0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
TITLE
CONTENT
rotayı sıfırla
Kursu sıfırlayarak tüm dersleri tekrar gözden geçirebileceksiniz.
1000 Çevirisi ve transkripsiyonu ile popüler İngilizce kelimeler ve her ders için geçme sonucunuz!
Çeviriyi kendiniz hatırlamaya çalışın veya ilgili düğmeye tıklayın.
Sorunlu kelimeler için ek dersleri açıp kapatabilirsiniz. Bir seferde en fazla 10 kelime.
1
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
issue
[ ˈɪʃuː ]
sorun
income
[ ˈɪŋkʌm ]
gelir
object
[ ˈɒbdʒɪkt ]
nesne
basis
[ ˈbeɪsɪs ]
temel
generally
[ ˈdʒenərəlɪ ]
genel olarak
middle
[ ˈmɪdl ]
orta
nor
[ nɔːr ]
ne de
standard
[ ˈstændəd ]
standart
addition
[ əˈdɪʃən ]
ek
particularly
[ pəˈtɪkjələlɪ ]
özellikle
2
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
live
[ lɪv ]
canlı
price
[ praɪs ]
fiyat
security
[ sɪˈkjʊərətɪ ]
güvenlik
run
[ rʌn ]
koşmak
military
[ ˈmɪlɪtrɪ ]
askeri
big
[ bɪɡ ]
büyük
voice
[ vɔɪs ]
ses
behavior
[ bɪˈheɪ·vjər ]
davranış
potential
[ pəˈtenʃəl ]
potansiyel
son
[ sʌn ]
oğul
3
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
cell
[ sel ]
hücre
page
[ peɪdʒ ]
sayfa
disease
[ dɪˈziːz ]
hastalık
simple
[ ˈsɪmpl ]
basit
below
[ bɪˈləʊ ]
altında
poor
[ pɔːr ]
fakir
basic
[ ˈbeɪsɪk ]
temel
yes
[ jes ]
Evet
environment
[ ɪnˈvaɪərənmənt ]
çevre
capital
[ ˈkæpɪtəl ]
başkent
4
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
red
[ red ]
kırmızı
financial
[ faɪˈnænʃəl ]
parasal
east
[ iːst ]
doğu
department
[ dɪˈpɑːtmənt ]
departman
product
[ ˈprɒdʌkt ]
ürün
influence
[ ˈɪnflʊəns ]
etkilemek
tax
[ tæks ]
vergi
ground
[ ɡraʊnd ]
zemin
list
[ lɪst ]
liste
image
[ ˈɪmɪdʒ ]
görüntü
5
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
series
[ ˈsɪəriːz ]
seri
French
[ frentʃ ]
Fransızca
beyond
[ bɪˈjɒnd ]
öte
application
[ ˌæplɪˈkeɪʃən ]
başvuru
training
[ ˈtreɪnɪŋ ]
eğitim
access
[ ˈækses ]
erişim
move
[ muːv ]
taşınmak
whom
[ huːm ]
kime
European
[ ˌjʊərəˈpiːən ]
Avrupalı
pressure
[ ˈpreʃər ]
basınç
6
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
lost
[ lɒst ]
kayıp
religious
[ rɪˈlɪdʒəs ]
din
technology
[ tekˈnɒlədʒɪ ]
teknoloji
everything
[ ˈevrɪθɪŋ ]
her şey
music
[ ˈmjuːzɪk ]
müzik
lord
[ lɔːd ]
Kral
union
[ ˈjuːnjən ]
birlik
site
[ saɪt ]
alan
answer
[ ˈɑːnsər ]
cevap
medical
[ ˈmedɪkəl ]
tıbbi
7
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
loss
[ lɒs ]
kayıp
leave
[ liːv ]
ayrılmak
direct
[ dɪˈrekt ]
doğrudan
step
[ step ]
adım
consider
[ kənˈsɪdər ]
dikkate almak
letter
[ ˈletər ]
mektup
industry
[ ˈɪndəstrɪ ]
endüstri
alone
[ əˈləʊn ]
yalnız
complete
[ kəmˈpliːt ]
tamamlamak
create
[ krɪˈeɪt ]
yaratmak
8
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
difference
[ ˈdɪfərəns ]
fark
ask
[ ɑːsk ]
sormak
purpose
[ ˈpɜːpəs ]
amaç
wife
[ waɪf ]
legal
[ ˈliːɡəl ]
street
[ striːt ]
sokak
meaning
[ ˈmiːnɪŋ ]
Anlam
stage
[ steɪdʒ ]
sahne
computer
[ kəmˈpjuːtər ]
bilgisayar
earth
[ ɜːθ ]
toprak
9
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
effective
[ ɪˈfektɪv ]
etkili
rest
[ rest ]
dinlenmek
actually
[ ˈækʧʊəlɪ ]
Aslında
start
[ stɑːt ]
başlangıç
region
[ ˈriːdʒən ]
bölge
complex
[ ˈkɒmpleks ]
karmaşık
town
[ taʊn ]
şehir
original
[ əˈrɪdʒənəl ]
orijinal
someone
[ ˈsʌmwʌn ]
birisi
western
[ ˈwestən ]
batılı
10
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
lead
[ liːd ]
yol göstermek
pay
[ peɪ ]
ödemek
river
[ ˈrɪvər ]
nehir
normal
[ ˈnɔːməl ]
normal
bank
[ bæŋk ]
banka
federal
[ ˈfedərəl ]
federal
box
[ bɒks ]
kutu
status
[ ˈsteɪtəs ]
durum
truth
[ truːθ ]
gerçek
else
[ els ]
başka
11
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
association
[ əˌsəʊsɪˈeɪʃən ]
dernek
average
[ ˈævərɪdʒ ]
ortalama
respect
[ rɪˈspekt ]
Saygı
try
[ traɪ ]
denemek
final
[ ˈfaɪnəl ]
son
character
[ ˈkærəktər ]
karakter
college
[ ˈkɒlɪdʒ ]
kolej
context
[ ˈkɒntekst ]
bağlam
discussion
[ dɪˈskʌʃən ]
tartışma
file
[ faɪl ]
dosya
12
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
clearly
[ ˈklɪəlɪ ]
Açıkça
morning
[ ˈmɔːnɪŋ ]
Sabah
appropriate
[ əˈprəʊprɪət ]
uygun
network
[ ˈnetwɜːk ]
historical
[ hɪˈstɒrɪkəl ]
tarihi
seem
[ siːm ]
gözükmek
talk
[ tɔːk ]
konuşmak
fire
[ faɪər ]
ateş
distribution
[ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ]
