0
reklamsız günler (kalan)
MENÜ
TITLE
CONTENT
rotayı sıfırla
Kursu sıfırlayarak tüm dersleri tekrar gözden geçirebileceksiniz.
500 Çevirisi ve transkripsiyonu ile popüler İngilizce kelimeler ve her ders için geçme sonucunuz!
Çeviriyi kendiniz hatırlamaya çalışın veya ilgili düğmeye tıklayın.
Sorunlu kelimeler için ek dersleri açıp kapatabilirsiniz. Bir seferde en fazla 10 kelime.
1
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
she
[ ʃiː ]
o
more
[ mɔːr ]
Daha
his
[ hɪz ]
onun
have
[ hæv ]
sahip olmak
we
[ wiː ]
Biz
what
[ wɒt ]
Ne
new
[ njuː ]
yeni
may
[ meɪ ]
mayıs
some
[ sʌm ]
bazı
him
[ hɪm ]
o
2
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
see
[ siː ]
Görmek
me
[ miː ]
Ben
like
[ laɪk ]
beğenmek
how
[ haʊ ]
Nasıl
after
[ ˈɑːftər ]
sonrasında
people
[ ˈpiːpl ]
insanlar
many
[ ˈmenɪ ]
birçok
work
[ wɜːk ]
very
[ ˈverɪ ]
çok
life
[ laɪf ]
hayat
3
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
from
[ frɒm ]
itibaren
or
[ ɔːr ]
veya
but
[ bʌt ]
Ancak
they
[ ðeɪ ]
Onlar
which
[ wɪtʃ ]
Hangi
this
[ ðɪs ]
Bu
one
[ wʌn ]
bir
their
[ ðeər ]
onların
her
[ hɜːr ]
o
can
[ kæn ]
olabilmek
4
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
all
[ ɔːl ]
Tümü
you
[ juː ]
Sen
if
[ ɪf ]
eğer
at
[ æt ]
en
there
[ ðeər ]
Orası
when
[ wen ]
Ne zaman
will
[ wɪl ]
irade
who
[ huː ]
DSÖ
he
[ hiː ]
O
other
[ ˈʌðər ]
diğer
5
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
so
[ səʊ ]
Bu yüzden
do
[ duː ]
Yapmak
no
[ nəʊ ]
HAYIR
these
[ ðiːz ]
bunlar
about
[ əˈbaʊt ]
hakkında
its
[ ɪts ]
onun
my
[ maɪ ]
Benim
time
[ taɪm ]
zaman
also
[ ˈɔːlsəʊ ]
Ayrıca
by
[ baɪ ]
ile
6
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
I
[ ]
BEN
into
[ ˈɪntə ]
içine
be
[ biː ]
olmak
than
[ ðæn ]
hariç
out
[ aʊt ]
dışarı
them
[ ðem ]
onlara
only
[ ˈəʊnlɪ ]
sadece
up
[ ʌp ]
yukarı
not
[ nɒt ]
Olumsuz
such
[ sʌtʃ ]
çok
7
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
your
[ jɔːr ]
senin
two
[ tuː ]
iki
on
[ ɒn ]
Açık
with
[ wɪð ]
ile
then
[ ðen ]
Daha sonra
first
[ ˈfɜːst ]
Birinci
most
[ məʊst ]
en
any
[ ˈenɪ ]
herhangi
it
[ ɪt ]
BT
our
[ aʊər ]
bizim
8
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
between
[ bɪˈtwiːn ]
arasında
said
[ sed ]
söz konusu
for
[ fɔːr ]
için
as
[ æz ]
gibi
over
[ ˈəʊ.vər ]
üzerinde
that
[ ðæt ]
O
should
[ ʃʊd ]
meli
in
[ ɪn ]
içinde
because
[ bɪˈkɒz ]
Çünkü
even
[ ˈiːvən ]
eşit
9
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
through
[ θruː ]
başından sonuna kadar
well
[ wel ]
Peki
where
[ weər ]
Neresi
to
[ ]
ile
