0
dni bez reklam (pozostałe)
MENU
TITLE
CONTENT
zresetuj kurs
Po zresetowaniu kursu będziesz mógł ponownie przejść przez wszystkie lekcje.
2000 popularne angielskie słówka z tłumaczeniem i transkrypcją oraz wynik zaliczenia każdej lekcji!
Spróbuj samodzielnie przypomnieć sobie tłumaczenie lub kliknij odpowiedni przycisk.
Możesz włączyć/wyłączyć dodatkowe lekcje dla trudnych słów. Do 10 słów jednocześnie.
1
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
tie
[ taɪ ]
krawat
smart
[ smɑːt ]
mądry
kiss
[ kɪs ]
pocałunek
commentary
[ ˈkɒməntərɪ ]
komentarz
query
[ ˈkwɪərɪ ]
zapytanie
deck
[ dek ]
pokład
vulnerable
[ ˈvʌlnərəbl ]
wrażliwy
actively
[ ˈæktɪvlɪ ]
aktywnie
specification
[ ˌspesɪfɪˈkeɪʃən ]
specyfikacja
yesterday
[ ˈjestədeɪ ]
Wczoraj
2
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
stuck
[ stʌk ]
zablokowany
inferior
[ ɪnˈfɪərɪər ]
gorszy
insert
[ ɪnˈsɜːt ]
wstawić
settle
[ ˈsetl ]
rozstrzygnąć
tract
[ trækt ]
traktat
peer
[ pɪər ]
rówieśnik
diabetes
[ ˌdaɪəˈbiːtiːz ]
cukrzyca
retain
[ rɪˈteɪn ]
zachować
tolerance
[ ˈtɒlərəns ]
tolerancja
hunt
[ hʌnt ]
polowanie
3
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
stairs
[ steəz ]
schody
pink
[ pɪŋk ]
różowy
void
[ vɔɪd ]
próżnia
corruption
[ kəˈrʌpʃən ]
korupcja
mature
[ məˈtjʊər ]
dojrzały
knee
[ niː ]
kolano
riding
[ ˈraɪdɪŋ ]
jazda konna
likelihood
[ ˈlaɪklɪhʊd ]
prawdopodobieństwo
bibliography
[ ˌbɪblɪˈɒɡrəfɪ ]
bibliografia
interference
[ ˌɪntəˈfɪərəns ]
ingerencja
4
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
continuity
[ ˌkɒntɪˈnjuːətɪ ]
ciągłość
mild
[ maɪld ]
łagodny
luck
[ lʌk ]
szczęście
quantum
[ ˈkwɒn.təm ]
kwant
forum
[ ˈfɔːrəm ]
forum
frontier
[ frʌnˈtɪər ]
granica
Greece
[ ɡriːs ]
Grecja
bull
[ bʊl ]
byk
apple
[ ˈæpl ]
jabłko
excitement
[ ɪkˈsaɪtmənt ]
podniecenie
5
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
influential
[ ɪnflʊˈenʃəl ]
wpływowy
palm
[ pɑːm ]
palma
enthusiasm
[ ɪnˈθjuːzɪæzəm ]
entuzjazm
refuse
[ rɪˈfjuːz ]
odmawiać
municipal
[ mjuːˈnɪsɪpəl ]
komunalny
exclusion
[ ɪksˈkluːʒən ]
wykluczenie
destination
[ ˌdestɪˈneɪʃən ]
miejsce docelowe
jersey
[ ˈdʒɜːzɪ ]
golf
occupational
[ ˌɒkjəˈpeɪʃənəl ]
zajęciowy
secular
[ ˈsekjələr ]
świecki
6
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
heading
[ ˈhedɪŋ ]
nagłówek
gentleman
[ ˈdʒentlmən ]
pan
interpret
[ ɪnˈtɜːprɪt ]
interpretować
protective
[ prəˈtektɪv ]
ochronny
guest
[ ɡest ]
gość
transform
[ trænsˈfɔːm ]
przekształcać
nitrogen
[ ˈnaɪtrədʒən ]
azot
renaissance
[ rəˈneɪsəns ]
renesans
companion
[ kəmˈpænjən ]
towarzysz
pen
[ pen ]
długopis
7
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
dawn
[ dɔːn ]
świt
violation
[ ˌvaɪ.əˈleɪ.ʃən ]
naruszenie
folder
[ ˈfəʊldər ]
teczka
dual
[ ˈdjuːəl ]
podwójny
realistic
[ ˌrɪəˈlɪstɪk ]
realistyczny
spouse
[ spaʊs ]
współmałżonek
aggregate
[ ˈæɡrɪɡət ]
agregat
rotation
[ rəʊˈteɪ.ʃən ]
obrót
railway
[ ˈreɪlweɪ ]
kolej żelazna
selective
[ sɪˈlektɪv ]
selektywny
8
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
enzyme
[ ˈenzaɪm ]
enzym
festival
[ ˈfestɪvəl ]
festiwal
shame
[ ʃeɪm ]
wstyd
farmer
[ ˈfɑːmər ]
rolnik
intimate
[ ˈɪntɪmət ]
intymny
peculiar
[ pɪˈkjuːlɪər ]
osobliwy
documentation
[ ˌdɒkjəmenˈteɪʃən ]
dokumentacja
repeatedly
[ rɪˈpiː.tɪd.li ]
wielokrotnie
conscience
[ ˈkɒnʃəns ]
sumienie
license
[ ˈlaɪsəns ]
licencja
9
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
alleged
[ əˈledʒd ]
rzekomy
predict
[ prɪˈdɪkt ]
przewidywać
collaboration
[ kəˌlæbəˈreɪʃən ]
współpraca
grateful
[ ˈɡreɪtfəl ]
wdzięczny
airport
[ ˈeəpɔːt ]
Lotnisko
bulletin
[ ˈbʊlətɪn ]
biuletyn
adaptation
[ ˌædæpˈteɪʃən ]
dostosowanie
blank
[ blæŋk ]
pusty
bath
[ bɑːθ ]
wanna
prophet
[ ˈprɒfɪt ]
prorok
10
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
sensory
[ ˈsen.sər.ɪ ]
sensoryczny
burst
[ bɜːst ]
pękać
vitamin
[ ˈvɪtəmɪn ]
witamina
metaphor
[ ˈmetəfər ]
metafora
justification
[ ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən ]
uzasadnienie
loyalty
[ ˈlɔɪəltɪ ]
lojalność
outstanding
[ ˌaʊtˈstændɪŋ ]
wybitny
sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]
zrównoważony
bitter
[ ˈbɪtər ]
gorzki
tender
[ ˈtendər ]
miękki
11
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
lesser
[ ˈlesər ]
pomniejszy
ceremony
[ ˈserɪmənɪ ]
ceremonia
tough
[ tʌf ]
trudny
citizenship
[ ˈsɪtɪzənʃɪp ]
obywatelstwo
cord
[ kɔːd ]
sznur
restoration
[ ˌres.tərˈeɪ.ʃən ]
przywrócenie
coordination
[ kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən ]
koordynacja
filling
[ ˈfɪlɪŋ ]
pożywny
lecture
[ ˈlektʃər ]
wykład
grammar
[ ˈɡræmər ]
gramatyka
12
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
precious
[ ˈpreʃəs ]
cenny
uncertain
[ ʌnˈsɜːtən ]
niepewny
prospect
[ ˈprɒspekt ]
perspektywa
wholly
[ ˈhəʊllɪ ]
całkowicie
appreciation
[ əˌpriːʃiˈeɪʃən ]
uznanie
jump
[ dʒʌmp ]
skok
investigate
[ ɪnˈvestɪɡeɪt ]
zbadać
rat
[ ræt ]
szczur
scholarship
[ ˈskɒləʃɪp ]
stypendium
lover
[ ˈlʌvər ]
kochanek
13
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
nutrition
[ njuːˈtrɪʃən ]
odżywianie
dignity
[ ˈdɪɡnətɪ ]
godność
charter
[ ˈtʃɑːtər ]
czarter
Protestant
[ ˈprɒtɪstənt ]
protestant
fabric
[ ˈfæbrɪk ]
tkanina
football
[ ˈfʊtbɔːl ]
piłka nożna
seventh
[ ˈsevənθ ]
siódmy
alike
[ əˈlaɪk ]
zarówno
faithful
[ ˈfeɪθfəl ]
wierny
engagement
[ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
zaręczyny
14
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
injection
[ ɪnˈdʒekʃən ]
zastrzyk
grid
[ ɡrɪd ]
siatka
powder
[ ˈpaʊdər ]
proszek
portfolio
[ ˌpɔːtˈfəʊlɪəʊ ]
teczka
competence
[ ˈkɒm.pɪ.təns ]
kompetencja
complaint
[ kəmˈpleɪnt ]
skarga
distress
[ dɪˈstres ]
rozpacz
blessed
[ ˈblesɪd ]
błogosławiony
placement
[ ˈpleɪsmənt ]
umieszczenie
prize
[ praɪz ]
nagroda
15
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
pack
[ pæk ]
Pakiet
Friday
[ ˈfraɪdeɪ ]
Piątek
serum
[ ˈsɪərəm ]
serum
wash
[ wɒʃ ]
myć się
fur
[ fɜːr ]
futro
crazy
[ ˈkreɪzɪ ]
zwariowany
practically
[ ˈpræktɪkəlɪ ]
praktycznie
capability
[ ˌkeɪpəˈbɪlətɪ ]
zdolność
rush
[ rʌʃ ]
pośpiech
modest
[ ˈmɒdɪst ]
skromny
16
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
seldom
[ ˈseldəm ]
rzadko
buyer
[ ˈbaɪər ]
kupujący
lovely
[ ˈlʌvlɪ ]
śliczny
pot
[ pɒt ]
garnek
fleet
[ fliːt ]
flota
honour
[ ˈɒnər ]
honor
employ
[ ɪmˈplɔɪ ]
zatrudniać
engineer
[ ˌendʒɪˈnɪər ]
inżynier
elaborate
[ ɪˈlæbərət ]
wyszukany
brilliant
[ ˈbrɪlɪənt ]
genialny
17
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
slip
[ slɪp ]
poślizg
formulation
[ ˌfɔr·mjəˈleɪ·ʃən ]
sformułowanie
diary
[ ˈdaɪərɪ ]
dziennik
badly
[ ˈbædlɪ ]
źle
mask
[ mɑːsk ]
maska
salary
[ ˈsælərɪ ]
wynagrodzenie
gather
[ ˈɡæðər ]
zebrać
pop
[ pɒp ]
Muzyka pop
definite
[ ˈdefɪnət ]
określony
deficiency
[ dɪˈfɪʃənsɪ ]
niedobór
18
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
gravity