dağıtım
primary
[ ˈpraɪmərɪ ]
öncelik
13
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sound
[ saʊnd ]
ses
road
[ rəʊd ]
yol
positive
[ ˈpɒzətɪv ]
pozitif
Europe
[ ˈjʊə.rəp ]
Avrupa
bring
[ brɪŋ ]
getirmek
critical
[ ˈkrɪtɪkəl ]
kritik
date
[ deɪt ]
tarih
authority
[ ɔːˈθɒrətɪ ]
yetki
species
[ ˈspiːʃiːz ]
türler
recent
[ ˈriːsənt ]
son
14
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sea
[ siː ]
deniz
member
[ ˈmembər ]
üye
presence
[ ˈprezəns ]
mevcudiyet
ten
[ ten ]
on
million
[ ˈmɪljən ]
milyon
board
[ bɔːd ]
pano
appear
[ əˈpɪər ]
belli olmak
code
[ kəʊd ]
kod
throughout
[ θruːˈaʊ ]
boyunca
post
[ pəʊst ]
postalamak
15
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
die
[ daɪ ]
ölmek
lot
[ lɒt ]
pay
labor
[ ˈleɪbər ]
iş gücü
volume
[ ˈvɒljuːm ]
hacim
flow
[ fləʊ ]
akış
follow
[ ˈfɒləʊ ]
takip etmek
German
[ ˈdʒɜː.mən ]
Almanca
literature
[ ˈlɪtrətʃər ]
edebiyat
traditional
[ trəˈdɪʃənəl ]
geleneksel
ability
[ əˈbɪlətɪ ]
yetenek
16
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
inside
[ ˌɪnˈsaɪd ]
içeri
spirit
[ ˈspɪrɪt ]
ruh
degree
[ dɪˈɡriː ]
derece
friend
[ frend ]
arkadaş
coming
[ ˈkʌmɪŋ ]
gelen
hold
[ həʊld ]
tutmak
cross
[ krɒs ]
geçmek
cut
[ kʌt ]
kesmek
directly
[ dɪˈrektlɪ ]
direkt olarak
towards
[ təˈwɔːdz ]
karşı
17
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
write
[ raɪt ]
yazmak
twenty
[ ˈtwentɪ ]
yirmi
army
[ ˈɑːmɪ ]
ordu
England
[ ˈɪŋ.ɡlənd ]
İngiltere
expression
[ ɪkˈspreʃən ]
ifade
pain
[ peɪn ]
ağrı
march
[ mɑːtʃ ]
mart
meeting
[ ˈmiːtɪŋ ]
toplantı
choice
[ tʃɔɪs ]
seçenek
mass
[ mæs ]
yığın
18
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
condition
[ kənˈdɪʃən ]
durum
share
[ ʃeər ]
paylaşmak
remember
[ rɪˈmembər ]
Unutma
solution
[ səˈluːʃən ]
çözüm
politics
[ ˈpɒlətɪks ]
siyaset
concept
[ ˈkɒnsept ]
kavram
hope
[ həʊp ]
umut
focus
[ ˈfəʊkəs ]
odak
deep
[ diːp ]
derin
committee
[ kəˈmɪtɪ ]
Kurul
19
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
deal
[ diːl ]
anlaşmak
car
[ kɑːr ]
araba
India
[ ˈɪn.dɪ.ə ]
Hindistan
Indian
[ ˈɪndɪən ]
Hintli
economy
[ ɪˈkɒnəmɪ ]
ekonomi
memory
[ ˈmemərɪ ]
hafıza
importance
[ ɪmˈpɔːtəns ]
önem
civil
[ ˈsɪvəl ]
sivil
Christian
[ ˈkrɪstʃən ]
Hıristiyan
success
[ səkˈses ]
başarı
20
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
student
[ ˈstjuːdənt ]
öğrenci
communication
[ kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ]
iletişim
bad
[ bæd ]
kötü
except
[ ɪkˈsept ]
hariç
fall
[ fɔːl ]
düşmek
scale
[ skeɪl ]
ölçek
impact
[ ˈɪmpækt ]
darbe
wide
[ waɪd ]
geniş
applied
[ əˈplaɪd ]
uygulamalı
author
[ ˈɔːθər ]
yazar
21
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
China
[ ˈtʃaɪnə ]
Çin
reference
[ ˈrefərəns ]
referans
allow
[ əˈlaʊ ]
izin vermek
June
[ dʒuːn ]
Haziran
base
[ beɪs ]
temel
temperature
[ ˈtemprətʃər ]
sıcaklık
meet
[ miːt ]
tanışmak
content
[ ˈkɒntent ]
içerik
herself
[ həˈself ]
kendini
council
[ ˈkaʊn.səl ]
konsey
22
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
length
[ leŋθ ]
uzunluk
statement
[ ˈsteɪtmənt ]
ifade
task
[ tɑːsk ]
görev
wall
[ wɔːl ]
duvar
additional
[ əˈdɪʃənəl ]
ek olarak
week
[ wiːk ]
hafta
moral
[ ˈmɒrəl ]
ahlaki
active
[ ˈæktɪv ]
aktif
dead
[ ded ]
ölü
environmental
[ ɪnˌvaɪərənˈmentəl ]
çevresel
23
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
former
[ ˈfɔːmər ]
önceki
produce
[ prəˈdjuːs ]
üretmek
unit
[ ˈjuːnɪt ]
birim
direction
[ dɪˈrekʃən ]
yön
phase
[ feɪz ]
faz
learn
[ lɜːn ]
öğrenmek
justice
[ ˈdʒʌstɪs ]
adalet
record
[ ˈrekɔːd ]
kayıt
myself
[ maɪˈself ]
kendim
address
[ əˈdres ]
adres
24
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
entire
[ ɪnˈtaɪər ]
bütün
staff
[ stɑːf ]
kadro
independent
[ ˌɪndɪˈpendənt ]
bağımsız
factor
[ ˈfæktər ]
faktör
style
[ staɪl ]
stil
news
[ njuːz ]
haberler
article
[ ˈɑːtɪkl ]
madde
exchange
[ ɪksˈtʃeɪndʒ ]
değişme
green
[ ɡriːn ]
yeşil
equal
[ ˈiːkwəl ]
eşit
25
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
nation
[ ˈneɪʃən ]
ulus
popular
[ ˈpɒpjələr ]
agreement
[ əˈɡriːmənt ]
anlaşma
distance
[ ˈdɪstəns ]
mesafe
lack
[ læk ]
eksiklik
African
[ ˈæfrɪkən ]
Afrikalı
easy
[ ˈiːzi ]
kolay
dark
[ dɑːk ]
karanlık
oil
[ ɔɪl ]
yağ
police
[ pəˈliːs ]
polis
26
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