use
[ juːz ]
kullanmak
those
[ ðəʊz ]
onlar
now
[ naʊ ]
Şimdi
and
[ ænd ]
Ve
each
[ iːtʃ ]
her biri
way
[ weɪ ]
yol
10
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
of
[ ɒv ]
ile ilgili
made
[ meɪd ]
yapılmış
both
[ bəʊθ ]
ikisi birden
just
[ dʒʌst ]
Sadece
must
[ mʌst ]
mutlak
before
[ bɪˈfɔːr ]
önce
being
[ ˈbiːɪŋ ]
yapı
world
[ wɜːld ]
dünya
same
[ seɪm ]
Aynı
much
[ mʌtʃ ]
fazla
11
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
state
[ steɪt ]
durum
however
[ haʊˈevər ]
Yine de
make
[ meɪk ]
yapmak
back
[ bæk ]
geri
own
[ əʊn ]
sahip olmak
while
[ waɪl ]
sırasında
us
[ ʌs ]
biz
good
[ ɡʊd ]
iyi
under
[ ˈʌn.dər ]
altında
system
[ ˈsɪstəm ]
sistem
12
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
man
[ mæn ]
Adam
know
[ nəʊ ]
Bilmek
three
[ θriː ]
üç
part
[ pɑːt ]
parça
long
[ lɒŋ ]
uzun
during
[ ˈdjʊərɪŋ ]
sırasında
down
[ daʊn ]
aşağı
another
[ əˈnʌðər ]
bir diğer
right
[ raɪt ]
here
[ hɪər ]
Burada
13
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
different
[ ˈdɪfərənt ]
farklı
day
[ deɪ ]
gün
social
[ ˈsəʊʃəl ]
sosyal
number
[ ˈnʌmbər ]
sayı
case
[ keɪs ]
dava
get
[ ɡet ]
elde etmek
without
[ wɪˈðaʊt ]
olmadan
example
[ ɪɡˈzɑːmpl ]
örnek
high
[ haɪ ]
yüksek
information
[ ˌɪnfəˈmeɪʃən ]
bilgi
14
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
still
[ stɪl ]
Hala
take
[ teɪk ]
almak
might
[ maɪt ]
belki
within
[ wɪˈðɪn ]
içinde
little
[ ˈlɪtl ]
biraz
too
[ tuː ]
fazla
found
[ faʊnd ]
kurmak
great
[ ɡreɪt ]
Harika
figure
[ ˈfɪɡər ]
figür
place
[ pleɪs ]
yer
15
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
against
[ əˈɡenst ]
aykırı
god
[ ɡɒd ]
Tanrı
need
[ niːd ]
ihtiyaç
go
[ ɡəʊ ]
Gitmek
year
[ jɪər ]
yıl
since
[ sɪns ]
o zamandan beri
important
[ ɪmˈpɔːtənt ]
önemli
data
[ ˈdeɪtə ]
veri
general
[ ˈdʒenərəl ]
genel
never
[ ˈnevər ]
Asla
16
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
American
[ əˈmerɪkən ]
Amerikan
public
[ ˈpʌblɪk ]
halk
often
[ ˈɒfən ]
sıklıkla
order
[ ˈɔːdər ]
emir
power
[ paʊər ]
güç
government
[ ˈɡʌvənmənt ]
devlet
university
[ ˌjuːnɪˈvɜːsətɪ ]
Üniversite
old
[ əʊld ]
eskimiş
development
[ dɪˈveləpmənt ]
gelişim
process
[ ˈprəʊses ]
işlem
17
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
come
[ kʌm ]
Gelmek
set
[ set ]
ayarlamak
off
[ ɒf ]
kapalı
form
[ fɔːm ]
biçim
small
[ smɔːl ]
küçük
point
[ pɔɪnt ]
nokta
group
[ ɡruːp ]
grup
given
[ ˈɡɪvən ]
verildi
family
[ ˈfæməlɪ ]
aile
law
[ lɔː ]
kanun
18
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
human
[ ˈhjuːmən ]
insan