[ ˈɡrævətɪ ]
powaga
definitely
[ ˈdefɪnətlɪ ]
zdecydowanie
invisible
[ ɪnˈvɪzəbl ]
niewidzialny
supervision
[ ˌsuːpəˈvɪʒən ]
nadzór
substitute
[ ˈsʌbstɪtjuːt ]
zastąpić
mercy
[ ˈmɜːsɪ ]
Łaska
grief
[ ɡriːf ]
smutek
capitalist
[ ˈkæpɪtəlɪst ]
kapitalista
workshop
[ ˈwɜːkʃɒp ]
warsztat
mineral
[ ˈmɪnərəl ]
minerał
19
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
preservation
[ ˌprezəˈveɪʃən ]
ochrona
wherever
[ weəˈrevər ]
gdziekolwiek
arrow
[ ˈærəʊ ]
strzałka
paradigm
[ ˈpærədaɪm ]
paradygmat
coalition
[ kəʊəˈlɪʃən ]
koalicja
formerly
[ ˈfɔːməlɪ ]
dawniej
certificate
[ səˈtɪfɪkət ]
certyfikat
lock
[ lɒk ]
zamek
Singapore
[ ˌsɪŋ.əˈpɔːr ]
Singapur
pound
[ paʊnd ]
funt
20
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
slide
[ slaɪd ]
slajd
emphasize
[ ˈemfəsaɪz ]
podkreślić
psychiatric
[ ˌsaɪ.kɪˈæt.rɪk ]
psychiatryczny
basically
[ ˈbeɪsɪkəlɪ ]
zasadniczo
modification
[ ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ]
modyfikacja
hunter
[ ˈhʌn.tər ]
myśliwy
implicit
[ ɪmˈplɪsɪt ]
domniemany
shoot
[ ʃuːt ]
strzelać
belt
[ belt ]
pasek
eve
[ iːv ]
przeddzień
21
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Egyptian
[ ɪˈdʒɪp.ʃən ]
Egipcjanin
neural
[ ˈnjʊərəl ]
nerwowy
flood
[ flʌd ]
powódź
qualitative
[ ˈkwɒlɪtətɪv ]
jakościowy
pension
[ ˈpenʃən ]
emerytura
flash
[ flæʃ ]
błysk
baker
[ ˈbeɪkər ]
piekarz
inevitably
[ ɪˈnev.ɪ.tə.blɪ ]
nieuchronnie
spinal
[ ˈspaɪnəl ]
rdzeniowy
resort
[ rɪˈzɔːt ]
Ośrodek wczasowy
22
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
lens
[ lenz ]
obiektyw
creature
[ ˈkriːtʃər ]
kreatura
cellular
[ ˈseljələr ]
komórkowy
rigid
[ ˈrɪdʒɪd ]
sztywny
tropical
[ ˈtrɒpɪkəl ]
tropikalny
beneficial
[ ˌbenɪˈfɪʃəl ]
korzystny
farther
[ ˈfɑːðər ]
dalej
farming
[ ˈfɑːmɪŋ ]
rolnictwo
separately
[ ˈsep.ər.ət.lɪ ]
osobno
pump
[ pʌmp ]
pompa
23
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
worldwide
[ ˌwɜːldˈwaɪd ]
na całym świecie
Iran
[ ɪˈrɑːn ]
Iran
grandfather
[ ˈɡrændˌfɑːðər ]
Dziadek
differentiation
[ ˌdɪf.ər.en.ʃɪˈeɪ.ʃən ]
różnicowanie
asleep
[ əˈsliːp ]
we śnie
historian
[ hɪˈstɔːrɪən ]
historyk
convenient
[ kənˈviːniənt ]
wygodny
matching
[ ˈmætʃɪŋ ]
dopasowanie
unexpected
[ ˌʌnɪkˈspektɪd ]
nieoczekiwany
laughter
[ ˈlɑːftər ]
śmiech
24
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
anybody
[ ˈenɪˌbɒdɪ ]
ktoś
weapon
[ ˈwepən ]
broń
glucose
[ ˈɡluːkəʊs ]
glukoza
tragedy
[ ˈtrædʒədɪ ]
tragedia
hostile
[ ˈhɒstaɪl ]
wrogi
scripture
[ ˈskrɪptʃər ]
pismo
relevance
[ ˈreləvəns ]
znaczenie
pitch
[ pɪtʃ ]
poziom
inclusion
[ ɪnˈkluːʒən ]
włączenie
federation
[ ˌfedərˈeɪʃən ]
federacja
25
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
stretch
[ stretʃ ]
rozciągać się
assault
[ əˈsɔːlt ]
napaść
abnormal
[ æbˈnɔːməl ]
nieprawidłowy
withdrawal
[ wɪðˈdrɔːəl ]
wycofanie
geography
[ dʒɪˈɒɡrəfɪ ]
geografia
Hindu
[ ˈhɪnduː ]
Hindus
undoubtedly
[ ʌnˈdaʊtɪdlɪ ]
niewątpliwie
accomplish
[ əˈkʌmplɪʃ ]
osiągać
observer
[ əbˈzɜːvər ]
obserwator
legislature
[ ˈledʒ.ɪ.slə.tʃʊər ]
legislatura
26
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
continental
[ ˌkɒntɪˈnentəl ]
kontynentalny
crack
[ kræk ]
pękać
lucky
[ ˈlʌkɪ ]
mający szczęście
hang
[ hæŋ ]
powiesić
bow
[ baʊ ]
ukłon
drag
[ dræɡ ]
ciągnąć
craft
[ krɑːft ]
rzemiosło
sympathy
[ ˈsɪmpəθɪ ]
współczucie
coach
[ kəʊtʃ ]
trener
Taiwan
[ taɪˈwɑːn ]
Tajwan
27
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
restore
[ rɪˈstɔːr ]
przywrócić
editorial
[ ˌedɪˈtɔːrɪəl ]
redakcyjny
buffer
[ ˈbʌfər ]
bufor
accumulation
[ əˌkjuː.mjəˈleɪ.ʃən ]
akumulacja
talent
[ ˈtælənt ]
talent
leather
[ ˈleðər ]
skóra
naked
[ ˈneɪkɪd ]
nagi
proceeds
[ ˈprəʊsiːdz ]
dochód
grandmother
[ ˈɡrændˌmʌðər ]
babcia
deposit
[ dɪˈpɒzɪt ]
depozyt
28
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
cheese
[ tʃiːz ]
ser
update
[ ʌpˈdeɪt ]
aktualizacja
excuse
[ ɪkˈskjuːz ]
wymówka
horizon
[ həˈraɪzən ]
horyzont
probable
[ ˈprɒbəbl ]
prawdopodobny
detect
[ dɪˈtekt ]
wykryć
earl
[ ɜːl ]
hrabia
reception
[ rɪˈsepʃən ]
przyjęcie
fold
[ fəʊld ]
zginać
satellite
[ ˈsætəlaɪt ]
satelita
29
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
compression
[ kəmˈpreʃ.ən ]
kompresja
concentrate
[ ˈkɒnsəntreɪt ]
koncentrować
butter
[ ˈbʌtər ]
masło
rubber
[ ˈrʌbər ]
guma
reign
[ reɪn ]
królować
stranger
[ ˈstreɪndʒər ]
nieznajomy
Sweden
[ ˈswiː.dən ]
Szwecja
sovereignty
[ ˈsɒv.rɪn.tɪ ]
suwerenność
arbitrary
[ ˈɑːbɪtrərɪ ]
arbitralny
vocabulary
[ vəʊˈkæbjələrɪ ]
słownictwo
30
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
deviation
[ ˌdiːviˈeɪʃən ]
odchylenie
succession
[ səkˈseʃən ]
dziedziczenie
ego
[ ˈiːɡəʊ ]
ego
ridge
[ rɪdʒ ]
grzbiet
boss
[ bɒs ]
szef
analyze
[ ˈænəlaɪz ]
analizować
recover
[ rɪˈkʌvər ]
odzyskiwać
ceiling
[ ˈsiːlɪŋ ]
sufit
anthropology
[ ˌænθrəˈpɒlədʒɪ ]
antropologia
alien
[ ˈeɪlɪən ]
obcy
31
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
abortion
[ əˈbɔːʃən ]
poronienie
disclosure
[ dɪsˈkləʊʒər ]
ujawnienie
landing
[ ˈlændɪŋ ]
lądowanie
fix
[ fɪks ]
naprawić
installation
[ ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən ]
instalacja
brush
[ brʌʃ ]
szczotka
prediction
[ prɪˈdɪkʃən ]
prognoza
submit
[ səbˈmɪt ]
składać
piano
[ pɪˈænəʊ ]
fortepian
cure
[ kjʊər ]
wyleczyć
32
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
deficit
[ ˈdefɪsɪt ]
deficyt
treasury
[ ˈtreʒərɪ ]
skarbiec
residential
[ ˌrezɪˈdenʃəl ]
osiedle mieszkaniowe
overseas
[ ˌəʊvəˈsiːz ]
za granicą
encouraging
[ ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ ]
zachęcający
burn
[ bɜːn ]
oparzenie
cousin
[ ˈkʌzən ]
kuzyn
seemingly
[ ˈsiːmɪŋli ]
pozornie
upward
[ ˈʌpwəd ]
w górę
dean
[ diːn ]
dziekan
33
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
confirm
[ kənˈfɜːm ]
potwierdzać
valve
[ vælv ]
zawór
tribal
[ ˈtraɪ.bəl ]
plemienny
maternal
[ məˈtɜːnəl ]
macierzyński
Norman
[ ˈnɔː.mən ]
Normana
publicly
[ ˈpʌblɪklɪ ]
publicznie
exhibition
[ ˌeksɪˈbɪʃən ]
wystawa
sage
[ seɪdʒ ]
szałwia
upset
[ ʌpˈset ]
zdenerwowany
strip
[ strɪp ]
rozebrać się
34
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
mayor
[ meər ]
burmistrz
celebrated
[ ˈseləbreɪtɪd ]
słynny
rating
[ ˈreɪtɪŋ ]
ocena
commissioner
[ kəˈmɪʃənər ]
komisarz
rape
[ reɪp ]
rzepak
Jordan
[ ˈdʒɔː.dən ]
Jordania
fracture
[ ˈfræktʃər ]
pęknięcie
statutory
[ ˈstætjətərɪ ]
ustawowy
medication
[ ˌmedɪˈkeɪʃən ]
lek
producer
[ prəˈdjuːsər ]
producent
35
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
grasp
[ ɡrɑːsp ]
chwyt
eager
[ ˈiːɡər ]
chętny
shelter
[ ˈʃeltər ]
schronienie
ignorance
[ ˈɪɡnərəns ]
ignorancja
spin
[ spɪn ]
kręcić się
virgin
[ ˈvɜːdʒɪn ]
dziewica
perceive
[ pəˈsiːv ]
postrzegać
wolf
[ wʊlf ]
Wilk
retail
[ ˈriːteɪl ]
sprzedaż detaliczna
episode
[ ˈepɪsəʊd ]
epizod
36
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
junior
[ ˈdʒuːnɪər ]
junior
physiological