introduction
[ ˌɪntrəˈdʌkʃən ]
giriiş
hear
[ hɪər ]
duymak
media
[ ˈmiː.di.ə ]
medya
event
[ ɪˈvent ]
etkinlik
film
[ fɪlm ]
film
despite
[ dɪˈspaɪt ]
aksine
team
[ tiːm ]
takım
develop
[ dɪˈveləp ]
geliştirmek
sexual
[ ˈsekʃʊəl ]
cinsel
add
[ æd ]
eklemek
27
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
feeling
[ ˈfiːlɪŋ ]
his
library
[ ˈlaɪbrərɪ ]
kütüphane
female
[ ˈfiːmeɪl ]
dişi
peace
[ piːs ]
barış
negative
[ ˈneɡətɪv ]
olumsuz
contact
[ ˈkɒntækt ]
temas etmek
fear
[ fɪər ]
korku
freedom
[ ˈfriːdəm ]
özgürlük
administration
[ ədˌmɪnɪˈstreɪʃən ]
yönetim
quickly
[ ˈkwɪklɪ ]
hızlıca
28
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
male
[ meɪl ]
erkek
identity
[ aɪˈdentətɪ ]
kimlik
stop
[ stɒp ]
durmak
extent
[ ɪkˈstent ]
kapsam
internal
[ ɪnˈtɜːnəl ]
dahili
professional
[ prəˈfeʃənəl ]
profesyonel
reality
[ rɪˈælətɪ ]
gerçeklik
born
[ bɔːn ]
doğmak
previous
[ ˈpriːviəs ]
July
[ dʒʊˈlaɪ ]
Temmuz
29
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
certainly
[ ˈsɜːtənlɪ ]
kesinlikle
useful
[ ˈjuːsfəl ]
kullanışlı
cold
[ kəʊld ]
soğuk
offer
[ ˈɒfər ]
teklif
determine
[ dɪˈtɜːmɪn ]
belirlemek
failure
[ ˈfeɪljər ]
arıza
immediately
[ ɪˈmiːdiətli ]
hemen
instance
[ ˈɪnstəns ]
misal
religion
[ rɪˈlɪdʒən ]
din
weight
[ weɪt ]
ağırlık
30
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
highly
[ ˈhaɪlɪ ]
büyük ölçüde
sample
[ ˈsɑːmpl ]
örnek
France
[ frɑːns ]
Fransa
continue
[ kənˈtɪnjuː ]
devam etmek
faith
[ feɪθ ]
inanç
protection
[ prəˈtek.ʃən ]
koruma
fine
[ faɪn ]
iyi
occur
[ əˈkɜːr ]
meydana gelmek
sun
[ sʌn ]
güneş
exercise
[ ˈeksəsaɪz ]
egzersiz yapmak
31
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
everyone
[ ˈevrɪwʌn ]
herkes
bed
[ bed ]
yatak
pattern
[ ˈpætən ]
model
window
[ ˈwɪndəʊ ]
pencere
April
[ ˈeɪprəl ]
Nisan
forward
[ ˈfɔːwəd ]
ileri
operation
[ ˌɒpərˈeɪʃən ]
operasyon
demand
[ dɪˈmɑːnd ]
talep etmek
speak
[ spiːk ]
konuşmak
web
[ web ]
32
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
search
[ sɜːtʃ ]
claim
[ kleɪm ]
iddia
begin
[ bɪˈɡɪn ]
başlamak
girl
[ ɡɜːl ]
kız
investment
[ ɪnˈvestmənt ]
yatırım
color
[ ˈkʌlər ]
renk
manner
[ ˈmænər ]
biçim
plant
[ plɑːnt ]
bitki
stock
[ stɒk ]
stoklamak
neither
[ ˈnaɪðər ]
hiç biri
33
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
easily
[ ˈiːzɪli ]
kolayca
seven
[ ˈsevən ]
Yedi
construction
[ kənˈstrʌkʃən ]
yapı
Christ
[ kraɪst ]
İsa
command
[ kəˈmɑːnd ]
emretmek
Chinese
[ tʃaɪˈniːz ]
Çince
initial
[ ɪˈnɪʃəl ]
ilk
global
[ ˈɡləʊbəl ]
küresel
principle
[ ˈprɪnsəpl ]
prensip
hundred
[ ˈhʌndrəd ]
yüz
34
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
commission
[ kəˈmɪʃən ]
komisyon
relative
[ ˈrelətɪv ]
akraba
noted
[ ˈnəʊtɪd ]
kayıt edilmiş
relation
[ rɪˈleɪʃən ]
ilişki
strength
[ streŋθ ]
kuvvet
variety
[ vəˈraɪətɪ ]
çeşitlilik
hour
[ aʊər ]
saat
industrial
[ ɪnˈdʌstrɪəl ]
Sanayi
picture
[ ˈpɪktʃər ]
resim
sex
[ seks ]
seks
35
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
wrong
[ rɒŋ ]
yanlış
strategy
[ ˈstrætədʒɪ ]
strateji
daily
[ ˈdeɪlɪ ]
günlük
congress
[ ˈkɒŋɡres ]
kongre
hair
[ heər ]
saç
latter
[ ˈlætər ]
sonuncusu
husband
[ ˈhʌzbənd ]
koca
eye
[ ]
göz
supply
[ səˈplaɪ ]
tedarik
sir
[ sɜːr ]
Sayın
36
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
attempt
[ əˈtempt ]
girişim
arms
[ ɑːmz ]
silâh
blue
[ bluː ]
mavi
measure
[ ˈmeʒər ]
ölçüm
serious
[ ˈsɪərɪəs ]
cidden
separate
[ ˈsepərət ]
ayırmak
speech
[ spiːtʃ ]
konuşma
existence
[ ɪɡˈzɪstəns ]
varoluş
actual
[ ˈækʧʊəl ]
gerçek
effort
[ ˈefət ]
çaba
37
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
require
[ rɪˈkwaɪər ]
gerekmek
teacher
[ ˈtiːtʃər ]
Öğretmen
nearly
[ ˈnɪəlɪ ]
neredeyse
marriage
[ ˈmærɪdʒ ]
evlilik
boy
[ bɔɪ ]
erkek çocuk
drug
[ drʌɡ ]
ilaç
game
[ ɡeɪm ]
oyun
ready
[ ˈredɪ ]
hazır
successful
[ səkˈsesfəl ]
başarılı
relatively
[ ˈrelətɪvlɪ ]
nispeten
38
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
whatever
[ wɒtˈevər ]
Her neyse
conflict
[ ˈkɒnflɪkt ]
anlaşmazlık
contrast
[ ˈkɒntrɑːst ]
zıtlık
collection
[ kəˈlekʃən ]
Toplamak
saying
[ ˈseɪɪŋ ]
söyleyerek
brown
[ braʊn ]
kahverengi
stand
[ stænd ]
durmak
remain
[ rɪˈmeɪn ]
geriye kalmak
floor
[ flɔːr ]
zemin
message
[ ˈmesɪdʒ ]
İleti
39