every
[ ˈevrɪ ]
Her
water
[ ˈwɔːtə ]
su
end
[ end ]
son
again
[ əˈɡen ]
Tekrar
political
[ pəˈlɪtɪkəl ]
politik
second
[ ˈsekənd ]
ikinci
chapter
[ ˈtʃæptər ]
bölüm
think
[ θɪŋk ]
düşünmek
left
[ left ]
sol
19
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
less
[ les ]
az
around
[ əˈraʊnd ]
etrafında
large
[ lɑːdʒ ]
büyük
war
[ wɔːr ]
savaş
thus
[ ðʌs ]
Böylece
control
[ kənˈtrəʊl ]
kontrol
say
[ seɪ ]
söylemek
few
[ fjuː ]
bir kaç
thought
[ θɔːt ]
düşünce
upon
[ əˈpɒn ]
üzerine
20
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
press
[ pres ]
basmak
change
[ tʃeɪndʒ ]
değiştirmek
although
[ ɔːlˈðəʊ ]
rağmen
home
[ həʊm ]
Ev
national
[ ˈnæʃənəl ]
ulusal
among
[ əˈmʌŋ ]
arasında
hand
[ hænd ]
el
school
[ skuːl ]
okul
history
[ ˈhɪstərɪ ]
tarih
research
[ rɪˈsɜːtʃ ]
araştırma
21
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
house
[ haʊs ]
ev
always
[ ˈɔːlweɪz ]
Her zaman
find
[ faɪnd ]
bulmak
early
[ ˈɜːlɪ ]
erken
want
[ wɒnt ]
istek
table
[ ˈteɪbl ]
masa
fact
[ fækt ]
hakikat
later
[ ˈleɪtər ]
Daha sonra
rather
[ ˈrɑːðər ]
yerine
last
[ lɑːst ]
son
22
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
why
[ waɪ ]
Neden
study
[ ˈstʌdɪ ]
çalışmak
though
[ ðəʊ ]
Yine de
level
[ ˈlevəl ]
seviye
something
[ ˈsʌmθɪŋ ]
bir şey
book
[ bʊk ]
kitap
value
[ ˈvæljuː ]
değer
once
[ wʌns ]
bir kere
possible
[ ˈpɒsəbl ]
olası
several
[ ˈsevərəl ]
birçok
23
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
until
[ ənˈtɪl ]
değin
away
[ əˈweɪ ]
uzak
business
[ ˈbɪznɪs ]
işletme
help
[ help ]
yardım
name
[ neɪm ]
isim
body
[ ˈbɒdɪ ]
vücut
self
[ self ]
öz
yet
[ jet ]
henüz
become
[ bɪˈkʌm ]
haline gelmek
person
[ ˈpɜːsən ]
kişi
24
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
economic
[ ˌiːkəˈnɒmɪk ]
ekonomik
four
[ fɔːr ]
dört
present
[ ˈprezənt ]
Sunmak
give
[ ɡɪv ]
vermek
times
[ taɪmz ]
zamanlar
whether
[ ˈweðər ]
ikisinden biri
best
[ best ]
en iyi
look
[ lʊk ]
Bakmak
next
[ nekst ]
let
[ let ]
izin vermek
25
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
problem
[ ˈprɒbləm ]
sorun
course
[ kɔːs ]
kurs
far
[ fɑːr ]
uzak
means
[ miːnz ]
araç
area
[ ˈeərɪə ]
alan
child
[ tʃaɪld ]
çocuk
himself
[ hɪmˈself ]
kendisi
society
[ səˈsaɪətɪ ]
toplum
white
[ waɪt ]
beyaz
line
[ laɪn ]
astar
26
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
put
[ pʊt ]
koymak
head
[ hed ]
court
[ kɔːt ]
mahkeme
model
[ ˈmɒdəl ]
modeli
support
[ səˈpɔːt ]
Destek
city
[ ˈsɪtɪ ]
şehir
per
[ pɜːr ]
başına
better
[ ˈbetər ]
daha iyi
side
[ saɪd ]
taraf
