uyanmak
deny
[ dɪˈnaɪ ]
reddetmek
pleasant
[ ˈplezənt ]
güzel
odd
[ ɒd ]
garip
profound
[ prəˈfaʊnd ]
engin
121
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
barely
[ ˈbeəlɪ ]
neredeyse
replacement
[ rɪˈpleɪsmənt ]
yenisiyle değiştirme
diagnostic
[ ˌdaɪəɡˈnɒstɪk ]
tanı
capitalism
[ ˈkæpɪtəlɪzəm ]
kapitalizm
loud
[ laʊd ]
yüksek sesle
Georgia
[ ˈdʒɔː.dʒə ]
Gürcistan
Iraq
[ ɪˈrɑːk ]
Irak
flower
[ flaʊər ]
çiçek
strict
[ strɪkt ]
sıkı
happening
[ ˈhæpənɪŋ ]
olay
122
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
leaf
[ liːf ]
yaprak
bottle
[ ˈbɒtl ]
şişe
satisfy
[ ˈsætɪsfaɪ ]
tatmin etmek
deliver
[ dɪˈlɪvər ]
teslim etmek
shirt
[ ʃɜːt ]
gömlek
presidential
[ ˌprezɪˈdenʃəl ]
başkanlık
threshold
[ ˈθreʃhəʊld ]
eşik
quarterly
[ ˈkwɔːtəlɪ ]
üç ayda bir
slope
[ sləʊp ]
eğim
historic
[ hɪˈstɒrɪk ]
tarihi
123
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
calcium
[ ˈkælsɪəm ]
kalsiyum
artistic
[ ɑːˈtɪstɪk ]
sanatsal
clock
[ klɒk ]
saat
stem
[ stem ]
kök
morality
[ məˈrælətɪ ]
ahlak
aesthetic
[ esˈθetɪk ]
estetik
thickness
[ ˈθɪknəs ]
kalınlık
corn
[ kɔːn ]
Mısır
pace
[ peɪs ]
adımlamak
therapeutic
[ ˌθerəˈpjuːtɪk ]
tedavi edici
124
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
latest
[ ˈleɪtɪst ]
en sonuncu
purely
[ pjʊəlɪ ]
yalnızca
usage
[ ˈjuːsɪdʒ ]
kullanım
pour
[ pɔːr ]
dökün
defeat
[ dɪˈfiːt ]
yenmek
illegal
[ ɪˈliːɡəl ]
yasadışı
emergence
[ ɪˈmɜː.dʒəns ]
ortaya çıkış
foster
[ ˈfɒstər ]
bakmak
diffusion
[ dɪˈfjuːʒən ]
yayılma
truck
[ trʌk ]
kamyon
125
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
automatic
[ ˌɔːtəˈmætɪk ]
otomatik
sexuality
[ sekʃʊˈælɪtɪ ]
cinsellik
cream
[ kriːm ]
krem
adjacent
[ əˈdʒeɪsənt ]
bitişik
tail
[ teɪl ]
kuyruk
partially
[ ˈpɑːʃəlɪ ]
kısmen
sixth
[ sɪksθ ]
altıncı
primitive
[ ˈprɪmɪtɪv ]
ilkel
solar
[ ˈsəʊlər ]
güneş
outline
[ ˈaʊtlaɪn ]
taslak
126
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Saturday
[ ˈsætədeɪ ]
Cumartesi
con
[ kɒn ]
dolandırıcılık
aggressive
[ əˈɡresɪv ]
agresif
afterwards
[ ˈɑːftəwədz ]
daha sonrasında
script
[ skrɪpt ]
senaryo
Scotland
[ ˈskɒt.lənd ]
İskoçya
smell
[ smel ]
koku
beer
[ bɪər ]
bira
personally
[ ˈpɜːsənəlɪ ]
Şahsen
cap
[ kæp ]
kap
127
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
invasion
[ ɪnˈveɪʒən ]
istila
minimal
[ ˈmɪnɪməl ]
en az
chemistry
[ ˈkemɪstrɪ ]
kimya
banking
[ ˈbæŋkɪŋ ]
bankacılık
calculate
[ ˈkælkjəleɪt ]
hesaplamak
registration
[ ˌredʒɪˈstreɪʃən ]
kayıt
stroke
[ strəʊk ]
felç
resolve
[ rɪˈzɒlv ]
çözmek
protest
[ ˈprəʊtest ]
protesto
painful
[ ˈpeɪnfəl ]
acı verici
128
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
guarantee
[ ˌɡærənˈtiː ]
garanti
immune
[ ɪˈmjuːn ]
bağışıklık
anterior
[ ænˈtɪə.rɪ.ər ]
ön
lung
[ lʌŋ ]
akciğer
quantitative
[ ˈkwɒntɪtətɪv ]
nicel
sixty
[ ˈsɪkstɪ ]
altmış
gulf
[ ɡʌlf ]
körfez
hydrogen
[ ˈhaɪdrədʒən ]
hidrojen
suggestion
[ səˈdʒestʃən ]
telkin
classified
[ ˈklæsɪfaɪd ]
sınıflandırılmış
129