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
opportunity
[ ˌɒpəˈtjuːnətɪ ]
fırsat
remains
[ rɪˈmeɪnz ]
kalıntılar
chief
[ tʃiːf ]
şef
stress
[ stres ]
stres
firm
[ fɜːm ]
firma
September
[ sepˈtembər ]
Eylül
explain
[ ɪkˈspleɪn ]
açıklamak
rise
[ raɪz ]
yükselmek
assessment
[ əˈses.mənt ]
değerlendirme
January
[ ˈʤænjʊərɪ ]
Ocak
40
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
trust
[ trʌst ]
güven
October
[ ɒkˈtəʊbər ]
Ekim
bit
[ bɪt ]
biraz
stay
[ steɪ ]
kalmak
Africa
[ ˈæf.rɪ.kə ]
Afrika
desire
[ dɪˈzaɪər ]
arzu
heat
[ hiːt ]
sıcaklık
scientific
[ ˌsaɪənˈtɪfɪk ]
ilmi
description
[ dɪˈskrɪpʃən ]
Tanım
user
[ ˈjuːzər ]
kullanıcı
41
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
definition
[ ˌdefɪˈnɪʃən ]
tanım
clinical
[ ˈklɪnɪkəl ]
klinik
employment
[ ɪmˈplɔɪmənt ]
multiple
[ ˈmʌltɪpl ]
çoklu
mental
[ ˈmentəl ]
zihinsel
Japanese
[ ˌdʒæp.ənˈiːz ]
Japonca
argument
[ ˈɑːɡjəmənt ]
argüman
ago
[ əˈɡəʊ ]
evvel
essential
[ ɪˈsenʃəl ]
gerekli
cent
[ sent ]
sent
42
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
goods
[ ɡʊdz ]
mal
December
[ dɪˈsembər ]
Aralık
tree
[ triː ]
ağaç
opinion
[ əˈpɪnjən ]
fikir
capacity
[ kəˈpæsətɪ ]
kapasite
sort
[ sɔːt ]
düzenlemek
eight
[ eɪt ]
sekiz
round
[ raʊnd ]
yuvarlak
brother
[ ˈbrʌðər ]
Erkek kardeş
procedure
[ prəʊˈsiːdʒər ]
prosedür
43
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
mark
[ mɑːk ]
işaret
output
[ ˈaʊtpʊt ]
çıktı
avoid
[ əˈvɔɪd ]
kaçınmak
August
[ ˈɔːɡəst ]
Ağustos
constant
[ ˈkɒnstənt ]
devamlı
upper
[ ˈʌpər ]
üst
balance
[ ˈbæləns ]
denge
none
[ nʌn ]
hiçbiri
prior
[ praɪər ]
önceki
Germany
[ ˈdʒɜː.mə.nɪ ]
Almanya
44
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
maybe
[ ˈmeɪbɪ ]
Belki
brain
[ breɪn ]
beyin
otherwise
[ ˈʌðəwaɪz ]
aksi takdirde
Cambridge
[ ˈkeɪm.brɪdʒ ]
Cambridge
check
[ tʃek ]
kontrol etmek
cover
[ ˈkʌvər ]
kapak
summer
[ ˈsʌmər ]
yaz
anyone
[ ˈenɪwʌn ]
herhangi biri
fully
[ ˈfʊlɪ ]
tamamen
island
[ ˈaɪlənd ]
ada
45
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
race
[ reɪs ]
ırk
master
[ ˈmɑːstər ]
usta
unless
[ ənˈles ]
meğer ki
contract
[ ˈkɒntrækt ]
sözleşme
title
[ ˈtaɪtl ]
başlık
client
[ klaɪənt ]
müşteri
choose
[ tʃuːz ]
seçmek
southern
[ ˈsʌð.ən ]
güney
division
[ dɪˈvɪʒən ]
bölüm
alternative
[ ɔːlˈtɜːnətɪv ]
alternatif
46
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bill
[ bɪl ]
fatura
majority
[ məˈdʒɒrətɪ ]
çoğunluk
tradition
[ trəˈdɪʃən ]
gelenek
skin
[ skɪn ]
deri
urban
[ ˈɜːbən ]
kentsel
philosophy
[ fɪˈlɒsəfɪ ]
Felsefe
transfer
[ trænsˈfɜːr ]
Aktar
completely
[ kəmˈpliːtli ]
tamamen
perspective
[ pəˈspektɪv ]
perspektif
external
[ ɪkˈstɜːnəl ]
harici
47
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
hall
[ hɔːl ]
salon
standing
[ ˈstændɪŋ ]
ayakta
month
[ mʌnθ ]
ay
Jewish
[ ˈdʒuːɪʃ ]
Yahudi
responsibility
[ rɪˌspɒnsəˈbɪlətɪ ]
sorumluluk
charge
[ tʃɑːdʒ ]
şarj
serve
[ sɜːv ]
sert
equipment
[ ɪˈkwɪpmənt ]
teçhizat
yourself
[ jɔːˈself ]
kendin
domestic
[ dəˈmestɪk ]
yerel
48
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
hospital
[ ˈhɒspɪtəl ]
hastane
concern
[ kənˈsɜːn ]
kaygı
district
[ ˈdɪstrɪkt ]
semt
progress
[ ˈprəʊɡres ]
ilerlemek
gas
[ ɡæs ]
gaz
institute
[ ˈɪnstɪtjuːt ]
enstitü
November
[ nəʊˈvembər ]
Kasım
frequently
[ ˈfriːkwəntli ]
sıklıkla
therapy
[ ˈθerəpɪ ]
terapi
element
[ ˈelɪmənt ]
eleman
49
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
connection
[ kəˈnekʃən ]
bağlantı
software
[ ˈsɒftweər ]
yazılım
labour
[ ˈleɪbər ]
iş gücü
apply
[ əˈplaɪ ]
uygula
sign
[ saɪn ]
imza
benefit
[ ˈbenɪfɪt ]
fayda
annual
[ ˈænjʊəl ]
yıllık
notice
[ ˈnəʊtɪs ]
fark etme
enter
[ ˈentər ]
girmek
path
[ pɑːθ ]
yol
50
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
location
[ ləʊˈkeɪʃən ]
konum
index
[ ˈɪndeks ]
dizin
reach
[ riːtʃ ]
ulaşmak
responsible
[ rɪˈspɒnsəbl ]
sorumlu
village
[ ˈvɪlɪdʒ ]
köy
park
[ pɑːk ]
park
technical
[ ˈteknɪkəl ]
teknik
drive
[ draɪv ]
sürmek
conference
[ ˈkɒnfərəns ]
konferans
powerful
[ ˈpaʊəfəl ]
güçlü
51
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
county
[ ˈkaʊntɪ ]
ilçe
doubt
[ daʊt ]
şüphe
wish
[ wɪʃ ]
dilek
daughter
[ ˈdɔːtər ]
kız çocuğu
resistance
[ rɪˈzɪstəns ]
rezistans
credit
[ ˈkredɪt ]
kredi
suggest
[ səˈdʒest ]
tavsiye etmek