nature
[ ˈneɪtʃər ]
doğa
27
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
common
[ ˈkɒmən ]
yaygın
health
[ helθ ]
sağlık
above
[ əˈbʌv ]
üstünde
act
[ ækt ]
davranmak
local
[ ˈləʊkəl ]
yerel
company
[ ˈkʌmpənɪ ]
şirket
young
[ jʌŋ ]
genç
country
[ ˈkʌntrɪ ]
ülke
known
[ nəʊn ]
bilinen
type
[ taɪp ]
tip
28
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
least
[ liːst ]
en az
service
[ ˈsɜːvɪs ]
hizmet
education
[ ˌedʒʊˈkeɪʃən ]
eğitim
analysis
[ əˈnæləsɪs ]
analiz
love
[ lʌv ]
Aşk
period
[ ˈpɪərɪəd ]
dönem
language
[ ˈlæŋɡwɪdʒ ]
dil
section
[ ˈsekʃən ]
bölüm
view
[ vjuː ]
görüş
policy
[ ˈpɒləsɪ ]
politika
29
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
century
[ ˈsenʃərɪ ]
yüzyıl
black
[ blæk ]
siyah
international
[ ˌɪntəˈnæʃənəl ]
uluslararası
either
[ ˈaɪðər ]
herhangi biri
therefore
[ ˈðeəfɔːr ]
Öyleyse
class
[ klɑːs ]
sınıf
individual
[ ɪndɪˈvɪdjʊəl ]
bireysel
care
[ keər ]
bakım
face
[ feɪs ]
yüz
question
[ ˈkwestʃən ]
soru
30
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
light
[ laɪt ]
ışık
father
[ ˈfɑːðər ]
baba
interest
[ ˈɪntrəst ]
faiz
open
[ ˈəʊpən ]
açık
mother
[ ˈmʌðər ]
anne
experience
[ ɪkˈspɪərɪəns ]
deneyim
sense
[ sens ]
algı
effect
[ ɪˈfekt ]
etki
community
[ kəˈmjuːnətɪ ]
toplum
together
[ təˈɡeðər ]
birlikte
31
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
further
[ ˈfɜːðər ]
daha öte
result
[ rɪˈzʌlt ]
sonuç
particular
[ pəˈtɪkjələr ]
özel
free
[ friː ]
özgür
certain
[ ˈsɜːtən ]
kesin
mind
[ maɪnd ]
akıl
age
[ eɪdʒ ]
yaş
management
[ ˈmænɪdʒmənt ]
yönetmek
room
[ ruːm ]
oda
major
[ ˈmeɪdʒər ]
ana
32
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
knowledge
[ ˈnɒlɪdʒ ]
bilgi
itself
[ ɪtˈself ]
kendisi
action
[ ˈækʃən ]
aksiyon
rate
[ reɪt ]
oran
low
[ ləʊ ]
Düşük
real
[ rɪəl ]
gerçek
woman
[ ˈwʊmən ]
kadın
death
[ deθ ]
ölüm
nothing
[ ˈnʌθɪŋ ]
Hiçbir şey
along
[ əˈlɒŋ ]
birlikte
33
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
five
[ faɪv ]
beş
role
[ rəʊl ]
rol
whole
[ həʊl ]
tüm
almost
[ ˈɔːlməʊst ]
neredeyse
land
[ lænd ]
kara
market
[ ˈmɑːkɪt ]
pazar
enough
[ ɪˈnʌf ]
yeterli
able
[ ˈeɪbl ]
hünerli
London
[ ˈlʌn.dən ]
Londra
theory
[ ˈθɪərɪ ]
teori
34
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
full
[ fʊl ]
tam dolu
position
[ pəˈzɪʃən ]
konum
already
[ ɔːlˈredɪ ]
çoktan
themselves
[ ðəmˈselvz ]
kendileri
provide
[ prəʊˈvaɪd ]
sağlamak
party
[ ˈpɑːtɪ ]
Parti
available
[ əˈveɪləbl ]
mevcut
done
[ dʌn ]
Tamamlandı
total
[ ˈtəʊtəl ]
Toplam
word
[ wɜːd ]
kelime
35