[ ˌfɪzɪəˈlɒdʒɪkəl ]
fizjologiczny
merchant
[ ˈmɜːtʃənt ]
kupiec
genius
[ ˈdʒiːniəs ]
geniusz
thread
[ θred ]
nitka
invention
[ ɪnˈvenʃən ]
wynalazek
chapel
[ ˈtʃæpəl ]
kaplica
confident
[ ˈkɒnfɪdənt ]
pewny siebie
imply
[ ɪmˈplaɪ ]
sugerować
dirty
[ ˈdɜːtɪ ]
brudny
37
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
inability
[ ˌɪnəˈbɪlətɪ ]
niemożność
persistent
[ pəˈsɪstənt ]
uporczywy
nucleus
[ ˈnjuːklɪəs ]
jądro
penalty
[ ˈpenəltɪ ]
kara
Caribbean
[ ˌkær.ɪˈbiː.ən ]
Karaiby
cheap
[ tʃiːp ]
tani
rhythm
[ ˈrɪðəm ]
rytm
demonstration
[ ˌdemənˈstreɪʃən ]
demonstracja
baseball
[ ˈbeɪsbɔːl ]
baseball
displacement
[ dɪˈspleɪs.mənt ]
przemieszczenie
38
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
estimation
[ ˌestɪˈmeɪʃən ]
oszacowanie
stimulus
[ ˈstɪmjələs ]
bodziec
reject
[ rɪˈdʒekt ]
odrzucić
Monday
[ ˈmʌndeɪ ]
Poniedziałek
tribe
[ traɪb ]
plemię
hormone
[ ˈhɔːməʊn ]
hormon
inspiration
[ ˌɪnspərˈeɪʃən ]
Inspiracja
intake
[ ˈɪnteɪk ]
wlot
harbor
[ ˈhɑr·bər ]
port
ecology
[ iːˈkɒlədʒi ]
ekologia
39
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
eighteen
[ ˌeɪˈtiːn ]
osiemnaście
deputy
[ ˈdepjətɪ ]
zastępca
edit
[ ˈedɪt ]
edytować
silk
[ sɪlk ]
jedwab
inequality
[ ˌɪnɪˈkwɒlətɪ ]
nierówność
petition
[ pəˈtɪʃən ]
Petycja
emission
[ ɪˈmɪʃən ]
emisja
hungry
[ ˈhʌŋɡrɪ ]
głodny
exceed
[ ɪkˈsiːd ]
przekroczyć
adjust
[ əˈdʒʌst ]
regulować
40
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
parking
[ ˈpɑːkɪŋ ]
parking
adolescent
[ ˌædəlˈesənt ]
dorastający
continent
[ ˈkɒntɪnənt ]
kontynent
modify
[ ˈmɒdɪfaɪ ]
modyfikować
generous
[ ˈdʒenərəs ]
hojny
cave
[ keɪv ]
jaskinia
peaceful
[ ˈpiːsfəl ]
spokojny
backward
[ ˈbækwəd ]
do tyłu
generic
[ dʒəˈnerɪk ]
ogólny
organize
[ ˈɔːɡənaɪz ]
zorganizować
41
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
vascular
[ ˈvæs.kjə.lər ]
naczyniowy
funeral
[ ˈfjuːnərəl ]
pogrzeb
efficacy
[ ˈef.ɪ.kə.sɪ ]
skuteczność
overhead
[ ˌəʊvəˈhed ]
nad głową
midst
[ mɪdst ]
Środek
attract
[ əˈtrækt ]
pociągać
commit
[ kəˈmɪt ]
popełniać
lease
[ liːs ]
wynajem
allied
[ ˈælaɪd ]
sprzymierzony
recommend
[ ˌrekəˈmend ]
polecić
42
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
expedition
[ ˌekspɪˈdɪʃən ]
wyprawa
memorial
[ məˈmɔːrɪəl ]
memoriał
pine
[ paɪn ]
sosna
toxic
[ ˈtɒksɪk ]
toksyczny
creativity
[ ˌkrɪ·eɪˈtɪv·ɪ·t̬ɪ ]
kreatywność
inform
[ ɪnˈfɔːm ]
poinformować
Israeli
[ ɪzˈreɪ.lɪ ]
izraelski
liable
[ ˈlaɪəbl ]
podatny
esteem
[ ɪˈstiːm ]
szacunek
thrust
[ θrʌst ]
pchnięcie
43
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
binary
[ ˈbaɪnərɪ ]
dwójkowy
psychiatry
[ saɪˈkaɪətrɪ ]
psychiatria
thereafter
[ ˌðeəˈrɑːftər ]
odtąd
funny
[ ˈfʌnɪ ]
śmieszny
wealthy
[ ˈwelθɪ ]
bogaty
pole
[ pəʊl ]
Polak
module
[ ˈmɒdjuːl ]
moduł
seller
[ ˈselər ]
sprzedawca
autumn
[ ˈɔːtəm ]
jesień
notably
[ ˈnəʊtəblɪ ]
szczególnie
44
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
convert
[ kənˈvɜːt ]
konwertować
scarcely
[ ˈskeəslɪ ]
ledwie
molecule
[ ˈmɒlɪkjuːl ]
cząsteczka
limitation
[ ˌlɪmɪˈteɪʃən ]
ograniczenie
exciting
[ ɪkˈsaɪtɪŋ ]
ekscytujący
causal
[ ˈkɔː.zəl ]
przyczynowy
seal
[ siːl ]
foka
feminine
[ ˈfemɪnɪn ]
kobiecy
workplace
[ ˈwɜːkpleɪs ]
Miejsce pracy
legacy
[ ˈleɡəsɪ ]
dziedzictwo
45
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
mankind
[ mænˈkaɪnd ]
ludzkość
evidently
[ ˈevɪdəntlɪ ]
widocznie
earn
[ ɜːn ]
zarabiać
horror
[ ˈhɒrər ]
przerażenie
damn
[ dæm ]
Cholera
suite
[ swiːt ]
zestaw
graphics
[ ˈɡræfɪks ]
grafika
senator
[ ˈsenətər ]
senator
semantic
[ sɪˈmæntɪk ]
semantyczny
rescue
[ ˈreskjuː ]
ratunek
46
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
geometry
[ dʒɪˈɒmɪtrɪ ]
geometria
systemic
[ sɪˈstem.ɪk ]
systemowe
composite
[ ˈkɒmpəzɪt ]
złożony
genre
[ ˈʒɒnrə ]
gatunek muzyczny
fourteen
[ ˌfɔːˈtiːn ]
czternaście
impressive
[ ɪmˈpresɪv ]
imponujący
warfare
[ ˈwɔːfeər ]
działania wojenne
preface
[ ˈprefɪs ]
przedmowa
audio
[ ˈɔːdɪəʊ ]
audio
quest
[ kwest ]
poszukiwanie
47
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
extract
[ ɪkˈstrækt ]
wyciąg
realization
[ ˌrɪəlaɪˈzeɪʃən ]
realizacja
bold
[ bəʊld ]
pogrubiony
electoral
[ ɪˈlektərəl ]
wyborczy
disposal
[ dɪˈspəʊzəl ]
sprzedaż
broadcast
[ ˈbrɔːdkɑːst ]
audycja
remainder
[ rɪˈmeɪndər ]
reszta
orthodox
[ ˈɔːθədɒks ]
prawosławny
Scottish
[ ˈskɒtɪʃ ]
szkocki
residual
[ rɪˈzɪdjʊəl ]
pozostały
48
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
metropolitan
[ ˌmetrəˈpɒlɪtən ]
metropolita
impose
[ ɪmˈpəʊz ]
narzucać
nowhere
[ ˈnəʊweər ]
nigdzie
manufacturer
[ ˌmænjəˈfæktʃərər ]
producent
racism
[ ˈreɪsɪzəm ]
rasizm
spontaneous
[ spɒnˈteɪnɪəs ]
spontaniczny
holiday
[ ˈhɒlədeɪ ]
wakacje
constraint
[ kənˈstreɪnt ]
ograniczenie
biography
[ baɪˈɒɡrəfɪ ]
biografia
exploitation
[ ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən ]
eksploatacja
49
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
satisfactory
[ ˌsætɪsˈfæktərɪ ]
zadowalający
flux
[ flʌks ]
strumień
taxation
[ tækˈseɪʃən ]
opodatkowanie
seventy
[ ˈsevəntɪ ]
siedemdziesiąt
substrate
[ ˈsʌb.streɪt ]
podłoże
merit
[ ˈmerɪt ]
zasługa
audit
[ ˈɔːdɪt ]
rewizja
invest
[ ɪnˈvest ]
inwestować
delight
[ dɪˈlaɪt ]
rozkosz
render
[ ˈrendər ]
renderowanie
50
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
fatigue
[ fəˈtiːɡ ]
zmęczenie
underground
[ ˈʌndəɡraʊnd ]
pod ziemią
fantasy
[ ˈfæntəsɪ ]
Fantazja
sixteen
[ ˌsɪkˈstiːn ]
szesnaście
precision
[ prɪˈsɪʒən ]
precyzja
inheritance
[ ɪnˈherɪtəns ]
dziedzictwo
manifest
[ ˈmænɪfest ]
oczywisty
romance
[ rəʊˈmæns ]
romans
glasses
[ ˈɡlɑːsɪz ]
okulary
mainstream
[ ˈmeɪnstriːm ]
głównego nurtu
51
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
alongside
[ əˌlɒŋˈsaɪd ]
wzdłuż
expectation
[ ˌekspekˈteɪʃən ]
oczekiwanie
signature
[ ˈsɪɡnətʃər ]
podpis
denial
[ dɪˈnaɪəl ]
odmowa
deliberately
[ dɪˈlɪbərətlɪ ]
celowo
humor
[ ˈhjuːmər ]
humor
neglect
[ nɪˈɡlekt ]
zaniedbanie
apparatus
[ ˌæpərˈeɪtəs ]
aparat
metabolism
[ məˈtæbəlɪzəm ]
metabolizm
severely
[ sɪˈvɪə.lɪ ]
surowo
52
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
sovereign
[ ˈsɒvərɪn ]
suwerenny
radius
[ ˈreɪdɪəs ]
promień
intrinsic
[ ɪnˈtrɪnsɪk ]
wewnętrzny
hers
[ hɜːz ]
jej
retreat
[ rɪˈtriːt ]
wycofać się
consistency
[ kənˈsɪstənsɪ ]
konsystencja
sympathetic
[ ˌsɪmpəˈθetɪk ]
współczujący
Indonesia
[ ˌɪn.dəˈniː.ʒə ]
Indonezja
juice
[ dʒuːs ]
sok
similarity
[ ˌsɪmɪˈlærətɪ ]
podobieństwo
53
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
parliamentary
[ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.ɪ ]
parlamentarny
fool
[ fuːl ]
głupiec
charity
[ ˈtʃærɪtɪ ]
organizacja pożytku publicznego
lab
[ læb ]
laboratorium
calendar
[ ˈkæləndər ]
kalendarz
surplus
[ ˈsɜːpləs ]
nadwyżka
correction
[ kəˈrekʃən ]
korekta
throne
[ θrəʊn ]
tron
affection
[ əˈfekʃən ]
sympatia
favorable
[ ˈfeɪ.vər.ə.bəl ]
korzystny
54