version
[ ˈvɜːʃən ]
versiyon
shape
[ ʃeɪp ]
şekil
formation
[ fɔːˈmeɪʃən ]
formasyon
52
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
heavy
[ ˈhevɪ ]
ağır
receive
[ rɪˈsiːv ]
almak
commercial
[ kəˈmɜːʃəl ]
reklam
soviet
[ ˈsəʊ.vɪ.ət ]
Sovyet
lay
[ leɪ ]
sermek
pass
[ pɑːs ]
geçmek
double
[ ˈdʌbl ]
çift
evaluation
[ ɪvæljʊˈeɪʃn ]
değerlendirme
visit
[ ˈvɪzɪt ]
ziyaret etmek
Oxford
[ ˈɒks.fəd ]
Oxford
53
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
soil
[ sɔɪl ]
toprak
frequency
[ ˈfriːkwənsi ]
sıklık
soul
[ səʊl ]
ruh
ancient
[ ˈeɪnʃənt ]
antik
violence
[ ˈvaɪələns ]
şiddet
chance
[ tʃɑːns ]
şans
sector
[ ˈsektər ]
sektör
educational
[ edjuːˈkeɪʃənl ]
eğitici
van
[ væn ]
kamyonet
regional
[ ˈriːdʒənəl ]
bölgesel
54
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
proper
[ ˈprɒpər ]
düzgün
married
[ ˈmærɪd ]
evli
rich
[ rɪtʃ ]
zengin
trial
[ traɪəl ]
duruşma
gender
[ ˈdʒendər ]
cinsiyet
reaction
[ rɪˈækʃən ]
reaksiyon
goal
[ ɡəʊl ]
amaç
variable
[ ˈveərɪəbl ]
değişken
hot
[ hɒt ]
sıcak
merely
[ ˈmɪəlɪ ]
sadece
55
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
interpretation
[ ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən ]
tercüme
gold
[ ɡəʊld ]
altın
attack
[ əˈtæk ]
saldırı
correct
[ kəˈrekt ]
doğru
cancer
[ ˈkænsər ]
kanser
glass
[ ɡlɑːs ]
bardak
interesting
[ ˈɪntrəstɪŋ ]
ilginç
mouth
[ maʊθ ]
ağız
hence
[ hens ]
buradan
vision
[ ˈvɪʒən ]
görüş
56
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
regard
[ rɪˈɡɑːd ]
saygınlık
beautiful
[ ˈbjuːtɪfəl ]
Güzel
speed
[ spiːd ]
hız
piece
[ piːs ]
parça
animal
[ ˈænɪməl ]
hayvan
practical
[ ˈpræktɪkəl ]
pratik
error
[ ˈerər ]
hata
generation
[ ˌdʒenəˈreɪʃən ]
nesil
identify
[ aɪˈdentɪfaɪ ]
tanımlamak
exist
[ ɪɡˈzɪst ]
var olmak
57
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
survey
[ ˈsɜːveɪ ]
anket
overall
[ ˈəʊvərɔːl ]
etraflı
motion
[ ˈməʊʃən ]
hareket
agency
[ ˈeɪdʒənsɪ ]
Ajans
minister
[ ˈmɪnɪstər ]
bakan
relevant
[ ˈreləvənt ]
ilgili
birth
[ bɜːθ ]
doğum
document
[ ˈdɒkjəmənt ]
belge
official
[ əˈfɪʃəl ]
resmi
selection
[ sɪˈlekʃən ]
seçim
58
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
describe
[ dɪˈskraɪb ]
betimlemek
Canada
[ ˈkæn.ə.də ]
Kanada
safety
[ ˈseɪftɪ ]
emniyet
fish
[ fɪʃ ]
balık
recently
[ ˈriːsəntli ]
son zamanlarda
joint
[ dʒɔɪnt ]
eklem yeri
acid
[ ˈæsɪd ]
asit
possibility
[ ˌpɒsəˈbɪlətɪ ]
olasılık
spiritual
[ ˈspɪrɪtjʊəl ]
manevi
reduce
[ rɪˈdjuːs ]
azaltmak
59
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
February
[ ˈfebrʊərɪ ]
Şubat
stone
[ stəʊn ]
taş
prevent
[ prɪˈvent ]
önlemek
hill
[ hɪl ]
tepe
northern
[ ˈnɔː.ðən ]
kuzey
worth
[ wɜːθ ]
değer
revolution
[ ˌrevəlˈuːʃən ]
devrim
happy
[ ˈhæpɪ ]
mutlu
director
[ dɪˈrektər ]
müdür
select
[ sɪˈlekt ]
seçme
60
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
whereas
[ weəˈræz ]
halbuki
aware
[ əˈweər ]
farkında olmak
scene
[ siːn ]
sahne
gain
[ ɡeɪn ]
kazanmak
evening
[ ˈiːvnɪŋ ]
akşam
sleep
[ sliːp ]
uyumak
advantage
[ ədˈvɑːntɪdʒ ]
avantaj
suddenly
[ ˈsʌdənlɪ ]
Birden
accept
[ əkˈsept ]
kabul etmek
equation
[ ɪˈkweɪʒən ]
denklem
61
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
rose
[ rəʊz ]
gül
spring
[ sprɪŋ ]
bahar
native
[ ˈneɪtɪv ]
yerli
thousand
[ ˈθaʊzənd ]
bin
guide
[ ɡaɪd ]
rehber
exactly
[ ɪɡˈzæktlɪ ]
Kesinlikle
background
[ ˈbækɡraʊnd ]
arka plan
carry
[ ˈkærɪ ]
taşımak
leadership
[ ˈliːdəʃɪp ]
liderlik
represent
[ ˌreprɪˈzent ]
temsil etmek
62
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
bottom
[ ˈbɒtəm ]
alt
agreed
[ əˈɡriːd ]
kabul
lady
[ ˈleɪdɪ ]
bayan
machine
[ məˈʃiːn ]
makine
formal
[ ˈfɔːməl ]
resmi
reform
[ rɪˈfɔːm ]
reform
break
[ breɪk ]
kırmak
fast
[ fɑːst ]
hızlı
contemporary
[ kənˈtempərərɪ ]
modern
walk
[ wɔːk ]
yürümek
63
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
insurance
[ ɪnˈʃʊərəns ]
sigorta
maintain
[ meɪnˈteɪn ]
sürdürmek
agent
[ ˈeɪdʒənt ]
ajan
creation
[ krɪˈeɪʃən ]
yaratılış
protein
[ ˈprəʊtiːn ]
protein
career
[ kəˈrɪər ]
kariyer
moreover
[ mɔːrˈəʊvər ]
Dahası
eventually
[ ɪˈvenʧəlɪ ]
sonunda
speaking
[ ˈspiː.kɪŋ ]
konuşuyorum
Britain
[ ˈbrɪt.ən ]
Britanya
64
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sufficient
[ səˈfɪʃənt ]
yeterli
square
[ skweər ]
kare
phone