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
true
[ truː ]
doğru
show
[ ʃəʊ ]
göstermek
ever
[ ˈevər ]
durmadan
south
[ saʊθ ]
güney
term
[ tɜːm ]
terim
specific
[ spəˈsɪfɪk ]
özel
function
[ ˈfʌŋkʃən ]
işlev
night
[ naɪt ]
gece
field
[ ˈfiːld ]
alan
church
[ tʃɜːtʃ ]
kilise
36
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
money
[ ˈmʌnɪ ]
para
program
[ ˈprəʊɡræm ]
programı
various
[ ˈveərɪəs ]
çeşitli
single
[ ˈsɪŋɡl ]
Bekar
especially
[ ɪˈspeʃəlɪ ]
özellikle
usually
[ ˈjuːʒəlɪ ]
genellikle
structure
[ ˈstrʌktʃər ]
yapı
subject
[ ˈsʌbdʒɪkt ]
ders
perhaps
[ pəˈhæps ]
belki
kind
[ kaɪnd ]
tür
37
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
tell
[ tel ]
söylemek
really
[ ˈrɪəlɪ ]
Gerçekten
air
[ eər ]
hava
short
[ ʃɔːt ]
kısa
past
[ pɑːst ]
geçmiş
similar
[ ˈsɪmɪlər ]
benzer
half
[ hɑːf ]
yarım
approach
[ əˈprəʊtʃ ]
yaklaşmak
matter
[ ˈmætər ]
konu
percent
[ pəˈsent ]
yüzde
38
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
evidence
[ ˈevɪdəns ]
kanıt
production
[ prəˈdʌkʃən ]
üretme
necessary
[ ˈnesəsərɪ ]
gerekli
north
[ nɔːθ ]
kuzey
thing
[ θɪŋ ]
şey
saw
[ sɔː ]
testere
future
[ ˈfjuːtʃər ]
gelecek
special
[ ˈspeʃəl ]
özel
treatment
[ ˈtriːtmənt ]
tedavi
clear
[ klɪər ]
temizlemek
39
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
art
[ ɑːt ]
sanat
practice
[ ˈpræktɪs ]
pratik
keep
[ kiːp ]
kale
third
[ θɜːd ]
üçüncü
culture
[ ˈkʌltʃər ]
kültür
English
[ ˈɪŋɡlɪʃ ]
İngilizce
include
[ ɪnˈkluːd ]
katmak
office
[ ˈɒfɪs ]
ofis
growth
[ ɡrəʊθ ]
büyüme
required
[ rɪˈkwaɪəd ]
gerekli
40
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
personal
[ ˈpɜːsənəl ]
kişisel
heart
[ hɑːt ]
kalp
force
[ fɔːs ]
güç
whose
[ huːz ]
kimin
read
[ riːd ]
Okumak
call
[ kɔːl ]
Arama
report
[ rɪˈpɔːt ]
rapor
reason
[ ˈriːzən ]
sebep
mean
[ miːn ]
Anlam
natural
[ ˈnætʃərəl ]
doğal
41
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
current
[ ˈkʌrənt ]
akım
story
[ ˈstɔːrɪ ]
hikaye
across
[ əˈkrɒs ]
karşısında
food
[ fuːd ]
yiyecek
toward
[ tɔrd ]
karşı
relationship
[ rɪˈleɪʃənʃɪp ]
ilişki
energy
[ ˈenədʒɪ ]
enerji
cost
[ kɒst ]
maliyet
due
[ djuː ]
vadesi dolmuş
feel
[ fiːl ]
hissetmek
42
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
sometimes
[ ˈsʌmtaɪmz ]
Bazen
space
[ speɪs ]
uzay
central
[ ˈsentrəl ]
merkezi
method
[ ˈmeθəd ]
yöntem
idea
[ aɪˈdɪə ]
fikir
science
[ saɪəns ]
bilim
design
[ dɪˈzaɪn ]
tasarım
trade
[ treɪd ]
ticaret
quite
[ kwaɪt ]
epeyce
test
[ test ]
Ölçek
43
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
close