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
prospective
[ prəˈspektɪv ]
spodziewany
receiver
[ rɪˈsiːvər ]
odbiorca
aggression
[ əˈɡreʃən ]
agresja
honey
[ ˈhʌnɪ ]
Miód
sensation
[ senˈseɪʃən ]
uczucie
competent
[ ˈkɒmpɪtənt ]
kompetentny
leisure
[ ˈleʒər ]
wypoczynek
cabin
[ ˈkæbɪn ]
kabina
rebellion
[ rɪˈbelɪən ]
bunt
locate
[ ləʊˈkeɪt ]
Znajdź
55
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
lighting
[ ˈlaɪtɪŋ ]
oświetlenie
battery
[ ˈbætərɪ ]
bateria
tremendous
[ trɪˈmendəs ]
ogromny
degradation
[ ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən ]
degradacja
Cuba
[ ˈkjuː.bə ]
Kuba
delicate
[ ˈdelɪkət ]
delikatny
mud
[ mʌd ]
błoto
stupid
[ ˈstjuːpɪd ]
głupi
gesture
[ ˈdʒestʃər ]
gest
congressional
[ kənˈɡreʃənəl ]
kongresowy
56
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
needle
[ ˈniːdl ]
igła
shallow
[ ˈʃæləʊ ]
płytki
premises
[ ˈpremɪsɪz ]
lokal
relaxation
[ ˌriː.lækˈseɪ.ʃən ]
relaks
problematic
[ ˌprɒbləˈmætɪk ]
problematyczny
panic
[ ˈpænɪk ]
panika
legend
[ ˈledʒənd ]
legenda
poorly
[ ˈpɔːlɪ ]
słabo
Amsterdam
[ ˌæm.stəˈdæm ]
Amsterdam
printer
[ ˈprɪntər ]
drukarka
57
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
bore
[ bɔːr ]
nudziarz
Turkish
[ ˈtɜː.kɪʃ ]
turecki
parish
[ ˈpærɪʃ ]
parafialny
territorial
[ ˌterɪˈtɔːrɪəl ]
terytorialny
cinema
[ ˈsɪnəmə ]
kino
prisoner
[ ˈprɪzənər ]
więzień
ghost
[ ɡəʊst ]
duch
span
[ spæn ]
Zakres
mechanics
[ mɪˈkænɪks ]
mechanika
civilian
[ sɪˈvɪlɪən ]
cywil
58
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
defect
[ ˈdiːfekt ]
wada
breach
[ briːtʃ ]
naruszenie
socialism
[ ˈsəʊʃəlɪzəm ]
socjalizm
layout
[ ˈleɪaʊt ]
układ
terrorism
[ ˈterərɪzəm ]
terroryzm
conjunction
[ kənˈdʒʌŋkʃən ]
spójnik
beloved
[ bɪˈlʌvɪd ]
ukochany
interact
[ ˌɪntərˈækt ]
oddziaływać
designer
[ dɪˈzaɪnər ]
projektant
remedy
[ ˈremədɪ ]
zaradzić
59
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
patience
[ ˈpeɪʃəns ]
cierpliwość
clerk
[ klɑːk ]
urzędnik
anymore
[ ˌen.ɪˈmɔːr ]
nie więcej
tab
[ tæb ]
patka
peasant
[ ˈpezənt ]
chłop
impulse
[ ˈɪmpʌls ]
impuls
prejudice
[ ˈpredʒədɪs ]
uprzedzenie
controversial
[ ˌkɒntrəˈvɜːʃəl ]
kontrowersyjny
birthday
[ ˈbɜːθdeɪ ]
urodziny
embrace
[ ɪmˈbreɪs ]
uścisk
60
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
commodity
[ kəˈmɒdətɪ ]
towar
interactive
[ ˌɪntərˈæktɪv ]
interaktywny
diamond
[ ˈdaɪəmənd ]
diament
participant
[ pɑːˈtɪsɪpənt ]
uczestnik
Austria
[ ˈɒs.trɪ.ə ]
Austria
minimize
[ ˈmɪnɪmaɪz ]
zminimalizować
failing
[ ˈfeɪlɪŋ ]
w braku
autonomous
[ ɔːˈtɒnəməs ]
autonomiczny
median
[ ˈmiːdiən ]
mediana
cerebral
[ ˈserəbrəl ]
mózgowy
61
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
hip
[ hɪp ]
biodro
caution
[ ˈkɔːʃən ]
ostrożność
desperate
[ ˈdespərət ]
zdesperowany
vein
[ veɪn ]
żyła
haven
[ ˈheɪvən ]
przystań
container
[ kənˈteɪnər ]
pojemnik
bid
[ bɪd ]
oferta
insulin
[ ˈɪnsjəlɪn ]
insulina
shear
[ ʃɪər ]
ścinanie
unnecessary
[ ʌnˈnesəsərɪ ]
niepotrzebny
62
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
handsome
[ ˈhændsəm ]
przystojny
warren
[ ˈwɒrən ]
królikarnia
termination
[ ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən ]
zakończenie
scholar
[ ˈskɒlər ]
uczony
cope
[ kəʊp ]
radzić sobie
civic
[ ˈsɪvɪk ]
obywatelski
suspicion
[ səˈspɪʃən ]
podejrzenie
manufacture
[ ˌmænjəˈfæktʃər ]
produkcja
super
[ ˈsuːpər ]
Super
spine
[ spaɪn ]
kręgosłup
63
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
wilderness
[ ˈwɪldənəs ]
pustynia
whereby
[ weəˈbaɪ ]
w wyniku czego
chaos
[ ˈkeɪɒs ]
chaos
graphic
[ ˈɡræfɪk ]
graficzny
decay
[ dɪˈkeɪ ]
rozkład
eighth
[ eɪtθ ]
ósma
enlightenment
[ ɪnˈlaɪ.tən.mənt ]
oświecenie
administrator
[ ədˈmɪnɪstreɪtər ]
administrator
disabled
[ dɪˈseɪbld ]
wyłączony
discrete
[ dɪˈskriːt ]
oddzielny
64
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
philosopher
[ fɪˈlɒsəfər ]
filozof
poetic
[ pəʊˈetɪk ]
poetycki
reproductive
[ ˌriːprəˈdʌktɪv ]
rozrodczy
urine
[ ˈjʊərɪn ]
mocz
unpublished
[ ʌnˈpʌb.lɪʃt ]
niepublikowane
Buddhist
[ ˈbʊdɪst ]
buddyjski
provider
[ prəˈvaɪ.dər ]
dostawca
bomb
[ bɒm ]
bomba
mortgage
[ ˈmɔːɡɪdʒ ]
hipoteka
mysterious
[ mɪˈstɪərɪəs ]
tajemniczy
65
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
princess
[ prɪnˈses ]
księżniczka
formally
[ ˈfɔːməlɪ ]
formalnie
harvest
[ ˈhɑːvɪst ]
zbiór
momentum
[ məʊˈmentəm ]
pęd
ruler
[ ˈruːlər ]
linijka
induction
[ ɪnˈdʌkʃən ]
wprowadzenie
pet
[ pet ]
zwierzak domowy
coordinate
[ kəʊˈɔːdɪneɪt ]
koordynować
fan
[ fæn ]
wentylator
deposition
[ ˌdep.əˈzɪʃ.ən ]
zeznanie
66
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
adventure
[ ədˈventʃər ]
przygoda
compete
[ kəmˈpiːt ]
konkurować
disposition
[ ˌdɪspəˈzɪʃən ]
usposobienie
specialist
[ ˈspeʃəlɪst ]
specjalista
brick
[ brɪk ]
cegła
offensive
[ əˈfensɪv ]
ofensywa
maturity
[ məˈtjʊərətɪ ]
dojrzałość
timber
[ ˈtɪmbər ]
drewno
alert
[ əˈlɜːt ]
alarm
singular
[ ˈsɪŋɡjələr ]
pojedynczy
67
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Philippines
[ ˈfɪl.ɪ.piːnz ]
Filipiny
weekend
[ ˌwiːkˈend ]
weekend
certainty
[ ˈsɜːtəntɪ ]
pewność
supplement
[ ˈsʌplɪmənt ]
suplement
northwest
[ ˌnɔːθˈwest ]
północny zachód
shade
[ ʃeɪd ]
cień
majesty
[ ˈmædʒəstɪ ]
majestat
nationalist
[ ˈnæʃənəlɪst ]
nacjonalista
reporter
[ rɪˈpɔːtər ]
reporter
covenant
[ ˈkʌvənənt ]
przymierze
68
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
vacuum
[ ˈvækjuːm ]
próżnia
Nazi
[ ˈnɑːtsɪ ]
nazi
fame
[ feɪm ]
sława
regards
[ rɪˈɡɑːdz ]
pozdrowienia
vegetation
[ ˌvedʒɪˈteɪʃən ]
wegetacja
correspond
[ ˌkɒrɪˈspɒnd ]
korespondować
rid
[ rɪd ]
eliminować
sustain
[ səˈsteɪn ]
podtrzymywać
polymer
[ ˈpɒl.ɪ.mər ]
polimer
periodic
[ ˌpɪərɪˈɒdɪk ]
okresowy
69
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
fancy
[ ˈfænsɪ ]
wymyślny
despair
[ dɪˈspeər ]
rozpacz
victor
[ ˈvɪktər ]
zwycięzca
wildlife
[ ˈwaɪldlaɪf ]
dzikiej przyrody
lasting
[ ˈlɑːstɪŋ ]
trwały
jail
[ dʒeɪl ]
więzienie
propose
[ prəˈpəʊz ]
zaproponować
shed
[ ʃed ]
szopa
outlook
[ ˈaʊtlʊk ]
perspektywy
pause
[ pɔːz ]
pauza
70
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
elder
[ ˈeldər ]
starszy
dense
[ dens ]
gęsty
restriction
[ rɪˈstrɪkʃən ]
ograniczenie
consultation
[ ˌkɒnsəlˈteɪʃən ]
konsultacja
chin
[ tʃɪn ]
podbródek
fertility
[ fəˈtɪl.ə.tɪ ]
płodność
habitat
[ ˈhæbɪtæt ]
siedlisko
indicator
[ ˈɪndɪkeɪtər ]
wskaźnik
bet
[ bet ]
Zakład
knight
[ naɪt ]
rycerz
71
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
launch
[ lɔːnʃ ]
początek
prosperity
[ prɒsˈperətɪ ]
dobrobyt
abundance
[ əˈbʌndəns ]
obfitość
intact
[ ɪnˈtækt ]
nienaruszony
organism
[ ˈɔːɡənɪzəm ]
organizm
trap
[ træp ]
pułapka
derive
[ dɪˈraɪv ]
czerpać
surrender
[ sərˈendər ]
poddać się
triumph
[ ˈtraɪəmf ]
triumf
oak
[ əʊk ]
dąb
72
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
narrator
[ nəˈreɪtər ]
narrator