[ fəʊn ]
telefon
forest
[ ˈfɒrɪst ]
orman
target
[ ˈtɑːɡɪt ]
hedef
baby
[ ˈbeɪbɪ ]
Bebek
net
[ net ]
açık
foot
[ fʊt ]
maximum
[ ˈmæksɪməm ]
maksimum
battle
[ ˈbætl ]
savaş
65
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
judge
[ dʒʌdʒ ]
yargıç
fair
[ feər ]
adil
signal
[ ˈsɪɡnəl ]
sinyal
aid
[ eɪd ]
yardım
ratio
[ ˈreɪʃɪəʊ ]
oran
bar
[ bɑːr ]
çubuk
comparison
[ kəmˈpærɪsən ]
karşılaştırmak
chemical
[ ˈkemɪkəl ]
kimyasal
eastern
[ ˈiː.stən ]
doğu
arm
[ ɑːm ]
kol
66
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
impossible
[ ɪmˈpɒsəbl ]
imkansız
academic
[ ˌækəˈdemɪk ]
akademik
edge
[ edʒ ]
kenar
wind
[ wɪnd ]
rüzgâr
regarding
[ rɪˈɡɑːdɪŋ ]
ilişkin
duty
[ ˈdjuːtɪ ]
görev
mode
[ məʊd ]
mod
input
[ ˈɪnpʊt ]
giriş
concentration
[ ˌkɒnsənˈtreɪʃən ]
konsantrasyon
miss
[ mɪs ]
kayıp
67
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
interaction
[ ˌɪntərˈækʃən ]
etkileşim
conclusion
[ kənˈkluːʒən ]
çözüm
television
[ ˈtelɪvɪʒən ]
televizyon
doctor
[ ˈdɒktər ]
doktor
save
[ seɪv ]
kaydetmek
click
[ klɪk ]
tıklamak
rural
[ ˈrʊərəl ]
kırsal
please
[ pliːz ]
Lütfen
build
[ bɪld ]
inşa etmek
officer
[ ˈɒfɪsər ]
subay
68
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
typical
[ ˈtɪpɪkəl ]
tipik
rock
[ rɒk ]
kaynak
regular
[ ˈreɡjələr ]
düzenli
corporation
[ ˌkɔːpərˈeɪʃən ]
şirket
crime
[ kraɪm ]
suç
perfect
[ ˈpɜːfɪkt ]
mükemmel
layer
[ leɪər ]
katman
leader
[ ˈliːdər ]
Önder
spread
[ spred ]
yaymak
thirty
[ ˈθɜːtɪ ]
otuz
69
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
onto
[ ˈɒntuː ]
üzerine
component
[ kəmˈpəʊnənt ]
bileşen
democratic
[ ˌdeməˈkrætɪk ]
demokratik
affect
[ əˈfekt ]
etkilemek
medium
[ ˈmiːdiəm ]
orta
belief
[ bɪˈliːf ]
inanç
fit
[ fɪt ]
yerleştirmek
defense
[ dɪˈfens ]
savunma
wood
[ wʊd ]
odun
technique
[ tekˈniːk ]
teknik
70
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
novel
[ ˈnɒvəl ]
roman
foundation
[ faʊnˈdeɪʃən ]
temel
sequence
[ ˈsiːkwəns ]
sekans
medicine
[ ˈmedɪsən ]
ilaç
conduct
[ ˈkɒndʌkt ]
yönetmek
dependent
[ dɪˈpendənt ]
bağımlı
principal
[ ˈprɪnsəpəl ]
müdür
slowly
[ ˈsləʊlɪ ]
yavaşça
centre
[ ˈsentər ]
merkez
crisis
[ ˈkraɪsɪs ]
kriz
71
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
holy
[ ˈhəʊlɪ ]
kutsal
block
[ blɒk ]
engellemek
competition
[ ˌkɒmpəˈtɪʃən ]
yarışma
mail
[ meɪl ]
posta
secondary
[ ˈsekəndərɪ ]
ikincil
cash
[ kæʃ ]
peşin
indicate
[ ˈɪndɪkeɪt ]
belirtmek
concerning
[ kənˈsɜːnɪŋ ]
ilişkin
couple
[ ˈkʌpl ]
çift
obtain
[ əbˈteɪn ]
elde etmek
72
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
send
[ send ]
Göndermek
sister
[ ˈsɪstər ]
kız kardeş
psychology
[ saɪˈkɒlədʒɪ ]
Psikoloji
expect
[ ɪkˈspekt ]
beklemek
station
[ ˈsteɪʃən ]
istasyon
store
[ stɔːr ]
mağaza
lake
[ leɪk ]
göl
visual
[ ˈvɪzjʊəl ]
görsel
absence
[ ˈæbsəns ]
yokluk
ensure
[ ɪnˈʃɔːr ]
emin olmak
73
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
literary
[ ˈlɪtərərɪ ]
edebi
secretary
[ ˈsekrətərɪ ]
Sekreter
challenge
[ ˈtʃælɪndʒ ]
meydan okumak
constitution
[ ˌkɒnstɪˈtjuːʃən ]
anayasa
considerable
[ kənˈsɪdərəbl ]
hatırı sayılır
royal
[ ˈrɔɪəl ]
asil
feature
[ ˈfiːtʃər ]
özellik
fundamental
[ ˌfʌndəˈmentəl ]
esas
appearance
[ əˈpɪərəns ]
dış görünüş
audience
[ ˈɔːdɪəns ]
kitle
74
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
nevertheless
[ ˌnevəðəˈles ]
yine de
somewhat
[ ˈsʌmwɒt ]
biraz
buy
[ baɪ ]
satın almak
winter
[ ˈwɪntər ]
kış
representation
[ ˌreprɪzenˈteɪʃən ]
temsil
psychological
[ ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkəl ]
psikolojik
affected
[ əˈfektɪd ]
etkilenen
dry
[ draɪ ]
kuru
damage
[ ˈdæmɪdʒ ]
zarar
interview
[ ˈɪntəvjuː ]
röportaj
75
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
achieve
[ əˈtʃiːv ]
başarmak
detail
[ ˈdiːteɪl ]
detay
obvious
[ ˈɒbvɪəs ]
bariz
watch
[ wɒtʃ ]
kol saati
display
[ dɪˈspleɪ ]
görüntülemek
objective
[ əbˈdʒektɪv ]
amaç
manager
[ ˈmænɪdʒər ]
müdür
unique
[ juːˈniːk ]
eşsiz
establish
[ ɪˈstæblɪʃ ]
kurmak
professor
[ prəˈfesər ]
profesör
76
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
reduction
[ rɪˈdʌkʃən ]
kesinti
adult
[ ˈædʌlt ]
yetişkin
entirely
[ ɪnˈtaɪəlɪ ]
Baştan sona
assume
[ əˈsjuːm ]
farz etmek
straight
[ streɪt ]
dümdüz
iron
[ aɪən ]
ütü
Roman
[ ˈrəʊmən ]
Roma
reader