[ kləʊz ]
kapalı
note
[ nəʊt ]
Not
main
[ meɪn ]
ana
source
[ sɔːs ]
kaynak
population
[ ˌpɒpjəˈleɪʃən ]
nüfus
turn
[ tɜːn ]
dönüş
needs
[ niːdz ]
ihtiyaçlar
foreign
[ ˈfɒrɪn ]
yabancı
material
[ məˈtɪərɪəl ]
malzeme
account
[ əˈkaʊnt ]
hesap
44
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
living
[ ˈlɪvɪŋ ]
yaşamak
performance
[ pəˈfɔːməns ]
verim
late
[ leɪt ]
geç
cause
[ kɔːz ]
neden
likely
[ ˈlaɪklɪ ]
büyük ihtimalle
hard
[ hɑːd ]
zor
plan
[ plæn ]
plan
sure
[ ʃɔːr ]
Elbette
increase
[ ɪnˈkriːs ]
arttırmak
activity
[ ækˈtɪvətɪ ]
aktivite
45
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
project
[ ˈprɒdʒekt ]
proje
west
[ west ]
batı
risk
[ rɪsk ]
risk
play
[ pleɪ ]
oynamak
return
[ rɪˈtɜːn ]
geri dönmek
journal
[ ˈdʒɜːnəl ]
günlük
property
[ ˈprɒpətɪ ]
mülk
physical
[ ˈfɪzɪkəl ]
fiziksel
private
[ ˈpraɪvɪt ]
özel
British
[ ˈbrɪtɪʃ ]
ingiliz
46
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
text
[ tekst ]
metin
wanted
[ ˈwɒntɪd ]
aranan
believe
[ bɪˈliːv ]
inanmak
king
[ kɪŋ ]
kral
paper
[ ˈpeɪpər ]
kağıt
America
[ əˈmer.ɪ.kə ]
Amerika
size
[ saɪz ]
boyut
lower
[ ˈləʊər ]
daha düşük
blood
[ blʌd ]
kan
response
[ rɪˈspɒns ]
cevap
47
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
anything
[ ˈenɪθɪŋ ]
herhangi bir şey
cultural
[ ˈkʌltʃərəl ]
kültürel
probably
[ ˈprɒbəblɪ ]
muhtemelen
quality
[ ˈkwɒlətɪ ]
kalite
today
[ təˈdeɪ ]
Bugün
range
[ reɪndʒ ]
menzil
finally
[ ˈfaɪnəlɪ ]
Sonunda
movement
[ ˈmuːvmənt ]
hareket
behind
[ bɪˈhaɪnd ]
arka
outside
[ ˌaʊtˈsaɪd ]
dıştan
48
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
difficult
[ ˈdɪfɪkəlt ]
zor
surface
[ ˈsɜːfɪs ]
yüzey
strong
[ strɒŋ ]
güçlü
building
[ ˈbɪldɪŋ ]
bina
situation
[ sɪtjʊˈeɪʃn ]
durum
significant
[ sɪɡˈnɪfɪkənt ]
önemli
understand
[ ˌʌndəˈstænd ]
anlamak
writing
[ ˈraɪtɪŋ ]
yazı
soon
[ suːn ]
yakında
moment
[ ˈməʊmənt ]
an
49
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
decision
[ dɪˈsɪʒən ]
karar
modern
[ ˈmɒdən ]
modern
simply
[ ˈsɪmplɪ ]
basitçe
six
[ sɪks ]
altı
instead
[ ɪnˈsted ]
yerine
door
[ dɔːr ]
kapı
president
[ ˈprezɪdənt ]
başkan
review
[ rɪˈvjuː ]
gözden geçirmek
near
[ nɪər ]
yakın
patient
[ ˈpeɪʃənt ]
hasta
50
3 gün
7 gün
21 gün
Başlatılmadı!
amount
[ əˈmaʊnt ]
miktar
top
[ tɒp ]
tepe
job
[ dʒɒb ]
indeed
[ ɪnˈdiːd ]
Aslında
center
[ ˈsentər ]
merkez
rule
[ ruːl ]
kural
key
[ kiː ]
anahtar
attention
[ əˈtenʃən ]
dikkat
front
[ frʌnt ]
ön
organization
[ ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən ]
organizasyon
Sınıfa dönün