pepper
[ ˈpepər ]
pieprz
golf
[ ɡɒlf ]
golf
scan
[ skæn ]
skanowanie
notable
[ ˈnəʊtəbl ]
znaczny
analogy
[ əˈnælədʒɪ ]
analogia
projection
[ prəʊˈdʒekʃən ]
występ
resistant
[ rɪˈzɪstənt ]
odporny
jacket
[ ˈdʒækɪt ]
kurtka
successive
[ səkˈsesɪv ]
kolejny
73
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
thirteen
[ θɜːˈtiːn ]
trzynaście
dare
[ deər ]
odważyć się
elevation
[ ˌelɪˈveɪʃən ]
podniesienie
hunger
[ ˈhʌŋɡər ]
głód
rail
[ reɪl ]
kolej
softly
[ ˈsɒftlɪ ]
delikatnie
endless
[ ˈendləs ]
nieskończony
packet
[ ˈpækɪt ]
paczka
missionary
[ ˈmɪʃənərɪ ]
misjonarz
pin
[ pɪn ]
szpilka
74
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
innovative
[ ˈɪnəvətɪv ]
innowacyjne
commonwealth
[ ˈkɒm.ən.welθ ]
wspólnota
destiny
[ ˈdestɪnɪ ]
przeznaczenie
rod
[ rɒd ]
pręt
atom
[ ˈætəm ]
atom
rope
[ rəʊp ]
lina
tide
[ taɪd ]
fala
diplomatic
[ ˌdɪpləˈmætɪk ]
dyplomatyczny
accommodate
[ əˈkɒmədeɪt ]
pomieścić
negotiation
[ nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən ]
negocjacja
75
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
norm
[ nɔːm ]
norma
fraud
[ frɔːd ]
oszustwo
proportional
[ prəˈpɔːʃənəl ]
proporcjonalny
imagery
[ ˈɪmɪdʒərɪ ]
obrazowość
infantry
[ ˈɪnfəntrɪ ]
piechota
marital
[ ˈmærɪtəl ]
małżeński
bloody
[ ˈblʌdɪ ]
krwawy
alarm
[ əˈlɑːm ]
alarm
fatal
[ ˈfeɪtəl ]
fatalny
promising
[ ˈprɒmɪsɪŋ ]
obiecujący
76
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Nigeria
[ naɪˈdʒɪə.rɪ.ə ]
Nigeria
discretion
[ dɪˈskreʃən ]
dyskrecja
neighbor
[ ˈneɪ·bər ]
sąsiad
popularity
[ ˌpɒpjəˈlærətɪ ]
popularność
dilemma
[ dɪˈlemə ]
dylemat
twin
[ twɪn ]
bliźniak
tourist
[ ˈtʊərɪst ]
turysta
flowing
[ ˈfləʊɪŋ ]
płynący
processor
[ ˈprəʊsesər ]
edytor
assurance
[ əˈʃʊərəns ]
zapewnienie
77
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
lion
[ laɪən ]
Lew
dirt
[ dɜːt ]
brud
flame
[ fleɪm ]
płomień
probe
[ prəʊb ]
sonda
juvenile
[ ˈdʒuːvənaɪl ]
nieletni
drunk
[ drʌŋk ]
pijany
globe
[ ɡləʊb ]
glob
assertion
[ əˈsɜːʃən ]
twierdzenie
lifestyle
[ ˈlaɪfstaɪl ]
styl życia
deer
[ dɪər ]
jeleń
78
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
convince
[ kənˈvɪns ]
przekonać
compatible
[ kəmˈpætɪbl ]
zgodny
gradient
[ ˈɡreɪdɪənt ]
gradient
characterization
[ ˌkærəktəraɪˈzeɪʃən ]
charakteryzacja
retention
[ rɪˈtenʃən ]
zatrzymanie
incomplete
[ ˌɪnkəmˈpliːt ]
niekompletny
Holland
[ ˈhɒl.ənd ]
Holandia
nominal
[ ˈnɒmɪnəl ]
nominalny
math
[ mæθ ]
matematyka
climb
[ klaɪm ]
wspinać się
79
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
refusal
[ rɪˈfjuːzəl ]
odmowa
exhausted
[ ɪɡˈzɔːstɪd ]
wyczerpany
nerves
[ nɜːvz ]
nerwowość
revision
[ rɪˈvɪʒən ]
rewizja
trigger
[ ˈtrɪɡər ]
spust
regiment
[ ˈredʒɪmənt ]
pułk
fortunately
[ ˈfɔːtʃənətlɪ ]
Na szczęście
communal
[ ˈkɒmjʊnəl ]
wspólny
shake
[ ʃeɪk ]
potrząsnąć
remark
[ rɪˈmɑːk ]
uwaga
80
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
moisture
[ ˈmɔɪstʃər ]
wilgoć
trunk
[ trʌŋk ]
pień
severity
[ sɪˈverətɪ ]
powaga
globalization
[ ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən ]
globalizacja
Buddha
[ ˈbʊdə ]
Budda
incentive
[ ɪnˈsentɪv ]
zachęta
advocate
[ ˈædvəkeɪt ]
rzecznik
presently
[ ˈprezəntlɪ ]
obecnie
dominance
[ ˈdɒmɪnəns ]
przewaga
conquest
[ ˈkɒŋkwest ]
podbój
81
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
dressing
[ ˈdresɪŋ ]
ubieranie się
destructive
[ dɪˈstrʌk.tɪv ]
destrukcyjny
descent
[ dɪˈsent ]
zejście
horn
[ hɔːn ]
klakson
attraction
[ əˈtrækʃən ]
atrakcja
fitting
[ ˈfɪtɪŋ ]
dopasowywanie
litigation
[ ˌlɪt.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
spór
specimen
[ ˈspesəmɪn ]
próbka
thereof
[ ˌðeəˈrɒv ]
tego
thorough
[ ˈθʌrə ]
dokładny
82
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
vague
[ veɪɡ ]
niejasny
remind
[ rɪˈmaɪnd ]
przypomnieć
invitation
[ ˌɪnvɪˈteɪʃən ]
zaproszenie
adaptive
[ əˈdæp.tɪv ]
adaptacyjny
openly
[ ˈəʊpənlɪ ]
otwarcie
singer
[ ˈsɪŋər ]
piosenkarz
anonymous
[ əˈnɒnɪməs ]
anonimowy
erosion
[ ɪˈrəʊ.ʒən ]
erozja
mighty
[ ˈmaɪtɪ ]
potężny
sink
[ sɪŋk ]
zlew
83
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
inn
[ ɪn ]
Zajazd
cheek
[ tʃiːk ]
policzek
lesbian
[ ˈlezbɪən ]
lesbijka
accommodation
[ əˌkɒməˈdeɪʃən ]
zakwaterowanie
insufficient
[ ˌɪnsəˈfɪʃənt ]
niewystarczający
website
[ ˈwebsaɪt ]
strona internetowa
convey
[ kənˈveɪ ]
przekazywać
immigrant
[ ˈɪmɪɡrənt ]
imigrant
brave
[ breɪv ]
odważny
meditation
[ ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən ]
medytacja
84
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
facial
[ ˈfeɪʃəl ]
twarzowy
critic
[ ˈkrɪtɪk ]
krytyk
rage
[ reɪdʒ ]
wściekłość
declare
[ dɪˈkleər ]
ogłosić
discount
[ ˈdɪskaʊnt ]
rabat
monopoly
[ məˈnɒpəlɪ ]
monopol
celebration
[ ˌseləˈbreɪʃən ]
uroczystość
hire
[ haɪər ]
wynajmować
extraction
[ ɪkˈstrækʃən ]
ekstrakcja
spare
[ speər ]
zapasowy
85
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
defensive
[ dɪˈfensɪv ]
obronny
oxide
[ ˈɒk.saɪd ]
tlenek
bride
[ braɪd ]
panna młoda
bathroom
[ ˈbɑːθruːm ]
łazienka
relaxed
[ rɪˈlækst ]
zrelaksowany
butler
[ ˈbʌtlər ]
lokaj
propaganda
[ ˌprɒpəˈɡændə ]
propaganda
simplicity
[ sɪmˈplɪsətɪ ]
prostota
fitness
[ ˈfɪtnəs ]
zdatność
gradual
[ ˈgrædjʊəl ]
stopniowy
86
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
harsh
[ hɑːʃ ]
szorstki
swing
[ swɪŋ ]
huśtać się
goodness
[ ˈɡʊdnəs ]
dobroć
instrumental
[ ˌɪnstrəˈmentəl ]
instrumentalny
descriptive
[ dɪˈskrɪptɪv ]
opisowy
breakdown
[ ˈbreɪkdaʊn ]
załamanie
stake
[ steɪk ]
stawka
exile
[ ˈeksaɪl ]
wygnanie
mama
[ məˈmɑː ]
mama
strengthen
[ ˈstreŋθən ]
wzmacniać
87
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
bench
[ benʃ ]
ławka
Edinburgh
[ ˈed.ɪn.bər.ə ]
Edynburg
authentic
[ ɔːˈθentɪk ]
autentyczny
prose
[ prəʊz ]
proza
sketch
[ sketʃ ]
naszkicować
arrange
[ əˈreɪndʒ ]
zorganizować
offset
[ ˌɒfˈset ]
zrównoważyć
fusion
[ ˈfjuːʒən ]
połączenie
visitor
[ ˈvɪzɪtər ]
gość
purple
[ ˈpɜːpl ]
fioletowy
88
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
auto
[ ˈɔːtəʊ ]
automatyczny
react
[ rɪˈækt ]
reagować
pat
[ pæt ]
poklepać
nick
[ nɪk ]
nacięcie
gang
[ ɡæŋ ]
banda
amplitude
[ ˈæm.plɪ.tʃuːd ]
amplituda
forehead
[ ˈfɔːhed ]
czoło
immense
[ ɪˈmens ]
ogromny
realism
[ ˈrɪəlɪzəm ]
realizm
reliance
[ rɪˈlaɪəns ]
poleganie
89
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
chap
[ tʃæp ]
facet
lodge
[ lɒdʒ ]
wigwam
behave
[ bɪˈheɪv ]
zachowywać się
Switzerland
[ ˈswɪt.sə.lənd ]
Szwajcaria
fragment
[ ˈfræɡmənt ]
fragment
perfection
[ pəˈfekʃən ]
doskonałość
encouragement
[ ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt ]
zachęta
quit
[ kwɪt ]
zrezygnować
curiosity
[ ˌkjʊərɪˈɒsətɪ ]
ciekawość
frustration
[ frʌsˈtreɪʃən ]
udaremnienie
90
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
pile
[ paɪl ]
stos
cigarette
[ ˌsɪɡərˈet ]
papieros
theorem
[ ˈθɪə.rəm ]
twierdzenie