[ ˈriːdər ]
okuyucu
ship
[ ʃɪp ]
gemi
largely
[ ˈlɑːdʒlɪ ]
büyük oranda
77
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
travel
[ ˈtrævəl ]
seyahat
mission
[ ˈmɪʃən ]
misyon
previously
[ ˈpriː.vi.əs.li ]
önceden
cycle
[ ˈsaɪkl ]
döngü
Mexico
[ ˈmek.sɪ.kəʊ ]
Meksika
Israel
[ ˈɪz.reɪl ]
İsrail
fourth
[ fɔːθ ]
dördüncü
combination
[ ˌkɒmbɪˈneɪʃən ]
kombinasyon
radio
[ ˈreɪdɪəʊ ]
radyo
improve
[ ɪmˈpruːv ]
geliştirmek
78
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Russian
[ ˈrʌʃ.ən ]
Rusça
museum
[ mjuːˈziːəm ]
müze
origin
[ ˈɒrɪdʒɪn ]
Menşei
framework
[ ˈfreɪmwɜːk ]
çerçeve
advanced
[ ədˈvɑːnst ]
gelişmiş
emotional
[ ɪˈməʊʃənəl ]
duygusal
judgment
[ ˈdʒʌdʒmənt ]
yargı
release
[ rɪˈliːs ]
serbest bırakmak
corporate
[ ˈkɔːpərət ]
Kurumsal
assistance
[ əˈsɪstəns ]
yardım
79
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
consciousness
[ ˈkɒnʃəsnəs ]
bilinç
wait
[ weɪt ]
Beklemek
minimum
[ ˈmɪnɪməm ]
minimum
broad
[ brɔːd ]
kalın
discuss
[ dɪˈskʌs ]
tartışmak
perform
[ pəˈfɔːm ]
rol yapmak
contain
[ kənˈteɪn ]
içermek
horse
[ hɔːs ]
atış
option
[ ˈɒpʃən ]
seçenek
core
[ kɔːr ]
çekirdek
80
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sitting
[ ˈsɪtɪŋ ]
oturma
recognition
[ ˌrekəɡˈnɪʃən ]
tanıma
safe
[ seɪf ]
güvenli
primarily
[ praɪˈmerəlɪ ]
öncelikle
youth
[ juːθ ]
gençlik
resource
[ rɪˈzɔːs ]
kaynak
bear
[ beər ]
ayı
seek
[ siːk ]
aramak
typically
[ ˈtɪpɪkəlɪ ]
tipik
protect
[ prəˈtekt ]
korumak
81
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
brief
[ briːf ]
kısa bilgi
resolution
[ ˌrezəlˈuːʃən ]
çözünürlük
eat
[ iːt ]
yemek yemek
summary
[ ˈsʌmərɪ ]
özet
fight
[ faɪt ]
kavga
numerous
[ ˈnjuːmərəs ]
çeşitli
entry
[ ˈentrɪ ]
giriş
forth
[ fɔːθ ]
ileri
participation
[ pɑːˌtɪs.ɪˈpeɪ.ʃən ]
katılım
slightly
[ ˈslaɪtlɪ ]
biraz
82
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
limit
[ ˈlɪmɪt ]
sınır
tend
[ tend ]
eğilimli olma
soft
[ sɒft ]
yumuşak
false
[ fɔːls ]
YANLIŞ
secret
[ ˈsiːkrət ]
gizli
severe
[ sɪˈvɪər ]
haşin
emphasis
[ ˈemfəsɪs ]
vurgu
examination
[ ɪɡˌzæmɪˈneɪʃən ]
muayene
nuclear
[ ˈnjuːklɪər ]
nükleer
frame
[ freɪm ]
çerçeve
83
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
passage
[ ˈpæsɪdʒ ]
geçit
intelligence
[ ɪnˈtelɪdʒəns ]
istihbarat
intellectual
[ ɪntɪˈlektjʊəl ]
entelektüel
via
[ vaɪə ]
aracılığıyla
happen
[ ˈhæpən ]
olmak
server
[ ˈsɜːvər ]
sunucu
nine
[ naɪn ]
dokuz
bound
[ baʊnd ]
ciltli
wave
[ weɪv ]
dalga
map
[ mæp ]
harita
84
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
transport
[ ˈtrænspɔːt ]
Ulaşım
garden
[ ˈɡɑːdən ]
bahçe
edition
[ ɪˈdɪʃən ]
baskı
familiar
[ fəˈmɪlɪər ]
aşina
campaign
[ kæmˈpeɪn ]
kampanya
apart
[ əˈpɑːt ]
ayrı
shift
[ ʃɪft ]
vardiya
agricultural
[ ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ]
tarımsal
shot
[ ʃɒt ]
atış
notion
[ ˈnəʊʃən ]
fikir
85
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
express
[ ɪkˈspres ]
ifade etmek
increasingly
[ ɪnˈkriːsɪŋli ]
giderek
struggle
[ ˈstrʌɡl ]
çabalamak
copy
[ ˈkɒpɪ ]
kopyala
opposite
[ ˈɒpəzɪt ]
zıt
metal
[ ˈmetəl ]
metal
Greek
[ ɡriːk ]
Yunan
draw
[ drɔː ]
çizmek
criminal
[ ˈkrɪmɪnəl ]
adli
welfare
[ ˈwelfeər ]
refah
86
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
Spanish
[ ˈspæn.ɪʃ ]
İspanyol
wild
[ waɪld ]
vahşi
immediate
[ ɪˈmiːdiət ]
acil
column
[ ˈkɒləm ]
kolon
bone
[ bəʊn ]
kemik
experimental
[ ɪkˌsperɪˈmentəl ]
deneysel
suppose
[ səˈpəʊz ]
sanmak
solid
[ ˈsɒlɪd ]
sağlam
link
[ lɪŋk ]
trouble
[ ˈtrʌbl ]
bela
87
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
significance
[ sɪɡˈnɪfɪkəns ]
önem
apparently
[ əˈpærəntlɪ ]
görünüşe göre
fresh
[ freʃ ]
taze
slow
[ sləʊ ]
yavaş
enemy
[ ˈenəmɪ ]
düşman
tissue
[ ˈtɪʃuː ]
doku
evil
[ ˈiːvəl ]
fenalık
approximately
[ əˈprɒksɪmətlɪ ]
yaklaşık olarak
drawing
[ ˈdrɔːɪŋ ]
çizim
inner
[ ˈɪnər ]
88
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
transition
[ trænˈzɪʃən ]
geçiş
dog
[ dɒɡ ]
köpek
evolution
[ ˌiːvəˈluːʃən ]
evrim
closely
[ ˈkləʊslɪ ]
yakından
narrative
[ ˈnærətɪv ]
anlatı
screen
[ skriːn ]
ekran
subsequent
[ ˈsʌbsɪkwənt ]
sonraki
request
[ rɪˈkwest ]
rica etmek
extremely
[ ɪkˈstriːmli ]
aşırı boyutta
attitude
[ ˈætɪtjuːd ]
davranış
89
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