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
verb
[ vɜːb ]
fiil
exclusively
[ ɪksˈkluːsɪvlɪ ]
münhasıran
Pakistan
[ ˌpɑː.kɪˈstɑːn ]
Pakistan
naval
[ ˈneɪvəl ]
anxious
[ ˈæŋkʃəs ]
endişeli
habit
[ ˈhæbɪt ]
alışkanlık
facilitate
[ fəˈsɪlɪteɪt ]
kolaylaştırmak
bulk
[ bʌlk ]
toplu
lieutenant
[ lefˈtenənt ]
teğmen
innocent
[ ˈɪnəsənt ]
masum
130
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
physically
[ ˈfɪzɪkəlɪ ]
fiziksel olarak
giant
[ ˈdʒaɪənt ]
devasa
fever
[ ˈfiːvər ]
ateş
operational
[ ˌɒpərˈeɪʃənəl ]
operasyonel
organ
[ ˈɔːɡən ]
organ
favour
[ ˈfeɪvər ]
iyilik
renal
[ ˈriː.nəl ]
böbrek
photograph
[ ˈfəʊtəɡrɑːf ]
fotoğraf
ruling
[ ˈruːlɪŋ ]
yonetmek
gallery
[ ˈɡælərɪ ]
131
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pursue
[ pəˈsjuː ]
izlemek
privacy
[ ˈprɪvəsɪ ]
mahremiyet
collect
[ kəˈlekt ]
TOPLAMAK
thoroughly
[ ˈθʌrəlɪ ]
iyice
weakness
[ ˈwiːknəs ]
zayıflık
infinite
[ ˈɪnfɪnət ]
sonsuz
calculation
[ ˌkælkjəˈleɪʃən ]
hesaplama
conviction
[ kənˈvɪkʃən ]
mahkumiyet
cluster
[ ˈklʌstər ]
küme
chicken
[ ˈtʃɪkɪn ]
tavuk
132
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
respective
[ rɪˈspektɪv ]
saygılı
ward
[ wɔːd ]
koğuş
guilt
[ ɡɪlt ]
suç
rhetoric
[ ˈretərɪk ]
retorik
mike
[ maɪk ]
mikrofon
sing
[ sɪŋ ]
şarkı söylemek
studio
[ ˈstjuːdɪəʊ ]
stüdyo
flexibility
[ ˌflek·səˈbɪl·ɪ·t̬ɪ ]
esneklik
cloth
[ klɒθ ]
kumaş
Korean
[ kəˈrɪən ]
Koreli
133
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
cardiac
[ ˈkɑːdɪæk ]
kalp
comparable
[ ˈkɒmpərəbl ]
karşılaştırılabilir
theological
[ ˌθiː.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl ]
teolojik
appreciate
[ əˈpriːʃieɪt ]
takdirle karşılamak
meaningful
[ ˈmiːnɪŋfəl ]
anlamlı
ecological
[ ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ]
ekolojik
literacy
[ ˈlɪtərəsɪ ]
okuryazarlık
servant
[ ˈsɜːvənt ]
hizmetkar
artery
[ ˈɑːtərɪ ]
arter
sociology
[ ˌsəʊʃɪˈɒlədʒɪ ]
sosyoloji
134
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
yours
[ jɔːz ]
senin
defend
[ dɪˈfend ]
savunmak
attachment
[ əˈtætʃmənt ]
EK
divide
[ dɪˈvaɪd ]
bölmek
highway
[ ˈhaɪweɪ ]
otoyol
trauma
[ ˈtrɔːmə ]
travma
eliminate
[ ɪˈlɪmɪneɪt ]
elemek
turkey
[ ˈtɜːkɪ ]
Türkiye
bedroom
[ ˈbedruːm ]
yatak odası
strictly
[ ˈstrɪktlɪ ]
kesinlikle
135
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
combat
[ ˈkɒmbæt ]
dövüş
lifetime
[ ˈlaɪftaɪm ]
ömür
railroad
[ ˈreɪl.rəʊd ]
demiryolu
furniture
[ ˈfɜːnɪtʃər ]
mobilya
curious
[ ˈkjʊərɪəs ]
meraklı
admission
[ ədˈmɪʃən ]
kabul
suspect
[ ˈsʌspekt ]
şüphelenmek
tourism
[ ˈtʊərɪzəm ]
turizm
sole
[ səʊl ]
ayak tabanı
cooperative
[ kəʊˈɒpərətɪv ]
kooperatif
136
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
liberation
[ ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən ]
kurtuluş
shopping
[ ˈʃɒpɪŋ ]
alışveriş
polish
[ ˈpɒlɪʃ ]
Lehçe
bent
[ bent ]
kıvrılmış
canal
[ kəˈnæl ]
kanal
departure
[ dɪˈpɑːtʃər ]
kalkış
variance
[ ˈveərɪəns ]
varyans
margin
[ ˈmɑːdʒɪn ]
marj
checked
[ tʃekt ]