odds
[ ɒdz ]
szanse
southwest
[ ˌsaʊθˈwest ]
południowy zachód
architect
[ ˈɑːkɪtekt ]
architekt
illusion
[ ɪˈluːʒən ]
iluzja
lamp
[ læmp ]
lampa
rival
[ ˈraɪvəl ]
rywalizować
motive
[ ˈməʊtɪv ]
motyw
91
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
cult
[ kʌlt ]
kult
coronary
[ ˈkɒrənərɪ ]
wieńcowy
contest
[ ˈkɒntest ]
konkurs
stance
[ stæns ]
postawa
lightly
[ ˈlaɪtlɪ ]
lekko
arbitration
[ ˌɑːbɪˈtreɪʃən ]
arbitraż
tunnel
[ ˈtʌnəl ]
tunel
gear
[ ɡɪər ]
bieg
crowded
[ ˈkraʊdɪd ]
zatłoczony
advisory
[ ədˈvaɪzərɪ ]
doradczy
92
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
tag
[ tæɡ ]
etykietka
goddess
[ ˈɡɒdes ]
bogini
disappear
[ ˌdɪsəˈpɪər ]
zniknąć
kidney
[ ˈkɪdnɪ ]
nerka
scientist
[ ˈsaɪəntɪst ]
naukowiec
chase
[ tʃeɪs ]
pościg
donor
[ ˈdəʊnər ]
dawca
sauce
[ sɔːs ]
sos
normative
[ ˈnɔː.mə.tɪv ]
normatywny
straightforward
[ ˌstreɪtˈfɔːwəd ]
prosty
93
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
metabolic
[ met.əˈbɒl.ɪk ]
metaboliczny
abundant
[ əˈbʌndənt ]
obfity
founder
[ ˈfaʊndər ]
założyciel
scattering
[ ˈskætərɪŋ ]
rozpraszanie
genesis
[ ˈdʒen.ə.sɪs ]
geneza
Portuguese
[ ˌpɔː.tʃəˈɡiːz ]
portugalski
forgive
[ fəˈɡɪv ]
Wybacz
midnight
[ ˈmɪdnaɪt ]
północ
cavity
[ ˈkævətɪ ]
wgłębienie
feminism
[ ˈfemɪnɪzəm ]
feminizm
94
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
elimination
[ ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ]
eliminacja
induce
[ ɪnˈdjuːs ]
spowodować
lip
[ lɪp ]
warga
serial
[ ˈsɪərɪəl ]
seryjny
operative
[ ˈɒpərətɪv ]
operacyjny
fence
[ fens ]
ogrodzenie
objection
[ əbˈdʒekʃən ]
sprzeciw
syntax
[ ˈsɪntæks ]
składnia
resonance
[ ˈrez.ən.əns ]
rezonans
concert
[ ˈkɒnsət ]
koncert
95
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
dental
[ ˈdentəl ]
dentystyczny
modernity
[ mɒdˈɜː.nə.tɪ ]
nowoczesność
alpha
[ ˈæl.fə ]
alfa
caste
[ kɑːst ]
kasta
cruel
[ ˈkruːəl ]
okrutny
stack
[ stæk ]
stos
tense
[ tens ]
napięty
lean
[ liːn ]
pochylać się
icon
[ ˈaɪkɒn ]
Ikona
stern
[ stɜːn ]
rufa
96
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
tear
[ teər ]
łza
Hungary
[ ˈhʌŋ.ɡər.ɪ ]
Węgry
summit
[ ˈsʌmɪt ]
szczyt
indirectly
[ ˌɪn·dəˈrek·tlɪ ]
pośrednio
bronze
[ brɒnz ]
brązowy
synthetic
[ sɪnˈθetɪk ]
syntetyczny
triangle
[ ˈtraɪæŋɡl ]
trójkąt
widow
[ ˈwɪdəʊ ]
wdowa
jazz
[ dʒæz ]
jazz
Victorian
[ vɪkˈtɔːrɪən ]
wiktoriański
97
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
bankruptcy
[ ˈbæŋkrəptsɪ ]
bankructwo
automobile
[ ˈɔːtəməʊbiːl ]
samochód
texture
[ ˈtekstʃər ]
tekstura
painter
[ ˈpeɪntər ]
malarz
repetition
[ ˌrepɪˈtɪʃən ]
powtórzenie
oneself
[ wʌnˈself ]
się
tin
[ tɪn ]
cyna
warrant
[ ˈwɒrənt ]
nakaz
bass
[ beɪs ]
bas
echo
[ ˈekəʊ ]
Echo
98
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
artillery
[ ɑːˈtɪlərɪ ]
artyleria
weights
[ weɪts ]
ciężary
clinic
[ ˈklɪnɪk ]
klinika
quote
[ kwəʊt ]
cytat
vain
[ veɪn ]
próżny
sergeant
[ ˈsɑːdʒənt ]
sierżant
delta
[ ˈdeltə ]
delta
cake
[ keɪk ]
ciasto
pathway
[ ˈpɑːθ.weɪ ]
ścieżka
approximation
[ əˌprɒk.sɪˈmeɪ.ʃən ]
przybliżenie
99
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
creator
[ krɪˈeɪtər ]
twórca
arena
[ əˈriːnə ]
arena
bodily
[ ˈbɒdɪlɪ ]
cieleśnie
reluctant
[ rɪˈlʌktənt ]
niechętny
longitudinal
[ ˌlɒŋ.ɡɪˈtʃuː.dɪ.nəl ]
wzdłużny
incorporate
[ ɪnˈkɔːpəreɪt ]
włączać
closure
[ ˈkləʊʒər ]
zamknięcie
instability
[ ˌɪnstəˈbɪlətɪ ]
niestabilność
inappropriate
[ ˌɪnəˈprəʊprɪət ]
nieodpowiedni
instantly
[ ˈɪnstəntlɪ ]
natychmiast
100
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
coherent
[ kəʊˈhɪərənt ]
zgodny
anatomy
[ əˈnætəmɪ ]
anatomia
surgeon
[ ˈsɜːdʒən ]
chirurg
collar
[ ˈkɒlər ]
kołnierz
assure
[ əˈʃɔːr ]
gwarantować
solidarity
[ ˌsɒlɪˈdærətɪ ]
solidarność
lonely
[ ˈləʊnlɪ ]
samotny
amazing
[ əˈmeɪzɪŋ ]
niesamowity
decisive
[ dɪˈsaɪsɪv ]
decydujący
tent
[ tent ]
namiot
101
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
congregation
[ ˌkɒŋɡrɪˈɡeɪʃən ]
kongregacja
pity
[ ˈpɪtɪ ]
szkoda
Palestine
[ ˈpæl.ə.staɪn ]
Palestyna
hybrid
[ ˈhaɪbrɪd ]
hybrydowy
bilateral
[ baɪˈlætərəl ]
dwustronny
initiation
[ ɪˌnɪʃ.ɪˈeɪ.ʃən ]
inicjacja
drainage
[ ˈdreɪnɪdʒ ]
drenaż
ours
[ aʊəz ]
nasz
hatred
[ ˈheɪtrɪd ]
nienawiść
abandon
[ əˈbændən ]
opuścić
102
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
beta
[ ˈbiː.tə ]
beta
miracle
[ ˈmɪrəkl ]
cud
prompt
[ prɒmpt ]
podpowiedź
dissertation
[ ˌdɪsəˈteɪʃən ]
rozprawa
rationale
[ ˌræʃəˈnɑːl ]
racjonalne uzasadnienie
directive
[ dɪˈrektɪv ]
dyrektywa
broadly
[ ˈbrɔːdlɪ ]
rozłożysto
domination
[ ˌdɒmɪˈneɪʃən ]
dominacja
devotion
[ dɪˈvəʊʃən ]
poświęcenie
interfere
[ ˌɪntəˈfɪər ]
ingerować
103
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Athens
[ ˈæθ.ənz ]
Ateny
noun
[ naʊn ]
rzeczownik
economically
[ ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl.i ]
ekonomicznie
envelope
[ ˈenvələʊp ]
koperta
voyage
[ ˈvɔɪɪdʒ ]
rejs
spell
[ spel ]
zaklęcie
pit
[ pɪt ]
dół
blade
[ bleɪd ]
ostrze
carriage
[ ˈkærɪdʒ ]
przewóz
guardian
[ ˈɡɑːdɪən ]
opiekun
104
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
antibody
[ ˈæntɪˌbɒdɪ ]
przeciwciało
cathedral
[ kəˈθiːdrəl ]
katedra
shelf
[ ʃelf ]
półka
annually
[ ˈænjʊəlɪ ]
rocznie
prosecution
[ ˌprɒsɪˈkjuːʃən ]
oskarżenie
chocolate
[ ˈtʃɒkələt ]
czekolada
passenger
[ ˈpæsəndʒər ]
pasażer
sue
[ suː ]
pozwać
oppression
[ əˈpreʃən ]
ucisk
stir
[ stɜːr ]
zamieszać
105
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
contractor
[ kənˈtræktər ]
wykonawca
sandy
[ ˈsændɪ ]
piaszczysty
notwithstanding
[ ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ ]
jednakże
junction
[ ˈdʒʌŋkʃən ]
węzeł
occupy
[ ˈɒkjəpaɪ ]
zająć
regulate
[ ˈreɡjəleɪt ]
regulować
assign
[ əˈsaɪn ]
przydzielać
volunteer
[ ˌvɒlənˈtɪər ]
wolontariusz
ambassador
[ æmˈbæsədər ]
ambasador
substitution
[ ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən ]
podstawienie
106
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
sexually
[ ˈsekʃʊəlɪ ]
seksualnie
paradise
[ ˈpærədaɪs ]
raj
elastic
[ ɪˈlæstɪk ]
elastyczny
Persian
[ ˈpɜː.ʒən ]
perski
pose
[ pəʊz ]
poza
Madame
[ məˈdæm ]
Pani
outward
[ ˈaʊtwəd ]
zewnętrzny
maker
[ ˈmeɪkər ]
producent
inflammatory
[ ɪnˈflæmətərɪ ]
zapalny
snake
[ sneɪk ]
wąż
107
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
ticket
[ ˈtɪkɪt ]
bilet
undertake
[ ˌʌndəˈteɪk ]
podjąć
complement
[ ˈkɒmplɪmənt ]
komplement
thumb
[ θʌm ]
kciuk
attendance
[ əˈtendəns ]
frekwencja
photography
[ fəˈtɒɡrəfɪ ]
fotografia
proportions
[ prəˈpɔːʃənz ]
proporcje
tragic
[ ˈtrædʒɪk ]
tragiczny
bind
[ baɪnd ]
wiązać
jet
[ dʒet ]
strumień
108
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Thailand
[ ˈtaɪ.lænd ]
Tajlandia
supportive
[ səˈpɔːtɪv ]
Wspierający
Arabic
[ ˈærəbɪk ]
arabski
hypertension
[ ˌhaɪ.pəˈten.ʃən ]
nadciśnienie
exceptional
[ ɪkˈsepʃənəl ]
wyjątkowy
clergy
[ ˈklɜːdʒɪ ]
kler
predominantly