ethnic
[ ˈeθnɪk ]
etnik
divine
[ dɪˈvaɪn ]
ilahi
reasonable
[ ˈriːzənəbl ]
mantıklı
camp
[ kæmp ]
kamp
knowing
[ ˈnəʊɪŋ ]
bilmek
marked
[ mɑːkt ]
işaretlenmiş
kingdom
[ ˈkɪŋdəm ]
krallık
grow
[ ɡrəʊ ]
büyümek
customer
[ ˈkʌstəmər ]
müşteri
significantly
[ sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt.lɪ ]
önemli ölçüde
90
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pretty
[ ˈprɪtɪ ]
tatlı
ideal
[ aɪˈdɪəl ]
ideal
density
[ ˈdensɪtɪ ]
yoğunluk
sit
[ sɪt ]
oturmak
executive
[ ɪɡˈzekjətɪv ]
yönetici
touch
[ tʌtʃ ]
dokunmak
democracy
[ dɪˈmɒkrəsɪ ]
demokrasi
structural
[ ˈstrʌktʃərəl ]
yapısal
similarly
[ ˈsɪmɪləlɪ ]
benzer şekilde
database
[ ˈdeɪtəbeɪs ]
veri tabanı
91
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
aspect
[ ˈæspekt ]
bakış açısı
tool
[ tuːl ]
alet
employee
[ ɪmˈplɔɪiː ]
çalışan
dream
[ driːm ]
rüya
parent
[ ˈpeərənt ]
ebeveyn
equally
[ ˈiːkwəli ]
eşit olarak
estate
[ ɪˈsteɪt ]
arazi
hotel
[ həʊˈtel ]
otel
hit
[ hɪt ]
vurmak
captain
[ ˈkæptɪn ]
Kaptan
92
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
pointed
[ ˈpɔɪntɪd ]
işaretlendi
ill
[ ɪl ]
hasta
explanation
[ ˌekspləˈneɪʃən ]
açıklama
mountain
[ ˈmaʊntɪn ]
dağ
engineering
[ ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ]
mühendislik
usual
[ ˈjuːʒuəl ]
olağan
sight
[ saɪt ]
görünüş
marketing
[ ˈmɑːkɪtɪŋ ]
pazarlama
hearing
[ ˈhɪərɪŋ ]
işitme
Asia
[ ˈeɪ.ʒə ]
Asya
93
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
consideration
[ kənˌsɪdərˈeɪʃən ]
düşünce
supreme
[ suːˈpriːm ]
yüce
universal
[ ˌjuːnɪˈvɜːsəl ]
evrensel
Latin
[ ˈlætɪn ]
Latince
writer
[ ˈraɪtər ]
yazar
election
[ ɪˈlekʃən ]
seçim
publication
[ ˌpʌblɪˈkeɪʃən ]
yayın
necessarily
[ nesəˈserəlɪ ]
mutlaka
pure
[ pjʊər ]
saf
famous
[ ˈfeɪməs ]
ünlü
94
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
ordinary
[ ˈɔːdənərɪ ]
sıradan
independence
[ ˌɪndɪˈpendəns ]
bağımsızlık
regulation
[ ˌreɡjəˈleɪʃən ]
düzenleme
chair
[ tʃeər ]
sandalye
parallel
[ ˈpærəlel ]
paralel
thank
[ θæŋk ]
teşekkür etmek
minute
[ ˈmɪnɪt ]
dakika
difficulty
[ ˈdɪfɪkəltɪ ]
zorluk
category
[ ˈkætəɡərɪ ]
kategori
consistent
[ kənˈsɪstənt ]
tutarlı
95
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
hardly
[ ˈhɑːdlɪ ]
zorlu
sentence
[ ˈsentəns ]
cümle
implementation
[ ˌɪmplɪmenˈteɪʃən ]
uygulama
permission
[ pəˈmɪʃən ]
izin
conversation
[ ˌkɒnvəˈseɪʃən ]
konuşma
confidence
[ ˈkɒnfɪdəns ]
kendinden emin
Catholic
[ ˈkæθəlɪk ]
Katolik
domain
[ dəʊˈmeɪn ]
ihtisas
specifically
[ spəˈsɪfɪkəlɪ ]
özellikle
plus
[ plʌs ]
artı
96
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
band
[ bænd ]
bant
theoretical
[ θɪəˈretɪkəl ]
teorik
valley
[ ˈvælɪ ]
vadi
abuse
[ əˈbjuːs ]
suistimal etmek
mainly
[ ˈmeɪnlɪ ]
daha çok
device
[ dɪˈvaɪs ]
cihaz
personality
[ ˌpɜːsənˈælətɪ ]
kişilik
grand
[ ɡrænd ]
büyük
behaviour
[ bɪˈheɪvjər ]
davranış
ourselves
[ ˌaʊəˈselvz ]
kendimizi
97
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
republic
[ rɪˈpʌblɪk ]
cumhuriyet
possibly
[ ˈpɒsəblɪ ]
muhtemelen
widely
[ ˈwaɪdlɪ ]
yaygın olarak
electronic
[ ɪˌlekˈtrɒnɪk ]
elektronik
farm
[ fɑːm ]
çiftlik
grant
[ ɡrɑːnt ]
hibe etmek
ice
[ aɪs ]
buz
agree
[ əˈɡriː ]
kabul etmek
poverty
[ ˈpɒvətɪ ]
yoksulluk
respectively
[ rɪˈspektɪvlɪ ]
sırasıyla
98
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
warm
[ wɔːm ]
ılık
define
[ dɪˈfaɪn ]
tanımlamak
poetry
[ ˈpəʊɪtrɪ ]
şiir
debate
[ dɪˈbeɪt ]
çekişme
appeal
[ əˈpiːl ]
çekici
debt
[ det ]
borç
composition
[ ˌkɒmpəˈzɪʃən ]
kompozisyon
muscle
[ ˈmʌsl ]
kas
plane
[ pleɪn ]
uçak
channel
[ ˈtʃænəl ]
kanal
99
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
mechanism
[ ˈmekənɪzəm ]
mekanizma
cognitive
[ ˈkɒɡnətɪv ]
bilişsel
discourse
[ ˈdɪs.kɔːs ]
söylem
gene
[ dʒiːn ]
gen
corner
[ ˈkɔːnər ]
köşe
star
[ stɑːr ]
yıldız
opposition
[ ˌɒpəˈzɪʃən ]
muhalefet
willing
[ ˈwɪlɪŋ ]
hevesli
strange
[ streɪndʒ ]
garip
fund
[ fʌnd ]
fon, sermaye
100
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
song
[ sɒŋ ]
şarkı
recognize
[ ˈrekəɡnaɪz ]
tanımak
jack
[ dʒæk ]
kriko
convention
[ kənˈvenʃən ]
ortak düşünce
club
[ klʌb ]
kulüp
apparent
[ əˈpærənt ]
belirgin
portion
[ ˈpɔːʃən ]
porsiyon
relief
[ rɪˈliːf ]
rahatlama
profit
[ ˈprɒfɪt ]
kâr
mine
[ maɪn ]
bana ait
Sınıfa dönün