kontrol
coastal
[ ˈkəʊstəl ]
kıyı
137
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Netherlands
[ ˈneð.ə.ləndz ]
Hollanda
venture
[ ˈventʃər ]
girişim
expand
[ ɪkˈspænd ]
genişletmek
completion
[ kəmˈpliːʃən ]
tamamlama
adverse
[ ˈædvɜːs ]
olumsuz
headquarters
[ ˈhedˌkwɔːtəz ]
Merkez
disability
[ ˌdɪsəˈbɪlətɪ ]
sakatlık
tonight
[ təˈnaɪt ]
bu akşam
revelation
[ ˌrevəlˈeɪʃən ]
vahiy
associate
[ əˈsəʊsɪeɪt ]
iş arkadaşı
138
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
posterior
[ pɒsˈtɪə.rɪ.ər ]
arka
yard
[ jɑːd ]
bahçe
arrest
[ əˈrest ]
tutuklamak
acquire
[ əˈkwaɪər ]
elde etmek
entertainment
[ ˌentəˈteɪnmənt ]
eğlence
actor
[ ˈæktər ]
aktör
blame
[ bleɪm ]
suçlamak
presumably
[ prɪˈzjuːməblɪ ]
muhtemelen
occurrence
[ əˈkʌrəns ]
meydana gelme
alter
[ ˈɔːltər ]
değiştirmek
139
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
worthy
[ ˈwɜːðɪ ]
saygıdeğer
portrait
[ ˈpɔːtrɪt ]
Vesika
scales
[ skeɪlz ]
terazi
salvation
[ sælˈveɪʃən ]
kurtuluş
expertise
[ ˌekspɜːˈtiːz ]
Uzmanlık
census
[ ˈsensəs ]
nüfus sayımı
subjective
[ səbˈdʒektɪv ]
öznel
roughly
[ ˈrʌflɪ ]
kabaca
collapse
[ kəˈlæps ]
yıkılmak
cloud
[ klaʊd ]
bulut
140
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bowl
[ bəʊl ]
tas
finite
[ ˈfaɪ.naɪt ]
sonlu
devil
[ ˈdevəl ]
şeytan
arc
[ ɑːk ]
yay
mobility
[ məʊˈbɪl.ə.tɪ ]
hareketlilik
intensive
[ ɪnˈtensɪv ]
yoğun
provincial
[ prəˈvɪnʃəl ]
il
acknowledge
[ əkˈnɒlɪdʒ ]
kabullenmek
privilege
[ ˈprɪvəlɪdʒ ]
ayrıcalık
Poland
[ ˈpəʊ.lənd ]
Polonya
141
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sheep
[ ʃiːp ]
koyun
grey
[ ɡreɪ ]
gri
inevitable
[ ɪˈnevɪtəbl ]
kaçınılmaz
elementary
[ ˌelɪˈmentərɪ ]
temel
sodium
[ ˈsəʊdɪəm ]
sodyum
egg
[ ]
Yumurta
eleven
[ ɪˈlevən ]
on bir
reproduction
[ ˌriːprəˈdʌkʃən ]
üreme
substantially
[ səbˈstænʃəlɪ ]
esasen
reward
[ rɪˈwɔːd ]
ödül
142
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
distinctive
[ dɪˈstɪŋktɪv ]
ayırt edici
gentle
[ ˈdʒentl ]
nazik
illustration
[ ˌɪləˈstreɪʃən ]
illüstrasyon
lift
[ lɪft ]
kaldırmak
tobacco
[ təˈbækəʊ ]
tütün
pipe
[ paɪp ]
boru
colony
[ ˈkɒlənɪ ]
koloni
reasonably
[ ˈriːzənəbli ]
makul olarak
cooking
[ ˈkʊkɪŋ ]
yemek pişirmek
electricity
[ ɪˌlekˈtrɪsətɪ ]
elektrik
143
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
campus
[ ˈkæmpəs ]
yerleşke
pulmonary
[ ˈpʊl.mə.nər.ɪ ]
akciğer
proposition
[ ˌprɒpəˈzɪʃən ]
teklif
Delhi
[ ˈdel.ɪ ]
Delhi
intelligent
[ ɪnˈtelɪdʒənt ]
zeki
allocation
[ ˌæləˈkeɪʃən ]
paylaştırma
worn
[ wɔːn ]
yıpranmış
rejection
[ rɪˈdʒekʃən ]
ret
ignore
[ ɪɡˈnɔːr ]
görmezden gelmek
resist
[ rɪˈzɪst ]
direnmek
144
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
carrier
[ ˈkærɪər ]
taşıyıcı
freely
[ ˈfriːli ]
özgürce
bare
[ beər ]
çıplak
mad
[ mæd ]
kızgın
planet
[ ˈplænɪt ]
gezegen
unconscious
[ ʌnˈkɒnʃəs ]
bilinçsiz
kid
[ kɪd ]
çocuk
exit
[ ˈeksɪt ]
çıkış
controversy
[ ˈkɒntrəvɜːsɪ ]
tartışma
compromise
[ ˈkɒmprəmaɪz ]
anlaşmak
145
3 gün
7 gün
21 gün