[ prɪˈdɒmɪnəntlɪ ]
przeważnie
jimmy
[ ˈdʒɪm.ɪ ]
Jimmy
Jew
[ dʒuː ]
Żyd
costly
[ ˈkɒstlɪ ]
kosztowny
109
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
tech
[ tek ]
technologia
eligible
[ ˈelɪdʒəbl ]
odpowiedni
troubled
[ ˈtrʌbəld ]
zmartwiony
countryside
[ ˈkʌntrɪsaɪd ]
wieś
eighty
[ ˈeɪtɪ ]
osiemdziesiąt
mercury
[ ˈmɜːkjərɪ ]
rtęć
prey
[ preɪ ]
ofiara
template
[ ˈtempleɪt ]
szablon
soup
[ suːp ]
zupa
Swedish
[ ˈswiː.dɪʃ ]
szwedzki
110
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
uncomfortable
[ ʌnˈkʌmftəbl ]
niewygodny
warmth
[ wɔːmθ ]
ciepło
chip
[ tʃɪp ]
żeton
mentally
[ ˈmen.təl.ɪ ]
umysłowo
flour
[ flaʊər ]
mąka
controller
[ kənˈtrəʊlər ]
kontroler
cholesterol
[ kəˈlestərɒl ]
cholesterolu
daddy
[ ˈdædɪ ]
tatuś
compact
[ kəmˈpækt ]
kompaktowy
recommendation
[ ˌrekəmenˈdeɪʃən ]
rekomendacje
111
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
consult
[ kənˈsʌlt ]
konsultować
suspension
[ səˈspenʃən ]
zawieszenie
hint
[ hɪnt ]
wskazówka
insist
[ ɪnˈsɪst ]
nalegać
purity
[ ˈpjʊərətɪ ]
czystość
hierarchical
[ ˌhɑɪ·əˌrɑr·kɪ·kəl ]
hierarchiczny
awful
[ ˈɔːfəl ]
okropny
focal
[ ˈfəʊ.kəl ]
ogniskowy
terminology
[ ˌtɜːmɪˈnɒlədʒɪ ]
terminologia
keen
[ kiːn ]
chętny
112
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
premium
[ ˈpriːmiəm ]
premia
cow
[ kaʊ ]
krowa
porter
[ ˈpɔːtər ]
porter
cease
[ siːs ]
przerwać
recipient
[ rɪˈsɪpɪənt ]
odbiorca
crude
[ kruːd ]
surowy
secondly
[ ˈsekəndlɪ ]
po drugie
matt
[ mæt ]
matowy
Judaism
[ ˈdʒuːdeɪɪzəm ]
judaizm
elegant
[ ˈelɪɡənt ]
elegancki
113
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
wavelength
[ ˈweɪvleŋθ ]
długość fali
steep
[ stiːp ]
stromy
deliberate
[ dɪˈlɪbərət ]
celowy
altar
[ ˈɔːltər ]
ołtarz
irregular
[ ɪˈreɡjələr ]
nieregularny
burial
[ ˈberɪəl ]
pogrzeb
navigation
[ ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ]
archaeology
[ ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ ]
archeologia
install
[ ɪnˈstɔːl ]
zainstalować
sorrow
[ ˈsɒrəʊ ]
smutek
114
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
clarity
[ ˈklærətɪ ]
przejrzystość
dull
[ dʌl ]
nudny
olive
[ ˈɒlɪv ]
Oliwa
transparent
[ trænˈspærənt ]
przezroczysty
charlotte
[ ˈʃɑː.lət ]
Charlotte
officially
[ əˈfɪʃ.əl.ɪ ]
oficjalnie
cement
[ sɪˈment ]
cement
execute
[ ˈeksɪkjuːt ]
wykonać
sweat
[ swet ]
pot
accord
[ əˈkɔːd ]
porozumienie
115
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
comprehension
[ ˌkɒmprɪˈhenʃən ]
zrozumienie
cylinder
[ ˈsɪlɪndər ]
cylinder
compassion
[ kəmˈpæʃən ]
współczucie
individually
[ ɪndɪˈvɪʤʊəlɪ ]
indywidualnie
contingent
[ kənˈtɪndʒənt ]
kontyngent
downward
[ ˈdaʊn.wəd ]
zniżkowy
patch
[ pætʃ ]
skrawek
atmospheric
[ ˌætməsˈferɪk ]
atmosferyczny
unhappy
[ ʌnˈhæpɪ ]
nieszczęśliwy
approximate
[ əˈprɒksɪmət ]
przybliżony
116
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
vegetable
[ ˈvedʒtəbl ]
warzywo
alternatively
[ ɔːlˈtɜːnətɪvlɪ ]
alternatywnie
compelling
[ kəmˈpelɪŋ ]
zniewalający
sensor
[ ˈsensər ]
czujnik
useless
[ ˈjuːsləs ]
bezużyteczny
disc
[ dɪsk ]
dysk
customary
[ ˈkʌstəmərɪ ]
zwyczajowy
buffalo
[ ˈbʌfələʊ ]
bawół
grip
[ ɡrɪp ]
chwyt
imaginary
[ ɪˈmædʒɪnərɪ ]
wyimaginowany
117
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
sensible
[ ˈsensɪbl ]
rozsądny
conditional
[ kənˈdɪʃənəl ]
warunkowy
supper
[ ˈsʌpər ]
kolacja
mess
[ mes ]
bałagan
complementary
[ ˌkɒmplɪˈmentərɪ ]
uzupełniający
dietary
[ ˈdaɪ.ə.tər.ɪ ]
dietetyczny
publish
[ ˈpʌblɪʃ ]
publikować
tune
[ tjuːn ]
melodia
viable
[ ˈvaɪəbl ]
wykonalny
exclude
[ ɪksˈkluːd ]
wykluczać
118
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
incorrect
[ ˌɪnkərˈekt ]
błędny
joke
[ dʒəʊk ]
żart
loyal
[ lɔɪəl ]
wierny
sentiment
[ ˈsentɪmənt ]
sentyment
dish
[ dɪʃ ]
danie
subsection
[ ˈsʌbˌsek.ʃən ]
podrozdział
drain
[ dreɪn ]
odpływ
urge
[ ɜːdʒ ]
pragnienie
marker
[ ˈmɑːkər ]
znacznik
adapt
[ əˈdæpt ]
przystosować się
119
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
shield
[ ʃiːld ]
tarcza
simultaneous
[ ˌsɪməlˈteɪnɪəs ]
jednoczesny
bend
[ bend ]
schylać się
questionnaire
[ ˌkwestʃəˈneər ]
kwestionariusz
wireless
[ ˈwaɪələs ]
bezprzewodowy
awake
[ əˈweɪk ]
obudzony
revival
[ rɪˈvaɪvəl ]
odrodzenie
Hispanic
[ hɪˈspænɪk ]
Latynos
tenth
[ tenθ ]
dziesiąty
convergence
[ kənˈvɜː.dʒəns ]
konwergencja
120
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
utterly
[ ˈʌtəlɪ ]
całkowicie
inhibition
[ ˌɪnhɪˈbɪʃən ]
zahamowanie
assert
[ əˈsɜːt ]
zapewniać
inference
[ ˈɪnfərəns ]
wnioskowanie
cavalry
[ ˈkæv.əl.rɪ ]
kawaleria
enforce
[ ɪnˈfɔːs ]
egzekwować
pastor
[ ˈpɑːstər ]
pastor
cognition
[ kɒɡˈnɪʃ.ən ]
poznawanie
friction
[ ˈfrɪkʃən ]
tarcie
hollow
[ ˈhɒləʊ ]
dziurawy
121
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
supervisor
[ ˈsuː.pə.vaɪ.zər ]
kierownik
successor
[ səkˈsesər ]
następca
noon
[ nuːn ]
południe
excellence
[ ˈek.səl.əns ]
doskonałość
unfortunate
[ ʌnˈfɔːtʃənət ]
niefortunny
partition
[ pɑːˈtɪʃən ]
przegroda
scholarly
[ ˈskɒləlɪ ]
uczony
marble
[ ˈmɑːbl ]
marmur
comedy
[ ˈkɒmədɪ ]
komedia
dioxide
[ daɪˈɒk.saɪd ]
dwutlenek
122
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
progression
[ prəʊˈɡreʃən ]
postęp
integer
[ ˈɪn.tɪ.dʒər ]
liczba całkowita
communism
[ ˈkɒm.jə.nɪ.zəm ]
komunizm
ninth
[ naɪnθ ]
dziewiąty
magnificent
[ mæɡˈnɪfɪsənt ]
wspaniały
carcinoma
[ kɑː.sɪˈnəʊ.mə ]
rak
obedience
[ əʊˈbiːdiəns ]
posłuszeństwo
depreciation
[ dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən ]
deprecjacja
ram
[ ræm ]
Baran
hazardous
[ ˈhæzədəs ]
niebezpieczny
123
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
implication
[ ˌɪmplɪˈkeɪʃən ]
implikacja
masculine
[ ˈmæskjəlɪn ]
rodzaj męski
cumulative
[ ˈkjuːmjələtɪv ]
łączny
highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]
atrakcja
alternate
[ ɔːlˈtɜːnət ]
alternatywny
telecommunications
[ ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ]
telekomunikacja
publicity
[ pʌbˈlɪsətɪ ]
reklama
custody
[ ˈkʌstədɪ ]
opieka
reed
[ riːd ]
trzcina
casual
[ ˈkæʒjʊəl ]
zwykły
124
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
subordinate
[ səˈbɔːdənət ]
podrzędny
delete
[ dɪˈliːt ]
usuwać
faint
[ feɪnt ]
mdleć
explosion
[ ɪkˈspləʊʒən ]
eksplozja
swift
[ swɪft ]
szybki
refuge
[ ˈrefjuːdʒ ]
schronienie
decree
[ dɪˈkriː ]
dekret
oxidation
[ ˌɑk·sɪˈdeɪ·ʃən ]
utlenianie
alignment
[ əˈlaɪn.mənt ]
wyrównanie
feasible
[ ˈfiːzəbl ]
wykonalny
125
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
bacon
[ ˈbeɪkən ]
boczek
rocky
[ ˈrɒkɪ ]
skalisty
surveillance
[ sɜːˈveɪləns ]
nadzór
basket
[ ˈbɑːskɪt ]
kosz
applicant
[ ˈæplɪkənt ]
petent
hurry
[ ˈhʌrɪ ]
spieszyć się
consultant
[ kənˈsʌltənt ]
konsultant
unstable
[ ʌnˈsteɪbl ]
nietrwały
petroleum
[ pəˈtrəʊlɪəm ]
ropa naftowa
accustomed
[ əˈkʌstəmd ]
przyzwyczajony
126
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
hostility
[ hɒsˈtɪlətɪ ]
wrogość
comply
[ kəmˈplaɪ ]
zastosować się
statue
[ ˈstætʃuː ]
statua
Buddhism
[ ˈbʊdɪzəm ]
buddyzm
seasonal
[ ˈsiːzənəl ]
sezonowy
bladder
[ ˈblædər ]
pęcherz moczowy
savage
[ ˈsævɪdʒ ]
okrutny
penguin
[ ˈpeŋɡwɪn ]
pingwin
invite
[ ɪnˈvaɪt ]
zapraszać
presidency
[ ˈprezɪdənsɪ ]
przewodnictwo
127
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
carol
[ ˈkærəl ]
kolęda
sheer
[ ʃɪər ]
zwykły
intend
[ ɪnˈtend ]
zamierzać
treasure
[ ˈtreʒər ]
skarb
downtown
[ ˌdaʊnˈtaʊn ]
śródmieście
tomb
[ tuːm ]
grób
deserve
[ dɪˈzɜːv ]
zasługiwać
dependency
[ dɪˈpen.dən.sɪ ]
zależność
regret
[ rɪˈɡret ]
żal
detective
[ dɪˈtektɪv ]
detektyw
128
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
canvas
[ ˈkænvəs ]
płótno
glorious
[ ˈɡlɔːrɪəs ]
wspaniały
pearl
[ pɜːl ]
Perła
spectral
[ ˈspek.trəl ]
widmowy
contradiction
[ ˌkɒntrəˈdɪkʃən ]
sprzeczność
setup
[ ˈset̬ˌʌp ]
organizować coś
taxpayer
[ ˈtæksˌpeɪər ]
podatnik
proliferation
[ prəʊˌlɪfərˈeɪʃən ]
proliferacja
anchor
[ ˈæŋkər ]
kotwica
computation
[ ˌkɑm·pjəˈteɪ·ʃən ]
obliczenie
129
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
beef
[ biːf ]
wołowina
dam
[ dæm ]
zapora
hook
[ hʊk ]
hak
gratitude
[ ˈɡrætɪtjuːd ]
wdzięczność
confirmation
[ ˌkɒnfəˈmeɪʃən ]
potwierdzenie
manners
[ ˈmænəz ]
maniery
nest
[ nest ]
gniazdo
symmetry
[ ˈsɪmətrɪ ]
symetria
attain
[ əˈteɪn ]
osiągać
disturbance
[ dɪˈstɜːbəns ]
niepokojenie
130
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
symposium
[ sɪmˈpəʊ.zɪ.əm ]
sympozjum
urgent
[ ˈɜːdʒənt ]
pilny
dynasty
[ ˈdɪnəstɪ ]
dynastia
crash
[ kræʃ ]
rozbić się
mutually
[ ˈmjuːtʃuəlɪ ]
wzajemnie
cardinal
[ ˈkɑːdɪnəl ]
kardynał
ugly
[ ˈʌɡlɪ ]
brzydki
mate
[ meɪt ]
kumpel
dim
[ dɪm ]
ciemny
resurrection
[ ˌrezərˈekʃən ]
wskrzeszenie
131
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
impairment
[ ɪmˈpeə.mənt ]
osłabienie
feast
[ fiːst ]
święto
negotiate
[ nɪˈɡəʊʃɪeɪt ]
negocjować
catalogue
[ ˈkætəlɒɡ ]
katalog
substantive
[ ˈsʌbstəntɪv ]
rzeczownik
relax
[ rɪˈlæks ]
zrelaksować się
renewal
[ rɪˈnjuːəl ]
odnowienie
deduction
[ dɪˈdʌkʃən ]
odliczenie
silicon
[ ˈsɪlɪkən ]
krzem
drift
[ drɪft ]
dryf
132
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
baseline
[ ˈbeɪs.laɪn ]
linia bazowa
sunlight
[ ˈsʌnlaɪt ]
światło słoneczne
overlap
[ ˌəʊvəˈlæp ]
zachodzić na siebie
luxury
[ ˈlʌkʃərɪ ]
luksus
aboriginal
[ ˌæbəˈrɪdʒənəl ]
rodowity
vocal
[ ˈvəʊkəl ]
wokal
reservation
[ ˌrezəˈveɪʃən ]
rezerwacja
waist
[ weɪst ]
talia
ambiguous
[ æmˈbɪgjʊəs ]
dwuznaczny
postwar
[ ˈpəʊstwɔːr ]
powojenny
133
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
superficial
[ ˌsuːpəˈfɪʃəl ]
powierzchowny
stimulate
[ ˈstɪmjəleɪt ]
stymulować
shower
[ ʃaʊər ]
prysznic
terrorist
[ ˈterərɪst ]
terrorysta
imperative
[ ɪmˈperətɪv ]
pilny
admiral
[ ˈædmərəl ]
admirał
obscure
[ əbˈskjʊər ]
niejasny
Alaska
[ əˈlæs.kə ]
Alaska
lamb
[ læm ]
jagnięcina
ban
[ bæn ]
zakaz
134
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
managerial
[ ˌmænəˈdʒɪərɪəl ]
kierowniczy
profitable
[ ˈprɒfɪtəbl ]
opłacalny
soap
[ səʊp ]
mydło
rhetorical
[ rɪˈtɒr.ɪ.kəl ]
retoryczny
shaft
[ ʃɑːft ]
wał
aluminum
[ əˈljʊmɪnəm ]
aluminium
skull
[ skʌl ]
czaszka
shit
[ ʃɪt ]
gówno
taxable
[ ˈtæksəbl ]
podlegający opodatkowaniu
polar
[ ˈpəʊlər ]
polarny
135
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
tribunal
[ traɪˈbjuːnəl ]
trybunał
irrelevant
[ ɪˈreləvənt ]
nieistotny
Belgium
[ ˈbel.dʒəm ]
Belgia
albeit
[ ɔːlˈbiːɪt ]
aczkolwiek
peninsula
[ pəˈnɪnsjələ ]
półwysep
confrontation
[ ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən ]
konfrontacja
recreation
[ ˌrekrɪˈeɪʃən ]
rekreacja
Denmark
[ ˈden.mɑːk ]
Dania
intellect
[ ˈɪntəlekt ]
intelekt
invariably
[ ɪnˈveərɪəblɪ ]
niezmiennie
136
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
porch
[ pɔːtʃ ]
ganek
sail
[ seɪl ]
żagiel
transient
[ ˈtrænzɪənt ]
przejściowy
persuade
[ pəˈsweɪd ]
namówić
deed
[ diːd ]
czyn
confession
[ kənˈfeʃən ]
wyznanie
whoever
[ huːˈevər ]
ktokolwiek
mason
[ ˈmeɪ.sən ]
mason
prohibition
[ ˌprəʊ.ɪˈbɪʃ.ən ]
zakaz
payable
[ ˈpeɪəbl ]
płatny
137
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
optional
[ ˈɒpʃənəl ]
opcjonalny
recurrent
[ rɪˈkʌr.ənt ]
nawracający
dysfunction
[ dɪsˈfʌŋk.ʃən ]
dysfunkcja
instructor
[ ɪnˈstrʌktər ]
instruktor
robin
[ ˈrɒbɪn ]
rudzik
comic
[ ˈkɒmɪk ]
komiczny
offspring
[ ˈɒfsprɪŋ ]
potomstwo
Baptist
[ ˈbæptɪst ]
Baptysta
tooth
[ tuːθ ]
ząb
trick
[ trɪk ]
sztuczka
138
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
compute
[ kəmˈpjuːt ]
obliczać
fatty
[ ˈfætɪ ]
tłuszczowy
salmon
[ ˈsæmən ]
łosoś
ambitious
[ æmˈbɪʃəs ]
ambitny
brigade
[ brɪˈɡeɪd ]
brygada
heroic
[ hɪˈrəʊɪk ]
heroiczny
analogous
[ əˈnæləɡəs ]
analogiczny
Argentina
[ ˌɑː.dʒənˈtiː.nə ]
Argentyna
pupil
[ ˈpjuːpəl ]
uczeń
hazard
[ ˈhæzəd ]
zaryzykować
139
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
convenience
[ kənˈviːniəns ]
wygoda
rifle
[ ˈraɪfl ]
karabin
sculpture
[ ˈskʌlptʃər ]
rzeźba
cottage
[ ˈkɒtɪdʒ ]
domek
electronics
[ ˌɪlekˈtrɒnɪks ]
elektronika
boom
[ buːm ]
Bum
meter
[ ˈmiːtər ]
metr
eagle
[ ˈiːɡl ]
orzeł
Norway
[ ˈnɔː.weɪ ]
Norwegia
lesion
[ ˈliː.ʒən ]
zmiana patologiczna
140
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
Palestinian
[ ˌpæl.əˈstɪn.ɪ.ən ]
palestyński
obey
[ əʊˈbeɪ ]
przestrzegać
bite
[ baɪt ]
ugryzienie
distal
[ ˈdɪs.təl ]
dystalny
credibility
[ ˌkredəˈbɪlətɪ ]
wiarygodność
revenge
[ rɪˈvendʒ ]
zemsta
pencil
[ ˈpensəl ]
ołówek
Guinea
[ ˈɡɪn.ɪ ]
Gwinea
hello
[ helˈəʊ ]
Witam
fundamentally
[ ˌfʌn.dəˈmen.təl.ɪ ]
zasadniczo
141
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
accompany
[ əˈkʌmpənɪ ]
towarzyszyć
inconsistent
[ ˌɪnkənˈsɪstənt ]
niespójny
vacation
[ vəˈkeɪʃən ]
wakacje
homogeneous
[ ˌhɒməˈdʒiːniəs ]
jednorodny
cemetery
[ ˈsemətrɪ ]
cmentarz
canon
[ ˈkænən ]
kanon
proximity
[ prɒkˈsɪmətɪ ]
bliskość
heavenly
[ ˈhevənlɪ ]
niebiański
wagon
[ ˈwæɡən ]
wóz
humble
[ ˈhʌmbl ]
pokorny
142
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
plantation
[ plænˈteɪʃən ]
plantacja
superiority
[ suːˌpɪərɪˈɒrətɪ ]
wyższość
torture
[ ˈtɔːtʃər ]
torturować
harmful
[ ˈhɑːmfəl ]
szkodliwy
supplier
[ səˈplaɪər ]
dostawca
insertion
[ ɪnˈsɜː.ʃən ]
wprowadzenie
contradictory
[ ˌkɒntrəˈdɪktərɪ ]
sprzeczny
exam
[ ɪɡˈzæm ]
egzamin
Malaysia
[ məˈleɪ.zɪ.ə ]
Malezja
paradox
[ ˈpærədɒks ]
paradoks
143
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
leaning
[ ˈliːnɪŋ ]
oparty
afterward
[ ˈæf·tər·wərd ]
później
gel
[ dʒel ]
żel
advancement
[ ədˈvɑːnsmənt ]
postęp
chromosome
[ ˈkrəʊməsəʊm ]
chromosom
email
[ ˈiːmeɪl ]
e-mail
viral
[ ˈvaɪrəl ]
wirusowy
breathe
[ briːð ]
oddychać
intercourse
[ ˈɪntəkɔːs ]
stosunek płciowy
holder
[ ˈhəʊldər ]
uchwyt
144
Dzień 3.
Dzień 7
21 dni
Nie rozpoczęto!
antigen
[ ˈæn.tɪ.dʒən ]
antygen
fierce
[ fɪəs ]
zaciekły